Procedură : 2007/0085(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0309/2007

Texte depuse :

A6-0309/2007

Dezbateri :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Voturi :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0404

RAPORT     *
PDF 233kWORD 298k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Raportoare: Katerina Batzeli

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2007) 0227),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0176/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi avizul Comisiei pentru bugete (A6‑0309/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. consideră că suma de referinţă financiară menţionată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul prevăzut pentru rubrica 2 din noul cadru financiar multianual (NCFM) şi subliniază faptul că valoarea anuală va fi decisă în cadrul procedurii bugetare anuale, în conformitate cu dispoziţiile punctului 38 din AII din 17 mai 2006;

3. invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

4.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

5.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea Comisiei;

6.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de Comisie  Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 9A (nou)

 

(9a) În cazul în care o întreprindere producătoare de zahăr depune o cerere pentru ajutor de restructurare, care înlocuieşte cererea producătorilor, deciziile cu privire la producătorii care ar trebui să îşi înceteze producţia de sfeclă de zahăr sunt luate, de comun acord, de către producători şi întreprinderea respectivă. În consecinţă, aceste înţelegeri ar trebui menţionate în mod corespunzător în acordurile sectoriale.

Justificare

Lorsqu'une entreprise sucrière présente une demande en lieu et place de producteurs, la décision établissant quels producteurs devront quitter le secteur doit être adoptée par le biais d'une consultation et d'un accord conclu entre les parties intéressées.

Amendamentul 2

ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) (nou)
Articolul 1 alineatul (3) al doilea paragraf [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(-1) La articolul 1 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

 

„Toate plăţile compensatorii pentru renunţarea la cote trebuie să fie calculate astfel încât resursele fondului să fie pe deplin epuizate. În cazul în care, după finanţarea cheltuielilor menţionate la alineatul (2), în fondul de restructurare există încă lichidităţi disponibile, acestea vor fi alocate regiunilor în care, ca urmare a renunţării totale sau parţiale la cotele, fabricile de zahăr şi-au încetat activitatea.”

Justificare

Les versements compensatoires non épuisés doivent avant tout revenir aux régions où des usines ont dû complètement ou partiellement fermer.

Amendamentul 3

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A) (nouă)
Articolul 3 alineatul (1) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(-a) La alineatul (1), litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(b) să renunţe la cota pe care a atribuit-o uneia sau mai multora dintre uzinele sale, să dezafecteze parţial instalațiile de producție din uzinele în cauză și să nu utilizeze celelalte instalații de producție din uzinele în cauză pentru fabricarea de produse care intră sub incidența organizării comune a pieţelor în sectorul zahărului; instalaţiile în cauză pot fi utilizate pentru prelucrarea materiilor prime, printre care se numără sfecla de zahăr, în vederea producerii de bioetanol în scopuri energetice;”

Amendamentul 4

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (AA) (nouă)
Articolul 3 alineatul (3) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(-aa) La alineatul (3), litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(c) reabilitarea ecologică a amplasamentului fabricii şi elaborarea unui plan de dezvoltare a întreprinderii care să vizeze activitatea economică planificată şi, respectiv, efectele restructurării asupra mediului şi ocupării forţei de muncă, luând în considerare situaţia din regiune, în perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (2) litera (f). Statele membre pot impune întreprinderilor menţionate la alineatul (1) obligativitatea de a-şi asuma angajamente mai stricte decât cerinţele minime impuse de legislaţia comunitară. Astfel de obligaţii nu trebuie să îngrădească însă gestionarea fondului de restructurare ca instrument.“

Justificare

Un plan de développement d'exploitation est une nécessité urgente pour la mise en œuvre obligatoire de la diversification au niveau des revenus et de l'emploi.

Amendamentul 5

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (AB) (nouă)
Articolul 3 alineatul (4) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(-ab) La alineatul (4), litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(c) reabilitarea ecologică a amplasamentului fabricii şi elaborarea unui plan de dezvoltare a întreprinderii care să vizeze activitatea economică planificată şi, respectiv, efectele restructurării asupra mediului şi a ocupării forţei de muncă, luând în considerare situaţia din regiune, în perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (2) litera (f), în măsura în care acest lucru este necesar ca urmare a încetării fabricării produselor menţionate la litera (a). Statele membre pot impune întreprinderilor menţionate la alineatul (1) obligativitatea de a-şi asuma angajamente mai stricte decât cerinţele minime impuse de legislaţia comunitară. Astfel de obligaţii nu trebuie să îngrădească însă gestionarea fondului de restructurare ca instrument.“

Justificare

Un plan de développement d'exploitation est une nécessité urgente pour la mise en œuvre obligatoire de la diversification au niveau des revenus et de l'emploi.

Amendamentul 6

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (AC) (nouă)
Articolul 3 alineatul (5) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(-ac) La alineatul (5), litera (a) se înlocuieşte cu următorul text:

 

(a) în cazurile menţionate la alineatul (1) literele (a) şi (b):

 

- 730 EUR pentru anul de comercializare 2006/2007,

 

- 730 EUR pentru anul de comercializare 2007/2008,

 

- 625 EUR pentru anul de comercializare 2008/2009,

 

- 520 EUR pentru anul de comercializare 2009/2010,

Justificare

Dans l'hypothèse où il serait procédé au démantèlement partiel des installations, et dans celle où l'industrie réorienterait ses activités afin de produire du bioéthanol, l'indemnisation devrait aller de pair avec le démantèlement total des installations.

Amendamentul 7

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (AD) (nouă)
Articolul 3 alineatul (5) litera (c) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(-ad) La alineatul (5), litera (c) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(c) în cazul menţionat la alineatul (1) litera (c):

 

- 255,50 EUR pentru anul de comercializare 2006/2007,

 

- 255,50 EUR pentru anul de comercializare 2007/2008,

 

- 625,00 EUR pentru anul de comercializare 2008/2009,

 

- 182,00 EUR pentru anul de comercializare 2009/2010.”

Justificare

Afin qu'en 2008/2009, la restitution volontaire des quotas soit la plus large possible, le versement intégral du paiement compensatoire de 625 euros par tonne de quota restitué est accordé même lorsque les unités de production n'ont pas été démantelées, complètement ou partiellement.

Amendamentul 8

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)
Articolul 3 alineatul (6) primul paragraf teza introductivă [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

„Un cuantum de 10 % din ajutorul de restructurare stabilit la alineatul (5) va fi rezervată pentru:

„Un cuantum de 50 % din ajutorul de restructurare stabilit la alineatul (5) va fi rezervat pentru:

Justificare

Le régime des quotas sucriers a été introduit pour garantir les revenus et l'emploi des producteurs de betterave sucrière. L'abandon des quotas doit par conséquent faire l'objet d'une décision commune entre les producteurs et les fabricants. Par ailleurs, il est justifié d'indemniser les producteurs pour les pertes de capitaux dues à la disparition des droits de livraison et à l'arrêt obligatoire de la culture de la betterave, entraînant l'abandon des équipements agricoles spéciaux et la reconversion forcée des exploitations de production de betteraves sucrières. Enfin, les modalités de la décision de restructuration, ainsi que la répartition de l'aide, doivent être fixées par un accord interprofessionnel.

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)
Articolul 3 alineatul (6) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(a) producătorii de sfeclă de zahăr şi de trestie de zahăr care au furnizat aceste produse pe parcursul unei perioade care a precedat anul de comercializare menţionat la alineatul (2) pentru producţia de zahăr care face obiectul cotei eliminate;

(a) producătorii de sfeclă de zahăr şi de trestie de zahăr şi de cicoare care au furnizat aceste produse pe parcursul anilor de cultură care au precedat anul de comercializare menţionat la alineatul (2) pentru producţia de zahăr sau de sirop de inulină care face obiectul cotei eliminate. În cadrul acordurilor sectoriale se poate stabili, cu acordul statului membru în cauză, modul în care producătorii de sfeclă de zahăr contribuie la ajutorul de restructurare.

Justificare

Le principe de rétroactivité posé par le considérant (4) doit être mis en œuvre dans le règlement grâce à un paragraphe 8 que la Commission propose d'ajouter à l'article 3. Mais ce paragraphe 8 fait lui-même référence aux paragraphes 1 à 6 précédents. Pour que les producteurs de chicorée puissent également bénéficier de la rétroactivité, il faut qu'ils soient mentionnés à l'article 3, point a). L'amendement proposé consiste à maintenir au point a) le texte actuel du règlement.

Il convient de préciser que la période retenue, durant laquelle les producteurs peuvent bénéficier des aides du régime de restructuration, peut comprendre plus d'une campagne de commercialisation et que des critères objectifs n'engendrant aucune discrimination entre les producteurs seront pris en considération lors des négociations pour la distribution des aides.

La participation de l'agriculture à l'aide à la restructuration doit être mise en œuvre de façon souple, de façon à viser à l'optimalité structurelle.

Amendamentul 10

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (A)
Articolul 3 alineatul (6) paragraful 1a [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

În conformitate cu procedura menţionată la articolul 12, Comisia adoptă dispoziţii de punere în aplicare care să garanteze că procentul obţinut de producătorii care îşi încetează activitatea din fondul de restructurare este utilizat pentru crearea unor alternative de producţie viabile din punct de vedere economic.

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)
Articolul 3 alineatul (6) paragraful 5a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(-aa) La alineatul (6) se adaugă paragraful 5a, după cum urmează:

Instalaţiile supuse reconversiei pentru producţia de bioetanol se consideră a fi demontate total.

Justificare

Il s'agit de veiller au maintien des activités agricoles en les orientant vers un secteur émergent très prometteur.

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (B)
Articolul 3 alineatul (7) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

„(7.) Pentru anul de comercializare 2008/2009, producătorii la care se face referire la alineatul (6) litera (a) primesc o plată suplimentară de 237,5 EUR per tonă de cotă eliminată.

„(7.) Producătorii la care se face referire la alineatul (6) litera (a) primesc o plată suplimentară de 260 EUR per tonă de cotă de zahăr eliminată.

Justificare

Le mécanisme de restructuration n'a pas fonctionné comme la Commission l'avait initialement prévu, ce qui a eu pour résultat la concentration d'importantes ressources dans le Fonds de restructuration, qui rendent possible l'octroi d'incitations financières supplémentaires aux producteurs. De plus, il est indispensable de préciser le caractère rétroactif de l'octroi du paiement complémentaire, comme le prévoit du reste le nouveau paragraphe 8 de l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 qui est proposé.

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (B)

Articolul 3 alineatul (8) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(8) Acest alineat se aplică:

(8) Acest alineat se aplică:

(a) întreprinderilor care au renunţat la cotă în cadrul regimului de restructurare pe parcursul anilor de comercializare 2006/2007 sau 2007/2008 şi

(a) întreprinderilor care au renunţat parţial sau în totalitate la cota alocată acestora în cadrul regimului de restructurare pe parcursul anilor de comercializare 2006/2007 sau 2007/2008 şi

(b) producătorilor şi întreprinderilor de utilaje subcontractante vizate de eliminarea cotelor menţionată la litera (a).

(b) producătorilor şi întreprinderilor de utilaje subcontractante vizate de eliminarea cotelor menţionată la litera (a).

În cazul în care sumele alocate în temeiul alineatelor (1) – (6) persoanelor vizate la paragraful anterior, pentru anii de comercializare 2006/2007 şi 2007/2008, au fost mai mici decât sumele pe care acestea din urmă le-ar fi primit în anul de comercializare 2008/2009, diferenţa le este acordată retroactiv.

În cazul în care sumele alocate în temeiul alineatelor (1) – (6) persoanelor vizate la litera (a), pentru anii de comercializare 2006/2007 şi 2007/2008, au fost mai mici decât sumele pe care acestea din urmă le-ar fi primit în anul de comercializare 2008/2009, diferenţa le este acordată retroactiv.

În cazul în care sumele alocate producătorilor în temeiul alineatului (7), pentru anii de comercializare 2006/2007 şi 2007/2008, au fost mai mici decât sumele pe care aceştia le-ar fi primit în condiţiile aplicabile în anul de comercializare 2008/2009, diferenţa le este acordată retroactiv.“

În cazul în care sumele alocate producătorilor la care se face referire la litera (b) în temeiul alineatului (7), pentru anii de comercializare 2006/2007 şi 2007/2008, au fost mai mici decât sumele pe care aceştia le-ar fi primit în condiţiile aplicabile în anul de comercializare 2008/2009, diferenţa le este acordată retroactiv.“

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1 LITERA (B)
Articolul 3 alineatul (8a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(8a) În cazul în care, pentru un anumit an de comercializare, resursele disponibile din fondul de restructurare nu pot satisface necesităţile legate de efectuarea plăţii suplimentare menţionate la articolul 7, costul rămas este acoperit prin creşterea în consecinţă a cuantumului temporar corespunzător prevăzut în vederea restructurării la articolul 11 alineatul (2).

Justificare

Il convient de prévoir, en tant que source de financement ultime permettant de couvrir l'augmentation du paiement complémentaire de l'ordre de 260 EUR/tonne accordé aux producteurs, la possibilité d'augmenter le montant temporaire au titre de la restructuration, comme cela est prévu au paragraphe 2 de l'article 11 du règlement (CE) n 320/2006.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2
Articolul 4 alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

„În cazul în care până la 31 decembrie 2007 există indicii credibile care să arate că obiectivul de 3,8 milioane de tone de cotă eliminată în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate va fi aproape atins pe parcursul anului de comercializare 2008/2009, Comisia poate prelungi termenul limită de depunere a cererilor menţionat la primul paragraf cu cel mult 20 de zile, pentru anul comercial 2008/2009. Comisia va face cunoscută această prelungire prin intermediul unei comunicări publicate în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene înainte de 1 ianuarie 2008.”

„În cazul în care până la 31 decembrie 2008 există indicii credibile care să arate că obiectivul de 3,8 milioane de tone de cotă eliminată în cadrul regimului temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitate nu va fi atins pe parcursul anului de comercializare 2008/2009, Comisia poate prelungi termenul limită de depunere a cererilor menţionat la primul paragraf (text eliminat) pentru anul comercial 2008/2009. De îndată ce Comisia fixează, pentru fiecare stat membru, procentajul de retrageri preventive de pe piaţă pentru anul de comercializare 2008/2009, întreprinderile pot prezenta, cel târziu până la 30 aprilie 2008, o cerere de eliminare a cotelor suplimentare, precum şi un plan de protecţie socială pentru angajaţi.”

Amendamentul 16

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2 PARAGRAFUL 2A (nou)
Articolul 4 alineatul (2) litera (ba) (nouă) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

La articolul 4 alineatul (2) se adaugă litera (ba), după cum urmează:

 

„(ba) confirmarea faptului că producătorii afectaţi de planul de restructurare, prin renunţarea la drepturile de livrare de sfeclă de zahăr şi/sau reducerea acestora, sunt informaţi cu privire la planul de restructurare.

Justificare

Le plan de restructuration doit être préparé en consultation avec les producteurs de betteraves et de cannes à sucre, qui doivent être informés sur leur avenir avant la période d'ensemencement.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 4a alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(1) Pentru anul de comercializare 2008/2009, toţi producătorii de sfeclă de zahăr sau trestie de zahăr destinate transformării în zahăr în cadrul cotelor pot înainta statului membru respectiv o cerere de ajutor în sensul articolului 3 alineatul (6), însoţită de un angajament prin care se obligă să înceteze livrarea de sfeclă sau de trestie de zahăr întreprinderilor cu care au încheiat contracte de livrare în cursul anului de comercializare precedent.

(1) Pentru anul de comercializare 2008/2009, toţi producătorii de sfeclă de zahăr sau trestie de zahăr destinate transformării în zahăr în cadrul cotelor pot înainta statului membru respectiv o cerere de ajutor în sensul articolului 3 alineatul (6), însoţită de un angajament prin care se obligă să înceteze livrarea de sfeclă sau de trestie de zahăr întreprinderilor cu care au încheiat contracte de livrare (text eliminat).

Amendamentul 18

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 4a alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(3) Statul membru respectiv stabileşte, conform alineatului (1), o listă de cereri în ordinea cronologică a depunerii lor şi comunică această listă respectivilor solicitanţi şi întreprinderilor în termen de 10 zile lucrătoare care urmează expirării termenului limită de depunere a cererilor menţionat la alineatul (2).

(3) Statul membru respectiv stabileşte, conform alineatului (1), o listă de cereri în ordinea cronologică a depunerii lor şi transmite respectivilor solicitanţi şi întreprinderilor, în termen de 10 zile lucrătoare care urmează expirării termenului limită de depunere a cererilor menţionat la alineatul (2), pe baza cererilor depuse, informaţii cu privire la cantităţile generale.

Justificare

Si elle est transmise aux entreprises, la liste des producteurs intéressés par l'abandon de quotas peut être utilisée contre ces mêmes producteurs.

Amendamentul 19

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 4a alineatul (3a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(3a) Statul membru în cauză decide, după cum consideră necesar, dacă, prin derogare de la alineatul (3), analizează mai întâi cererile agricultorilor care beneficiază de dreptul de a livra mai puţin de 250 de tone de sfeclă de zahăr.

Justificare

Les États membres peuvent décider de donner d'abord aux producteurs de betteraves sucrières plus petits et moins compétitifs la possibilité de renoncer à des conditions avantageuses au droit de livraison de betteraves sucrières.

Amendamentul 20

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 4a alineatul (4) al doilea paragraf [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

În cazul în care limita de 10% este atinsă, statul membru respectiv respinge total sau parţial cererile rămase.

În cazul în care cererea unui producător poate determina depăşirea limitei de 10%, statul membru respectiv fie respinge această cerere, fie o acceptă pentru un tonaj care nu determină depăşirea limitei de 10%.

Justificare

Les modifications proposées visent à rendre le texte plus lisible.

Amendamentul 21

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 4a alineatul (5) literele (a) şi (b) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(a) pentru producători, 10% din suma stabilită la articolul 3 alineatul (5) litera (c) şi, pentru anul de comercializare 2008/2009, plata suplimentară vizată la articolul 3 alineatul (7);

(a) pentru producători şi contractanţi, 10% din suma stabilită la articolul 3 alineatul (5) litera (c) şi, pentru producători, plata suplimentară vizată la articolul 3 alineatul (7);

(b) pentru întreprinderi, suma ajutorului corespunzător stabilită la articolul 3 alineatul (5) litera (c), redusă cu 10%, sau cu 60% în cazul în care întreprinderea respectivă nu respectă cerinţa prevăzută la alineatul (4) al treilea paragraf din prezentul articol.

(b) pentru întreprinderi, suma ajutorului corespunzător stabilită la articolul 3 alineatul (5) litera (c), redusă cu 10%, sau cu 60% în cazul în care întreprinderea respectivă nu respectă cerinţa prevăzută la alineatul (4) al treilea paragraf din prezentul articol.

Amendamentul 22

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3
Articolul 4a alineatul (6) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

(6) Alineatele (1) – (5) nu se aplică în cazul în care o întreprindere depune o cerere de ajutor conform articolului 4 prin care renunţă la o cotă ce corespunde cel puţin cuantumului cotei care ar fi fost redus ca rezultat al acceptării de către statele membre a cererilor de ajutor ale producătorilor.

(6) Alineatele (1) – (5) nu se aplică în cazul în care o întreprindere depune o cerere de ajutor conform articolului 4 prin care renunţă la o cotă ce corespunde cel puţin cuantumului cotei care ar fi fost redus ca rezultat al acceptării de către statele membre a cererilor de ajutor ale producătorilor, sub rezerva dispoziţiilor contrare din acordurile sectoriale. În acest caz, acordurile sectoriale menţionează în mod corespunzător înţelegerile dintre întreprinderi şi producători privind decizia de stabilire a producătorilor care trebuie să îşi înceteze producţia de sfeclă de zahăr sau de trestie de zahăr.

 

Justificare

Lorsqu'une entreprise sucrière présente une demande en lieu et place de producteurs, la décision établissant quels producteurs devront quitter le secteur doit être adoptée par le biais d'une consultation et d'un accord conclu entre les parties intéressées.

Amendamentul 23

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4
Articolul 5 alineatul (1) paragraful 1a [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

În cazul în care Comisia extinde termenul limită prevăzut la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu al treilea paragraf al articolului menţionat anterior, termenul prevăzut la primul paragraf al acestui alineat este extins automat cu aceeaşi durată.

În cazul în care Comisia extinde cu până la 20 de zile lucrătoare termenul limită de depunere a cererilor pentru anul de comercializare 2008/2009, prevăzut la articolul 4 alineatul (1), termenul acordat statelor membre pentru luarea unei decizii cu privire la acordarea ajutorului de restructurare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) primul paragraf este extins automat cu aceeaşi durată.

Justificare

Le libellé de la proposition de la Commission est ici source de confusion et d'erreur: à quelle prorogation de délai est-il fait référence, et quel est le délai automatiquement prolongé? La nouvelle version proposée donne à ce texte une meilleure lisibilité.

Amendamentul 24

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)
Articolul 6 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(4a) La articolul 6, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2.) Valoarea totală a ajutorului de care poate beneficia un stat membru se stabileşte în modul următor:

 

- 109,50 EUR pentru fiecare tonă de cotă de zahăr eliminată pentru anul de comercializare 2006-2007;

 

- 109,50 EUR pentru fiecare tonă de cotă de zahăr eliminată pentru anul de comercializare 2007-2008;

 

- 109,50 EUR pentru fiecare tonă de cotă de zahăr eliminată pentru anul de comercializare 2008-2009;

 

- 109,50 EUR pentru fiecare tonă de cotă de zahăr eliminată pentru anul de comercializare 2009-2010.“

Justificare

L'augmentation de l'aide à la diversification, suite logique de l'augmentation des incitations financières à la diversification, est dictée par celle-ci. En outre, les besoins en mesures de réhabilitation pour les régions et en débouchés de substitution pour les producteurs touchés par le régime de restructuration seront accrus lorsque l'abandon de la production sera encouragé.

Amendament 25

ARTICOLUL 1 PUNCTUL (5)
Articolul 11 alineatul (6) primul paragraf [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

În cursul anului de comercializare 2008/2009, întreprinderile care erau supuse aplicării procentului de retragere stabilit la 16 martie 2007 la articolul 1 alineatul (1) sau la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 290/2007* şi care renunţă la un procent din cotă ce corespunde cel puţin acestui procent de retragere, sunt scutite de o parte din cuantumul temporar pentru restructurare care trebuie plătit pentru anul de comercializare 2007/2008.

În cursul anului de comercializare 2008/2009, întreprinderile care erau supuse aplicării procentului de retragere stabilit la 16 martie 2007 la articolul 1 alineatul (1) sau la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 290/2007* şi care renunţă la un procent din cotă ce corespunde cel puţin acestui procent de retragere, sunt scutite de o parte din cuantumul temporar pentru restructurare care trebuie plătit pentru anul de comercializare 2007/2008. În acelaşi mod, în timpul anului de comercializare 2008/2009, întreprinderile care sunt supuse aplicării unui procent de retragere ce urmează a fi fixat de Comisie în martie 2008 şi care vor renunţa în cadrul modificării cererii de eliminare de cotă la o cantitate suplimentară din cota acordată sunt scutite de o parte din cuantumul temporar pentru restructurare care trebuie plătit pentru anul de comercializare 2008-2009.

Justificare

Cet ajout s'inscrit dans le prolongement des modifications de l'article 4 paragraphe 1. Il clarifie les obligations du fabricant de sucre en cas de modification de sa demande d'abandon de quota pour la campagne 2008/2009 et précise que le tonnage supplémentaire de quota abandonné en 2008/2009 n'est pas soumis au montant temporaire à payer au titre de la restructuration.


EXPUNERE DE MOTIVE

1. Situation du marché à la suite de la révision de l'Organisation commune du marché (OCM) du sucre en 2006

En février 2006, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne sont parvenus à u n accord sur une révision en profondeur de l'Organisation commune de marché (OCM) dans le secteur du sucre, révision qui a également fait l'objet des règlements (CE) n°s 318/2006, 319/2006 et 320/2006. La révision en question visait, entre autres, à faire en sorte que la production communautaire de sucre retrouve un niveau viable, et ce par l'introduction d'un régime volontaire de restructuration jusqu'en 2010 et d'un mécanisme de retrait qui permettrait d'adapter le niveau de production sur une base annuelle.

Actuellement, la production communautaire s'élève environ à 16,6 millions de tonnes, ce qui signifie une baisse d'environ 25 % par rapport à 2005/2006, alors que la production mondiale est excédentaire et que les prix sur le marché international ont frôlé leur niveau le plus bas depuis 2005.

Étant donné la stabilisation des importations (2,8 millions de tonnes) et des restrictions appliquées aux exportations (qui s'élèvent à 1,3 million de tonnes, contre 4,6 millions de tonnes lors de précédentes campagnes commerciales), il apparaît que le "sacrifice" qu'accomplit la Communauté en diminuant la production ne soit pas suffisant pour assurer l'équilibre du marché.

Selon les prévisions de la Commission, une offre excédentaire de l'ordre de 4 millions de tonnes est attendue pour la campagne commerciale 2007/2008, et ce malgré les efforts qui ont été déployés en matière de restructuration et en dépit des retraits annuels qui ont été appliqués durant les campagnes commerciales 2006/2007 et 2007/2008(1).

Régime de restructuration

La mise en œuvre des programmes d'abandon volontaire de la production a conduit à une diminution de celle-ci de 2,2 millions de tonnes durant les deux premières campagnes de commercialisation, autrement dit à une réduction nettement plus faible que l'objectif de 6 millions de tonnes qui avait été fixé pour la période transitoire des quatre (4) campagnes commerciales au cours desquelles le régime de restructuration serait appliqué.

Les causes principales des limitations qu'a connues l'application du régime de restructuration sont au nombre de trois:

1) L'environnement économique s'est révélé particulièrement favorable aux entreprises durant les deux premières années de l'application du régime, car le contrecoup de la révision ne s'était pas encore fait sentir, notamment en ce qui concerne la chute des prix. Qui plus est, la marge bénéficiaire des entreprises n'a jamais été aussi élevée qu'au cours de la première année.

2) De plus, il a été décourageant de constater l'inefficacité de la mise en œuvre ou le dysfonctionnement d'autres dispositions de la législation communautaire concernant le sucre, et plus particulièrement:

(a) la possibilité de réattribution des quotas nationaux par les États membres, notamment dans le cas d'États membres où des quotas sont détenus par des investisseurs étrangers;

(b) la souplesse accordée aux États membres en ce qui concerne la fixation de l'indemnisation versée aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes par les entreprises et le faible montant de cette indemnisation, principalement pour les producteurs de betteraves;

(c) certaines lacunes du règlement n° 320/2006 en ce qui concerne, notamment, la nécessité de prendre des mesures en faveur des travailleurs dans le cas où le régime de restructuration conduit à des pertes d'emplois, et

(d) le montant relativement peu élevé des aides à la diversification pour les régions où la production est abandonnée.

3) Étant donné la réduction linéaire des quotas prévue pour 2010, les entreprises qui souhaitaient poursuivre leur activité au-delà de l'année fixée n'ont pas consenti à renoncer à leurs quotas, et ce afin de pouvoir continuer à produire après 2010.

Par conséquent, il semble opportun de prendre des mesures pour faire en sorte que le régime de restructuration devienne plus attrayant et pour éviter la réduction linéaire des quotas nationaux et régionaux à la fin de la restructuration (2009/2010), comme le prévoit l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 318/2006, sans indemnisation au titre du Fonds de restructuration.

Mécanisme de retrait

Dans le cadre de la révision de l'OCM, un pourcentage, commun à tous les États membres, de sucre et d'isoglucose peut être retiré du marché afin de maintenir l'équilibre structurel de ce dernier (article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006).

Toutefois, les déséquilibres du marché prévus pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 ont conduit la Commission à mettre en œuvre une politique de retrait préventif exceptionnel, aussi bien en mars 2006 (1,1 million de tonnes) qu'en mars 2007 (2 millions de tonnes).

La raison principale qui a amené la Commission à mettre en œuvre la mesure exceptionnelle mentionnée ci-dessus et non pas les réglementations prévues à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 318/2006 est la suivante: conformément à la mesure en question, le pourcentage de retrait est appliqué de façon linéaire à toutes les quantités produites sur la base d'un quota, sans tenir compte d'éventuelles tentatives de certaines entreprises pour réajuster leur production. De ce fait, les dispositions de l'article 19 ne contribuent pas à prévenir la formation d'un excédent. Au contraire, elles créent des dépenses supplémentaires (stockage), qui auraient pu être évitées si on avait évité de produire de façon excédentaire en amont.

Ces lacunes du mécanisme de retrait, combinées à la mise en œuvre inefficace de la restructuration, rendent indispensables l'amélioration et l'adaptation de ce mécanisme aux besoins et aux objectifs de l'OCM.

2. Les propositions de la Commission

La Commission propose de renforcer le plan communautaire de restructuration et d'adapter le mécanisme de retrait pour améliorer l'efficacité des mécanismes qui sont entrés en vigueur avec la révision de 2006 et assurer l'équilibre du marché à un niveau proche de celui du prix de référence.

Les ressources supplémentaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des mesures proposées respectent le principe de neutralité financière et proviendront du Fonds de restructuration.

a) Pour ce qui est du régime de restructuration (règlement (CE) n° 320/2006), il est proposé:

- de fixer à 10 % le pourcentage de l'aide à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises de machines sous-traitantes, ce qui permettrait de lever l'incertitude qui existe actuellement du fait qu'un État membre peut décider de fixer un pourcentage plus élevé;

- d'accorder un paiement complémentaire aux producteurs; et

- pour la campagne de commercialisation 2008/2009, de donner aux producteurs la possibilité de déclencher le processus de restructuration en présentant directement des demandes d'aide à la restructuration, à condition qu'ils renoncent à leurs droits de livraison en rapport avec les entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente. Il convient donc que l'État membre réduise en conséquence le quota de l'entreprise concernée. L'application de la mesure proposée est toutefois limitée à une réduction de quota de 10 % au maximum du quota attribué à l'entreprise concernée, et il convient donc que l'État membre accepte les demandes des producteurs en appliquant le principe du "premier arrivé, premier servi".

Les modifications du règlement (CE) n° 320/2006 doivent commencer à s'appliquer à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009.

b) Pour ce qui est du régime de retrait (règlement (CE) n° 318/2006), il est proposé:

- d'intégrer dans le règlement du Conseil les critères fixés dans le règlement (CE) n° 290/2007 de la Commission en ce qui concerne un éventuel retrait supplémentaire du marché à l'automne 2007; et

- de supprimer la disposition selon laquelle les besoins d’approvisionnement traditionnels des raffineries sont réduits en cas de retrait du marché.

Ces modifications sont destinées à s'appliquer à compter de la campagne de commercialisation 2007/2008.

3. Position de votre rapporteur

Votre rapporteur souscrit à l'analyse de la Commission et estime qu'il est impératif de modifier les règlements (CE) n°s 318/2006 et 320/2006. De plus, elle souligne que la modification en question ne doit en aucun cas entraîner une nouvelle révision de l'OCM. Au contraire, il s'agit d'un effort visant à renforcer les mécanismes de restructuration et de retrait afin d'atteindre les objectifs de l'OCM et de préparer le secteur européen du sucre à faire face aux conséquences de l'ouverture imminente du marché.

Dans ce contexte, tout dysfonctionnement ou retard dans la mise en œuvre de l'actuelle OCM comporte le risque que le marché de l'Union européenne soit confronté à d'importants excédents à la fin de la période transitoire (2010), où une réduction linéaire des quotas nationaux est en outre prévue. Cette réduction sera préjudiciable aussi bien à la compétitivité du secteur qu'aux producteurs et aux propriétaires de machines sous-traitantes eux-mêmes, pour lesquels aucune indemnisation n'est prévue.

Bien que, dans l'ensemble, elle partage l'avis de la Commission, votre rapporteur pense qu'il est possible de procéder à quelques modifications visant à améliorer et à renforcer les mécanismes de restructuration et de retrait, l'objectif final étant d'aider toutes les parties concernées: les producteurs et les sous-traitants, les travailleurs subissant les effets du régime, les entreprises et les régions.

Elle estime donc que les questions fondamentales sur lesquelles le débat devra se concentrer et pour lesquelles le Parlement européen peut proposer des modifications en vue d'améliorer la situation concernent les réglementations relatives:

Ø au montant de l'aide à la restructuration: est-il possible de proposer des augmentations, lesquelles représenteront une incitation financière supplémentaire pour les entreprises et une compensation pour les producteurs, étant donné la surabondance des ressources du Fonds de restructuration, ce dernier n'ayant pas été utilisé durant les deux premières années de la réforme?

Ø à l'accès direct des producteurs au Fonds de restructuration: comment cette mesure aura-t-elle un effet de rééquilibrage par rapport à la réduction des quotas, sans toutefois perturber l'activité des entreprises dans son ensemble? D'autre part, comment permettra-t-elle de sortir de l'impasse les producteurs qui ne sont pas compétitifs?

Ø au paiement complémentaire accordé aux producteurs: le montant proposé par la Commission est-il suffisant pour constituer une incitation financière et une compensation suffisante pour les producteurs?

Ø à la mise en œuvre de la réduction linéaire en 2010: quelle méthode faudra-t-il employer pour éviter qu'un traitement discriminatoire ne soit réservé à certains États membres ou à certaines entreprises et que des sanctions ne soient appliquées aux États membres ou aux entreprises qui ont déployé de grands efforts dans le cadre du régime de restructuration?

Ø au mécanisme de retrait préventif: est-il suffisant de l'appliquer jusqu'à la fin de la période transitoire ou faut-il prévoir de prolonger celle-ci?

Votre rapporteur souhaiterait souligner que toute modification, quelle qu'elle soit, doit tenir compte de la distinction juridique mais également financière entre a) les ressources du Fonds de restructuration, qui peuvent être utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de mesures dans le cadre du régime de restructuration et b) les ressources mises à disposition au titre du FEAGA pour l'adoption de mesures de marché et pour l'octroi d'aides aux producteurs.

Enfin, votre rapporteur estime qu'il est opportun, d'un point de vue politique, et ce même si cela ne s'intègre pas dans les propositions de modification partielle exposées dans les règlements (CE) n°s 318/2006 et 320/2006, de faire remarquer que la Commission doit garantir la viabilité et la compétitivité de l'industrie sucrière européenne après la libéralisation des importations en provenance des pays ACP et des pays les moins développés (PMD) en 2009/2010.

En aucun cas les efforts visant à restructurer le secteur qui auront été accomplis avant 2010 ne pourront être annulés par l'absence de négociations précises et transparentes de la part de la Commission à propos du régime applicable aux importations en provenance des pays ACP et des PMD.

(1)

Règlements (CE) n°s 1541/2006 et (CE) 290/2007.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (17.7.2007)

destinat Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană

(COM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Raportor pentru aviz: László Surján

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Contexte de la proposition

Les deux propositions de règlement présentées par la Commission tendent à actualiser les deux règlements (CE) n° 318/2006 et (CE) n° 320/2006(1), qui s'inscrivaient dans le cadre de la grande réforme du secteur du sucre adoptée en 2005(2).

La Commission estime que, 18 mois plus tard, les mesures se sont déjà révélées insuffisantes pour que l'on puisse réaliser pour 2010 les objectifs de la réforme, et doivent être adaptées. Les réductions volontaires de la part des producteurs ont déterminé, jusqu'ici, une diminution de 2,2 millions de tonnes, ce qui est bien en-deçà de l'objectif de 6 millions de tonnes visé par la réforme.

Toutefois, certains États membres ont atteint les objectifs de la réforme, parfois en réduisant même de moitié leur quota de sucre. Le rapporteur pour avis juge donc raisonnable d'axer l'adaptation de la réforme sur les États membres où la réforme du secteur du sucre adoptée en 2005 a échoué.

L'Union européenne est soumise à une pression continue de la part de pays producteurs de sucre, tels que le Brésil, l'Australie et la Thaïlande, et de la part de l'Organisation mondiale du commerce, qui l'accusent de violer, avec son régime "sucre", les obligations qui lui incombent en vertu de l'accord sur l'agriculture de l'OMC(3).

Dans sa proposition, la Commission propose donc de modifier le règlement (CE) n° 320/2006 de manière:

- à fixer à 10 % de l'aide à octroyer aux entreprises sucrières le montant de l'aide à réserver aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes;

- à accorder aux producteurs un paiement supplémentaire pour la campagne de commercialisation 2008/2009 (237,5 euros par tonne de quota libéré);

- à verser rétroactivement la différence entre le montant d'aide octroyé pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 et le montant versé en 2008/2009, afin de ne pas pénaliser les entreprises et producteurs qui ont participé au régime de restructuration avant l'entrée en vigueur des modifications;

- à permettre à la Commission, si elle dispose d'indices fiables établissant que l'objectif du fonds de restructuration sera presque atteint au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009, de prolonger le délai de présentation des demandes, afin d'accélérer le processus de restructuration;

- à donner aux producteurs la possibilité de demander directement l'aide à la restructuration, à condition qu'ils cessent de livrer des betteraves sucrières ou des cannes à sucre aux entreprises auxquelles ils étaient liés par des contrats de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente;

- à limiter la réduction du quota à 10 % du quota attribué à chaque entreprise, ce qui correspond au pourcentage de quota que l'État membre peut réattribuer lors de chaque campagne de commercialisation;

- à donner aux entreprises sucrières affectées par la demande d'aide d'un producteur le droit de présenter une demande d'aide à la restructuration.

Avec la proposition qu'elle présente au Conseil, la Commission espère que les producteurs abandonneront 3,8 millions de tonnes supplémentaires en 2008/2009 et en 2009/2010.

2. Modifications

Du point de vue de la transparence financière, il importe que le contribuable communautaire sache précisément qui bénéficie d'une aide de la part de l'UE. Telles qu'insérées dans le règlement financier par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil, les dispositions concernant la publication d'informations relatives aux bénéficiaires de fonds communautaires(4) prévoient que les détails nécessaires sont fixés dans la réglementation sectorielle pertinente. À compter du 1er janvier 2008, ceci doit s'appliquer aussi aux producteurs de sucre.

3. Conclusion

La commission des budgets portera une appréciation sur le fait que les quotas nationaux sont laissés en place. Un véritable marché communautaire ne sera donc pas réalisé, ce qui va probablement faire artificiellement monter le prix pour le consommateur et le budget. De plus, il faut veiller à ce que aides compensatoires et aides d'ajustement aillent à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les petits bénéficiaires ayant de faibles revenus, et non à ceux qui ont déjà obtenu du système des marges bénéficiaires importantes. La règle actuelle du "premier arrivé, premier servi" est discriminatoire à l'égard des petits producteurs de sucre et devrait donc être corrigée.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Propunere de rezoluţie legislativă

Amendamentul 1

Punctul 1a (nou)

1a. consideră că valoarea de referinţă orientativă indicată în propunerea legislativă trebuie să fie compatibilă cu plafonul prevăzut pentru rubrica 2 din noul cadru financiar multianual (CFM) şi subliniază faptul că valoarea anuală va fi decisă în cadrul (5)procedurii bugetare anuale, în conformitate cu dispoziţiile punctului 38 din AII din 17 mai 2006.

Propunere de regulament

Text propus de Comisie1

 

Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 2

CONSIDERENTUL 9A (nou)

 

(9a) În contextul revizuirii Regulamentului (CE) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene1, articolul 30 alineatul (3) şi articolul 53b alineatul (2) litera (d) privind publicarea anuală ex-post a listei beneficiarilor de fonduri provenite de la buget au fost incluse în regulament pentru a pune în aplicare Iniţiativa europeană privind transparenţa. Regulamentele sectoriale precum Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 trebuie să prevadă resursele necesare pentru o astfel de publicare. Regimul temporar de restructurare a industriei zahărului, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006, face parte din bugetul Comunităţilor Europene şi finanţează cheltuieli în contextul gestiunii repartizate între statele membre şi Comunitate. De aceea, ar trebui să se stabilească norme privind publicarea informaţiilor referitoare la beneficiarii acestui regim. În acest scop, statele membre ar trebui să asigure publicarea anuală ex-post a beneficiarilor, precum şi a sumelor primite de către fiecare beneficiar .

 

_____________________________

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 1).

Justificare

The principle of transparency is provided in Article 30(3) of the Financial Regulation and more particularly in Article 53b(2) for shared management. The Commission has already adopted detailed specific rules for sectoral funds (i.e. for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European fisheries Fund). This requirement of publication of beneficiaries will also be laid down in the modified Council Regulation 1290/2006, currently proposed (COM(2007)0122).

Amendamentul 3

CONSIDERENTUL 9B (nou)

 

(9b) Punerea acestor informaţii la dispoziţia publicului consolidează transparenţa în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor comunitare în cadrul politicii agricole comune şi ameliorează buna gestiune financiară a acestor fonduri, în special prin consolidarea controlului public al sumelor respective. Având în vedere importanţa primordială a obiectivelor urmărite, este justificat, ţinând cont de principiul proporţionalităţii şi de imperativul protecţiei datelor cu caracter personal, să se prevadă publicarea generală a informaţiilor relevante privind beneficiarii.

Justificare

The principle of transparency is provided in Article 30(3) of the Financial Regulation and more particularly in Article 53b(2) for shared management. The Commission has already adopted detailed specific rules for sectoral funds (i.e. for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European fisheries Fund). This requirement of publication of beneficiaries will also be laid down in the modified Council Regulation 1290/2006, currently proposed (COM(2007)0122).

Amendamentul 4

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4A (nou)

Articolul 10a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 320/2006]

 

(4a) Se inserează articolul 10a după cum urmează:

„Articolul 10a

Publicarea listei beneficiarilor

În conformitate cu articolul 53b alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1605/2002 şi cu articolul 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, statele membre asigură publicarea anuală ex-post a beneficiarilor oricărui ajutor menţionat la articolele 3, 4a, 6, 7, 8 şi 9 din prezentul regulament, care a fost solicitat pentru oricare dintre anii de comercializare 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 şi 2009/2010, precum şi a sumelor primite de către fiecare beneficiar. Informaţiile publicate conţin cel puţin valoarea totală a fondurilor publice acordate fiecărui beneficiar, numele şi prenumele acestuia sau, în cazul unei persoane juridice sau al unei întreprinderi, numele societăţii, precum şi locul de reşedinţă şi/sau sediul social.”

Justificare

The principle of transparency is provided in Article 30(3) of the Financial Regulation and more particularly in Article 53b(2) for shared management. The Commission has already adopted detailed specific rules for sectoral funds (i.e. for the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European fisheries Fund). This requirement of publication of beneficiaries will also be laid down in the modified Council Regulation 1290/2006, currently proposed (COM(2007)0122).

PROCEDURĂ

Titlu

Regim temporar de restructurare a industriei zahărului

Numărul procedurii

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Comisia competentă în fond

AGRI

Aviz emis de către              

               Data anunţului în plen

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz :       

               Data numirii

László Surján

23.5.2007

 

 

Data adoptării

17.7.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Paul Rübig

(1)

JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)

Avis de la commission du contrôle budgétaire à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (COM(2005)0263 - 2005/0118(CNS), rapporteur pour avis: Terence Wynn.

(3)

Organisation mondiale du commerce, 28 avril 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R - COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - SUBVENTIONS À L'EXPORTATION DE SUCRE - Rapport de l'organe d'appel: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple.

(4)

COM(2007)0122, règlement portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, rapport Chatzimakakis.

(5)

Nepublicat încă în JO.


PROCEDURÃ

Titlu

Restructurarea industriei zahărului

Referinţe

COM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Data consultării PE

14.6.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

AGRI

21.6.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Raportor(i)

       Data numirii

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Raportor(i) substituit (substituiţi)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Examinare în comisie

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Data adoptării

3.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

0

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Giovanna Corda

Aviz juridic - Politica de confidențialitate