SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką

18.9.2007 - (COM(2006)0599 – C6-0348/2006 – 2006/0199(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Sharon Bowles

Procedura : 2006/0199(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0327/2007
Teksty złożone :
A6-0327/2007
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką

(COM(2006)0599 – C6-0348/2006 – 2006/0199(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0599)[1],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0348/2006),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0327/2007),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Tytuł

Wniosek

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką

Wniosek

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Europejską Radę ds. Statystyki

 

(niniejsza poprawka dotyczy całego tekstu)

Poprawka 2

Punkt 4 a preambuły (nowy)

 

(4a) Ten nowy podmiot doradczy wysokiego szczebla winien skupiać członków o uzupełniających się kompetencjach, wywodzących się ze środowiska akademickiego oraz posiadających doświadczenie w krajowych i międzynarodowych urzędach statystycznych, takich jak Europejski Bank Centralny i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Uzasadnienie

Chodzi o zapewnienie, że rada konsultacyjna sprawuje specjalistyczny nadzór w oparciu o szeroki wachlarz doświadczeń.

Poprawka 3

Punkt 4 b preambuły (nowy)

 

(4b) Większość państw członkowskich posiada lub aktualnie ustanawia podmioty lub komisje konsultacyjne składające się z przedstawicieli użytkowników i podmiotów dostarczających informacje statystyczne. Należy zachęcić nowy podmiot doradczy wysokiego szczebla do nawiązania dialogu z organami państw członkowskich i z Komitetem ds. Programu Statystycznego na temat Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej.

Uzasadnienie

Prace podmiotu doradczego winny wyraźnie skupiać się na kodeksie postępowania.

Poprawka 4

Punkt 4 c preambuły (nowy)

 

(4c) Do celów prac tego podmiotu doradczego wysokiego szczebla dokumentacja dotycząca wzajemnej oceny powinna zawierać szczegółowe sprawozdania z kontroli i konkluzje. Podmiot powinien sporządzić podobną ocenę dla Komisji (Eurostat).

Uzasadnienie

Sprawozdania z wzajemnej oceny muszą być wyczerpujące i zawierać dostateczne informacje. Kontrola rady konsultacyjnej dotycząca Eurostatu będzie analogiczna do wzajemnych ocen.

Poprawka 5

Artykuł 2 ustęp 1 tiret pierwsze

– zwiększanie wiarygodności statystyk europejskich;

– zapewnienie niezależnej kontroli europejskiego systemu statystycznego;

Uzasadnienie

Istnienie niezależnej kontroli wzbudza zaufanie, które z kolei jest źródłem wiarygodności.

Poprawka 6

Artykuł 2 ustęp 1 tiret drugie

przedkładanie Komisji Europejskiej sprawozdania rocznego z wdrażania przez Komisję (Eurostat) Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej, które Komisja Europejska przekazuje następnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie

opracowywanie sprawozdania rocznego z wdrażania przez Komisję (Eurostat) Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej (zwanego dalej „kodeksem”), przegląd sprawozdań z wdrażania kodeksu przez państwa członkowskie oraz umieszczanie w sprawozdaniu rocznym oceny ogólnego wdrażania kodeksu i jego konsekwencji dla europejskiego systemu statystycznego. Projekty sprawozdań są przekazywane Komisji przed ostatecznym przedłożeniem Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie roli rady konsultacyjnej.

Poprawka 7

Artykuł 2 ustęp 1 tiret trzecie

– doradzanie Komisji w zakresie odpowiednich środków ułatwiających wprowadzanie w życie Kodeksu postępowania w statystyce europejskiej (zwanego dalej „kodeksem”) wewnątrz europejskiego systemu statystycznego w celu poprawy zarządzania statystyką;

– doradzanie Komisji w zakresie odpowiednich środków ułatwiających wprowadzanie w życie kodeksu wewnątrz europejskiego systemu statystycznego;

Poprawka 8

Artykuł 2 ustęp 1 tiret czwarte

doradzanie Komisji w zakresie procesu mającego doprowadzić do osiągnięcia uznanej jakości oraz w zakresie przekazywania informacji o kodeksie użytkownikom i podmiotom dostarczającym dane;

doradzanie Komisji w zakresie przekazywania informacji o kodeksie użytkownikom i podmiotom dostarczającym dane;

Uzasadnienie

Proponuje się odłożenie kwestii znaku jakości do czasu przeglądu skuteczności rady konsultacyjnej po upływie trzech lat od jej ustanowienia.

Poprawka 9

Artykuł 2 ustęp 1 tiret piąte

doradztwo w zakresie aktualizacji kodeksu oraz ogólnych zasad i reguł funkcjonowania całego europejskiego systemu statystycznego.

doradztwo w zakresie aktualizacji kodeksu.

Poprawka 10

Artykuł 3 ustęp 1

1. Rada konsultacyjna składa się z pięciu członków, w tym przewodniczącego. Komisja (Eurostat) jest reprezentowana w roli obserwatora.

1. Rada konsultacyjna składa się z siedmiu członków, w tym przewodniczącego, z których każdy sprawuje swą funkcję niezależnie od Komisji (Eurostat) i urzędów statystycznych państw członkowskich. Komisja (Eurostat) jest reprezentowana w roli obserwatora.

Uzasadnienie

Możliwe, że zadania te będą uciążliwe i nieodpłatne, dlatego proponuje się skład większy niż pięciu członków dla zapewnienia właściwego funkcjonowania.

Poprawka 11

Artykuł 3 ustęp 2

2. Członkowie rady konsultacyjnej są wybierani spośród ekspertów posiadających wybitne kompetencje w dziedzinie statystyki i pełnią swoje funkcje osobiście.

2. Członkowie rady konsultacyjnej są wybierani spośród ekspertów posiadających wybitne kompetencje w dziedzinie statystyki, pełnią swoje funkcje osobiście i są wybierani tak, aby wnieść szereg uzupełniających się umiejętności i doświadczeń.

Poprawka 12

Artykuł 3 ustęp 3

3. Po skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim i Radą, Komisja Europejska powołuje członków rady konsultacyjnej i przewodniczącego na okres trzyletni.

3. Po skonsultowaniu się z Komisją Rada proponuje, a Parlament Europejski zatwierdza nominację przewodniczącego rady konsultacyjnej.

Rada konsultacyjna może wyznaczyć maksymalnie dwóch członków, którzy są powoływani jednokrotnie na kolejny okres trzech lat.

Przewodniczący nie sprawuje aktualnie funkcji w urzędzie statystycznym państwa członkowskiego ani nie sprawował takich funkcji w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Po skonsultowaniu się z Komisją Parlament Europejski i Rada powołują po trzech członków rady konsultacyjnej.

Uzasadnienie

Nominacje muszą być niezależne od Komisji. Parlament gwarantuje większą niezależność od systemu.

Poprawka 13

Artykuł 3 ustęp 3 a (nowy)

 

3a. Zwykła kadencja przewodniczącego i członków rady konsultacyjnej wynosi trzy lata, z możliwością przedłużenia na kolejną kadencję trzyletnią, przy czym co roku odnawiana jest jedna trzecia składu rady (poza przewodniczącym). W okresie początkowym lub w razie zastępstwa przyjmuje się, że kadencje są rozłożone w czasie, tak aby ustalić lub utrzymać rotacyjny system mianowania.

Uzasadnienie

Znaczenie ciągłości.

Poprawka 14

Artykuł 4 ustęp 2

2. Sprawozdanie roczne rady konsultacyjnej, o którym mowa w art. 2, podaje się do wiadomości publicznej. Ponadto rada konsultacyjna może postanowić o publikacji w Internecie wniosków końcowych, częściowych lub dokumentów roboczych.

2. Sprawozdanie roczne rady konsultacyjnej, o którym mowa w art. 2, podaje się do wiadomości publicznej po przedłożeniu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Ponadto rada konsultacyjna może postanowić o publikacji w Internecie wniosków końcowych, częściowych lub dokumentów roboczych, pod warunkiem że zostały one uprzednio przekazane Komisji (Eurostat) lub wszelkim innym zainteresowanym podmiotom z możliwością udzielenia odpowiedzi.

Poprawka 15

Artykuł 4 ustęp 3

3. Od członków rady konsultacyjnej wymaga się, by nie ujawniali informacji, do których uzyskali dostęp dzięki postępowaniu rady konsultacyjnej, w przypadku gdy Komisja Europejska poinformuje ich, że uzyskane informacje, wymagane opinie czy podnoszone kwestie mają charakter poufny.

3. Od członków rady konsultacyjnej wymaga się, by nie ujawniali informacji, do których uzyskali dostęp dzięki postępowaniu rady konsultacyjnej, w przypadku gdy Komisja Europejska poinformuje ich, że uzyskane informacje, wymagane opinie czy podnoszone kwestie mają uzasadniony charakter poufny.

Poprawka 16

Artykuł 4 ustęp 4

4. Rada konsultacyjna pracuje ze wsparciem sekretariatu zapewnianego przez Komisję Europejską. Sekretarz jest mianowany przez Komisję Europejską po konsultacji z radą konsultacyjną. Sekretarz działa zgodnie z instrukcjami rady konsultacyjnej.

4. Rada konsultacyjna pracuje ze wsparciem sekretariatu zapewnianego przez Komisję Europejską, lecz musi sprawować swe funkcje w sposób niezależny od Komisji. Sekretarz jest mianowany przez Komisję Europejską po konsultacji z radą konsultacyjną. Sekretarz działa zgodnie z instrukcjami rady konsultacyjnej.

Poprawka 17

Artykuł 4 a (nowy)

 

Artykuł 4a

Przegląd

 

W trzy lata po ustanowieniu rady konsultacyjnej przeprowadza się przegląd jej roli i skuteczności oraz rozważa zasadność ustanowienia znaku jakości.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

Niniejsza dyrektywa proponuje ustanowienie Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką. Jej celem jest zajęcie się dwoma zagadnieniami: wzmocnieniem solidności europejskiego systemu statystycznego i poprawą społecznego zaufania do tego systemu.

Europejski system statystyczny składa się z krajowych urzędów statystycznych państw członkowskich oraz z Eurostatu. Statystyki służą wielorakim celom, m.in. są wykorzystywane do analiz ekonomicznych Europejskiego Banku Centralnego. Błędne dane statystyczne z państw członkowskich wpływają na statystyki wynikowe opracowywane przez Eurostat. W celu zminimalizowania tego ryzyka opracowano kodeks postępowania dotyczący procedur statystycznych, który aktualnie wprowadzają w życie urzędy statystyczne państw członkowskich i Eurostat. Przestrzeganie kodeksu przez krajowe urzędy statystyczne będzie przedmiotem wzajemnej oceny, w ramach której urząd statystyczny państwa członkowskiego będzie oceniany pod tym kątem przez urząd statystyczny innego państwa członkowskiego oraz Eurostat.

Proponuje się, aby funkcją rady konsultacyjnej było nadzorowanie, w jakim stopniu kodeks jest stosowany, oraz proponowanie zmian lub uzupełnień, gdyby takowe okazały się konieczne. Eurostat będzie sprawował faktyczną kontrolę, jako że będzie zaangażowany we wszystkie wzajemne oceny: utworzenie rady konsultacyjnej ma na celu dodatkową kontrolę sprawowaną z zewnątrz europejskiego systemu statystycznego, tj. urzędów krajowych i Eurostatu.

Drugą funkcją rady konsultacyjnej jest przegląd wdrażania kodeksu przez Eurostat. Teoretycznie kontrolę tę można by przeprowadzić – w ślad za oceną urzędów krajowych – w parach krajowych urzędów statystycznych. Jednakże wprowadzenie zewnętrznego elementu do oceny Eurostatu rzuci nowe światło na wzajemne oceny prowadzone przez państwa członkowskie i Eurostat.

Powstaje pytanie, do jakiego stopnia rada konsultacyjna powinna móc kontrolować krajowe urzędy statystyczne. Z jednej strony poprawność danych Eurostatu zależy wyłącznie od danych wejściowych z urzędów krajowych. Niemniej jednak mechanizm utworzony w celu kontroli urzędów krajowych składa się z kodeksu postępowania i wzajemnej oceny, dokonywanej zawsze przy udziale Eurostatu. Z kolei rada konsultacyjna kontroluje stosowanie kodeksu przez Eurostat, uzupełniając brakujące ogniwo w procesie oceny procedur poszczególnych urzędów. W dalszej kolejności rada konsultacyjna może przeanalizować wszystkie sprawozdania z oceny urzędów krajowych i sprawozdanie własne w sprawie Eurostatu w celu wyciagnięcia wniosków na temat funkcjonowania systemu jako całości oraz stosowania kodeksu postępowania. Jest przy tym istotne, aby dokumentacja wzajemnej oceny zawierała szczegółowe sprawozdania z kontroli i konkluzje. Wydaje się, że taka jest aktualnie stosowana procedura, choć nie obejmuje ona tylu kwestii co kodeks postępowania. Ważne jest, aby wprowadzenie większej ilości zagadnień nie ograniczyło stopnia sprawozdawczości na temat indywidualnych aspektów.

W chwili obecnej nie proponuję poszerzenia nadzoru sprawowanego przez radę o dochodzenia w krajowych urzędach statystycznych, wychodząc z założenia, że powinno to być uwzględnione we wzajemnej ocenie. Większość państw członkowskich posiada jednakże – lub właśnie ustanawia – podmioty lub komisje konsultacyjne składające się z przedstawicieli użytkowników lub podmiotów dostarczających informacje statystyczne i zasadne wydaje się zachęcanie do dialogu nad przedmiotowymi zagadnieniami z udziałem tych organów oraz europejskiego komitetu konsultacyjnego ds. statystyki, który zostaje ustanowiony jednocześnie z radą konsultacyjną. Proponuję także, aby skuteczność rady konsultacyjnej podlegała przeglądowi po trzech latach, kiedy to rada powinna móc wskazać, czy potrzebuje większego dostępu lub zakresu informacji.

W odniesieniu do wzajemnej oceny i kodeksu postępowania wydaje się wskazane, aby Eurostat podlegał ocenie rady konsultacyjnej analogicznie do wzajemnej oceny. Skoro jednak oceny procedur są z konieczności procesami dynamicznymi, jest również zasadne, aby Komisja była w stanie reagować na wnioski rady konsultacyjnej, zanim zostaną one upublicznione. Proponuję zatem, aby przed przedłożeniem do Rady i Parlamentu projekt sprawozdania był przekazywany Komisji z możliwością udzielenia przez nią odpowiedzi. Nie podzielam zdania, że rada konsultacyjna powinna formalnie zdawać sprawę Komisji: musi ona być niezależna.

Organ nadzorczy Eurostatu składa się z szefów urzędów statystycznych państw członkowskich. Jedyną instytucją, która jest uzależniona od systemu statystycznego, jest więc Parlament. Z tej przyczyny jest istotne, aby odgrywał on rolę w procedurze nominacji. Przyjęłam stanowisko, że Rada i Parlament powinny odpowiadać za formalne powołanie rady konsultacyjnej i przyjmować jej formalne sprawozdanie. W ten sposób rada konsultacyjna zachowałaby niezależność od Komisji. Z podobnych przyczyn uważam także, iż przewodniczącym nie powinna być osoba aktualnie lub do niedawna sprawująca funkcje w urzędzie statystycznym państwa członkowskiego.

Radę konsultacyjną należy postrzegać jako niezależną od Eurostatu i choć może on proponować rozważenie stosownych kandydatur, Parlament i Rada muszą mieć możliwość wyboru innych kandydatów. W praktyce wybór byłby dokonywany w drodze konsensusu, lecz proponuję, aby Rada i Parlament formalnie zatwierdzały nominację po skonsultowaniu się z Komisją.

Nie wysunięto żadnych propozycji co do wynagrodzenia członków rady konsultacyjnej i można by sugerować, że wynagrodzenie z budżetu Komisji podważa niezależność rady. Jej zadania mogą jednak okazać się uciążliwe i czasochłonne, a brak wynagrodzenia znacznie ogranicza liczbę osób gotowych do przyjęcia na siebie tego rodzaju obowiązków. W skład rady mogą wchodzić osoby z doświadczeniem w krajowych lub międzynarodowych urzędach statystycznych, a także naukowcy. Z pewnością jest konieczne, aby dysponować wachlarzem uzupełniających się umiejętności. Ze względu na zadania rady sugeruję, aby rozważyć, czy w jej skład nie powinno wchodzić więcej niż pięciu członków. Gdyby rada konsultacyjna była złożona tylko z pięciu członków, choroba jednego z nich lub brak czasu spowodowany innymi obowiązkami mogłyby zaszkodzić jej funkcjonowaniu. Proponuję zatem, aby zwiększyć tę liczbę do siedmiu, i sugeruję, aby w skład rady wchodził jeden przedstawiciel organu międzynarodowego, takiego jak EBC lub OECD.

Ze względu na niezależność kadencja rady konsultacyjnej powinna być ograniczona w czasie; w idealnej sytuacji kadencja członków rady powinna wynosić 3 lata z możliwością jednorazowego przedłużenia do maksimum sześciu lat. Z uwagi na ciągłość powoływanie członków powinno być rozłożone w czasie, tzn. w chwili ustanowienia lub w razie zastępstwa kadencja niektórych członków będzie musiała być krótsza.

Rada konsultacyjna musi ponadto dysponować silnym i niezależnym sekretariatem.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące kwestii poufności, poza tym Komisja może zażądać, aby niektóre kwestie nie były upubliczniane. Żądanie to powinno być uzasadnione i nie należy go stosować rutynowo.

Komisja zaproponowała także utworzenie „znaku jakości”. W pierwszym rzędzie ma on pomóc w pozyskaniu społecznego zaufania. Wydaje się, że tworzenie go na samym początku jest przedwczesne, zwłaszcza w kontekście mojej propozycji przeglądu po upływie trzech lat. Sugeruję zatem, aby kwestię wprowadzenia znaku jakości podniesiono także w czasie przeglądu.

PROCEDURA

Tytuł

Europejska Rada Konsultacyjna ds. Zarządzania Statystyką

Odsyłacze

COM(2006)0599 - C6-0348/2006 - 2006/0199(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

14.11.2006

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

14.11.2006

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

IMCO

19.12.2006

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sharon Bowles

12.12.2006

 

 

Rozpatrzenie w komisji

27.3.2007

4.6.2007

10.9.2007

 

Data przyjęcia

11.9.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Maria Petre, Poul Nyrup Rasmussen, Charles Tannock

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Íñigo Méndez de Vigo

Data złożenia

18.9.2007