RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta

17.9.2007 - (8044/3/2007 – KOM(2006)0169 – C6‑0210/2007 – 2006/0058(CNS)) - *

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Saïd El Khadraoui

Menetlus : 2006/0058(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0320/2007
Esitatud tekstid :
A6-0320/2007
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta

(8044/3/2007 – KOM(2006)0169 – C6‑0210/2007 – 2006/0058(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse ettepanekut (KOM(2006)0169)[1];

–   võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsust, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist ning mis sisaldab ELi ja Ameerika Ühendriikide delegatsioonide vahel 30. aprillil 2007. aastal allkirjastatud lepingu eelnõud (8044/3/2007);

–   võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni ühenduse lennundusalase välispoliitika tegevuskava väljatöötamise kohta[2];

–   võttes arvesse oma 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta[3];

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 80 lõiget 2 ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris parlamendiga (C6‑0210/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0320/2007),

1.  kiidab heaks lepingu sõlmimise;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikidele.

SELETUSKIRI

ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise suunas

 

Praegu toimib lennuühendus ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel mõnede liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vaheliste kahepoolsete lepingute alusel. Need kahepoolsed lepingud sisaldavad sätteid, mille kohta on Euroopa Kohus teinud 2002. aasta novembris otsuse, et need ei ole kooskõlas ühenduse õigusega. Seepärast otsustati kehtestada ühenduse tasandil uus ELi ja Ameerika Ühendriikide lennundusalaseid suhteid hõlmav raamistik ning nõukogult 2003. aasta juunis saadud volituse alusel pidas Euroopa Komisjon läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu üle. Läbirääkimisvolitus anti eesmärgiga luua ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline avatud lennunduspiirkond, mis looks ELi ja Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordi ühtse turu, kus investeeringute tegemist ning Euroopa ja Ameerika Ühendriikide lennuettevõtjate teenuste pakkumist ei takistaks piirangud, sealhulgas mõlema poole siseturul.

 

Volituse eesmärgi täielik saavutamine nõuaks olulisi muudatusi Ameerika Ühendriikide õigusaktides, eelkõige olemasolevate õiguslike piirangute kõrvaldamist seoses välisomanduse, Ameerika Ühendriikide lennuettevõtjate kontrolli ja kabotaažiga. Need küsimused on Ameerika Ühendriikides poliitiliselt äärmiselt tundlikud. Seepärast tunnistatakse volitusega selgelt lepingu järkjärgulise rakendamise võimalikkust, tingimusel, et antakse garantiid edasiminekuks järgmistes etappides. EL on läbirääkimiste käigus nõustunud, et kabotaaži ei peaks lisama esimese etapi kokkuleppesse, kuid selgitas Ameerika Ühendriikidele, et EL kiidaks esimese etapi kokkuleppe heaks ainult juhul, kui on tehtud märkimisväärsed edusammud Ameerika Ühendriikide lennuettevõtjate omandiõiguse ja kontrolliga seotud piirangute kõrvaldamisel. Vastuseks esitas Ameerika Ühendriikide transpordiministeerium 2005. aasta novembris eeskirjade koostamise ettepaneku teatise (Notice of Proposed Rulemaking, NPRM), millega tõlgendatakse uuesti Ameerika Ühendriikide lennuettevõtjate seaduslikku nõuet kuuluda Ameerika Ühendriikide kodanike „tegeliku kontrolli” alla, et suurendada väliskodanike võimalusi investeerida Ameerika Ühendriikide lennuettevõtetesse ja osaleda nende juhtimisel. Nimetatud samm oli ELi jaoks piisav, tingimusel, et NPRM võetakse vastu lõpliku eeskirjana, mis oleks selgeks, märkimisväärseks ja suureks muutuseks Ameerika Ühendriikide omandi- ja kontrollipoliitikas.

 

Ameerika Ühendriikide transpordiministeerium otsustas siiski 2006. aasta detsembris pärast üldsuse, sealhulgas Ameerika Ühendriikide kongressi arvukate kommentaaride läbivaatamist NPRM tagasi võtta. See tõi kaasa uue läbirääkimiste vooru vajaduse seoses lepingu eelnõuga, et muuta see ELi jaoks teisel viisil vastuvõetavaks. Tulemuseks oli 2. märtsi 2007. aasta uus lepingu eelnõu, mis allkirjastati ELi ja Ameerika Ühendriikide tippkohtumisel 30. aprillil 2007. Nõukogu kiitis lepingu eelnõu heaks ja otsustas kohaldada seda ajutiselt alates 30. märtsist 2008.

Euroopa Parlamendi esmane hinnang

Euroopa Parlament reageeris uuele lepingu projektile kiiresti oma 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooniga Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu sõlmimise kohta (T6-0071/2007).

Parlament tervitas esimese etapi kokkulepet olulise sammuna integreeritud Atlandi-ülese lennundusturu suunas, mis toob kasu tarbijatele.

Kuigi parlament oleks eelistanud ühe tasakaalustatud ja üldise lepingu sõlmimist, nõustus ta aktsepteerima etapiviisilist lähenemist, sest lepingu eelnõu artiklis 21 on ära toodud teise etapi kokkuleppe läbirääkimiste tegevuskava ja selge ajakava, kaasa arvatud sätted, mis lubavad teistel osapooltel peatada esimese etapi kokkuleppes määratletud õigused, kui 30 kuud pärast teise etapi kokkulepet käsitlevate läbirääkimiste algust ei jõuta viimase osas kokkuleppele.

Teise etapi kokkuleppes tuleks käsitleda selliseid küsimusi nagu kabotaaž, asutamisõigus, omand, de facto kontroll ja riigiabi.

Euroopa Parlament märkis samuti, et lepingu projektis on õigusnormide lähendamise arengut käsitletud ainult osaliselt ja see on jäetud suures osas ühiskomitee hooleks. Sellele vaatamata tervitas Euroopa Parlament koostööd lennuohutuse eest vastutavate ELi ja Ameerika Ühendriikide asutuste vahel. Julgestuse osas tunnistati lennujulgestusmeetmete tähtsust, kuid need peaksid põhinema nõuetekohasel riskihindamisel ning ei tohiks olla ülemäärased või kooskõlastamata. USA ja komisjon peaksid üle vaatama alates 2001. aastast kohaldavate täiendavate julgestusmeetmete tõhususe, et vältida kattumist ja nõrke lülisid julgestusahelas. Poolehoidu avaldati „ühekordse julgestuse” põhimõttele, mille kohaselt kontrollitakse reisijat ja pagasit ainult reisi alustamisel ja mitte igal ümberistumisel uuesti. Reisijate isikuandmete vahetamisel ELi ja Ameerika Ühendriikide vahel tuleks austada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide kodanike eraelu puutumatust.

Lisaks tunnistati, et lennundussektor avaldab keskkonnale mitmesugust negatiivset mõju, eriti müraallikana ja kliimamuutusele kaasaaitajana, ning et see mõju suureneb koos lennunduse kasvuga. Rõhutati, et nii ELil kui ka Ameerika Ühendriikidel on vaja võtta tõhusaid meetmeid lennunduse negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks. Sellega seoses tervitas Euroopa Parlament komisjoni ettepanekut lisada lennundus Euroopa saastekvootidega kauplemise süsteemi, kuid juhtis samuti tähelepanu vajadusele pidada Ameerika Ühendriikidega varases etapis kõnelusi, et hõlmata Atlandi-ülene lennuliiklus 2012. aastaks Euroopa saastekvootidega kauplemise süsteemi. Lõpuks peaksid Ameerika Ühendriikide ja ELi lennunduse sidusrühmad astuma püsivasse dialoogi sotsiaalsete standardite teemal, eesmärgiga edendada üheaegselt vastastikust mõistmist, võrdseid võimalusi ja kõrgeid sotsiaalseid standardeid, ning kohaldada tuleks sotsiaalvaldkonna rahvusvahelisi õigusakte.

Euroopa Parlament palus komisjonil tagada Euroopa Parlamendi täiemahuline teavitamine ja parlamendiga konsulteerimine enne teise etapi läbirääkimisi ja nende ajal ning tervitas regulaarseid kohtumisi Euroopa Parlamendi liikmete ja Ameerika Ühendriikide kongressi vahel, et arutada kõiki olulisi ELi ja Ameerika Ühendriikide lennunduskokkuleppega seotud küsimusi. Raportöör ootab seetõttu süstemaatilisemat dialoogi ja teabevahetust vahetult Ameerika Ühendriikide valitsuse ja kongressiga, et teostada paremat järelevalvet praeguse lepingu rakendamise ja teise etapi kokkuleppe ettevalmistamise üle.

Täiendavad märkused

7. juuni 2007. aasta kirjas palus nõukogu esitada Euroopa Parlamendil arvamuse lepingu eelnõu kohta. Samas kirjas teavitas nõukogu Euroopa Parlamenti, et lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 30. märtsist 2008.

Arvestades eespool esitatud märkusi käesoleva lepingu väljatöötamise kohta ja Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2007. aasta resolutsiooni, teeb raportöör ettepaneku leping heaks kiita. Samal ajal rõhutab ta vajadust tegeleda teise etapi kokkuleppe raames kõikide küsimustega, mida ei ole esimese etapi kokkuleppes piisavalt käsitletud.

MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vaheline lennutranspordileping

Viited

KOM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

7.6.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

9.7.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

9.7.2007

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

LIBE

3.9.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Saïd El Khadraoui

30.6.2006

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.11.2006

24.1.2007

27.8.2007

11.9.2007

Vastuvõtmise kuupäev

11.9.2007

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Johannes Blokland, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler, Ari Vatanen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Ralf Walter