ДОКЛАД с предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за отношенията между Европейския съюз и Сърбия

18.9.2007 - (2007/2126(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Jelko Kacin
PR_INI_Член: 114
съдържание
страница

Процедура : 2007/2126(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0325/2007
Внесени текстове :
A6-0325/2007
Приети текстове :

предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета

за отношенията между Европейския съюз и Сърбия

(2007/2126(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета от Jelko Kacin от името на групата ALDE за отношенията между Европейския съюз и Сърбия (B6‑0202/2007),

–   като взе предвид резолюцията на Парламента от 16 септември 2004 г. относно преследването на малцинствата във Войводина[1]и неговата резолюция от 29 септември 2005 г. относно защитата на етническото многообразие във Войводина[2],

–   като взе предвид окончателния доклад от проучвателната мисия във Войводина (2 март 2005 г.),

–   като взе предвид създаването на Република Сърбия като правоприемник на Държавното обединение Сърбия и Черна гора след референдума в Черна гора на 21 май 2006 г., на който беше гласувано в полза на независимостта,

–   като взе предвид новата сръбска конституция, приета чрез всенароден референдум на 28-29 октомври 2006 г.,

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на Сърбия през 2006 г., обявен на 8 ноември 2006 г.,

–   като взе предвид присъединяването на Сърбия към програмата на НАТО „Партньорство за мир” на 14 декември 2006 г.,

–   като взе предвид резултатите от парламентарните избори в Сърбия на 21 януари 2007 г.,

–   като взе предвид решението от 26 февруари 2007 г. на Международния съд по делото на Босна и Херцеговина срещу Сърбия и Черна гора,

–   като взе предвид становище № 405/2006 от 19 март 2007 г. на Венецианската комисия към Съвета на Европа относно конституцията на Сърбия,

–   като взе предвид съставянето на ново правителство в Белград на 15 май 2007 г.,

–   като взе предвид петте основни цели на новото сръбско правителство, обявени на 15 май 2007 г.,

–   като взе предвид възобновяването на преговорите между ЕС и Сърбия по споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) на 13 юни 2007 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси относно Западните Балкани от 12 февруари и 18 юни 2007 г.,

–   като взе предвид доклада от 18 юни 2007 г. на главния прокурор на Международния наказателен съд за бивша Югославия (МНСБЮ) до Съвета за сигурност на Обединените нации относно сътрудничеството на Сърбия с МНСБЮ,

–   като взе предвид размяната на мнения с главния прокурор на МНСБЮ по време на срещата на парламентарната комисия по външни работи на 26 юни 2007 г.,

–   като взе предвид споразумението между ЕС и Сърбия за правилно прилагане на правата на собственост с цел постигане на политическа и икономическа стабилност,

–   като взе предвид член 114, параграф 3 и член 90 от правилника си за дейност,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A6-0325/2007),

А. като има предвид, че бъдещето на Сърбия е в Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че Сърбия е важен фактор за стабилността и благосъстоянието в региона и че перспективата за членство в ЕС предоставя важен стимул за провеждане на реформи,

В.  като има предвид, че Сърбия е страна-членка на Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA) и наскоро отново се включи в преговорите за ССА; като има предвид, че е възможно Сърбия да се присъедини към СТО до 2008 г.,

Г.  като има предвид, че седемдесет процента от гласувалите сърби са за членство в ЕС и че две трети от гласоподавателите дадоха своя глас за партии, принадлежащи към демократичния лагер,

Д. като има предвид, че Сърбия има ново правителство, което е проевропейски и прореформистки настроено,

Е.  като има предвид, че успешното възобновяване на преговорите със Сърбия по ССА би могло да послужи като още един пример за положителните промени на Западните Балкани, повлияни, наред с другото, от ЕС,

Ж. като има предвид, че трябва да бъдат положени нови и действителни усилия с цел преодоляване на националистичната нагласа от миналото, която разпалваше нетърпимост, ксенофобия и антисемитизъм в Сърбия,

З.  като има предвид, че сръбската икономика отбеляза значителен растеж през 2006 г. (около 5,8%) и увеличаване на обема на преки чуждестранни инвестиции през 2006 г.; като има предвид обаче, че непрекъснато растящият текущ дефицит и високото равнище на безработица (около 20,9% през 2006 г.) продължават да предизвикват загриженост,

И. като има предвид, че корупцията продължава да бъде сериозен проблем в Сърбия, и като има предвид, че по индекса на "Трансперънси интърнешънъл" за възприятие на корупцията за 2006 г. Сърбия получи средна оценка от 3,0 (където 0 означава "много корумпирана", а 10 означава "много чиста"),

Й. като има предвид, че двама от шестимата укриващи се подсъдими по дела за военни престъпления, издирвани от МНСБЮ, бяха наскоро арестувани и екстрадирани в Хага, а четирима остават на свобода, включително Ratko Mladić и Radovan Karadžić,

К. като има предвид, че сръбската общественост не е в достатъчна степен запозната с размера на престъпленията, извършени в неотдавнашните войни, и по-специално в Сребреница,

Л. като има предвид, че войните в Югославия промениха из основи социалната тъкан на Сърбия и предизвикаха, наред с другото, емиграцията на голяма част от политическия и интелектуален елит, както и приток на бежанци и преселение вътре в границите, наред със завръщането на ветерани, травмирани от насилието през деветдесетте години,

М. като има предвид, че разпадането на Югославия се превърна в източник на голяма загуба за културата и доведе до стесняване на хоризонтите на сръбското население, което все още трябва да се приспособи към всички последици от териториалната загуба,

1.  Счита, че Сърбия заслужава специална похвала за мирното разрешаване на редица сложни предизвикателства през изминалата година, включително разпадането на Държавното обединение Сърбия и Черна гора, провеждането на честни и свободни парламентарни избори и сформирането на ново правителство с проевропейска настройка;

2.  Приветства възобновяването на преговорите за ССА между сръбското правителство и ЕС след 13-месечно прекъсване; насърчава и двете страни да напредват бързо с преговорите и да вземат всички необходими мерки, с цел да се избегне техническо забавяне в междинния период между парафирането и подписването на споразумението, така че то да бъде подписано до края на 2007 г.; счита подписването на ССА за важна крачка по пътя за присъединяване към ЕС;

3.  Приветства волята на сръбското правителство за сътрудничество с Международния наказателен съд за бивша Югославия, което създава възможност за по-нататъшно сътрудничество с ЕС;

4.  Поздравява Сърбия за постигнатия неотдавна напредък в сътрудничеството с МНСБЮ, което направи възможно възобновяването на преговорите за ССА, както и позволи на главния прокурор на МНСБЮ Carla del Ponte да даде положителна оценка на сътрудничеството на Сърбия с Наказателния съд; приветства арестуването и екстрадирането в Хага на Zdravko Tolimir и Vlastimir Đorđević, уверението дадено от министър-председателя Koštunica на Carla del Ponte, че „вероятно ще има и други арести” (включително и на бившия босненски сърбин генерал Ratko Mladić), както и създаването на нови структури, имащи за цел централизирането на всички дейности по залавянето на бегълци, включително и увеличаване на прозрачността на националния съвет за сигурност; приветства сътрудничеството между властите на Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора за улесняване на неотдавнашните екстрадиции в Хага;

5.  Припомня на Сърбия, че подписването на ССА зависи от пълното сътрудничество с МНСБЮ и това би трябвало да доведе до арестуването и екстрадирането на останалите обвиняеми, като при това се отбелязва, че неотдавнашните арести доказват, че сръбските власти са в състояние да открият и арестуват обвинените военнопрестъпници; подчертава, че пълното сътрудничество с МНСБЮ е не само международно задължение, но е и ключов елемент в посока към постигане на трайно помирение в региона; за тази цел призовава сръбския парламент да изпълни своите ангажименти, произтичащи от решението на Международния съд, и да приеме декларация, осъждаща геноцида в Сребреница;

6.  Счита, предвид графика за закриването на МНСБЮ, който предвижда приключване на всички съдебни процеси до 2008 г., че е необходимо да се обсъди удължаването на мандата на МНСБЮ, в случай, че лица, обвинени в извършването на военни престъпления, бъдат арестувани след тази дата;

7.  Отбелязва, че компромисното споразумение, постигнато на Европейския съвет през юни 2007 г. в Брюксел, проправя път за обновена правна основа на Европейския съюз до 2009 г., като създава необходимата институционална рамка за бъдещи разширения и дава възможност на ЕС и Сърбия за динамично провеждане на присъединителния процес въз основа на развитието и постиженията на Сърбия;

8.  Счита, че установяването на окончателния статут на Косово ще заздрави стабилността на Западните Балкани и ще спомогне за интегрирането на региона в Европейския съюз;

9.  Със задоволство отбелязва, че Сърбия е осъществила значителен икономически напредък след 2000 г., откогато икономическият растеж е средно 5% годишно; отбелязва, обаче, че според оценката на МВФ, този растеж не е довел до намаляване на бедността или на високия процент на безработицата (който е над 20%); счита, че справянето с тези проблеми представлява основно предизвикателство пред новото правителство; във връзка с това, призовава сръбското правителство да поеме решителен ангажимент за откриване на работни места и облекчаване на бедността и да приеме конкретни мерки за по-балансирано икономическо развитие във всички области на страната, като се обърне специално внимание на по-слабо икономически развитите югоизточни и източни части на страната;

10. Счита, че по-нататъшното развитие на административните структури и процедури може да увеличи доверието в правовата държава, да укрепи пазарната икономика и да насърчи икономическия растеж в Сърбия; призовава сръбските органи да подобрят икономическия климат за чуждестранни инвестиции и прозрачността в търговските отношения;

11. Със задоволство отбелязва, че Сърбия има нова конституция, която включва положителни разпоредби относно правата на човека; от друга страна отбелязва, че правната рамка по отношение на защитата на малцинствата трябва да бъде допълнително подобрена; изразява загриженост относно проблемни разпоредби, свързани, наред с другото, с процедурите по назначаването, издигането и освобождаването на съдии и прокурори, както и относно липсата в достатъчна степен на обществено обсъждане или дискутиране в парламента по време на процеса на изготвянето им; призовава сръбските власти да преценят възможностите за засилване на степента на териториална децентрализация, и по-специално по отношение на Войводина, Санджак и Прешевска долина;

12. Призовава сръбското правителство да запази териториалното, административно и политическо единство на Войводина, Санджак и всяка друга област или регион с етнически или национални малцинства при определянето на новите региони на ниво NUTS 2 и да не използва административни мерки спрямо Европейския съюз като претекст за разделяне на исторически райони; също така призовава Комисията, Съвета и Парламента да не забравят за съществуването на такъв риск и да следят с критично внимание определянето на региони на ниво NUTS 2 в Сърбия;

13. Приветства Сърбия за постигнатата по-голяма прозрачност в дейността на правителството и парламента, както и за добрия административен капацитет; поздравява Сърбия за приемането на Закона за бюджета за 2007 г. и избирането на омбудсман и на комисар по въпросите на обществената информация; изразява съжаление, че назначаването на управител на Националната банка на Сърбия, както и назначаването на съдии в конституционния съд са все още в процес на осъществяване;

14. Изразява твърдото си убеждение, че основен въпрос в областта на правата на човека представлява намирането на трайни решения за бежанците и преселниците, особено поради факта, че Сърбия все още приема много голям брой бежанци, главно от Хърватия и частично от Босна и Херцеговина, както и преселници от Косово; изразява дълбоко съжаление, че не беше спазен срокът до края на 2006 г. за разрешаването на всички нерешени въпроси, предвиден в декларацията от Сараево относно завръщането на бежанците и възстановяването на собствеността, подписана на 31 януари 2005 г. от Хърватия, Босна и Херцеговина и Сърбия и Черна гора, и че оттогава насам не е постигнат голям напредък;

15. Във връзка с това, призовава сръбското правителство да продължава с усилията си за прилагане на декларацията от Сараево, включително като приеме ясна законодателна рамка, която да урежда, наред с другото, правото на завръщане в родното място и правото на компенсация за собственост; настоятелно призовава ЕС, неговите държави–членки и международната общественост да продължат да се ангажират със защитата на правата на бежанците и да осигурят продължителна подкрепа на въпросните страни, включително и чрез отделяне на достатъчни финансови средства за тази цел; подчертава, че интеграцията или заселването на преселниците и бежанците не бива да променя значително етническото равновесие в дадена област или регион; във връзка с това, обръща внимание на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства (1995 г.);

16. Признава напредъка, постигнат в борбата с организираната престъпност и корупцията, който наскоро доведе до много арести на високопоставени лица, като в същото време отбелязва, че корупцията, по-специално в полицията и в съдебната система, остава сериозен проблем, и че официалните разследвания по дела за корупция често изглеждат политически мотивирани; изтъква, че корупцията е главна пречка за привличането на повече чуждестранни инвестиции, и призовава сръбското правителство да приложи на практика всеобхватна антикорупционна стратегия; счита за необходимо да се продължи борбата с организираната престъпност;

17. Приветства приключването на прехвърлянето на компетенциите по охрана на държавната граница от армията на полицията като главна стъпка към изпълнение на стандартите на ЕС; настоятелно призовава Съвета и Комисията да продължат да поощряват сръбското правителство в провеждането на значителни реформи в полицията, службите за сигурност и армията, включително и мерки за по-голям граждански контрол над военните; счита, че при извършването на реформата на полицейските сили трябва да се вземе под внимание необходимостта от полицейски служители, които да говорят езиците на малцинствата в районите, обитавани от големи малцинствени групи;

18. Счита, че утвърждаването на правовата държава и строгото спазване на правните разпоредби трябва да бъдат един от основните приоритети на правителството; приветства предприетите до този момент действия за реформа на съдебната система, но подчертава необходимостта от продължаване на този процес, особено по отношение на бързото разглеждане на делата, защитата на свидетелите, предотвратяването на корупцията и независимостта на съдиите; изразява съжаление, че конституционният съд не функционира, което не оказва благоприятно влияние върху развитието на демокрацията и демократичното законодателство в Сърбия;

19. Приветства приключването на процеса за убийството на министър-председателя Zoran Đinđić и подкрепя неотдавнашната инициатива на специалната прокуратура за разкриване на политическите мотиви, стоящи зад убийството;

20. Приветства дейността на сръбския прокурор за военни престъпления, но изразява съжаление, че местните съдебни процеси за военни престъпления биват спъвани от липсата на прозрачност и политическа воля да се проследи докрай веригата, така че отговорност да понесат не само непосредствените извършители, но и онези, които са издавали заповедите, счита, че присъдите, издадени от сръбския Съд за военни престъпления срещу четирима членове на полувоенната група „Скорпионите“ за убийството на шестима мюсюлмани от Сребреница, не отговарят на отвратителното естество на престъплението; отбелязва, че сръбският президент публично е изказал своето съжаление за краткия срок на наложените присъди;

21. Счита, че гражданите на Сърбия имат право да им бъде казана истината за неотдавнашната политика на война и геноцид, провеждана от тяхно име, както и да научат кои са извършителите на военните престъпления; счита, че Сърбия трябва честно да се изправи лице в лице със своето неотдавнашно минало, за да отбележи напредък, и че приемането на миналото е неотменна част от пътя към помиряването със съседите на Сърбия; призовава правителството да поднови работата на основаната през 2001 г. Комисия за истината и помирението, не на последно място, с цел премахване на атмосферата на страх, която все още продължава да цари в някои части на страната; настоятелно призовава Комисията да подкрепя инициативи, улесняващи лични контакти между хората в региона, и да предназначи по-големи финансови средства за тази цел;

22. Приветства извинението на сръбския президент към хърватските граждани за военните престъпления, извършени от сърби по време на войната от 1992–1995 г. в Хърватия; счита, че това извинение е израз на голяма политическа зрялост и демократично ръководство, и е конкретно доказателство за решимостта на настоящото правителство да продължава политиката на приятелство и сътрудничество със съседните страни;

23. Счита, че помиряването и справедливостта са много необходими за стабилността и развитието на всички страни в региона, както и за тяхната интеграция в Европейския съюз; настоятелно призовава съседните на Сърбия страни да следват този пример и осъжда всяка проява на етническа нетърпимост и расизъм на тяхна територия;

24. Счита, че ЕС и неговите държави-членки следва да инициират и подкрепят програми, чиято цел е да се осигури психо-социална консултативна помощ, насочена предимно, но не единствено, към жените и децата, травмирани от преживяното преди и по време на войната;

25. Приветства настоящото сътрудничество между Белград и Прищина при издирването на изчезнали лица, свързани с косовския конфликт, и по-специално неотдавнашните обединени усилия в областта Рашка; призовава сръбското правителство да изготви публичен доклад относно Мачкатица;

26. Призовава Съвета и Комисията да предоставят на Международната комисия за изчезнали лица (МКИЛ) достатъчно финансови средства, за да дадат възможност на организацията да довърши своята работа по откриването на всички изчезнали лица на територията на бивша Югославия до 2010 г.; счита, че работата на МКИЛ допринася значително за процеса на разкриване на истината, осигуряване на справедливост и помирение в региона;

27. Отбелязва, че според проучване, извършено от „Strategic Marketing Agency” по поръчка на Студентския съюз на Сърбия, 70% от сръбските студенти никога не са пътували в чужбина; приветства инициативата да се предоставят на сръбските студенти възможности за следване в страните от ЕС; призовава страните-членки да потърсят нови начини за взаимодействие със сръбския народ;

28. Отбелязва, че Сърбия активно съдейства за регионалното сътрудничество и добросъседските отношения чрез членството си в многобройни регионални инициативи като Пакта за стабилност/Съвета за регионално сътрудничество и Централноевропейското споразумение за свободна търговия (CEFTA); призовава Сърбия да продължи да играе отговорна роля в региона; подчертава, че е в интерес на Сърбия да развива и поддържа добри отношения със своите регионални партньори, да засили ефективното трансгранично сътрудничество, като използва напълно потенциала на националните малцинства в граничните райони, и да участва активно в двустранните, регионални и европейски инфраструктурни проекти; отново заявява, че бъдещето на всички страни от региона е свързано с ЕС;

29. Насърчава сръбското правителство да поддържа добросъседски отношения и с двете административни единици на Босна и Херцеговина (Федерацията Босна и Херцеговина и Република Сръбска), тъй като подобни отношения ще спомогнат за насърчаването на климат на сътрудничество в региона;

30. Настоятелно приканва сръбското правителство да продължи диалога със съседите си от Югоизточна Европа по граничните въпроси, като се има предвид, че териториалните граници между Сърбия и Хърватия, както и между Сърбия и Босна и Херцеговина все още не са установени;

31. Приветства Сърбия за подобрените междуетнически отношения, по-специално във Войводина, където въпреки че междуетническите инциденти не са спрели напълно, има значително намаляване на техния брой; призовава сръбските власти да вземат допълнителни мерки за насърчаване на развитието на националните малцинства в многоетническа Войводина, да насърчават мирното съжителство между тях и да гарантират, че полицията, съдебната система и други държавни органи действат на етнически неутрална основа; призовава също така сръбските органи да се отнасят внимателно с всеки потенциален прилив на бежанци, с цел да не се наруши етническото, културно, религиозно, икономическо и политическо равновесие на региона, като гарантират успешното им интегриране в многокултурната среда; подчертава огромното значение на програмите, насочени към изграждането на търпимост между общностите, особено във Войводина, и счита, че за тези програми е необходимо също финансиране от страна на ЕС;

32. Със задоволство отбелязва, че етническите албански партии от Прешевска долина взеха участие в неотдавнашните избори за пръв път от десетилетие насам и че малцинствата имат свое представителство и в законодателната, и в изпълнителната власт; счита, че Санджак остава регион, предизвикващ особена загриженост, и призовава правителството да работи съвместно с местните политически фигури с оглед формиране на политика за овладяване на по-нататъшното радикализиране и разделение в рамките на общността;

33. Приветства отделянето на средства от бюджета за 2007 г. за проекти, пряко свързани с Десетилетието на приобщаването на ромите; въпреки това, изразява загриженост от цялостната липса на системен политически подход за подобряване на живота и жилищните условия на ромите, включително преселниците и завърналите се лица, и от нестихващата дискриминация спрямо ромската общност;

34. Призовава сръбското правителство да приложи изцяло националните планове за действие за прилагане на декларацията Десетилетие на приобщаването на ромите, както във финансово, така и в институционално отношение, с цел да бъдат изработени практични и трайни решения за ромската общност; припомня на Сърбия, че приемането на цялостна антидискриминационна нормативна уредба и трайното репатриране ромите, които все още живеят в лагери, са включени в приоритетите на европейското партньорство със Сърбия;

35. Отбелязва създаването на Агенция за правата на човека и малцинствата непосредствено под егидата на министър-председателя, на мястото на бившето държавно Министерство за правата на човека и малцинствата; призовава министър-председателя да следва последователна и активна политика по отношение на малцинствата и да гарантира, че правата на човека и малцинствата са приоритет на правителството; приветства факта, че новата сръбска конституция дава конституционна основа на Националните съвети за етническите малцинства и призовава към приемане на ново законодателство, което да осигури по-ясно регламентиране на статута, функционирането и избора на тези съвети; очаква създаването на такова законодателство, което да предостави подобрена законова рамка за защита на правата на малцинствата и интеграцията на всички национални малцинства в държавните структури;

36. Приветства приемането на цялостна национална стратегия за борба с трафика на хора, но настоятелно призовава сръбското правителство да проявява по-голяма строгост при съдебното преследване и да гарантира, че трафикантите получават и излежават присъди, съответстващи на естеството на престъплението;

37. Счита, че трансформирането на Радио телевизия Сърбия (RTS) в обществена медия представлява стъпка напред, но обръща внимание върху липсата на обществено обсъждане при извършването на промените в Закона за радиочестотите и върху недостатъците в процедурата по назначаването на членовете на управителния съвет на RTS; също така обръща внимание на необходимостта от съставяне на напълно демократични правила за разпределянето на концесиите за излъчване на радио и телевизионни програми, като се предвиди по-специално възможност за оспорване на решението на органа, предоставящ концесиите; изразява дълбоко съжаление за липсата на напредък в разкриването на случаите на убийства на журналисти и осъжда неотдавнашния опит за убийството на виден разследващ журналист, работещ по случаи на военни престъпления и организираната престъпност; изисква съответните органи да открият извършителите и щателно да разследват престъплението;

38. Отбелязва съществуването на добре развит сектор на неправителствените организации и приветства усилията на органите да се консултират с гражданското общество, по-конкретно специалния меморандум за сътрудничество, подписан между сръбската Служба за европейска интеграция, неправителствени организации и Съвета за връзки с гражданското общество, основан от президента на Сърбия, както и включването на представители на неправителствените организации в държавния Съвет за европейска интеграция, под председателството на министър-председателя; призовава сръбския парламент да приеме закони, които да подобрят правното положение на организациите на гражданското общество;

39. Осъжда публичното опетняване на фигури от гражданското общество, които критикуват правителството или привличат вниманието към чувствителни теми, каквито са военните престъпления; изразява съжаление относно неотдавнашния взрив от политически мотивирани нападения и предупреждава за нарастващо преобладаване на „враждебна реч” в медиите и в политиката, насочена срещу активисти за човешките права, журналисти и политици;

40. Приветства парафирането на споразуменията за визовите облекчения и реадмисията и настоятелно призовава те да влязат в сила до края на 2007 г., призовава Съвета, с помощта на Комисията, да подготви конкретен план, насочен към безвизов режим и да приеме мерки в подкрепа на увеличаването на възможностите за пътуване за по-голяма част от гражданите, особено за младите хора; подчертава значението на мобилността за политическото и икономическо развитие на Сърбия, тъй като мобилността дава възможност за придобиване на непосредствени впечатления от ЕС и улеснява процеса на европейска интеграция на Сърбия; призовава към по-широко участие в проекти за „учение през целия живот“ и културен обмен; приканва Съвета да разгледа възможността за изграждане на съвместна система за управление на заявленията за издаване на визи по такъв начин, че да се облекчи натоварването на най-заетите консулски служби и да се гарантира, че визите се издават в разумни срокове;

41. Счита, че реформа в образователната система е не само задължителна, но и представлява единствения начин Сърбия да развие нова ценностна система за по-младите поколения в рамките на текущия процес на демократизация;

42. Призовава Съвета, Комисията и всички държави-членки да положат съгласувани усилия за подобряване представянето на ЕС в Сърбия и настоятелно призовава Комисията да не забавя допълнително назначаването на служители в своето представителство, включително и експерти по управление на инструментите за предприсъединителна помощ (ИПП);

43. Призовава комисията по външни работи и подкомисията по правата на човека да приложат параграф 5 от резолюцията на ЕП относно Войводина от 16 септември 2004 г., като предвидят в дневния си ред подробно обсъждане на окончателния доклад на проучвателната мисия на Парламента във Войводина, с оглед предприемането на по-нататъшни действия;

44. Призовава сръбските органи да приемат незабавно закони за реституцията по подобие на тези на другите страни, които да предвиждат, когато е целесъобразно, възстановяване на действителната стойност, вместо държавни облигации;

45. Призовава новите държави-членки да участват активно в прехода на Сърбия към ЕС, като ѝ дадат възможност да се възползва от техния опит в областта на реформите;

46. Призовава сръбските органи да продължат сближаването на сръбското законодателство със законодателството и стандартите на ЕС в областта на околната среда и да прилагат и привеждат в действие приетото законодателство;

47. Приветства участието на Сърбия в Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие; призовава Съвета да увеличи броя на програмите за партньорство между градовете и програмите за техническа помощ, и по-специално програмите, насочени към младите хора;

48. Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и, за информация, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Сърбия.

16.5.2007

предложение за препоръка до Съвета (B6‑0202/2007

внесено съгласно член 114, параграф 1 от правилника за дейност

от Jelko Kacin

от името на групата ALDE

за отношенията между Европейския съюз и Сърбия

Европейският парламент,

–   като взе предвид застоя в преговорите за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия,

–   като взе предвид резултата от общите избори на 21 януари 2007 г., на които така нареченият „демократичен блок” спечели абсолютно мнозинство в сръбския парламент,

–   като взе предвид съставянето в Белград на 14 май 2007 г. на ново, ориентирано към провеждане на реформи, проевропейско правителство, в критичен за развитието на Сърбия момент,

–   като взе предвид разпоредбите на член 114, параграф 1 от правилника си за дейност,

А. като взе предвид огромното значение на Сърбия за стабилността и благосъстоянието в региона,

Б.  като има предвид, че ЕС многократно потвърди, и по-специално в Солун през 2003 г., че всички страни от Западните Балкани, включително и Сърбия, имат ясна перспектива за членство в ЕС,

В.  като има предвид неотложната необходимост от постигане на напредък по отношение на интеграцията на Сърбия в ЕС,

Г.  като има предвид, че заподозреният в извършване на военни престъпления Ratko Mladić все още е на свобода и че съгласно решение на Международния съд от 26 февруари 2007 г., Сърбия все още нарушава Конвенцията за геноцида, като не осигурява арестуването му,

1.  Отправя следните препоръки към Съвета:

а)      да заеме ясна и недвусмислена позиция по отношение определението на „пълно сътрудничество с Международния наказателен съд за бивша Югославия (МНСБЮ)” и да подчертае, че сключването на споразумение за стабилизиране и асоцииране ще зависи от изпълнението на този критерий;

б)     да увеличи помощта за сръбските органи по изпълнение на изискванията във връзка с приоритетите на Европейското партньорство, и по-специално по отношение на правовата държава, чрез засилено използване на програми за партньорство между градовете и други програми за техническа помощ;

в)     твърдо да подкрепи новото сръбско правителство в неговите усилия за създаване на модерна, динамична и благоденстваща Сърбия;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и Комисията, на държавите-членки и на парламента и правителството на Сърбия.

  • [1]  ОВ C 140 E, 09.06.2005 г., стр. 163.
  • [2]  ОВ C 227 E, 21.09.2006 г., стр. 620.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета за отношенията между Европейския съюз и Сърбия

Процедурен номер

2007/2126(INI)

Разгледано(и) предложение(я) за препоръка(и)

B6-0202/2007

 

 

Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

AFET
6.6.2007 г.

Дата на решението за изготвяне на доклад

5.6.2007 г.

Комисия(и) помолена(и) за становище(а)

        Дата на обявяване в заседание

 

 

 

 

 

Без представяне на становище(а)

        Дата на вземане на решение

 

 

 

 

 

Докладчик(ци)

        Дата на назначаване

Jelko Kacin

4.6.2007 г.

 

Предишен (предишни) докладчик(ци)

 

 

Разглеждане в комисия

26.6.2007 г.

12.9.2007 г.

 

 

 

Дата на приемане

12.9.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+

-

0

58

3

1

Членове на ЕП, присъстващи на окончателното гласуване

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, Robert Atkins, Christopher Beazley, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Marco Cappato, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Carlo Fatuzzo, Milan Horáček, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Marcello Vernola

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъстващ(и) на окончателното гласуване

Eduard Raul Hellvig, Bilyana Ilieva Raeva

Определена дата

18.9.2007 г.

 

Забележки (данни, на разположение само на един език)