POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980

14.9.2007 - (KOM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS)) - *

Odbor za pravne zadeve
Poročevalec: Cristian Dumitrescu

Postopek : 2007/0077(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0319/2007
Predložena besedila :
A6-0319/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980

(KOM(2007)0217 – C6‑0157/2007 – 2007/0077(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0217)[1],

–   ob upoštevanju pogodbe ES,

–   ob upoštevanju pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

–   ob upoštevanju člena 3(4) pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije[2], v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6­0157/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A6‑0319/2007),

1.  sprejme priporočilo Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament sprejel;

3.  poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi skupne izjave s 4. marca 1975, če namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je sprejel Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti priporočilo Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija, UL L 157, 21.6.2005. str.203.

OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Akt o pristopu Bolgarije in Romunije iz leta 2005 je uvedel poenostavljeni postopek za pristop Bolgarije in Romunije h konvencijam (in protokolom), ki so jih sklenile države članice na podlagi člena 34 PEU ali člena 293 PES.

Pogajanja in sklenitev, kot v preteklosti, posebnih pridružitvenih protokolov k tem konvencijam (ki bi zahtevali ratifikacijo 27 držav) niso več potrebni: člen 3(3) Akta določa preprosto, da Bolgarija in Romunija pristopita k tem konvencijam in protokolom na podlagi Akta o pristopu. Člen 3(3) in (4) Akta o pristopu določa, da Svet v ta namen sprejme sklep, s katerim določi datum začetka veljavnosti teh konvencij za Bolgarijo in Romunijo ter sprejme vse potrebne prilagoditve k tem konvencijam, ki se zahtevajo zaradi pristopa teh dveh novih držav članic (ki v vsakem primeru vključujejo sprejetje konvencij v bolgarskem in romunskem jeziku, da so lahko te različice „enako verodostojne“). V ta namen Svet sprejme sklep na podlagi priporočila Komisije po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Priloga I k Aktu o pristopu vsebuje seznam sedmih konvencij in protokolov na področju pravosodja in notranjih zadev. Seznam vključuje zlasti:

·     Konvencijo z dne 19. junija 1980 o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980,

·     Konvencijo z dne 10. aprila 1984 o pristopu Helenske republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980,

·     Prvi protokol z dne 19. decembra 1988 o razlagi Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980, s strani Sodišča Evropskih skupnosti,

·     Drugi protokol z dne 19. decembra 1988 o prenosu določenih pristojnosti za razlago Konvencije o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980, na Sodišče Evropskih skupnosti,

·     Konvencijo z dne 18. maja 1992 o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980,

·     Konvencijo z dne 29. novembra 1996 o pristopu Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980, in k Prvemu in Drugemu protokolu o njeni razlagi s strani Sodišča Evropskih skupnosti.

V skladu s členom 3(6) je Komisija pripravila predlog, da se na seznam doda Konvencija o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980, in k Prvemu in Drugemu protokolu o njeni razlagi s strani Sodišča Evropskih skupnosti.

Namen tega priporočila Komisije za sklep Sveta je prilagoditev navedenih konvencij in protokolov zaradi pristopa Bolgarije in Romunije v skladu s členom 3(4) Akta o pristopu.

Posledica tega je, da se ne uporablja postopek privolitve, temveč se s Parlamentom le posvetuje.

II. Posledice pristopa

Posledice pristopa Bolgarije in Romunije h konvenciji je mogoče povzeti takole:

a) Besedila rimske konvencije iz leta 1980 in protokolov v bolgarskem in romunskem jeziku bodo verodostojna pod enakimi pogoji kot besedila teh instrumentov v drugih jezikih Evropske unije.

b) Sodišča novih držav članic lahko na Sodišče Evropskih skupnosti naslovijo vprašanje v predhodno odločanje glede razlage določb rimske konvencije iz leta 1980 ali njenih protokolov.

c) V skladu s členoma 23 in 24 rimske konvencije lahko nove države članice zahtevajo posvetovanje o izbiri novega kolizijskega pravila, ki ga želi sprejeti neka pogodbenica, ali o večstranskih konvencijah o pravilih mednarodnega zasebnega prava v zvezi z zadevami, ki jih ureja rimska konvencija.

d) Nove države članice lahko zahtevajo posvetovanje v skladu s členom 25 rimske konvencije.

d) Na podlagi člena 26 lahko nove države članice zahtevajo tudi revizijo rimske konvencije.

f) Zaradi splošnega področja uporabe konvencije se s pristopom Bolgarije in Romunije ne spremeni razmerje med državami članicami in Evropsko unijo, kar zadeva veljavno pravo.

III. Sklep

Poročevalec opozarja, da bo rimska konvencija tudi po začetku veljavnosti uredbe o veljavnem pravu za obveznosti, ki je trenutno v prvi obravnavi postopka soodločanja, še naprej veljala za Dansko in po možnosti za Združeno kraljestvo, ter poziva k čimprejšnjemu sprejetju predloga sklepa Sveta, da bosta lahko novi državi članici svojo zakonodajo prilagodili pravu Skupnosti.

POSTOPEK

Naslov

Pristop Bolgarije in Romunije h Konvenciji o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih, ki je bila dana v podpis v Rimu dne 19. junija 1980

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0217 - C6-0157/2007 - 2007/0077(CNS)

Datum posvetovanja z EP

7.6.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

19.6.2007

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Cristian Dumitrescu

25.6.2007

 

 

Datum sprejetja

11.9.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Albert Deß, María Sornosa Martínez