SPRÁVA o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenom na podpis v Ríme 19. júna 1980

14.9.2007 - (KOM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS)) - *

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Cristian Dumitrescu

Postup : 2007/0077(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0319/2007
Predkladané texty :
A6-0319/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní pre rozhodnutie Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenom na podpis v Ríme 19. júna 1980

(KOM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (KOM(2007)0217)[1],

–   so zreteľom na Zmluvu o ES,

–   so zreteľom na zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

–   so zreteľom na článok 3 odsek 4 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska[2] , v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0157/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A6‑0319/2007),

1.  schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada o začatie zmierovacieho konania v zmysle Spoločného vyhlásenia zo 4. marca 1975 v prípade, ak má Rada v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť odporúčanie Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia Ú. v. EÚ L 157 z 21.6.2005, s. 203.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska z roku 2005 stanovuje zjednodušený postup pristúpenia týchto dvoch štátov k dohovorom (a protokolom), ktoré uzavreli členské štáty na základe článku 34 Zmluvy o Európskej únii alebo na základe článku 293 Zmluvy o ES.

Preto už nie je potrebné rokovať o osobitných prístupových protokoloch k týmto dohovorom (ktoré by vyžadovali ratifikáciu 27 štátmi) a uzatvárať ich: článok 3 ods. 3 aktu stanovuje, že Bulharsko a Rumunsko pristúpia k týmto dohovorom a protokolom na základe aktu o pristúpení. Odseky 3 a 4 uvedeného článku 3 v tejto súvislosti stanovujú, že Rada prijme rozhodnutie, v ktorom určí dátum nadobudnutia platnosti týchto dohovorov pre Bulharsko a Rumunsko a urobí k nim všetky úpravy, ktoré sú v dôsledku pristúpenia dvoch nových členských štátov nevyhnutné (ide najmä o prijatie dohovorov v bulharskom a rumunskom jazyku, aby aj tieto znenia boli „rovnako záväzné“). Rada bude preto konať na základe odporúčania Komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom.

V prílohe I k aktu o pristúpení je uvedených sedem dohovorov a protokolov, ktoré patria do oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Tento zoznam zahŕňa predovšetkým:

· Dohovor z 19. júna 1980 o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980,

· Dohovor z 10. apríla 1984 o pristúpení Helénskej republiky k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980,

· Prvý protokol z 19. decembra 1988 k výkladu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980,

· Druhý protokol z 19. decembra 1988, ktorým sa udeľujú Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev určité právomoci vykladať Dohovor o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorený na podpis v Ríme 19. júna 1980,

· Dohovor z 18. mája 1992 o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980,

· Dohovor z 29. novembra 1996 o pristúpení Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom.

V súlade s článkom 3 ods. 6 Komisia vypracovala návrh s cieľom pripojiť k tomuto zoznamu Dohovor o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o práve aplikovateľnom na zmluvné záväzky otvorenému na podpis v Ríme 19. júna 1980 a k prvému a druhému protokolu o jeho výklade Súdnym dvorom.

Cieľom tohto odporúčania pre rozhodnutie Rady, ktoré navrhuje Komisia, je urobiť úpravy, ktoré si vyžaduje pristúpenie Bulharska a Rumunska k uvedeným dohovorom a protokolom v súlade s článkom 3 ods. 4 aktu o pristúpení.

V dôsledku toho sa neuplatňuje postup udeľovania súhlasu a Parlament je iba konzultovaný.

II. Dôsledky pristúpenia

Dôsledky pristúpenia Bulharska a Rumunska k Dohovoru je možné zhrnúť takto:

a) Znenie Rímskeho dohovoru z roku 1980 a protokolov v bulharskom a rumunskom jazyku sú záväzné za rovnakých podmienok, ako znenia týchto nástrojov v ostatných jazykoch Únie.

b) Súdy nových členských štátov sa môžu obrátiť na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou, ktorá sa týka výkladu ustanovení Rímskeho dohovoru z roku 1980 alebo jeho protokolov.

c) V súlade s článkami 23 a 24 Rímskeho dohovoru môžu nové členské štáty požiadať o konzultácie, ktoré sa týkajú každej novej voľby zákonného predpisu, ktorú plánuje zmluvná strana prijať, alebo multilaterálnych dohôd, ktoré stanovujú predpisy medzinárodného súkromného práva v oblastiach, ktoré upravuje Rímsky dohovor.

d) Nové členské štáty môžu požiadať o konzultácie v súlade s článkom 25 Rímskeho dohovoru.

e) Podľa článku 26 môžu nové členské štáty tiež požiadať o revíziu Rímskeho dohovoru.

f) Pristúpenie Bulharska a Rumunska nemení situáciu medzi členskými krajinami EÚ, pokiaľ ide o uplatniteľné právo z dôvodu všeobecnej platnosti dohovoru.

III. Záver

Spravodajca pripomína, že aj po nadobudnutí platnosti nariadenia o práve uplatniteľnom na záväzky, ktoré je práve v prvom čítaní spolurozhodovacieho postupu, zostane Rímsky dohovor v platnosti pre Dánsko a prípadne tiež pre Veľkú Britániu. Preto odporúča čo možno najrýchlejšie prijatie návrhu rozhodnutia Rady, aby mali nové členské štáty možnosť prispôsobiť svoje právne predpisy právu Spoločenstva.

POSTUP

Názov

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenom na podpis v Ríme 19. júna 1980

Referenčné čísla

KOM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS)

Dátum konzultácie s EP

7.6.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

19.6.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Cristian Dumitrescu

25.6.2007

 

 

Dátum prijatia

11.9.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß, María Sornosa Martínez