ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1543/2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky

12. 9. 2007 - (KOM(2007)0369 – C6‑0235/2007 – 2007/0127(CNS)) - *

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Paulo Casaca

Postup : 2007/0127(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0317/2007
Předložené texty :
A6-0317/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1543/2000, kterým se stanoví rámec Společenství pro shromažďování a správu údajů nezbytných k řízení společné rybářské politiky

(KOM(2007)0369 – C6‑0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0369),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0235/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6‑0317/2007),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Harmonizace a spolehlivost údajů a informací shromažďovaných o činnostech prováděných na mořích, má stěžejní význam pro odvětví rybolovu, a všem krokům zaměřeným na zlepšení jeho kvality by se mělo dostat podpory. Nařízení Rady 1543/2000 představuje v tomto ohledu základní rámec Společenství, jehož cílem je, aby členské státy koordinovaly shromažďování a správu údajů nezbytných k provádění společné rybářské politiky.

Avšak s ohledem na nové pohledy na řízení rybolovu, a zejména na přání uplatňovat přístup založený na ochraně ekosystémů a připravit námořní politiku Unie navrhla Komise, aby bylo nařízení Rady (ES) 1543/2000 zrušeno a nahrazeno novým a komplexněji pojatým nařízením o shromažďování údajů, které by lépe vyhovovalo současným i budoucím požadavkům.[1] V této souvislosti byly s Parlamentem formálně provedeny konzultace podle článku 37 Smlouvy, a zpravodaj výboru na toto téma v současné době připravuje návrh zprávy.

Očekává se, že nová nařízení by měla vstoupit v platnost v roce 2008. Avšak v mezidobí je zapotřebí pozměnit stávající nařízení Rady 1543/2000 s cílem vyhnout se překrývání starého a nového nařízení a zamezit zbytečnému administrativnímu zatížení členských států a Komise. Konkrétně se tím zruší současná právní povinnost členských států podle nařízení 1543/2000 předložit šestileté vnitrostátní programy týkající se shromažďování a správy údajů na období 2007–2012, a to podle pravidel, která mají být v brzké době nahrazena jinými. Místo toho bude nutno vypracovat přechodné programy pro období 2007–2008.

V předkládaném návrhu provedla Komise nezbytné a logické změny, a zpravodaj výboru jej proto podporuje bez jakýchkoli změn.

  • [1]  KOM(2007) 196 v konečném znění, 2007/0070 (CNS) Návrh nařízení Rady o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku, Brusel, 18.4.2007

POSTUP

Název

Shromažďování a správa údajů o společné rybářské politice

Referenční údaje

KOM(2007)0369 - C6-0235/2007 - 2007/0127(CNS)

Datum konzultace s EP

16.7.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

3.9.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Paulo Casaca

17.7.2007

 

 

Datum přijetí

11.9.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jan Mulder