Förfarande : 2007/0085(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0309/2007

Ingivna texter :

A6-0309/2007

Debatter :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Omröstningar :

PV 25/09/2007 - 6.18
CRE 25/09/2007 - 6.18
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0404

BETÄNKANDE     *
PDF 213kWORD 219k
6.9.2007
PE 390.610v02-00 A6-0309/2007

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Katerina Batzeli

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0227),

–   med beaktande av artikel 37 i EG‑fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0176/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från budgetutskottet (A6‑0309/2007), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet,

2.  Europaparlamentet anser att det vägledande finansiella referensbelopp som anges i lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 2 i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att beslutas under det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG‑fördraget.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 9A (nytt)

 

Om ett sockerföretag lämnar in en ansökan om omstruktureringsstöd i odlarnas ställe bör besluten om vilka odlare som skall lägga ned sin produktion av sockerbetor fattas genom ömsesidiga överenskommelser mellan odlarna och det berörda företaget. Branschavtalet bör därför omfatta ett särskilt avsnitt för sådana överenskommelser.

Motivering

Om ett sockerföretag lämnar in en ansökan om omstruktureringsstöd i odlarnas ställe bör besluten om vilka odlare som skall lämna sektorn fattas genom samråd och överenskommelser mellan de berörda parterna.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)

Artikel 1, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG) nr 320/2006)

 

-1) I artikel 1.3 skall andra stycket ersättas med följande:

 

”Alla kompensationsbetalningar för kvotavståenden skall beräknas på så sätt att medlen från fonden utnyttjas fullt ut. Medel som eventuellt finns kvar i omstruktureringsfonden efter det att de utgifter som avses i artikel 1.2 har finansierats skall tilldelas de regioner där sockerföretagen tvingats lägga ned sin verksamhet till följd av totala eller partiella kvotavståenden.”

Motivering

Icke utnyttjade kompensationsbetalningar bör i första hand tilldelas regioner där sockerföretagen helt eller delvis tvingats lägga ned sin verksamhet.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, LED 1, LED -A (nytt)

Artikel 3, punkt 1, led b (förordning (EG) nr 320/2006)

 

-a) Artikel 3.1 b skall ersättas med följande:

 

”b) avstår från den kvot som det tilldelat en eller flera av sina fabriker, delvis demonterar de produktionsanläggningar och fabriker som berörs och inte använder de berörda fabrikernas återstående produktionsanläggningar för produktion av de produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för socker. De berörda anläggningarna får användas för bearbetning av råvaror, däribland sockerbetor, i syfte att producera bioetanol för energianvändning.”

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, LED 1, LED -AA (nytt)

Artikel 3, punkt 3, led c (förordning (EG) nr 320/2006)

 

-aa) Artikel 3.3 c skall ersättas med följande:

 

”c) återställande av miljön på fabriksområdet och utarbetande av en utvecklingsplan för verksamheten, som skall omfatta den planerade ekonomiska verksamheten och en bedömning av omstruktureringens konsekvenser för miljö och sysselsättning samt ta hänsyn till den regionala situationen, inom den period som avses i artikel 4.2 f. Medlemsstaterna får av de företag som avses i punkt 1 kräva åtaganden som sträcker sig längre än de lagstadgade minimikraven i gemenskapslagstiftningen. Sådana åtaganden får emellertid inte begränsa omstruktureringsfondens funktion som instrument.”

Motivering

En utvecklingsplan för verksamheten är nödvändig med hänsyn till den obligatoriska diversifieringen av inkomster och sysselsättning.

Ändringsförslag 5

ARTIKEL 1, LED 1, LED -AB (nytt)

Artikel 3, punkt 4, led c (förordning (EG) nr 320/2006)

 

-ab) Artikel 3.4 c skall ersättas med följande:

 

”c) återställande av miljön på fabriksområdet och utarbetande av en utvecklingsplan för verksamheten, som skall omfatta den planerade ekonomiska verksamheten och en bedömning av omstruktureringens konsekvenser för miljö och sysselsättning samt ta hänsyn till den regionala situationen, inom den period som avses i artikel 4.2 f och i den omfattning som behövs på grund av att produktionen av de produkter som anges i led a upphör. Medlemsstaterna får av de företag som avses i punkt 1 kräva åtaganden som sträcker sig längre än de lagstadgade minimikraven i gemenskapslagstiftningen. Sådana åtaganden får emellertid inte begränsa omstruktureringsfondens funktion som instrument.”

Motivering

En utvecklingsplan för verksamheten är nödvändig med hänsyn till den obligatoriska diversifieringen av inkomster och sysselsättning.

Ändringsförslag 6

ARTIKEL 1, LED 1, LED AC (nytt)

Artikel 3, punkt 5, led a (förordning (EG) nr 320/2006)

 

ac) Artikel 3.5 a skall ersättas med följande:

 

”a) I de fall som avses i punkt 1 a och b:

 

– 730,00 EUR under regleringsåret 2006/2007.

 

– 730,00 EUR under regleringsåret 2007/2008.

 

– 625,00 EUR under regleringsåret 2008/2009.

 

– 520,00 EUR under regleringsåret 2009/2010.”

Motivering

Vid partiell demontering av produktionsanläggningarna och omställning till produktion av bioetanol bör ersättningen motsvara den ersättning som gäller vid fullständig demontering av anläggningarna.

Ändringsförslag 7

ARTIKEL 1, LED 1, LED AD (nytt)

Artikel 3, punkt 5, led c (förordning (EG) nr 320/2006)

 

-ac) Artikel 3.5 c skall ersättas med följande:

 

”c) I det fall som avses i punkt 1 c:

 

–255,50 EUR för regleringsåret 2006/2007.

 

– 255,50 EUR för regleringsåret 2007/2008.

 

– 625,00 EUR för regleringsåret 2008/2009.

 

– 182,00 EUR för regleringsåret 2009/2010.”

Motivering

Med målet att i största möjliga utsträckning främja ett frivilligt kvotavstående under 2008/2009, skall den fulla kompensationsbetalningen på 625 euro beviljas per ton av kvot som avståtts även om det inte sker en fullständig eller partiell demontering av produktionsanläggningarna.

Ändringsförslag 8

ARTIKEL 1, LED 1, LED A

Artikel 3, punkt 6, stycke 1, inledningen (förordning (EG) nr 320/2006)

”Ett belopp på 10 % av det berörda omstruktureringsstöd som fastställs i punkt 5 skall avsättas för

”Ett belopp på 50 % av det berörda omstruktureringsstöd som fastställs i punkt 5 skall avsättas för

Motivering

Systemet med sockerkvoter infördes för att garantera sockerbetsodlarnas inkomster och sysselsättning. Beslut om kvotavståenden bör därför fattas genom gemensamma beslut mellan odlare och sockertillverkare. Ersättningen till odlarna berättigas dessutom genom de kapitalförluster som uppstår till följd av att de förlorar rätten att leverera betor och tvingas lägga ned betodlingen, vilket i sin tur innebär att specifik jordbruksutrustning blir överflödig och att produktionsanläggningarna måste omställas till annan produktion. Förfarandena för att fatta beslut om omstrukturering och tilldelningen av stöd skall fastställas genom ett branschavtal.

Ändringsförslag 9

ARTIKEL 1, LED 1, LED A

Artikel 3, punkt 6, stycke 1, led a (förordning (EG) nr 320/2006)

a) sockerbets- och sockerrörsodlare som har levererat dessa produkter under en period som föregår det regleringsår som anges i punkt 2 för produktion av socker enligt de berörda kvoter som avståtts,

a) sockerbets-, sockerrörs- och cikoriaodlare som har levererat dessa produkter under de odlingsår som föregår det regleringsår som anges i punkt 2 för produktion av socker eller inulinsirap enligt de berörda kvoter som avståtts. Med medlemsstatens samtycke kan det i branschavtal fastställas hur betodlarna skall ta del i omstruktureringsstödet,

Motivering

Principen om retroaktivitet som nämns i skäl 4 skall fastställas i förordningen genom en punkt 8 som kommissionen vill lägga till artikel 3. Punkt 8 hänvisar dock till de föregående punkterna 1 till 6. För att även cikoriaodlare skall omfattas av principen om retroaktivitet måste de därför nämnas i artikel 3 a. Ändringsförslaget syftar till att bibehålla den nuvarande ordalydelsen i artikel 3 a.

Det bör betonas att den fastställda period under vilken odlarna är berättigade till stöd från omstruktureringsordningen kan omfatta mer än ett regleringsår, och att objektiva och icke‑diskriminerande kriterier med avseende på odlarna kommer att användas vid förhandlingarna om fördelningen av stödet.

Jordbrukets andel i omstruktureringsstödet bör kunna användas på ett flexibelt sätt för att uppnå strukturförbättringar.

Ändringsförslag 10

ARTIKEL 1, LED 1, LED A

Artikel 3, punkt 6, stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 320/2006)

 

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 anta genomförandebestämmelser som garanterar att den andel av omstruktureringsfonden som tilldelas odlare som lämnar sektorn används till att skapa ekonomiskt lönsamma produktionsalternativ,

Ändringsförslag 11

ARTIKEL 1, LED 1, LED AA (nytt)

Artikel 3, punkt 6, stycke 5a (nytt) (förordning (EG) nr 320/2006)

 

aa) I artikel 3.6 skall följande stycke 5a läggas till:

 

”Produktionsanläggningar som omställs till produktion av bioetanol skall betraktas som fullständigt demonterade.”

Motivering

Det måste vara möjligt att fortsätta jordbruksverksamheten genom omställning till en ny lovande sektor med stora framtidsutsikter.

Ändringsförslag 12

ARTIKEL 1, LED 1, LED B

Artikel 3, punkt 7 (förordning (EG) nr 320/2006)

”7. För regleringsåret 2008/2009 skall odlare som avses i punkt 6 a erhålla en extra tilldelning på 237,5 euro per ton kvot som avstås.”

”7. Odlare som avses i punkt 6 a skall erhålla en extra tilldelning på 260 EUR per ton sockerkvot som avstås.”

Motivering

Omstruktureringsmekanismen har inte fungerat som kommissionen ursprungligen avsett, vilket lett till att omfattande anslag samlats i omstruktureringsfonden. Detta möjliggör beviljande av ytterligare finansiella incitament för odlarna. Dessutom är det nödvändigt att klargöra att de extra utbetalningarna beviljas retroaktivt, vilket för övrigt föreskrivs i den nya artikel 3.8 i förordning (EG) nr 320/2006 som föreslagits.

Ändringsförslag 13

ARTIKEL 1, LED 1, LED B

Artikel 3, punkt 8 (förordning (EG) nr 320/2006)

8. Denna punkt gäller

8. Denna punkt gäller

a) företag som avstår från kvoter inom ramen för omstruktureringsordningen under regleringsåret 2006/2007 eller 2007/2008, och

a) företag som helt eller delvis avstår från kvoter inom ramen för omstruktureringsordningen under regleringsåret 2006/2007 eller 2007/2008, och

b) odlare och maskinentreprenörer som berörs av det avstående från kvoter som avses i led a.

b) odlare och maskinentreprenörer som berörs av det avstående från kvoter som avses i led a.

Om beloppen, som under regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008 beviljas enligt punkterna 1–6 till personer som omfattas av föregående stycke, är lägre än de belopp de skulle ha erhållit enligt de villkor som gäller för regleringsåret 2008/2009, skall skillnaden utbetalas retroaktivt.

Om beloppen, som under regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008 beviljas enligt punkterna 1–6 till personer som omfattas av led a, är lägre än de belopp de skulle ha erhållit enligt de villkor som gäller för regleringsåret 2008/2009, skall skillnaden utbetalas retroaktivt.

Om beloppen, som under regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008 beviljas enligt punkt 7 till odlare, är lägre än de belopp de skulle ha erhållit enligt de villkor som gäller för regleringsåret 2008/2009, skall skillnaden utbetalas retroaktivt.”

Om beloppen, som under regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008 beviljas enligt punkt 7 till odlare som omfattas av led b, är lägre än de belopp de skulle ha erhållit enligt de villkor som gäller för regleringsåret 2008/2009, skall skillnaden utbetalas retroaktivt.”

Ändringsförslag 14

ARTIKEL 1, LED 1, LED B

Artikel 3, punkt 8a (ny) (förordning (EG) nr 320/2006)

 

8a. I det fall då de tillgängliga medlen i omstruktureringsfonden för ett särskilt regleringsår inte är tillräckliga för att täcka de extra utbetalningar som avses i artikel 7, skall den återstående kostnaden täckas genom en lämplig höjning av den tillfälliga omstruktureringsavgift som föreskrivs i artikel 11.2.”

Motivering

När det gäller den slutliga finansieringskällan som möjliggör höjningen av de extra utbetalningarna med 260 euro/ton till odlarna, bör det finnas en möjlighet att höja den tillfälliga omstruktureringsavgiften i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 320/2006.

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 4, punkt 1 (förordning (EG) nr 320/2006)

”För regleringsåret 2008/2009 får kommissionen förlänga den ansökningstid som anges i första stycket med 20 arbetsdagar, om det senast den 31 december 2007 föreligger tillförlitliga indikationer på att man redan under regleringsåret 2008/2009 kommer att hamna i närheten av målet om avstående från 3,8 miljoner ton kvotproduktion inom ramen för den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen. Kommissionen skall offentliggöra förlängningen genom ett meddelande i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning före den 1 januari 2008.”

”För regleringsåret 2008/2009 får kommissionen förlänga den ansökningstid som anges i första stycket, om det senast den 31 januari 2008 föreligger tillförlitliga indikationer på att man under regleringsåret 2008/2009 inte kommer att uppnå målet om avstående från 3,8 miljoner ton kvotproduktion inom ramen för den tillfälliga ordningen för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen. Så snart kommissionen har fastställt en förebyggande återtagsprocent för varje medlemsstat för regleringsåret 2008/2009, skall företagen därför ha en tidsfrist fram till den 30 april 2008 för att lämna in ansökningar om ytterligare avstående av kvoter och för att anpassa den sociala planen för arbetstagarna.”

Motivering

Möjligheten att uppjustera ansökan om avstående av kvoter när man fått kännedom om den förebyggande återtagsprocenten för 2008/2009 borde få företagen att avstå från fler kvoter. Tidsfristen fram till den 30 april gör det möjligt att respektera tidsfristerna för samråd med löntagarna, och det faktum att avståendet av ytterligare kvoter baseras på det förebyggande återtaget underlättar diskussionerna med odlarna eftersom det handlar om att avstå från en kvotkvantitet som inte kommer att kunna produceras 2008/2009.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1, LED 2, STYCKE 2A (nytt)

Artikel 4, punkt 2, led ba (nytt) (förordning (EG) nr 320/2006)

 

I artikel 4.2 skall följande led ba läggas till:

 

”ba) En bekräftelse på att de odlare som berörs av omstruktureringsplanen på grund av att de avstår från eller minskar sina betleveranser har informerats om denna plan.”

Motivering

Omstruktureringsplanen skall utarbetas i samråd med bet- och sockerrörsodlarna, som skall informeras om den framtida situationen före sådden.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4a, punkt 1 (förordning (EG) nr 320/2006)

1. För regleringsåret 2008/2009 får odlare av sockerbetor eller sockerrör, avsedda att bearbetas till kvotsocker, till respektive medlemsstat lämna in direkta ansökningar om det stöd som avses i artikel 3.6; ansökan skall åtföljas av ett åtagande från odlaren om att upphöra med leveranser av kvotbetor eller kvotsockerrör till det företag med vilket han ingått ett leveransavtal under det föregående regleringsåret.

1. För regleringsåret 2008/2009 får odlare av sockerbetor eller sockerrör, avsedda att bearbetas till kvotsocker, till respektive medlemsstat lämna in direkta ansökningar om det stöd som avses i artikel 3.6; ansökan skall åtföljas av ett åtagande från odlaren om att upphöra med leveranser av kvotbetor eller kvotsockerrör till det företag med vilket han ingått ett leveransavtal.

Ändringsförslag 18

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4a, punkt 3 (förordning (EG) nr 320/2006)

3. Respektive medlemsstat skall upprätta en förteckning över de ansökningar som avses i punkt 1, uppställda i kronologisk ordning efter inlämningsdatum, och skicka den till sökandena och de berörda företagen inom tio arbetsdagar efter den sista ansökningsdag som anges i punkt 2.

3. Respektive medlemsstat skall upprätta en förteckning över de ansökningar som avses i punkt 1, uppställda i kronologisk ordning efter inlämningsdatum, och skicka uppgifter om de totala kvantiteter som de inlämnade stödansökningarna gäller till sökandena och de berörda företagen inom tio arbetsdagar efter den sista ansökningsdag som anges i punkt 2.

Motivering

Om företagen får uppgifter om vilka odlare som är intresserade av att avstå från kvoter kan dessa uppgifter användas mot de berörda odlarna.

Ändringsförslag 19

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4a, punkt 3a (ny) (förordning (EG) nr 320/2006)

 

3a. Genom undantag från punkt 3 får den berörda medlemsstaten efter eget skön besluta att först behandla ansökningar från odlare som har rätt att leverera mindre än 250 ton sockerbetor.

Motivering

Medlemsstaterna får besluta att först ge små och mindre konkurrenskraftiga sockerbetsodlare en möjlighet att till fördelaktiga villkor avstå från att leverera sockerbetor.

Ändringsförslag 20

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4a, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG) nr 320/2006)

Om gränsen 10 % nås, skall medlemsstaten helt eller delvis avslå återstående ansökningar.

Om en odlares ansökan leder till att gränsen 10 % överskrids, skall medlemsstaten antingen avslå ansökan, eller godkänna den för ett tonnage som inte leder till att gränsen 10 % överskrids.

Motivering

De föreslagna ändringarna syftar till att öka textens läsbarhet.

Ändringsförslag 21

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4a, punkt 5 (förordning (EG) nr 320/2006)

5. Efter respektive medlemsstats beviljande av ansökningar enligt punkt 4 skall följande belopp betalas ut i omstruktureringsstöd:

5. Efter respektive medlemsstats beviljande av ansökningar enligt punkt 4 skall följande belopp betalas ut i omstruktureringsstöd:

a) för odlare – 10 % av det relevanta beloppet enligt artikel 3.5 c, och för regleringsåret 2008/2009 den extra tilldelning som fastställs i artikel 3.7,

a) för odlare och företag – 10 % av det relevanta beloppet enligt artikel 3.5 c, och för odlare den extra tilldelning som fastställs i artikel 3.7,

b) för företag – det relevanta beloppet enligt artikel 3.5 c minskat med 10 %, eller med 60 % om företaget inte uppfyller kravet i punkt 4 tredje stycket.

b) för företag – det relevanta beloppet enligt artikel 3.5 c minskat med 10 %, eller med 60 % om företaget inte uppfyller kravet i punkt 4 tredje stycket.

Ändringsförslag 22

ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4a, punkt 6 (förordning (EG) nr 320/2006)

6. Punkterna 1–5 äger inte tillämpning i det fall ett företag lämnar in en ansökan om omstruktureringsstöd enligt artikel 4, varigenom det avstår från en kvot motsvarande minst den kvotminskning som skulle ha blivit följden av medlemsstatens beviljande av stödansökningar från odlare.

6. Punkterna 1–5 äger inte tillämpning i det fall ett företag lämnar in en ansökan om omstruktureringsstöd enligt artikel 4, varigenom det avstår från en kvot motsvarande minst den kvotminskning som skulle ha blivit följden av medlemsstatens beviljande av stödansökningar från odlare, förutsatt att inget annat anges inom ramen för ett branschavtal. Branschavtalet skall i detta fall omfatta ett avsnitt för ömsesidiga överenskommelser mellan ett företag och dess odlare angående beslut om vilka odlare som skall lägga ned odlingen av sockerbetor eller sockerrör.

Motivering

Om ett sockerföretag lämnar in en ansökan om omstruktureringsstöd i odlarnas ställe bör besluten om vilka odlare som skall lämna sektorn fattas genom samråd och överenskommelser mellan de berörda parterna.

Ändringsförslag 23

ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 5, punkt 1, stycke 1a (förordning (EG) nr 320/2006)

”Om kommissionen i enlighet med artikel 4.1 tredje stycket förlänger den ansökningstid som anges i artikel 4.1 första stycket, förlängs automatiskt och med samma tid den tidsfrist för beslut som anges i första stycket i den här punkten.”

”Om kommissionen i enlighet med artikel 4.1 tredje stycket förlänger den ansökningstid för regleringsåret 2008/2009 som anges i artikel 4.1 tredje stycket med högst 20 arbetsdagar, förlängs automatiskt och med samma tid medlemsstaternas tidsfrist för beslut om beviljande av struktureringsstöd i enlighet med artikel 5.1 första stycket.”

Motivering

Ordalydelsen i kommissionens förslag är förvirrande och kan missförstås, eftersom det är oklart vilken tidsfrist som berörs av förlängningen och vilken tidsfrist som automatiskt förlängs. Den föreslagna ordalydelsen är tydligare.

Ändringsförslag 24

ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)

Artikel 6, punkt 2 (förordning (EG) nr 320/2006)

 

4a) Artikel 6.2 skall ersättas med följande:

 

”2. Det totala stöd som är tillgängligt för en medlemsstat skall fastställas på grundval av följande:

 

– 109,50 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2006/2007,

 

– 109,50 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2007/2008,

 

– 109,50 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2008/2009,

 

– 109,50 EUR per ton av sockerkvot som har avståtts under regleringsåret 2009/2010.”

Motivering

Det ökade diversifieringsstödet, som är en logisk följd av de ökade finansiella incitamenten för diversifiering, avgörs på grundval av dessa. Dessutom kommer behovet av rehabiliteringsåtgärder för regionerna och av alternativa avsättningsmöjligheter för de odlare som berörs av omstruktureringsordningen att öka när de uppmanas att avveckla produktionen.

Ändringsförslag 25

ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 11, punkt 6, stycke 1 (förordning (EG) nr 320/2006)

För regleringsåret 2008/2009 skall företag, som omfattades av den återtagsprocent som fastställdes den 16 mars 2007 enligt artikel 1.1 eller 1.2 i förordning (EG) nr 290/2007 och som avstår från en andel av sin kvot motsvarande minst denna återtagsprocent, befrias från en del av det belopp för tillfällig omstrukturering som annars skulle betalas för regleringsåret 2007/2008.

För regleringsåret 2008/2009 skall företag, som omfattades av den återtagsprocent som fastställdes den 16 mars 2007 enligt artikel 1.1 eller 1.2 i förordning (EG) nr 290/2007 och som avstår från en andel av sin kvot motsvarande minst denna återtagsprocent, befrias från en del av det belopp för tillfällig omstrukturering som annars skulle betalas för regleringsåret 2007/2008. På samma sätt skall företag som under regleringsåret 2008/2009 omfattas av den återtagsprocent som kommissionen skall fastställa i mars 2008, och som i sin ändrade ansökan om avstående av kvoter avstår från ytterligare ton kvoter, delvis befrias från den tillfälliga omstruktureringsavgift som skall betalas för regleringsåret 2008/2009.

Motivering

Detta tillägg görs inom ramen för förlängningen av ändringarna i artikel 4.1. Genom tillägget klargörs sockertillverkarnas skyldigheter vid en ändring av ansökan om avstående av kvoter för perioden 2008/2009 och det förtydligas att det extra tonnage som avstås under 2008/2009 inte omfattas av den tillfälliga omstruktureringsavgiften.


MOTIVERING

1. Läget på marknaden efter översynen av den gemensamma organisationen av marknaden (GOM) för socker 2006.

I februari 2006 nådde jordbruksministrarna i Europeiska unionen en överenskommelse om en grundlig översyn av den gemensamma organisationen av marknaden (GOM) för socker. Översynen behandlades även i förordningarna (EG) nr 318/2006, 319/2006 och 320/2006. Syftet med den aktuella översynen var bland annat att se till att gemenskapens produktion av socker återgår till en livskraftig nivå, vilket skall ske med hjälp av införandet av en frivillig omstruktureringsordning fram till 2010 och en återtagsmekanism som skulle göra det möjligt att anpassa produktionsnivån på en årlig basis.

För närvarande uppgår gemenskapens produktion till ungefär 16,6 miljoner ton, vilket motsvarar en minskning med ungefär 25 procent jämfört med 2005/2006, samtidigt som det finns en överskottsproduktion på global nivå och priserna på den globala marknaden har varit nere på sin lägsta nivå sedan 2005.

Med tanke på stabiliseringen av importen (2,8 miljoner ton) och de gällande restriktionerna för exporten (som uppgår till 1,3 miljoner ton, jämfört med 4,6 miljoner ton för de tidigare regleringsåren) verkar det som om gemenskapens ”uppoffring” i och med minskningen av produktionen inte räcker för att garantera balansen på marknaden.

Enligt kommissionens prognoser väntas det bli en överskottsproduktion på 4 miljoner ton för regleringsåret 2007/2008, trots det arbete man har lagt ned på omstruktureringen och trots de årliga återtag som har gjorts under regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008(1).

Omstruktureringsordningen

Genomförandet av de frivilliga programmen för nedläggning av produktionen ledde till att produktionen minskade med 2,2 miljoner ton under de två första regleringsåren. Det var med andra ord en klart blygsammare minskning än målet på 6 miljoner ton som man hade fastställt för övergångsperioden för de fyra (4) regleringsåren då omstruktureringsordningen skulle tillämpas.

Det är främst tre skäl som ligger bakom de begränsade effekterna av tillämpningen av omstruktureringsordningen:

1) De ekonomiska förhållandena visade sig vara särskilt gynnsamma för företagen under de två första åren som ordningen tillämpades eftersom man ännu inte hade märkt av effekterna av översynen, särskilt när det gällde fallande priser. Dessutom har företagens vinstmarginaler aldrig varit så höga som de var under det första året.

2) Dessutom har det varit nedslående att konstatera att genomförandet av de övriga bestämmelserna i gemenskapslagstiftningen om socker har varit ineffektivt och att de inte har fungerat. Detta gäller i synnerhet

a) medlemsstaternas möjlighet till nationell omfördelning, i synnerhet i de medlemsstater där kvoterna innehas av utländska investerare,

b) medlemsstaternas flexibilitet när det gäller fastställandet av företagens ersättning till odlarna och maskinentreprenörerna och det låga beloppet för denna ersättning, främst för sockerbetsodlare,

c) vissa luckor i förordning (EG) nr 320/2006, i synnerhet när det gäller behovet av att vidta åtgärder till förmån för arbetstagarna i de fall då omstruktureringsordningen leder till förlorade anställningar, och

d) det relativt låga diversifieringsstödet till de regioner där man har lagt ned produktionen.

3) Med tanke på procentsatsen för minskningen av de planerade kvoterna fram till 2010 har inte de företag som vill fortsätta sin verksamhet efter det fastställda årtalet gått med på att avstå från sina kvoter eftersom de vill kunna fortsätta producera efter 2010.

Följaktligen verkar det lämpligt att vidta åtgärder för att se till att omstruktureringsordningen blir attraktivare och för att förhindra den schablonmässiga minskningen av de nationella och regionala kvoterna vid slutet av omstruktureringen (2009/2010), i enlighet med artikel 10.2 i förordning (EG) nr 318/2006, utan ersättning från omstruktureringsfonden.

Återtagsmekanismen

Inom ramen för översynen av den gemensamma organisationen av marknaden kan en för samtliga medlemsstater gemensam procentandel socker och isoglukos återtas för att bevara marknadsbalansen (artikel 19.1 i förordning (EG) nr 318/2006).

Men den obalans på marknaden som förutspåddes för regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008 ledde till att kommissionen genomförde ett förebyggande engångsåtertag i mars 2006 (1,1 miljoner ton) och mars 2007 (två miljoner ton).

Den främsta anledningen till att kommissionen genomförde ovan nämnda engångsåtgärd och inte de regler som anges i artikel 19.1 i förordning (EG) nr 318/2006 var följande: I enlighet med den aktuella åtgärden tillämpades en procentandel för återtag som var densamma för samtliga kvantiteter som producerats utifrån en kvot, utan att man tog hänsyn till eventuella försök från vissa företag att återanpassa sin produktion. Därför bidrar inte bestämmelserna i artikel 19 till att man kan förutse att ett överskott kommer att uppstå. Tvärtom leder de till ytterligare kostnader (för lagring) som hade kunnat undvikas om man hade låtit bli att överproducera i ett tidigare skede.

Dessa luckor i återtagsmekanismen, i kombination med det ineffektiva genomförandet av omstruktureringen, gör det absolut nödvändigt att förbättra och anpassa mekanismen efter behoven och målen inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden.

2. Kommissionens förslag

Kommissionen föreslår att man förstärker gemenskapens omstruktureringsplan och anpassar återtagsmekanismen för att öka effektiviteten i de mekanismer som trädde i kraft i och med översynen 2006 samt garanterar en marknadsbalans på en nivå i närheten av referenspriset.

De ytterligare resurser som kommer att behövas för genomförandet av de föreslagna åtgärderna är förenliga med principen om finansiell neutralitet och kommer att betalas ur omstruktureringsfonden.

a) När det gäller omstruktureringsordningen (förordning (EG) nr 320/2006) föreslås

– att man fastlägger den procentandel av omstruktureringsstödet som skall betalas till odlare och maskinentreprenörer till 10 procent; på så sätt undanröjer man den osäkerhet som beror på att medlemsstaterna för närvarande har rätt att fastställa en högre procentandel,

– att odlarna erhåller en extra utbetalning, och

– att odlare under regleringsåret 2008/2009 själva skall kunna ta initiativ till omstrukturering genom att ansöka direkt om omstruktureringsstöd, under förutsättning att de avstår från sina leveranser till företag som de varit bundna till genom leveransavtal under det föregående regleringsåret. Som en följd av detta bör medlemsstaten minska det berörda företagets kvot i motsvarande mån. Den föreslagna åtgärden är emellertid begränsad till en minskning av högst 10 procent av företagets tilldelade kvot, och medlemsstaternas beviljande av odlarnas ansökningar bör därför ske i turordning efter ansökningsdatum.

Ändringarna av förordning (EG) nr 320/2006 bör gälla från och med regleringsåret 2008/2009.

b) När det gäller bestämmelserna om återtag (förordning (EG) nr 318/2006) föreslås

– att kriterierna i kommissionens förordning (EG) nr 290/2007, som rör ett eventuellt ytterligare återtag under hösten 2007, införlivas i rådets förordning, och

– att bestämmelsen enligt vilken det traditionella försörjningsbehovet för raffinaderier skall minskas vid återtag avskaffas.

Dessa ändringar föreslås gälla från och med regleringsåret 2007/2008.

3. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden tillstyrker kommissionens analys och bedömer att det är nödvändigt att ändra förordningarna (EG) nr 318/2006 och 320/2006. Dessutom understryker föredraganden att de aktuella ändringarna inte under några omständigheter får medföra en ny översyn av den gemensamma organisationen av marknaden. Tvärtom måste man arbeta för att stärka omstrukturerings‑ och återtagsmekanismerna för att uppnå målen för den gemensamma organisationen av marknaden och förbereda den europeiska sockerindustrin så att den kan stå emot konsekvenserna av det förestående öppnandet av marknaden.

Således medför alla eventuella brister eller förseningar i genomförandet av den nuvarande gemensamma organisationen av marknaden en risk för att det skapas stora överskott på EU‑marknaden fram till slutet av övergångsperioden (2010) då man dessutom har planerat en gemensam procentsats för minskning av de nationella kvoterna. Denna minskning kommer att skada såväl konkurrensen inom sektorn som odlarna och maskinentreprenörerna själva för vilka man inte har planerat någon ersättning.

Även om föredraganden på det hela taget delar kommissionens ståndpunkt anser hon att det går att göra vissa ändringar i syfte att förbättra och stärka omstrukturerings‑ och återtagsmekanismerna med det slutgiltiga målet att hjälpa alla berörda parter: odlarna och deras underleverantörer, arbetstagarna som drabbas av mekanismernas effekter samt företagen och regionerna.

Föredraganden anser alltså att de grundläggande frågor som man bör koncentrera debatten på och till vilka Europaparlamentet kan komma med förslag till ändringar i syfte att förbättra situationen gäller bestämmelserna om följande:

Ø Storleken på omstruktureringsstödet: Är det möjligt att föreslå ökningar som skulle innebära ytterligare ett ekonomiskt incitament för företagen och en kompensation till odlarna med tanke på de överflödiga tillgångarna i omstruktureringsfonden som inte utnyttjades under reformens två första år?

Ø Odlarnas direkta tillgång till omstruktureringsfonden: På vilket sätt kommer denna åtgärd att få en balanserande effekt när det gäller minskningen av kvoterna, utan att för den skull störa företagens verksamhet i sin helhet? Och hur kan omstruktureringsfonden å andra sidan få de odlare som inte är konkurrenskraftiga att komma ur dödläget?

Ø  Ytterligare utbetalningar till odlarna: Är det belopp som kommissionen föreslår tillräckligt för att fungera som ekonomiskt incitament och en tillräcklig ersättning till odlarna?

Ø Genomförandet av den gemensamma procentsatsen för minskning till 2010: Vilken metod måste man använda för att undvika en diskriminerande behandling till förmån för vissa medlemsstater eller vissa företag och för att inte de medlemsstater eller företag som har gjort stora ansträngningar inom ramen för omstruktureringsordningen skall drabbas av påföljder?

Ø Den förebyggande återtagsmekanismen: Räcker det att tillämpa den fram till slutet av övergångsperioden, eller måste man planera att förlänga den?

Föredraganden skulle vilja understryka att man i alla ändringar, vilka de än må vara, måste ta hänsyn till den juridiska, men även ekonomiska, skillnaden mellan a) tillgångarna i omstruktureringsfonden, som uteslutande kan användas till genomförandet av åtgärderna inom ramen för omstruktureringsordningen, och b) de tillgångar som ställs till förfogande inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket till antagandet av marknadsåtgärder och till beviljandet av stöd till odlarna.

Slutligen anser föredraganden att det ur politisk synvinkel är lämpligt att påpeka att kommissionen måste garantera en livskraftig och konkurrenskraftig europeisk sockerindustri efter avregleringen av importerna från AVS‑länderna och de minst utvecklade länderna (MUL) 2009/2010, även om detta inte ingår i förslagen till partiella ändringar som läggs fram i förordningarna (EG) nr 318/2006 och 320/2006.

Det arbete som syftar till att omstrukturera sektorn och som kommer att slutföras före 2010 kommer under inga omständigheter att kunna upphävas på grund av att det saknas exakta och öppna förhandlingar från kommissionens sida om vilken ordning som skall gälla för importer från AVS‑länder och mindre utvecklade länder.

(1)

Kommissionens förordningar (EG) nr 1541/2006 och (EG) nr 290/2007.


YTTRANDE från budgetutskottet (17.7.2007)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen

(KOM(2007)0227 – C6‑0176/2007 – 2007/0085(CNS))

Föredragande: László Surján

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrunden till förslaget

De två förslag till förordning som kommissionen har lagt fram består i en uppdatering av de två förordningarna (EG) nr 318/2006 och (EG) nr 320/2006(1) som utgjorde en del av den stora sockerreformen 2005(2).

Redan ett och ett halvt år senare har det visat sig att åtgärderna är otillräckliga för att fram till 2010 uppnå reformmålen. Kommissionen anser därför att de måste anpassas. Producenternas frivilliga sänkningar har hittills resulterat i en minskning på 2,2 miljoner ton, vilket är långt från det i reformen fastställda målet på 6 miljoner ton.

Vissa medlemsstater har dock nått reformmålen och har i vissa fall till och med minskat sina sockerkvoter med hälften. Föredraganden anser det därför vara rimligt att inrikta reformjusteringen på de medlemsstater där 2005 års reform har misslyckats.

EU befinner sig under ständigt tryck från sockerproducerande länder som Brasilien, Australien och Thailand samt Världshandelsorganisationen som anklagar Europeiska unionen för att med sin sockerordning bryta mot sina skyldigheter enligt WTO:s jordbruksavtal(3).

I förslaget om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 föreslår kommissionen därför

– att man fastlägger den procentandel av omstruktureringsstödet som skall betalas till odlare och maskinentreprenörer till 10 % av det stöd som skall beviljas sockerföretag,

– att odlare skall beviljas en tilläggsutbetalning för regleringsåret 2008/2009 (237,5 euro per ton kvoter som avstås),

– att man retroaktivt skall betala ut ett belopp bestående av skillnaden mellan det stödbelopp som beviljats för regleringsåren 2006/2007 och 2007/2008 och det stödbelopp som betalades ut för regleringsåret 2008/2009; detta föreslås för att företag och odlare som deltog i omstruktureringsordningen innan ändringarna trädde i kraft inte skall behandlas orättvist,

– att kommissionen skall ges möjlighet att förlänga ansökningstiden för att påskynda omstruktureringsprocessen om den har tillförlitliga indikationer på att man redan under regleringsåret 2008/2009 kommer att hamna i närheten av målet för omstruktureringsfonden,

– att odlare ges möjlighet att ansöka direkt om omstruktureringsstöd, på villkor att de upphör med att leverera sockerbetor eller sockerrör till företag som de varit bundna till genom leveransavtal under det föregående regleringsåret,

– att kvotminskningen skall begränsas till 10 % av den tilldelade kvoten för respektive företag, vilket motsvarar den procentandel av kvoterna som en medlemsstat får omfördela varje regleringsår,

– att sockerföretag som berörs av odlares stödansökningar skall få rätt att ansöka om omstruktureringsstöd.

Genom att föreslå rådet detta hoppas kommissionen att producenterna kommer att avstå från de resterande 3,8 miljoner ton kvoter som förutses fram till regleringsåren 2008/2009 och 2009/2010.

2. Ändringsförslag

För att främja den ekonomiska genomsynligheten bör det klart framgå för EU:s skattebetalare vem som faktiskt mottar EU-stöd. Förslaget att offentliggöra information om mottagarna av gemenskapens medel(4), vilket införts i budgetförordningen genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006, föreskriver att nödvändiga uppgifter skall fastställas i relevanta sektorsspecifika bestämmelser. Detta skall från den 1 januari 2008 tillämpas även på sockerproducenter.

3. Slutsats

Budgetutskottet kommer att granska det faktum att nationella kvoter kvarstår. En verklig inre marknad kommer därför inte att uppnås, vilket innebär att priserna på konstgjord väg förmodligen kommer att pressas upp för konsumenterna och budgeten. Det måste också ställas garantier för att ersättnings- och anpassningsbidragen når dem som behöver dem, dvs. mindre bidragsmottagare i lägre inkomstskikt, inte dem som redan har gjort stora vinster på systemet. Den befintliga regeln ”först till kvarn” slår mot mindre sockerproducenter och bör därför rättas till.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag 1

Punkt 1a (ny)

1a. Europaparlamentet anser att det vägledande finansiella referensbelopp som anges i lagförslaget måste vara förenligt med taket för rubrik 2 i den nya fleråriga budgetramen och påpekar att det årliga beloppet kommer att beslutas under det årliga budgetförfarandet i enlighet med bestämmelserna i punkt 38 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Förslag till förordning

Kommissionens förslag(5)  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 2

SKÄL 9A (nytt)

 

(9a) Inom ramen för översynen av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget har artiklarna 30.3 och 53b.2 d om årligt offentliggörande i efterhand av vilka mottagarna av medel ur budgeten har införts i budgetförordningen i syfte att genomföra initiativet för öppenhet inom Europeiska unionen. Sektorsspecifika förordningar som förordning (EG) nr 1290/2005 skall utgöra grunden för ett sådant offentliggörande. Den tillfälliga ordning för omstrukturering av sockerindustrin som fastställs i förordning (EG) nr 320/2006 är en del av Europeiska gemenskapernas budget och finansierar utgifter som förvaltas gemensamt av medlemsstaterna och gemenskapen. Det bör därför fastställas bestämmelser för offentliggörandet av information om mottagarna av medel genom denna ordning. Medlemsstaterna bör således garantera att mottagarna och de belopp var och en av dem har erhållit årligen offentliggörs i efterhand.

 

___________________

1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordning ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

Motivering

Principen om öppenhet slås fast i artikel 30.3 i budgetförordningen och i artikel 53b.2 när det rör sig om gemensam förvaltning. Kommissionen har redan antagit detaljerade specifika bestämmelser för sektorsfinansiering (dvs. för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden). Detta krav på att offentliggöra mottagare av medel kommer också att fastställas i den ändrade rådsförordningen 1290/2006, vilket föreslås i kommissionens meddelande (KOM(2007)0122).

Ändringsförslag 3

SKÄL 9B (nytt)

 

(9b) Genom att göra denna information tillgänglig för allmänheten ökar insynen i hur gemenskapsmedlen inom den gemensamma jordbrukspolitiken används och förvaltningen av dessa medel förbättras, i synnerhet genom att allmänhetens kontroll över använda medel stärks. Med tanke på hur viktiga de eftersträvade målen är, är det med hänsyn till proportionalitetsprincipen och kravet på att skydda personuppgifter motiverat att offentliggöra relevant information om mottagare för allmänheten.

Motivering

Principen om öppenhet slås fast i artikel 30.3 i budgetförordningen och i artikel 53b.2 när det rör sig om gemensam förvaltning. Kommissionen har redan antagit detaljerade specifika bestämmelser för sektorsfinansiering (dvs. för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden). Detta krav på att offentliggöra mottagare av medel kommer också att fastställas i den ändrade rådsförordningen 1290/2006, vilket föreslås i kommissionens meddelande (KOM(2007)0122).

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, LED 4A (nytt)
Artikel 10a (ny) (förordning (EG) nr 320/2006)

 

(4a) Följande artikel 10a införs:

 

”Artikel 10a

 

Offentliggörande av mottagare

 

I enlighet med artikel 53b.2.d i förordning (EG) nr 1605/2002 och artikel 44a i förordning (EG) nr 1290/2005 skall medlemsstaterna sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna är av sådana medel som avses i artikel 3, artikel 4a och artiklarna 6, 7, 8 och 9 i denna förordning, vilka ansökts om för regleringsåren 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 och 2009/2010, samt vilka belopp varje mottagare har erhållit. Offentliggörandet skall minst innehålla uppgifter om det totala stödbelopp varje mottagare har erhållit, dennes för- och efternamn, eller då det gäller en juridisk person eller ett företag firmanamnet, samt bosättningsort och/eller registrerat säte.

Motivering

Principen om öppenhet slås fast i artikel 30.3 i budgetförordningen och i artikel 53b.2 när det rör sig om gemensam förvaltning. Kommissionen har redan antagit detaljerade specifika bestämmelser för sektorsfinansiering (dvs. för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska fiskerifonden). Detta krav på att offentliggöra mottagare av medel kommer också att fastställas i den ändrade rådsförordningen 1290/2006, vilket föreslås i kommissionens meddelande (KOM(2007)0122).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Omstrukturering av sockerindustrin

Referensnummer

KOM(2007)0227 – C6-0176/2007 – 2007/0085(CNS)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

László Surján

23.5.2007

 

 

Antagande

17.7.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig

(1)

EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)

Yttrande från budgetkontrollutskottet till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling över förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (KOM(2005)0263 – 2005/0118(CNS)), föredragande: Terence Wynn.

(3)

Världshandelsorganisationen, 28 april 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R –EUROPEISKA GEMENSKAPERNA – EXPORTBIDRAG FÖR SOCKER – Rapport från överklagandeorganet: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

KOM(2007)0122, Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken, betänkande av Chatzimakakis.

(5)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Omstrukturering av sockerindustrin

Referensnummer

KOM(2007)0227 – C6-0176/2007 – 2007/0085(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

14.6.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

21.6.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Föredragande

       Utnämning

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Tidigare föredragande

Jean-Claude Fruteau

 

 

Behandling i utskott

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Antagande

3.9.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Giovanna Corda

Ingivande

6.9.2007

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy