RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1543/2000, millega kehtestatakse ühenduse raamistik ühise kalanduspoliitika elluviimiseks vajalike andmete kogumiseks ja haldamiseks

12.9.2007 - (KOM(2007)0369 – C6‑0235/2007 – 2007/0127(CNS)) - *

Kalanduskomisjon
Raportöör: Paulo Casaca

Menetlus : 2007/0127(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0317/2007
Esitatud tekstid :
A6-0317/2007
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1543/2000, millega kehtestatakse ühenduse raamistik ühise kalanduspoliitika elluviimiseks vajalike andmete kogumiseks ja haldamiseks

(KOM(2007)0369 – C6‑0235/2007 – 2007/0127(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0369);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0235/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6‑0317/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Merega seotud tegevuse kohta kogutud andmete ja teabe ühtlustamine ja usaldusväärsus on kalandussektori jaoks äärmiselt oluline ning kõiki selle kvaliteedi parandamiseks tehtavaid jõupingutusi tuleks toetada. Selles suhtes moodustas nõukogu määrus nr 1543/2000 esimese ühenduse raamistiku, mille eesmärk oli kooskõlastada ühise kalanduspoliitika elluviimiseks vajalike andmete kogumist ja haldamist liikmesriikide poolt.

Kuid arvestades uut mõtlemist kalanduse korraldamisel ning eriti soovi rakendada ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi ja valmistada ette liidu merenduspoliitikat, tegi komisjon ettepaneku nõukogu määrus (EÜ) nr 1543/2000 kehtetuks tunnistada ja asendada see uue laiahaardelisema andmekogumismäärusega, mis sobib paremini praeguste ja tulevaste nõuete täitmiseks.[1] Selles kontekstis konsulteeriti parlamendiga ametlikult EÜ asutamislepingu artikli 37 kohaselt ja raportöör koostab praegu kõnealuse küsimuse kohta raporti projekti.

Uued määrused peaksid jõustuma eeldatavasti 2008. aastal. Vahepeal tuleb aga muuta kehtivat nõukogu määrust nr 1543/2000, et vältida vanade ja uute määruste osalist kattumist ning liikmesriikidele ja komisjonile tarbetu halduskoormuse tekitamist. Nii kõrvaldatakse määrusest nr 1543/2000 tulenev liikmesriikide praegune õiguslik kohustus esitada kuueaastased siseriiklikud andmete kogumise ja haldamise programmid aastateks 2007–2012 vastavalt eeskirjadele, mis tunnistatakse varsti kehtetuks. Selle asemel tuleb koostada aastateks 2007–2008 üleminekuprogrammid.

Komisjoni ettepanekus tehakse need vajalikud ja loogilised muudatused, mistõttu raportöör toetab seda ilma muudatusettepanekuteta.

  • [1]  KOM(2007) 196 lõplik, 2007/0070(CNS): ettepanek võtta vastu nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta, Brüssel, 18.4.2007.

MENETLUS

Pealkiri

Ühise kalanduspoliitika kohta andmete kogumine ja haldamine

Viited

KOM(2007)0369 - C6-0235/2007 - 2007/0127(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

16.7.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

3.9.2007

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Paulo Casaca

17.7.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.9.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Luis Manuel Capoulas Santos, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Luca Romagnoli, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jan Mulder