Pranešimas - A6-0336/2007Pranešimas
A6-0336/2007

PRANEŠIMAS dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“

19.9.2007 - (2007/2105(INI))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Karl-Heinz Florenz


Procedūra : 2007/2105(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0336/2007

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“

(2007/2105(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“ (COM(2007)0027),

–   atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvenciją,

–   atsižvelgdamas į 2004 m. PSO Europos strategiją dėl metimo rūkyti politikos,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. PSO politikos rekomendacijas dėl apsaugos nuo pasyvaus rūkymo poveikio,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą dėl tabako gaminių priedų atsižvelgiant į derybas dėl REACH ir į Europos Parlamento pakeitimus dėl tabako gaminių priedų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A6‑0336/2007),

A. primindamas, kad tabako dūmai yra nuodingas mišinys, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 4000 medžiagų, įskaitant tokias nuodingąsias medžiagas kaip cianido rūgštis, amoniakas bei anglies monoksidas, ir daugiau kaip 50 patvirtintų kancerogeninių medžiagų,

B.  kadangi vien tik Europos Sąjungoje kasmet dėl rūkymo miršta mažiausiai 650 000 žmonių,

C. kadangi moksliniais tyrimais įrodyta, kad tabako dūmai ir bedūmiai tabako produktai lemia didelių sveikatos sutrikimų ir ankstyvą mirtį,

D. kadangi tabako dūmai kenkia kvėpavimo takams ir dėl to sudirginama gleivinė, randasi kosulys, užkimimas, dusulys, blogėja plaučių funkcijos, randasi arba paūmėja astma ar plaučių uždegimas, susergama bronchitu ir lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių ligomis, ir kadangi kraujagyslėms pakenkiama taip smarkiai, kad gali ištikti infarktas ar insultas, be to, daugiau kaip du kartus padidėja apakimo pavojus dėl senatvinės geltonosios dėmės degeneracijos,

E.  primindamas, kad įrodyta, jog dėl tabako dūmų poveikio apskritai arba darbo vietoje padidėja plaučių vėžio rizika, ir tikimybė, pavyzdžiui, darbuotojams, dirbantiems maitinimo įmonėse, kuriose leidžiama rūkyti, susirgti plaučių vėžiu yra 50 proc. didesnė negu darbuotojams, dirbantiems patalpose, kuriose nėra tabako dūmų,

F.  primindamas, kad Europos Sąjungoje kasmet nuo pasyvaus rūkymo miršta apie 80 000 žmonių,

G. primindamas, kad neigiamam tabako dūmų poveikiui, pvz., namuose ir privačiame transporte, ypač jautrūs vaikai,

H. primindamas, kad dėl neigiamo tabako dūmų poveikio nėščiosioms daugėja išsigimimų, persileidimų, negyvagimių, didėja priešlaikinio gimdymo rizika, taip pat jis gali lemti lėtesnį vaisiaus augimą, mažesnę jo galvos apimtį ir mažą svorį gimus, ir kadangi esama ryšio tarp pasyvaus rūkymo ir vidurinės ausies uždegimo, sumažėjusios plaučių funkcijos, astmos ir staigios naujagimių mirties,

I.   kadangi Europos Sąjunga ir 25 valstybės narės iš 27 pasirašė ir ratifikavo PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją, kurios preambulėje pažymėta, kad įsipareigojimas apsaugoti nuo tabako dūmų poveikio paremtas pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis, ir kurios 8 straipsnyje įtvirtinta, kad teisė į apsaugą nuo tabako dūmų poveikio yra įstatymuose numatyta teisė,

J.   kadangi visuomenė ir ekonomika didžiausios naudos turės tuo atveju, jei ES ir (arba) valstybių narių lygmenimis nerūkymo zonų politiką papildys veiksminga skatinimo mesti rūkyti politika, pvz., a) švietimo institucijose, sveikatos priežiūros įstaigose, darbo vietose ir sporto veiklos aplinkoje bus įgyvendinamos veiksmingos mesti rūkyti skatinančios programos ir didinamos asmenų, norinčių mesti rūkyti, terapijos (elgesio ir farmakologinės) galimybės; b) bus pagerinta priklausomybės nuo tabako diagnostika ir gydymas pagal nacionalines sveikatos ir švietimo programas ir c) bus bendradarbiaujama siekiant palengvinti prieinamumą ir įperkamumą, kaip pritarta Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 14 straipsnyje,

K. kadangi atsakingai įgyvendinant politiką privalu sukurti tokią aplinką, kurioje rūkymas nebūtų laikomas normaliu dalyku, kuri skatintų rūkalius mažiau rūkyti arba nustoti rūkyti, kuri padėtų jiems metant rūkyti ir kuri atgrasytų vaikus ir jaunimą pradėti rūkyti,

L.  kadangi tik visiškai uždraudus rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo ir gėrimo įstaigas, ir visose viešosiose įstaigose bei transporto priemonėse bus galima apsaugoti darbuotojus ir nerūkančiuosius, be to, tai padės rūkaliams lengviau mesti rūkyti,

M. primindamas, kad valstybėse narėse, kuriose visiškai buvo uždrausta rūkyti maitinimo įstaigose, šių įstaigų apyvarta iš esmės nesumažėjo,

N. kadangi Pasaulio bankas savo 1999 m. pranešime „Epidemijos pažabojimas: vyriausybės ir tabako kontrolės ekonomika“ įrodė apmokestinimo priemonių efektyvumą, siekiant sumažinti tabako gaminių poreikį, o Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pabrėžė, kad mokesčiai turi didžiausią įtaką,

O. kadangi PSO Europos metimo rūkyti politikos strategijoje patvirtinama, kad metimo rūkyti (elgesio ir farmakologinė) intervencija yra svarbi ir ekonomiškai veiksminga išsamios tabako kontrolės strategijos, kuri ateityje padės sutaupyti didžiules sveikatos sistemos išlaidas, sudėtinė dalis,

P.  primindamas, kad yra žinoma, jog Europos valstybių ekonomika kasmet dėl tabako vartojimo patiria šimtų milijardų žalą,

Q. primindamas, kad sveikatos apsaugos sistemų dėl tabako vartojimo patirtas išlaidas padengia visuomenė, o ne jas lėmusieji,

R.  kadangi nepriimtina, kad kai kurios valstybės narės skatina pirkti tabako gaminius mažindamos mokesčius savo šalyje, taip siekdamos padidinti savo bendrąsias pajamas iš mokesčių,

S.  kadangi 70 proc. ES piliečių nerūko,

T.  kadangi 86 proc. ES piliečių pritaria nuostatai, kad darbo vietoje būtų uždrausta rūkyti, 84 proc. – kad būtų uždrausta rūkyti kitose viešosiose vietose, 77 proc. – kad būtų uždrausta rūkyti restoranuose, o 61 proc. – kad būtų uždrausta rūkyti baruose ir užeigose,

U. kadangi tikslinis grupinis specialus švietimas, ypač jaunimo, nėščiųjų ir tėvų, sėkmingai padeda mažinti tabako suvartojimą,

1.  džiaugiasi, kad Komisija priėmė žaliąją knygą, kuri taps atsakingos piliečių apsaugos nuo sveikatai kenkiančių tabako dūmų Europos politikos pradžia;

2.  džiaugiasi veiksmais tų valstybių narių, kurios ėmėsi veiksmingų apsaugos nuo pasyvaus rūkymo priemonių;

3.  pakartoja savo 2005 m. vasario 23 d. rezoliucijoje dėl 2004–2010 m.[1] Europos veiksmų plano, skirto aplinkos apsaugai ir sveikatai, iškeltą reikalavimą, kad Komisija kuo greičiau aplinkoje esančius tabako dūmus priskirtų I kancerogeninių medžiagų kategorijai pagal Pavojingų medžiagų direktyvos (67/548/EEB) nuostatas, kad aplinkoje esantiems tabako dūmams būtų taikomos Kancerogenų ir mutagenų direktyvos (2004/37/EB) nuostatos;

4.  ragina Komisiją nurodyti ir įvertinti konkretų žalingą rūkymo poveikį jaunimui valstybėse narėse, siekiant vėliau suformuluoti Europos tikslus valstybėms narėms siekiant pažaboti jaunimo tabako suvartojimą, pačioms valstybėms narėms įsipareigojant iki 2025 m. sumažinti jaunimo rūkymą mažiausiai 50 proc.;

5.  nepažeisdamas Bendrijos teisės aktuose numatytų įsipareigojimų, pabrėžia, kad valstybės narės gali laisvai nuspręsti, kokių priemonių imsis nacionaliniu lygmeniu, tačiau jos nustatyto laikotarpio viduryje ir pabaigoje turi pateikti Komisijai pasiektos pažangos mažinant žalingą rūkymo poveikį jaunimui ataskaitą;

6.  pažymi, kad Komisija turi teikti paramą siekiant Europos tikslų padėdama valstybėms narėms keistis pažangiosios patirties pavyzdžiais ir atlikti Europos mokslinius tyrimus apie kovą su žalingu rūkymo poveikiu jaunimui;

7.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl pagrindų Direktyvos 89/391//EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo pakeitimo, kuriame būtų reikalaujama visų darbdavių užtikrinti, kad darbo vietose nebūtų tabako dūmų;

8.  ragina valstybes nares per dvejus metus visiškai uždrausti rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo įstaigas, ir ES visose uždarose viešosiose įstaigose ir transporto priemonėse;

9.  ragina Komisiją parengti ataskaitą, kurioje būtų nurodyta, kiek išlaidų dėl rūkymo ir neigiamo tabako dūmų poveikio patiria nacionalinės sveikatos apsaugos sistemos ir Europos Sąjungos ekonomika;

10. ragina Komisiją, jei įmanoma, iki 2008 m. pateikti pasiūlymą dėl Direktyvos 2001/37/EB (Tabako gaminių direktyva)[2], pagal kurį būtų siūloma bent jau:

§ nedelsiant uždrausti visus priklausomybę skatinančius priedus,

§ nedelsiant uždrausti visus remiantis turimais toksikologiniais duomenimis žinomus kancerogeninius, mutageninius ar apskritai arba pirolizės metu (deginant 600–950°C temperatūroje) susidarnačios toksiškus reprodukcijai priedus,

§ nustatyti išsamią tabako priedų registravimo, vertinimo ir leidimų naudoti suteikimo procedūrą ir baigti visų tabako priedų pakuočių ženklinimą;

§ savaime uždrausti naudoti bet kokius priedus, jei tabako gaminių gamintojai ir importuotojai iki 2008 m. pabaigos nepateikia išsamių duomenų apie juos (pagal pavadinimus ir rūšis suskirstytas visų sudedamųjų medžiagų, jų kiekio ir toksikologinių duomenų sąrašas),

§ kad gamintojai įsipareigotų viešai skelbti visus turimus priedų ir tabako dūmuose esančių medžiagų, įskaitant pirolizės produktų, toksikologinius duomenis (vieši ir vidaus duomenys),

§ sudaryti tabako priedų ir tabako dūmuose esančių medžiagų trumpą aprašą, kuris būtų skelbiamas vartotojams,

§ sukurti finansavimo sistemą, pagal kurią visas išlaidas, susijusias su vertinimo ir kontrolės sistemos (pvz., nepriklausomos laboratorijos, darbuotojai, moksliniai tyrimai) sukūrimu ir finansavimu, turėtų padengti tabako gaminių gamintojai,

§ kad gamintojai prisiimtų atsakomybę už gaminius ir padengtų visas su sveikata susijusias išlaidas, atsiradusias dėl tabako naudojimo;

11.      ragina Komisiją apsvarstyti kitas ES priemones, skirtas Europai be dūmų kurti ir išsamiai tabako kontrolės ir rūkymo metimo strategijai remti, pvz.:

§ ES lygmeniu uždrausti vartoti tabaką privačiame transporte, kai jame yra nepilnamečių,

§ visoje ES uždrausti parduoti tabako gaminius jaunesniems kaip 18 metų asmenims,

§ leisti įrengti cigarečių automatus tik tuo atveju, jei jais negalės naudotis jaunesni kaip 18 metų asmenys,

§ užtikrinti, kad mažmeninės prekybos parduotuvėse tabako gaminiai nebūtų parduodami savitarnos skyriuje,

§ uždrausti parduoti tabako gaminius jaunesniems kaip 18 metų asmenims nuotoliniu būdu (pvz., internetu),

§ skatinti jaunimui skirtas prevencines priemones ir kampanijas prieš rūkymą;

§ uždrausti tabako gaminių reklamą internete,

§ skatinti valstybes nares įvesti infliacijai atsparius visų tabako gaminių mokesčius,

§ ES lygmeniu nustatyti aukštą minimalų visų tabako gaminių apmokestinimo lygį,

§ griežčiau kontroliuoti tabako kontrabandą,

12. ragina Komisiją išnagrinėti, kokios fiskalinės priemonės gali padėti sumažinti tabako suvartojimą, ypač tarp jaunimo, ir ragina Komisiją tokio tyrimo pagrindu pateikti rekomendaciją valstybėms narėms;

13. ragina valstybes nares nustoti skatinti pirkti tabako gaminius, t. y. taikyti žemus mokesčius savo šalyje;

14. pritaria Italijos sprendimui uždrausti bet kokį cigarečių be etikečių vežimą, šitaip kovojant su kontrabanda ir palengvinant jų kilmės nustatymą;

15. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl Direktyvos 2001/37/EB pakeitimo, kad būtų panaikintas reikalavimas ant cigarečių pakuočių nurodyti dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekį, kuris šiuo metu rūkaliams suteikia klaidingą palyginimą;

16. ragina Komisiją pateikti pasiūlymus dėl Direktyvos 2001/37/EB pakeitimo, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl atnaujintos didesnių ir stipriai veikiančių vaizdinių įspėjimų, privalomų ant visų Europos Sąjungoje parduodamų tabako gaminių, bibliotekos ir dėl tokių įspėjimų pateikimo ant abiejų tabako pakuotės pusių; mano, kad visuose įspėjimuose turi būti ir kontaktiniai duomenys, pvz., atitinkamos nemokamos telefono linijos ar interneto svetainių adresai, kur rūkaliai, norėdami mesti, rūkyti galėtų kreiptis;

17. ragina valstybes nares imtis papildomų, pvz., metimo rūkyti intervencijos, priemonių, kad padėtų rūkaliams, norintiems mesti rūkyti, tai padaryti:

· pagerinti galimybes naudotis metimo rūkyti terapija – ir farmakologine (pvz., nikotino keitimo terapija), ir elgesio (patarimais), pasitelkiant kompensavimo priemones ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų paslaugas;

· pagerinti galimybes įsigyti mesti rūkyti skirtų gaminių (pvz., nikotino pakaitalų), sumažinus PVM normą;

18. ragina valstybes nares imtis tinkamų, pvz., atpratinimo nuo tabako, priemonių, kad padėtų rūkaliams, norintiems mesti rūkyti, tai padaryti; pabrėžia, kad atsižvelgiant į 2004 m. PSO Europos strategiją dėl metimo rūkyti politikos ilgesnė nei 10 min. intensyvi gydytojo konsultacija yra veiksmingiausia priemonė siekiant ilgalaikės abstinencijos; todėl ragina valstybes nares atpratinimo nuo nikotino konsultacijas įtraukti į savo nacionalines sveikatos priežiūros sistemas skatinant ir mokant pirminės sveikatos priežiūros specialistus, kaip sutrukdyti priklausomybei, nuolat klausiant pacientų, ar jie nerūko, patariant rūkaliams mesti ir mokant gydytojams už tokias intensyvias konsultacijas;

19. ragina valstybes nares vykdyti informavimo ir švietimo apie sveiką gyvenseną kampanijas, skirtas visų amžiaus ir socialinių grupių žmonėms siekiant, kad jie prisiimtų atsakomybę už save, o kai reikia, – ir už savo vaikus;

20. mano, kad tokios rūkymo uždraudimo priemonės turi užtikrinti, kad rūkaliai, ypač jaunimas ir mažiau pasiturintys žmonės, galėtų įsigyti padedančių mesti rūkyti priemonių ir pasinaudoti gydymo būdais, įskaitant konsultacijas, kad nebūtų nelygybės, kai mažiau privilegijuotiems visuomenės nariams būtų trukdoma naudotis pagalbos mesti rūkyti priemonėmis;

21. mano, kad informacija apie tai, kaip mesti rūkyti, įskaitant nemokamų telefono linijų numerius ar interneto svetainių adresus, turi būti aiškiai matoma visose tabako gaminių pardavimo vietose;

22. ragina Komisiją drąsiai įgyvendinti tolesnes paramos priemones ES, pvz., kreipti daugiau dėmesio į minėtąją problemą; mano, kad gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros darbuotojų įgūdžių lavinimas turi būti svarbi prioritetinė sritis;

23. ragina Komisiją pasiūlyti taikyti reikalavimą prie kiekvieno tabako gaminio pridėti informacinį lapelį, kuriuo vartotojai būtų nešališkai informuojami apie žalingą tabako poveikį, taip pat jame būtų pateikiami naudingi patarimai, skatinantys rūkalius mesti rūkyti, ir nurodyta pagalbos linija su vienodu telefono numeriu visoje Europos Sąjungoje;

24. būdamas viena iš biudžeto institucijų ragina, kad būtų užtikrinta, jog visos visuomenės dėmesingumo skatinimo priemonės, kurios šiuo metu finansuojamos iš Bendrijos tabako fondo, pasibaigus finansavimui ir toliau būtų finansuojamos;

25. ragina Komisiją ir valstybes nares tabako kontrolės kaip pagrindinį prioritetinį klausimą įtraukti į savo sveikatos, plėtros ir darbų su mažas pajamas gaunančiomis šalimis programas, siekiant užtikrinti galimybę naudotis visu būtinu finansavimu ir technine pagalba, kad ES AKR partnerės galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją; ragina Europos Komisiją visada laiku vykdyti visus finansinius įsipareigojimus, susijusius su PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencija ir panašiomis JT sistemos iniciatyvomis;

26. ragina Italiją ir Čekijos Respubliką kuo greičiau ratifikuoti PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją;

27. smerkia kai kuriuos Europos Parlamento narius ir kitus darbuotojus, kurie jie nepaiso draudimo rūkyti Europos Parlamente ir rūko, pvz., laiptinėse ar atvirame narių bare Strasbūre;

28. ragina, kad biuras, rodydamas pavyzdį, nedelsdamas uždraustų rūkyti visose be išimčių Europos Parlamento patalpose; ragina griežtai laikytis šio draudimo;

29. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 304 E, 2005 12 1, p. 264.
  • [2]  2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo (OL L 194, 2001 7 18, p. 26).

AIŠKINAMOJI DALIS

Tabako dūmai – viena iš pagrindinių ir pavojingiausių uždarose patalpose esančių kenksmingų medžiagų, kurios galima išvengti, ir jie dažniausiai lemia oro taršą patalpose. Jų sudėtyje yra gausybė cheminių medžiagų, iš kurių daugiau kaip 250 yra kancerogeninės ir nuodingos.

Tabako dūmų dalelytės nusėda ant patalpų sienų, lubų ir daiktų ir dėl jų į patalpų orą nuolat išsiskiria kenksmingų medžiagų, ypač kancerogeninių. Taigi patalpos, kuriose rūkoma ir buvo rūkoma, tampa ilgalaikiu kenksmingų medžiagų, pvz., kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų, šaltiniu.

Nėra nustatyta daugelio tabako dūmų kancerogeninių medžiagų kiekio ribos, kurios neviršijus nekiltų pavojaus sveikatai. Net ir nedideliame tabako dūmų kiekyje yra kancerogeninių medžiagų, kurios gali skatinti auglių vystymąsi.

Vėdinimo įrenginiai nepakankamai veiksmingai apsaugo nuo tabako dūmuose esančių kenksmingų medžiagų, nes net ir moderniausios vėdinimo sistemos negali visiškai pašalinti iš patalpų oro pavojingų sudedamųjų medžiagų.

Visos pagrindinės sveikatos organizacijos, įskaitant Pasaulinę sveikatos organizaciją ir jos Tarptautinį vėžio tyrimų centrą (angl. IARC) pateikė aiškių rekomendacijų, kaip įgyvendinti apsaugos nuo tabako dūmuose esančių kompleksinių nuodingųjų mišinių politiką. Vadovaujantis šiomis rekomendacijomis papildomoms priemonėms galioja šie principai: tik uždaros patalpos, kuriose visiškai nerūkoma, yra sveikos uždaros patalpos, bet kokio tipo vėdinimo sistemos nepakankamai apsaugo nuo genotoksinių kancerogeninių medžiagų, nuo jų neapsaugoma taip pat ir įrengus rūkymo vietas.

Visi žmonės turėtų galėti dirbti tokioje darbo vietoje, patalpose ir viešosiose įstaigose, kuriose nebūtų rūkoma. Taigi būtina priimti atitinkamus įstatymus, nes visi savanoriški susitarimai nebuvo veiksmingi.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.9.2007

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Rebecca Harms, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer