Förfarande : 2007/0086(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0310/2007

Ingivna texter :

A6-0310/2007

Debatter :

PV 25/09/2007 - 4
CRE 25/09/2007 - 4

Omröstningar :

PV 25/09/2007 - 6.19
CRE 25/09/2007 - 6.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0405

BETÄNKANDE     *
PDF 184kWORD 189k
6.9.2007
PE 390.612v02-00 A6-0310/2007

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

(KOM(2007)0227 – C6‑0177/2007 – 2007/0086(CNS))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Katerina Batzeli

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

(KOM(2007)0227 – C6‑0177/2007 – 2007/0086(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0227),

–   med beaktande av artikel 37 i EG‑fördraget, enligt vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C6‑0177/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandet från budgetutskottet (A6‑0310/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag i dess ändrade lydelse.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG‑fördraget.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppmanar rådet att på nytt höra parlamentet om rådet har för avsikt att avsevärt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag  Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 10, punkt 2, stycke 2 (förordning (EG) nr 318/2006)

Genom undantag från första stycket skall den tillämpliga procentsatsen, för medlemsstater för vilka den nationella kvoten har minskats genom kvotavståenden enligt artiklarna 3 och 4a.4 i förordning (EG) nr 320/2006, fastställas i enlighet med kriterierna i bilaga VIII till den här förordningen. Sådana medlemsstater skall justera, för varje företag som är verksamt på deras respektive territorium och som tilldelats en kvot, den procentsats som följer av tillämpningen av bilaga VIII i proportion till den kvot som det berörda företaget har avstått från inom ramen för omstruktureringsordningen, på ett sådant sätt att den totala minskningen av kvoterna i medlemsstaten till följd av den procentsats som avses i andra stycket förblir oförändrad.

Genom undantag från första stycket skall den återstående kvoten för medlemsstater för vilka den nationella kvoten har minskats med mindre än 13,5 % inom ramen för kvotavståenden minskas till 86,5 % av den kvot som tilldelades dem i början av regleringsåret 2006/2007. Ytterligare nödvändiga minskningar skall göras i enlighet med kriterierna i bilaga VIII till den här förordningen, och i det sammanhanget skall endast kvotavståenden från och med 2008/2009 beaktas.

Motivering

I samband med den slutliga minskningen är det motiverat med ett förfarande i två etapper. För det första skall man genomföra en minskning på 13,5 procent för de medlemsstater eller företag som inte frivilligt har avstått från sina kvoter för 2008/2009 eller som har avstått mindre än 13,5 procent av dem.

För det andra kan man tillämpa den metod som kommissionen föreslagit, dvs. att man låter bli att beakta kvotavståenden för 2006/2008 och 2007/2008, eftersom dessa redan drar nytta av att strukturstödet ökas retroaktivt.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED 3, LED B, STYCKE -1 (nytt)
Artikel 11, punkt 1, strecksats 2 (förordning (EG) nr 318/2006)

 

Andra strecksatsen i punkt 1 skall ersättas med följande:

 

– med högst 10 % för regleringsåret 2008/2009 och tiden därefter, med beaktande av företagens frihet att delta i de mekanismer som inrättats genom förordning (EG) nr 320/2006”,

Motivering

Under de två första regleringsåren (2006/2007 och 2007/2008) konstaterades det att vissa medlemsstater försökt utnyttja bestämmelserna i artikel 11 för att införa hinder för de företag som uppgett att de velat delta i omstruktureringsordningen. Ändringar måste göras för att garantera att liknande situationer inte upprepas.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, LED 5
Artikel 19, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG) nr 318/2006)

 

Om så sker skall det traditionella försörjningsbehovet för raffinering av importerat råsocker enligt artikel 29.1 i den här förordningen minskas med samma procentsats för regleringsåret i fråga.

Motivering

Denna bestämmelse utgjorde en del av den politiska balansen i den förordning som rådet antog i februari 2006. Den återtagsprocent som tillämpas för det traditionella försörjningsbehovet minskar inte AVS‑ländernas förmånstillträde, eftersom de i detta fall kan sälja den råsockervolym som överskrider det traditionella försörjningsbehovet till antingen traditionella raffinaderier eller betsockerproducenter.

Ändringsförslag 4

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 19a, punkt 1, stycke 1 (förordning (EG) nr 318/2006)

1. Genom undantag från artikel 19.2, och i enlighet med förfarandet i artikel 39.2, får kommissionen besluta att fastställa den koefficient som avses i artikel 19.2 för regleringsåren 2007/2008, 2008/2009 och 2009/2010 senast den 16 mars föregående regleringsår, med beaktande av resultatet av minskningen i respektive medlemsstat av den nationella sockerkvot som fastställs i bilaga III till den här förordningen jämfört med den version av bilaga III som gällde den 1 juli 2006. För de medlemsstater som inte var medlemmar i gemenskapen den 1 juli 2006 bör jämförelsen göras med den version av bilaga III som gällde dagen för deras anslutning till gemenskapen.

1. Genom undantag från artikel 19.2, och i enlighet med förfarandet i artikel 39.2, får kommissionen besluta att fastställa den koefficient som avses i artikel 19.2:

 

för regleringsåret 2007/2008 senast den 16 mars föregående regleringsår,

 

– för regleringsåret 2008/2009 senast den 4 februari 2008, och

 

– för regleringsåret 2009/2010 och fram till regleringsåret 2014/2015: senast den 16 mars varje föregående regleringsår, med beaktande av resultatet av minskningen i respektive medlemsstat av den nationella sockerkvot som fastställs i bilaga III till den här förordningen jämfört med den version av bilaga III som gällde den 1 juli 2006. För de medlemsstater som inte var medlemmar i gemenskapen den 1 juli 2006 bör jämförelsen göras med den version av bilaga III som gällde dagen för deras anslutning till gemenskapen.

Motivering

Given the full implementation and entry into force of the 'Everything But Arms' initiative from 2010, and the replacement of the reference price by the intervention price, the withdrawal mechanism constitutes the only available instrument for managing supply to the Community market. If therefore the Community is to be able to face market instability and price fluctuations, it is necessary to extend application of the preventive withdrawal scheme beyond 2010. The announcement of a possible preventive withdrawal has to allow additional renunciations in the second phase of applications. However in order for this second phase of applications to be efficient and manageable, the sugar beet growers as well as the industry have to take this decision rapidly, in particular to be able to react before the sowing period. As soon as the applications’ deadline (31 January 2008) is reached, the Commission will be able to fix this coefficient in order to open the second phase of applications (Amendment 9 of Council Regulation n° 320/2006, Article 1, paragraph 1).

Ändringsförslag 5

ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 19a, punkt 1, stycke 2a (nytt) (förordning (EG) nr 318/2006)

 

För de medlemsstater som under regleringsåret 2008/2009 beslutat att definitivt minska sina sockerkvoter med den återtagsprocent som gäller för tidsbegränsade minskningar enligt bilaga III, skall den möjliga procentsatsen för regleringsåret 2009/2010 minskas med samma procentsats då denna artikel tillämpas.

Ändringsförslag 6

BILAGA
Bilaga VIII, punkt 2a (ny) (förordning (EG) nr 318/2006)

2a. Om en medlemsstat under regleringsåret 2008/2009 avstår från en procentsats av kvoterna som är högre än den återtagsprocent som fastställdes den 16 mars 2007 i artikel 1.1 eller artikel 1.2 i förordning (EG) nr 290/2007, skall den slutliga minskningen reduceras med en procentsats av kvoterna som motsvarar skillnaden mellan den procentsats som avståtts under 2008/2009 och återtagsprocenten.

 

Denna bestämmelse skall även tillämpas på samma sätt i en medlemsstat på de företag som avstått från en del av de kvoter som överstiger den procentsats för återtag som den 16 mars 2007 fastställdes för den medlemsstat där de är etablerade enligt artikel 1.1 eller artikel 1.2 i förordning (EG) nr 290/2007.

Motivering

Omstruktureringen bör påskyndas genom att man underlättar avdrag för återtag under den sista etappen, så att företag som avstår från en procentsats av sina kvoter som överstiger procentsatsen för den medlemsstat där de är etablerade drar nytta av sitt frivilliga beslut.


YTTRANDE från budgetutskottet (17.7.2007)

till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker

(KOM(2007)0227 – C6‑0177/2007 – 2007/0086(CNS))

Föredragande: László Surján

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrunden till förslaget

De två förslag till förordning som kommissionen har lagt fram består i en uppdatering av de två förordningarna (EG) nr 318/2006 och (EG) nr 320/2006(1) som utgjorde en del av den stora sockerreformen 2005(2).

Redan ett och ett halvt år senare har det visat sig att åtgärderna är otillräckliga för att uppnå reformmålen fram till 2010. Kommissionen anser därför att de måste anpassas. Producenternas frivilliga sänkningar har hittills resulterat i en minskning på 2,2 miljoner ton, vilket är långt från det mål på 6 miljoner ton som fastställs i reformen.

Vissa medlemsstater har dock uppnått reformmålen och har i vissa fall till och med minskat sina sockerkvoter med hälften. Föredraganden betraktar det därför som rimligt att reformjusteringen inriktas på de medlemsstater där 2005 års reform har misslyckats.

EU befinner sig under ständigt tryck från sockerproducerande länder som Brasilien, Australien och Thailand samt Världshandelsorganisationen som anklagar unionen för att med sin sockerordning bryta mot sina skyldigheter enligt WTO:s jordbruksavtal(3).

Syftet med det andra förslaget (om ändring av rådets förordning (EG) nr 318/2006 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker) är att avskaffa den bestämmelse som innebär att det traditionella försörjningsbehovet för raffinering skall minskas om det sker återtag från marknaden. Förslaget syftar även till

–  att införa ett system med trösklar i stället för det system som minskar den faktiska kvantiteten producerat kvotsocker,

–  att fatta ett preliminärt återtagsbeslut före sådd, eventuellt kompletterat med ett ytterligare återtag i oktober baserat på uppdaterade siffror,

–  att beakta de medlemsstater som har deltagit i omstruktureringsordningen; trösklarna i dessa medlemsstater bör anpassas i proportion till de kvoter som avstås och differentieras individuellt mellan företagen i förhållande till deras omstruktureringsinsatser.

Genom att föreslå detta för rådet hoppas kommissionen att producenterna avstår från de resterande 3,8 miljoner ton kvoter som fastställts fram till regleringsåren 2008/2009 och 2009/2010.

2. Budgetförfarandet för 2008 – några siffror

Hur mycket kommer EU:s sockerordning totalt att kosta?

Gemenskapens utgifter för sockerordningen påverkar två stora kapitel i avdelning 05 i budgeten: 05 02 Interventioner på jordbruksområdet och 05 03 Direktstöd:

Kapitel

Artikel

Verksamhet

Budget 2007

Preliminärt budgetförslag 2008

Skillnad 2008–2007

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

01

Administrativa utgifter för politikområdet jordbruk och landsbygdens utveckling

126,18

126,18

129,87

129,87

2,92 %

2,92 %

02

Interventioner på jordbruksområdet

5 615,19

5612,26

5 003,37

5004,57

-10,90 %

-10,82%

 

därav Socker 05 02 05

323,0

323,0

441,0

441,0

36,53%

36,53%

När det gäller 05 02 (Direktstöd) är utgiftsutvecklingen lätt igenkännlig, eftersom kapitel 05 02 05 rör socker. Anslagen till sockersektorn förväntas öka i det preliminära budgetförslaget för 2008 (118 miljoner euro), vilket enligt kommissionen är en normal utveckling under en period som innebär en övergångsfas för organisationen av marknaden efter reformen 2005. Detta gäller särskilt för att exportbidragen fortsättningsvis kommer att tillämpas, då det sannolikt inte längre kommer att finnas några interventionslager för utförsäljning på den inhemska marknaden till ett pris som innebär en nettovinst för budgeten.

Detta är en förvånande effekt av en reform som snarare borde ha motsatt syfte.

Nedan följer en detaljerad beskrivning av utgifterna i artikel 05 02 05 (tabell 1):

Interventioner på jordbruksområdet

Budget 2007 (i miljoner)

Preliminärt budgetförslag 2008 (i miljoner)

Budgetförslag 2008 (i miljoner)

Skillnad 2008–2007 (i miljoner)

05 02 05 Socker

Preliminärt budgetförslag 2008

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

Skillnad ÅB

Skillnad BB

05 02 05 01

Exportbidrag för socker och isoglukos

419

419

440

440

406.7

406.7

21

21

05 02 05 03

Produktionsbidrag för socker som används inom kemisk industri

33

33

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

-33

-33

05 02 05 08

Lagringsåtgärder för socker

-129

-129

1,0

1,0

0,924

0.924

130

130

05 02 05 99

Övriga åtgärder (socker)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

0

 

Delsumma 05 02 05

323

323

441

441

407.6

407.6

118

118

Även om det 2008 sker en tillfällig ökning på 118 miljoner euro jämfört med 2007 borde sockerreformen egentligen leda till att betalningarna flyttas över från interventioner (”bidrag” 05 02) till direktstöd (05 03). Det som tjänas in genom att den inhemska produktionen minskas kommer med andra ord att läggas på direktstöd (helt frikopplat från produktionen) till producenter och jordbrukare, vilket gör att omstruktureringen blir acceptabel ur både socialt hänseende och miljöhänseende.

Utöver detta finns det andra utgifter som är kopplade till socker (tabell 2):

Interventioner på jordbruksområdet

Budget 2007 (i miljoner)

Preliminärt budgetförslag 2008 (i miljoner)

Budgetförslag 2008 (i miljoner)

Skillnad 2008–2007 (i miljoner)

05 02 05 Socker

Preliminärt budgetförslag 2008

ÅB

BB

ÅB

BB

ÅB

BB

Skillnad ÅB

Skillnad BB

05 02 16

Omstruktureringsfond för socker

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0

0

05 03 01 03

Separat sockerstöd

167

167

202

202

202

202

35

35

05 03 02 39

Tilläggsbelopp för producenter av sockerbetor och sockerrör

20

20

30

30

30

30

10

10

21 06 03

Anpassningsstöd till länder som omfattas av sockerprotokollet

165

50

149, 572

80

149. 6

80

-15.428

30

 

Totalt socker

675

560

822. 572

753

789. 2

719. 6

147. 572

193

Man kan notera ytterligare en ökning med 147,5 miljoner i åtaganden och 193 miljoner i betalningar.

När det gäller direktstöd konstaterar kommissionen följande i sitt preliminära budgetförslag(4): De totala anslagen för direktstöd (05 03), 37 213 000 000 euro, ökas med 334 000 000 euro från 2007, efter beaktande av inkomster avsatta för särskilda ändamål. Ökningen beror i första hand på de ökade behoven inom EU-10 (+373 000 000 euro), den ökade infasningssatsen, en ökning av sockerersättningen och införandet av ett energigrödebidrag samt införandet av direktstöd i EU-2 (+645 000 000 euro). Andra orsaker till ökningen är den fortsatta infasningen av ersättningen för sockerbetsproducenter i EU-15 (+184 000 000 euro).

Det är förmodligen därför som kommissionen i finansieringsöversikten hävdar att åtgärden inte har några ekonomiska konsekvenser. Enligt den finansieringsöversikt som bifogats förslaget kan de kompletterande beloppen för omstruktureringsstödet finansieras inom omstruktureringsfonden, för vilken principen om egenfinansiering fortsätter att gälla. Fondens samtliga resurser skulle tas i anspråk om ca 3,85 miljoner ton kvoter avstås under 3 år (återstod: endast omkring 54 000 000 euro) enligt en simulering av fondens finansiella situation med hänvisning till dessa nya bestämmelser. Det kommer också att bli nödvändigt att noggrant övervaka omstruktureringsfonden. Därför skulle föredraganden vilja uppmana kommissionen att bättre klargöra de ”ekonomiska konsekvenserna”.

3. Slutsats

Budgetutskottet kommer att granska det faktum att nationella kvoter kvarstår. En verklig inre marknad kommer därför inte att uppnås, vilket innebär att priserna förmodligen pressas upp på konstgjord väg för konsumenterna och budgeten. Det måste också ställas garantier för att ersättnings- och anpassningsbidragen når dem som behöver dem, dvs. mindre bidragsmottagare i lägre inkomstskikt, inte dem som redan har gjort stora vinster på systemet. Regeln ”först till kvarn” drabbar mindre sockerproducenter och bör därför rättas till.

Detta kommer att ske genom att de tre inblandande parlamentsutskotten (BUDG, CONT och AGRI) genomför en noggrann övervakning, och kan inte beslutas av lagstiftaren.

Det läggs inte fram några ändringsförslag till förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden (2007/0086(CNS)), utan i stället till den parallella förordningen om en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (2007/0085(CNS)).

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Den gemensamma organisationen av marknaden för socker

Referensnummer

KOM(2007)0227 – C6-0177/2007 – 2007/0086(CNS)

Ansvarigt utskott

AGRI

Yttrande

Tillkännagivande i kammaren

BUDG

21.6.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

Utnämning

László Surján

23.5.2007

 

 

Antagande

17.7.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Joan Calabuig Rull, Brigitte Douay, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Gérard Onesta, Gianni Pittella, Petre Popeangă, Esko Seppänen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig

(1)

EUT L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)

Yttrande från budgetkontrollutskottet till utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling över förslaget till rådets förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (KOM(2005)02632005/0118(CNS)), föredragande: Terence Wynn.

(3)

Världshandelsorganisationen, 28 april 2005, WT/DS265/AB/R, WT/DS266/AB/R, WT/DS283/AB/R –EUROPEISKA GEMENSKAPERNA – EXPORTBIDRAG FÖR SOCKER – Rapport från överklagandeorganet: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple

(4)

KOM(2007)0300, Utgiftsanalys fördelad per politikområde, s. 21.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Den gemensamma organisationen av marknaden för socker

Referensnummer

KOM(2007)0227 – C6-0177/2007 – 2007/0086(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

14.6.2007

Ansvarigt utskott

Tillkännagivande i kammaren

AGRI

21.6.2007

Rådgivande utskott

Tillkännagivande i kammaren

DEVE

21.6.2007

INTA

21.6.2007

BUDG

21.6.2007

CONT

21.6.2007

 

REGI

21.6.2007

 

 

 

Inget yttrande avges

Beslut

DEVE

5.6.2007

INTA

4.6.2007

CONT

4.6.2007

REGI

26.6.2007

Föredragande

Utnämning

Katerina Batzeli

20.6.2007

 

 

Tidigare föredragande

Jean-Claude Fruteau

 

 

Behandling i utskott

7.5.2007

17.7.2007

3.9.2007

 

Antagande

3.9.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

4

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Katerina Batzeli, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Esther De Lange, Hynek Fajmon, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Roselyne Lefrançois, Catherine Anita Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Giovanna Corda

Ingivande

6.9.2007

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy