Postopek : 2007/0085(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0309/2007

Predložena besedila :

A6-0309/2007

Razprave :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Glasovanja :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0404

POROČILO     *
PDF 218kWORD 245k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Katerina Batzeli

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0227),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0176/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in mnenja Odbora za proračun (A6‑0309/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  meni, da mora biti okvirna referenčna vsota iz zakonodajnega predloga združljiva z zgornjo mejo iz naslova 2 novega večletnega finančnega okvira, in poudarja, da se bo letna vsota določila znotraj letnega proračunskega postopka v skladu z določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006;

3.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe o ES;

4.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

5.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

 

(9a) Če tovarna za proizvodnjo sladkorja namesto pridelovalcev vloži prošnjo za pomoč za prestrukturiranje, bi morala biti odločitev, kateri pridelovalci bodo morali opustiti proizvodnjo sladkorne pese, sprejeta v skupnem dogovoru med pridelovalci in omenjeno tovarno. Tak dogovor bi moral biti naveden v medpanožnem sporazumu.

Obrazložitev

Ko tovarna za proizvodnjo sladkorja vloži prošnjo namesto pridelovalcev, mora biti odločitev o tem, kateri pridelovalci bodo morali zapustiti sektor, sprejeta na podlagi dogovarjanj in sporazuma med zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 2

ČLEN 1, TOČKA -1 (novo)

Člen 1, odstavek 3, pododstavek 2 (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

-1) V členu 1(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"Vsa finančna nadomestila za opustitev kvot so zračunana tako, da se do konca porabijo sredstva sklada. Če po financiranju odhodkov v skladu z odstavkom 2 v skladu za prestrukturiranje ostajajo sredstva, se dodelijo regijam, v katerih so tovarne sladkorja prenehale s proizvodnjo zaradi popolne ali delne opustitve kvot.

Obrazložitev

Neporabljena finančna nadomestila morajo biti dodeljena regijam, kjer so tovarne popolnoma ali delno opustile proizvodnjo.

Predlog spremembe 3

ČLEN 1, TOČKA 1 -A) (novo)
Člen 3, odstavek 1, točka b) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

-a) V odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"b) opusti kvoto, ki jo je podelilo eni ali več svojih tovarn, delno odstrani proizvodne zmogljivosti zadevnih tovarn in mesta proizvodnje ter preostalih proizvodnih zmogljivosti zadevnih tovarn ne uporablja za proizvodnjo proizvodov, ki jih zajema skupna tržna ureditev za sladkor. Te proizvodne zmogljivosti se lahko uporabijo za proizvodnjo bioetanola za energetske namene iz surovin, kot je sladkorna pesa."

Predlog spremembe 4

ČLEN 1, TOČKA 1 - A A) (novo)
Člen 3, odstavek 3, točka c) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

-aa) V odstavku 3 se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"c) v roku, predvidenem v členu 4(2), točka (f) sanacijo okolja na kraju tovarne ter načrt za nadaljnje delovanje obrata, ki naj vključuje plan gospodarske dejavnosti in oceno posledic prestrukturiranja za okolje in zaposlovanje glede na razmere v regiji. Države članice lahko od podjetij iz odstavka 1 zahtevajo, da prevzamejo obveznosti, ki presegajo minimalne predpisane zahteve v skladu z zakonodajo Skupnosti. Vendar pa te obveznosti ne smejo omejevati delovanja sklada za prestrukturiranje kot instrumenta".

 

 

Obrazložitev

Načrt za nadaljnji razvoj je nujno potreben zaradi obveznega izvajanja diverzifikacije na ravni prihodkov in zaposlovanja.

Predlog spremembe 5

ČLEN 1, TOČKA 1 - A B) (novo)
Člen 3, odstavek 4, točka c) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

-ab) V odstavku 4 se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"c) v roku, predvidenem v členu 4(2), točka (f) sanacijo okolja na kraju tovarne ter načrt za nadaljnje delovanje obrata, ki naj vključuje plan gospodarske dejavnosti in oceno posledic prestrukturiranja za okolje in zaposlovanje glede na razmere v regiji, kolikor je to potrebno zaradi prenehanja proizvodnje izdelkov iz točke (a). Države članice lahko od podjetij iz odstavka 1 zahtevajo, da prevzamejo obveznosti, ki presegajo minimalne predpisane zahteve v skladu s pravom Skupnosti. Vendar pa te obveznosti ne smejo omejevati delovanja sklada za prestrukturiranje kot instrumenta."

 

 

Obrazložitev

Načrt za nadaljnji razvoj je nujno potreben zaradi obveznega izvajanja diverzifikacije na ravni prihodkov in zaposlovanja.

Predlog spremembe 6

ČLEN 1, TOČKA 1 -A C) (novo)
Člen 3, odstavek 5, točka a) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

-ac) V odstavku 5 se točka (a) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"a) V primeru iz odstavka 1, točki (a) in (b):

 

– 730 EUR za tržno leto 2006/2007,

 

– 730 EUR za tržno leto 2007/2008,

 

– 625 EUR za tržno leto 2008/2009,

 

– 520 EUR za tržno leto 2009/2010."

Obrazložitev

Če bi prišlo do delne odstranitve proizvodnih obratov, ali če bi se industrija preusmerila v proizvodnjo bioetanola, bi morala biti višina nadomestila enaka, kot če bi prišlo do popolne odstranitve obratov.

Predlog spremembe 7

ČLEN 1, TOČKA 1 -A D) (novo)
Člen 3, odstavek 5, točka c) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

-ad) V odstavku 5 se točka (c) nadomesti z naslednjim besedilom:

"c) v primeru iz odstavka 1, točka (c):

- 255,50 EUR za tržno leto 2006/2007,

- 255,50 EUR za tržno leto 2007/2008,

- 625,00 EUR za tržno leto 2008/2009,

- 182,00 EUR za tržno leto 2009/2010."

Obrazložitev

Da bi bila v letu 2008/2009 prostovoljna vrnitev kvot čim večja, je predvideno celotno izplačilo nadomestila v višini 625 evrov za tono vrnjene kvote, tudi če proizvodni obrat ne bo popolnoma ali delno odstranjen.

Predlog spremembe 8

ČLEN 1, TOČKA 1 A)
Člen 3, odstavek 6, pododstavek 1, uvodni del (Uredba (ES) št. 320/2006)

"Znesek 10 % ustrezne pomoči za prestrukturiranje, določene v odstavku 5, je prihranjen za:

"Znesek 50 % ustrezne pomoči za prestrukturiranje, določene v odstavku 5, je prihranjen za:

Obrazložitev

Režim kvot za sladkor je bil uveden zaradi zagotavljanja prihodkov in zaposlovanja pridelovalcev sladkorne pese. Opustitev kvot mora zato temeljiti na skupni odločitvi pridelovalcev in proizvajalcev. Pridelovalcem je treba plačati odškodnino za izgubo kapitala zaradi izgube pravic dostave in obvezne opustitve pridelovanja sladkorne pese ter posledičnega neizkoriščanja posebne kmetijske mehanizacije in prisilne preusmeritve namembnosti obratov za predelavo sladkorne pese. Nenazadnje mora medpanožni sporazum določiti način sprejemanja odločitev o prestrukturiranju in o delitvi pomoči.

Predlog spremembe 9

ČLEN 1, TOČKA 1 A)
Člen 3, odstavek 6, točka a) (Uredba (ES) št. 320/2006)

a) pridelovalce sladkorne pese in sladkornega trsa, ki so te proizvode dobavili v obdobju neposredno pred tržnim letom iz odstavka 2 za proizvodnjo sladkorja v okviru ustrezne opuščene kvote;

a) pridelovalce sladkorne pese, sladkornega trsa in cikorije, ki so te proizvode dobavili v letu pridelave v obdobju neposredno pred tržnim letom iz odstavka 2 za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa v okviru ustrezne opuščene kvote. V medpanožnih sporazumih se lahko s privolitvijo držav članic določijo pogoji za sodelovanje pridelovalcev pese v shemi pomoči za prestrukturiranje.

 

 

Obrazložitev

Načelo retroaktivnosti iz uvodne izjave 4 je treba vključiti v uredbo s pomočjo odstavka 8, ki naj se ga na predlog Komisije doda členu 3. Vendar se odstavek 8 nanaša na prejšnje odstavke (od 1 do 6). Da bi tudi pridelovalci cikorije lahko koristili retroaktivno pomoč, jih je treba omeniti v členu 3, točka (a). Predlog spremembe ohranja v točki (a) besedilo sedanje uredbe.

Treba je pojasniti, da lahko obdobje, v katerem pridelovalci lahko prejmejo pomoč iz sheme za prestrukturiranje, zajema več tržnih let, in da se bo pri pogajanjih o dodelitvi pomoči upoštevalo objektivna merila, na podlagi katerih ne bo diskriminiran noben pridelovalec.

Do sodelovanja kmetijstva v shemi pomoči za prestrukturiranje mora priti postopoma, da se doseže strukturna optimalnost.

Predlog spremembe 10

ČLEN 1, TOČKA 1 A)
Člen 3, odstavek 6, pododstavek 1 a (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

 

 

Komisija na podlagi postopka iz člena 12 sprejme izvedbene določbe, ki naj zagotovijo, da se del sredstev, dodeljenih pridelovalcem, ki so opustili pridelavo, nameni za vzpostavitev gospodarsko koristne nadomestne proizvodnje.

Predlog spremembe 11

ČLEN 1, TOČKA 1 A A) (novo)
Člen 3, odstavek 6, pododstavek 5 a (novo) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

(aa) odstavku 6 se doda naslednji pododstavek 5a:

 

"Za popolno odstranitev se šteje preusmeritev obratov v proizvodnjo bioetanola."

Obrazložitev

Treba je ohraniti kmetijsko dejavnost z njeno preusmeritvijo v zelo obetavni sektor.

Predlog spremembe 12

ČLEN 1, TOČKA 1 B)
Člen 3, odstavek 7 (Uredba (ES) št. 320/2006)

"7. Za tržno leto 2008/2009 pridelovalci iz odstavka 6(a) prejmejo dodatno plačilo v višini 237,5 EUR na tono opuščene kvote.

"7. Pridelovalci iz odstavka 6(a) prejmejo dodatno plačilo v višini 260 EUR na tono opuščene kvote za sladkor.

Obrazložitev

Mehanizem za prestrukturiranje ni deloval tako, kot je Komisija sprva predvidela, zato se je v skladu za prestrukturiranje nakopičil velik znesek sredstev, ki omogočajo dodelitev finančnih pobud pridelovalcem. Poleg tega je treba pojasniti, da je dodelitev dodatne pomoči retroaktivna, kot je tudi določeno v novem odstavku 8 člena 3 predlagane uredbe (ES) št. 320/2006.

Predlog spremembe 13

ČLEN 1, TOČKA 1 B)
Člen 3, odstavek 8 (Uredba (ES) št. 320/2006)

8. Ta odstavek se uporablja za:

8. Ta odstavek se uporablja za:

a) podjetja, ki so opustila kvoto na podlagi sheme za prestrukturiranje v tržnem letu 2006/2007 ali 2007/2008, ter

a) podjetja, ki so opustila delno ali popolnoma kvoto na podlagi sheme za prestrukturiranje v tržnem letu 2006/2007 ali 2007/2008, ter

b) pridelovalce in upravljavce strojev, ki jih zadeva opustitev kvote iz točke (a).

b) pridelovalce in upravljavce strojev, ki jih zadeva opustitev kvote iz točke (a).

Če so bili zneski, ki so se v tržnih letih 2006/2007 in 2007/2008 v skladu z odstavki 1 do 6 dodelili osebam, zajetim v prejšnjem pododstavku, manjši od zneskov, ki bi jih prejeli v skladu z veljavnimi pogoji za tržno leto 2008/2009, se tem osebam razlika dodeli retroaktivno.

Če so bili zneski, ki so se v tržnih letih 2006/2007 in 2007/2008 v skladu z odstavki 1 do 6 dodelili osebam, zajetim v točki (a), manjši od zneskov, ki bi jih prejeli v skladu z veljavnimi pogoji za tržno leto 2008/2009, se tem osebam razlika dodeli retroaktivno.

Če so bili zneski, ki so se v tržnih letih 2006/2007 in 2007/2008 v skladu z odstavkom 7 dodelili pridelovalcem, manjši od zneskov, ki bi jih prejeli v skladu z veljavnimi pogoji za tržno leto 2008/2009, se tem osebam razlika dodeli retroaktivno."

Če so bili zneski, ki so se v tržnih letih 2006/2007 in 2007/2008 v skladu z odstavkom 7 dodelili pridelovalcem, zajetim v točki (b), manjši od zneskov, ki bi jih prejeli v skladu z veljavnimi pogoji za tržno leto 2008/2009, se tem osebam razlika dodeli retroaktivno."

Predlog spremembe 14

ČLEN 1, TOČKA 1 B)
Člen 3, odstavek 8 a (novo) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

(8a) Če za neko tržno leto ni mogoče izpolniti zahtev po dodatnem plačilu iz odstavka 7 sredstev iz sklada za prestrukturiranje, se preostali strošek krije s sorazmernim povečanjem ustreznega začasnega zneska iz odstavka 2 člena 11."

Obrazložitev

Kot zadnji vir financiranja za kritje povišanega doplačila za pridelovalce v znesku 260 EUR/tono je treba predvideti možnost povišanja začasnega zneska za prestrukturiranje v skladu z odstavkom 2 člena 11 uredbe (ES) št. 320/2006.

Predlog spremembe 15

ČLEN 1, TOČKA 2
Člen 4, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 320/2006)

"Komisija lahko za tržno leto 2008/2009 podaljša rok za oddajo prošenj iz prvega pododstavka za največ 20 delovnih dni, če ima do 31. decembra 2007 na voljo zanesljive kazalnike, da se bo cilj 3,8 milijona ton odpovedi kvotam na podlagi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti skoraj v celoti dosegel v tržnem letu 2008/2009. Komisija bo javnost o podaljšanju roka obvestila s sporočilom, objavljenim v seriji C Uradnega lista Evropske unije pred 1. januarjem 2008.

"Komisija lahko za tržno leto 2008/2009 podaljša rok za oddajo prošenj iz prvega pododstavka, če so na dan 31. januarja 2008 na voljo zanesljivi kazalniki, da cilj 3,8 milijona ton odpovedi kvotam na podlagi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti ne bo dosežen v tržnem letu 2008/2009. Ko Komisija za vsako državo članico določi za obdobje 2008/2009 odstotek preventivnega umika, imajo podjetja do 30. aprila 2008 čas, da vložijo prošnje za dodatno opustitev kvot ter prilagodijo socialni načrt, uveden za zaposlene."

Obrazložitev

Možnost za prilagoditev navzgor prošenj za opustitev kvot ob upoštevanju deleža preventivnega umika bi morala podjetja spodbujati k nadaljnji opustitvi kvot. Rok do 30. aprila bo omogočil upoštevanje obdobja za posvetovanje z delavci, dejstvo, da dodatna opustitev kvot temelji na preventivnem umiku, pa bo poenostavilo posvetovanje s pridelovalci, saj gre za opustitev količine kvot, ki je v letu 2008/2009 ne bo mogoče pridelati.

Predlog spremembe 16

ČLEN 1, TOČKA 2, ODSTAVEK 2 A (novo)
Člen 4, odstavek 2, točka b a) (novo) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

V členu 4(2) se doda naslednja točka (ba):

 

"(ba) potrditev, da so pridelovalci, ki jih zadeva načrt za prestrukturiranje zaradi opustitve in/ali zmanjšanja njihovih pravic pri dostavi sladkorne pese, seznanjeni z načrtom za prestrukturiranje;"

Obrazložitev

Načrt za prestrukturiranje mora biti pripravljen v dogovoru s pridelovalci sladkorne pese in sladkornega trsa, ki morajo pred setvijo biti seznanjeni s svojo prihodnostjo.

Predlog spremembe 17

ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 4 a, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 320/2006)

1. Za tržno leto 2008/2009 lahko vsak pridelovalec sladkorne pese ali trsa, namenjene predelavi v kvotni sladkor, zadevni državi članici predloži neposredno prošnjo za pomoč iz člena 3(6) in se zaveže, da bo prenehal dobavljati sladkorno peso ali trs podjetju, s katerim je v prejšnjem tržnem letu sklenil dobavno pogodbo.

1. Za tržno leto 2008/2009 lahko vsak pridelovalec sladkorne pese ali trsa, namenjene predelavi v kvotni sladkor, zadevni državi članici predloži neposredno prošnjo za pomoč iz člena 3(6) in se zaveže, da bo prenehal dobavljati sladkorno peso ali trs podjetju, s katerim je sklenil dobavno pogodbo.

Predlog spremembe 18

ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 4 a, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 320/2006)

3. Zadevna država članica pripravi seznam prošenj iz odstavka 1 v kronološkem vrstnem redu njihove predložitve ter pošlje ta seznam zadevnim prosilcem in podjetjem v 10 delovnih dneh po roku za predložitev iz odstavka 2.

3. Zadevna država članica pripravi seznam prošenj iz odstavka 1 v kronološkem vrstnem redu njihove predložitve ter posreduje informacije o celotni količini, na katero se nanašajo vložene prošnje za pomoč, zadevnim prosilcem in podjetjem v 10 delovnih dneh po roku za predložitev iz odstavka 2.

Obrazložitev

Če se seznam pridelovalcev, ki so opustili kvote, posreduje podjetjem, ga lahko uporabijo proti tem istim pridelovalcem.

Predlog spremembe 19

ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 4 a, odstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

(3a) Z odstopanjem od odstavka 3 lahko zadevna država članica sama odloči, da najprej preuči prošnje pridelovalcev, ki imajo pravico za dostavo manj kot 250 ton sladkorne pese.

Obrazložitev

Države članice se lahko odločijo, da najprej manjšim in manj konkurenčnim pridelovalcem sladkorne pese ponudijo možnost, da se pod ugodnimi pogoji odpovejo pravici do dostave sladkorne pese.

Predlog spremembe 20

ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 4 a, odstavek 4, pododstavek 2 (Uredba (ES) št. 320/2006)

Če se doseže mejna vrednost 10 %, zadevna država članica povsem ali delno zavrne preostale prošnje.

Če lahko prošnja pridelovalca povzroči preseganje mejne vrednosti 10 %, zadevna država članica to prošnjo zavrne ali jo sprejme za tonažo, ki ne povzroči preseganja mejne vrednosti 10 %.

Obrazložitev

Namen predlaganih sprememb je izboljšanje berljivosti besedila.

Predlog spremembe 21

ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 4 a, odstavek 5, točki a) in b) (Uredba (ES) št. 320/2006)

a) za pridelovalce 10 % ustreznega zneska pomoči, določenega v členu 3(5)(c), in dodatno plačilo iz člena 3(7) za tržno leto 2008/2009;

a) za pridelovalce in pogodbene partnerje 10 % ustreznega zneska pomoči, določenega v členu 3(5)(c), in za pridelovalce dodatno plačilo iz člena 3(7);

b) za podjetja ustrezen znesek pomoči iz člena 3(5)(c), zmanjšan za 10 % ali 60 %, če zadevno podjetje ne izpolnjuje zahteve iz drugega pododstavka odstavka 4 tega člena.

b) za podjetja ustrezen znesek pomoči iz člena 3(5)(c), zmanjšan za 10 % ali 60 %, če zadevno podjetje ne izpolnjuje zahteve iz tretjega pododstavka odstavka 4 tega člena.

Predlog spremembe 22

ČLEN 1, TOČKA 3
Člen 4 a, odstavek 6 (Uredba (ES) št. 320/2006)

6. Odstavki 1 do 5 se ne uporabljajo, če podjetje predloži prošnjo za pomoč za prestrukturiranje v skladu s členom 4, pri čemer opusti kvoto, ki ustreza najmanj znesku kvote, ki bi se zmanjšal, ker bi država članica ugodila prošnjam pridelovalcev za pomoč."

6. Odstavki 1 do 5 se ne uporabljajo, če podjetje predloži prošnjo za pomoč za prestrukturiranje v skladu s členom 4, pri čemer opusti kvoto, ki ustreza najmanj znesku kvote, ki bi se zmanjšal, ker bi država članica ugodila prošnjam pridelovalcev za pomoč, razen če določbe v okviru medpanožnega sporazuma ne določajo drugače. V tem primeru medpanožni sporazum vsebuje medsebojni dogovor med tovarno in pridelovalci o tem, kateri pridelovalci morajo opustiti pridelavo sladkorne pese ali sladkornega trsa."

 

 

Obrazložitev

Ko tovarna za proizvodnjo sladkorja vloži zahtevek namesto pridelovalcev, mora biti odločitev o tem, kateri pridelovalci bodo morali zapustiti sektor, sprejeta na podlagi dogovarjanj in sporazuma med zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 23

ČLEN 1, TOČKA 4
Člen 5, odstavek 1, pododstavek 1 a (Uredba (ES) št. 320/2006)

"Kadar Komisija podaljša rok iz člena 4(1) v skladu s tretjim pododstavkom tega člena, se rok iz prvega pododstavka tega odstavka samodejno podaljša za enako obdobje."

"Kadar Komisija za največ 20 delovnih dni podaljša rok za vlaganje prošenj za tržno leto 2008/2009 v skladu s členom 4(1), tretji pododstavek, se rok, postavljen državam članicam za sklepanje o dodelitvi pomoči za prestrukturiranje v skladu s členom 5(1), prvi pododstavek, samodejno podaljša za enako obdobje."

 

Obrazložitev

Besedilo predloga Komisije povzroča zmedo in napačne razlage: na katero podaljšanje roka se nanaša in kateri rok se samodejno podaljša? Predlagana nova različica besedila je jasnejša.

Predlog spremembe 24

ČLEN 1, TOČKA 4 A) (novo)
Člen 6, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 320/2006)

 

(4a) V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"2. Celotni znesek pomoči, ki je na razpolago državi članici, se določi, kot sledi:

 

– 109,50 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2006-2007;

 

– 109,50 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2007-2008;

 

– 109,50 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2008-2009;

 

– 109,50 EUR na tono kvote za sladkor, opuščene v tržnem letu 2009-2010."

Obrazložitev

Predlaga se povečanje pomoči za diverzifikacijo, kar je logična posledica finančnih spodbud, namenjenih za diverzifikacijo. Poleg spodbujanja k opustitvi pridelave bo potrebnih več ukrepov za sanacijo regij in odpiranja drugih možnosti za pridelovalce, ki jih zadeva shema za prestrukturiranje.

Predlog spremembe 25

ČLEN 1, TOČKA 5
Člen 11, odstavek 6, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 320/2006)

V tržnem letu 2008/2009 se podjetja, ki so morala uporabiti odstotek umika, določen 16. marca 2007 v členu 1(1) ali členu 1(2) Uredbe (ES) št. 290/2007*, in ki opustijo odstotek svoje kvote, najmanj enak temu odstotku umika, izvzamejo iz dela začasnega zneska za prestrukturiranje, ki se izplača za tržno leto 2007/2008.

V tržnem letu 2008/2009 se podjetja, ki so morala uporabiti odstotek umika, določen 16. marca 2007 v členu 1(1) ali členu 1(2) Uredbe (ES) št. 290/2007*, in ki opustijo odstotek svoje kvote, najmanj enak temu odstotku umika, izvzamejo iz dela začasnega zneska za prestrukturiranje, ki se izplača za tržno leto 2007/2008. Prav tako se v tržnem letu 2008/2009 podjetja, za katere se izvaja delež umika, ki ga bo Komisija določila marca 2008, in ki bodo s spremembo prošenj za opustitev kvot zavrnila dodatno tonažo njihovih kvot, izvzamejo iz deleža začasnega zneska za prestrukturiranje, ki se izplača za tržno leto 2008/2009.

Obrazložitev

Ta dodatek je del sprememb člena 4(1). V njem so pojasnjene obveznosti pridelovalcev sladkorja v primeru sprememb njihovih prošenj za opustitev kvot za tržno leto 2008/2009, poleg tega pa je podrobneje določeno, da za dodatno tonažo opuščenih kvot v letu 2008/2009 ne velja začasni znesek, ki se izplača iz naslova prestrukturiranja.


OBRAZLOŽITEV

1. Razmere na trgu po reviziji skupne ureditve trga za sladkor leta 2006

Kmetijski ministri Evropske unije so februarja 2006 dosegli sporazum o temeljiti reviziji skupne ureditve trga za sladkor, ki je bila opredeljena v uredbah (ES) št. 318/2006, 319/2006 in 320/2006. Cilj te revizije je bil med drugim zagotoviti, da bi proizvodnja sladkorja Skupnosti ponovno dosegla vitalno raven z uvedbo prostovoljne sheme za prestrukturiranje do leta 2010 in mehanizma za umik, ki bi omogočil letno prilagoditev ravni proizvodnje.

Proizvodnja Skupnosti sedaj znaša približno 16,6 milijonov ton, kar je 25 % manj kot v letu 2005/2006, medtem ko svetovna proizvodnja presega povpraševanje, cene na svetovnem trgu pa so padle na najnižjo stopnjo po letu 2005.

Glede na stabilizacijo uvoza (2,8 milijona ton) in omejitev izvoza (ki znaša 1,3 milijona ton, v primerjavi s 4,6 milijona ton v predhodnih tržnih letih), "požrtvovalnost" Skupnosti z znižanjem svoje proizvodnje očitno ne zadostuje za vzpostavitev ravnotežja na trgu.

Po ocenah Komisije se v tržnem letu 2007/2008 kljub prizadevanjem na področju prestrukturiranja in letnem umiku v tržnih letih 2006/2007 in 2007/2008 pričakuje presežek ponudbe v višini 4 milijonov ton(1).

Shema za prestrukturiranje

Izvajanje programov prostovoljnega opuščanja proizvodnje je v prvih dveh tržnih letih privedlo do znižanja proizvodnje za 2,2 milijona ton, kar je precej manj od cilja 6 milijonov ton, ki je bil določen za prehodno obdobje štirih tržnih let, v katerih naj bi bilo prestrukturiranje izvedeno.

Glavni vzroki za omejitve pri izvajanju sheme za prestrukturiranje so trije:

1) Ekonomsko okolje se je za podjetja izkazalo kot posebej ugodno v prvih dveh letih izvajanja sheme, saj se posledice revizije, še posebej v zvezi s padcem cen, še niso čutile. Poleg tega je bila profitna marža za podjetja najvišja v prvem letu.

2) Nadalje so bile nespodbudne ugotovitve o neučinkovitosti uporabe oziroma nedelovanju drugih določb zakonodaje Skupnosti v zvezi sladkorjem, še zlasti kar zadeva:

(a) možnost držav članic za prerazporeditev nacionalnih kvot, še posebej v primeru držav članic, v katerih so kvote obdržali tuji investitorji;

(b) prožnost držav članic pri določitvi nadomestila, ki so ga podjetja izplačala pridelovalcem in podizvajalcem, in nizek znesek tega nadomestila, še zlasti za pridelovalce sladkorne pese;

(c) nekatere pomanjkljivosti uredbe št. 320/2006, zlasti kar zadeva potrebo po ukrepih v prid delavcev, ki zaradi sheme za prestrukturiranje izgubijo delovno mesto;

(d) precej nizko višino podpore za diverzifikacijo regij, ki so opustile pridelavo.

3) Zaradi predvidenega linearnega zniževanja kvot v letu 2010 se podjetja, ki so želela nadaljevati svojo dejavnost, niso hotela odpovedati svojim kvotam, da bi lahko proizvodnjo po letu 2010 nadaljevala.

Zato se zdi smiselno sprejeti ukrepe, s katerimi bi naredili shemo za prestrukturiranje privlačnejšo in bi se brez nadomestil iz strukturnih skladov izognili linearnemu zniževanju nacionalnih in regionalnih kvot ob koncu prestrukturiranja (2009/2010), kot to predvideva člen 10(2) uredbe (ES) št. 318/2006.

Mehanizem umika

V okviru revizije skupne ureditve trga za sladkor se lahko določen delež sladkorja in izoglukoze, ki velja za vse države članice, umakne s trga, da bi na ta način ohranili strukturno ravnotežje trga (člen 19(1) uredbe (ES) št. 318/2006).

Vendar pa je Komisija zaradi tržnih neravnotežij, predvidenih za tržni leti 2006/2007 in 2007/2008, tako marca 2006 (1,1 milijona ton) kot marca 2007 (2 milijona ton) uvedla politiko enkratnega preventivnega umika.

Glavni razlog, ki je Komisijo spodbudil k izvedbi omenjenega izrednega ukrepa namesto k izvajanju pravil, predvidenih v členu 19(1) uredbe (ES) št. 318/2006, je sledeči: v skladu z zadevnim ukrepom je delež umika izračunan linearno glede na vso pridelano količino in na osnovi določene kvote ter brez upoštevanja morebitnih poskusov določenih podjetij za prilagoditev svoje proizvodnje. Tako določbe člena 19 ne prispevajo k preprečevanju viškov, ampak ravno nasprotno ustvarjajo dodatne stroške (skladiščenje), ki bi se jim bilo mogoče izogniti, če bi se pred tem izognili presežni proizvodnji.

Zaradi pomanjkljivosti pri mehanizmu umika in hkrati neučinkovitega izvajanja prestrukturiranja je treba mehanizem nujno izboljšati ter prilagoditi potrebam in ciljem skupne ureditve trga sladkorja.

2. Predlogi Komisije

Komisija predlaga izpopolnitev načrta Skupnosti za prestrukturiranje in prilagoditev mehanizma umika, da bi tako povečali učinkovitost mehanizmov, ki so začeli veljati z revizijo leta 2006, in zagotovili tržno ravnotežje na ravni, ki je blizu referenčni ceni.

Dodatna sredstva, ki bodo potrebna za izvajanje predlaganih ukrepov, so v skladu z načelom finančne nevtralnosti in izhajajo iz sklada za prestrukturiranje.

a) Za shemo za prestrukturiranje (uredba (ES) št. 320/2006) se predlaga:

- določitev deleža pomoči za prestrukturiranje v višini 10 %, ki se plača pridelovalcem in podizvajalcem, da se tako prepreči negotovost zaradi sedanje možnosti držav članic, da določijo višji delež;

- dodelitev dodatnega plačila pridelovalcem in

- uvedba možnosti za tržno leto 2008/2009, da pridelovalci sprožijo postopek prestrukturiranja, tako da neposredno zaprosijo za pomoč za prestrukturiranje, če se odpovejo pravici do dobave podjetjem, s katerimi so imeli v prejšnjem tržnem letu dobavne pogodbe. Države članice morajo zato tem podjetjem ustrezno zmanjšati kvote. Vendar je uporaba predlaganega ukrepa omejena na znižanje kvote, ki se dodeli zadevnemu podjetju, za največ 10 % kvote, države članice pa odobrijo prošnje pridelovalcev za pomoč na podlagi seznama po načelu „kdor prej pride, prej melje“.

Spremembe uredbe (ES) št. 320/2006 se morajo začeti uporabljati s tržnim letom 2008/2009.

b) Za shemo umika (uredba (ES) št. 318/2006) se predlaga:

- vključitev meril v uredbo Sveta, ki so določena v uredbi Komisije (ES) št. 290/2007 v zvezi z možnim nadaljnjim umikom s trga jeseni leta 2007, in

- razveljavitev določbe, v skladu s katero se tradicionalne potrebe po dobavi za rafinerije v primeru umika zmanjšajo.

Te spremembe naj bi se začelo uporabljati s tržnim letom 2007/2008.

3. Stališče poročevalke

Poročevalka se strinja z analizo Komisije in ocenjuje, da je nujno potrebno spremeniti uredbi (ES) št. 318/2006 in 320/2006. Poleg tega poudarja, da zadevne spremembe ne smejo v nobenem primeru povzročiti nove revizije skupne ureditve trga sladkorja. Prav nasprotno morajo biti napori usmerjeni v izpopolnitev mehanizmov prestrukturiranja in umika, da bi tako dosegli cilje skupne ureditve trga sladkorja in evropski sektor sladkorja pripravili na posledice skorajšnjega odprtja trga.

V tem okviru vsak napačen korak ali zamuda pri izvajanju sedanje skupne ureditve trga predstavlja grožnjo, da se bo trg Evropske unije ob koncu prehodnega obdobja (2010), ko je sicer predvideno linearno znižanje kvot, soočil s velikim presežkom. To znižanje bo škodovalo tako konkurenčnosti sektorja kot pridelovalcem in lastnikom strojev, za katere ni predvideno nobeno nadomestilo.

Poročevalka meni, čeprav se v splošnem strinja z mnenjem Komisije, da je mogoče uvesti določene spremembe za izboljšanje in okrepitev mehanizmov prestrukturiranja in umika s končnim ciljem pomagati vsem prizadetim stranem: pridelovalcem in podizvajalcem, delavcem, ki čutijo posledice sheme, podjetjem in regijam.

Poročevalka zato meni, da ključna vprašanja, na katera se mora osredotočiti razprava in v zvezi s katerimi lahko Evropski parlament predlaga spremembe za izboljšanje razmer, zadevajo pravila o:

Ø višini pomoči za prestrukturiranje: Ali je mogoče glede na višek sredstev iz sklada za prestrukturiranje, ki v prvih dveh letih reforme niso bila uporabljena, predlagati povišanja, ki bi predstavljala dodatno finančno spodbudo za podjetja in nadomestilo za pridelovalce?

Ø neposrednem dostopu pridelovalcev do sklada za prestrukturiranje: Kakšen bi bil učinek tega ukrepa za ponovno uravnoteženje v odnosu do znižanje kvot, ne da bi pri tem zmotili dejavnosti podjetij na splošno? Kako bi ukrep po drugi strani omogočal izhod iz slepe ulice za pridelovalce, ki niso konkurenčni?

Ø dodatnem plačilu za pridelovalce: Ali znesek, ki ga predlaga Komisija, zadostuje za oblikovanje finančne spodbude in ustreznega nadomestila za pridelovalce?

Ø izvajanju linearnega znižanja v letu 2010: Kateri način bi bilo treba uporabiti, da bi se izognili diskriminacijski obravnavi določenih držav članic in podjetij in da ne bi bile uvedene sankcije proti državam članicam ali podjetjem, ki so v prestrukturiranje vložili veliko naporov?

Ø o mehanizmu preventivnega umika: Ali je njegova uporaba potrebna le do izteka prehodnega obdobja oziroma bi bilo slednje treba podaljšati?

Poročevalka želi poudariti, da je treba pri vsaki spremembi upoštevati pravno in tudi finančno razliko med a) sredstvi iz sklada za prestrukturiranje, ki jih je mogoče uporabiti izključno za izvajanje ukrepov v okviru sheme za prestrukturiranje, in b) sredstvi, ki so v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada na voljo za sprejetje tržnih ukrepov in dodelitev pomoči pridelovalcem.

Nazadnje poročevalka še ocenjuje, da bi bilo s političnega vidika smiselno pripomniti - četudi to ni vključeno v predloge delnih sprememb, predstavljenih v uredbah (ES) št. 318/2006 in 320/2006 - da mora Komisija zagotoviti preživetje in konkurenčnost evropske sladkorne industrije po liberalizaciji uvoza iz držav AKP in manj razvitih držav v tržnem letu 2009/2010.

Prizadevanja za prestrukturiranje sektorja do leta 2010 nikakor ne smejo biti izničena zaradi nenatančnih ali nepreglednih pogajanj Komisije o režimu, ki bo veljal za uvoz iz držav AKP in manj razvitih držav.

(1)

Uredbi (ES) št. 1541/2006 in (ES) 290/2007.


MNENJE Odbora za proračun (17.7.2007)

za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Pripravljavec mnenja: László Surján

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje predloga

Predloga uredb Komisije sta sestavljena iz posodobljenih uredb (ES) št. 318/2006 in (ES) št. 320/2006(1), ki sta bili del obsežne sladkorne reforme iz leta 2005(2).

Že po 18 mesecih se je izkazalo, da ukrepi ne zadostujejo za dosego ciljev reforme do leta 2010 in jih je po mnenju Komisije treba spremeniti. Zaradi prostovoljnih zmanjšanj proizvajalcev se je količina do zdaj zmanjšala za 2,2 milijona ton, to pa je daleč od 6 milijonov ton, kar je cilj reforme.

Kljub temu so nekatere države članice uresničile cilje reforme, v nekaterih primerih so se njihove kvote za sladkor celo razpolovile. Zato pripravljavec mnenja meni, da se je pri spremembi reforme treba osredotočiti na tiste države članice, v katerih sladkorna reforma leta 2005 ni bila uspešna.

EU je pod stalnim pritiskom držav, ki proizvajajo sladkor, kot na primer Brazilija, Avstralija in Tajska, ter Svetovne trgovinske organizacije, ki Evropsko unijo obtožujejo, da s svojo ureditvijo v sektorju sladkorja krši svoje dolžnosti v okviru sporazuma o kmetijstvu(3) Svetovne trgovinske organizacije.

Komisija zato predlaga, naj se Uredba (ES) št. 320/2006 spremeni z namenom:

– spremeniti znesek pomoči, namenjen pridelovalcem in upravljavcem strojev, da bo znašal 10 % pomoči, ki se dodeli podjetjem za proizvodnjo sladkorja;

– pridelovalcem zagotoviti dodatno plačilo za tržno leto 2008/2009 (237,5 EUR na tono opuščene kvote);

– retroaktivno izplačati razliko med zneskom pomoči, dodeljenim za tržna leta 2006/2007 in 2007/2008, ter zneskom pomoči, izplačanim za tržno leto 2008/2009. S predlogom se želi preprečiti oškodovanje podjetij in pridelovalcev, ki so sodelovali v shemi za prestrukturiranje pred začetkom veljave predlogov sprememb;

– dati Komisiji možnost, da podaljša rok za oddajo prošenj, da bi pospešila postopek prestrukturiranja, če ima na voljo zanesljive kazalnike, da bo cilj sklada za prestrukturiranje skoraj v celoti dosežen v tržnem letu 2008/2009;

– dati pridelovalcem možnost, da neposredno zaprosijo za pomoč, če podjetjem, s katerimi so imeli sklenjene dobavne pogodbe v prejšnjem tržnem letu, prenehajo dobavljati sladkorno peso ali trs;

– omejiti zmanjšanje kvote na 10 % kvote, dodeljene vsakemu podjetju, kar ustreza odstotku kvote, ki ga lahko država članica vsako tržno leto prerazporedi;

– dati podjetjem za proizvodnjo sladkorja, na katera vpliva prošnja pridelovalca za pomoč, pravico, da zaprosijo za pomoč za prestrukturiranje

S tem predlogom Svetu Komisija upa, da bodo proizvajalci opustili še dodatnih 3,8 milijonov ton, predvidenih do let 2008/2009 in 2009/2010.

2. Predlogi sprememb

Z vidika finančne preglednosti bi morali biti podatki o prejemnikih nadomestil EU biti na voljo davkoplačevalcem EU. Predlagana objava podatkov o upravičencih skladov Skupnosti(4), ki je bila Finančni uredbi dodana z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006 določa, da bodo potrebne podrobnosti določene v ustreznih pravilih posameznih sektorjev. To naj od 1. januarja 2008 velja tudi za proizvajalce sladkorja.

3. Sklepi

Odbor za proračun bo preučil ohranitev nacionalnih kvot. Na ta način ne bo uresničen učinkovit trg EU, kar bo verjetno umetno dvignilo cene za potrošnike in za proračun. Zagotoviti je treba tudi, da nadomestila in pomoči za prilagoditev pridejo do tistih, ki jih potrebujejo, na primer do manjših upravičencev z nižjimi dohodki in ne do tistih, ki so zaradi sistema že ustvarili znatne profitne marže. Sedanje pravilo „prvi pride, prvi dobi“ je diskriminatorno do manjših pridelovalcev sladkorja in ga je zato treba popraviti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Osnutek zakonodajne resolucije

Predlog spremembe 1

Odstavek 1 a (novo)

1a.    meni, da mora biti okvirna referenčna vsota iz zakonodajnega predloga združljiva z zgornjo mejo iz naslova 2 novega večletnega finančnega okvira, in poudarja, da se bo letna vsota določila znotraj letnega proračunskega postopka v skladu z določbami točke 38 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Predlog Uredbe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija(5)  Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 9 A (novo)

 

(9a) V okviru pregleda Uredbe Sveta (ES) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti1, sta bila z namenom izvajanja pobude za preglednost v Evropi v navedeno uredbo dodana člena 30(3) in 53b(2)(d) o naknadni letni objavi seznama upravičencev do sredstev iz proračuna. Z uredbami za posamezne sektorje, kot je Uredba (ES) št. 1290/2005, se določi način takšne objave. Začasna shema za prestrukturiranje industrije sladkorja iz Uredbe (ES) št. 320/2006 je del proračuna Evropskih skupnosti in financira odhodke v okviru deljenega upravljanja med državami članicami in Skupnostjo. Zato je treba določiti pravila za objavo informacij o upravičencih navedene sheme. V ta namen morajo države članice zagotoviti naknadno letno objavo seznama upravičencev ter zneske, ki jih vsak upravičenec prejme.

 

_____________________________

1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

Obrazložitev

Načelo preglednosti določa člen 30(3) finančne uredbe in zlasti člen 53b(2) o deljenem upravljanju. Komisija je že sprejela posebna podrobna pravila za sektorske sklade (tj. evropskega sklada za regionalni razvoj, evropskega socialnega sklada, kohezijskega sklada in evropskega ribiškega sklada). Zahteva po objavi upravičencev se določi tudi v spremenjeni Uredbi Sveta 1290/2006, trenutno predlagani v KOM(2007)0122.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 9 B (novo)

 

(9b) Z dostopom javnosti do informacij se poveča preglednost uporabe sredstev Skupnosti v skupni kmetijski politiki ter izboljša dobro finančno upravljanje navedenih sredstev, zlasti z okrepitvijo javnega nadzora nad porabljenim denarjem. Glede na veliko težo zasledovanih ciljev je ob upoštevanju načela sorazmernosti in zahteve po varstvu osebnih podatkov upravičeno, da se zagotovi splošna objava zadevnih informacij o upravičencih.

Obrazložitev

Načelo preglednosti določa člen 30(3) finančne uredbe in zlasti člen 53b(2) o deljenem upravljanju. Komisija je že sprejela posebna podrobna pravila za sektorske sklade (tj. evropskega sklada za regionalni razvoj, evropskega socialnega sklada, kohezijskega sklada in evropskega ribiškega sklada). Zahteva po objavi upravičencev se določi tudi v spremenjeni Uredbi Sveta 1290/2006, trenutno predlagani v KOM(2007)0122.

Predlog spremembe 4

ČLEN 1, TOČKA 4 A (novo)
Člen 10 a (novo) (Uredba (ES)št. 320/2006)

 

(4a) Vstavi se naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Objava seznama upravičencev

V skladu s členom 53b(2)(d) Uredbe (ES) št. 1605/2002 in členom 44a Uredbe (ES) št. 1290/2005 države članice zagotovijo naknadno letno objavo seznama upravičencev do katerekoli pomoči iz členov 3, 4a, 6, 7, 8 in 9 te uredbe, za katero so zaprosili v tržnih letih 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 ali 2009/2010 ter vsot, ki so jih upravičenci prejeli. Objava vsebuje vsaj celotni znesek javnega financiranja na upravičenca, njegovo/njeno ime in priimek ali, v primeru pravnih oseb ali podjetja, ime družbe ter kraj prebivališča in/ali registracije sedeža.

Obrazložitev

Načelo preglednosti določa člen 30(3) finančne uredbe in zlasti člen 53b(2) o deljenem upravljanju. Komisija je že sprejela posebna podrobna pravila za sektorske sklade (tj. evropskega sklada za regionalni razvoj, evropskega socialnega sklada, kohezijskega sklada in evropskega ribiškega sklada). Zahteva po objavi upravičencev se določi tudi v spremenjeni Uredbi Sveta 1290/2006, trenutno predlagani v KOM(2007)0122.

POSTOPEK

Naslov

Prestrukturiranje industrije sladkorja

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Pristojni odbor

AGRI

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
21.6.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

László Surján
23.5.2007

 

 

Datum sprejetja

17.7.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig

(1)

UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)

Mnenje Odbora za proračunski nadzor za Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja o predlogu Uredbe Sveta o skupni ureditvi trgov za sladkor (KOM(2005)02632005/0118(CNS)), Pripravljavec mnenja: Terence Wynn.

(3)

Svetovna trgovinska organizacija, 28. aprila 2005 WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R – EVROPSKE SKUPNOSTI – IZVOZNA NADOMESTILA ZA SLADKOR – Poročilo pritožbenega organa: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

KOM (2007)0122, uredba o spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike, Chatzimakakisovo poročilo

(5)

Še ni objavljeno v UL.


POSTOPEK

Naslov

Prestrukturiranje industrije sladkorja

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0227 - C6-0176/2007 - 2007/0085(CNS)

Datum posvetovanja z EP

14.6.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

21.6.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Nadomeščeni/-a poročevalec/-ka

Jean-Claude Fruteau

 

 

Obravnava v odboru

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Datum sprejetja

3.9.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Giovanna Corda

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov