RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana pentru animale, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

24.9.2007 - (COM(2006)0908 – C6‑0025/2007 – 2006/0294(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportor: Robert Sturdy

Procedură : 2006/0294(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0342/2007
Texte depuse :
A6-0342/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana pentru animale, în ceea ce priveşte competenţele de executare conferite Comisiei

(COM(2006)0908 – C6‑0025/2007 – 2006/0294(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2006)0908)[1],

–   având în vedere articolul 251, articolul 37 şi articolul 152 alineatul (4) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6‑0025/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (A6‑0342/2007),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 4 alineatul (1) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(1) Produsele, grupele de produse şi/sau anumite părţi ale produselor, prevăzute la articolul 2 alineatul (1), la care se aplică CMR armonizate, sunt definite şi enumerate la anexa I. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 45 alineatul (3).”

„(1) Produsele, grupele de produse şi/sau anumite părţi ale produselor, prevăzute la articolul 2 alineatul (1), la care se aplică CMR armonizate, sunt definite şi enumerate la anexa I. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 45 alineatul (3). Anexa I prezintă toate produsele pentru care sunt stabilite CMR, precum şi celelalte produse în cazul cărora ar trebui aplicate CMR armonizate, având în vedere, în special, locul pe care îl ocupă în regimul alimentar al consumatorilor sau în schimburile comerciale. Produsele sunt clasate pe grupe în aşa fel încât CMR să poată fi stabilite, în măsura în care este posibil, pentru o grupă de produse similare sau înrudite.

Justificare

The original text of the current regulation should be restored in order to clarify the scope of the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 2

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 5 alineatul (1) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(1) Substanţele active din produsele fitosanitare evaluate în conformitate cu Directiva 91/414/CEE care nu necesită CMR sunt definite şi incluse în lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament, având în vedere utilizările substanţelor active în cauză şi aspectele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) literele (a), (c) şi (d) din prezentul regulament. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4).”

„(1) Substanţele active din produsele fitosanitare evaluate în conformitate cu Directiva 91/414/CEE care nu necesită CMR sunt definite şi incluse în lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament, având în vedere utilizările substanţelor active în cauză şi aspectele prevăzute la articolul 14 alineatul (2) literele (a), (c) şi (d) din prezentul regulament. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

Amendamentul 3

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 14 alineatul (1) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(1) La primirea avizului emis de autoritate şi având în vedere avizul în cauză, Comisia elaborează de îndată, dar nu mai târziu de trei luni, unul dintre următoarele acte:

(a) un regulament de stabilire, modificare sau anulare a unei CMR destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, care este adoptat în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4); în cazuri de extremă urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă prevăzută la articolul 45 alineatul (5);

(b) o decizie de respingere a cererii care este adoptată în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45 alineatul (2).”

(1) La primirea avizului emis de autoritate şi având în vedere avizul în cauză, Comisia elaborează de îndată, dar nu mai târziu de trei luni, un regulament de stabilire, modificare sau anulare a unei CMR sau o decizie de respingere a cererii şi îl/o prezintă spre adoptare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

Two different procedures for decisions under Article 14 should be avoided. One single regulatory procedure with scrutiny seems to be more appropriate. At the same time, however, curtailing of standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny as well as introducing urgency procedures is not acceptable.

Amendamentul 4

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 15 alineatul (2) primul paragraf (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(2) În cazul în care o CMR provizorie se stabileşte în conformitate cu alineatul (1) litera (b), CMR în cauză se elimină din anexa III printr-un regulament, la un an de la data includerii sau excluderii substanţei active în cauză din anexa I la Directiva 91/414/CEE. Acel regulament destinat să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4). În cazuri de extremă urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă menţionată la articolul 45 alineatul (5).

„(2) În cazul în care o CMR provizorie se stabileşte în conformitate cu alineatul (1) litera (b), CMR în cauză se elimină din anexa III printr-un regulament, la un an de la data includerii sau excluderii substanţei active în cauză din anexa I la Directiva 91/414/CEE. Acel regulament destinat să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3). Introduction of urgency procedures is not acceptable either.

Amendamentul 5

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 18 alineatul (1) litera (b) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

(b) 0,01 mg/kg, în ceea ce priveşte produsele pentru care nu s-a stabilit nicio CMR specifică în anexele II sau III sau pentru substanţe active care nu sunt incluse în anexa IV, în cazul în care nu s-au stabilit valori implicite diferite pentru o substanţă activă, ţinând seama, în acelaşi timp, de metodele analitice de rutină disponibile. Aceste valori implicite sunt indicate în anexa V. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4). În cazuri de extremă urgenţă, Comisia poate să utilizeze procedura de urgenţă menţionată la articolul 45 alineatul (5).

(b) 0,01 mg/kg, în ceea ce priveşte produsele pentru care nu s-a stabilit nicio CMR specifică în anexele II sau III sau pentru substanţe active care nu sunt incluse în anexa IV, în cazul în care nu s-au stabilit valori implicite diferite pentru o substanţă activă, ţinând seama, în acelaşi timp, de metodele analitice de rutină disponibile. Aceste valori implicite sunt indicate în anexa V. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3). Introduction of urgency procedures is not acceptable either.

Amendamentul 6

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 18 alineatul (3) al doilea paragraf (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

Măsurile de definire a combinaţiilor de substanţă activă-produs enumerate în anexa VII destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 45 alineatul (4).

Măsurile de definire a combinaţiilor de substanţă activă-produs enumerate în anexa VII destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 45 alineatul (3).

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

Amendamentul 7

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 18 alineatul (4) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

(4) În cazuri excepţionale, în special în urma utilizării produselor fitosanitare în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE sau a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Directiva 2000/29/CE, un stat membru poate acorda, pe teritoriul său, autorizaţia de introducere pe piaţă şi/sau de hrănire a animalelor cu produse alimentare sau hrană pentru animale tratate, care nu sunt conforme cu alineatul (1), cu condiţia ca produsele alimentare şi hrana în cauză să nu reprezinte un risc inacceptabil. Autorizaţiile în cauză sunt imediat comunicate celorlalte state membre, Comisiei şi autorităţii şi sunt însoţite de o evaluare corespunzătoare a riscurilor care trebuie analizate de îndată în vederea stabilirii unei CMR provizorii pentru o anumită perioadă sau a adoptării tuturor măsurilor considerate necesare pentru produsele în cauză. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, completându-l, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4). În cazuri de extremă urgenţă, Comisia poate recurge la procedura de urgenţă prevăzută la articolul 45 alineatul (5).

(4) În cazuri excepţionale, în special în urma utilizării produselor fitosanitare în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Directiva 91/414/CEE sau a îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în Directiva 2000/29/CE, un stat membru poate acorda, pe teritoriul său, autorizaţia de introducere pe piaţă şi/sau de hrănire a animalelor cu produse alimentare sau hrană pentru animale tratate, care nu sunt conforme cu alineatul (1), cu condiţia ca produsele alimentare şi hrana în cauză să nu reprezinte un risc inacceptabil. Autorizaţiile în cauză sunt imediat comunicate celorlalte state membre, Comisiei şi autorităţii şi sunt însoţite de o evaluare corespunzătoare a riscurilor care trebuie analizate de îndată în vederea stabilirii unei CMR provizorii pentru o anumită perioadă sau a adoptării tuturor măsurilor considerate necesare pentru produsele în cauză. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

Amendamentul 8

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 7

Articolul 20 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(2) Factorii de concentraţie sau de diluare speciali, aplicabili anumitor operaţiuni de transformare şi/sau de amestecare sau anumitor produse transformate şi/sau compozite se pot adăuga la lista prevăzută de anexa VI. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4).”

„(2) Factorii de concentraţie sau de diluare speciali, aplicabili anumitor operaţiuni de transformare şi/sau de amestecare sau anumitor produse transformate şi/sau compozite se pot adăuga la lista prevăzută de anexa VI. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

Amendamentul 9

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8

Articolul 21 alineatul (1) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(1) CMR aplicabile produselor incluse în anexa I se stabilesc pentru prima dată şi se inserează în lista din anexa II, incluzând CMR prevăzute în conformitate cu Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE, ţinând seama de criteriile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4).”

„(1) CMR aplicabile produselor incluse în anexa I se stabilesc pentru prima dată şi se inserează în lista din anexa II, incluzând CMR prevăzute în conformitate cu Directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE, ţinând seama de criteriile prevăzute la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3)

Amendamentul 10

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 9

Articolul 22 alineatul (1) al doilea paragraf (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4).”

Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

Amendamentul 11

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10

Articolul 27 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

„(2) Măsurile de determinare a metodelor de prelevare necesare pentru controlul reziduurilor de pesticide din produse, altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/63/CE destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45 alineatul (4) din prezentul regulament.”

„(2) Măsurile de determinare a metodelor de prelevare necesare pentru controlul reziduurilor de pesticide din produse, altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/63/CE destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45 alineatul (3) din prezentul regulament.”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

Amendamentul 12

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10A (nou)

Articolul 28 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

 

(10a) La articolul 28, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45 alineatul (3), se pot adopta linii directoare tehnice privind criteriile de validare şi procedurile de control al calităţii aplicabile metodelor de analiză care permit determinarea prezenţei reziduurilor de pesticide.”

Justificare

Guidelines for analysis and quality control procedures for methods of analysis are of a general nature. Therefore, such guidelines should be adopted according to the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 13

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 10B (nou)

Articolul 29 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

 

(10b) La articolul 29, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) Programul de control comunitar se adoptă şi se actualizează anual în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 45 alineatul (3). Proiectul de program de control comunitar este prezentat comitetului prevăzut la articolul 45 alineatul (1) cu cel puţin şase luni înainte de sfârşitul fiecărui an calendaristic.”

Justificare

The Community control programme is a measure of a general nature. Therefore, such a programme should be adopted according to the regulatory procedure with scrutiny.

Amendamentul 14

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 11
Articolul 45 alineatul (4) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

(4) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) şi alineatul (5) litera (b) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.

eliminat

Termenele prevăzute la articolul 5a alineatul (3) litera (c), alineatul (4) litera (b) şi alineatul (4) litera (e) din Decizia 1999/468/CE sunt de două luni, o lună şi, respectiv, două luni.

 

Justificare

Since the draft report does not include curtailed time limits and urgency procedures for the regulatory procedures with scrutiny, the references to Article 45 paragraphs 4 and 5 shall be deleted.

Amendamentul 15

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 11

Articolul 45 alineatul (5) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

(5) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1), (2), (4) şi (6) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8.”

eliminat

Justificare

Since the draft report does not include curtailed time limits and urgency procedures for the regulatory procedures with scrutiny, the references to Article 45 paragraphs 4 and 5 shall be deleted.

Amendamentul 16

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

Cu toate acestea, pentru a garanta un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, se pot adopta măsuri corespunzătoare pentru produsele respective. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (5).

Cu toate acestea, pentru a garanta un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, se pot adopta măsuri corespunzătoare pentru produsele respective. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).

Justificare

Introduction of the urgency procedure is not acceptable.

Amendamentul 17

ARTICOLUL 1 PUNCTUL 13

Articolul 49 alineatul (2) (Regulamentul (CE) nr. 396/2005)

(2) În cazul în care se dovedesc a fi necesare pentru a permite comercializarea, transformarea şi consumul normal al produselor, se pot adopta măsuri tranzitorii suplimentare pentru a pune în aplicare anumite CMR prevăzute la articolele 15, 16, 21, 22 şi 25. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, fără a aduce atingere obligaţiei de a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (4).”

(2) În cazul în care se dovedesc a fi necesare pentru a permite comercializarea, transformarea şi consumul normal al produselor, se pot adopta măsuri tranzitorii suplimentare pentru a pune în aplicare anumite CMR prevăzute la articolele 15, 16, 21, 22 şi 25. Măsurile destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia, fără a aduce atingere obligaţiei de a asigura un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 45 alineatul (3).”

Justificare

It is inappropriate to curtail standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny. Therefore, the reference to Article 45(4) of this Proposal shall be deleted and replaced by a reference to Article 45(3).

  • [1]  JO C ... / Nepublicată încă în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

The adjustment of Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed to the revised Comitology Decision 1999/468/EEC should take fully into account the newly introduced regulatory procedure with scrutiny. This procedure should provide for the adoption of measures of general scope designed to amend non-essential elements of the basic act, inter alia by deleting some of those elements or by supplementing the instrument by the addition of new non-essential elements.

The references to the regulatory procedure with scrutiny should be clear and not entail any curtailing of time limits compared to the standard time limits of the regulatory procedure with scrutiny.

PROCEDURĂ

Titlu

Conţinuturile aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana pentru animale (competenţele de executare conferite Comisiei)

Referinţe

COM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD)

Data prezentării la PE

22.12.2006

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ENVI

17.1.2007

Raportor(i)

       Data numirii

Robert Sturdy

27.2.2007

 

 

Data adoptării

12.9.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Gyula Hegyi, Jens Holm, Eija-Riitta Korhola, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Kartika Tamara Liotard, Robert Sturdy