Správa - A6-0336/2007Správa
A6-0336/2007

SPRÁVA o zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“

19.9.2007 - (2007/2105(INI))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajca: Karl-Heinz Florenz


Postup : 2007/2105(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0336/2007

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zelenej knihe „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“

(2007/2105(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zelenú knihu Komisie „K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ“ (KOM(2007)0027),

–   so zreteľom na Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC),

–   so zreteľom na európsku stratégiu Svetovej zdravotníckej organizácie na rok 2004 týkajúcu sa politiky zameranej na skoncovanie s fajčením,

–   so zreteľom na politické odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie na rok 2007 o ochrane pred vystavením sekundárnemu tabakovému dymu,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie o REACH týkajúce sa prídavných látok v tabaku (Commission statement concerning tobacco additives in the context of the negotiations on REACH and concerning the European Parliament's amendments on tobacco additives),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0336/2007),

A. so zreteľom na to, že tabakový dym je komplexnou toxickou zmesou zloženou z viac ako 4 000 látok vrátane jedov, ako je kyselina kyanovodíková, čpavok a oxid uhoľnatý, ako aj vyše 50 látok, u ktorých bol dokázaný ich rakovinotvorný účinok,

B.  keďže v samotnej Európskej únii na následky fajčenia umiera najmenej 650 000 ľudí ročne,

C. keďže je vedecky dokázané, že tabakový dym a bezdymové tabakové výrobky spôsobujú vážne poškodenie zdravia a predčasnú smrť,

D. keďže tabakový dym poškodzuje dýchacie cesty a zároveň spôsobuje podráždenie sliznice, kašeľ, zachrípnutie, dýchavičnosť, znížené funkčné hodnoty pľúc, vznik a zhoršenie astmy, vznik a zhoršenie zápalov pľúc, zápal priedušiek a chronicko-obštruktívne pľúcne ochorenia a keďže poškodenie ciev je také závažné, že môže viesť k srdcovému infarktu a k mozgovej porážke a viac ako dvojnásobne zvyšuje riziko slepoty na základe makulárnej degenerácie podmienenej vekom,

E.  keďže je dokázané, že vystavenie tabakovému dymu vo všeobecnosti alebo na pracovisku podstatne zvyšuje riziko rakoviny pľúc a že napríklad u ľudí zamestnaných v gastronomických podnikoch, v ktorých sa smie fajčiť, je pravdepodobnosť ochorenia na rakovinu pľúc o 50 % vyššia ako u zamestnancov, ktorí nie sú vystavení tabakovému dymu,

F.  keďže podľa odhadov na následky pasívneho fajčenia zomiera v Európskej únii ročne 80 000 ľudí,

G. keďže najmä deti sú veľmi citlivé na tabakový dym, napr. doma a v osobnej doprave,

H. keďže vystavenie tabakovému dymu počas tehotenstva môže mať za následok zvýšené riziko vývojových anomálií, potratu, narodenia mŕtveho plodu a predčasného pôrodu, obmedzenie rastu plodu do dĺžky, menší obvod hlavičky a nižšiu pôrodnú hmotnosť a že existuje súvislosť medzi pasívnym fajčením a zápalom stredného ucha, zníženou funkciou pľúc, astmou, ako aj syndrómom náhleho úmrtia dojčiat,

I.   keďže Európska únia a 25 z 27 členských štátov už podpísali a ratifikovali Rámcový dohovor Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (FCTC) a keďže v jeho preambule je uvedené, že povinnosť zabezpečiť ochranu pred tabakovým dymom je zakotvená v základných ľudských právach a slobodách a v súlade s článkom 8 FCTC je ochrana pred tabakovým dymom základným právom,

J.   keďže najväčší prínos pre spoločnosť a hospodárstvo sa najlepšie dosiahne vtedy, keď zavedenie nefajčiarskych priestorov doplnia účinné politiky na úrovni EÚ a/alebo členských štátov zamerané na skoncovanie s fajčením, ako a) účinné programy na podporu odvykania vo vzdelávacích inštitúciách, zdravotníckych zariadeniach, na pracovisku a v športovom prostredí, ako aj uľahčený prístup k terapiám zameraným na skoncovanie s fajčením (behaviorálnym i farmakologickým) pre ľudí, ktorí chcú prestať fajčiť, b) diagnostikovanie a liečba tabakovej závislosti v národných zdravotníckych a vzdelávacích programoch a c) spolupráca na uľahčenie prístupnosti a finančnej dostupnosti v súlade s článkom 14 FCTC,

K. keďže povinnosťou zodpovednej politiky je vytvoriť prostredie, v ktorom sa fajčenie už nebude považovať za normálne, čo povzbudí fajčiarov k tomu, aby obmedzili fajčenie alebo aby sa ho vzdali, podporí ich pri odvykaní od fajčenia a zabráni tomu, aby začali fajčiť deti a mladiství,

L.  keďže zdravie zamestnancov a nefajčiarov môže ochrániť jedine plný zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane zariadení v oblasti gastronómie a nápojov, ako aj vo všetkých verejných zariadeniach a dopravných prostriedkoch, a že týmto sa fajčiarom podstatne uľahčí odvykanie od fajčenia,

M. keďže v krajinách, ktoré zaviedli plný zákaz fajčenia, oblasť gastronómie neutrpela žiadne významné straty na ziskoch,

N. keďže Svetová banka vo svojej správe z roku 1999 s názvom „Ako zastaviť epidémiu: vlády a ekonomika kontroly tabaku“ dokázala efektivitu nákladov opatrení týkajúcich sa zdaňovania s cieľom znížiť dopyt po tabakových výrobkoch a znížiť celkovú spotrebu tabaku a Svetová zdravotnícka organizácia taktiež zdôraznila, že zdaňovanie má najväčší vplyv,

O. keďže európska stratégia Svetovej zdravotníckej organizácie týkajúca sa politiky zameranej na skoncovanie s fajčením potvrdzuje, že opatrenia na odvykanie od tabaku (behaviorálne i farmakologické) sú dôležitou a nákladovo účinnou zložkou rozsiahlej stratégie na kontrolu tabaku, ktorá v budúcnosti ušetrí značné množstvo výdavkov v systémoch zdravotnej starostlivosti,

P.  keďže je známe, že spotreba tabaku spôsobuje európskemu hospodárstvu ročne náklady vo výške stoviek miliárd,

Q. keďže náklady, ktoré vznikajú systémom zdravotníckej starostlivosti v dôsledku spotreby tabaku, znáša verejnosť, a nie ich pôvodcovia,

R.  keďže je neakceptovateľné, aby isté členské štáty podporovali nákup tabakových výrobkov prostredníctvom nízkych daňových sadzieb vo svojich krajinách s cieľom zvýšiť svoj celkový daňový príjem,

S.  keďže 70 % obyvateľov EÚ sú nefajčiari,

T.  keďže 86 % obyvateľov EÚ sa vyslovuje za zákaz fajčenia na pracovisku, 84 % za zákaz fajčenia na ostatných verejných priestranstvách, 77 % za zákaz fajčenia v reštauráciách a 61 % za zákaz fajčenia v baroch a hostincoch,

1.  víta zelenú knihu Komisie ako východiskový bod pre zodpovednú európsku politiku na ochranu obyvateľov pred zdraviu škodlivým tabakovým dymom;

2.  víta postup tých členských štátov, ktoré už prijali účinné opatrenia na ochranu pred pasívnym fajčením;

3.  opakuje svoju požiadavku, ktorú predložil Komisii už vo svojom rozhodnutí z 23. februára 2005 o Európskom akčnom pláne pre životné prostredie a zdravie 2004 – 2010[1], aby bol tabakový dym v prostredí čo najskôr klasifikovaný v smernici o nebezpečných látkach (67/548/EHS) ako rakovinotvorná zmes látok kategórie I a aby sa tým preniesol do rozsahu smernice o karcinogénoch a mutagénoch (2004/37/ES);

4.  vyzýva Komisiu, aby vymenovala a kvantitatívne určila konkrétne škodlivé účinky fajčenia medzi mladistvými v členských štátoch s cieľom postupne formulovať európske ciele pre členské štáty zamerané na obmedzenie zavádzania a spotreby tabaku medzi mladistvými, pričom sa samotné členské štáty zaviažu znížiť fajčenie medzi mladistvými najmenej o 50 % do roku 2025,

5.  bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Spoločenstva, zdôrazňuje, že členské štáty môžu slobodne určiť spôsob opatrení, ktoré prijmú na vnútroštátnej úrovni, ale musia v polovici a na konci stanoveného obdobia Komisii podať správu o pokroku, ktorý dosiahli pri znižovaní škodlivých účinkov fajčenia medzi mladistvými,

6.  poznamenáva, že Komisia musí zohrávať podpornú úlohu pri dosahovaní európskych cieľov prostredníctvom poskytovania pomoci členským štátom pri výmene poznatkov a osvedčených postupov a pri uskutočňovaní európskeho výskumu o boji proti škodlivým účinkom fajčenia medzi mladistvými;

7.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na zmenu a doplnenie rámcovej smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 89/391//EHS s požiadavkou, aby všetci zamestnávatelia zabezpečili, že na pracovisku sa nebude vyskytovať tabakový dym;

8.  vyzýva členské štáty, aby v priebehu dvoch rokov zaviedli neobmedzený zákaz fajčenia vo všetkých uzavretých pracoviskách vrátane gastronomických zariadení a vo všetkých uzavretých verejných budovách a dopravných prostriedkoch Európskej únie;

9.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala správu o nákladoch, ktoré vzniknú systémom zdravotnej starostlivosti členských štátov a hospodárstvu Európskej únie v dôsledku fajčenia, a o účinkoch znečistenia tabakovým dymom;

10. vyzýva Komisiu, aby podľa možnosti do roku 2008 predložila návrh o zmene a doplnení smernice 2001/37/ES (smernica o tabakových výrobkoch)[2], ktorý bude obsahovať aspoň:

· okamžitý zákaz všetkých prídavných látok, ktoré spôsobujú závislosť,

· okamžitý zákaz všetkých prídavných látok, ktoré sú na základe existujúcich toxikologických údajov rakovinotvorné, mutagénne alebo toxické z hľadiska reprodukcie, či už ako také, alebo pri pyrolýze (spaľovanie pri 600 °C až 950 °C), zavedenie podrobného postupu pre registráciu, hodnotenie a schvaľovanie prídavných látok v tabaku a doplnenie informácií na cigaretových balíčkoch o všetky prídavné látky v tabaku,

· automatický zákaz všetkých látok, pre ktoré výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov nepredložia do konca roka 2008 úplné údaje (o. i. zoznam všetkých obsahových látok roztriedený podľa ich obchodného názvu a druhu, spolu s ich množstvom a toxikologickými údajmi),

· povinnosť výrobcu uverejniť všetky existujúce toxikologické údaje o prídavných látkach a zložkách nachádzajúcich sa v tabakovom dyme vrátane údajov o produktoch pyrolýzy (verejné a interné údaje),

· vytvorenie zbierky prídavných látok v tabaku a látok v tabakovom dyme a poskytnutie príslušných informácií spotrebiteľom,

· zavedenie systému financovania, ktorým sa výrobcom tabakových výrobkov uloží zodpovednosť za všetky náklady na vytvorenie a údržbu štruktúr na hodnotenie a dozor (napr. nezávislé laboratóriá, personál, vedecké výskumy),

· uplatňovanie povinnosti ručenia za chybné výrobky voči výrobcom a zavedenie zodpovednosti výrobcu za financovanie všetkých nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou v dôsledku spotreby tabaku;

11. vyzýva Komisiu, aby preverila ďalšie záväzné opatrenia v rámci celej EÚ zamerané na odstránenie tabakového dymu z Európy a aby podporila rozsiahlu tabakovú kontrolu a stratégiu zameranú na skoncovanie s fajčením, ako napr.:

· zákaz používania tabaku v prítomnosti maloletých v osobnej doprave na celom území EÚ,

· zákaz predaja tabakových výrobkov mládeži do 18 rokov v rámci celej EÚ,

· vydanie povolenia na inštaláciu automatu na cigarety len v tom prípade, že k nemu nebudú mať prístup mladiství do 18 rokov,

· odstránenie tabakových výrobkov z výkladov samoobslužných zariadení           v oblasti maloobchodu,

· zákaz predaja tabakových výrobkov na diaľku mladistvým do 18 rokov (napr. prostredníctvom internetu),

· podporu preventívnych opatrení a protifajčiarskych kampaní pre mladistvých,

· zákaz reklamy tabakových výrobkov na internete,

· povzbudenie členských štátov k zavádzaniu protiinflačného zdaňovania na         všetky tabakové výrobky,

· stanovenie najvyššej minimálnej úrovne zdanenia na všetky tabakové výrobky   v rámci celej EÚ,

· väčšiu kontrolu pašovania tabaku,

12. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ktoré daňové opatrenia môžu prispieť k poklesu spotreby tabaku najmä medzi mladistvými, a vyzýva Komisiu, aby na základe tohto prieskumu predložila členským štátom odporúčania;

13. vyzýva všetky členské štáty, aby prestali podporovať nákup tabakových výrobkov vo svojich krajinách udržiavaním nízkych daňových sadzieb;

14. víta rozhodnutie Talianska zakázať všetok dovoz neoznačených cigariet ako spôsob boja proti pašovaniu a na uľahčenie určenia pôvodu;

15. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zmenu a doplnenie smernice 2001/37/ES s cieľom odstrániť požiadavky na zobrazovanie množstva dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého na balíčkoch cigariet, ktoré v súčasnosti umožňuje fajčiarom zavádzajúce porovnanie;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zmenu a doplnenie smernice 2001/37/ES s cieľom zahrnúť obnovenú sériu väčších, agresívnejších povinných obrázkových varovaní na všetky tabakové výrobky predávané v Európskej únii a aby boli tieto upozornenia zobrazené na oboch stranách balíčkov s tabakom; domnieva sa, že všetky upozornenia by tiež mali zahŕňať jasné kontaktné detaily týkajúce sa pomoci fajčiarom, ktorí chcú prestať fajčiť, ako číslo príslušnej bezplatnej telefónnej linky alebo internetovú stránku;

17. vyzýva členské štáty, aby pomohli fajčiarom, ktorí chcú prestať fajčiť, prostredníctvom podporných opatrení, ako sú napríklad intervencie zamerané na skoncovanie s fajčením:

· zlepšeným prístupom k terapiám zameraným na skoncovanie s fajčením, tak farmakologickým (napr. terapia zameraná na náhradu nikotínu), ako behaviorálnym (poradenstvo), prostredníctvom úhrady a intervencií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,

· zvýšenou finančnou dostupnosťou výrobkov na odvykanie od tabaku (napr. výrobky na náhradu nikotínu) prostredníctvom zníženia sadzby DPH;

18. upozorňuje, že v súlade s európskou stratégiou Svetovej zdravotníckej organizácie na rok 2004 týkajúcou sa politiky zameranej na skoncovanie s fajčením intenzívne lekárske poradenstvo trvajúce dlhšie ako 10 minút vykazuje najväčšiu mieru úspechu z hľadiska dlhodobej abstinencie; vyzýva preto členské štáty, aby začlenili poradenstvo do národných systémov zdravotnej starostlivosti s cieľom skoncovať so závislosťou od nikotínu prostredníctvom podporovania a školenia odborníkov v oblasti primárnej starostlivosti, ktorí by sa pacientov systematicky pýtali na fajčenie, odporúčali fajčiarom, aby prestali fajčiť a aby im takéto intenzívne poradenstvo hradili;

19. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli informačné a vzdelávacie kampane o zdravom spôsobe života, ktoré by boli zamerané na všetky vekové a spoločenské skupiny s cieľom primäť občanov k tomu, aby prevzali zodpovednosť za seba, prípadne za svoje deti;

20. domnieva sa, že takéto opatrenia zamerané na skoncovanie s fajčením by mali zabezpečiť, aby fajčiari, najmä mladiství a sociálne slabšie osoby, mali prístup k finančne dostupným výrobkom na odvykanie od tabaku a k liečeniu vrátane poradenstva s cieľom zabezpečiť, že nevzniknú žiadne nerovnosti, ktoré by menej zvýhodnených členov spoločnosti odradili od ich používania;

21. domnieva sa, že informácie o tom, ako prestať fajčiť, vrátane bezplatných telefónnych čísiel alebo internetových adries by mali byť viditeľne dostupné vo všetkých predajniach, ktoré obchodujú s tabakovými výrobkami;

22. povzbudzuje Komisiu, aby aj naďalej vydávala opatrenia na úrovni EÚ, ako sú napr. opatrenia na zvýšenie informovanosti; domnieva sa, že rozvoj schopností lekárov a ostatného zdravotného personálu by mal byť dôležitou prioritnou oblasťou;

23. vyzýva Komisiu, aby navrhla zavedenie požiadavky, aby všetky tabakové výrobky obsahovali leták, ktorý by neutrálnym spôsobom informoval spotrebiteľov o škodlivých účinkoch spotreby tabaku, poskytoval konštruktívne návrhy zamerané na povzbudenie fajčiarov, aby prestali fajčiť, a odkazoval na linku pomoci s rovnakým telefónnym číslom pre celú EÚ;

24. z pozície jedného z rozpočtových orgánov žiada, aby sa v tejto súvislosti zabezpečilo financovanie tých opatrení na zvýšenie informovanosti, ktoré v súčasnosti podporuje Tabakový fond Spoločenstva, v plnom rozsahu aj po ukončení pôsobenia fondu;

25. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli kontrolu tabaku ako kľúčovú prioritu do svojich činností v oblasti zdravia a rozvoja a aby vyvíjali s krajinami s nízkymi príjmami úsilie s cieľom zabezpečiť dostupnosť všetkých potrebných finančných prostriedkov a technickú pomoc tak, aby krajiny AKT, ktoré sú partnermi EÚ, boli schopné splniť svoje záväzky v rámci FCTC; vyzýva Európsku komisiu, aby vždy okamžite splatila všetky finančné záväzky spojené s touto dohodou a súvisiacimi iniciatívami systému OSN;

26. vyzýva Taliansko a Českú republiku, aby čo najskôr ratifikovali FCTC;

27. odsudzuje nerešpektovanie zákazu fajčenia v Európskom parlamente zo strany niektorých poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu, ako je fajčenie na schodiskách alebo v otvorenom poslaneckom bare v Štrasburgu;

28. vyzýva predsedníctvo, aby so zreteľom na svoju povinnosť ísť príkladom vydalo zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch Európskeho parlamentu bez výnimky a s okamžitou účinnosťou; vyzýva na dôsledné vykonávanie tohto zákazu;

29. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 264.
  • [2]  Smernica 2001/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 26).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Tabakový dym je najvýznamnejšou a najnebezpečnejšou odstrániteľnou škodlivou látkou v uzavretých priestoroch a hlavnou príčinou znečisťovania vzduchu v uzavretých priestoroch. Obsahuje tisíce chemických látok, z toho vyše 250 rakovinotvorných a jedovatých látok.

Častice tabakového dymu sa usádzajú na stenách, stropoch a predmetoch v miestnosti a nepretržite uvoľňujú do vzduchu v miestnosti škodlivé, predovšetkým rakovinotvorné látky; v dôsledku toho je priestor, v ktorom sa fajčí alebo fajčilo, tiež dlhodobým zdrojom škodlivých látok, medzi ktorými sú rakovinotvorné, mutagénne látky alebo látky škodlivé pre vývoj ďalšieho potomstva.

Pre väčšinu rakovinotvorných látok nachádzajúcich sa v tabakovom dyme neexistujú žiadne hraničné hodnoty, v rámci ktorých by tieto látky neohrozovali zdravie v prípade vystavenia sa ich účinkom. Aj najmenšie zaťaženie rakovinotvornými látkami obsiahnutými v tabakovom dyme môže prispieť k vzniku nádorov.

Technické vetracie zariadenia nechránia účinne pred škodlivými látkami tabakového dymu, keďže ani tie najmodernejšie ventilačné systémy nevedia zo vzduchu v miestnosti úplne odstrániť nebezpečné obsahové látky.

Všetky hlavné zdravotnícke organizácie, medzi nimi Svetová zdravotnícka organizácia so svojou Medzinárodnou agentúrou na výskum rakoviny IARC vydali jasné odporúčania pre politiku na ochranu pred komplexnou zmesou jedovatých látok v tabakovom dyme. Podľa toho platia pre dodatočné opatrenia nasledujúce zásady: zdravými priestormi sú len uzavreté priestory, ktoré neobsahujú žiadne percento tabakového dymu, žiaden ventilačný systém ani zriadenie priestorov pre fajčiarov nechráni úplne pred genotoxickými karcinogénmi.

Všetci ľudia by mať možnosť pracovať na svojich pracoviskách, vo vnútorných priestoroch a vo verejných zariadeniach bez dymu. Je nevyhnutné vytvoriť v tejto súvislosti príslušné právne predpisy, pretože všetky dobrovoľné dohody opakovane ukázali, že nie sú účinné.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

12.9.2007

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

2

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Dan Jørgensen, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Rebecca Harms, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer