MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalaisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta

18.9.2007 - (KOM(2006)0653 – C6‑0379/2006 – 2006/0217(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Ieke van den Burg

Menettely : 2006/0217(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0328/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0328/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalaisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta

(KOM(2006)0653 – C6‑0379/2006 – 2006/0217(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0653)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 285 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0379/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6‑0328/2007),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Otsikko

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalaisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan perustamisesta.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 3 kappale

(3) Vaikka Euroopan talous- ja sosiaalitilastoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on osoittautunut hyödylliseksi, yhteisössä tapahtuneet muutokset, ja erityisesti yhteisön laajeneminen 25 jäsenvaltiota käsittäväksi, edellyttävät muutosten tekemistä komitean tehtäviin, toimivaltuuksiin, kokoonpanoon ja menettelyihin. Selkeyden vuoksi on aiheellista korvata komitea uudella komitealla.

(3) Vaikka Euroopan talous- ja sosiaalitilastoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on osoittautunut hyödylliseksi, yhteisössä tapahtuneet muutokset, ja erityisesti yhteisön laajeneminen 27 jäsenvaltiota käsittäväksi, edellyttävät muutosten tekemistä komitean tehtäviin, toimivaltuuksiin, kokoonpanoon ja menettelyihin. Selkeyden vuoksi on aiheellista korvata komitea uudella komitealla.

Perustelu

Toimituksellinen oikaisu: EU:ssa on 27 jäsenvaltiota.

Tarkistus 3

Johdanto-osan 5 kappale

(5) Olisi löydettävä tasapaino laajentuneessa yhteisössä komitean tehokkaan työskentelyn vuoksi perustellun jäsenmäärän vähentämistarpeen ja 8 päivänä marraskuuta 2005 annetuissa neuvoston päätelmissä esitetyn yhteisön tilastoihin liittyvien kaikkien sidosryhmien edustustarpeen välille.

(5) Olisi löydettävä tasapaino laajentuneessa yhteisössä tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan tehokkaan työskentelyn vuoksi perustellun jäsenmäärän vähentämistarpeen ja 8 päivänä marraskuuta 2005 annetuissa neuvoston päätelmissä esitetyn yhteisön tilastoihin liittyvien kaikkien sidosryhmien edustustarpeen välille.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 4

Johdanto-osan 6 kappale

(6) On tarpeen paremmin arvioida ja tasapainottaa yhteisön tilastovaatimusten hyötyjä ja kustannuksia sekä tasapainottaa uudelleen ja vähentää yhteisön tilastoalan lainsäädännöstä aiheutuvaa taakkaa ja tällä tavoin helpottaa kasvavaan kysyntään vastaamista, joten komitealla olisi oltava vahvempi asema yhteisön tilasto-ohjelman valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

(6) On tarpeen paremmin arvioida ja tasapainottaa yhteisön tilastovaatimusten hyötyjä ja kustannuksia sekä tasapainottaa uudelleen ja vähentää yhteisön tilastoalan lainsäädännöstä aiheutuvaa taakkaa ja tällä tavoin helpottaa kasvavaan kysyntään vastaamista, joten tilastoasioiden neuvoa-antavalla toimikunnalla olisi oltava vahvempi asema yhteisön tilasto-ohjelman valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 5

Johdanto-osan 7 kappale

(7) Uuden komitean olisi toimittava tilastotietojen käyttäjien, tilastokyselyihin vastaajien ja tilastotietojen tuottajien neuvonantokanavana yhteisön tilastotietopolitiikan tavoitteiden alalla. Päätös 91/116/ETY olisi sen vuoksi kumottava,

(7) Uuden tilastoalan neuvoa-antavan toimikunnan olisi toimittava tilastotietojen käyttäjien, tilastokyselyihin vastaajien ja tilastotietojen tuottajien neuvonantokanavana yhteisön tilastotietopolitiikan tavoitteiden alalla. Päätös 91/116/ETY olisi sen vuoksi kumottava,

Perustelu

Euroopan talous- ja sosiaalitilastoja käsittelevä neuvoa-antava komitea (CEIES) oli –kuten uudenkin elimen on oltava – elin, jossa ovat edustettuina kaikki Euroopan tason toimielimet ja henkilöt, jotka eivät ole mukana virallisissa tilastoissa, eli erityisesti käyttäjät ja vastaajat. Tilastotietojen tuottajat eli kansallisten tilastokeskusten edustajat ovat jo muutoinkin tärkeitä päätöstentekijöitä ja heitä kuullaan muutoinkin riittävästi (esim. komitologiamenettelyn komiteoissa) ja siten heidän ei pitäisi olla edustettuina tilastotoimikunnassa. Tämä on lähtökohtana myös YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisointia koskevassa käsikirjassa.

Tarkistus 6

1 artiklan otsikko

Neuvoa-antava komitea

Eurooppalainen tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 7

1 artiklan 1 kohta

1. Perustetaan yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea (jäljempänä ’komitea’).

1. Perustetaan eurooppalainen tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta (jäljempänä ’tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta’).

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 8

1 artiklan 2 kohta

2. Komitea avustaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota sen varmistamisessa, että käyttäjien tarpeet ja tietojen toimittajille ja tuottajille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yhteisön tilastotietopolitiikan strategisten tavoitteiden ja painopisteiden koordinoinnissa.

2. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta avustaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota sen varmistamisessa, että käyttäjien tarpeet ja tietojen toimittajille ja tuottajille aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon yhteisön tilastotietopolitiikan strategisten tavoitteiden ja painopisteiden koordinoinnissa.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 9

2 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Komissio kuulee komiteaa yhteisön tilasto-ohjelman valmistelun varhaisessa vaiheessa. Komitea antaa lausuntonsa erityisesti seuraavista aiheista:

1. Komissio kuulee tilastoasioiden neuvoa-antavaa toimikuntaa yhteisön tilasto-ohjelman valmistelun varhaisessa vaiheessa. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta antaa lausuntonsa erityisesti seuraavista aiheista:

Perustelu

Ehdotetut muutokset vastaavat CEIES:in tähänastista tehtäväkenttää ja tekstin muita osia (esimerkiksi 3 artiklaa).

Tarkistus 10

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) tasapaino (ensisijaiset alat ja resurssit) yhteisön tilasto-ohjelman ja komission tilasto-ohjelman eri alojen välillä;

c) tasapaino (ensisijaiset alat ja resurssit) yhteisön tilasto-ohjelman ja komission tilasto-alan vuotuisen työohjelman eri alojen ja tilastotyön ensisijaisten alojen uudelleenmäärittämismahdollisuuksien välillä;

Perustelu

Ehdotetut muutokset vastaavat CEIES:in tähänastista tehtäväkenttää ja tekstin muita osia (esimerkiksi 3 artiklaa).

Tarkistus 11

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

d) yhteisön tilasto-ohjelman täytäntöön panemiseksi tarvittavat resurssit mukaan luettua yhteisölle ja kansallisille viranomaisille suoraan aiheutuvat kustannukset;

d) yhteisön tilasto-ohjelman täytäntöön panemiseksi tarvittavien resurssien riittävyys mukaan luettuna yhteisölle ja kansallisille viranomaisille suoraan aiheutuvat kustannukset sekä kysymys siitä, ovatko yhteisön tilastojen laajuus, yksityiskohtaisuus ja kustannukset oikeassa suhteessa käyttäjien tarpeisiin;

Perustelu

Ehdotetut muutokset vastaavat CEIES:in tähänastista tehtäväkenttää ja tekstin muita osia (esimerkiksi 3 artiklaa).

Tarkistus 12

2 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) tilastotietojen toimittajille aiheutuvat tietojen toimittamiseen liittyvät kustannukset.

e) tilastotietojen toimittajille aiheutuvat tietojen toimittamiseen liittyvät kustannukset ja mahdollisuudet vastaajien kuormituksen vähentämiseen ottaen erityisesti huomioon pk-yrityksille aiheutuvan kuormituksen.

Perustelu

Yhteisön tilasto-ohjelmasta päättävien (Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission) on oltava perillä koottujen tietojen kustannus/hyöty-suhteesta.

Tarkistus 13

2 artiklan 2 kohta

2. Lisäksi komitea kiinnittää komission huomion aloihin, joilla voi olla tarpeen kehittää uusia tilastotoimia, ja antaa komissiolle neuvoja siitä, miten käyttäjien laatutarpeisiin voidaan vastata paremmin, ottaen huomioon tietojen toimittajille ja tuottajille aiheutuvat kustannukset.

2. Lisäksi tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta kiinnittää komission huomion aloihin, joilla voi olla tarpeen kehittää uusia tilastotoimia, ja antaa komissiolle neuvoja siitä, miten voidaan lisätä Euroopan tilastojärjestelmän merkitystä käyttäjille, ottaen huomioon tietojen toimittajille ja tuottajille aiheutuvat kustannukset.

Perustelu

Innovatiivisen tehtävän parempi kuvaus.

Tarkistus 14

3 artiklan 1 kohta

1. Komitea antaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pyynnöstä lausuntoja asioista, jotka liittyvät käyttäjien vaatimuksiin yhteisön tilastotietopolitiikan kehittämisessä, yhteisön tilasto-ohjelman painopisteisiin, käytössä olevien tilastojen arviointiin, tietojen laatuun ja tietojen levittämistä koskevaan politiikkaan.

1. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta antaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pyynnöstä lausuntoja asioista, jotka liittyvät käyttäjien vaatimuksiin ja tietojen toimittajien kustannuksiin yhteisön tilastotietopolitiikan kehittämisessä, yhteisön tilasto-ohjelman painopisteisiin, käytössä olevien tilastojen arviointiin, tietojen laatuun ja tietojen levittämistä koskevaan politiikkaan.

Perustelu

Päätöksentekijöiden (Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission) on voitava saada tietoja tilasto-ohjelman yksittäisten tietokokonaisuuksien kustannus/hyöty-suhteesta.

Tarkistus 15

3 artiklan 2 kohta

2. Komitea antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja ja raportteja käyttäjien vaatimuksista ja tietojen toimittajille yhteisön tilastojen tuottamisesta ja levittämisestä aiheutuvista kustannuksista aina, kun se pitää sitä tarpeellisena tehtäviensä hoitamiseksi.

2. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta antaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle lausuntoja ja raportteja käyttäjien vaatimuksista ja tietojen toimittajille yhteisön tilastojen tuottamisesta ja levittämisestä aiheutuvista kustannuksista aina, kun se pitää sitä tarpeellisena tehtäviensä hoitamiseksi.

Komissio antaa vuosittain selvityksen siitä, miten se on ottanut huomioon komitean lausunnot.

Komissio antaa vuosittain selvityksen siitä, miten se on ottanut huomioon tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan lausunnot.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 16

3 artiklan 3 kohta

3. Tehtäviään hoitaessaan komitea toimii yhteistyössä tilasto-ohjelmakomitean ja raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean kanssa. Se lähettää kopiot lausunnoistaan ja raporteistaan näille kahdelle komitealle.

3. Tehtäviään hoitaessaan tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta toimii yhteistyössä tilasto-ohjelmakomitean ja raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean kanssa. Se tiedottaa säännöllisesti näille kahdelle komitealle lausunnoista, jotka koskevat 2 artiklan mukaisia tehtäviä, ja toimittaa niille lausuntonsa ja selontekonsa, jotka se on laatinut tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla. Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan ja näiden kahden komitean tiiviillä yhteistyöllä ohjelman suunnitteluvaiheessa on tarkoitus parantaa Euroopan tilastojärjestelmän hallinnointia ja yhteisön tilastojen laatua.

Perustelu

On mitä suotavinta täsmentää artiklaa yhteistyötä koskevalla viittauksella. Muut lisäykset vastaavat neuvoston 8. marraskuuta 2005 tekemiä päätelmiä.

Tarkistus 17

3 artiklan 4 kohta

4. Komitea luo yhteydet käyttäjiä edustaviin kansallisiin tilastoneuvostoihin.

4. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta luo yhteydet käyttäjiä edustaviin kansallisiin tilastoneuvostoihin.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 18

4 artiklan 1 kohdan 1 ja 2 alakohta

1. Komiteaan kuuluu 25 jäsentä.

1. Tilastoasioiden neuvoa-antavaan toimikuntaan kuuluu 24 jäsentä.

Komissio nimittää neljätoista komitean jäsentä kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Kyseisten jäsenten nimittämiseksi jokaisen jäsenvaltion on esitettävä komissiolle kaksi ehdokasta, joilla on vankka tilastoalan pätevyys. Komissio pyrkii varmistamaan, että jäsenten kokoonpanossa otetaan tasapuolisesti huomioon kansalaisyhteiskunta ja tiedeyhteisö ja että yhteisön tilasto-ohjelman eri tilastoalat tulevat riittävästi katetuksi.

a) Komissio nimittää kaksitoista tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan jäsentä kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Jäsenet ovat toiminnassaan riippumattomia. Kyseisten jäsenten nimittämiseksi jokaisen jäsenvaltion on esitettävä komissiolle kolme ehdokasta, joilla on vankka tilastoalan pätevyys. Komissio pyrkii varmistamaan, että kyseisten kahdentoista jäsenen kokoonpanossa otetaan huomioon käyttäjien, tuottajien, vastaajien ja kansalaisyhteiskunnan, tiedeyhteisö mukaan luettuna, tasapuolinen edustus.

Tarkistus 19

4 artiklan 1 kohdan 3 ja 4 alakohta

Elimet nimittävät suoraan kymmenen omaa jäsentään seuraavasti:

b) Elimet nimittävät suoraan yksitoista omaa jäsentään seuraavasti:

a) yksi Euroopan parlamentin edustaja,

(i) yksi Euroopan parlamentin edustaja,

b) yksi neuvoston edustaja,

(ii) yksi neuvoston edustaja,

c) yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustaja,

(iii) yksi Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustaja,

d) yksi alueiden komitean edustaja,

(iv) yksi alueiden komitean edustaja,

e) yksi Euroopan keskuspankin edustaja,

(v) yksi Euroopan keskuspankin edustaja,

f) kaksi tilasto-ohjelmakomitean edustajaa,

(vi) kaksi tilasto-ohjelmakomitean edustajaa,

g) yksi Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestöä (UNICE) edustava jäsen,

(vii) yksi Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestöä (Business Europe) edustava jäsen,

h) yksi Euroopan ammatillista yhteisjärjestöä (EAY) edustava jäsen,

(viii) yksi Euroopan ammatillista yhteisjärjestöä (EAY) edustava jäsen,

i) yksi Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalaista liittoa (UEAPME) edustava jäsen.

(ix) yksi Käsiteollisuuden ja pienten ja keskisuurten yritysten eurooppalaista liittoa (UEAPME) edustava jäsen,

 

– (ix a) Euroopan tietosuojavaltuutettu.

Eurostatin pääjohtaja on komitean jäsen viran puolesta.

c) Eurostatin pääjohtaja on tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan jäsen viran puolesta mutta ilman äänioikeutta.

Tarkistus 20

4 artiklan 1 kohdan 5 alakohta

Jäsenten luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

2. Jäsenten luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

Tarkistus 21

5 artiklan 1 kohta

1. Komitean jäsenten toimikausi on neljä vuotta ja se voidaan uusia kerran. Kun jäsenten toimikausi päättyy, he jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen on nimitetty uudet jäsenet tai heidät on nimitetty uudeksi toimikaudeksi.

1. Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta ja se voidaan uusia kerran. Kun jäsenten toimikausi päättyy, he jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen on nimitetty uudet jäsenet tai heidät on nimitetty uudeksi toimikaudeksi.

Perustelu

Toimikunnan viisivuotinen toimikausi vastaa paremmin toimielinten toimikautta.

Tarkistus 22

6 artiklan otsikko

Komitean rakenne ja toiminta

Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan rakenne ja toiminta

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 23

6 artiklan 1 kohta

1. Komitea valitsee puheenjohtajansa komission nimittämien jäsenten keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta ja se voidaan uusia kerran.

1. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta valitsee puheenjohtajansa komission nimittämien jäsenten keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta ja se voidaan uusia kerran.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 24

6 artiklan 2 kohta

2. Puheenjohtaja kutsuu komitean koolle vähintään kerran vuodessa joko omasta aloitteestaan tai jäsenistä vähintään kolmasosan pyynnöstä.

2. Puheenjohtaja kutsuu tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan koolle vähintään kerran vuodessa joko omasta aloitteestaan tai jäsenistä vähintään kolmasosan pyynnöstä.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 25

6 artiklan 3 kohta

3. Valmistellessaan hyvin monimutkaisia tilastoihin liittyviä asioita komitea voi pyytää komissiota perustamaan tilapäisiä työryhmiä, joiden puheenjohtajana toimii komitean jäsen. Kukin työryhmä muodostetaan asiantuntijoista huolehtien ammatillisten taustojen ja maantieteellisen jakautumisen riittävästä tasapainosta. Työryhmien puheenjohtajat esittävät ryhmänsä työn tulokset komitean kokouksessa raportin muodossa.

3. Valmistellessaan hyvin monimutkaisia tilastoihin liittyviä asioita tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta voi pyytää yhteisymmärryksessä komission kanssa perustaa tilapäisiä työryhmiä, joiden puheenjohtajana toimii komitean jäsen. Kukin työryhmä muodostetaan asiantuntijoista huolehtien ammatillisten taustojen riittävästä tasapainosta. Työryhmien puheenjohtajat esittävät ryhmänsä työn tulokset tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan kokouksessa raportin muodossa.

Perustelu

Jos toimikunta voisi ainoastaan ehdottaa työryhmien perustamista, se olisi liian riippuvainen komissiosta.

Työryhmien kokoonpanossa ei ole tarkoituksenmukaista ottaa huomioon maantieteellistä jakautumista, sillä ne on pidettävä hyvin pieninä työskentelykyvyn varmistamiseksi.

Tarkistus 26

6 artiklan 3 a kohta (uusi)

 

3 a. Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta voi tehtäviensä hoitamiseksi teettää selvityksiä ja järjestää seminaareja.

Perustelu

On syytä säätää mahdollisuudesta turvautua riippumattomiin asiantuntijoihin, jotka osallistuvat työohjelmien arviointiin ja mahdollisten uusien suositusten työstämiseen.

CEIES:in vakiintuneena käytäntönä oli seminaarien järjestäminen, ja tämä olisi otettava huomioon myös uudessa oikeusperustassa.

Tarkistus 27

6 artiklan 4 kohta

4. Komission yksiköiden edustajat, joiden alaan asia kuuluu, voivat osallistua komitean ja työryhmien kokouksiin tarkkailijoina.

4. Komission yksiköiden edustajat, joiden alaan asia kuuluu, voivat osallistua tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan ja työryhmien kokouksiin tarkkailijoina.

Puheenjohtaja voi antaa luvan muiden tarkkailijoiden osallistumiseen komitean kokouksiin.

Puheenjohtaja voi antaa luvan muiden tarkkailijoiden osallistumiseen tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan kokouksiin.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 28

6 artiklan 5 kohta

5. Komission yksiköt huolehtivat komitean ja työryhmien sihteeristötehtävistä.

5. Komission yksiköt huolehtivat tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan ja työryhmien sihteeristötehtävistä. Tämä ei vaikuta toimikunnan riippumattomuuteen.

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että toimikunta on riippumaton komissiosta, ja tämä on varmistettava myös sihteeristötehtävien yhteydessä.

Tarkistus 29

6 artiklan 5 a kohta (uusi)

 

5 a. Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan menot sisällytetään komission menoarvioon.

Perustelu

Komission on rahoitettava uuden elimen toiminta, kuten se rahoitti CEIES:in toiminnan.

Tarkistus 30

7 artiklan 1 kohta

1. Komitean antama lausunto on pätevä, jos kaksi kolmasosaa komitean jäsenistä on henkilökohtaisesti tai muilla työjärjestyksessä täsmennettävillä tavoilla läsnä.

1. Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan antama lausunto on pätevä, jos sen kaikki jäsenet on kutsuttu koolle viimeistään kaksi viikkoa etukäteen ilmoittamalla heille esityslistasta ja kaksi kolmasosaa toimikunnan jäsenistä on henkilökohtaisesti tai muilla työjärjestyksessä täsmennettävillä tavoilla läsnä.

Perustelu

Äänestysprosessista ei ole säädetty riittävästi.

Äänioikeutta koskeva täsmennys: Eurostatin pääjohtajalla ei ole äänioikeutta.

Tarkistus 31

7 artiklan 2 kohta

2. Ainoastaan jäsenet osallistuvat äänestyksiin. Jäsen voi siirtää äänensä toiselle jäsenelle. Yhdelle jäsenelle voidaan siirtää enintään kaksi ääntä.

2. Ainoastaan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut jäsenet osallistuvat äänestyksiin. Jäsen voi siirtää äänensä toiselle jäsenelle. Yhdelle jäsenelle voidaan siirtää enintään kaksi ääntä.

Perustelu

Äänestysprosessista ei ole säädetty riittävästi.

Äänioikeutta koskeva täsmennys: Eurostatin pääjohtajalla ei ole äänioikeutta.

Tarkistus 32

7 artiklan 3 kohta

3. Komitean on perusteltava antamansa lausunnot. Lausunnot annetaan äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtaja antaa ratkaisevan lisä-äänen.

3. Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan on perusteltava antamansa lausunnot. Lausunnot annetaan äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtaja antaa ratkaisevan lisä-äänen.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 33

8 artikla

Komitean jäsenet eivät saa ilmaista komitean tai työryhmien työskentelyn kautta saamiansa tietoja, jos komissio ilmoittaa heille, että pyydetty lausunto tai esitetty kysymys on luonteeltaan luottamuksellinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 287 artiklan soveltamista.

Tilastoasioiden neuvoa-antavan toimikunnan jäsenet eivät saa ilmaista toimikunnan tai työryhmien työskentelyn kautta saamiansa tietoja, jos komissio ilmoittaa heille, että pyydetty lausunto tai esitetty kysymys on luonteeltaan luottamuksellinen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 287 artiklan soveltamista.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 34

9 artikla

Komitea vahvistaa työjärjestyksensä komissiota kuultuaan. Työjärjestys toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tilastoasioiden neuvoa-antava toimikunta vahvistaa työjärjestyksensä komissiota kuultuaan. Työjärjestys toimitetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Perustelu

Eräiden jäsenvaltioiden kansalliset tilastokeskukset ovat perustaneet elimen, jossa ovat edustettuina kaikki itse tilastokeskukseen kuulumattomat eturyhmittymät ja jota kutsutaan tilastotoimikunnaksi (englanniksi Statistical Council). YK:n vuonna 2003 laatimassa tilastoinnin organisoimista koskevassa käsikirjassa käytetään "National Statistical Councils" ‑nimitystä elimistä, jotka avustavat tilastokeskuksia hoitamalla valvonta- tai konsultointitehtäviä. Tämän nimityksen käyttäminen antaa heti asianosaisille käsityksen kyseisen elimen luonteesta.

Tarkistus 35

11 artikla

Tämä päätös tulee voimaan [].

Tämä päätös tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun se on julkaistu virallisessa lehdessä.

Perustelu

Uusi elin olisi perustettava mahdollisimman pian.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

A.    Komission ehdotuksen sisältö

Komission ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi on tarkoitus uudistaa nykyisen Euroopan talous- ja sosiaalitilastoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean (CEIES) rakenteita. Uusi elin, jonka nimi on "Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea", avustaa Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota yhteisön tilastotietopolitiikan strategisten tavoitteiden ja painopistealueiden koordinoinnissa. Avustaminen kattaa kaikki yhteisön tilastotietopolitiikan kannalta olennaiset tilastoalat (1 artikla).

Ehdotuksen 2 artiklan mukaan komissio kuulee komiteaa yhteisön tilasto-ohjelman valmistelun varhaisessa vaiheessa, ja komitea antaa lausuntonsa erityisesti seuraavista aiheista:

·   ohjelman merkityksellisyys suhteessa Euroopan yhdentymisen ja kehityksen kannalta keskeisiin kysymyksiin ja yhteisön toimintojen kannalta ottaen huomioon taloudelliset, yhteiskunnalliset ja tekniset muutokset

·   ohjelman täytäntöön panemiseksi tarvittavat resurssit

·   painopisteiden ja resurssien tasapaino eri alojen välillä

·   tilastotietojen toimittamiseen liittyvät kustannukset.

Lisäksi CEIESin tehtävänä on kiinnittää komission huomio aloihin, joilla voi olla tarpeen kehittää uusia tilastotoimia, ja antaa komissiolle neuvoja siitä, miten käyttäjien laatutarpeisiin voidaan vastata paremmin.

Komitea antaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pyynnöstä lausuntoja asioista, jotka liittyvät:

·   käyttäjien vaatimuksiin yhteisön tilastotietopolitiikan kehittämisessä

·   yhteisön tilasto-ohjelman painopisteisiin

·   käytössä olevien tilastojen arviointiin

·   tietojen laatuun ja tietojen levittämistä koskevaan politiikkaan (3 artikla).

Ehdotuksensa 4 artiklalla komissio vähentää neuvoa-antavan komitean jäsenmäärän 79:stä 25:een. Komissio nimittää neljätoista komitean jäsentä kuultuaan Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Jokaisen jäsenvaltion on esitettävä komissiolle kaksi ehdokasta, ja komissio pyrkii varmistamaan, että jäsenten kokoonpanossa otetaan huomioon kansalaisyhteiskunta ja että yhteisön tilasto-ohjelman eri tilastoalat tulevat riittävästi katetuiksi.

Elimet (Euroopan parlamentti, neuvosto, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan keskuspankki, tilasto-ohjelmakomitea, UNICE, ETUC) nimittävät suoraan kymmenen omaa jäsentään, ja Eurostatin pääjohtaja on komitean jäsen viran puolesta.

B.    Esittelijän kanta

Esittelijä kannattaa komission aikomusta jatkaa CEIESin tärkeää työtä ehdotetussa uudessa muodossa.

Avustaminen on ulotettu koskemaan yhteisön tilastoja yleensä, vaikka pääpaino on edelleen talous- ja sosiaalitilastoilla. Nimitys neuvoa-antava "komitea" voitaisiin ehkä korvata neuvoa-antavalla "neuvostolla", jotta ei synny sekaannusta tilasto-alan komitologiamenettelykomiteoiden kanssa. Tästä voitaisiin keskustella; esittelijä ei ehdota asiaa koskevia tarkistuksia, mutta haluaisi kuulla muiden toimielinten kannan.

Esittelijä kannattaa neuvoa-antavan komitean jäsenmäärän vähentämistä. Koska jokainen jäsenvaltio ei enää voi saada edustajaa komiteaan, sen kokoonpanon on oltava tasapainoinen erityisesti 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenten osalta. Useamman kuin yhden ehdokkaan luettelo kustakin jäsenvaltiosta voi helpottaa valitsijoiden työtä. On syytä korostaa, että kaikki jäsenet ovat toiminnassaan riippumattomia ja hoitavat tehtävänsä yksityishenkilöinä ja asiantuntijoina.

Esittelijä ehdottaa lisättäväksi 4 artiklan 2 kohdan luetteloon Euroopan tietosuojavaltuutetun, millä hän haluaa korostaa, että on entistä tärkeämpää olla tietoinen tietosuojakysymyksistä ja tietojenkäsittelyn yksityisyyden suojalle aiheuttamista vaaroista.

Esittelijä ei yhdy komission ehdotukseen (4 artikla) siitä, että Eurostatin pääjohtaja olisi komitean äänivaltainen jäsen. Se ei olisi normaalia, sillä neuvoa-antavan komitean työ on tarkoitettu Eurostatille ja kansallisille tilastolaitoksille. Komission/Eurostatin tulee tietysti osallistua asiaan ja olla valmiita antamaan apuaan ja tukeaan, mutta sen edustajalle ei pidä antaa oikeutta äänestää neuvoa-antavan komitean lausunnoista ja neuvoista.

Esittelijä on tietoinen, että on nostettu esiin kysymys siitä, tarvitaanko tilastotyössä sekä tätä neuvoa-antavaa komiteaa että eurooppalaisen tilastohallinnoinnin neuvoa-antavaa lautakuntaa, jollaisen perustamista ehdotetaan komission asiakirjassa KOM(2006)0599. Esittelijän mielestä molempia tarvitaan, koska niillä on eri rooli. Jäsenmäärältään pienemmän hallinnoinnin neuvoa-antavan lautakunnan pääasiallinen tehtävä on varmistaa yhteisön tason tilastotietojen luotettavuus ja prosessin oikeellisuus ja luotettavuus. Käsiteltävänä olevassa mietinnössä tarkoitettu neuvoa-antava komitea keskittyy toimitettavien tilastotietojen moninaisuuteen, laatuun ja sisältöön sekä tietojen käyttäjien ja tuottajien etuihin tehokkaassa ja avoimessa tiedonkeruuprosessissa, jolla maksimoidaan tietojen käyttökelpoisuus ja minimoidaan niiden keruusta koituva hallinnollinen rasitus.

Yhdessä näiden kahden ehdotuksen on tarkoitus tehostaa nykyisiä käytäntöjä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön tilastotietopolitiikan eurooppalainen neuvoa-antava komitea

Viiteasiakirjat

KOM(2006)0653 - C6-0379/2006 - 2006/0217(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

3.11.2006

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

29.11.2006

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

29.11.2006

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

19.12.2006

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ieke van den Burg

12.12.2006

 

 

Valiokuntakäsittely

27.3.2007

4.6.2007

10.9.2007

 

Hyväksytty (pvä)

11.9.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Maria Petre, Poul Nyrup Rasmussen, Charles Tannock

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Íñigo Méndez de Vigo

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.9.2007