JELENTÉS Bulgáriának és Romániának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

14.9.2007 - (COM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Cristian Dumitrescu

Eljárás : 2007/0077(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0319/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0319/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Bulgáriának és Romániának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról

(COM(2007)021 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanács számára készített ajánlására (COM(2007)217)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződésre,

–   tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

–   tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére[2], amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0157/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6‑0319/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság ajánlását;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  kéri az 1975. március 4-i együttes nyilatkozat alapján egyeztetőbizottsági eljárás megkezdését abban az esetben, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől a Tanács el kíván térni,

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság ajánlását;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

I. Bevezetés

A Bulgária és Románia csatlakozásáról szóló 2005. évi okmány egyszerűsített eljárást vezetett be e két országnak a tagállamok által kötött egyezményekhez (és jegyzőkönyvekhez) való csatlakozása céljából az EUSz. 34. cikke vagy az EKSz. 293. cikke alapján.

Már nem kell ezen egyezményekhez való csatlakozásra vonatkozó külön jegyzőkönyvekről tárgyalásokat folytatni és megállapodni (amelyeket a 27 tagállamnak ratifikálnia kellene): az okmány 3. cikkének (3) bekezdése egyszerűen csak azt írja elő, hogy Bulgária és Románia a csatlakozási okmány értelmében csatlakozik ezen egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez. Az említett 3. cikk (3) és (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Tanács e célból határozatot hoz Bulgária és Románia vonatkozásában ezen egyezmények hatályba lépésének napjáról és végrehajtja a két új tagállam csatlakozásához szükséges valamennyi módosítást (mindenekelőtt legalább az egyezmények bolgár és román nyelvű szövegének elfogadását oly módon, hogy ezek a nyelvi változatok is „hitelesek” lehessenek). Ennek érdekében a Tanács a Bizottság ajánlása alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően jár el.

A csatlakozási okmány I. melléklete 7 egyezményt és jegyzőkönyvet sorol fel a „bel- és igazságügy” területén. Ebben a felsorolásban az alábbiak szerepelnek:

· a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott, 1980. június 19-i egyezmény,

· a Görög Köztársaságnak a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozásáról szóló, 1984. április 10-i egyezmény,

· az 1988. december 19-i első jegyzőkönyv az 1980. június 19-én aláírásra megnyitott, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezéséről,

· az 1988. december 19-i második jegyzőkönyv a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezmény értelmezése tekintetében az Európai Közösségek Bíróságának hatáskörrel való felruházásáról,

· a Spanyol Királyságnak és a Portugál Köztársaságnak a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozásáról szóló 1992. május 18-i egyezmény,

· az Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd Királyságnak a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez, valamint az annak a Bíróság általi értelmezésére vonatkozó első és második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról szóló, 1996. november 29-i egyezmény,

A 3. cikk (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság javaslatot dolgozott ki Csehországnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és a Szlovák Köztársaságnak a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez, valamint az annak az Európai Közösségek Bírósága általi értelmezésére vonatkozó első és második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozására vonatkozó egyezménynek e listára történő felvételére.

E tanácsi határozatra irányuló bizottsági ajánlás célja azon módosítások végrehajtása, amelyek Bulgáriának és Romániának a már említett egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez történő csatlakozása miatt szükségesek, a csatlakozási okmány 3. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Következésképpen nem kell alkalmazni a hozzájárulási eljárást, a Parlamenttel csak konzultációra kerül sor.

II. A csatlakozás következményei

Bulgáriának és Romániának az egyezményhez történő csatlakozásával járó következmények az alábbiakban foglalhatók össze:

a) Az 1980-as római egyezmény és a jegyzőkönyvek szövegének bolgár és román nyelvű változatai ugyanolyan feltételekkel lesznek hitelesek, mint ezen eszközök szövegeinek más uniós nyelvi változatai.

b) Az új tagállamok bíróságai az 1980-as egyezmény, illetve a jegyzőkönyvek rendelkezéseinek előzetes értelmezésére vonatkozóan kérdést intézhetnek a Bírósághoz.

c) A római egyezmény 23. és 24. cikkének megfelelően az új tagállamok konzultációt kérhetnek minden olyan új jogszabállyal kapcsolatban, amelyet valamelyik szerződő fél el kíván fogadni, továbbá a római egyezmény által szabályozott területekre vonatkozó nemzetközi magánjog szabályait rögzítő többoldalú egyezményekkel kapcsolatban.

d) Az új tagállamok a római egyezmény 25. cikke alapján konzultációt kérhetnek.

e) A 26. cikk alapján az új tagállamok kérhetik a római egyezmény felülvizsgálatát is.

f) Az egyezmény általános hatálya miatt Bulgária és Románia csatlakozása nem változtatja meg az EU tagállamai közötti helyzetet az alkalmazandó jog tekintetében.

III. Következtetések

Emlékeztetvén arra, hogy a római egyezmény, még a kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló – az együttdöntési eljárás első olvasatának szakaszában levő – rendelet hatálybalépése után is hatályos marad Dániára nézve és adott esetben az Egyesült Királyságra nézve is, az előadó javasolja, hogy a Tanács határozatára irányuló javaslat elfogadása a lehető legrövidebb időn belül történjen meg, hogy a két új tagállam a közösségi joghoz tudja igazítani saját jogszabályait.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
  • [2]  A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 157., 2005.6.21., 203. o.).

ELJÁRÁS

Cím

Bulgáriának és Romániának a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 1980. június 19-én Rómában aláírásra megnyitott egyezményhez történő csatlakozása

Hivatkozások

COM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

7.6.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

19.6.2007

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Cristian Dumitrescu

25.6.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

11.9.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

0

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Albert Deß, María Sornosa Martínez

Benyújtás dátuma

14.9.2007