Zpráva - A6-0336/2007Zpráva
A6-0336/2007

ZPRÁVA o zelené knize: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“

19. 9. 2007 - (2007/2105(INI))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodaj: Karl-Heinz Florenz


Postup : 2007/2105(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0336/2007

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o zelené knize: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“

(2007/2105(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zelenou knihu Komise: „K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU“ (KOM(2007)0027),

–   s ohledem na Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC),

–   s ohledem na evropskou strategii WHO z roku 2004 pro politiku odvykání kouření,

–   s ohledem na doporučení politiky WHO z roku 2007 o ochraně před expozicí sekundárnímu tabákovému kouři,

–   s ohledem na prohlášení Komise k nařízení REACH týkající se tabákových příměsí a příslušných pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu,

–   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0336/2007),

A. vzhledem k tomu, že tabákový kouř je složitou směsí jedovatých látek skládající se z více než 4000 látek, včetně jedů jako je kyselina kyanovodíková, čpavek a oxid uhelnatý, a také z více než 50 látek, které jsou prokazatelně rakovinotvorné,

B.  vzhledem k tomu, že v celé Evropské unii umírá na následky kouření ročně nejméně 650 000 lidí,

C. vzhledem k tomu, že je vědecky dokázáno, že tabákový kouř a tabákové výrobky, které neprodukují kouř, způsobují těžké zdravotní komplikace a jsou příčinou předčasných úmrtí,

D. vzhledem k tomu, že tabákový kouř poškozuje mj. dýchací cesty, což způsobuje podráždění sliznic, kašel, chraptivost, dušnost, snížení funkčnosti plic, vznik a zhoršení astmatu, zápalu plic, zánět průdušek a chronické obstruktivní onemocnění plic, a že poškození cév je tak značné, že může vést k srdečnímu infarktu a k mrtvici, a že více než zdvojnásobuje riziko věkem podmíněné degenerace makuly, což je v příčinou ztráty zraku (AMD),  

E.  vzhledem k tomu, že přítomnost tabákového kouře obecně nebo na pracovišti prokazatelně zvyšuje riziko rakoviny plic a že např. u zaměstnanců v gastronomických provozech, kde je dovoleno kouřit, je pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic o 50 % vyšší než u zaměstnanců, kteří tabákovému kouři vystaveni nejsou,  

F.  vzhledem k tomu, že podle odhadů umírá v Evropské unii na následky pasivního kouření ročně asi 80 000 lidí,

G. vzhledem k tomu, že zejména děti jsou na tabákový kouř velmi citlivé, např. doma a v soukromých dopravních prostředcích,

H. vzhledem k tomu, že tabákový kouř může být během těhotenství příčinou zvýšeného rizika poškození plodu, potratu, narození mrtvého plodu nebo předčasného porodu, pomalejšího růstu plodu, menšího obvodu hlavičky plodu a snížené porodní hmotnosti, a že existuje souvislost mezi pasivním kouřením a záněty středního ucha, závažným poškozením funkcí plic, astmatem a také syndromem náhlého úmrtím kojenců,

I.   vzhledem k tomu, že Evropská unie a 25 z 27 jejích členských států již podepsalo a ratifikovalo Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC), v jejíž preambuli je uvedeno, že nárok na ochranu před tabákovým kouřem vyplývá ze základních lidských práv a svobod a že v souladu s článkem 8 FCTC je ochrana před tabákovým kouřem nezadatelným právem,

J.   vzhledem k tomu, že největšího prospěchu pro společnost a hospodářství bude nejlépe dosaženo, pokud bude vytváření nekuřáckého prostředí doplňováno účinnými politikami odvykání kouření na úrovni EU a/nebo členských států, jako jsou a) účinné programy na podporu odvykání ve vzdělávacích zařízeních, zdravotnických zařízeních, na pracovištích a sportovištích a také snazší přístup k terapiím zaměřeným na odvykání (k behavioristickým i farmakologickým terapiím) pro ty, kteří chtějí přestat kouřit, b) diagnostikování a léčba závislosti na tabáku v národních zdravotnických a vzdělávacích programech a c) spolupráce na usnadnění přístupu a finanční dostupnosti v souladu s článkem 14 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC),   

K. vzhledem k tomu, že povinností odpovědné politiky je vytvořit prostředí, v němž již není kouření považováno za normální, což bude kuřáky motivovat k tomu, aby kouření omezili či kouřit přestali, podpoří je v procesu odvykání a zabrání tomu, aby děti a mladiství kouřit začali,

L.  vzhledem k tomu, že pouze všeobecný zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně gastronomických provozů a provozů poskytujících nápoje, a také ve všech veřejných budovách a dopravních prostředcích může ochránit zdraví pracovníků a nekuřáků a že takový zákaz usnadní situaci těm, kteří chtějí s kouřením přestat,

M. vzhledem k tomu, že není známo, že by došlo k náhlému poklesu tržeb v gastronomických podnicích v zemích, kde byl zaveden všeobecný zákaz kouření,

N. vzhledem k tomu, že Světová banka ve své zprávě z roku 1999 „Zpomalení epidemie: vlády a hospodářské aspekty kontroly tabáku“ poukázala na efektivnost nákladů daňových opatření k omezení poptávky po tabákových výrobcích a ke snížení celkové spotřeby tabáku a že WHO rovněž zdůraznila, že zdanění má největší účinek,

O. vzhledem k tomu, že se v evropské strategii WHO pro politiku odvykání kouření z roku 2004 uvádí, že zásahy ve prospěch odvykání kouření (jak behavioristické, tak farmakologické) jsou důležitou a z hlediska nákladů efektivní součástí komplexní strategie kontroly tabáku, která v budoucnosti značně uspoří výdaje zdravotního systému,

P.  vzhledem k tomu, že je známo, že spotřeba tabáku evropskému hospodářství ročně způsobuje škody, jež lze vyjádřit ve stovkách miliard,

Q. vzhledem k tomu, že náklady, které souvisí se spotřebou tabáku a zatěžují systémy zdravotní péče, nese celá společnost, a nikoliv jejich původci,

R.  vzhledem k tomu, že je nepřijatelné, aby některé členské státy ve svých zemích podporovaly nákup tabákových výrobků nízkými daňovými sazbami za účelem zvýšení svých celkových daňových příjmů,

S.  vzhledem k tomu, že 70 % občanů EU jsou nekuřáci,

T.  vzhledem k tomu, že se pro zákaz kouření na pracovištích vyslovilo 86 % občanů EU, pro zákaz kouření v ostatních veřejných prostorách 84 %, pro zákaz kouření v restauracích 77 % a pro zákaz kouření v barech a hostincích 61 % občanů EU,

U. vzhledem k tomu, že výchova zaměřená na cílové skupiny, zejména na mládež, těhotné ženy a rodiče, pomáhá omezit spotřebu tabáku,

1.  vítá zelenou knihu Komise jako výchozí bod pro odpovědnou evropskou politiku na ochranu občanů před tabákovým kouřem, který je zdraví škodlivý;

2.  vítá postup těch členských států, které již vydaly účinná opatření na ochranu před pasivním kouřením;

3.  opakuje svůj požadavek předložený Komisi již v usnesení ze dne 23. února 2005 o Evropském akčním plánu v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví 2004–2010[1], a to zařadit co nejdříve tabákový kouř do směrnice o nebezpečných látkách (67/548/EHS) jako rakovinotvornou látku do kategorie 1, aby tabákový kouř spadal do oblasti působnosti směrnice o karcinogenech a mutagenech (2004/37/ES);

4.  vyzývá Komisi, aby vytvořila seznam a kvantifikovala konkrétní škodlivé dopady kouření u mládeže v členských státech a aby následně spolu s členskými státy, které se zavázaly k omezení kouření u mládeže o nejméně 50 % do roku 2025, formulovala evropské cíle pro členské státy zaměřené na snižování spotřeby tabáku u mládeže,

5.  aniž jsou dotčeny jakékoliv povinnosti vyplývající z právních předpisů Společenství zdůrazňuje, že členské státy mohou svobodně určit formu opatření, která mají být přijata na vnitrostátní úrovni, ale že by Komisi v polovině stanoveného období a na jeho konci měly podat zprávu o pokroku v omezování škodlivých účinků kouření u mládeže,

6.  připomíná, že Komise má podpůrnou úlohu v dosahování evropských cílů, která spočívá v pomoci členským státům vyměňovat si znalosti a osvědčené postupy a provádět evropský výzkum v oblasti boje proti škodlivým účinkům kouření u mládeže;

7.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu rámcové směrnice o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti (89/391/EHS), v němž bude vyžadovat, aby všichni zaměstnavatelé zajistili, že se na pracovišti nevyskytuje tabákový kouř;

8.  vyzývá členské státy, aby do dvou let zavedly neomezený zákaz kouření na všech uzavřených pracovištích, včetně stravovacích zařízení, a také ve všech uzavřených veřejných budovách a dopravních prostředcích v Evropské unii;

9.  vyzývá Komisi, aby vypracovala zprávu o nákladech, které vznikají národním systémům zdravotní péče a hospodářství Evropské unie v souvislosti s kouřením a působením tabákového kouře;

10. vyzývá Komisi, aby do roku 2008, pokud to bude možné, předložila návrh na úpravu směrnice 2001/37/ES (směrnice o tabákových výrobcích)[2] , který bude obsahovat alespoň:

§ okamžitý zákaz všech příměsí způsobujících závislost,

§ okamžitý zákaz všech příměsí, o kterých je na základě dostupných toxikologických údajů známo, že jsou rakovinotvorné, mutagenní nebo toxické při reprodukci jako takové nebo při pyrolýze (spalování při teplotě 600° C až 950° C)

§ zavedení podrobného postupu pro registraci, hodnocení a povolování tabákových příměsí a úplného vyznačování všech tabákových příměsí na balení,

§ automatický zákaz všech příměsí, u kterých výrobci nebo dovozci tabákových výrobků nepředloží všechny požadované údaje do konce roku 2008 (mj. podle názvů a druhu sestavené seznamy všech obsažených látek, jejich množství a také jejich toxické vlastnosti),

§ povinnost výrobce veřejně zpřístupnit všechny existující údaje o toxických účincích příměsí a látek v tabákovém kouři, včetně toxických účinků látek vznikajících při pyrolýze (veřejné i interní údaje),

§ vytvoření kompendia o tabákových příměsích a látkách v tabákovém kouři a informování spotřebitelů o tomto kompendiu,

§ zavedení systému financování, který výrobcům tabákových výrobků uloží hradit všechny náklady spojené s vytvořením a činností struktur pro hodnocení a kontrolu (např. nezávislé laboratoře, personál, vědecké výzkumy),

§ uplatňování povinnosti výrobce ručit za své výrobky a zavedení odpovědnosti výrobce za financování všech nákladů souvisejících se zdravotními následky spotřeby tabáku,

11. vyzývá Komisi, aby prozkoumala další závazná opatření v rámci EU směřující k Evropě bez tabákového kouře a na podporu komplexní tabákové kontroly a strategie odvykání kouření, např:  

§ zákaz užívání tabáku v přítomnosti mladistvých v soukromé dopravě v celé EU,

§ zákaz prodeje tabákových výrobků mládeži do 18 let v celé EU,

§ vydávání povolení k instalaci automatů na cigarety pouze tehdy, pokud bude zaručeno, že k nim nebude mít mládež do 18 let přístup,

§ odstranění tabákových výrobků ze samoobslužných zón a výloh v maloobchodě,

§ zamezení prodeje tabákových výrobků mládeži do 18 let „na dálku“ (např. prostřednictvím internetu);

§ podpora preventivních opatření a protikuřáckých kampaní zaměřených na mládež;

§ zákaz internetové reklamy na tabákové výrobky,

§ povzbuzování členských států v zavádění neinflačního zdanění všech tabákových výrobků,

§ zavedení vysoké minimální úrovně zdanění všech tabákových výrobků v celé EU,

§ přísnější kontroly pašování tabáku;

12. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jaká daňová opatření by mohla pomoci omezit spotřebu tabáku, zejména u mládeže, a žádá Komisi, aby na základě těchto šetření vydala doporučení pro členské státy;

13. vyzývá všechny členské státy, aby přestaly podporovat nákup tabákových výrobků uplatňováním nízkých daňových sazeb ve svých zemích;

14. vítá rozhodnutí Itálie zakázat veškerou přepravu neoznačených cigaret jako způsob boje proti pašování a v zájmu usnadnění určení původu;

15. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na změnu směrnice 2001/37/ES za účelem odstranění požadavku na uvádění obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého na balení cigaret, které v současnosti kuřákům poskytuje zavádějící srovnání;

16. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na změnu směrnice 2001/37/ES za účelem začlenit obnovenou sérii větších a účinnějších obrazových varování povinně na všechny tabákové výrobky prodávané v Evropské unii, přičemž tato varování by měla být uvedena na obou stranách balení tabákového výrobku; domnívá se, že všechna varování by také měla zahrnovat jasné kontaktní údaje pro pomoc kuřákům při odvykání kouření uvedením bezplatného telefonního čísla nebo internetové stránky;

17. vyzývá členské státy, aby kuřákům, kteří chtějí přestat kouřit, jejich záměr usnadnily podpůrnými opatřeními, např. intervencemi pro odvykání kouření:

· zvýšeným přístupem k odvykacím terapiím – jak farmakologickým (např. k náhradní nikotinové terapii), tak behaviorálním (k poradenství) – prostřednictvím placení a intervence poskytovatelů zdravotní péče,

· zvýšenou cenovou dostupností výrobků pro odvykání kouření (např. výrobků nahrazujících nikotin) snížením sazby DPH;

18. zdůrazňuje, že podle evropské strategie WHO z roku 2004 pro politiku odvykání kouření má intenzivní poradenství poskytnuté lékařem v délce větší než 10 minut nejvyšší míru úspěchu v dosahování dlouhodobé abstinence; vyzývá proto členské státy, aby zavedly poradenství pro ukončení závislosti na nikotinu do vnitrostátního systému zdravotní péče tím, že povzbudí a vyškolí odborníky primární péče, aby se systematicky dotazovali pacientů na kouření a aby radili kuřákům, jak přestat kouřit, a aby za toto intenzivní poradenství platily;

19. vyzývá členské státy, aby vedly informační a vzdělávací kampaně týkající se zdravého životního stylu přizpůsobené všem věkovým kategoriím a sociálním skupinám s cílem umožnit lidem nést odpovědnost za sebe a případně i za své děti;

20. domnívá se, že by taková opatření na odvykání kouření měla zajistit, aby kuřáci, zejména mládež a ekonomicky slabší jedinci, měli přístup k cenově dostupným výrobkům pro odvykání kouření a k léčbě, včetně poradenství, aby se zajistilo, že neexistují nerovnosti, které by osoby, které jsou ve společnosti méně zvýhodněné, odradily od využívání těchto opatření;

21. domnívá se, že by informace o tom, jak přestat kouřit, včetně bezplatných telefonních čísel nebo internetové adresy, měly být viditelně dostupné ve všech místech, kde jsou tabákové výrobky prodávány;

22. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU i nadále prováděla podpůrná opatření, např. opatření ke zvýšení informovanosti; domnívá se, že by rozvoj odbornosti lékařů a ostatního zdravotnického personálu měl být důležitou a prioritní oblastí;

23. vyzývá Komisi, aby navrhla zavedení požadavku, aby se ke každému tabákovému výrobku přiložil leták, který bude spotřebitele neutrálním způsobem informovat o škodlivých účincích spotřeby tabáku, nabídne konstruktivní řešení pro povzbuzení kuřáků k odvykání kouření a odkáže na linku pomoci, která bude mít v celé Unii stejné telefonní číslo;

24. požaduje, jako člen rozpočtového orgánu, aby bylo v této souvislosti financování opatření ke zvýšení informovanosti, která jsou v současné době hrazena z Tabákového fondu Společenství, zajištěno v plném rozsahu také po ukončení činnosti tohoto fondu;

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby do své zdravotní a rozvojové práce a práce se zeměmi s nízkými příjmy zahrnuly kontrolu tabáku jako klíčovou prioritu, aby byla zajištěna dostupnost veškerého nezbytného financování a technické pomoci, aby byli partneři EU ze států AKT schopni splnit své povinnosti vyplývající z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku; vyzývá Komisi, aby vždy rychle splácela všechny své finanční závazky spojené s Rámcovou úmluvou Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku a s příslušnými iniciativami v rámci OSN;

26. vyzývá Itálii a Českou republiku, aby co nejdříve ratifikovaly Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC);

27. odsuzuje přehlížení omezení kouření v Evropském parlamentu některými poslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu, např. kouřením na schodištích nebo v otevřeném poslaneckém baru ve Štrasburku;

28. vyzývá předsednictvo a poukazuje přitom na povinnost být příkladem, aby s okamžitou účinností vydalo zákaz kouření ve všech prostorách Evropského parlamentu bez výjimky; vyzývá k důslednému prosazování tohoto zákazu;

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
  • [2]  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků (Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tabákový kouř je nejvýznamnější a nejnebezpečnější odstranitelnou škodlivou látkou v uzavřených prostorách a hlavní příčinou znečištění ovzduší v uzavřených prostorách. Obsahuje tisíce chemických látek, včetně více než 250 rakovinotvorných a jedovatých látek.

Částice tabákového kouře se v místnostech usazují na stěnách, stropech i předmětech a neustále do vnitřního ovzduší vypouštějí škodlivé, zejména rakovinotvorné, látky; tím se prostor, kde se kouří a kouřilo, stává dlouhodobě také zdrojem znečišťujících látek, z nichž některé jsou rakovinotvorné, způsobují genetické změny a poškozují další generace.

Pro většinu rakovinotvorných látek, které tabákový kouř vytváří, neexistují mezní hodnoty, před jejichž dosažením by tyto látky nebyly zdraví škodlivé. I minimální zatížení karcinogeny obsaženými v tabákovém kouři může přispět ke vzniku nádorů.

Technická větrací zařízení neposkytují dostatečnou ochranu před škodlivými látkami tabákového kouře, dokonce ani nejmodernější ventilační systémy nedokáží nebezpečné látky z vnitřního ovzduší zcela odstranit.

Všechny přední zdravotnické organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO) a její Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny IARC, vydaly jasná doporučení týkající se politiky ochrany před jedovatou směsí tabákového kouře. Podle těchto doporučení platí pro dodatečná opatření následující zásady: Zdravými vnitřními prostorami jsou pouze takové prostory, které neobsahují žádné procento tabákového kouře; žádné ventilační systémy, ani zřizování zón pro kuřáky dostatečně neochrání před genotoxickými karcinogeny.

Všichni lidé by měli mít možnost pracovat na nekuřáckých pracovištích, v nezakouřených uzavřených prostorách a veřejných budovách. Je nutné vytvořit příslušnou legislativu, neboť všechny dobrovolné dohody se opakovaně ukázaly jako neúčinné.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

12.9.2007

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

2

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Rebecca Harms, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer