Процедура : 2007/0086(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0310/2007

Внесени текстове :

A6-0310/2007

Разисквания :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Гласувания :

PV 25/09/2007 - 6.19
CRE 25/09/2007 - 6.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0405

ДОКЛАД     *
PDF 223kWORD 207k
6.9.2007
PE 390.612v02-00 A6-0310/2007

                      по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент                         (ЕО) № 318/2006 относно общата организация на пазарите в сектора на     захарта

(COM(2007)0227 – C6‑0177/2007 – 2007/0086(CNS))

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчик: Katerina Batzeli

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2006 относно общата организация на пазарите в сектора на захарта

(COM(2007)0227 – C6‑0177/2007 – 2007/0086(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0227),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал до него (C6‑0177/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по бюджети (A6‑0310/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да внесе съответните промени в своето предложение, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията  Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2

Член 10, параграф 2, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 318/2006)

Чрез дерогация от алинея 1 за държавите-членки, чиято национална квота е била намалена вследствие на отказ от квота в съответствие с членове 3 и 4а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 320/2006, приложимият процент се определя в съответствие с формулираните в приложение VIII към настоящия регламент критерии. Тези държави-членки коригират за всяко предприятие на тяхна територия, което разполага с квота, получения при прилагането на приложение VIII процент пропорционално на квотата, от която се е отказало съответното предприятие в рамките на схемата за преструктуриране, така че общото намаляване на квотите в държавата-членка в резултат на посочения в алинея 2 процент, да остане непроменено.

Чрез дерогация от алинея 1, за държавите-членки, чиято национална квота е била намалена в рамките на отказ от квота с по-малко от 13.5% се предприема съкращаване на оставащата квота до 86,5% от квотата, заделена им в началото на пазарната 2006-2007. Необходимите съкращения след това се правят в съответствие с критериите на Приложение VІІІ на настоящия Регламент, при което обаче се вземат предвид само откази от квоти, настъпващи след 2008-2009 г.

 

Обосновка

Il serait judicieux de prévoir une procédure en deux étapes lors de la mise en place de la réduction finale des quotas. Les États membres, ou les entreprises qui, pour 2008/09, n'auront pas procédé à un abandon volontaire ou qui auront abandonné moins de 13,5 % de leur quota, devraient, dans un premier temps, subir une réduction de 13,5 %.

Dans un deuxième temps, la formule proposée par la Commission pourrait être appliquée: les abandons de quotas pour 2006/07 et 2007/08 devraient ainsi être exclus de la réduction finale, car ils profitent déjà de l'augmentation rétroactive du montant des aides structurelles.

Изменение 2

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3 Б), АЛИНЕЯ -1 (нова)

Член 11, параграф 1, второ тире (Регламент (ЕО) № 318/2006)

 

второ тире от параграф 1 се заменя със следния текст:

 

 

"- до 10 % за пазарната 2008-2009 година и за следващите години, като се зачита свободата на предприятията да участват в механизмите, установени в Регламент (ЕО) № 320/2006.";

Обосновка

Durant les deux premières campagnes de commercialisation (2006/2007 et 2007/2008), on a constaté que certains États membres avaient tenté d'utiliser les dispositions de l'article 11 pour opposer des obstacles aux entreprises qui s'étaient déclarées disposées à participer au régime de restructuration. Il est indispensable d'effectuer des modifications pour garantir que des phénomènes de ce type ne se perpétueront pas.

Изменение 3

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 19, параграф 1, алинея 1 а (Регламент (ЕО) № 318/2006)

 

В този случай, традиционната потребност на отрасъла за рафиниране от внос на бяла захар, посочена в член 29, параграф 1 от настоящия регламент, се намалява със същия процент за съответната пазарна година.

Обосновка

Cette disposition faisait partie de l’équilibre politique du règlement adopté par le Conseil en février 2006. Le retrait appliqué aux besoins d'approvisionnement traditionnels ne diminue pas l’accès préférentiel pour les pays ACP puisqu’ils ont alors la possibilité de vendre le volume de sucre brut qui excède les besoins d'approvisionnement traditionnels soit aux raffineurs traditionnels soit aux fabricants de sucre de betteraves.

Изменение 4

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 19а, параграф 1, алинея 1 (Регламент (ЕО) № 318/2006)

1. Чрез дерогация от член 19, параграф 2 и в съответствие с процедурата по член 39, параграф 2, Комисията може да реши да определи посочения в член 19, параграф 2 коефициент за 2007−2008, 2008−2009 и 2009−2010 пазарни години най-късно до 16 март на предходната пазарна година, като вземе предвид намаляването във всяка държава-членка на определената в приложение III към настоящия регламент национална квота за захар, в сравнение с валидната към 1 юли 2006 г. версия на приложение III. За тези държави-членки, които не са членували в Общността на 1 юли 2006 г., сравнението взема предвид версията на приложение III, валидна към датата на тяхното присъединяване към Общността.

 

1. Чрез дерогация от член 19, параграф 2 и в съответствие с процедурата по член 39, параграф 2, Комисията може да реши да определи посочения в член 19, параграф 2 коефициент:

 

- за пазарната година 2007−2008, най-късно до 16 март на предходната пазарна година,

 

- за пазарната година 2008−2009 най-късно до 4 февруари 2008 г. и

 

- за пазарните години 2009−2010 до 2014-2015 най-късно до 16 март на предходната пазарна година, като вземе предвид намаляването във всяка държава-членка на определената в приложение III към настоящия регламент национална квота за захар, в сравнение с валидната към 1 юли 2006 г. версия на приложение III. За тези държави-членки, които не са членували в Общността на 1 юли 2006 г., сравнението взема предвид версията на приложение III, валидна към датата на тяхното присъединяване към Общността.

Обосновка

Considérant l'application et l'entrée en vigueur intégrales de l'initiative "Tout sauf les armes" à partir de 2010 ainsi que le remplacement du prix de référence par le prix d'intervention, le mécanisme de retrait constitue le seul outil disponible permettant de gérer l'offre sur le marché communautaire. Ainsi donc, pour que la Communauté puisse faire face à l'instabilité du marché et aux variations des prix, il est indispensable d'étendre l'application du régime de retrait préventif au-delà de 2010. L'annonce selon laquelle un éventuel retrait préventif pourrait être mis en place doit permettre de libérer davantage de quotas dans le cadre de la seconde phase de présentation des demandes. Cependant, pour que cette seconde phase soit efficace et réalisable, les producteurs de betteraves sucrières ainsi que l'industrie sucrière doivent prendre leur décision rapidement, notamment pour être en mesure d'agir avant la période d'ensemencement. Dès que le délai de dépôt des demandes aura expiré (le 31 janvier 2008), la Commission sera en mesure de fixer ce coefficient de manière à ouvrir la seconde phase de présentation des demandes (amendement 9 à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 320/2006).

Изменение 5

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6
Член 19а, параграф 1, алинея 2 а) (нова) (Регламент (ЕО) № 318/2006)

 

За тези държави-членки, които окончателно са намалили квотата си за захар през 2008-2009 пазарна година с процента на временните намаления, съгласно приложение ІІІ, при прилагането на настоящия член се намалява разрешеният процент на изтегляне през 2009-2010 пазарна година с определения процент.

Изменение 6

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение VІІІ, параграф 2а (нов) (Регламент (ЕО) № 318/2006)

2 а. Ако през пазарната 2008-2009 година държава-членка се откаже от процент от квотата си, надвишаващ процента на изтегляне, определен на 16 март 2007 г., съгласно член 1, параграф 1 или член 1 параграф 2 на Регламент (ЕО) № 290/2007, количеството от квотата, представляващо разликата между отказания процент през 2008-2009 г. и процента на изтегляне, се приспада в пълен размер при крайното намаление.

 

Същото правило се прилага и вътре в дадена държава-членка върху предприятия, които са се отказали от част от квотата си, надвишаваща процента на изтегляне, определен за тяхната държава-членка на 16 март 2007 г., съгласно член 1, параграф 1 или член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 290/2007.

Обосновка

Il serait opportun de stimuler la restructuration en renforçant la déductibilité des abandons de la réduction finale, de façon à ce que les entreprises qui abandonnent un pourcentage de quota supérieur à celui appliqué à l'État membre dans lequel elles sont établies tirent parti, dans le cadre de la réduction finale, de leur décision volontaire.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (17.7.2007)

до комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2006 относно общата организация на пазарите в сектора на захарта

(COM(2007)0227 – C6‑0177/2007 – 2007/0086(CNS))

Докладчик по становище: László Surján

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Contexte de la proposition

Les deux propositions de règlement présentées par la Commission constituent une actualisation des deux règlements (CE) n° 318/2006 et (CE) n° 320/2006(1) qui faisaient partie de la grande réforme du régime du sucre de 2005(2).

Dix-huit mois plus tard, les mesures s'avèrent déjà insuffisantes pour réaliser les objectifs de réforme d'ici à 2010 et doivent donc être adaptées, selon la Commission. Les réductions volontaires de la part des producteurs se soldent à ce jour par une réduction de 2,2 millions de tonnes, c'est-à-dire nettement moins que les 6 millions de tonnes prévus par la réforme.

Certains États membres ont cependant atteint les objectifs de la réforme, réduisant même dans certains cas de moitié leurs quotas sucriers. Le rapporteur pour avis estime par conséquent qu'il est raisonnable de centrer l'ajustement de la réforme sur les États membres où la réforme de 2005 n'est pas couronnée de succès.

Des pays producteurs de sucre tels que le Brésil, l'Australie et la Thaïlande soumettent l'UE à une pression constante, ainsi que l'OMC, qui l'accuse de violer, à travers son régime sucrier, ses obligations contractées au titre de l'accord sur l'agriculture(3).

L'objectif de la seconde proposition (modifiant le règlement du Conseil (CE) n° 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre) consiste à abolir la disposition en vertu de laquelle les besoins d'approvisionnement traditionnels des raffineries sont réduits en cas de retrait du marché. La proposition vise en outre:

–         à introduire un système de seuils – en abandonnant le régime qui réduit la quantité de sucre effectivement produite sous quota;

–         à adopter une première décision avant les ensemencements, éventuellement complétée par un retrait supplémentaire en octobre, en fonction des données actualisées;

–         à tenir compte des États membres ayant participé au régime de restructuration. Le seuil, dans ces États membres, doit être adapté au prorata des quotas libérés, en le modulant en fonction des efforts de restructuration respectifs des entreprises.

En proposant cela au Conseil, la Commission espère que les producteurs libéreront les 3,8 millions de tonnes prévus d'ici à 2008–2009 et 2009–2010.

2. Procédure budgétaire 2008 – quelques chiffres

Quel sera le coût total du régime sucrier de l'UE?

Les dépenses de la Communauté afférentes au régime sucrier se répercutent sur les deux grands chapitres du titre 05 du budget: 05 02 Interventions sur les marchés agricoles et 05 03 Aides directes:

Chapitre Article

Activité

Budget 2007

APB 2008

Différence 2008-2007

CE

CP

CE

CP

CE

CP

01

Dépenses administratives du secteur de l'agriculture et du développement rural

126,18

126,18

129,87

129,87

2,92 %

2,92 %

02

Interventions sur les marchés agricoles

5 615,19

5612,26

5 003,37

5004,57

-10,90 %

-10,82%

 

dont sucre 05 02 05

323,0

323,0

441,0

441,0

36,53%

36,53%

S'agissant de 05 02 (Aides directes), l'évolution des dépenses est facile à appréhender dans la mesure où le chapitre 05 02 05 est consacré au sucre. Une augmentation des crédits est attendue dans l'APB 2008 en ce qui concerne le secteur sucrier (118 millions d'euros), évolution normale, comme la Commission l'indique dans l'APB, au cours de ce qui est une phase de transition de l'organisation des marchés suite à la réforme de 2005, en particulier parce que les restitutions à l'exportation continueront de s'appliquer et parce qu'il est prévisible qu'il n'y aura plus de stocks d'intervention à vendre sur le marché domestique moyennant un bénéfice net pour le budget.

Il s'agit là de l'effet étonnant d'une réforme qui, pourrait-on penser, viserait l'objectif opposé.

Dans le détail, les dépenses de l'article 05 02 05 se présentent comme suit (tableau 1):

Interventions sur les marchés agricoles

Budget 2007 (en millions)

APB 2008 (en millions)

PB 2008 (en millions)

Différence 2008 - 2007 (en millions)

05 02 05 Sucre

APB 2008

CE

CP

CE

CP

CE

CP

Différence CE

Différence CP

05 02 05 01

Restitutions à l'exportation pour le sucre et l'isoglucose

419

419

440

440

406.7

406.7

21

21

05 02 05 03

Restitutions pour l'utilisation du sucre dans l'industrie chimique

33

33

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-33

-33

05 02 05 08

Frais de stockage du sucre

-129

-129

1,0

1,0

0,924

0.924

130

130

05 02 05 99

Autres mesures (sucre)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

0

 

Sous-total 05 02 05

323

323

441

441

407.6

407.6

118

118

Si l'on observe une augmentation temporaire de 118 millions d'euros en 2008 par rapport à 2007, la réforme sucrière devrait normalement avoir pour effet de déplacer les paiements du secteur des interventions sur les marchés ("subventions" – 05 02) vers les aides directes (05 03). En d'autres termes, ce que l'on gagnera en réduisant la production domestique sera dépensé pour les aides directes (complètement dissociées de la production) aux producteurs et aux agriculteurs, de manière à rendre la restructuration acceptable des points de vue social et environnemental.

À cela s'ajoutent d'autres dépenses afférentes au sucre (tableau 2):

Interventions sur les marchés agricoles

Budget 2007 (en millions)

APB 2008 (en millions

PB 2008 (en millions)

Différence 2008 - 2007 (en millions)

05 02 05 Sucre

APB 2008

CE

CP

CE

CP

CE

CP

Différence

CE

Différence CP

05 02 16

Fonds de restructuration du sucre

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

0

05 03 01 03

Paiement distinct sucre

167

167

202

202

202

202

35

35

05 03 02 39

Montants supplémentaires pour les producteurs de betteraves sucrières et de cannes à sucre

20

20

30

30

30

30

10

10

21 06 03

Aide d'ajustement aux pays membres du protocole sucrier

165

50

149, 572

80

149. 6

80

-15.428

30

 

TOTAL SUCRE

675

560

822. 572

753

789. 2

719. 6

147. 572

193

On observe une autre augmentation de 147,5 millions pour les engagements et de 193 millions pour les paiements.

S'agissant des aides directes, on peut citer les propos tenus par la Commission dans l'APB(4): S'agissant des aides directes 05 03, le total des crédits de ce chapitre, à savoir 37 213 millions d'euros, progresse de 334 millions d'euros par rapport à 2007, compte tenu des recettes affectées, augmentation qui s'explique principalement par l'accroissement des besoins dans l'UE–10 (+ 373 millions), lié au relèvement du pourcentage d'introduction, une augmentation de la compensation sucre et l'introduction d'un paiement pour les cultures énergétiques, ainsi que , dans l'UE–2, l'introduction d'aides directes (+ 645 millions). L'accroissement s'explique aussi par la poursuite de la mise en œuvre de la compensation en faveur des producteurs de betteraves sucrières dans l'UE-15 (+ 184 millions).

C'est vraisemblablement la raison pour laquelle la Commission précise dans la fiche financière que la mesure n'a pas d'incidence financière. D'après la fiche financière jointe à la proposition, les montants supplémentaires pour les aides à la restructuration peuvent être financés dans les limites du fonds de restructuration, dont le principe d'autofinancement reste valable. Le fonds serait intégralement utilisé si quelque 3,85 millions de tonnes des quotas étaient libérés au cours de l'année 3 (solde résiduel: environ 54 millions d'euros seulement) suivant la simulation de la situation financière du fonds basée sur les nouvelles règles. Le fonds de restructuration devra faire l'objet d'un contrôle étroit. Le rapporteur pour avis demande donc à la Commission de fournir des éclaircissements sur l'incidence financière.

3. Conclusion

La commission des budgets entend examiner le fait que les quotas nationaux ont été maintenus. Un véritable marché de l'UE ne peut par conséquent être réalisé, ce qui pousse vers le haut, artificiellement, le prix à la consommation ainsi que le coût budgétaire. Il faut par ailleurs veiller à ce que les compensations et les aides à l'ajustement touchent ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les petits bénéficiaires à faibles revenus et non ceux qui ont déjà réalisé des marges notables grâce au système. La règle actuelle "premier arrivé premier servi" défavorise les petits producteurs de sucre et doit être revue.

Cela se fera moyennant un contrôle étroit exercé par les trois commissions parlementaires concernées (BUDG, CONT et AGRI) et ne peut être décidé par le législateur.

Il n'est proposé aucun amendement au règlement OCM (2007/0086(CNS)), mais cela ne s'applique pas au règlement parallèle instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne (2007/0085(CNS)).

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обща организация на пазарите в захарния сектор

Позовавания

COM(2007)0227 - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS)

Водеща комисия

AGRI

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Докладчик по становище

Дата на назначаване

László Surján

23.5.2007

 

 

Дата на приемане

17.7.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове на ЕП, присъстващи на окончателното гласуване

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Paul Rübig

(1)

JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)

Avis de la commission du contrôle budgétaire à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural sur la proposition de règlement de règlement du Conseil relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (COM(2005)02632005/0118(CNS)), rapporteur pour avis: Terence Wynn.

(3)

World Trade Organisation, 28 April 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R -EUROPEAN COMMUNITIES – EXPORT SUBSIDIES ON SUGAR - Report of the Appellate Body: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

COM(2007)0300, analyse des dépenses par secteur de politique, p. 21.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Обща организация на пазарите в захарния сектор

Позовавания

COM(2007)0227 - C6-0177/2007 - 2007/0086(CNS)

Дата на консултация с ЕП

14.6.2007

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание

AGRI

21.6.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Неизказано становище    

        Дата на решението

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Jean-Claude Fruteau

 

 

Разглеждане в комисия

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Дата на приемане

3.9.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Giovanna Corda

Правна информация - Политика за поверителност