ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление

18.9.2007 - (COM(2006)0599 – C6‑0348/2006 – 2006/0199(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Sharon Bowles

Процедура : 2006/0199(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0327/2007
Внесени текстове :
A6-0327/2007
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление

(COM(2006)0599 – C6‑0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2006)0599)[1],

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  285 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0348/2006),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A6‑0327/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Заглавие

Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление

Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета за създаване на Европейски статистически съвет

(това изменение важи съответно за целия текст)

Изменение 2

Съображение 4а (ново)

 

4а) Членовете на новия консултативен орган на високо равнище следва да притежават набор от взаимно допълващи се умения, като включват представители на академичната общност и лица с трудов опит в национални и международни статистически служби, като например Европейската централна банка и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Обосновка

In order for the Board to have expert oversight drawn from a range of relevant backgrounds.

Изменение 3

Съображение 4б (ново)

 

4б) По-голяма част от държавите-членки са създали или са в процес на създаване на консултативни органи или комисии, които включват представители на потребителите и доставчиците на статистическа информация. Новият консултативен орган на високо равнище следва да бъде насърчаван да установи диалог с посочените органи в държавите-членки и със Статистическия програмен комитет относно Практическия кодекс за европейска статистика.

Обосновка

The work of the advisory body should clearly be focused on the Code of Practice.

Изменение 4

Съображение 4в (ново)

 

4в) За целите на работата на новия консултативен орган на високо равнище, документацията във връзка с взаимния равноправен контрол следва да включва подробни доклади за проверки и заключения. Органът следва да установи сходен механизъм за оценка по отношение на Комисията (Евростат).

Обосновка

The peer review reports must be comprehensive in order to provide enough information. The Board will provide an equivalent to the peer review on Eurostat.

Изменение 5

Член 2, параграф 1, първо тире

- да повиши доверието в европейската статистика;

- да осигури независим преглед на европейската статистическа система;

Обосновка

Credibility results from confidence engendered by the existence of an independent overview.

Изменение 6

Член 2, параграф 1, второ тире

- да представя годишен доклад относно прилагането от Комисията (Евростат) на Практическия кодекс за европейска статистика, предназначен за Комисията, която ще изпраща този доклад на Европейския парламент и на Съвета.

- да подготвя годишен доклад относно прилагането от Комисията (Евростат) на Практическия кодекс за европейска статистика (оттук нататък наричан "Практическия кодекс") и да извършва преглед на докладите относно прилагането на Практическия кодекс от държавите-членки, както и да включва в годишния доклад оценка на цялостното прилагане на Практическия кодекс и последиците от това за европейската статистическа система. Проектодокладите се изпращат на Комисията преди окончателното им представяне на Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Clarifying the role of the Board.

Изменение 7

Член 2, параграф 1, трето тире

- да предоставя на Комисията становища относно подходящи мерки за улесняване прилагането на Практическия кодекс за европейска статистика (оттук нататък наричан "Практическия кодекс") в европейската статистическа система с оглед усъвършенстване на статистическото управление;

- да предоставя на Комисията становища относно подходящи мерки за улесняване прилагането на Практическия кодекс в европейската статистическа система;

Изменение 8

Член 2, параграф 1, четвърто тире

- да предоставя на Комисията становища в рамките на процеса по въвеждане на знак за качество и относно осигуряването на информация за Практическия кодекс на потребителите и доставчиците на данни;

- да предоставя на Комисията становища относно осигуряването на информация за Практическия кодекс на потребителите и доставчиците на данни;

Обосновка

It is proposed to defer the matter of a quality label until the effectiveness of the Board is reviewed after three years.

Изменение 9

Член 2, параграф 1, пето тире

- да предоставя становища относно осъвременяването на Практическия кодекс и относно общите правила и принципи на функциониране на европейската статистическа система като цяло.

- да предоставя становища относно осъвременяването на Практическия кодекс.

Изменение 10

Член 3, параграф 1

1. Съветът се състои от петима членове, в това число неговия председател. Комисията (Евростат) участва в работата му в качеството на наблюдател.

1. Съветът се състои от седем членове, в това число неговия председател, всеки от които действа независимо от Комисията (Евростат) и от статистическите служби на държавите-членки. Комисията (Евростат) участва в работата му в качеството на наблюдател.

Обосновка

The tasks may be onerous and unpaid, so more than five members is suggested to ensure adequate cover.

Изменение 11

Член 3, параграф 2

2. Членовете на съвета се подбират от средите на експерти, притежаващи изключително висока компетентност в областта на статистиката, и изпълняват своите задължения в лично качество.

2. Членовете на съвета се подбират от средите на експерти, притежаващи изключително висока компетентност в областта на статистиката, изпълняват своите задължения в лично качество и подборът им се извършва в зависимост от притежаваните взаимно допълващи се умения и опит.

Изменение 12

Член 3, параграф 3

3. Комисията назначава членовете на съвета и неговия председател за срок от три години, след консултации с Европейския парламент и Съвета.

3. Съветът предлага и Европейският парламент одобрява кандидатурите за председател на съвета, след като се консултира с Комисията.

Съветът може да определи до двама членове, чийто мандат да бъде продължен еднократно за допълнителен срок от три години.

Председателят не може да бъде действащ служител на статистическата служба на държава-членка или да е заемал подобна длъжност през последните две години.

 

Европейският парламент и Съветът назначават по трима членове на съвета след консултации с Комисията.

Обосновка

The appointments must be independent of the Commission. The Parliament provides greater independence from the system.

Изменение 13

Член 3, параграф 3a (нов)

 

3a. Обичайната продължителност на мандата на председателя и на членовете на съвета е три години и може да бъде подновяван за допълнителен тригодишен срок, като всяка година се назначават една трета от членовете на съвета (с изключение на председателя). При първия избор на състав на съвета или в случай на замяна на негов член се постига договореност за съответстващо изменение на продължителността на мандатите с оглед установяване или поддържане на ротационния принцип при назначенията.

Обосновка

Continuity is important.

Изменение 14

Член 4, параграф 2

2. Годишният доклад на съвета, посочен в член 2, се оповестява публично. В допълнение към това, съветът може да вземе решение за публикуване в интернет на всяко заключение, частично заключение или работен документ.

2. Годишният доклад на съвета, посочен в член 2, се оповестява публично след предоставянето му на Европейския парламент и Съвета. В допълнение към това, съветът може да вземе решение за публикуване в интернет на всяко заключение, частично заключение или работен документ, при условие че информацията е била предварително предоставена на Комисията (Евростат) или на друг участващ орган, на който се предоставя възможност за отговор.

Изменение 15

Член 4, параграф 3

3. Членовете на съвета са длъжни да не разкриват информация, до която са получили достъп в процеса на работата на съвета, ако Комисията ги информира, че получената информация, исканото становище или повдигнатият въпрос имат поверителен характер.

3. Членовете на съвета са длъжни да не разкриват информация, до която са получили достъп в процеса на работата на съвета, ако Комисията ги информира, че получената информация, исканото становище или повдигнатият въпрос имат доказано поверителен характер.

Изменение 16

Член 4, параграф 4

4. Съветът се подпомага от секретариат, който се осигурява от Комисията. Секретариатът се назначава от Комисията след консултации със съвета. Секретариатът действа по указания на съвета.

4. Съветът се подпомага от секретариат, който се осигурява от Комисията, но трябва да действа независимо от нея. Секретариатът се назначава от Комисията след консултации със съвета. Секретариатът действа по указания на съвета.

Изменение 17

Член 4a (нов)

 

Член 4а

Преглед

 

Три години след създаването на съвета се извършва преглед на ролята и ефективността на съвета и се обсъжда целесъобразността от установяване на знак за качество.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

This directive proposes the setting up of a European Statistical Advisory Board. It aims to address two issues: Robustness of the European Statistical System and public confidence in that system.

The European Statistical System consists of the national statistical offices of member states and Eurostat. Statistics are used for many purposes, including by the ECB for economic analysis. In the event of erroneous statistical data from Member States, this will in turn cause error in the output statistics of Eurostat. In order to minimise such risk a code of practice on statistical procedures has been compiled and is in the process of being implemented by the statistical offices of Member States and Eurostat. Adherence to the code of practice by national statistical offices will be checked by peer review in which the statistical office of each Member State is reviewed for its adherence to the code by the statistical office of another Member State and Eurostat.

The proposed function of the Board is to have an oversight of how well the code of practice is being applied and to propose modifications or additions should a need become evident from the overview. Eurostat will de facto have an overview because it will have been involved in all the peer reviews: the provision of a Board provides an additional oversight that is external to the European statistical system of the national offices and Eurostat.

A second function of the Board is to review Eurostat's implementation of the code of practice. Theoretically this could be done, mirroring the reviews of the national offices, by pairs of national statistical offices. However introducing the external element into Eurostat's review introduces potential for new insight into the peer reviews conducted by Member States and Eurostat.

The question arises as to how much checking the Board should be able to do of the national Statistical Offices. On the one hand, Eurostat data is only as good as the input data from national offices. However the code of practice and peer review with Eurostat as the common party in all the reviews is the mechanism that has been set up to check the national offices. The Board then reviews Eurostat's application of the code of practice in order to complete the final link in the review process of individual office procedures. Following that the Board can then examine all the reports on the reviews of the national offices and its own report of Eurostat in order to draw conclusions on the operation of the system as a whole and of the application of the code of practice. For this to work it is essential that the peer review documentation includes substantial reports of the checks and conclusions. It is understood this is presently the procedure although not over so many questions as are in the code of practice. It is important that introducing more questions does not reduce the level of reporting on individual aspects.

At present I have not proposed extending the oversight of the Board into investigations within the national statistical offices on the basis that this should be covered by the peer review. However, most Member States have advisory bodies or committees, or are introducing such bodies, that include representatives of users and providers of statistical information and it seems appropriate that a dialogue with those bodies on relevant issues should be encouraged and also with the European Statistical Advisory Committee which is being established contemporaneously with the Board. I am also proposing that the effectiveness of the Board is reviewed after three years at which stage the Board should be able to indicate whether they consider there is a need for any further access or information.

With regard to peer review of the code of practice, it seems correct that Eurostat should have a comparable review to a peer review by the Board. However, since reviews of procedures are necessarily dynamic matters, it is also proper for the Commission to be able to respond to findings of the Board before they are made public. Hence I propose that a draft report is transmitted to the Commission, with an opportunity to respond, before submission to the Council and Parliament. I do not agree that the Board should report as a formal matter to the Commission, it must be independent.

The supervisory Board of Eurostat is composed of the Heads of the statistical offices of Member States. Hence the only institution that is independent of the statistical system is the Parliament. For this reason it is important that the Parliament plays a role in the appointments. I have taken the view that the Council and Parliament should be responsible for the formal appointment of the Board and receive the formal report of the Board. This establishes that the Board is independent of the Commission. For similar reasons I also consider that the chairperson should not be someone from, or recently from, a Member State statistical office.

The Board has to be seen to be independent of Eurostat and so while they may well propose suitable individuals for consideration, it must be possible for the Parliament and Council to choose others. In practice the selection could be by consensus, but formally I propose that the appointments be by the Council and Parliament after consultation with the Commission.

There are no proposals for remuneration of the members of the Board and it could be suggested that payment from the Commission budget undermines the independence of the board. However the job may also be onerous and time consuming and without remuneration substantially restricts those ready to undertake such a commitment. Likely appointees may include those with experience in national or international statistical offices and also academics. It is certainly necessary to have a mix of complementary skills. In view of the tasks I suggest giving consideration to whether the number of Board Members needs to be more than five. With only five an illness or inability to give time due to other duties could be damaging to the function of the Board. Hence I propose that the number be increased to 7 and I suggest that ideally it should include a representative from an international body such as the ECB or OECD.

For reasons of independence the maximum term of office on the Board should be limited; ideally members should serve a term of 3 years renewable once to a maximum of 6 years. For reasons of continuity appointment should be staggered, which does mean than on set up, or in the event of a replacement, a shorter initial term of appointment for some members will be needed.

Additionally, the Board will need to have a strong and independent secretariat.

There are some restrictions relating to secrecy and that the Commission can request certain matters not to be made public. This is a request that should be justifiable and not used routinely.

Finally, the Commission proposed that there should be a 'quality label'. This is primarily to help establish public confidence. It seems premature for that to be established at the outset, especially in the context of my proposal for a review after three years. Therefore I suggest that the review also addresses the matter of introduction of a quality label.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски консултативен съвет за статистическо управление

Позовавания

COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

14.11.2006

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

19.12.2006

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Sharon Bowles

12.12.2006

 

 

Разглеждане в комисия

27.3.2007

4.6.2007

10.9.2007

 

Дата на приемане

11.9.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Maria Petre, Poul Nyrup Rasmussen, Charles Tannock

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Íñigo Méndez de Vigo