Procedura : 2007/0085(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0309/2007

Teksty złożone :

A6-0309/2007

Debaty :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Głosowanie :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0404

SPRAWOZDANIE     *
PDF 244kWORD 264k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca: Katerina Batzeli

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0227),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0176/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Budżetowej (A6‑0309/2007),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  uważa, że szacunkowa kwota referencji finansowej zapisana w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem przewidzianym w pozycji 2 nowych wieloletnich ram finansowych (z ang. NMFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.;

3.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

4.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament

5.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję  Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 9 A PREAMBUŁY (nowy)

(9a) W przypadku gdy przedsiębiorstwo cukrownicze złoży wniosek o pomoc restrukturyzacyjną zastępujący wniosek plantatorów decyzje, o tym, którzy plantatorzy musieliby zrezygnować z produkcji buraków cukrowych powinny zapaść w drodze wzajemnych uzgodnień pomiędzy plantatorami a danym przedsiębiorstwem. W związku z tym porozumienie branżowe powinno zawierać odpowiedni zapis dotyczący takich uzgodnień.

Uzasadnienie

W przypadku przejęcia inicjatywy plantatorów przez przedsiębiorstwo cukrownicze decyzja o tym, którzy plantatorzy będą musieli opuścić sektor musi zapaść na drodze konsultacji i porozumienia pomiędzy obiema zainteresowanymi stronami.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)
Artykuł 1 ustęp 3 akapit 2(rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

-1) W artykule 1 ustęp 3 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

 

Wszystkie rekompensaty za rezygnację z kwot muszą być skalkulowane w sposób zapewniający całkowite wykorzystanie środków funduszu. Jeżeli w funduszu restrukturyzacji po sfinansowaniu wydatków zgodnie z ust. 2 zostaną jeszcze środki, to przekazuje się je regionom, w których w wyniku częściowego lub całkowitego zwrotu kwot zamknięto fabryki cukru.

Uzasadnienie

Niewykorzystane rekompensaty powinny przypaść w szczególności regionom, w których częściowo lub całkowicie zamknięto fabryki cukru.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1-A) (nowy)
Artykuł 3 ustęp 1 litera b) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

-a) W ustępie 1 litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

 

"b) zrzeka się kwoty przydzielonej przez nie na rzecz jednej lub kilku jej fabryk i dokonuje częściowego demontażu urządzeń produkcyjnych w tych fabrykach oraz nie wykorzystuje pozostałych urządzeń produkcyjnych w danych fabrykach do wytwarzania produktów objętych wspólną organizacją rynków w sektorze cukrowniczym; dane urządzenia mogą być wykorzystywane do przetwórstwa surowców, takich jak m.in. buraki cukrowe, w celu produkcji bioetanolu na potrzeby energetyczne;"

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 -A A) (nowy)
Artykuł 3 ustęp 3 litera c) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

-aa) W ustępie 3 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„c) w okresie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) przywrócenia dobrego stanu środowiska na terenie fabryki oraz sporządzenia planu rozwoju przedsiębiorstwa obejmującego planowaną działalność gospodarczą i ocenę skutków restrukturyzacji dla środowiska naturalnego i zatrudnienia z uwzględnieniem sytuacji w regionie.

Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, podejmowały zobowiązania wykraczające poza minimalne wymogi prawne nałożone przez prawo wspólnotowe. Zobowiązania takie nie mogą jednak ograniczać funkcjonowania funduszu restrukturyzacji jako instrumentu.

Uzasadnienie

Plan rozwoju przedsiębiorstwa jest pilnie potrzebny ze względu na obowiązkowe wdrożenie dywersyfikacji dochodów i zatrudnienia.

Poprawka 5

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1-A B) (nowy)
Artykuł 3 ustęp 4 litera c) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

-ab) W ustępie 4 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

 

"c) w okresie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lit. f) przywrócenia dobrego stanu środowiska na terenie fabryki oraz sporządzenia planu rozwoju przedsiębiorstwa obejmującego planowaną działalność gospodarczą i ocenę skutków restrukturyzacji dla środowiska naturalnego i zatrudnienia z uwzględnieniem sytuacji w regionie, w zakresie w jakim wymaga tego zaprzestanie wytwarzania produktów wymienionych w lit. a).

Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1, podejmowały zobowiązania wykraczające poza minimalne wymogi prawne nałożone przez prawo wspólnotowe. Zobowiązania takie nie mogą jednak ograniczać funkcjonowania funduszu restrukturyzacji jako instrumentu.

Uzasadnienie

Plan rozwoju przedsiębiorstwa jest pilnie potrzebny ze względu na obowiązkowe wdrożenie dywersyfikacji dochodów i zatrudnienia.

Poprawka 6

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A C) (nowy)
Artykuł 3 ustęp 5 litera a) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

-a c) W ustępie 5 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:

 

a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i lit. b) akapit drugi:

 

- 730 euro na rok gospodarczy 2006/2007,

 

- 730 euro na rok gospodarczy 2007/2008,

 

- 625 euro na rok gospodarczy 2008/2009,

 

- 520 euro na rok gospodarczy 2009/2010;"

Uzasadnienie

W przypadku częściowego demontażu urządzeń produkcyjnych i przestawienia się na produkcję bioetanolu wysokość rekompensaty musi odpowiadać rekompensacie za całkowity demontaż.

Poprawka 7

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 - A D) (nowy)
Artykuł 3 ustęp 5 litera c) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

-a d). W ustępie 5 litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

 

c) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c):

 

- 255,50 euro na rok gospodarczy 2006/2007,

 

- 255,50 euro na rok gospodarczy 2007/2008,

 

- 625,00 euro na rok gospodarczy 2008/2009,

 

- 182,00 euro na rok gospodarczy 2009/2010."

Uzasadnienie

W celu możliwie powszechnego dobrowolnego zwrotu kwoty w roku 2008/2009 pełna rekompensata w wysokości 625 EUR za tonę oddanej kwoty będzie przyznawana również wtedy, gdy nie będzie miał miejsca całkowity lub częściowy demontaż urządzeń produkcyjnych.

Poprawka 8

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A)
Artykuł 3 ustęp 6 akapit 1 część wprowadzająca(rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

„Suma stanowiąca 10 % odpowiedniej pomocy restrukturyzacyjnej określonej w ust. 5 zostaje zarezerwowana dla:

„Suma stanowiąca 50 % odpowiedniej pomocy restrukturyzacyjnej określonej w ust. 5 zostaje zarezerwowana dla:

Uzasadnienie

System kwot cukrowych został wprowadzony, aby zapewnić dochody i zatrudnienie producentom buraków cukrowych. Rezygnacja z kwot musi w związku z tym być przedmiotem wspólnej decyzji, podjętej przez producentów i wytwórców. Ponadto uzasadniona jest rekompensata dla producentów za straty kapitału poniesione w wyniku utraty praw do dostaw i obowiązkowego zaprzestania hodowli buraka, pociągając za sobą opuszczenie specjalistycznych urządzeń rolniczych i przymusowe przekształcenie gospodarstw produkujących buraki cukrowe. Ponadto warunki zawarte w decyzji o restrukturyzacji oraz rozdział pomocy muszą zostać ustalone w porozumieniu międzybranżowym.

Poprawka 9

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A)
Artykuł 3 ustęp 6 litera a) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

a) plantatorów buraka cukrowego i trzciny cukrowej, którzy dostarczali te produkty w okresie poprzedzającym rok gospodarczy, o którym mowa w ust. 2, do produkcji cukru w ramach odpowiednich kwot, których się zrzeczono;

a) plantatorów buraka cukrowego, trzciny cukrowej i cykorii, którzy dostarczali te produkty w czasie kampanii poprzedzających rok gospodarczy, o którym mowa w ust. 2, do produkcji cukru lub syropu inulinowego w ramach odpowiednich kwot, których się zrzeczono. Za zgodą państwa członkowskiego można w ramach porozumień branżowych ustalić, w jaki sposób plantatorzy buraków będą uczestniczyć w pomocy restrukturyzacyjnej.

Uzasadnienie

Komisja proponuje, aby zasada retroakcyjności prawa, o której mowa w punkcie 4 preambuły, została wprowadzona w art. 3 ust. 8. Ustęp 8 jako taki odnosi się jednak do ust. 1-6, a zatem konieczne jest wymienienie plantatorów cykorii w art. 3 lit. a), aby również oni mogli korzystać z tej zasady. Poprawka ta polega na zachowaniu obecnego brzmienia art. 3 lit. a).

Należy sprecyzować, że przyjęty okres, w jakim producenci mogą korzystać z pomocy restrukturyzacyjnej może obejmować więcej niż jeden rok gospodarczy oraz że przy negocjacjach dotyczących rozdziału środków pomocowych zostaną wzięte pod uwagę obiektywne kryteria nieprowadzące do jakiejkolwiek dyskryminacji pomiędzy producentami.

Udział rolnictwa w pomocy restrukturyzacyjnej musi odbyć się w sposób płynny, starając się osiągnąć jak najlepsze rezultaty strukturalne.

Poprawka 10

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A)
Artykuł 3 ustęp 6 akapit 1 A(rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

Komisja przyjmuje w oparciu o procedurę, o której mowa w art. 12, przepisy wykonawcze gwarantujące, że udział w funduszu restrukturyzacji, który otrzymują plantatorzy, którzy zaprzestali uprawy, jest wykorzystywany do stworzenia gospodarczo racjonalnych, zastępczych form produkcji.

Poprawka 11

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A A) (nowy)
Artykuł 3 ustęp 6 akapit 5 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

a a) W ustępie 6 dodaje się akapit 5 a w następującym brzmieniu:

Urządzenia produkcyjne przestawione na produkcję bioetanolu uznaje się za całkowicie zdemontowane.

Uzasadnienie

W ten sposób zachowana zostaje działalność rolnicza ukierunkowana na nowy, wiele obiecujący na przyszłość sektor.

Poprawka 12

ARTYKUŁ 1, PUNKT B)
Artykuł 3 ustęp 7 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

„7. Na rok gospodarczy 2008/2009 plantatorzy, o których mowa w ust. 6. lit. a) otrzymują dodatkowe płatności w wysokości 237,5 EUR za tonę kwoty, której się zrzekają.

„7. Plantatorzy, o których mowa w ust. 6. lit. a) otrzymują dodatkowe płatności w wysokości 260 EUR za tonę kwoty cukrowej, której się zrzekają.

Uzasadnienie

Mechanizm restrukturyzacji nie zadziałał tak, jak wstępnie przewidywała to Komisja, co spowodowało kumulację znacznej ilości środków w funduszu restrukturyzacji. Umożliwia to przyznanie plantatorom dodatkowych zachęt finansowych. Ponadto konieczne jest sprecyzowanie, że przyznanie dodatkowej płatności działa z mocą wsteczną, zgodnie z dalszym fragmentem zaproponowanego nowego ustępu 8 artykułu 3 rozporządzenia (WE) nr 320/2006.

Poprawka 13

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1B)
Artykuł 3 ustęp 8 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

8. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do:

8. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do:

a) przedsiębiorstw, które zrzekły się kwoty w ramach systemu restrukturyzacji w roku gospodarczym 2006/2007 lub 2007/2008, oraz

a) przedsiębiorstw, które w ramach systemu restrukturyzacji zrzekły się części lub całości przyznanej im kwoty w roku gospodarczym 2006/2007 lub 2007/2008, oraz

b) plantatorów i podmiotów świadczących usługi przy użyciu maszyn rolniczych objętych zrzeczeniem się kwoty, o którym mowa w lit. a).

b) plantatorów i podmiotów świadczących usługi przy użyciu maszyn rolniczych objętych zrzeczeniem się kwoty, o którym mowa w lit. a).

W przypadku gdy sumy przyznawane w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 na podstawie ust. 1–6 osobom objętym poprzednim akapitem były mniejsze niż sumy, jakie otrzymaliby na warunkach mających zastosowanie w roku gospodarczym 2008/2009, należy zwrócić im różnicę z mocą wsteczną.

W przypadku gdy sumy przyznawane w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 na podstawie ust. 1–6 osobom objętym lit. a) były mniejsze niż sumy, jakie otrzymaliby na warunkach mających zastosowanie w roku gospodarczym 2008/2009, należy zwrócić im różnicę z mocą wsteczną.

W przypadku gdy sumy przyznawane w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 na podstawie ust. 7 plantatorom były mniejsze niż sumy, jakie otrzymaliby na warunkach mających zastosowanie w roku gospodarczym 2008/2009, należy zwrócić im różnicę z mocą wsteczną.”

W przypadku gdy sumy przyznawane w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 na podstawie ust. 7 plantatorom, o których mowa w lit. b), były mniejsze niż sumy, jakie otrzymaliby na warunkach mających zastosowanie w roku gospodarczym 2008/2009, należy zwrócić im różnicę z mocą wsteczną.”

Poprawka 14

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 B)
Artykuł 3 ustęp 8 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

8 a) W przypadku, gdy w danym roku gospodarczym środki do dyspozycji z tytułu funduszu restrukturyzacji nie wystarczają na pokrycie potrzeb związanych z wypłatami dodatkowych kwot określonych w art. 7, pozostały koszt pokrywany jest poprzez odpowiednie zwiększenie kwoty tymczasowej składki restrukturyzacyjnej przewidzianej w art. 11 ust. 2.

Uzasadnienie

Należy przewidzieć, jako ostateczne źródło finansowania umożliwiające pokrycie wzrostu dodatkowej płatności w wysokości 260 EUR za tonę przyznanej plantatorom, możliwość zwiększenia kwoty tymczasowej składki restrukturyzacyjnej, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 320/2006.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 4 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

Dla roku gospodarczego 2008/2009 Komisja może przedłużyć o maksymalnie 20 dni termin składania wniosków, o którym mowa w akapicie pierwszym, jeżeli do dnia 31 grudnia 2007 pojawią się wiarygodne sygnały, że cel wycofania kwot w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie wynoszący 3,8 mln ton zostanie niemal osiągnięty w roku gospodarczym 2008/2009. Komisja powiadomi o tym przedłużeniu komunikatem opublikowanym w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed dniem 1 stycznia 2008 r.”

Dla roku gospodarczego 2008/2009 Komisja może przedłużyć termin składania wniosków, o którym mowa w akapicie pierwszym, jeżeli do dnia 31 stycznia 2008 pojawią się wiarygodne sygnały, że cel wycofania kwot w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie wynoszący 3,8 mln ton nie zostanie osiągnięty w roku gospodarczym 2008/2009. Po określeniu przez Komisję współczynnika procentowego wycofania prewencyjnego na rok gospodarczy 2008/2009 dla każdego państwa członkowskiego, przedsiębiorstwa mogą do 30 kwietnia 2008 r. złożyć wniosek o dodatkowe zrzeczenie się kwoty oraz o dostosowanie ustanowionego planu socjalnego dla pracowników.”

Uzasadnienie

Możliwość złożenia wniosku o zwiększenie kwoty zrzeczenia po ogłoszeniu współczynnika procentowego wycofania prewencyjnego na rok gospodarczy 2008/2009 zachęca przedsiębiorstwa do większego zwrotu kwot. Termin do 30 kwietnia pozwala na dokonanie konsultacji z pracownikami. Fakt, że dodatkowe zrzeczenie się kwoty opiera się na wycofaniu prewencyjnym, ułatwia negocjacje z plantatorami, ponieważ chodzi o rezygnację z części kwoty, która nie będzie mogła być wytworzona w roku gospodarczym 2008/2009.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 AKAPIT DRUGI A(nowy)
Artykuł 4 ustęp 2 litera b a) (nowa) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

W artykule 4 ustęp 2 dodaje się literę b a) w następującym brzmieniu:

 

"b a) potwierdzenie, że plantatorzy, których poprzez zrzeczenie się i/lub zmniejszenie praw do dostaw buraków dotyczył plan restrukturyzacji, zostali powiadomieni o tym planie;"

Uzasadnienie

Plan restrukturyzacji musi zostać opracowany w konsultacji z plantatorami buraków cukrowych i trzciny cukrowej, a objęci nim rolnicy muszą przed okresem siewu zostać powiadomieni o swojej przyszłej sytuacji.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 a ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

1. Na rok gospodarczy 2008/2009 każdy plantator buraka cukrowego lub trzciny cukrowej przeznaczonej do przetworzenia na cukier kwotowy może złożyć danemu państwu członkowskiemu bezpośredni wniosek o przyznanie pomocy określonej w art. 3 ust. 6, wraz z załączonym zobowiązaniem do zaprzestania dostaw kwotowych buraka cukrowego lub trzciny cukrowej do przedsiębiorstwa, z którym zawarł umowę o dostawę w poprzednim roku gospodarczym.

1. Na rok gospodarczy 2008/2009 każdy plantator buraka cukrowego lub trzciny cukrowej przeznaczonej do przetworzenia na cukier kwotowy może złożyć danemu państwu członkowskiemu bezpośredni wniosek o przyznanie pomocy określonej w art. 3 ust. 6, wraz z załączonym zobowiązaniem do zaprzestania dostaw kwotowych buraka cukrowego lub trzciny cukrowej do przedsiębiorstwa, z którym zawarł umowę o dostawę.

Poprawka 18

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 a ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

3. Dane państwo członkowskie sporządza wykaz wniosków, o których mowa w ust. 1, uszeregowanych chronologicznie według daty złożenia oraz podaje ten wykaz do wiadomości zainteresowanych wnioskodawców i przedsiębiorstw w ciągu 10 dni po upływie terminu składania wniosków określonego w ust. 2.

3. Dane państwo członkowskie sporządza wykaz wniosków, o których mowa w ust. 1, uszeregowanych chronologicznie według daty złożenia oraz podaje informację o ogólnej ilości wynikającej ze złożonych wniosków do wiadomości zainteresowanych wnioskodawców i przedsiębiorstw w ciągu 10 dni po upływie terminu składania wniosków określonego w ust. 2.

Uzasadnienie

Przekazywanie przedsiębiorstwu informacji o tym, którzy plantatorzy są zainteresowani zrzeczeniem kwoty może zostać wykorzystane przeciwko tym plantatorom

Poprawka 19

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 a ustęp 3 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

3a. Dane państwo członkowskie decyduje według własnego uznania, czy - w drodze odstępstwa od ust. 3 - będzie rozpatrywało w pierwszej kolejności wnioski rolników posiadających prawo do dostaw buraków cukrowych w ilości do 250 ton.

Uzasadnienie

Państwa członkowskie mogą zdecydować, że możliwość zwrotu prawa do dostaw na korzystnych warunkach będzie zapewniana w pierwszej kolejności mniejszym i mniej konkurencyjnym plantatorom buraków cukrowych.

Poprawka 20

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 a ustęp 4 akapit 2 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

W razie osiągnięcia limitu 10 % dane państwo członkowskie odrzuca pozostałe wnioski w całości lub w części.

W przypadku, gdy wniosek producenta może spowodować przekroczenie limitu 10 %, dane państwo członkowskie odrzuca ten wniosek, bądź przyjmuje go dla masy, która nie powoduje przekroczenia limitu 10 %.

Uzasadnienie

Proponowane zmiany mają na celu ułatwienie zrozumienia tekstu.

Poprawka 21

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 a ustęp 5 litery a) i b) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

a) dla plantatorów, 10 % odpowiedniej sumy pomocy ustalonej w art. 3 ust. 5 lit. c) oraz płatność dodatkowa, o której mowa w art. 3 ust. 7, na rok gospodarczy 2008/2009;

a) dla plantatorów i przedsiębiorstw, 10 % odpowiedniej sumy pomocy ustalonej w art. 3 ust. 5 lit. c) oraz dla plantatorów płatność dodatkowa, o której mowa w art. 3 ust. 7;

b) dla przedsiębiorstw, odpowiednia suma pomocy ustalona w art. 3 ust. 5 lit. c) pomniejszona o 10 %, lub o 60 % w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo nie przestrzega warunków określonych w ust. 4 akapit drugi niniejszego artykułu.

b) dla przedsiębiorstw, odpowiednia suma pomocy ustalona w art. 3 ust. 5 lit. c) pomniejszona o 10 %, lub o 60 % w przypadku gdy dane przedsiębiorstwo nie przestrzega warunków określonych w ust. 4 akapit trzeci niniejszego artykułu.

Poprawka 22

ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 a ustęp 6 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

6. Ustępów 1–5 nie stosuje się, gdy przedsiębiorstwo składa wniosek o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej zgodnie z art. 4, w którym zrzeka się kwoty odpowiadającej co najmniej wysokości, o którą kwota zostałaby zmniejszona wskutek przyjęcia przez państwo członkowskie wniosków plantatorów o przyznanie pomocy.”

6. Ustępów 1–5 nie stosuje się, gdy przedsiębiorstwo składa wniosek o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej zgodnie z art. 4, w którym zrzeka się kwoty odpowiadającej co najmniej wysokości, o którą kwota zostałaby zmniejszona wskutek przyjęcia przez państwo członkowskie wniosków plantatorów o przyznanie pomocy, chyba że zapisy w ramach porozumienia branżowego stanowią inaczej. W takim wypadku porozumienie branżowe zawierać musi zapis w sprawie wzajemnych uzgodnień pomiędzy przedsiębiorstwem a jego plantatorami dotyczących decyzji, którzy plantatorzy zaprzestać mają uprawy buraka cukrowego lub trzciny cukrowej.

Uzasadnienie

W przypadku przejęcia inicjatywy plantatorów przez przedsiębiorstwo cukrownicze decyzja o tym, którzy plantatorzy będą musieli opuścić sektor musi zapaść na drodze konsultacji i porozumienia pomiędzy obiema zainteresowanymi stronami.

Poprawka 23

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4
Artykuł 5 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

„W razie przedłużenia przez Komisję terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 zgodnie z akapitem trzecim niniejszego artykułu, termin, o którym mowa w akapicie pierwszym ulega automatycznemu przedłużeniu o ten sam okres czasu.”

„W razie przedłużenia przez Komisję terminu składania wniosków na rok gospodarczy 2008/2009 o maksymalnie 20 dni roboczych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 akapit trzeci, termin podjęcia decyzji przez państwa członkowskie o przyznaniu pomocy restrukturyzacyjnej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 akapit pierwszy, ulega automatycznemu przedłużeniu o ten sam okres czasu.”

Uzasadnienie

Zapis z wniosku Komisji jest niezrozumiały i wprowadza w błąd, ponieważ nie jest jasne ani o przedłużenie jakiego terminu chodzi, ani jaki termin ulega automatycznemu przedłużeniu. Nowe sformułowanie ułatwia także zrozumienie tekstu.

Poprawka 24

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A) (nowy)
Artykuł 6 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

4a) ) W artykule 6 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

"2. Ogólna kwota pomocy udostępnionej danemu państwu członkowskiemu ustalana jest na następującej podstawie:

 

- 109,50 euro na tonę kwoty cukru, której się zrzeczono w roku gospodarczym 2006/2007;

 

- 109,50 euro na tonę kwoty cukru, której się zrzeczono w roku gospodarczym 2007/2008;

 

- 109,50 euro na tonę kwoty cukru, której się zrzeczono w roku gospodarczym 2008/2009;

 

- 109,50 euro na tonę kwoty cukru, której się zrzeczono w roku gospodarczym 2009/2010.”

Uzasadnienie

Zwiększenie pomocy na zróżnicowanie produkcji ma zasadnicze znaczenie i jest logiczną konsekwencją zwiększenia bodźców zachęcających do restrukturyzacji. Ponadto zwiększy się zapotrzebowanie na środki służące rehabilitacji regionów i alternatywne rozwiązania dla producentów dotkniętych skutkami systemu restrukturyzacji w ramach działań podejmowanych w celu zachęcenia do zaprzestania produkcji.

Poprawka 25

ARTYKUŁ 1 PUNKT 5
Artykuł 11 ustęp 6 akapit 1 (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

W roku gospodarczym 2008/2009, przedsiębiorstwa objęte zastosowaniem współczynnika procentowego wycofania ustalonego w art. 1 ust. 1 lub art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 290/2007* z dnia 16 marca 2007 r., które zrzekają się odsetka kwoty co najmniej równego współczynnikowi procentowemu wycofania, zwalnia się z części tymczasowej składki restrukturyzacyjnej należnej za rok gospodarczy 2007/2008.

W roku gospodarczym 2008/2009, przedsiębiorstwa objęte zastosowaniem współczynnika procentowego wycofania ustalonego w art. 1 ust. 1 lub art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 290/2007* z dnia 16 marca 2007 r., które zrzekają się odsetka kwoty co najmniej równego współczynnikowi procentowemu wycofania, zwalnia się z części tymczasowej składki restrukturyzacyjnej należnej za rok gospodarczy 2007/2008. Tak samo w roku gospodarczym 2008/2009, przedsiębiorstwa objęte zastosowaniem współczynnika procentowego wycofania określonym przez Komisję w marcu 2008 r., które w ramach zmiany wniosku o zrzeczenie się kwoty zrzekną się dodatkowej masy stanowiącej cześć przyznanej im kwoty, zostaną zwolnione z części tymczasowej składki restrukturyzacyjnej należnej za rok gospodarczy 2008/2009.

Uzasadnienie

Dodane postanowienie wpisuje się w dalsze zmiany art. 4 ust. 1. Wyjaśnia ono obowiązki producenta cukru w przypadku zmiany wniosku o zrzeczenie się kwoty na rok gospodarczy 2008/2009 i precyzuje, że dodatkowa masa kwoty, której zrzeknie się producent w roku 2008/2009 nie podlega zapłacie tymczasowej składki restrukturyzacyjnej.


UZASADNIENIE

1. Sytuacja na rynku cukru w związku ze zmianą wspólnej organizacji rynków (WOR) cukru w 2006 r.

W lutym 2006 r. ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie dogłębnego przeglądu wspólnej organizacji rynków (WOR) w sektorze cukrowniczym. Przegląd ten był również przedmiotem rozporządzeń (WE) nr 318/2006, 319/2006 i 320/2006. Miał on między innymi na celu zapewnienie, by wspólnotowa produkcja cukru osiągała sprawny poziom funkcjonowania poprzez wprowadzenie dobrowolnego systemu restrukturyzacji do 2010 r. oraz mechanizmu wycofania, który umożliwiałby dostosowanie poziomu produkcji w skali roku.

Obecnie wspólnotowa produkcja wynosi ok. 16,6 mln ton, co oznacza spadek o około 25% w stosunku do roku 2005/2006, podczas gdy na świecie produkcja przekracza popyt, a ceny na międzynarodowym rynku osiągają najniższy poziom od 2005 r.

Uwzględniając stabilizację przywozu (2,8 mln ton) i ograniczenia nałożone na wywóz (wynoszący 1,3 mln ton, w porównaniu do 4,6 mln ton w poprzednich latach gospodarczych), wydaje się, że „poświęcenie” Wspólnoty polegające na zmniejszaniu produkcji nie wystarczy dla zapewnienia równowagi na rynku.

Według szacunków Komisji w roku gospodarczym 2007/2008 można się spodziewać nadwyżki podaży rzędu 4 mln ton, mimo wysiłków włożonych w restrukturyzację i corocznego wycofywania kwot w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008(1).

System restrukturyzacji

Wprowadzenie w życie programów dobrowolnego zaprzestania produkcji doprowadziło do zmniejszenia podaży o 2,2 mln ton w pierwszych dwóch latach gospodarczych, inaczej mówiąc do obniżki znacznie niższej niż 6 mln ton, które przyjęto za cel na okres przejściowy czterech (4) lat gospodarczych, podczas których miał obowiązywać system restrukturyzacji.

Istnieją trzy główne przyczyny ograniczenia stosowania systemu restrukturyzacji:

1) Środowisko gospodarcze okazało się szczególne korzystne dla przedsiębiorstw w pierwszych dwóch latach obowiązywania systemu, ponieważ skutki przeglądu nie były jeszcze odczuwalne, zwłaszcza w zakresie spadku cen. Poza tym marża zysku przedsiębiorstw nigdy nie była taka wysoka, jak w pierwszym roku.

2) Ponadto demotywujące było stwierdzenie nieskuteczności wprowadzenia w życie lub nieprawidłowego działania innych przepisów prawa wspólnotowego dotyczących cukru, a w szczególności:

(a) możliwość redystrybucji przyznania kwot krajowych przez państwa członkowskie, zwłaszcza w przypadku państw, w których kwoty te leżą w rękach inwestorów zagranicznych;

(b) elastyczność przyznana państwom członkowskim w odniesieniu do określenia odszkodowania wypłacanego producentom i podwykonawczym przedsiębiorstwom maszyn, a także niska kwota tego odszkodowania, zwłaszcza dla plantatorów buraków;

(c) niektóre niedociągnięcia rozporządzenia nr 320/2006 w szczególności w zakresie konieczności przyjęcia środków na rzecz pracowników w przypadku, gdy system restrukturyzacji prowadzi do utraty zatrudnienia; oraz

(d) stosunkowo niewysoka kwota pomocy na rzecz zróżnicowania produkcji w regionach, w których jej zaprzestano.

3) Uwzględniając liniowe obniżenie kwot przewidziane na rok 2010, przedsiębiorstwa, które zamierzały kontynuować działalność po tym roku nie zgodziły się na zrzeczenie się posiadanych kwot, aby móc dalej prowadzić działalność po 2010 r.

W związku z tym wskazane wydaje się przyjęcie środków służących temu, aby system restrukturyzacji stał się bardziej zachęcający oraz aby uniknąć liniowego obniżenia kwot krajowych i regionalnych pod koniec restrukturyzacji (2009/2010), zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, bez odszkodowania z tytułu funduszu restrukturyzacji.

Mechanizm wycofania

W ramach przeglądu WOR możliwe jest wycofanie z rynku jednakowego dla wszystkich państw członkowskich współczynnika procentowego kwot cukru i izoglukozy w celu zachowania równowagi strukturalnej rynku (art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006).

Wahania na rynku spodziewane w latach gospodarczych 2006/2007 i 2007/2008 skłoniły jednakże Komisję do wprowadzenia w życie polityki specjalnego wycofania prewencyjnego zarówno w marcu 2006 r. (1,1 mln ton), jak i w marcu 2007 r. (2 mln ton).

Wprowadzenie przez Komisję powyższego środka specjalnego, zamiast środków przewidzianych w art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 wynika głównie z następującej przyczyny: zgodnie z danym środkiem, współczynnik procentowy wycofania obowiązuje liniowo odnośnie do wszystkich ilości wyprodukowanych w oparciu o kwotę, bez uwzględnienia działań podejmowanych ewentualnie przez niektóre przedsiębiorstwa w celu dostosowania produkcji. W związku z tym przepisy art. 19 nie przyczyniają się do zapobieżenia nadwyżkom produkcyjnym; wręcz przeciwnie - powodują dodatkowe koszty (składowanie), których można byłoby uniknąć, gdyby zaprzestano nadprodukcji.

Niedociągnięcia mechanizmu wycofania łącznie z nieskutecznym wdrożeniem restrukturyzacji pociągają za sobą konieczność poprawy i dostosowania tych mechanizmów do potrzeb i celów WOR.

2. Propozycje Komisji

Komisja proponuje umocnienie wspólnotowego planu restrukturyzacji i dostosowanie mechanizmu wycofania w celu poprawy skuteczności mechanizmów wprowadzonych w życie w związku z przeglądem z roku 2006 oraz zapewnienia równowagi na rynku na poziomie zbliżonym do ceny referencyjnej.

Dodatkowe fundusze, które będą niezbędne dla wdrożenia zaproponowanych środków, są zgodne z zasadą neutralności finansowej i będą pochodzić z funduszu restrukturyzacji.

a) W odniesieniu do systemu restrukturyzacji (rozporządzenie (WE) nr 320/2006) zaproponowano:

- przyjęcie 10% współczynnika procentowego pomocy restrukturyzacyjnej na rzecz producentów i podwykonawczych przedsiębiorstw maszyn, co umożliwi zniesienie istniejącej obecnie niepewności wynikającej z faktu, że państwo członkowskie może postanowić o przyjęciu wyższego współczynnika procentowego;

- przyznanie producentom dodatkowych płatności; oraz

- dla roku gospodarczego 2008/2009, umożliwienie producentom rozpoczęcia procesu restrukturyzacji poprzez bezpośrednie złożenie wniosków o udzielenie pomocy restrukturyzacyjnej, pod warunkiem, że zrzekną się oni praw do dostaw w stosunku do przedsiębiorstw, z którymi wiązały ich umowy o dostawy w poprzednim roku gospodarczym. Państwo członkowskie powinno w związku z tym zmniejszyć kwotę danego przedsiębiorstwa. Stosowanie zaproponowanego środka jest jednak ograniczone - kwota przyznana danemu przedsiębiorstwu może być zmniejszona o maksymalnie 10%; wskazane jest zatem, aby państwo członkowskie przyjmowały wnioski producentów w oparciu o zasadę „kto pierwszy, ten lepszy”.

Zmiany rozporządzenia (WE) nr 320/2006 powinny wejść w życie począwszy od roku gospodarczego 2008/2009.

b) Odnośnie do systemu wycofania (rozporządzenie (WE) nr 318/2006) zaproponowano:

- włączenie do rozporządzenia Rady kryteriów określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do ewentualnego dodatkowego wycofania z rynku jesienią 2007 r.; oraz

- skreślenie postanowienia, zgodnie z którym tradycyjne potrzeby zaopatrzeniowe rafinerii podlegają zmniejszeniu w przypadku wycofania z rynku.

Zmiany te mają obowiązywać począwszy od roku gospodarczego 2007/2008.

3. Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca zgadza się z analizą Komisji i uważa, że zmiana rozporządzeń (WE) nr 318/2006 i 320/2006 jest konieczna. Podkreśla ponadto, że przedmiotowa zmiana nie powinna w żadnym przypadku powodować ponownego przeglądu WOR. Wręcz przeciwnie, chodzi o wysiłek służący umocnieniu mechanizmów restrukturyzacji i wycofania w celu osiągnięcia założeń WOR i przygotowania europejskiego sektora cukrowniczego do stawienia czoła skutkom nieuniknionego otwarcia rynku.

W tym kontekście jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu lub opóźnienie we wprowadzaniu w życie obecnej WOR pociągają za sobą ryzyko znacznych nadwyżek na rynku Unii Europejskiej na koniec okresu przejściowego (rok 2010), kiedy przewidziano między innymi liniową obniżkę kwot krajowych. Obniżka ta będzie miała niekorzystny wpływ zarówno na konkurencyjność sektora, jak i na samych producentów i podwykonawczych właścicieli maszyn, dla których nie przewidziano żadnego odszkodowania.

Choć w wymiarze ogólnym sprawozdawca podziela opinię Komisji, uważa jednak, że można dokonać pewnych zmian mających na celu usprawnienie i umocnienie mechanizmów restrukturyzacji i wycofania, stawiając sobie za ostateczny cel pomoc wszystkim zainteresowanym stronom: producentom i podwykonawcom, pracownikom dotkniętym skutkami systemu, przedsiębiorstwom i regionom.

Uważa zatem, zasadnicze kwestie, na których powinna się skupić debata i odnośnie do których Parlament Europejski może zaproponować zmiany w celu poprawy sytuacji dotyczą przepisów w zakresie:

kwoty pomocy restrukturyzacyjnej: czy można zaproponować podwyżki, które będą stanowić dodatkową zachętę finansową dla przedsiębiorstw oraz wyrównanie dla producentów, uwzględniając nadwyżkę środków w funduszu restrukturyzacji, który nie był wykorzystywany przez dwa pierwsze lata reformy

Ø bezpośredniego dostępu producentów do funduszu restrukturyzacji: w jaki sposób środek ten ma równoważyć obniżkę kwot nie zakłócając przy tym ogólnej działalności przedsiębiorstw? Z drugiej strony, w jaki sposób ma on umożliwić wyjście z impasu producentom, którzy nie są konkurencyjni?

Ø dodatkowych płatności przyznanych producentom: czy kwota proponowana przez Komisję jest wystarczająca, aby stanowić zachętę finansową i odpowiednie wyrównanie dla producentów?

Ø wejścia w życie obniżki liniowej w 2010 r.: jaką metodę należałoby przyjąć, aby uniknąć dyskryminacyjnego traktowanie między niektórymi państwami członkowskimi lub przedsiębiorstwami i nakładania sankcji na państwa członkowskie lub przedsiębiorstwa, które włożyły ogromny wysiłek w proces restrukturyzacji?

Ø mechanizmu prewencyjnego wycofania: czy wystarczy stosować ten mechanizm do końca okresu przejściowego, czy też należy przewidzieć przedłużenie tego okresu?

Sprawozdawca pragnie podkreślić, że jakiekolwiek zmiany powinny uwzględniać nie tylko prawne, lecz także finansowe rozróżnienie pomiędzy: a) środkami z funduszu restrukturyzacji, które mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wdrożenia środków w ramach systemu restrukturyzacji, a b) środkami udostępnionymi z tytułu FEAGA na działania rynkowe i przyznanie pomocy producentom.

Na koniec sprawozdawca uważa, że z politycznego punktu widzenia, nawet jeśli nie wpisuje się to w propozycje częściowej zmiany uwzględnione w rozporządzeniach (WE) nr 318/2006 i 320/2006, należałoby zauważyć, że Komisja powinna zapewnić sprawne funkcjonowanie i konkurencyjność europejskiego przemysłu cukrowniczego po liberalizacji przywozu z krajów AKP i państw najsłabiej rozwiniętych (LDC) w roku 2009/2010.

Nie można dopuścić do tego, aby wysiłki na rzecz restrukturyzacji sektora, podejmowane przed 2010 r., poszły na marne z powodu braku konkretnego i przejrzystego stanowiska negocjacyjnego Komisji w sprawie systemu obowiązującego w odniesieniu do przywozu z krajów AKP i LDC.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1541/2006 i (WE) 290/2007.


OPINIA Komisji Budżetowej (17.7.2007)

dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: László Surján

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kontekst wniosku

Oba wnioski dotyczące rozporządzeń przedstawione przez Komisję stanowią aktualizację dwóch rozporządzeń, tj.: rozporządzenia (WE) nr 318/2006 i (WE) nr 320/2006(1), które stanowiły element dużej reformy cukrownictwa z 2005 roku(2).

Już po upływie 18 miesięcy środki okazały się niewystarczające do osiągnięcia celów reformy do 2010 r. i zdaniem Komisji wymagają dostosowania. Dobrowolne ograniczenia ze strony plantatorów zapewniły dotychczas obniżenie produkcji o 2,2 mln ton, co daleko odbiega od 6 mln ton planowych w ramach reformy.

Niektórym państwom członkowskim udało się jednak osiągnąć cele reformy, a w niektórych przypadkach kwoty cukru zostały obniżone nawet o połowę. Sprawozdawca uważa zatem, że należałoby skoncentrować dostosowanie reform na tych państwach członkowskich, w których reforma cukrownictwa z 2005 r. nie powiodła się.

Unia Europejska podlega ciągłej presji wywieranej przez niektóre kraje produkujące cukier, takie jak Brazylia, Australia i Tajlandia, a także WTO, które oskarżają UE o naruszenie, poprzez system cukrownictwa, jej zobowiązań wynikających z Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa(3).

Komisja proponuje zatem we wniosku zmianę rozporządzenia (WE) nr 320/2006 mającą na celu:

- określenie kwoty pomocy zarezerwowanej dla plantatorów i podmiotów świadczących usługi przy użyciu maszyn rolniczych na 10% pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom cukrowniczym;

- przyznanie plantatorom dodatkowej płatności na rok gospodarczy 2008/2009 (237,5 EUR za tonę kwoty, której się zrzekną);

- wypłacenie z mocą wsteczną różnicy pomiędzy kwotą pomocy przyznanej na lata gospodarcze 2006/2007 i 2007/2008, a kwotą wypłaconą w roku 2008/2009. Propozycja ta ma zapewnić, że przedsiębiorstwa i plantatorzy, którzy przystąpili do systemu restrukturyzacji przed wejściem w życie zmian nie zostaną pokrzywdzeni;

- uprawnienie Komisji do przedłużenia terminu składania wniosków w celu przyspieszenia procesu restrukturyzacji, jeżeli będzie ona posiadać ona wiarygodne informacje wskazujące na to, że cel funduszu restrukturyzacji zostanie praktycznie osiągnięty w roku gospodarczym 2008/2009;

- umożliwienie plantatorom bezpośredniego ubiegania się o pomoc restrukturyzacyjną pod warunkiem, że zaprzestaną oni dostaw buraków cukrowych lub trzciny do przedsiębiorstw, z którymi byli związani byli umowami o dostawy w poprzednim roku gospodarczym;

- ograniczenie obniżki kwoty do 10% kwoty przyznanej każdemu przedsiębiorstwu, odpowiadającej udziałowi procentowemu kwoty, jaki państwo członkowskie może ponownie przydzielić w każdym roku gospodarczym;

- umożliwienie złożenia wniosku o pomoc restrukturyzacyjną tym przedsiębiorstwom cukrowniczym, które zostały dotknięte skutkami wniosku plantatora o udzielenie pomocy.

Przedstawiając Radzie niniejszą propozycję Komisja ma nadzieję, że plantatorzy zrzekną się pozostałych 3,8 mln ton przewidzianych do roku 2008/2009 i 2009/2010.

2. Poprawki

Z perspektywy przejrzystości finansowej ważne jest, aby wspólnotowy podatnik wiedział dokładnie, kto otrzymuje pomoc z UE. Proponowana publikacja informacji na temat beneficjentów funduszy wspólnotowych(4), zawarta w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006, przewiduje konieczność określenia niezbędnych szczegółów w odpowiednich przepisach sektorowych. Od dnia 1 stycznia 2008 r. powinno to także obowiązywać w odniesieniu do producentów cukru.

3. Wniosek

Komisja Budżetowa przeanalizuje fakt utrzymania kwot krajowych. Nie zostanie zatem osiągnięty cel prawdziwie wspólnotowego rynku, co przyczyni się prawdopodobnie do sztucznego wzrostu cen dla konsumenta i budżetu. Należy także zapewnić, aby wyrównanie i dodatkowa pomoc dotarły do tych, którzy jej potrzebują, tj. do mniejszych beneficjentów o niższym dochodzie, a nie do tych, którzy skorzystali już z systemu w ogromnym zakresie. Obecnie obowiązująca zasada „kto pierwszy, ten lepszy” dyskryminuje niewielkich producentów w sektorze cukrowniczym i dlatego konieczna jest jej poprawa.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka 1

Ustęp 1 a (nowy)

1a. uważa, że szacunkowa kwota referencyjna określona w projekcie legislacyjnym musi być zgodna z pułapem przewidzianym w pozycji 2 nowych wieloletnich ram finansowych (z ang. MFF) i wskazuje na fakt, że decyzja w sprawie kwoty rocznej zostanie podjęta w ramach rocznej procedury budżetowej zgodnie z postanowieniami punktu 38 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tekst proponowany przez Komisję(5)

 

Poprawki Parlamentu

Poprawka 2

PUNKT 9 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(9a) W kontekście przeglądu rozporządzenia Rady (WE) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1, w celu wdrożenia europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości, w rozporządzeniu tym zawarte zostały artykuły 30 ust. 3 i 53b ust. 2 lit. d) dotyczące corocznej publikacji ex post informacji o beneficjentach środków pochodzących z budżetu. Szczegółowe rozporządzenia sektorowe, takie jak rozporządzenie (WE) nr 1290/2005, mają na celu zapewnienie instrumentów umożliwiających tę publikację. Tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego, ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 320/2003, stanowi element budżetu Wspólnot Europejskich i finansuje wydatki w zakresie wspólnego zarządzania przez państwa członkowskie i Wspólnotę. Konieczne jest zatem określenie zasad publikacji informacji o beneficjentach tego systemu. W tym celu państwa członkowskie zapewnią coroczną publikację ex post informacji o beneficjentach i o wysokości środków otrzymanych przez każdego z nich.

 

1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

Uzasadnienie

Zasadę przejrzystości przewiduje art. 30 ust. 3 rozporządzenia finansowego, a bardziej szczegółowo art. 53b ust. 2 dotyczący wspólnego zarządzania. Komisja przyjęła już szczegółowe przepisy w odniesieniu do funduszy sektorowych (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rybackiego). Wymóg publikacji informacji o beneficjentach zostanie także zawarty w zmienionym rozporządzeniu Rady 1290/2006, objętym obecnym wnioskiem (COM(2007)0122).

Poprawka 3

PUNKT 9 B PREAMBUŁY (nowy)

 

(9b) Udostępnienie społeczeństwu tych informacji zwiększa przejrzystość w zakresie wykorzystania wspólnotowych środków w ramach wspólnej polityki rolnej oraz usprawnia należyte zarządzanie finansowe tymi środkami, w szczególności poprzez umocnienie publicznej kontroli nad wykorzystywanymi pieniędzmi. Uwzględniając nadrzędne znaczenie zamierzonych celów, w odniesieniu do zasady proporcjonalności i wymogu ochrony danych osobowych, uzasadnione jest zapewnienie ogólnej publikacji odnośnych informacji o beneficjentach.

Uzasadnienie

Zasadę przejrzystości przewiduje art. 30 ust. 3 rozporządzenia finansowego, a bardziej szczegółowo art. 53b ust. 2 dotyczący wspólnego zarządzania. Komisja przyjęła już szczegółowe przepisy w odniesieniu do funduszy sektorowych (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rybackiego). Wymóg publikacji informacji o beneficjentach zostanie także zawarty w zmienionym rozporządzeniu Rady 1290/2006, objętym obecnym wnioskiem (COM(2007)0122).

Poprawka 4

ARTYKUŁ 1 PUNKT 4 A (nowy)

Artykuł 10a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 320/2006)

 

(4a) Dodaje się art. 10a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 10a

Publikacja informacji o beneficjentach

Zgodnie z art. 53b ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1605/2002 i art. 44a rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, państwa członkowskie zobowiązane są zapewnić coroczną publikację ex post informacji o beneficjentach wszelkiej pomocy, o której mowa w artykułach 3, 4a, 6, 7, 8 i 9 niniejszego rozporządzenia, o jaką wystąpili oni na którykolwiek rok z lat gospodarczych 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010, a także o wysokości kwot otrzymanych przez każdego beneficjenta. Publikacja powinna obejmować co najmniej informacje o łącznej kwocie publicznych środków przypadających na każdego beneficjenta, jego imię i nazwisko lub firmę, w przypadku osoby prawnej lub przedsiębiorstwa, jak również miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Uzasadnienie

Zasadę przejrzystości przewiduje art. 30 ust. 3 rozporządzenia finansowego, a bardziej szczegółowo art. 53b ust. 2 dotyczący wspólnego zarządzania. Komisja przyjęła już szczegółowe przepisy w odniesieniu do funduszy sektorowych (tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rybackiego). Wymóg publikacji informacji o beneficjentach zostanie także zawarty w zmienionym rozporządzeniu Rady 1290/2006, objętym obecnym wnioskiem (COM(2007)0122).

PROCEDURA

Tytul

Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego

Odsyłacze

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

AGRI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

László Surján

23.5.2007

 

 

Data przyjęcia

17.7.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig

(1)

Dz.U. L 58 z 28.02.2006, str. 1.

(2)

Opinia Komisji Kontroli Budżetowej dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (COM(2005)02632005/0118(CNS)), Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Terence Wynn.

(3)

Światowa Organizacja Handlu, 28 kwietnia 2005 r. WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/ - WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE – SUBSYDIA EKSPORTOWE W SEKTORZE CUKRU – Sprawozdanie Organu Apelacyjnego: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

COM(2007)0122, rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, sprawozdanie: J. Chatzimakakis

(5)

Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


PROCEDURA

Tytul

Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego

Odsyłacze

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Data konsultacji z PE

14.6.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

21.6.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Data przyjęcia

3.9.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Giovanna Corda

Data złożenia

6.9.2007

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności