SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

17.9.2007 - (8044/3/2007 – KOM(2006)0169 – C6‑0210/2007 – 2006/0058(CNS)) - *

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Saïd El Khadraoui

Postup : 2006/0058(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0320/2007
Predkladané texty :
A6-0320/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

(8044/3/2007 – KOM(2006)0169 – C6‑0210/2007 – 2006/0058(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady (KOM(2006)0169)[1],

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady a predstaviteľov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady, o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej, obsahujúcej návrh dohody podpísaný delegáciami EÚ a USA 30. apríla 2007 (8044/3/2007),

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2006 o rozvoji programu vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti letectva[2],

–   so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2007 o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej[3],

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6‑0210/2007),

–   so zreteľom na články 51 a 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0320/2007),

1.  schvaľuje uzavretie zmluvy;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Spojených štátoch amerických.

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 287E, 24.11.2006, s.84.
  • [3]  Prijaté texty, P6_TA(2007)0071.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Smerom k dohode o leteckej doprave medzi EÚ a USA

 

Letecké služby medzi EÚ a USA v súčasnosti fungujú na základe dvojstranných dohôd medzi jednotlivými členskými štátmi a USA. Tieto dvojstranné dohody obsahujú ustanovenia, o ktorých Európsky súdny dvor v novembri 2002 rozhodol, že sú nezlučiteľné s právom Spoločenstva. Preto bolo prijaté rozhodnutie o vytvorení nového právneho rámca vzťahov medzi EÚ a USA v oblasti leteckej dopravy a Európska komisia v rámci mandátu, ktorý jej Rada udelila v júni 2003, viedla rokovania o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej. V rámci mandátu bol stanovený cieľ založiť otvorený vzdušný priestor (OAA) medzi EÚ a USA a vytvoriť jednotný trh pre leteckú dopravu medzi EÚ a USA, v rámci ktorého by bol možný voľný pohyb investícií a európske a americké letecké spoločnosti by mohli poskytovať letecké služby bez akéhokoľvek obmedzenia vrátane domácich trhov oboch strán dohody.

 

Úplné splnenie mandátu by vyžadovalo rozsiahle legislatívne zmeny v Spojených štátoch, najmä odstránenie existujúcich obmedzení pokiaľ ide o zahraničné vlastníctvo a kontrolu nad leteckými spoločnosťami Spojených štátov a o kabotáž. Tieto otázky sú v USA aj naďalej politicky veľmi citlivé. Z tohto dôvodu bola v rámci mandátu uznaná možnosť uplatňovania dohody v etapách za predpokladu, že budú poskytnuté záruky, že sa bude pokračovať v ďalších etapách. EÚ počas rokovaní akceptovala, že kabotáž nemôže byť zahrnutá v dohode v prvej etape, ale Spojeným štátom dala jasne najavo, že dohoda v prvej etape bude pre EÚ prijateľná len vtedy, ak sa dosiahne zmysluplný pokrok smerom k odstráneniu obmedzení v oblasti vlastníctva a kontroly nad leteckými spoločnosťami USA. V odpovedi na túto požiadavku Ministerstvo dopravy USA v novembri 2005 vydalo „Oznámenie o navrhovanej tvorbe predpisov“, v ktorom by sa interpretácia zákonnej požiadavky, podľa ktorej musia byť letecké spoločnosti USA pod „skutočnou kontrolou“ občanov USA, zmenila tak, aby sa rozšírili možnosti pre občanov iných štátov na investovanie a účasť na riadení leteckých spoločností USA. Tento krok bol pre EÚ dostatočný za predpokladu, že oznámenie o navrhovanej tvorbe predpisov by bolo prijaté ako konečný predpis, ktorý by predstavoval jasné, zmysluplné a podstatné zmeny politiky USA v oblasti vlastníctva a kontroly.

 

Ministerstvo dopravy USA sa však v decembri 2006 rozhodlo NPRM stiahnuť po vyhodnotení množstva verejných pripomienok vrátane tých, ktoré dostalo od Kongresu USA. Z tohto dôvodu bolo potrebné nové kolo rokovaní o návrhu dohody v záujme dosiahnutia jej prijateľnosti pre EÚ iným spôsobom. Výsledkom týchto rokovaní bol nový návrh dohody z 2. marca 2007, ktorý bol podpísaný na samite EÚ – US 30. apríla 2007. Rada odsúhlasila návrh dohody a rozhodla sa ho uplatňovať predbežne od 30. marca 2008.

Prvé posúdenie od Parlamentu

Parlament na nový návrh dohody reagoval rýchlo prostredníctvom uznesenia zo 14. marca 2007 o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (T6-0071/2007). Uvítal dohodu v prvej etape ako dôležitý krok smerom k integrovanému transatlantickému leteckému trhu, z ktorého budú mať prospech spotrebitelia. Aj keď by uprednostnil uzavretie vyváženej celkovej dohody, mohol akceptovať prístup v etapách, keďže článok 21 návrhu dohody obsahuje program a jasný časový rozvrh rokovaní o dohode v druhej etape vrátane ustanovení umožňujúcich ostatným stranám pozastaviť práva špecifikované v dohode v prvej etape, ak sa do 30 mesiacov od začatia rokovaní o dohode v druhej etape takáto dohoda nedosiahne. Dohoda v druhej etape by sa okrem iného mala zaoberať kabotážou, právom usadenia sa, vlastníctvom a de facto kontrolou a štátnou pomocou.

Parlament tiež poznamenal, že návrh dohody sa len čiastočne venuje otázke vývoja zbližovania právnych predpisov, ktorá je vo väčšom rozsahu ponechaná na spoločný výbor. Parlament však uvítal spoluprácu medzi orgánmi EÚ a USA zodpovednými za oblasť bezpečnosti leteckej dopravy. Pokiaľ ide o bezpečnosť, bol uznaný význam bezpečnostných opatrení pre letectvo, ale tieto opatrenia by mali byť založené na dôkladnom hodnotení rizika a nemali by byť nadmerné a nekoordinované. Spojené štáty a Komisia by mali zhodnotiť účinnosť dodatočných opatrení zavedených od roku 2001 s cieľom odstrániť zdvojené opatrenia a slabé články bezpečnostného reťazca. Bola obhajovaná koncepcia „jednorazovej bezpečnostnej kontroly“, podľa ktorej sú pasažieri a batožina kontrolovaní len na začiatku cesty a nie znovu pri každom transfere. Pri výmene údajov medzi EÚ a USA by sa malo rešpektovať súkromie občanov EÚ a USA.

Okrem toho boli uznané niektoré negatívne vplyvy leteckého sektora na životné prostredie, najmä ako zdroja hluku a prispievateľa ku klimatickým zmenám ako aj skutočnosť, že tieto vplyvy sa s rastom sektora budú zvyšovať. Bolo zdôraznené, že tak EÚ ako aj USA musia prijať účinné opatrenia na zníženie negatívneho vplyvu leteckého priemyslu na životné prostredie. V tomto smere Parlament uvítal návrh Komisie na zahrnutie leteckého priemyslu do európskeho systému obchodovania s emisiami, ale poukázal tiež na skutočnosť, že sa v krátkom termíne budú musieť uskutočniť rozhovory s USA o zahrnutí transatlantickej leteckej dopravy do európskeho systému obchodovania s emisiami do roku 2012. A nakoniec, zainteresované strany v leteckej doprave v USA a EÚ by mali vstúpiť do nepretržitého dialógu o sociálnych štandardoch s cieľom súčasne podporovať vzájomné porozumenie, rovnaké podmienky a vysoké sociálne štandardy a mali by sa uplatňovať medzinárodné právne predpisy v sociálnej oblasti.

Parlament vyzval Komisiu, aby ho v plnej miere informovala a konzultovala s ním pred a počas druhej etapy rokovaní a uvítal pravidelné stretnutia medzi poslancami Európskeho parlamentu a Kongresu USA, na ktorých sa má diskutovať o všetkých relevantných otázkach týkajúcich sa dohody o leteckej doprave medzi EÚ a USA. Spravodajca preto verí v systematickejší dialóg a výmenu informácií priamo s administratívou a Kongresom USA v záujme lepšieho monitorovania plnenia aktuálnej dohody a prípravy dohody v druhej etape.

Dodatočné poznámky

Listom zo 7. júna 2007 Rada požiadala Parlament o stanovisko k návrhu dohody. V tom istom liste Rada informovala Parlament, že dohoda sa bude predbežne uplatňovať od 30. marca 2008.

So zreteľom na vyššie uvedené informácie o smerovaní k tejto dohode a uznesenie Parlamentu zo 14. marca 2007 spravodajca navrhuje schváliť túto dohodu. Zároveň zdôrazňuje, že všetky otázky, ktoré dohoda v prvej etape nerieši dostatočne, musí riešiť dohoda v druhej etape.

POSTUP

Názov

Dohody o leteckej doprave medzi ES a Spojenými štátmi americkými

Referenčné čísla

KOM(2006)0169 - C6-0210/2007 - 2006/0058(CNS)

Dátum konzultácie s EP

7.6.2007

Gestorský výbor
  dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

9.7.2007

Výbor požiadaný o stanovisko
  dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

9.7.2007

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

LIBE

3.9.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Saïd El Khadraoui

30.6.2006

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.11.2006

24.1.2007

27.8.2007

11.9.2007

Dátum prijatia

11.9.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Johannes Blokland, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler, Ari Vatanen

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ralf Walter