MIETINTÖ johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista

18.9.2007 - (2007/2126(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Jelko Kacin

Menettely : 2007/2126(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0325/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0325/2007
Hyväksytyt tekstit :

EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE

Euroopan unionin ja Serbian suhteista

(2007/2126(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Jelko Kacinin ALDE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin ja Serbian suhteista (B6‑0202/2007),

–   ottaa huomioon 16. syyskuuta 2004 antamansa päätöslauselman vähemmistöjen ahdistelusta Vojvodinassa[1] ja 29. syyskuuta 2004 antamansa päätöslauselman Vojvodinan monietnisyyden puolustamisesta[2],

–   ottaa huomioon Vojvodinaan suuntautuneen tiedonkeruumatkansa loppuraportin (2. maaliskuuta 2005),

–   ottaa huomioon Serbian tasavallan perustamisen Serbian ja Montenegron valtioliiton seuraajana Montenegrossa 21. toukokuuta 2006 pidetyn kansanäänestyksen jälkeen, jossa kannatettiin itsenäisyyttä,

–   ottaa huomioon kansanäänestyksellä 28.–29. lokakuuta 2006 hyväksytyn Serbian uuden perustuslain,

–   ottaa huomioon komission 8. marraskuuta 2006 julkaiseman Serbiaa koskevan määräaikaiskertomuksen vuodelta 2006,

–   ottaa huomioon Serbian liittymisen NATOn rauhankumppanuuteen 14. joulukuuta 2006,

–   ottaa huomioon 21. tammikuuta 2007 pidettyjen Serbian parlamenttivaalien tuloksen,

–   ottaa huomioon kansainvälisen tuomioistuimen 26. helmikuuta 2007 antaman tuomion asiassa Bosnia ja Hertsegovina vs. Serbia ja Montenegro,

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston Venetsian komission 19. maaliskuuta 2007 antaman lausunnon nro 405/2006 Serbian perustuslaista,

–   ottaa huomioon uuden hallituksen muodostamisen Belgradissa 15. toukokuuta 2007,

–   ottaa huomioon 15. toukokuuta 2007 esitetyt Serbian uuden hallituksen viisi tavoitetta,

–   ottaa huomioon EU:n ja Serbian välisten vakaus- ja assosiaationeuvottelujen jatkamisen 13. kesäkuuta 2007,

–   ottaa huomioon 12. helmikuuta ja 18. kesäkuuta 2007 kokoontuneen yleisten asioiden neuvoston päätelmät Länsi-Balkanista,

–   ottaa huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän 18. kesäkuuta 2007 päivätyn kertomuksen Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostolle Serbian yhteistyöstä tämän tuomioistuimen kanssa,

–   ottaa huomioon entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän kanssa parlamentin ulkoasiainvaliokunnassa 26. kesäkuuta 2007 käydyn keskustelun,

–   ottaa huomioon EU:n ja Serbian välisen sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukaisesta täytäntöönpanosta sekä poliittisen että taloudellisen vakauden edistämiseksi,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 90 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6‑0325/2007),

A. katsoo, että Serbian tulevaisuus on Euroopan unionissa,

B.  katsoo, että Serbia on tärkeä tekijä alueen vakauden ja hyvinvoinnin kannalta ja että EU-jäsenyyden mahdollisuus on tärkeä uudistuksiin kannustava tekijä,

C. ottaa huomioon, että Serbia on allekirjoittanut Keski-Euroopan vapaakauppasopimuksen (CEFTA) ja että se on äskettäin aloittanut uudelleen vakaus- ja assosiaatiosopimukseen liittyvät neuvottelut; ottaa huomioon, että Serbian liittymisestä WTO:hon voidaan päättää ennen vuotta 2008,

D. toteaa, että 70 prosenttia äänestäneistä serbialaisista kannattaa EU-jäsenyyttä ja kaksi kolmannesta väestöstä äänesti demokraattiseen ryhmään kuuluvia puolueita,

E.  panee merkille, että Serbian uusi hallitus suhtautuu myönteisesti unioniin sekä uudistuksiin,

F.  ottaa huomioon, että vakaus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen aloittaminen menestyksekkäästi uudelleen Serbian kanssa voisi toimia lisäesimerkkinä Länsi-Balkanin myönteisistä muutoksista, joihin muun muassa EU vaikuttaa,

G. katsoo, että olisi ryhdyttävä uusiin ja aitoihin ponnisteluihin, jotta kyettäisiin voittamaan aiempi suvaitsemattomuutta, muukalaisvihaa ja antisemitismiä Serbiassa aiheuttanut kansallismielinen asenne,

H. ottaa huomioon, että Serbian talous kasvoi voimakkaasti vuonna 2006 (noin 5,8 prosenttia) ja että suorien ulkomaisten investointien määrä lisääntyi vuonna 2006; katsoo kuitenkin, että huolenaiheita ovat yhä nykyinen vaihtotaseen vaje, joka kasvaa edelleen, ja korkea työttömyysaste (noin 20,9 prosenttia vuonna 2006),

I.   ottaa huomioon, että korruptio on edelleen vakava ongelma Serbiassa ja ottaa huomioon, että Transparency International -järjestön vuoden 2006 Corruption Perceptions Index ‑julkaisussa Serbian keskiarvo oli 3,0 (asteikolla 0 ”erittäin paljon korruptiota” – 10 ”erittäin vähän korruptiota”),

J.   toteaa, että kuusi entisen Jugoslavian alueen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttamaa sotarikoksista syytettyä henkilöä on äskettäin pidätetty ja siirretty Haagiin ja että vapaana on edelleen neljä henkilöä, kuten Ratko Mladić ja Radovan Karadžić,

K. toteaa, että Serbian suurella yleisöllä ei ole riittävästi tietoja äskettäisissä sodissa ja erityisesti Srebrenicassa tehtyjen rikosten laajuudesta,

L.  toteaa, että Jugoslavian sodat ovat muuttaneet perinpohjaisesti Serbian yhteiskuntarakennetta ja johtaneet muun muassa poliittisen ja älyllisen eliitin laajaan maastamuuttoon, ja samalla maahan on tullut pakolaisia ja sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä, sekä veteraaneja, joita 1990-luvun väkivaltaisuudet ovat traumatisoineet,

M. katsoo, että Jugoslavian hajoaminen on aiheuttanut kauaskantoisia menetyksiä kulttuurille ja johtanut Serbian väestön tulevaisuudennäkymien heikkenemiseen ja että väestön on vielä opittava hyväksymään aluemenetysten todelliset vaikutukset,

1.  katsoo, että Serbia ansaitsee erityisen kiitoksen siitä, että se on ratkaissut kuluneen vuoden aikana rauhanomaisesti joukon vaikeita haasteita, joista esimerkkeinä mainittakoon Serbian ja Montenegron valtioliiton hajoaminen, oikeudenmukaisten ja vapaiden parlamenttivaalien järjestäminen sekä uuden Eurooppa-myönteisen hallituksen muodostaminen;

2.  pitää myönteisenä vakaus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen aloittamista uudelleen Serbian hallituksen ja EU:n välillä 13 kuukauden tauon jälkeen; kannustaa molempia osapuolia etenemään neuvotteluissa nopeasti ja tekemään kaikki tarpeelliset valmistelut, jotta vältytään teknisiltä viivästyksiltä sopimuksen parafoinnin ja allekirjoittamisen välillä ja jotta sopimus voidaan allekirjoittaa vuoden 2007 loppuun mennessä; katsoo, että vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on merkittävä askel tiellä EU:n jäsenyyteen;

3.  pitää myönteisenä Serbian hallituksen halua tehdä yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, sillä se antaa mahdollisuuden lisäyhteistyöhön EU:n kanssa;

4.  kiittää Serbiaa sen saavuttamasta viimeaikaisesta edistyksestä yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa, minkä ansiosta vakaus- ja assosiaationeuvottelut on voitu käynnistää uudelleen ja kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjä Carla del Ponte on voinut antaa myönteisen arvion Serbian yhteistyöstä tuomioistuimen kanssa; pitää myönteisenä Zdravko Tolimirin ja Vlastimir Đorđevićin pidätystä ja heidän siirtämistään Haagiin, pääministeri Koštunican Carla del Pontelle antamaa vakuutusta ”todennäköisistä lisäpidätyksistä” (mukaan lukien entinen Bosnian serbikenraali Ratko Mladić) samoin kuin sellaisten uusien rakenteiden luomista, joilla pyritään keskittämään kaikki toimet pakoilevien rikollisten pidättämiseksi, sekä kansallisen turvallisuusneuvoston avoimuuden lisäämistä; pitää myönteisenä Serbian, Bosnian ja Hertsegovinan ja Montenegron viranomaisten yhteistyötä äskettäisten Haagiin siirtojen mahdollistamiseksi;

5.  muistuttaa Serbiaa, että vakaus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisen ehtona on täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja että siksi kaikki jäljellä olevat syytetyt henkilöt tulisi pidättää ja siirtää; toteaa viimeaikaisten pidätysten osoittavan, että Serbian viranomaiset pystyvät löytämään ja pidättämään syytettyjä sotarikollisia; korostaa, että täysi yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on paitsi kansainvälinen velvoite myös keskeinen askel kohti pysyvää sovintoa alueella; kehottaa siksi Serbian parlamenttia täyttämään kansainvälisen tuomioistuimen tuomion mukaiset velvoitteensa ja antamaan julkilausuman, jossa Srebrenican kansanmurha tuomitaan;

6.  katsoo, että entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen valtuutuksen jatkamista olisi harkittava, mikäli sotarikoksista syytettyjä on pidätettävä vielä vuoden 2008 jälkeen, jolloin tuomioistuimen toiminnan lopettamista koskevan nykyisen aikataulun mukaan oikeudenkäynnit päätetään;

7.  toteaa, että kesäkuun 2007 Eurooppa-neuvostossa saavutetun kompromissisopimuksen ansiosta on mahdollista vuoteen 2009 mennessä saavuttaa Euroopan unionin uudistettu oikeusperusta, jolla luodaan tarvittavat institutionaaliset puitteet tuleville laajentumisille, ja saadaan EU ja Serbia hoitamaan liittymisprosessia dynaamisesti Serbian kehityksen ja ansioiden pohjalta;

8.  katsoo, että Kosovon lopullisen aseman nopea ratkaisu edistää Länsi-Balkanin vakautta ja helpottaa alueen integrointia Euroopan unioniin;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että Serbia on saavuttanut merkittävää taloudellista kehitystä vuoden 2000 jälkeen ja että sen vuotuinen kasvu on ollut 5 %; panee kuitenkin merkille, että kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan se ei ole vähentänyt köyhyyttä eikä korkeaa työttömyyttä (yli 20 %); uskoo, että näiden ongelmien käsittely kuuluu uuden hallituksen keskeisiin haasteisiin; kannustaa siksi Serbian viranomaisia panostamaan enemmän työpaikkojen luomiseen ja köyhyyden lievittämiseen sekä toteuttamaan konkreettisia toimia taloudellisen kehityksen tasapainottamiseksi maan kaikissa osissa niin, että erityistä huomiota kiinnitetään vähiten kehittyneisiin maan kaakkois- ja itäosiin;

10. katsoo, että hallinnollisten rakenteiden ja menettelyjen kehittäminen edelleen voi lisätä luottamusta oikeusvaltioon, vahvistaa markkinataloutta ja edistää Serbian talouskasvua; kehottaa Serbian viranomaisia tekemään talousympäristöstä suotuisamman ulkomaisille investoinneille ja lisäämään avoimuutta kauppasuhteissa;

11. panee tyytyväisenä merkille, että Serbialla on uusi perustuslaki, joka käsittää asianmukaisia määräyksiä liittyen ihmisoikeuksiin; panee kuitenkin merkille, että vähemmistöjen suojelua koskevaa oikeudellista kehystä on parannettava edelleen; on huolissaan ongelmallisista määräyksistä, jotka koskevat muun muassa tuomarien ja syyttäjien nimittämis-, ylentämis- ja erottamismenettelyjä, sekä siitä, ettei luonnosvaiheessa ole järjestetty riittävästi julkisia kuulemisia eikä keskusteluja parlamentissa; kehottaa Serbian viranomaisia harkitsemaan, voitaisiinko alueellista hajautusta lisätä erityisesti Vojvodinan, Sandžakin ja Preševon laakson osalta;

12. kehottaa Serbian hallitusta säilyttämään alueellisen, hallinnollisen ja poliittisen yhtenäisyyden Vojvodinassa, Sandžakin alueella ja kaikilla muilla alueilla, joilla on etnisiä ja kansallisia vähemmistöjä, kun se muotoilee uusia NUTS 2 -tason alueita ja olemaan käyttämättä Euroopan unioniin liittyviä hallinnollisia vaiheita tekosyynä historiallisten alueiden jakamiselle; kehottaa myös komissiota, neuvostoa ja parlamenttia pitämään tämän vaaran mielessä ja seuraamaan kriittisesti NUTS 2 -tason alueiden järjestämistä Serbiassa;

13. kiittää Serbiaa hallituksen ja parlamentin toiminnan entistä paremmasta avoimuudesta sekä maan hyvästä hallinnollisesta kapasiteetista; kiittää Serbiaa siitä, että se on antanut vuoden 2007 talousarviota koskevan lain ja valinnut oikeusasiamiehen ja julkisesta tiedottamisesta vastaavan virkamiehen; pahoittelee, että Serbian keskuspankin johtajan nimittäminen ja perustuslakituomioistuimen tuomarien nimittäminen ovat vielä kesken;

14. on vakuuttunut siitä, että tärkein ihmisoikeuksia koskeva kysymys on kestävien ratkaisujen löytäminen pakolaisille ja kotiseudultaan siirtymään joutuneille ihmisille erityisesti siksi, että Serbiassa on edelleen erittäin paljon pakolaisia, joista suurin osa tulee Kroatiasta ja osa Bosnia ja Hertsegovinasta, ja Kosovosta on lisäksi 200 000 maan sisäistä pakolaista; pitää hyvin valitettavana, että vuoden 2006 lopun määräaikaa kaikkien jäljellä olevien pakolaisten paluuta ja omaisuuden korvaamista koskevien kysymysten ratkaisemiseksi Kroatian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbian ja Montenegron 31. tammikuuta 2005 allekirjoittaman Sarajevon julistuksen mukaisesti ei ole pystytty noudattamaan ja että edistystä on tapahtunut julistuksen jälkeen hyvin vähän;

15. kehottaa siksi Serbian hallitusta jatkamaan ponnistelujaan Sarajevon julistuksen täytäntöönpanemiseksi esimerkiksi hyväksymällä selkeän oikeudellisen kehyksen liittyen muun muassa oikeuteen palata kotipaikkaan ja oikeuteen saada korvausta omaisuudesta; kehottaa Euroopan unionia, sen jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä sitoutumaan edelleen pakolaisten oikeuksien takaamiseen ja antamaan jatkuvaa tukea näille maille muun muassa varaamalla riittäviä varoja tähän tarkoitukseen; korostaa, että siirtymään joutuneiden henkilöiden integrointi ja uudelleenasuttaminen eivät saa muuttaa merkittävästi alueen alkuperäistä etnistä tasapainoa; viittaa tässä yhteydessä vähemmistöjen suojelusta vuonna 1995 annettuun Euroopan puiteyleissopimukseen;

16. panee merkille lahjonnan ja järjestäytyneen rikollisuuden vastustamisessa saavutetun edistyksen, joka on viime aikoina näkynyt monina suuren luokan pidätyksinä, ja toteaa samalla, että lahjonta etenkin poliisi- ja oikeuslaitoksen piirissä on edelleen vakava ongelma ja että lahjontaa koskevilla virallisilla tutkimuksissa vaikuttaa usein olevan poliittinen motiivi; toteaa, että lahjonta on merkittävä este ulkomaisten investointien lisäämiselle, ja kehottaa Serbian hallitusta toteuttamaan laajan lahjonnan vastaisen strategian; katsoo, että järjestäytynyttä rikollisuutta on vastustettava;

17. pitää myönteisenä sitä, että valtion rajojen suojelua koskeva toimivalta on siirretty armeijalta poliisille, ja katsoo sen olevan merkittävä askel kohti Euroopan unionin normien täyttämistä; kehottaa neuvostoa ja komissiota kannustamaan Serbian hallitusta edelleen toteuttamaan poliisivoimien, turvallisuuspalvelun sekä armeijan kattavan uudistuksen ja kehottaa toteuttamaan samalla myös toimia, joilla tehostetaan siviilihenkilöiden suorittamaa armeijan valvontaa; katsoo, että poliisivoimien uudistuksessa olisi otettava huomioon, että alueilla, joilla asuu paljon vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, tarvitaan poliiseja, jotka puhuvat vähemmistöjen kieliä;

18. katsoo, että oikeusvaltion ja säännösten tinkimättömän täytäntöönpanon edistämisestä on tehtävä yksi hallituksen tärkeimmistä prioriteeteista; pitää myönteisenä tähän mennessä toteutettuja toimenpiteitä oikeusjärjestelmän uudistamiseksi mutta korostaa, että prosessia on jatkettava erityisesti oikeudenkäyntien nopeuden, todistajien suojelun, lahjonnan ehkäisyn ja tuomareiden riippumattomuuden osalta; pahoittelee, ettei perustuslakituomioistuin toimi, ja katsoo, että se ei edistä demokratian ja demokraattisen lainsäädännön kehitystä Serbiassa;

19. pitää myönteisenä pääministeri Zoran Đinđićin murhaan liittyvän oikeudenkäynnin saattamista päätökseen ja tukee erikoissyyttäjän äskettäistä aloitetta, jonka mukaan murhan takana olevat poliittiset motiivit tulisi selvittää;

20. pitää myönteisenä Serbian sotarikoksia käsittelevän syyttäjän työtä, mutta pahoittelee, että maassa järjestettäviä sotarikosoikeudenkäyntejä haittaa avoimuuden puute sekä riittämätön poliittinen tahto, jotta käskyketjua voitaisiin seurata tekijöitä korkeammalle tasolle käskyjen varsinaisiin antajiin saakka; katsoo, että Serbian sotarikostuomioistuimen antamat tuomiot puolisotilaallisen Skorpionit-ryhmän neljälle jäsenelle kuuden muslimin teloittamisesta Srebrenicassa eivät vastanneet rikoksen hirvittävyyttä; panee merkille, että Serbian presidentti esitti julkisesti pahoittelunsa annettujen tuomioiden lyhyydestä;

21. katsoo, että Serbian kansalaisilla on oikeus saada tietää totuus heidän nimissään vielä äsken harjoitetusta sodan ja kansanmurhan politiikasta sekä sotarikoksiin syyllistyneistä henkilöistä; katsoo, että Serbian on kohdattava lähimenneisyyteensä rohkeasti, jotta se voisi kehittyä, ja että menneisyyden hyväksyminen on olennainen osa sovinnon saavuttamista Serbian naapureiden kanssa; kehottaa hallitusta avaamaan uudelleen vuonna 2001 perustetun totuus- ja sovintokomission etenkin sen varmistamiseksi, että maan joissakin osissa vallitseva pelon ilmapiiri päättyisi; kehottaa komissiota edistämään aloitteita, joiden avulla edistetään alueen ihmisten välisiä kontakteja, ja kehottaa osoittamaan nykyistä suuremman osan varoista tähän tarkoitukseen;

22. pitää myönteisenä Serbian presidentin Kroatian kansalaisille esittämää anteeksipyyntöä serbien vuosien 1992–1995 Kroatian sodan aikana tekemistä sotarikoksista ja katsoo sen osoittavan suurta poliittista kypsyyttä ja demokraattista johtajuutta, ja se on konkreettinen esimerkki tämänhetkisen hallituksen päättäväisyydestä ystävyyden ja yhteistyön politiikan harjoittamiseen liittyen naapurimaiden kanssa;

23. katsoo, että sovinto ja oikeus ovat välttämättömiä alueen kaikkien maiden vakauden ja kehityksen kannalta sekä niiden Euroopan unioniin integroitumisen kannalta; kehottaa Serbian naapurimaita seuraamaan tätä mallia ja tuomitsemaan kaikki etnisen suvaitsemattomuuden ja rasismin ilmentymät alueillaan;

24. katsoo, että EU:n ja sen jäsenvaltioiden olisi aloitettava ja tuettava ohjelmia joilla pyritään tarjoamaan psykososiaalista neuvontaa ensi sijassa naisille ja lapsille, mutta myös muille, joita sodanaikaiset ja sen jälkeiset kokemukset ovat traumatisoineet;

25. pitää myönteisenä Belgradin ja Pristinan välistä viimeaikaista yhteistyötä Kosovon konfliktissa kadonneiden henkilöiden löytämiseksi, erityisesti viimeaikaisia yhteisiä ponnisteluja Raškan alueella; kehottaa Serbian hallitusta antamaan julkisen selvityksen Mačkaticasta;

26. kehottaa neuvostoa ja komissiota osoittamaan kadonneita henkilöitä käsittelevälle kansainväliselle komitealle riittävästi varoja, jotta järjestö voi saattaa entisen Jugoslavian alueella kadonneiden henkilöiden tunnistamista koskevan työnsä päätökseen vuoteen 2010 mennessä; katsoo, että kadonneita henkilöitä käsittelevän kansainvälisen komitean työ edistää merkittävästi alueen totuus-, oikeus- ja sovintoprosessia;

27. panee merkille, että Serbian opiskelijaliiton Strategic Marketing Agencylla teettämän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia serbialaisista yliopisto-opiskelijoista ei ole ikinä matkustanut ulkomailla; pitää myönteisenä aloitteita, joiden mukaan serbialaisille opiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuuksia opiskella EU:n eri jäsenvaltioissa; kehottaa jäsenvaltioita tutkimaan uusia tapoja luoda vuorovaikutusta Serbian kansan kanssa;

28. panee merkille Serbian aktiivisen panoksen liittyen alueelliseen yhteistyöhön ja hyviin naapuruussuhteisiin sen osallistuessa moniin alueellisiin aloitteisiin, kuten vakaussopimukseen/alueellisen yhteistyön neuvostoon ja Keski-Euroopan vapaakauppasopimukseen; kehottaa Serbiaa jatkossakin toimimaan vastuullisessa roolissa alueella; korostaa, että hyvien suhteiden kehittäminen ja ylläpito Serbian alueellisten kumppanien kanssa, tehokkaan rajatylittävän yhteistyön parantaminen, raja-alueiden kansallisten vähemmistöjen kykyjen täysimääräinen käyttäminen ja aktiivinen osallistuminen kahdenvälisiin, alueellisiin ja eurooppalaisiin infrastruktuurihankkeisiin on maan omien etujen mukaista; muistuttaa, että alueen kaikkien maiden tulevaisuus liittyy EU:hun;

29. kannustaa Serbian hallitusta edistämään hyviä naapuruussuhteita Bosnia ja Hertsegovinan molempien entiteettien (Bosnia ja Hertsegovinan federaation ja Bosnian serbitasavallan) kanssa, koska hyvät suhteet auttavat paremman yhteistyöympäristön luomisessa alueelle;

30. kehottaa Serbian hallitusta jatkamaan kaakkoisten naapuriensa kanssa vuoropuhelua rajakysymyksistä, koska Serbian ja Kroatian ja Serbian ja Bosnia ja Hertsegovinan välisiä alueellisia rajalinjoja ei ole vielä merkitty;

31. kiittää Serbiaa etnisen ryhmien välisten suhteiden parantamisesta erityisesti Vojvodinassa, missä etnisten ryhmien väliset selkkaukset ovat vähentyneet huomattavasti, vaikkakaan ne eivät ole loppuneet kokonaan; kehottaa Serbian viranomaisia suojelemaan kansallisten vähemmistöjen kehitystä monietnisessä Vojvodinassa lisätoimin, edistämään niiden välistä rauhallista yhteiseloa ja takaamaan, että poliisi, oikeuslaitos ja muut valtion elimet toimivat etnisesti neutraalilla tavalla; kehottaa lisäksi Serbian viranomaisia valvomaan pakolaisten mahdollista maahantuloa tarkoin, jotta ei häirittäisi alueen etnistä, kulttuurillista, uskonnollista, taloudellista ja poliittista tasapainoa ja jotta taattaisiin pakolaisten onnistunut integroituminen monikulttuuriseen ympäristöön; pitää erittäin tärkeinä ohjelmia, joilla pyritään lisäämään yhteisöjen välistä suvaitsevaisuutta etenkin Vojvodinassa; katsoo, että myös nämä ohjelmat tarvitsevat EU:n tukea;

32. pitää myönteisenä, että Preševon laakson albaaniosapuolet osallistuivat äsken järjestettyihin vaaleihin ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen ja että vähemmistöt ovat edustettuina sekä lainsäätövallan että toimeenpanovallan tasolla; katsoo, että Sandžak pysyy erityistä huolta aiheuttavana alueena, ja kehottaa hallitusta toimimaan paikallisten poliittisten toimijoiden kanssa sellaisen politiikan kehittämiseksi, jonka avulla voidaan estää yhteisön radikalisoituminen entisestään ja sen jakolinjojen syntyminen;

33. pitää myönteisenä varojen varaamista vuoden 2007 talousarviosta hankkeille, jotka liittyvät suoraan Decade of Roma Inclusion -aloitteeseen; on kuitenkin huolissaan yleisen järjestelmällisen politiikan puutteesta liittyen romaneiden elämän ja elinolojen parantamiseen, mikä koskee myös maan sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä ja palanneita henkilöitä, ja on huolissaan myös romaniyhteisön jatkuvasta syrjinnästä;

34. kehottaa Serbian hallitusta panemaan täytäntöön kansalliset toimintaohjelmat Decade of Roma Inclusion -aloitteen toteuttamiseksi sekä institutionaalisesti että rahoituksellisesti, jotta romaniyhteisölle voitaisiin kehittää käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja; muistuttaa Serbiaa, että syrjinnän vastaisen kattavan lainsäädännön hyväksyminen sekä edelleen leireissä elävien romaneiden kestävä paluu asuinsijoilleen kuuluvat molemmat EU:n ja Serbian välisen kumppanuuden prioriteetteihin;

35. panee merkille suoraan pääministerin alaisuudessa toimivan ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia käsittelevän viraston perustamisen, millä korvataan entinen ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia käsittelevä valtiounionin ministeriö; kehottaa pääministeriä noudattamaan johdonmukaista ja aktiivista vähemmistöpolitiikkaan sen takaamiseksi, että ihmisoikeudet ja vähemmistöjen oikeudet ovat keskeisellä sijalla hallituksen asialistalla; pitää myönteisenä, että Serbian uusi perustuslaki antaa perustuslaillisen pohjan etnisten vähemmistöjen kansallisille neuvostoille, ja kehottaa hyväksymään uutta lainsäädäntöä kyseisten neuvostojen aseman ja työn sekä niiden valinnan sääntelemiseksi paremmin; toivoo tällaisen lainsäädännön antavan entistä paremman oikeudellisen kehyksen vähemmistöjen oikeuksien suojelulle ja kaikkien kansallisten vähemmistöjen integroimiselle valtion rakenteisiin;

36. pitää myönteisenä, että ihmiskaupan torjuntaa koskeva kokonaisvaltainen kansallinen strategia on hyväksytty, mutta vaatii Serbian hallitusta olemaan tiukempi syytettä vaativissa tapauksissa ja varmistamaan ankarammin, että ihmiskauppiaat saavat rikosta vastaavat vankeusrangaistukset ja kärsivät ne;

37. katsoo, että Serbian radio- ja televisioyhtiön (RTS) muuttuminen julkiseksi palveluksi on askel eteenpäin, mutta kiinnittää huomiota julkisen keskustelun puutteeseen liittyen yleisradiotoimintaa koskevan lain muuttamiseen sekä RTS:n johtokunnan jäsenten nimittämiseen; kiinnittää huomiota myös siihen, että on laadittava täysin demokraattiset säännöt, jotka sääntelevät radio- ja televisiolähetysten toimilupia ja mahdollistavat erityisesti valittamisen toimiluvista vastaavan viranomaisen päätöksistä; pahoittelee syvästi, että toimittajien murhien selvittämisessä ei ole saavutettu mitään edistystä, ja tuomitsee äsken tapahtuneen murhayrityksen, jonka kohteeksi joutui tunnettu sotarikoksia ja järjestäytynyttä rikollisuutta tutkiva toimittaja; vaatii, että toimivaltaiset viranomaiset etsivät tekoon syyllistyneet ja tutkivat rikoksen perinpohjaisesti;

38. panee merkille hyvin kehittyneet kansalaisjärjestöt ja pitää myönteisinä viranomaisten pyrkimystä kuulla kansalaisyhteiskuntaa sekä etenkin erityistä yhteistyömuistiota, jonka ovat allekirjoittaneet unioniin integroitumisesta vastaava Serbian virasto, useat kansalaisjärjestöt ja Serbian presidentin perustama yhteyksistä kansalaisyhteiskuntaan vastaava neuvosto, ja pitää myönteisenä kansalaisjärjestön edustajien ottamista mukaan pääministerin johdolla toimivaan unioniin integroitumisesta vastaavaan valtiolliseen neuvostoon; kehottaa Serbian parlamenttia hyväksymään lainsäädännön kansalaisyhteiskunnan järjestöjen oikeudellisen tilanteen parantamiseksi;

39. tuomitsee sellaisten kansalaisyhteiskunnan toimijoiden julkisen panettelun, jotka arvostelevat hallitusta tai kiinnittävät huomiota arkoihin kysymyksiin, kuten sotarikoksiin; pahoittelee viimeaikaista politiikkaan perustuvien hyökkäysten voimakasta kasvua ja varoittaa ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin ja poliitikkoihin kohdistuvan vihaa lietsovan kielenkäytön yleistymisestä tiedotusvälineissä ja politiikassa;

40. pitää myönteisenä viisumeja ja takaisinottoa koskevien sopimusten parafointia ja kehottaa neuvostoa varmistamaan niiden voimaantulon vuoden 2007 loppuun mennessä; kehottaa neuvostoa laatimaan komission tuella konkreettisen etenemissuunnitelman viisumittomalle liikkumiselle ja hyväksymään tukitoimia, joilla pyritään useampien kansalaisten ja erityisesti nuorten matkustusmahdollisuuksien lisäämiseen; korostaa, että liikkuvuus on tärkeää sekä Serbian poliittiselle että sen taloudelliselle kehitykselle, koska liikkuvuus antaa ihmisille mahdollisuuden saada ensi käden kokemusta EU:sta ja se helpottaa Serbian integroitumista unioniin; kehottaa lisäämään osallistumista elinikäiseen oppimiseen ja sekä kulttuuria koskeviin vaihto-ohjelmiin; kehottaa neuvostoa harkitsemaan yhteisen järjestelmän käyttöönottoa viisumihakemusten käsittelemiseksi niin, että vähennetään kiireisimpien konsulaattien työtaakkaa ja taataan anomusten käsittely kohtuullisessa ajassa;

41. katsoo, että opetusjärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä ja että se on myös Serbian ainoa keino kehittää uusi arvojärjestelmä nuoremmille sukupolville käynnissä olevan demokratisointiprosessin yhteydessä;

42. kehottaa neuvostoa, komissiota ja kaikkia jäsenvaltioita pyrkimään yhdessä EU:n näkyvyyden lisäämiseen Serbiassa ja kehottaa komissiota välttämään lisäviipeitä henkilöstön palkkaamisessa valtuuskuntansa toimistoon sekä liittymistä valmistelevan tukivälineen varoja hallinnoivien asiantuntijoiden palkkaamisessa;

43. kehottaa ulkoasiainvaliokuntaa ja sen ihmisoikeuksista vastaavaa alivaliokuntaa toteuttamaan parlamentin Vojvodinasta 16. syyskuuta 2004 antaman päätöslauselman 5 kohdan ottamalla esityslistalleen parlamentin Vojvodinaan suuntautuneen tiedonkeruumatkan loppuraportin ja käymällä siitä ja sen pohjalta toteutettavista toimenpiteistä perinpohjaisen keskustelun;

44. kehottaa Serbian viranomaisia hyväksymään pikaisesti muiden maiden korvauslakien kanssa yhdenmukaiset korvauslait, joilla tarjotaan tarvittaessa todellisia kustannuksia vastaava korvaus valtion obligaatioiden asemesta;

45. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan aktiivisesti Serbian lähentyessä EU:ta ja antamaan Serbian hyötyä niiden omista uudistuksia koskevista kokemuksista;

46. kehottaa Serbian viranomaisia jatkamaan lainsäädännön lähentämistä EU:n ympäristölainsäädäntöön ja -normeihin ja panemaan täytäntöön ja valvomaan annettua lainsäädäntöä;

47. pitää myönteisenä Serbian jäsenyyttä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemännessä puiteohjelmassa; kehottaa neuvostoa lisäämään erityisesti nuorille ihmisille suunnattuja ystävyysohjelmia ja teknisen tuen ohjelmia;

48. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja antamaan sen tiedoksi komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Serbian hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 140E, 9.6.2005, s. 163.
  • [2]  EUVL C 227E, 21.9.2006, s. 620.

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI NEUVOSTOLLE (B6‑0202/2007) (16.5.2007  )

työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan mukaisesti

esittäjä(t): Jelko Kacin

ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan unionin ja Serbian suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EU:n ja Serbian vakautus- ja assosiointineuvottelujen pitkittymisen,

–   ottaa huomioon 21. tammikuuta 2007 järjestettyjen parlamenttivaalien tuloksen, jolloin niin kutsuttu demokraattinen blokki sai ehdottoman enemmistön Serbian parlamentissa,

–   ottaa huomioon, että Belgradissa muodostettiin Serbian kehityksen kannalta kriittisenä ajankohtana 14. toukokuuta 2007 uusi uudistuspainotteinen ja Eurooppaan myönteisesti suhtautuva hallitus,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan,

A. pitää Serbiaa erittäin merkittävänä alueen vakauden ja vaurauden kannalta,

B.  ottaa huomioon, että EU on toistuvasti todennut – erityisesti Thessalonikissa vuonna 2003 – että kaikilla Länsi-Balkanin mailla, myös Serbialla, on selkeät EU-jäsenyysnäkymät,

C. ottaa huomioon, että Serbian EU:hun integroitumisen on edistyttävä pikaisesti,

D. ottaa huomioon, että sotarikoksista epäilty Ratko Mladić on edelleen vapaalla jalalla ja että Kansainvälisen tuomioistuimen 26. helmikuuta 2007 tekemän päätöksen nojalla Serbia rikkoo edelleen joukkotuhontaa koskevaa yleissopimusta, koska se ei ole kyennyt varmistamaan hänen pidättämistään,

1.  Osoittaa neuvostolle seuraavat suositukset:

a)      Etyj:n kanssa tehtävän täysipainoisen yhteistyön määritelmään on omaksuttava selvä ja yksiselitteinen kanta ja on korostettava, että tämän kriteerin täyttyminen on ehtona vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiselle;

b)     Serbian viranomaisille annettavaa apua Euroopan kumppanuusprioriteetteja koskevien vaatimusten, etenkin oikeusvaltion periaatteita koskevien vaatimusten, täyttämisessä on nopeutettava tehostamalla ystävyyskaupunkitoimintaa ja muita teknisen tuen ohjelmia;

c)      Serbian uutta hallitusta on tuettava tinkimättä sen pyrkiessä luomaan nykyaikaisen, dynaamisen ja vauraan Serbian;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioille sekä Serbian parlamentille ja hallitukselle.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.9.2007

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

58

3

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, Robert Atkins, Christopher Beazley, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Marco Cappato, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Carlo Fatuzzo, Milan Horáček, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Marcello Vernola

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Eduard Raul Hellvig, Bilyana Ilieva Raeva