Betänkande - A6-0325/2007Betänkande
A6-0325/2007

BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien

18.9.2007 - (2007/2126(INI))

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Jelko Kacin

Förfarande : 2007/2126(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0325/2007

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS REKOMMENDATION TILL RÅDET

om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien

(2007/2126(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Jelko Kacin för ALDE‑gruppen om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien (B6‑0202/2007),

   med beaktande av sin resolution av den 16 september 2004 om trakasserier av minoriteter i Vojvodina[1] och av sin resolution av den 29 september 2005 om skydd av den etniska mångfalden i Vojvodina[2],

   med beaktande av slutrapporten från parlamentets undersökningsuppdrag i Vojvodina (2 mars 2005),

–   med beaktande av inrättandet av Republiken Serbien som Statsunionen Serbien och Montenegros efterföljare till följd av folkomröstningen i Montenegro den 21 maj 2006 där man röstade för oberoende,

–   med beaktande av den nya serbiska konstitutionen som antogs genom en folkomröstning den 28–29 oktober 2006,

–   med beaktande av kommissionens framstegsrapport om Serbien från 2006, av den 8 november 2006,

–   med beaktande av Serbiens anslutning till Natos Partnerskap för fred den 14 december 2006,

–   med beaktande av resultatet av parlamentsvalet i Serbien den 21 januari 2007,

–   med beaktande av Internationella domstolens beslut av den 26 februari 2007 i målet Bosnien och Hercegovina mot Serbien och Montenegro,

   med beaktande av Europarådets Venedigkommissions yttrande nr 405/2006 om Serbiens nya konstitution av den 19 mars 2007,

–   med beaktande av den nya regering som bildades i Belgrad den 15 maj 2007,

–   med beaktande av de fem huvudsakliga målen för den nya serbiska regeringen som presenterades den 15 maj 2007,

–   med beaktande av att förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan EU och Serbien återupptogs den 13 juni 2007,

–   med beaktande av rådets (allmänna frågor) slutsatser om västra Balkan, av den 12 februari och 18 juni 2007,

–   med beaktande av den rapport som chefsåklagaren vid krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (Icty) lämnat till FN:s säkerhetsråd den 18 juni 2007 och som handlar om Serbiens samarbete med Icty,

–   med beaktande av diskussionen med Ictys chefsåklagare vid sammanträdet för utskottet för utrikesfrågor den 26 juni 2007,

–   med beaktande av avtalet mellan EU och Serbien om vederbörligt genomförande av äganderätten för att uppnå både politisk och ekonomisk stabilitet,

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 90 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6‑0325/2007), och av följande skäl:

A. Serbiens framtid finns i Europeiska unionen.

B.  Serbien har stor betydelse för stabiliteten och välståndet i regionen, och möjligheten att ansluta sig till EU utgör en viktig drivkraft för ytterligare reformer.

C. Serbien har undertecknat Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Cefta) och har nyligen återupptagits i förhandlingarna som rör stabiliserings- och associeringsavtalet. Serbiens anslutning till WTO kan genomföras före 2008.

D. 70 procent av de serber som röstade är positiva till ett EU-medlemskap och två tredjedelar av medborgarna röstade på demokratiskt inriktade partier.  

E.  Serbien har en ny regering som är Europavänlig och reformvänlig.

F.  Serbien har på ett framgångsrikt sätt återupptagit förhandlingarna som rör stabiliserings- och associeringsavtalet, vilket kan tjäna som ytterligare ett exempel på de positiva förändringar som skett på västra Balkan under påverkan av bland annat EU.

G. Nya och verkliga ansträngningar bör göras för att övervinna den nationalistiska attityd som tidigare har gett upphov till intolerans, främlingsfientlighet och antisemitism i Serbien.

H. Under 2006 växte Serbiens ekonomi kraftigt (ca 5,8 procent) samtidigt som det skedde en ökning av de utländska direkta investeringarna ökade. Det finns dock fortfarande en oro över det allt större underskottet i bytesbalansen och den höga arbetslösheten (ca 20,9 procent år 2006).

I.   Korruption är fortfarande ett allvarligt problem i Serbien och på Transparency Internationals korruptionsindex för 2006 hade Serbien ett genomsnitt på 3,0 (på en skala från 0 ”mycket omfattande korruption” till 10 ”mycket ringa korruption”).

J.   Två av de sex personer som är misstänkta för krigsförbrytelser och som är efterlysta av Icty greps nyligen och överfördes till Haag medan de fyra andra fortfarande är på fri fot, inklusive Ratko Mladić och Radovan Karadžić.

K. Det serbiska folket har inte fått tillräcklig information om omfattningen av de förbrytelser som begicks under de senaste krigen, i synnerhet i Srebrenica.

L.  Krigen i Jugoslavien har fått avgörande konsekvenser för den sociala miljön i Serbien och har bland annat orsakat en omfattande utvandring av den politiska och intellektuella eliten och en tillströmning av flyktingar och internflyktingar samt återvändande av veteraner som traumatiserats av våldet på 1990-talet.

M. Jugoslaviens sönderfall har lett till långtgående kulturella förluster och krympande utsikter för Serbiens befolkning, som ännu inte fullt ut har accepterat följderna av förlusten av territorium.

1.  Europaparlamentet anser att Serbien förtjänar en särskild eloge för att man funnit fredliga lösningar på en rad svåra utmaningar under de gångna åren. Bland annat har man löst upp Statsunionen Serbien och Montenegro, fria och rättvisa parlamentsval har hållits och en ny Europavänlig regering har bildats.  

2.  Europaparlamentet välkomnar återupptagandet av förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal mellan Serbiens regering och EU efter ett avbrott på 13 månader. Parlamentet uppmuntrar båda parter att snabbt fortsätta med förhandlingarna och börja med förberedelserna för att undvika tekniska förseningar under tiden mellan paraferandet och undertecknandet av avtalet, så att förhandlingarna kan avslutas före slutet av 2007. Parlamentet anser att undertecknandet av stabiliserings- och associeringsavtalet är ett viktigt steg på vägen mot en anslutning till EU.

3.  Europaparlamentet välkomnar den serbiska regeringens önskan att samarbeta med Icty, eftersom det öppnar en väg för ytterligare samarbete med EU.

4.  Europaparlamentet gratulerar Serbien till de framsteg som på senaste tiden gjorts i fråga om samarbetet med Icty, som har gjort det möjligt att återuppta förhandlingarna om stabiliserings- och associeringsavtalet och för Ictys chefsåklagare Carla del Ponte att avge ett positivt utlåtande om Serbiens samarbete med tribunalen. Parlamentet välkomnar att Zdravko Tolimir och Vlastimir Đorđević har gripits och överförts till Haag, att premiärminister Kostunica har försäkrat Carla del Ponte att ”flera gripanden är sannolika” (bland annat av den förre bosnien-serbiske generalen Ratko Mladić ) och att det skapats nya strukturer för att centralisera all verksamhet för att gripa rymlingar, bland annat en ökad öppenhet inom det nationella säkerhetsrådet. Parlamentet välkomnar också Serbiens, Bosnien och Hercegovinas och Montenegros myndigheters samarbete som underlättade de senaste överföringarna till Haag.

5.  Europaparlamentet påminner Serbien om att för att ett stabiliserings- och associeringsavtal ska kunna ingås måste landet samarbeta fullt ut med Icty, så att samtliga personer som är misstänkta för krigsförbrytelser kan gripas och överföras. De senaste gripandena visar att de serbiska myndigheterna kan hitta och gripa åtalade krigsförbrytare. Parlamentet betonar att ett fullständigt samarbete med Icty inte bara är en internationell skyldighet utan också ett viktigt steg för att uppnå en hållbar försoning i regionen. Därför uppmanas det serbiska parlamentet att fullgöra sina åtaganden enligt Internationella domstolens beslut och anta en förklaring som fördömer folkmordet i Srebrenica.

6.  Europaparlamentet anser att det med tanke på tidtabellen för avslutningen av Icty, enligt vilken rättegångarna kommer att avslutas senast 2008, är nödvändigt att överväga att förlänga Ictys mandat om åtalade krigsförbrytare skulle arresteras efter detta datum.

7.  Europaparlamentet noterar att den kompromiss som nåddes under Europeiska rådets sammanträde i Bryssel i juni 2007 banar väg för en förnyad rättslig grund för Europeiska unionen senast år 2009 och skapar den institutionella struktur som behövs för framtida utvidgningar samt gör det möjligt för EU och Serbien att dynamiskt genomföra anslutningsprocessen på grundval av Serbiens utveckling och förtjänster.

8.  Europaparlamentet anser att en lösning av Kosovos status kommer att både förbättra stabiliteten i västra Balkan och bidra till regionens integrering i Europeiska unionen.

9.  Europaparlamentet välkomnar att Serbien har gjort betydande ekonomiska framsteg sedan 2000, med en genomsnittlig tillväxttakt på fem procent per år. Parlamentet konstaterar dock att detta inte, enligt IMF:s bedömning, har lett till minskad fattigdom eller ökad sysselsättning (arbetslösheten ligger på över 20 procent). Parlamentet anser att en av den nya regeringens viktigaste utmaningar blir att bekämpa dessa problem. Parlamentet uppmanar den serbiska regeringen att öka sina ansträngningar för att skapa sysselsättning och minska fattigdomen och vidta konkreta åtgärder för att åstadkomma en mer balanserad ekonomisk utveckling i alla delar av landet med särskild hänsyn till de ekonomiskt mest underutvecklade sydöstra och östra delarna av landet.

10. Europaparlamentet anser att vidareutvecklingen av administrativa strukturer och metoder kan öka tilliten till rättssäkerheten, stärka marknadsekonomin och främja den ekonomiska tillväxten i Serbien. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att förbättra det ekonomiska klimatet för utländska investeringar och öppenheten i handelsförbindelserna.

11. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att Serbien har en ny konstitution som innehåller positiva bestämmelser om mänskliga rättigheter. Parlamentet konstaterar emellertid att lagstiftningen till skydd för minoriteter måste förbättras ytterligare. Parlamentet är bekymrat över de problematiska bestämmelserna rörande bland annat förfaranden för att utnämna, befordra och avskeda domare och åklagare och bristen på samråd med allmänheten och parlamentarisk debatt under utarbetandet av förslag. Parlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att överväga att utöka den territoriella decentraliseringens omfattning, i synnerhet i fråga om Vojvodina, Sandžak och Preševodalen.

12. Europaparlamentet uppmanar Serbiens regering att upprätthålla den territoriella, administrativa och politiska enheten i Vojvodina, Sandžak och andra områden eller regioner med etniska och nationella minoriteter vid bildandet av nya NUTS 2‑regioner och att inte använda de administrativa åtgärder som föreskrivits av Europeiska unionen som en ursäkt att skilja de historiska områdena åt. Parlamentet uppmanar även kommissionen, rådet och parlamentet att ha denna risk i åtanke och att följa organiseringen av NUTS 2-regionerna i Serbien med kritisk uppmärksamhet.

13. Europaparlamentet lovordar Serbien för att regering och parlament blivit öppnare och för den goda förvaltningskapaciteten. Parlamentet lovordar även Serbien för att det antagit 2007 års budgetlag och valt en Ombudsman och en kommissarie för information till allmänheten. Parlamentet beklagar att man fortfarande inte har utnämnt en chef för den serbiska nationalbanken och domare till den konstitutionella domstolen.

14. Europaparlamentet är övertygat om att en central fråga som rör de mänskliga rättigheterna är att hitta hållbara lösningar för flyktingar och internflyktingar, i synnerhet som det fortfarande finns ett stort antal flyktingar i Serbien, i första hand från Kroatien men även från Bosnien och Hercegovina, och internflyktingar från Kosovo. Europaparlamentet beklagar att man inte kunde hålla tidsfristen som var fastställd till slutet av 2006 när det gällde att lösa alla kvarstående frågor från Sarajevoförklaringen om repatriering av flyktingar och ersättning för förlorad egendom som undertecknades den 31 januari 2005 av Kroatien, Bosnien och Hercegovina samt Serbien och Montenegro. Dessutom har inte mycket gjorts sedan tidsfristen löpte ut.

15. Europaparlamentet uppmanar därför den serbiska regeringen att fortsätta sina ansträngningar för att genomföra Sarajevoförklaringen, bland annat genom att anta en tydlig rättslig ram som täcker bland annat rätten att återvända till ursprungsorten och rätten till ersättning för förlorad egendom. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och världssamfundet att fortsätta arbeta för flyktingarnas rättigheter och att fortsättningsvis stödja länderna i fråga, bland annat genom att öronmärka tillräckliga ekonomiska resurser för det ändamålet. Parlamentet betonar att integration och vidarebosättning av internflyktingar och flyktingar inte får leda till att den ursprungliga etniska balansen i ett område eller en region rubbas i avsevärd omfattning. Parlamentet hänvisar till Europarådets ramkonvention om minoritetsskydd (1995).

16. Europaparlamentet konstaterar att det har gjorts framsteg i fråga om att bekämpa organiserad brottslighet och korruption, vilket nyligen ledde till många uppseendeväckande gripanden, men noterar samtidigt att korruption, i synnerhet inom polis- och rättsväsendet, fortfarande är ett stort problem och att offentliga korruptionsutredningar ofta tycks ha politiska motiv. Parlamentet påpekar att korruption är ett betydande hinder när det gäller att locka större utländska investeringar, och uppmanar den serbiska regeringen att genomföra en omfattande strategi för att bekämpa korruption. Parlamentet anser det nödvändigt att upprätthålla kampen mot organiserad brottslighet.

17. Europaparlamentet välkomnar att man avslutat processen med att överföra befogenheter i fråga om gränsskydd från armén till polisen, vilket utgör ett viktigt steg för att uppfylla EU:s krav. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsätta att uppmana den serbiska regeringen att genomföra omfattande reformer av polisväsendet, säkerhetstjänsten och armén, bland annat genom åtgärder för att stärka den civila kontrollen av armén. Parlamentet anser att reformen av polisväsendet bör ta hänsyn till behovet av polisstyrkor som talar minoritetsspråk i regioner som bebos av stora minoritetsgrupper.

18. Europaparlamentet anser att en av de frågor som regeringen måste ge högsta prioritet är att främja rättsstatsprincipen och att strikt genomföra rättsliga bestämmelser. Parlamentet välkomnar de rättsliga reformåtgärder som hittills har vidtagits, men betonar behovet av att fortsätta med denna process, i synnerhet med tanke på rättegångars längd, vittnesskydd, korruptionsbekämpning och domares oberoende. Parlamentet beklagar att den konstitutionella domstolen inte fungerar, eftersom det inte främjar utvecklingen av demokrati och demokratisk lagstiftning i Serbien.

19. Europaparlamentet välkomnar att rättegången i fråga om mordet på premiärminister Zoran Đinđić har avslutats och stöder det initiativ som nyligen togs av den särskilda åklagarmyndigheten för att avslöja de politiska motiven bakom mordet.

20. Europaparlamentet välkomnar det arbete som har utförts av den serbiske krigsförbrytaråklagaren men beklagar att nationella krigsförbrytarrättegångar undermineras på grund av brist på öppenhet och politisk vilja att följa ansvarskedjan för att hitta dem som gett order, istället för att bara gripa de direkta gärningsmännen. Parlamentet anser att de domar som den serbiska krigsförbrytardomstolen uttalat mot fyra medlemmar av den paramilitära enheten Skorpionerna för att ha avrättat sex muslimer från Srebrenica inte motsvarar det avskyvärda brott de begått. Parlamentet konstaterar att den serbiska presidenten offentligt har beklagat de korta straff som utdömts.

21. Europaparlamentet anser att Serbiens medborgare har rätt att få veta sanningen om de krigs- och folkmordsstrategier som genomförts i deras namn, och få veta vilka som har begått krigsförbrytelser. Parlamentet anser att Serbien måste ta itu med sitt nära förflutna på ett ärligt sätt för att kunna utvecklas, eftersom en viktig del av vägen mot försoning med landets grannar är att Serbien accepterar sitt förflutna. Parlamentet uppmanar regeringen att på nytt öppna sannings- och försoningskommissionen som inrättades 2001, inte minst för att få ett slut på den rädsla som präglar vissa delar av landet. Kommissionen uppmanas att främja initiativ för att underlätta kontakterna mellan olika folk i regionen och att anslå större anslag i detta syfte.

22. Europaparlamentet välkomnar Serbiens presidents ursäkt till de kroatiska medborgarna för de krigsförbrytelser som begicks av serber under kriget i Kroatien 1992–1995 och anser det vara ett uttryck för stor politisk mognad och demokratiskt ledarskap och ett konkret bevis på den nuvarande regeringens avsikt att bedriva en vänskaps- och samarbetspolitik med sina grannländer.

23. Europaparlamentet anser att försoning och rättvisa är en förutsättning för stabiliteten och utvecklingen av alla länder i regionen samt för deras integrering i Europeiska unionen. Parlamentet uppmanar Serbiens grannländer att följa Serbiens exempel och att förkasta alla uttryck för etnisk intolerans och rasism inom deras respektive territorier.

24. Europaparlamentet anser att EU och dess medlemsstater bör starta och stödja program som syftar till att tillhandahålla psykosocial rådgivning som främst, men inte uteslutande, fokuserar på kvinnor och barn som har traumatiserats av sina erfarenheter före och under kriget.

25. Europaparlamentet välkomnar det nyligen påbörjade samarbetet mellan Belgrad och Priština när det gäller att söka efter personer som försvunnit under konflikten i Kosovo och särskilt de senaste gemensamma insatserna inom Raška-distriktet. Parlamentet uppmanar Serbiens regering att lägga fram en offentlig rapport om Mačkatica.

26. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tilldela den internationella kommissionen för försvunna personer tillräckliga ekonomiska resurser för att göra det möjligt för organisationen att senast 2010 slutföra sitt arbete med att identifiera alla försvunna personer inom f.d. Jugoslaviens territorium. Parlamentet anser att organisationens arbete på ett betydande sätt bidrar till sanning, rättvisa och försoning i området.

27. Enligt en undersökning som utfördes av det strategiska marknadsföringsorganet för studentorganisationen i Serbien 2004 har 70 procent av de serbiska universitetsstudenterna aldrig rest utomlands. Europaparlamentet välkomnar initiativ för att ge serbiska studenter möjlighet att studera i EU‑länder. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att hitta nya sätt att samspela med det serbiska folket.

28. Europaparlamentet konstaterar att Serbien aktivt bidrar till regionalt samarbete och goda grannskapsrelationer genom sitt medlemskap i ett stort antal regionala initiativ såsom stabilitetspakten, det regionala samarbetsrådet och Cefta. Parlamentet uppmanar Serbien att fortsätta att spela en ansvarsfull roll i regionen. Parlamentet betonar att det ligger i Serbiens eget intresse att utveckla och upprätthålla goda relationer med sina regionala partnerländer, att stärka ett effektivt gränsöverskridande samarbete genom att fullt ut utnyttja den potential som finns hos de nationella minoriteterna vid gränsområdena, och att aktivt delta i bilaterala, regionala och europeiska infrastrukturprojekt. Parlamentet upprepar att framtiden för alla länder i området finns i EU.

29. Europaparlamentet uppmanar den serbiska regeringen att främja goda grannrelationer mellan de båda entiteterna inom Bosnien och Hercegovina (Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska). Dessa relationer bidrar nämligen till att främja ett bättre samarbetsklimat inom regionen.

30. Europaparlamentet uppmanar den serbiska regeringen att fortsätta dialogen med sina grannar i sydöstra Europa för att lösa gränsproblemen, eftersom de territoriella gränserna mellan Serbien och Kroatien och mellan Serbien och Bosnien och Hercegovina ännu inte har fastställts.

31. Europaparlamentet lovordar Serbien för att man åstadkommit förbättrade relationer mellan de olika etniska grupperna, i synnerhet i Vojvodina där antalet incidenter mellan olika etniska grupper minskat betydligt, även om de inte har upphört helt. Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att vidta ytterligare åtgärder för att främja utvecklingen bland de nationella minoriteterna i det mångetniska Vojvodina, verka för en fredlig samexistens och se till att polisen, rättsväsendet och andra statliga organ verkar på en etnisk neutral grund. Parlamentet uppmanar vidare de serbiska myndigheterna att varsamt hantera alla eventuella tillströmningar av flyktingar så att den etniska, kulturella, religiösa, ekonomiska och politiska balansen i regionen inte rubbas, för att se till att flyktingarna integreras i en multikulturell miljö. Parlamentet betonar att program som syftar till att bygga upp toleransen mellan olika folkgrupper, särskilt i Vojvodina, är ytterst viktiga och anser även att EU-finansiering behövs för dessa program.

32. Parlamentet välkomnar att etniska albaner från Preševodalen deltog vid de val som hölls nyligen, vilket var första gången på tio år, och att minoriteter är representerade både i den lagstiftande och verkställande makten. Parlamentet anser att Sandžak fortfarande är en särskilt problematisk region och uppmanar regeringen att arbeta tillsammans med de lokala politikerna för att utarbeta strategier för att motverka en fortsatt radikalisering och uppdelning i samhället.

33. Europaparlamentet välkomnar öronmärkningen av medel i 2007 års budget för projekt som direkt rör decenniet för romsk integration. Parlamentet är emellertid oroat över bristen på ett systematiskt politiskt tillvägagångssätt för att förbättra livet och levnadsvillkoren för romerna, inklusive internflyktingar och återvändande personer, och över att den romska befolkningen alltjämt diskrimineras.

34. Europaparlamentet uppmanar den serbiska regeringen att fullt ut, såväl finansiellt och institutionellt, genomföra de nationella handlingsplanerna för verkställandet av decenniet för romsk integration, för att utarbeta praktiska och hållbara lösningar för den romska befolkningen. Parlamentet påminner Serbien om att antagandet av en heltäckande lagstiftning mot diskriminering och hållbar repatriering av romer som fortfarande bor i läger är prioriterade frågor inom det europeiska partnerskapet med Serbien.

35. Europaparlamentet uppmärksammar grundandet av en byrå för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter under premiärministern, som ska ersätta statsunionens ministerium för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter. Parlamentet uppmanar premiärministern att föra en följdriktig och aktiv minoritetspolitik och se till att mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter prioriteras på regeringens dagordning. Parlamentet välkomnar att Serbiens nya konstitution ger en konstitutionell grund för etniska minoriteters nationella råd och begär att ny lagstiftning ska antas för att åstadkomma en bättre reglering av dessa råds status, verksamhet och valförfarande. Parlamentet ser fram emot en sådan lagstiftning som kan ge en bättre rättslig ram för skyddet av minoriteters rättigheter och integrationen av alla nationella minoriteter inom alla statliga strukturer.

36. Europaparlamentet välkomnar antagandet av en omfattande nationell strategi för att bekämpa människohandel, men uppmanar den serbiska regeringen att vara strängare vid åtal mot människohandlare så att de döms till och avtjänar sådana fängelsestraff som stämmer överens med brottet.

37. Europaparlamentet anser att omvandlingen av Serbiens radio och television (RTS) till ett allmännyttigt företag utgör ett framsteg, men uppmärksammar samtidigt bristen på offentlig debatt rörande ändringarna av lagen om radio- och TV-sändningar och bristerna i förfarandet för att utse RTS styrelsemedlemmar. Parlamentet uppmärksammar även behovet av att fastställa fullständigt demokratiska regler som styr fördelningen av sändningstillstånd för radio och TV och som i synnerhet gör det möjligt att överklaga beslut som fattas av den myndighet som beviljar tillstånden. Parlamentet beklagar djupt att det inte har gjorts några framsteg när det gäller att lösa fall där det förekommit mord på journalister och beklagar också det mordförsök som nyligen genomfördes på en känd undersökande reporter som rapporterar om krigsförbrytelser och organiserad brottslighet. Parlamentet begär att de berörda myndigheterna hittar gärningsmännen och utreder brottet noga.

38. Europaparlamentet konstaterar att sektorn för icke-statliga organisationer är välutvecklad och välkomnar myndigheternas ansträngningar för att samråda med den civila sektorn, i synnerhet det särskilda meddelandet om samarbete som undertecknades av det serbiska kontoret för europeisk integration och icke-statliga organisationer och rådet för relationerna med det civila samhället, som inrättats av Serbiens president, samt medtagandet av representanter för icke-statliga organisationer i det statliga rådet för europeisk integration med premiärministern som ordförande. Det serbiska parlamentet uppmanas att anta lagar som förbättrar den rättsliga situationen för de civila samhällsorganisationerna.

39. Europaparlamentet fördömer det offentliga nedsvärtandet av de aktörer från det civila samhället som kritiserar regeringen eller drar uppmärksamheten till problematiska frågor såsom krigsförbrytelser. Parlamentet beklagar den senaste kraftiga ökningen av politiskt motiverade angrepp och varnar för att de hatiska uttalandena i medierna ökat och för politiska åtgärder som riktar sig mot människorättsaktivister, journalister och politiker.

40. Europaparlamentet välkomnar undertecknandet av viserings- och återtagandeavtalen och uppmanar rådet att se till att de träder i kraft före utgången av 2007. Parlamentet uppmanar rådet att med stöd av kommissionen upprätta en konkret färdplan för visumfrihet och anta stödåtgärder för att förbättra möjligheterna att resa för en större andel av befolkningen och i synnerhet de unga. Parlamentet betonar vikten av rörlighet för både den politiska och ekonomiska utvecklingen i Serbien, eftersom rörlighet ger människor möjlighet att få direkt erfarenhet av EU och underlättar Serbiens integrering i Europa. Parlamentet efterlyser ett ökat deltagande i livslångt lärande och projekt för kulturellt utbyte. Rådet uppmanas att överväga att upprätta ett gemensamt system för att hantera handläggandet av viseringsansökningar på ett sådant sätt att man avlastar de hårdast belastade konsulaten och ser till att ansökningar handläggs inom rimlig tid.

41. Europaparlamentet anser att reformen av utbildningssystemet inte bara är en absolut nödvändighet, utan även det enda sättet för Serbien att utveckla ett nytt värdesystem för de yngre generationerna inom den aktuella demokratiseringsprocessen.

42. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och samtliga medlemsstater att göra gemensamma ansträngningar för att göra EU synligare i Serbien och uppmanar kommissionen att undvika ytterligare förseningar när det gäller rekryteringen av personal till delegationskontoret, bland annat experter som ska förvalta medlen från instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA).

43. Europaparlamentet uppmanar utskottet för utrikesfrågor och dess underutskott för mänskliga rättigheter att genomföra punkt 5 i Europaparlamentets resolution av den 16 september 2004 om Vojvodina, genom att behandla slutrapporten från Europaparlamentets undersökningsuppdrag i Vojvodina och föra en grundlig diskussion om den med avseende på framtida åtgärder.

44. Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att utan dröjsmål anta restitutionslagar som överensstämmer med lagarna i andra länder, som i tillämpliga fall ger verklig ekonomisk kompensation i stället för statsobligationer.

45. Europaparlamentet uppmanar de nya medlemsstaterna att spela en aktiv roll på Serbiens väg mot EU och att låta Serbien dra nytta av deras erfarenheter av reformer.

46. Europaparlamentet uppmanar de serbiska myndigheterna att fortsätta närma sig EU:s lagstiftning och standarder på miljöområdet och att genomföra antagen lagstiftning och se till att den efterlevs.

47. Europaparlamentet välkomnar Serbiens medlemskap i det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. Parlamentet uppmanar rådet att utöka vänortsprogrammen och programmen för tekniskt bistånd, särskilt sådana som riktas mot unga.

48. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och till medlemsstaternas och Serbiens parlament och regeringar.

  • [1]  EUT C 140 E, 9.6.2005, s. 163.
  • [2]  EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 620.

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET (B6-0202/2007) (16.5.2007)

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen

från Jelko Kacin

för ALDE-gruppen

om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–   med beaktande av att stabiliserings- och associeringsförhandlingarna mellan EU och Serbien har avstannat,

–   med beaktande av resultatet vid de allmänna valen den 21 januari 2007, där det så kallade demokratiska blocket erhöll en absolut majoritet av platserna i det serbiska parlamentet,

–   med beaktande av att Serbien den 14 maj 2007, det vill säga i ett mycket viktigt skede i Serbiens utveckling, fick en ny, reforminriktad och Europavänlig regering,

–   med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Serbien har en enorm betydelse för stabiliteten och välståndet i regionen.

B.  Vid upprepade tillfällen, och särskilt vid toppmötet i Thessaloniki 2003, har EU påpekat att samliga länder på västra Balkan, inbegripet Serbien, har möjlighet att kunna bli medlemmar i EU.

C. Det är av största vikt att framsteg görs när det gäller Serbiens integrering i EU.

D. Ratko Mladić som är misstänkt för att ha begått krigsförbrytelser är fortfarande på fri fot, och enligt Internationella brottmålsdomstolens beslut av den 26 februari 2007 handlar Serbien fortfarande i strid med FN:s konvention om folkmord genom att man inte ser till att han grips.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

a)      Ta tydlig och klar ställning i fråga om definitionen av ”helhjärtat samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien” och understryk att ett stabilitets- och associeringsavtal endast kan ingås om detta kriterium uppfylls.

b)     Utöka biståndet till de serbiska myndigheterna så att de kan uppfylla kraven enligt de prioriteringar som anges i det europeiska partnerskapet, särskilt i fråga om rättsstatsprincipen, genom en ökad användning av vänortsprojekt och andra program för tekniskt bistånd.

c)      Att fullt ut stödja den serbiska regeringens ansträngningar för att upprätta ett modernt, dynamiskt och välmående Serbien.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen, medlemsstaterna och Serbiens parlament och regering.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien

Förfarandenummer

2007/2126(INI)

Rekommendationsförslag som betänkandet baseras på

B6-0202/2007

 

 

Ansvarigt utskott
  Tillkännagivande i kammaren

AFET
6.6.2007

Beslut att utarbeta ett betänkande

5.6.2007

Rådgivande utskott
  Tillkännagivande i kammaren

 

 

 

 

 

Inget yttrande avges
  Beslut

 

 

 

 

 

Föredragande
  Utnämning

Jelko Kacin
4.6.2007

 

Tidigare föredragande

 

 

Behandling i utskott

26.6.2007

12.9.2007

 

 

 

Antagande

12.9.2007

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

3

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vittorio Agnoletto, Roberta Alma Anastase, Robert Atkins, Christopher Beazley, Angelika Beer, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Elmar Brok, Cristian Silviu Buşoi, Marco Cappato, Véronique De Keyser, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Vytautas Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Cem Özdemir, Ria Oomen-Ruijten, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Antonio Tajani, Charles Tannock, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Laima Liucija Andrikienė, Maria Badia i Cutchet, Alexandra Dobolyi, Carlo Fatuzzo, Milan Horáček, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Jaromír Kohlíček, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Anders Samuelsen, Marcello Vernola

Slutomröstning: närvarande suppleant(er) (art. 178.2)

Eduard Raul Hellvig, Bilyana Ilieva Raeva

Ingivande

18.9.2007

 

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...