RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu pe baza articolului XXI cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Taipeiul chinez, Columbia, Cuba, Ecuador, Hong-Kongul chinez, India, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveţia şi Statele Unite, cu privire la regularizările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehia, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungaria, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovacia, a Republicii Finlanda, a Regatului Suediei

20.9.2007 - (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6‑0239/2007 – 2007/0055(CNS)) - *

Comisia pentru comerţ internaţional
Raportor: Helmuth Markov
(Procedura simplificată – articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

Procedură : 2007/0055(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0340/2007
Texte depuse :
A6-0340/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu pe baza articolului XXI cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Taipeiul chinez, Columbia, Cuba, Ecuador, Hong-Kongul chinez, India, Japonia, Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveţia şi Statele Unite, cu privire la regularizările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Republicii Cehia, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungaria, a Republicii Malta, a Republicii Austria, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovacia, a Republicii Finlanda, a Regatului Suediei

(11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0154)[1],

–   având în vedere articolul 133 alineatele (1) şi (5) şi articolul 300 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300 alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0239/2007),

–   având în vedere articolul 43 alineatul (1), articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional (A6-0340/2007),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi ale ţărilor terţe care participă la acordurile relevante menţionate mai sus.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

PROCEDURĂ

Titlu

Încheierea acordurilor pe baza articolului XXI din GATS privind regularizările compensatorii necesare în urma extinderilor din 1995 şi 2004

Referinţe

11507/2007 - C6-0239/2007 - 2007/0055(CNS)

Data consultării PE

13.7.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

INTA

3.9.2007

Raportor(i)

       Data numirii

Helmuth Markov

12.9.2007

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

12.9.2007

Data adoptării

12.9.2007