Процедура : 2007/2113(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0326/2007

Внесени текстове :

A6-0326/2007

Разисквания :

PV 26/09/2007 - 17
CRE 26/09/2007 - 17

Гласувания :

PV 27/09/2007 - 9.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0417

ДОКЛАД     
PDF 186kWORD 130k
18.9.2007
PE 390.493v02-00 A6-0326/2007

относно ефикасността и равнопоставеността на европейските системи за образование и обучение

(2007/2113(INI))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Andrzej Tomasz Zapałowski

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 EXPLANATORY STATEMENT
 OPINION of the Committee on Women's Rights and Gender Equality
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ефикасността и равнопоставеността на европейските системи за образование и обучение

(2007/2113(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Ефикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение“ (COM(2006)0481),

–   като взе предвид предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот (COM(2006)0479),

–   като взе предвид позицията си, приета на второ четене на 25 октомври 2006 г. с оглед на приемане на решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за действие за обучение през целия живот(1) и като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот(2),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Обучение на възрастни: никога не е твърде късно за учене“ (COM(2006)0614),

–   като взе предвид позицията си, приета на първо четене на 26 септември 2006 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно основните умения за обучение през целия живот(3) и Препоръка № 2006/962/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно основните умения за обучение през целия живот(4),

–   като взе предвид позицията си, приета на първо четене на 13 октомври 2005 г. относно предложението за препоръка на Европейския парламент и на Съвета относно бъдещото европейско сътрудничество в осигуряването на качество във висшето образование(5) и като взе предвид Препоръка № 2006/143/EО на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2006 г. относно бъдещото европейско сътрудничество в осигуряването на качеството във висшето образование(6),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0326/2007),

А. като има предвид, че в отговор на съкращаване на публичните бюджети, предизвикателствата на глобализацията, демографските промени и технологичното новаторство в цяла Европа се обръща по-голямо внимание на повишаване на ефективността на образованието и обучението,

Б.  като има предвид, че значителното несъответствие в ефективността на образователните системи в ЕС, представено в доклада Пиза 2003, предизвиква загриженост,

В.  като има предвид, че този фактор може да доведе до увеличаване на различията в икономическото и социалното развитие на държавите-членки и да изложи на риск постигането на целите на Лисабонската стратегия,

Г.  като има предвид, че правото на образование е принцип, признат както на международно равнище, така и по силата на Хартата на основните права на Европейския съюз,

Д. като има предвид, че повечето настоящи системи за образование и обучение възпроизвеждат и задълбочават съществуващата неравнопоставеност,

Е.  като има предвид, че неравнопоставеността в образованието и обучението води до високи скрити разходи,

Ж. като има предвид, че инвестициите в образованието и обучението носят дългосрочни икономически и социални ползи и трябва да се планират на дългосрочна основа,

З.  като има предвид, че трябва да се създаде култура на оценяване в системите за образование и обучение, за да се гарантира, че разработването на тези системи може да бъде ефективно контролирано на дългосрочна основа,

И. като има предвид, че политиките за образование и обучение трябва да се обвържат с политиките за заетост, икономика и социална интеграция,

Й. като има предвид основната роля на образованието и обучението за процеса на формиране на европейска идентичност, основана на междукултурно образование и мир,

К. като има предвид, че все още вероятността младите жени да останат безработни е по-голяма от тази при младите мъже, тъй като процентът на безработните млади жени в ЕС–27 през 2006 г. е бил 18,1 % в сравнение с 16,9 % при младите мъже, като има предвид, че младите жени са по-слабо представени на ръководни постове, независимо от факта, че в по-голямата част от държави-членки повече жени, отколкото мъже достигат до степен на висше образование,

ЕФИКАСНОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

l.   Подкрепя процеса на дългосрочно планиране в областта на обучението през целия живот, тъй като инвестициите в тази област носят дългосрочни икономически и социални ползи;

2.  Признава, че инвестирането на едно образователно ниво не само дава възможност да се развиват уменията и способностите на това ниво, но също създава основа за придобиване на допълнителни умения и квалификации на други образователни нива;

3.  Подкрепя плана за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот, която ще улесни признаването на образователните постижения и ще позволи видимо и прозрачно преминаване между различни варианти на обучение;

4.  Счита, че съществува необходимост от култура на оценяване в системите за образование и обучение и следователно ефективните дългосрочни политики трябва бъдат изграждани въз основа на надеждна оценка;

5.  Приветства опита на Комисията да вземе предвид ефикасността и равнопоставеността в образованието при създаване на рамка от показатели и ориентири за контрол на напредъка при постигане на лисабонските цели;

6.  Счита, че с цел оценяване на ефективността/ефикасността и равнопоставеността на образователните системи в Европа следва да бъде изяснена терминологията както за ефективността/ефикасността, така и за равнопоставеността; за оценяване на последното следва да се включат индивидуални характеристики като пол, етнически произход или увреждания (различни от социално-икономическите);

7.  Признава, че инвестирането в обучението през целия живот, насочено към подобряване на достъпа и равнопоставеността, насърчава социалното единство и позволява на отделните личности да разрешават проблеми, да се адаптират, да изграждат самочувствието си и да се справят с промяната, което подобрява тяхното личностно развитие и улеснява справянето им с другите промени в живота им;

8.  Призовава държавите-членки да провеждат политики на обучение и образование, отворени към потребностите на полове и да използват съответните материали като средство за преодоляване на неравенството между половете в образованието и заетостта и за изкореняване на половите стереотипи; настоятелно призовава държавите-членки да стимулират нетипична заетост по отношение на пола (например, повече мъже в сферата на началното училищно образование и повече жени в научната сфера) на младите хора, включително на децата преди възрастта, в която се вземат решения за обучение и бъдеща кариера, като по този начин се намали професионалната сегрегация, основаващата се на различията на половете; подчертава отново, че използването на по-висококачествени данни, в които не се прави полова и възрастова разлика, са предпоставка за провеждането на всяка една политика;

ГАРАНТИРАНЕ НА ЕФИКАСНОСТТА И РАВНОПОСТАВЕНОСТТА В РАМКИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО  

Предучилищно образование: акцент върху обучението на много малките деца

9.  Счита, че ефикасността и равнопоставеността могат да се постигнат индивидуално, ако инвестициите и реформите са съсредоточени върху ранните етапи на образование;

10. Подчертава необходимостта още в предучилищното образование да бъдат начертани действия, насочени към подкрепа на интеграцията на деца, произхождащи от трети държави и пребиваващи на територията на Европейския съюз;

11. Призовава държавите-членки да инвестират много повече средства в предучилищното образование (включително в детската градина), тъй като това може да бъде ефективен начин за създаване на основа за бъдещо образование, развиване на интелекта на детето, повишаване на нивото на общите умения и може значително да повиши равнопоставеността на образователната система;

12. Въпреки това счита, че са необходими повече изследвания на равнище ЕС в предучилищното образование, по-специално по отношение на ранните и целенасочени действия, с цел идентифициране на практиките, които водят до очакваните резултати;

13. Счита, че качеството на предучилищното образование зависи отчасти от подходящо обучени преподаватели, следователно съществува необходимост от използване на финансово надеждна стратегия, която ще доведе едновременно до модерно образование с високо качество и възможност за изграждане на задоволителна преподавателска кариера;

14. Признава, че трябва да се осигури социално разнообразие на класовете и учебните заведения още в етапа на предучилищната подготовка, с цел избягване на разлики в образователните програми и очакванията;

15. Счита, че участието на родителите посредством образователните и информационни програми (особено при деца в неравностойно положение) е важно за успеха на предучилищното образование;

16. Подкрепя всички форми на предучилищно образование и намесата в ранна възраст (когато познавателните способности на децата се развиват), като този етап дава най-високи резултати в целия процес на обучение през целия живот;

17. Настоятелно призовава държавите-членки да увеличат броя на субсидираните места за предучилищно образование, като по този начин увеличат шансовете на децата в предучилищна възраст в нестабилно финансово положение да получат достъп до образователната система;

Основно и средно образование: подобряване на качеството на основното образование за всички

18. Подчертава, че задължителното посещение на училище и учебната система следва да предоставят основно образование и ключови умения; подчертава още, че образованието и подходящите ключови умения спомагат за постигането на основните социални и граждански ценности, укрепват социалното единство и спомагат за подобряване на индивидуалното ниво на квалификация и пригодност за работа;

19. Отбелязва също така, че ролята на училището, най-вече при основното и средно образование, трябва да се съобразява предимно с принципите на културното взаимодействие и възпитанието в ценностите на мира, които характеризират европейската идентичност;

20. Счита, че преждевременната категоризация има вредно въздействие върху ефикасността и равнопоставеността на образователните системи;

21. Счита, че равният достъп на хората в неравностойно положение до качествено образование може също така да подобри ефикасността и равнопоставеността на европейските образователни системи;

22. Подкрепя, от друга страна, създаването на гъвкави граници на възможностите за обучение в средното училище, които не трябва да ограничават избора в последващите образователни нива;

23. Настоятелно призовава държавите-членки да наблюдават развитието на всички ученици в училище, особено в моменти на избор и ориентиране, както и да гарантират, че образователните им системи оказват подкрепа на учениците и студентите, като поощряват усилията им да постигнат лично развитие;

24. С оглед на различното ниво на подкрепа, от което се ползва всеки ученик в дома си по време на развитието си в училище, както и понякога твърде различното естество на получаваното обучение, подкрепя усилията за осигуряване на участието на родителите в образователния процес с оглед на значително намаляване на риска от бъдещо социално изключване;

25. Призовава държавите-членки да подкрепят първоначалната и допълнителната квалификация на учителите, да повишават тяхната мотивация и да подобряват качествените условия на училищния живот, тъй като тези фактори са решаващи за постигането на ефикасност и равнопоставеност;

26. Настоятелно призовава държавите-членки да насърчават многоезичието във всички степени в образователната система, което ще доведе до увеличаване на мобилността на територията на Европейския съюз, както на децата и младите хора, така и на възрастните, като по този начин ще нарасне ефикасността на образователния процес в рамките на ЕС;

27. Насърчава държавите-членки да повишат осведомеността на преподавателите и специалистите в образователната сфера по отношение на равнопоставеността на половете, за да бъдат те в състояние да насърчат зачитането на този принцип сред младото поколение;

Университетско образование: увеличаване на инвестициите и разширяване на достъпа

28. Признава, че университетското образование е ключов аспект на основаващите се на познанието икономика и общество;

29. Подкрепя плана за модернизиране на университетите с оглед да се гарантира, че университетското образование става по-конкурентноспособно, достъпно за всички на справедлива основа и остава финансово надеждно и ефективно;

30. Призовава държавите-членки да увеличат ефикасността и равнопоставеността чрез създаване на подходящи условия и стимули за осигуряване на засилено инвестиране от публични и частни източници;

31. Признава, че осигуряването на безплатно университетско образование не гарантира обезателно равнопоставеност; в тази връзка призовава за по-нататъшни проучвания, които изхождат от презумпцията, че таксите за обучение не са отделен въпрос, а са част от редица фактори, свързани с финансовите стимули в съчетание с придружаващата ги финансова подкрепа, която може да намали неравнопоставеността по отношение на достъпа до университетско образование при групите в неравностойно положение;

32. Счита, че таксите за обучение не са отделен въпрос, а са част от редица фактори, свързани с финансовите стимули в съчетание с придружаващата ги финансова подкрепа, която намалява неравнопоставеността при достъпа до университетско образование при групите в неравностойно положение;

33. Подчертава, че университетите трябва да създадат цялостна политика за информираност и прием, за да са в състояние да реагират бързо на развиващите се социални и икономически потребности;

Професионално образование и обучение: увеличаване на качеството и стойността

34. Счита, че с оглед на застаряването на населението, проблемът с постоянното високо ниво на безработица сред младите хора става все по-сериозен;

35. С оглед на проблема на застаряването на населението, подкрепя по-доброто осигуряване на образование на възрастни, за да се помогне на хората да се адаптират към изискванията на пазара на труда и за да могат лицата с по-ниска квалификация да се включат в образователния процес;

36. Подчертава, че младите хора с най-ниски нива на образователни постижения срещат големи затруднения на пазара на труда и са най-уязвимите в случай на икономически спад, по-застрашени са от безработица и има вероятност да полагат по-нискоквалифициран или непостоянен труд;

37. Призовава държавите-членки да насърчават достъпа на младите жени, особено от отдалечени райони и от уязвими групи, като жени мигранти, жени от етнически малцинства, жени с увреждания или ниско квалифицирани жени, до обучение и образование; призовава държавите-членки да определят и обменят най-добри практики в тази сфера и настоятелно призовава социалните партньори и частните и публичните предприятия да премахнат всякаква форма на дискриминация и активно да насърчават обучението по месторабота като премахнат всички пречки, свързани с възрастта, както и да подкрепят отпуските с цел обучение на работниците и служителите в неравностойно положение;

38. Призовава държавите-членки да насърчават достъпа до публично финансираните схеми за обучение на възрастни за безработните жени и за неуспелите да завършат задължителния цикъл на обучение;

39. Призовава държавите-членки да провеждат политики, които да улесняват прехода на младите хора от училище към работа, като се обръща специално внимание на младите жени, които изпитват по-големи затруднения в тази насока; подчертава, че по-високото качество и по-лесният достъп до обучение и образование, както и инвестициите в младежка възраст се отразяват на по-късен етап върху пазара на труда; отбелязва, че следва да се създаде механизъм за оценка на ефикасността и въздействието на правителствените разходи за образование върху младите хора, които са безработни, и в частност младите жени;

40. Призовава държавите-членки да подкрепят университетските програми за високи научни постижения, тъй като изискванията на пазара на труда ще бъдат по-ефективно изпълнени чрез осигуряване на висококвалифицирани специалисти в различни области;

41. Изтъква, че в рамките на образованието и обучението следва да се насърчава равен достъп за мъжете и жените до новите технологии, с цел да се превъзмогне цифровото разделение между половете;

42. Настоятелно призовава държавите-членки да увеличат съотношението и заздравят позициите на жените в науката, инженерната област и технологиите; призовава националните правителства да увеличат значително броя на жените на ръководни постове и да отчитат напредъка в тази насока чрез приемането на конкретни качествени и количествени цели;

43. Препоръчва подобрен достъп до висшето образование и разработването на възможности, които да позволяват на завършилите своето обучение да продължават да учат и да повишават своето образование докато работят;

44. Подчертава, че предлаганите учебни програми следва да са гъвкави, за да отчетат търсенето на пазара на труда, като това е особено ефективен начин за увеличаване на възможностите за наемане на работа за лица в неравностойно положение; в тази връзка признава, че публичните инвестиции следва да бъдат насочени към целевите групи в най-неравностойно положение, тъй като те са тези, които най-малко се облагодетелстват от продължителното обучение;

45. Призовава държавите-членки да предложат съвместно с висшите или професионалните учебни заведения гъвкава организация на обучение, с цел по-добре да отговорят на потребностите на младите мъже и жени, които работят или имат семейни задължения докато учат, и да не позволят те да изоставят преждевременно своето образование;

46. Призовава държавите-членки да осигурят участието на образователни институции, дружества, социални и други партньори и обществения сектор в съвместно партньорство, което да се занимава с осъществяването на учебните програми;

Действия на Европейския съюз

47. Подчертава, че основната цел на действията на ЕС е да насърчи сближаването на образователните системи в ЕС, за да се достигат по-високи стандарти на ефективност;

48. Счита, че за да бъдат насочени по-правилно действията на ЕС ще е необходимо да се разработи процес, основан на доклади, предоставяни периодично от държавите-членки, както и на независими проверки, за да се оцени ефективността на системите за образование и обучение в ЕС, като се обръща особено внимание на придобиването на ключови умения от страна на учениците, както и на постигането на равнопоставеност;

49. Изисква Комисията да публикува периодично доклади за ефикасността и равнопоставеността в европейските системи за образование и обучение, с цел мониторинг на напредъка в постигането на по-високи стандарти на ефективност;

0

0 0

30. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1)

ОВ С 313Е, 20.12.2006 г., стр. 187.

(2)

OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.

(3)

ОВ С 306Е, 15.12.2006 г., стр. 165.

(4)

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 10.

(5)

ОВ С 233 Е, 28.9.2006 г., стр. 100.

(6)

OВ L 64, 04.03.2006 г., стр. 60.


EXPLANATORY STATEMENT

In the March 2000 Lisbon Council conclusions it was stressed that education is a key to the development of Europe's economy. In 2001 the Stockholm European Council agreed upon a work programme for Europe in the fields of education and training, with emphasis on the quality, effectiveness and equity thereof.

Equitable systems ensure that the results of education and training are unrelated to socio-economic background and to other factors which disadvantage individuals. Education systems are efficient as long as inputs generate maximum outputs. The efficiency of education systems is usually measured on the basis of test and examination results. In November 2006 we had an opportunity to acquaint ourselves with such results in the course of the hearing on education systems in the EU which our committee organised.

The task is thus to support individual education systems by involving pupils, students and adults from all social groups. The current state of affairs as regards the efficiency and equity of education systems is unsatisfactory. If significant improvements are not made in bringing children from disadvantaged social groups into pre-school education, no reduction will be achieved in the number of children who drop out from school prematurely and we shall not succeed in raising the standard achieved by those completing their secondary education and in teaching key skills. An increasing number of people will be vulnerable to the risk of social exclusion, unemployment and other socially undesirable activities which place a burden on them, on the economy and on society.

What specific social and economic benefits may we expect if we increase the efficiency and the equity of European education systems?

Education influences economic growth by increasing human capital and innovative capability and it enables technology to be disseminated. Each additional year of average school attendance raises productivity in an average EU country selectively by 6.2% and in the long-term by a further 3.1%, thanks to its contribution to more rapid technological development. Increasing the efficiency of education and training brings both individuals and society as a whole a return on investment of up to 8% per year. A further benefit is a reduction in unemployment: in today's EU the average unemployment rate is 12.6% amongst people who have completed primary or secondary education, as against 5% in the case of people who have completed higher education. Furthermore, recent research has shown that 75 million EU citizens - i.e. 32% of the workforce - has received insufficient education. In 2010 only 15% of new jobs will be available for that group of people - most of whom come from socially disadvantaged sectors of society.

Education and training policies must have a significant positive impact on social and economic results, sustainable development and social cohesion, whereas inefficiency and inequity entail huge costs: loss of tax revenue, a greater requirement for healthcare and support from public funds, and also the costs associated with a higher level of anti-social behaviour.

Education and training are basic factors contributing to long-term European economic growth, to competitiveness and to social cohesion.

For these reasons the rapporteur proposes that increased financial resources should be invested in pre-school education, where they pay the greatest dividends. He also believes that premature categorisation has a detrimental effect on efficiency and equity in education systems, whereas differentiation is effective at secondary-school level. He supports the idea of modernising universities in order to ensure that university education becomes more competitive, is accessible to all on an equitable basis and remains financially feasible and effective.


OPINION of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (17.7.2007)

for the Committee on Culture and Education

on efficiency and equity in European education and training systems

(2007/2113(INI))

Draftswoman: Christa Prets

SUGGESTIONS

The Committee on Women's Rights and Gender Equality calls on the Committee on Culture and Education, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions in its motion for a resolution:

A. whereas young women are still more likely to be unemployed than young men as the unemployment rate in the EU-27 was 18.1% for young women in 2006 compared with 16.9% for young men, whereas women are less represented in leading positions, despite the fact that in most Member States more women than men reach a high level of education,

1.  Calls on the Member States to implement gender responsive education and training policies and materials as a tool to eliminate gender inequality in education and employment and to eradicate gender stereotypes; urges the Member States to promote gender-atypical employment (for example more male teachers in primary schools and more women in science) for young people, including young children before the age at which key educational and career decisions are taken and in such a way that gender based occupational segregation is reduced; reiterates that higher quality gender-and-age-disaggregated data is a prerequisite for any policy;

2.  Encourages the Member States to raise awareness of gender equality among teachers and education providers in order that they be able to promote respect for this principle among the younger generation;

3.  Calls on the Member States to promote access for young women, especially from remote regions and vulnerable groups such as migrant women, women from ethnic minorities, disabled women and low-skilled women, to education and training; calls on the Member States to identify and exchange the best practices in the field and urges social partners and private and public enterprises to eliminate all forms of discrimination and to actively encourage the provision of work-based training, by removing all age-related barriers, and to support leave for training purposes for the disadvantaged;

4.  Calls on the Member States to promote access for unemployed women, and those who have not succeeded in the compulsory education system, to publicly funded adult training schemes;

5.  Calls on the Member States to implement policies that would facilitate the school-to-work transition for young people, with special attention being given to young women who tend to experience more difficulties; stresses that the higher quality of, and better access to, education and training and investments during youth have implications for the labour market during the latter stages of life; notes that an evaluation mechanism should be put in place in order to be able to assess the efficiency and impact of government education spending on young people who are unemployed, especially young women;

6.  Calls on the Member States to propose the flexible organisation of studies, in partnership with higher education and vocational training establishments, in order to meet more effectively the needs of young men and women who are working or attending to family responsibilities at the same time as studying and to prevent them from leaving education prematurely;

7.  Point out that equal access for women and men to new technologies should be encouraged within education and training so as to bridge the digital divide between the sexes;

8.  Urges the Member States to increase the proportion of, and strengthen the position of, women in science, engineering and technology; calls on the national governments to boost the number of women in leading positions and to measure progress by adopting qualitative and quantitative targets;

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Ефикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение

Позовавания

2007/2113(INI)

Водеща комисия

CULT

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

FEMM

6.6.2007

Засилено сътрудничество              

        Дата на обявяване в заседание

 

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

Christa Prets

11.4.2007

Заместен(и) докладчик(ци)

 

Разглеждане в комисия

4.6.2007

16.7.2007

 

 

 

Дата на приемане

16.7.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

0

0

Членове, присъстващи на окончателното гласуване

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Anneli Jäätteenmäki, Urszula Krupa, Roselyne Lefrancois, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Christa Prets, Karin Resetarits, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriela Creţu, Jill Evans, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Marusya Ivanova Lyubcheva,

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ján Hudacký, Peter Šťastný

Забележки (данни, на разположение само на един език)

...


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.9.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Milan Gaľa, Ovidiu Victor Ganţ, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Erna Hennicot-Schoepges, Elisabeth Morin, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Правна информация - Политика за поверителност