BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem

25.9.2007 - (KOM(2006)0783 – C6–0474/2006 – 2006/0273(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Josu Ortuondo Larrea

Procedure : 2006/0273(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0345/2007
Indgivne tekster :
A6-0345/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem

(KOM(2006)0783 – C6–0474/2006 – 2006/0273(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0783),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 156 og artikel 71, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0474/2006),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6–0345/2007),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 74

(74) Navnlig bør Kommissionen bemyndiges til at vedtage og ajourføre TSI'er. Da disse foranstaltninger er af generel art og har til formål at fuldstændiggøre det nuværende direktiv ved at tilføje nye underordnede bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(74) Navnlig bør Kommissionen have beføjelse til at fastlægge foranstaltninger til opstilling af de betingelser og kriterier, der er nødvendige for dette direktivs gennemførelse. Da de foranstaltninger, der skal fastlægges, er af generel art og har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i det dette direktiv eller supplere det ved at tilføje nye ikke-væsentlige elementer, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Hvis de frister, der normalt finder anvendelse i forbindelse med forskriftsproceduren med kontrol, i særligt hastende tilfælde ikke kan overholdes, vil Kommissionen kunne anvende den hasteprocedure, der er omhandlet i artikel 5 a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, til vedtagelse af de i dette direktiv omhandlede foranstaltninger.

Begrundelse

Der bør henvises til den nye forskriftsprocedure med kontrol, der er fastsat i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF. Ændringsforslaget sikrer den nødvendige i overensstemmelse med den nye komitologiprocedure, hvorved den nye procedure med et forskriftsudvalg med kontrol indføres, og sikrer yderligere gennemskuelighed i forbindelse med vedtagelse eller ændring af de relevante foranstaltninger i forslaget.

Ændringsforslag 2

Artikel 1, stk. 1

1. Dette direktiv tager sigte på at fastsætte betingelserne for på Fællesskabets område at tilvejebringe interoperabilitet i jernbanesystemet. Disse betingelser vedrører projektering, bygning, ibrugtagning, opgradering, fornyelse, drift og vedligeholdelse af de dele af dette system, som tages i brug efter datoen for dette direktivs ikrafttræden, samt faglige kvalifikationer og sundheds- og sikkerhedsbetingelser for det personale, som varetager drift og vedligeholdelse. Betingelserne vedrører også det eksisterende jernbanesystem inden for de rammer, der er præciseret i de relevante artikler, navnlig artikel 14, stk. 3, og artikel 24 om registre.

1. Dette direktiv tager sigte på at fastsætte de væsentligste betingelser for på Fællesskabets område at tilvejebringe interoperabilitet i jernbanesystemet på en måde, som er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed. Disse betingelser vedrører projektering, bygning, ibrugtagning, opgradering, fornyelse, drift og vedligeholdelse af de dele af dette system, som tages i brug efter datoen for dette direktivs ikrafttræden, samt faglige kvalifikationer og sundheds- og sikkerhedsbetingelser for det personale, som varetager drift og vedligeholdelse. Betingelserne vedrører også det eksisterende jernbanesystem inden for de rammer, der er præciseret i de relevante artikler, navnlig artikel 14, stk. 3, og artikel 24 om registre.

Ændringsforslag 3

Artikel 1, stk. 2, litra a

a) at fremme, forbedre og udvikle de internationale jernbanetransporttjenester inden for Den Europæiske Union og sammen med tredjelande

a) at fremme, forbedre og udvikle jernbanetransportnettet og -tjenesterne inden for Den Europæiske Union og sammen med tredjelande

Begrundelse

Det foreslåede direktiv bør bidrage til udvikling af hele jernbanenettet inden for Den Europæiske Union og sammen med tredjelande.

Ændringsforslag 4

Artikel 1, stk. 2, litra b

b) at bidrage til en gradvis gennemførelse af det indre marked for udstyr og tjenester til opbygning, fornyelse, opgradering og drift af det transeuropæiske jernbanesystem

b) at bidrage til en gradvis gennemførelse af det indre marked for udstyr og tjenester til opbygning, fornyelse, opgradering og drift af jernbanesystemet inden for Fællesskabet

Begrundelse

Det foreslåede direktiv bør bidrage til udvikling af hele jernbanenettet inden for Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 5

Artikel 1, stk. 3, afsnit 3

Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 21, stk. 3, et eller flere mandater, der tager sigte på at udvikle nye TSI'er og/eller at revidere allerede vedtagne TSI'er med henblik på at dække de strækninger og det rullende materiel, der endnu ikke er omfattet.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv, herunder supplere det, i forbindelse med vedtagelsen af et eller flere mandater, der tager sigte på at udvikle nye TSI'er og/eller at revidere allerede vedtagne TSI'er med henblik på at dække de strækninger og det rullende materiel, der endnu ikke er omfattet, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende den hasteprocedure, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4 a.

Begrundelse

Der bør henvises til den nye forskriftsprocedure med kontrol, der er fastsat i artikel 5 a i afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF. Ændringsforslaget sikrer den nødvendige i overensstemmelse med den nye komitologiprocedure, og yderligere gennemskuelighed i forbindelse med vedtagelse eller ændring af de relevante foranstaltninger i forslaget.

Ændringsforslag 6

Artikel 1, stk. 3, afsnit 4

Det første mandat angiver en første gruppe af nye TSI'er og/eller ændringer til TSI'er, der skal vedtages senest i januar 2012, jf. dog artikel 5, stk. 5, om muligheden for at fastsætte særtilfælde og, for så vidt ikke andet er bestemt i artikel 7, om undtagelser under særlige omstændigheder. Dette første mandat udformes på basis af en henstilling fra agenturet om, hvilke nye TSI'er der bør udarbejdes, og/eller hvilke af de eksisterende TSI'er der bør revideres, set i lyset af hver enkelt foranstaltnings forventede omkostningseffektivitet og proportionalitetsprincippet for de foranstaltninger, der træffes på fællesskabsplan. Med henblik herpå vil der blive taget passende hensyn til bilag I, punkt 4, og den nødvendige balance mellem på den ene side målet, som er kontinuerlig jernbanetrafik og teknisk harmonisering, og på den anden side det transeuropæiske, nationale, regionale eller lokale trafikniveau.

Det første af disse mandater angiver en første gruppe af nye TSI'er og/eller ændringer til TSI'er, der skal vedtages senest i januar 2012, jf. dog artikel 5, stk. 5, om muligheden for at fastsætte særtilfælde og, for så vidt ikke andet er bestemt i artikel 7, om undtagelser under særlige omstændigheder. Dette første mandat udformes på basis af en henstilling fra agenturet om, hvilke nye TSI'er der bør udarbejdes, og/eller hvilke af de eksisterende TSI'er der bør revideres, set i lyset af hver enkelt foranstaltnings forventede omkostningseffektivitet og proportionalitetsprincippet for de foranstaltninger, der træffes på fællesskabsplan. Med henblik herpå tages der passende hensyn til bilag I, punkt 4, og den nødvendige balance mellem på den ene side målet, som er kontinuerlig jernbanetrafik og teknisk harmonisering, og på den anden side det transeuropæiske, nationale, regionale eller lokale trafikniveau.

Begrundelse

Ændringsforslaget indebærer sproglige ændringer og skaber større klarhed i teksten.

Ændringsforslag 7

Artikel 1, stk. 3, afsnit 5 a (nyt)

 

Indtil anvendelsesområdet for dette direktiv udvides til at omfatte hele jernbanenettet,

 

a) gives tilladelsen til ibrugtagning

 

- af delsystemerne for rullende materiel, indbygget styringskontrol og signaler, der i det mindste delvist skal anvendes på den del af nettet, som endnu ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde, for denne del af nettet,

 

- af delsystemer for infrastruktur, energi og jordbaseret styringskontrol på de dele af nettet, som endnu ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde,

 

i overensstemmelse med de nationale bestemmelser, jf. artikel 8 i direktiv 2004/49/EF;

 

b) gives tilladelse til ibrugtagning af de køretøjer, der delvist skal anvendes på den del af nettet, som endnu ikke er omfattet af direktivets anvendelsesområde, for denne del af nettet, i overensstemmelse med artikel 19a-g i dette direktiv og de nationale bestemmelser, jf. artikel 8 i direktiv 2004/49/EF.

Begrundelse

Ændringsforslaget er en logisk konsekvens af, at sikkerhedsdirektivets artikel 14 er blevet optaget i direktivet om interoperabilitet. Uden denne ændring, ville hele jernbanenettet ikke være dækket, idet interoperabilitetsdirektivets anvendelsesområde i første etape kun omfatter TEN-T-linjerne, og ibrugtagningen af delsystemer på andre linjer end TEN-T således ikke ville være dækket. Det ville skabe betydelige vanskeligheder, især hvad angår de mobile delsystemer og jernbanekøretøjer, som for en stor dels vedkommende anvendes på både TEN-T og de øvrige linjer.

Ændringsforslag 8

Artikel 2, litra b a (nyt)

 

ba) "jernbanekøretøj": køretøj, der kan bevæge sig på egne hjul på jernbanestrækninger ved egen trækkraft eller på anden vis, inklusive lokomotiver, togsæt (flere enheder), passagervogne, andre vogne og andre køretøjer, der anvendes til bygning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturer; et jernbanekøretøj består af et eller flere strukturelle og tekniske delsystemer eller en eller flere dele af sådanne systemer.

Begrundelse

Ændringsforslaget indeholder en definition af begrebet jernbanekøretøj, som er af grundlæggende betydning for teksten. Denne formulering passer bedre med det anførte i artikel 19. Den foreslåede definition opfylder denne målsætning.

Ændringsforslag 9

Artikel 2, litra j

(j) "grundparametre": forskriftsmæssige, tekniske eller driftsmæssige forudsætninger, som er afgørende for interoperabiliteten, og som skal specificeres i TSI'er

(j) "grundparametre": forskriftsmæssige, tekniske eller driftsmæssige forudsætninger, som er væsentlige for interoperabiliteten, og som skal specificeres i TSI'er

Begrundelse

Alle forskriftsmæssige, tekniske eller driftsmæssige forudsætninger bør defineres som væsentlige.

Ændringsforslag 10

Artikel 2, litra n

n) "bestående jernbanesystem": den helhed, som består af jernbaneinfrastrukturen, herunder banestrækningerne og andre faste anlæg, i det bestående jernbanenet, samt det rullende materiel af enhver kategori og oprindelse, der kører på denne infrastruktur

n) "bestående jernbanesystem": den helhed, som består af jernbaneinfrastrukturen, herunder banestrækningerne og andre faste anlæg, i det bestående jernbanenet, samt de bestående køretøjer af enhver kategori og oprindelse, der er godkendt til at køre på denne infrastruktur på det tidspunkt, hvor den pågældende TSI træder i kraft

Ændringsforslag 11

Artikel 2, litra q

q) "ordregiver": enhver offentlig eller privat virksomhed, der afgiver ordre på projektering/konstruktion og/eller anlæg/bygning af et delsystem under bestemte gennemskueligheds- og konkurrencevilkår. Alt afhængigt af hvilket delsystem der skal bygges eller ændres, kan der være tale om en jernbanevirksomhed, en infrastrukturforvalter eller en ihændehaver, eller om den koncessionshaver, der har ansvaret for ibrugtagningen af et færdiggjort projekt.

q) "ordregiver": enhver offentlig eller privat enhed, der afgiver ordre på projektering/konstruktion og/eller anlæg/bygning og/eller ajourføring og/eller fornyelse og/eller indførelse af et delsystem, herunder. en jernbanevirksomhed, en infrastrukturforvalter eller en ihændehaver, eller den koncessionshaver, der har ansvaret for ibrugtagningen af et færdiggjort projekt.

Ændringsforslag 12

Artikel 2, litra r

r) "ihændehaver": den der varigt står for den økonomiske drift af et køretøj til befordring, hvad enten denne person er ejer af køretøjet eller har brugsret over det

r) "ihændehaver": den person eller enhed, der enten er ejer af køretøjet eller har brugsret over det, står for driften af det til befordring og er opført i det nationale register i medfør af direktivets artikel [...]

Ændringsforslag 13

Artikel 2, litra s

(s) "projekt på et avanceret udviklingstrin": et projekt, som det er blevet besluttet at finansiere, og som er så langt fremme i projekterings-/bygningsfasen, at det vil være uacceptabelt at ændre i de tekniske specifikationer. En sådan hindring kan være af kontraktmæssig, økonomisk, samfundsmæssig eller miljømæssig art og skal begrundes behørigt

(s) "projekt på et avanceret udviklingstrin": et projekt, som det er blevet besluttet at finansiere, og som er så langt fremme i projekterings-/bygningsfasen, at det er uacceptabelt at ændre i de tekniske specifikationer, enten fordi projekteringen/bygningen befinder sig på et meget avanceret udviklingstrin, eller fordi ændringens costbenefitforhold vil være utilstrækkeligt. Manglende anerkendelse af en ændring kan tage udgangspunkt i forhold af kontraktmæssig, økonomisk, samfundsmæssig eller miljømæssig art og skal begrundes behørigt under hensyntagen til de overgangskriterier, der er fastlagt i de relevante TSI'er.

Begrundelse

En ændring af de tekniske specifikationer bør betragtes som uacceptabel, hvis projekteringen/bygningen befinder sig på et meget avanceret udviklingstrin, eller ændringens costbenefitforhold vil være utilstrækkeligt.

Ændringsforslag 14

Artikel 2, litra t a (nyt)

 

ta) "national sikkerhedsmyndighed": den sikkerhedsmyndighed, som er defineret i artikel 3, litra g) i direktiv 2004/49/EF.

Ændringsforslag 15

Artikel 2, litra t a (nyt)

 

ta) "type": en beskrivelse af et køretøj med angivelse af dettes udformning og særlige karakteristika, som optræder i de afprøvningsattester, der er beskrevet i modul B i afgørelse 93/465/EØF.

Begrundelse

Indførelsen af en procedure for typegodkendelser af køretøjer forudsætter en definition af "type".

Ændringsforslag 16

Artikel 4, stk. 2

2. De supplerende tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 4, i direktiv 93/38/EØF, og som er nødvendige ud over de europæiske specifikationer eller andre standarder, som er i brug i Fællesskabet, må ikke stride mod de væsentlige krav.

2. De supplerende tekniske specifikationer, der er omhandlet i artikel 34 i direktiv 2004/17/EF, og som er nødvendige ud over de europæiske specifikationer eller andre standarder, som er i brug i Fællesskabet, må ikke stride mod de væsentlige krav.

Ændringsforslag 17

Artikel 5, stk. 2

2. Delsystemerne skal være i overensstemmelse med TSI'erne; overensstemmelsen skal opretholdes hele tiden under brugen af hvert delsystem.

2. Delsystemerne skal være i overensstemmelse med de TSI'er, der er gældende på tidspunktet for ibrugtagningen, opgraderingen eller fornyelsen; overensstemmelsen skal opretholdes hele tiden under brugen af hvert delsystem.

Begrundelse

Delsystemerne skal være i overensstemmelse med de gældende TSI'er.

Ændringsforslag 18

Artikel 5, stk. 3, litra f

f) den angiver strategien for anvendelsen af TSI'en; navnlig præciseres faserne i den gradvise overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor overholdelse af TSI'en er generaliseret

f) den angiver strategien for anvendelsen af TSI'en; navnlig præciseres faserne i den gradvise overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor overholdelse af TSI'en er generaliseret; en ajourført TSI skal være kompatibel med den foregående udgave; hvis dette ikke er muligt, indeholder den nye TSI en redegørelse for den overgangsordning, der finder anvendelse for de delsystemer, der er taget i brug efter bestemmelserne for den foregående udgave af TSI'en;

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre kompatibilitet mellem forskellige TSI'er.

Ændringsforslag 19

Artikel 6, stk. 1, afsnit 2

Foranstaltninger, der går ud på at ændre de underordnede bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det med TSI'er, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 21, stk. 4.

Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv, herunder supplere det, i forbindelse med vedtagelsen af TSI'er eller revisionen heraf, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 21, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende den hasteprocedure, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4 a.

Begrundelse

Der bør henvises til den nye forskriftsprocedure med kontrol, der er fastsat i artikel 5 a i Rådets afgørelse 1999/468/EF som ændret ved afgørelse 2006/512/EF. Ændringsforslaget sikrer den nødvendige i overensstemmelse med den nye komitologiprocedure og yderligere gennemskuelighed i forbindelse med vedtagelse eller ændring af de relevante foranstaltninger i forslaget.

Ændringsforslag 20

Artikel 6, stk. 1, afsnit 3

TSI'erne vedtages og revideres efter samme procedure. De offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

TSI'erne offentliggøres af Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende.

Begrundelse

En del af dette afsnit udgår, eftersom det er en gentagelse. De bestemmelser, der udgår, er medtaget i ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, afsnit 2, om indførelse af den nye procedure med forskriftsudvalg med kontrol, jf. Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Ændringsforslag 21

Artikel 6, stk. 9

9. Når den enkelte TSI vedtages eller revideres, besluttes det, om et eller flere tekniske bilag kan offentliggøres særskilt af agenturet, og om der skal gælde særlige bestemmelser om sprog og ajourføring, set i lyset af disse bilags foranderlige og teknologiske karakter (især hvor der er tale om informations- og kommunikationsteknologi). I givet fald indgår bestemmelserne om sprog og ajourføringsproceduren i foranstaltningen til vedtagelse af TSI'en.

udgår

Begrundelse

TSI'erne skal offentliggøre på alle EU's officielle sprog.

Ændringsforslag 22

Artikel 7, stk. 1, litra a

a) for et projekt vedrørende en ny banestrækning eller fornyelse eller opgradering af en eksisterende banestrækning eller for en del som omhandlet i artikel 1, stk. 1, der på tidspunktet for offentliggørelsen af de relevante TSI'er befinder sig på et avanceret udviklingstrin eller er omfattet af en kontrakt, der er under gennemførelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 23

Artikel 7, stk. 1, litra c

c) for et projekt vedrørende en ny banestrækning eller for et projekt vedrørende fornyelse eller opgradering af en eksisterende banestrækning, som gennemføres på denne medlemsstats område, såfremt dens jernbanenet er afsondret eller afskåret af havet fra den øvrige del af Fællesskabets jernbanenet

c) for et projekt vedrørende en ny banestrækning eller for et projekt vedrørende fornyelse eller opgradering af en eksisterende banestrækning, som gennemføres på denne medlemsstats område, såfremt dens jernbanenet på grund af specielle geografiske forhold er afsondret eller afskåret fra den øvrige del af Fællesskabets jernbanenet

Begrundelse

Der kan f.eks. også være tale om afsondrethed eller afskårethed i bjergområder.

Ændringsforslag 24

Artikel 7, stk. 2

2. I alle de nævnte tilfælde forelægger den pågældende medlemsstat Kommissionen et dossier med de oplysninger, der er anført i bilag VIII. Kommissionen analyserer de foranstaltninger, som medlemsstaten planlægger at gennemføre, og orienterer det udvalg, der er omhandlet i artikel 21.

2. I alle de nævnte tilfælde underretter den pågældende medlemsstat Kommissionen om anmodningen om undtagelse og fremsender et dossier med de oplysninger, der er anført i bilag VIII. Kommissionen analyserer de foranstaltninger, som medlemsstaten planlægger at gennemføre, og orienterer det udvalg, der er omhandlet i artikel 21. Alle medlemsstater underrettes om analysens resultat og om, hvorvidt anmodningen om undtagelse er efterkommet eller afvist.

Begrundelse

Alle medlemsstater bør underrettes om analysens resultat og om, hvorvidt anmodningen om undtagelse er efterkommet eller afvist.

Ændringsforslag 25

Artikel 7, stk. 2 a (nyt)

 

2a. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra a), sender alle medlemsstater inden for det første år efter hver enkelt TSI's ikrafttræden Kommissionen en fortegnelse over de projekter på deres område, der befinder sig på et avanceret udviklingstrin.

Ændringsforslag 26

Artikel 7, stk. 3

3. I de tilfælde, der er nævnt i litra c) og e), verificerer Kommissionen, om dossieret opfylder betingelserne, og underretter medlemsstaten om resultatet af sin analyse. Medlemsstaten kan umiddelbart anvende de alternative bestemmelser.

3. I de tilfælde, der er nævnt i litra a), c) og e), verificerer Kommissionen, om dossieret opfylder betingelserne, og underretter medlemsstaten om resultatet af sin analyse. Om nødvendigt udstedes der en henstilling om, hvilke specifikationer der bør anvendes. Medlemsstaten kan umiddelbart anvende de alternative bestemmelser.

Ændringsforslag 27

Artikel 7, stk. 4

4. I de tilfælde, der er nævnt i litra a), b), d) og f), træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 21, stk. 3, om hvorvidt anmodningen om undtagelse accepteres; om nødvendigt udstedes der en henstilling om, hvilke specifikationer der bør anvendes. I de i litra b) nævnte tilfælde vedrører Kommissionens afgørelse dog ikke fritrumsprofiler og sporvidde. Kommissionen træffer sin afgørelse inden for 6 måneder, efter at anmodningen ledsaget af et fuldstændigt dossier er indgivet. Medlemsstaten kan ikke anvende den pågældende undtagelsesforanstaltning, før Kommissionen har truffet sin afgørelse.

4. I de tilfælde, der er nævnt i litra b), d) og f), træffer Kommissionen afgørelse efter proceduren i artikel 21, stk. 3, om hvorvidt anmodningen om undtagelse accepteres. I de i litra b) nævnte tilfælde vedrører Kommissionens afgørelse dog ikke fritrumsprofiler og sporvidde. Kommissionen træffer sin afgørelse inden for 6 måneder, efter at anmodningen ledsaget af et fuldstændigt dossier er indgivet. Såfremt der ikke er truffet en afgørelse, anses anmodningen for at være accepteret. Medlemsstaten kan anvende den pågældende undtagelsesforanstaltning i det i litra f) omhandlede tilfælde, indtil Kommissionen har truffet sin afgørelse.

Ændringsforslag 28

Artikel 9

Medlemsstaterne må ikke under henvisning til dette direktiv forbyde, begrænse eller hindre markedsføring på deres område af interoperabilitetskomponenter, som opfylder dette direktivs bestemmelser, med henblik på anvendelse i jernbanesystemet. De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure, der fører til udstedelse af EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed som nærmere beskrevet i bilag IV.

Medlemsstaterne må ikke under henvisning til dette direktiv forbyde, begrænse eller hindre markedsføring på deres område af interoperabilitetskomponenter, som opfylder dette direktivs bestemmelser, med henblik på anvendelse i jernbanesystemet. De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure, der fører til udstedelse af EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed som nærmere beskrevet i bilag IV.

De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure, der fører til udstedelsen af EF-erklæring om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed.

 

Begrundelse

Det sidste afsnit udgår, eftersom det reelt er en gentagelse af det foregående.

Ændringsforslag 29

Artikel 10, stk. 3 a (nyt)

 

3a. Reservedele til enhver komponent, der sikrer interoperabilitet i en serie eller en type, hvis anvendelse allerede er tilladt, kan installeres i de bestående delsystemer uden fornyet evaluering eller certificering.

Ændringsforslag 30

Kapitel IV, overskrift

DELSYSTEMER

A. DELSYSTEMER

Begrundelse

Opbygningen af kapitel IV ændres, således at del A omhandler delsystemer og del B ibrugtagning af jernbanekøretøjer.

Ændringsforslag 31

Artikel 12, stk. 2

2. Kommissionen holder snarest muligt samråd med de berørte parter. Konstaterer Kommissionen efter dette samråd, at foranstaltningen er berettiget, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, og de øvrige medlemsstater underretning herom. Konstaterer Kommissionen efter samrådet, at foranstaltningen er uberettiget, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretning herom. Er den i stk. 1 omhandlede beslutning motiveret med en mangel ved de europæiske specifikationer, benyttes proceduren i artikel 11.

2. Kommissionen holder snarest muligt samråd med de berørte parter og kan anmode om en udtalelse fra agenturet, jf. artikel 12 i forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur1. Konstaterer Kommissionen efter dette samråd, at foranstaltningen er berettiget, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, og de øvrige medlemsstater underretning herom. Konstaterer Kommissionen efter samrådet, at foranstaltningen er uberettiget, giver den straks den medlemsstat, der har taget initiativet, samt fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant underretning herom. Er den i stk. 1 omhandlede beslutning motiveret med en mangel ved de europæiske specifikationer, benyttes proceduren i artikel 11.

 

_____________

1 EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtigelse i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.

Begrundelse

Det er vigtigt, at Kommissionen, inden den træffer afgørelse, har mulighed for at anmode agenturet om en udtalelse om interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse eller anvendelsesegnethed.

Ændringsforslag 32

Artikel 13, stk. 2

2. Vurderingen af en interoperabilitetskomponents overensstemmelse eller anvendelsesegnethed gennemføres af det bemyndigede organ, som fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant har anmodet derom.

2. Hvis den pågældende TSI kræver det, gennemføres vurderingen af en interoperabilitetskomponents overensstemmelse eller anvendelsesegnethed af det bemyndigede organ, som fabrikanten eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant har anmodet derom.

Ændringsforslag 33

Artikel 14, stk. 1

1. Det påhviler hver enkelt medlemsstat at give ibrugtagningstilladelse til strukturelt definerede delsystemer, der indgår i jernbanesystemet, når de er anlagt eller drives på medlemsstatens område.

1. Uanset bestemmelserne i kapitel IV - B påhviler det hver enkelt medlemsstat at give ibrugtagningstilladelse til strukturelt definerede delsystemer, der indgår i jernbanesystemet, når de er anlagt eller drives på medlemsstatens område.

Med henblik herpå træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at delsystemerne ikke kan tages i brug, medmindre de er planlagt, udført og installeret på en sådan måde, at de relevante væsentlige krav er opfyldt, når delsystemerne integreres i jernbanesystemet. De kontrollerer navnlig sammenhængen mellem disse delsystemer og det system, som de integreres i.

Med henblik herpå træffer medlemsstaterne alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at delsystemerne ikke kan tages i brug, medmindre de er planlagt, udført og installeret på en sådan måde, at de relevante væsentlige krav er opfyldt som fastlagt i dette direktiv, når delsystemerne integreres i jernbanesystemet. De kontrollerer navnlig sammenhængen mellem disse delsystemer og det system, som de integreres i.

 

 

 

 

Ændringsforslag 34

Artikel 14, stk. 2

2. Hver medlemsstat kontrollerer ved ibrugtagningen, at de TSI- forskrifter, der er udformet for at sikre, at delsystemerne drives og vedligeholdes i overensstemmelse med de væsentlige krav, der gælder for dem, overholdes. Efter ibrugtagningen af disse delsystemer foretages kontrollen i forbindelse med udstedelsen af sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser i overensstemmelse med artikel 10 og 11 i direktivet om jernbanesikkerhed.

2. Hver medlemsstat kontrollerer ved ibrugtagningen af ethvert delsystem, at de TSI- forskrifter, der er udformet for at sikre, at delsystemerne drives og vedligeholdes i overensstemmelse med de væsentlige krav, der gælder for dem, overholdes. Med henblik herpå anvendes de vurderings- og verifikationsprocedurer, der er fastsat i de relevante strukturelle og funktionelle TSI'er, inden der gives nogen ibrugtagningstilladelse. Efter ibrugtagningen af disse delsystemer, der er tilknyttet til de infrastrukturer, der er beskrevet i punkt 1.1 og 2.1. i bilag I, foretages kontrollen i forbindelse med udstedelsen af sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser i overensstemmelse med artikel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed.

 

Når delsystemerne i forbindelse med jernbanekøretøjer er taget i brug, foretages kontrollen i forbindelse med godkendelse:

 

- til vedligeholdelsesformål udstedes certifikater vedrørende køretøjer i overensstemmelse med artikel 14b i direktiv 2004/49/EF,

 

- til driftsformål udstedes certifikater vedrørende køretøjer og sikkerhedscertifikater i overensstemmelse med artikel 10 i jernbanesikkerhedsdirektivet, for så vidt angår indehavere og jernbanevirksomheder.

Med henblik herpå anvendes de vurderings- og verifikationsprocedurer, der er fastsat i de relevante strukturelle og funktionelle TSI'er.

Med henblik herpå anvendes de vurderings- og verifikationsprocedurer, der er fastsat i de relevante strukturelle og funktionelle TSI'er.

Ændringsforslag 35

Artikel 14, stk. 3

3. I tilfælde af fornyelse eller opgradering indsender ordregiveren en projektbeskrivelse til den berørte medlemsstat. Medlemsstaten behandler sagen og afgør under hensyntagen til den gennemførelsesstrategi, der er angivet i den gældende TSI, om arbejdets omfang kræver en ny ibrugtagningstilladelse i dette direktivs betydning.

3. Fornyelse eller opgradering af et delsystem indgår i den pågældende TSI med angivelse af de betingelser og omstændigheder, der kan nødvendiggøre en ny evaluering eller tilladelse. Når den medlemsstat, der har givet tilladelse til serien eller den første ibrugtagning af det delsystem, som ønskes fornyet eller opgraderet, eller en eller flere andre medlemsstater stiller krav herom, indsender ordregiveren en projektbeskrivelse til den berørte medlemsstat. Medlemsstaten behandler sagen og afgør under hensyntagen til den gennemførelsesstrategi, der er angivet i den gældende TSI, om arbejdets omfang kræver en ny ibrugtagningstilladelse i dette direktivs betydning. Denne afgørelse træffes inden tre måneder efter datoen for ansøgerens indgivelse af projektbeskrivelsen.

En ny ibrugtagningstilladelse er nødvendig, hver gang de påtænkte arbejder kan have indflydelse på det samlede sikkerhedsniveau for det pågældende delsystem. Hvis der kræves en ny tilladelse, afgør medlemsstaten, i hvilket omfang TSI'erne skal anvendes på projektet. Medlemsstaten underretter Kommissionen om sin afgørelse og anfører:

En ny ibrugtagningstilladelse er nødvendig, hver gang de påtænkte arbejder kan have indflydelse på det samlede sikkerhedsniveau for det pågældende delsystem. Den medlemsstat, der beslutter at kræve en ny tilladelse, oplyser desuden i hvilket omfang TSI'erne skal anvendes på projektet, meddeler Kommissionen sin afgørelse og anfører:

- en begrundelse for, hvorfor TSI'en (eller TSI'erne) ikke anvendes fuldt ud

 

- hvilke tekniske specifikationer der gælder i stedet for TSI'en

- hvilke tekniske specifikationer der gælder i stedet for TSI'en

- hvilke organer der forestår verifikationsproceduren, jf. artikel 18, for så vidt angår disse specifikationer.

- hvilke organer der forestår verifikationsproceduren, jf. artikel 18, for så vidt angår disse specifikationer.

Kommissionen meddeler disse oplysninger til agenturet, som offentliggør dem.

Kommissionen meddeler disse oplysninger til agenturet, som offentliggør dem.

Hvis medlemsstaten afgør, at en ibrugtagningstilladelse ikke er nødvendig, eller hvis en TSI i medfør af dette stykke kun anvendes delvist, er det ikke nødvendigt at anmode eller underrette om en undtagelse i henhold til artikel 7.

 

Ændringsforslag 36

Artikel 14, stk. 4

4. Når medlemsstaterne giver tilladelse til ibrugtagning af rullende materiel, har de ansvaret for, at hvert køretøj forsynes med en alfanumerisk identifikationskode. Denne kode anføres på hvert køretøj og figurerer i et nationalt register, der opfylder følgende kriterier:

udgår

a) registret opfylder de fælles specifikationer i stk. 5

 

b) registret føres og opdateres af et organ, der er uafhængigt af alle jernbanevirksomheder

 

c) registret er tilgængeligt for de sikkerhedsmyndigheder og undersøgelsesorganer, der er udpeget i henhold til artikel 16 og 21 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU ("jernbanesikkerhedsdirektivet")1; Også de tilsynsorganer, der er udpeget i henhold til artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/14/EF af 26. februar 2001 om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering2, agenturet, jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne har med legitime formål adgang til registeret.

 

Hvis rullende materiel ibrugtages for første gang i et tredjeland, kan medlemsstaterne godkende køretøjer, der er klart identificeret i henhold til et andet kodesystem. Når en medlemsstat har givet tilladelse til ibrugtagning af sådanne køretøjer på sit område, skal det imidlertid være muligt at finde oplysninger svarende til dem, der findes i stk. 5, litra c), d) og e), gennem køretøjsregistret.

 

1 EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44.

2 EFT L 75 af 15.3.2001, s. 29. Direktiv ændret ved Kommissionens beslutning 2002/844/EF (EFT L 289 af 26.10.2002, s. 30).

 

Begrundelse

For at sikre konsekvens overføres disse bestemmelser til en ny del.

Ændringsforslag 37

Artikel 14, stk. 5

5. De fælles specifikationer for de nationale registre vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 3, på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet. Udkastet til specifikationer omfatter: indhold, dataformat, funktionel og teknisk arkitektur, funktionsmåde og regler om indlæsning af data samt søgning. Registeret indeholder mindst følgende oplysninger:

udgår

a) referencer til erklæringen om EF-verifikation og den enhed, der har udstedt erklæringen

 

b) referencer til det register over rullende materiel, som er nævnt i artikel 24

 

c) oplysning om køretøjets ejer eller ihændehaver

 

d) eventuelle begrænsninger for benyttelsen af køretøjet

 

e) hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, når der gives tilladelse til ibrugtagning, kan den tilføjes senere, dog før køretøjet tages i brug af en jernbanevirksomhed.

 

Begrundelse

For at sikre konsekvens overføres disse bestemmelser til en ny del.

Ændringsforslag 38

Artikel 14, stk. 6

6. For gods- og personvogne, der tages i brug, efter at dette direktiv er trådt i kraft, fastlægger TSI'en, om det er tilstrækkeligt med en enkelt ibrugtagningstilladelse fra en medlemsstat i Fællesskabet og på hvilke betingelser.

udgår

Begrundelse

For at sikre konsekvens overføres disse bestemmelser til en ny del.

Ændringsforslag 39

Artikel 14, stk. 7

7. For rullende materiel, der er taget i brug, før dette direktiv træder i kraft, og som ikke er forsynet med en EF-verifikationserklæring, jf. artikel 18 i dette direktiv, finder jernbanesikkerhedsdirektivet anvendelse. Der gælder navnlig følgende:

udgår

- Hvis sikkerhedsmyndigheden i en medlemsstat kræver det, skal der indhentes en supplerende ibrugtagningstilladelse i overensstemmelse med artikel 14 i jernbanesikkerhedsdirektivet.

 

- I modsat fald tjener det sikkerhedscertifikat, der er udstedt til jernbanevirksomheden i overensstemmelse med artikel 10 i jernbanesikkerhedsdirektivet, som ibrugtagningstilladelse for rullende materiel, der er i brug.

 

Begrundelse

For at sikre konsekvens overføres disse bestemmelser til en ny del.

Ændringsforslag 40

Artikel 14, stk. 8

8. Hvad angår rullende materiel, der er forsynet med en EF-verifikationserklæring, jf. artikel 18, kan de kriterier, en sikkerhedsmyndighed kontrollerer med henblik på at udstede en ibrugtagningstilladelse, kun omfatte følgende:

udgår

- den tekniske kompatibilitet mellem dette rullende materiel og den pågældende infrastruktur

 

- reglerne for de udestående punkter, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2

 

- reglerne for de særtilfælde, der er behørigt anført i de relevante TSI'er

 

- de undtagelser, der er behørigt anmeldt i overensstemmelse med artikel 7 i dette direktiv.

 

(artikel 14, stk. 8, bliver til artikel 19 b (ny) med ændringer)

Begrundelse

For at sikre konsekvens overføres disse bestemmelser til en ny del.

Ændringsforslag 41

Artikel 15, stk. 1

Medlemsstaterne må ikke af grunde, som vedrører dette direktiv, forbyde, begrænse eller hindre opbygning, ibrugtagning og drift på deres område af strukturelt definerede delsystemer, som indgår i jernbanesystemet, når de opfylder de væsentlige krav, jf. dog artikel 19. De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure, der fører til udstedelse af EF-verifikationserklæring som nærmere beskrevet i bilag V.

Medlemsstaterne må ikke af grunde, som vedrører dette direktiv, forbyde, begrænse eller hindre opbygning, ibrugtagning og drift på deres område af strukturelt definerede delsystemer, som indgår i jernbanesystemet, når de opfylder de væsentlige krav, jf. dog artikel 19. De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure, der fører til udstedelse af EF-verifikationserklæring som nærmere beskrevet i bilag V, eller som allerede er udført i forbindelse med udstedelsen af den første ibrugtagningstilladelse inden dette direktivs ikrafttræden eller den supplerende ibrugtagningstilladelse i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 42

Artikel 15, stk. 2

De må navnlig ikke stille krav om kontrol, som allerede er udført som led i den procedure, der fører til udstedelse af EF-verifikationserklæringen.

udgår

Begrundelse

Dette stykke udgår, eftersom det er en gentagelse af det foregående.

Ændringsforslag 43

Artikel 16, stk. 1

1. Medlemsstaterne anser strukturelt definerede delsystemer, der indgår i jernbanesystemet, og for hvilke der foreligger en EF-verifikationserklæring, for at opfylde interoperabilitetskravet og de relevante væsentlige krav.

1. Medlemsstaterne anser uanset bestemmelserne i direktivets artikel 16, stk. 3, og artikel 17, stk. 2. strukturelt definerede delsystemer, der er godkendt til ibrugtagning i en anden medlemsstat, for at opfylde interoperabilitetskravet og de relevante væsentlige krav, undtagen i spørgsmål, der vedrører kompatibilitet med infrastrukturegenskaber, der er særegne for den pågældende medlemsstat. Ligeledes anser medlemsstaterne strukturelt definerede delsystemer, der indgår i jernbanesystemet, og for hvilke der foreligger en EF-verifikationserklæring, for at opfylde interoperabilitetskravet og de relevante væsentlige krav.

Begrundelse

EF-erklæringen godtgør overensstemmelse med TSI, men det er ikke tilstrækkeligt. Der kan således forekomme kompatibilitetsproblemer i forhold til en bestående infrastruktur, der ikke er i overensstemmelse med TSI. Der bør desuden tages hensyn til aspekter, der ikke er omfattet af en TSI (artikel 17, stk. 2), og specifikke tilfælde eller undtagelser i mangel af en TSI (artikel 16, stk. 3).

Ændringsforslag 44

Artikel 16, stk. 3, afsnit 1

3. I mangel af TSI'er, hvis der er indsendt underretning om en undtagelse i henhold til artikel 7, eller hvis et særtilfælde gør det nødvendigt at anvende tekniske forskrifter, der ikke er omfattet af den pågældende TSI, tilsender medlemsstaterne Kommissionen for hvert delsystem en fortegnelse over de tekniske forskrifter, der benyttes som grundlag for at vurdere, om de væsentlige krav er opfyldt.

3. I mangel af TSI'er, eller hvis der er indsendt underretning om en undtagelse i henhold til artikel 7, eller hvis et særtilfælde gør det nødvendigt at anvende forskrifter, der ikke er omfattet af den pågældende TSI, tilsender medlemsstaterne Kommissionen for hvert delsystem en fortegnelse over de forskrifter, der benyttes som grundlag for at vurdere, om de væsentlige krav er opfyldt. Denne fortegnelse anvendes også af medlemsstaterne til at kontrollere delsystemernes kompatibilitet med det bestående system, som de indgår i, når de ikke er i overensstemmelse med de tilsvarende TSI.

Begrundelse

Dette ændringsforslag supplerer æf. 34 i Europa-Parlamentets udkast til betænkning. Medlemsstaterne verificerer i medfør af artikel, 14, stk. 1, delsystemernes kompatibilitet med det system, som de indgår i. De regler, der gælder for den bestående infrastruktur, og som ikke er i overensstemmelse med TSI, skal anmeldes, uanset om disse findes.

Ændringsforslag 45

Artikel 16, stk. 3, afsnit 2

Denne notifikation foretages, alt afhængigt af det enkelte tilfælde, enten senest to år efter dette direktivs ikrafttræden og herefter hver gang fortegnelsen over de tekniske forskrifter ændres, eller når Kommissionen underrettes om undtagelsen, eller efter offentliggørelsen af den pågældende TSI. Ved denne lejlighed udpeger medlemsstaterne ligeledes de organer, der for disse tekniske forskrifters vedkommende skal forestå den i artikel 18 omhandlede verifikationsprocedure.

Denne notifikation foretages enten senest seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden og herefter, alt afhængigt af det enkelte tilfælde, hver gang fortegnelsen over de tekniske forskrifter ændres, eller når Kommissionen underrettes om undtagelsen, eller efter offentliggørelsen af den pågældende TSI. Ved denne lejlighed udpeger medlemsstaterne ligeledes de organer, der for disse tekniske forskrifters vedkommende skal forestå den i artikel 18 omhandlede verifikationsprocedure.

Begrundelse

For hvert delsystem sender medlemsstaterne Kommissionen en fortegnelse over de gældende tekniske forskrifter, som efter deres opfattelse er en del af de væsentlige krav.

Ændringsforslag 46

Artikel 17, stk. 3

3. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen finder, at det haster at revidere en TSI, anmodes agenturet om en teknisk udtalelse. Efter at have hørt udvalget efter proceduren i artikel 21, stk. 2, afgør Kommissionen, om denne tekniske udtalelse kan finde anvendelse, indtil TSI'en er revideret; i givet fald offentliggør agenturet den tekniske udtalelse.

3. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen finder, at det haster at revidere en TSI, anmodes agenturet om en teknisk udtalelse. Efter at have hørt udvalget efter proceduren i artikel 21, stk. 4, afgør Kommissionen, om denne tekniske udtalelse kan finde anvendelse, indtil revisionen af TSI'en er godkendt efter proceduren i artikel 6; i givet fald offentliggør agenturet den tekniske udtalelse.

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer den nødvendige overensstemmelse med den nye komitologiprocedure med forskriftsudvalg med kontrol, der er fastsat i Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen Det sikrer desuden større gennemskuelighed i forbindelse med vedtagelse eller ændring af de relevante foranstaltninger i forslaget.

Ændringsforslag 47

Artikel 18, stk. 3

3. Det bemyndigede organ er ansvarligt for, at der oprettes et teknisk dossier, som skal ledsage EF-verifikationserklæringen. Det tekniske dossier skal indeholde alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaber og i givet fald al dokumentation for interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse. Det skal endvidere indeholde alle relevante oplysninger om betingelserne for og begrænsningerne i anvendelsen, instruktioner om serviceeftersyn, løbende eller periodisk overvågning samt regulering og vedligeholdelse.

3. Det bemyndigede organ er ansvarligt for, at der oprettes et teknisk dossier, som skal ledsage EF-verifikationserklæringen. Det tekniske dossier skal indeholde alle nødvendige dokumenter om delsystemets egenskaber og i givet fald al dokumentation for interoperabilitetskomponenternes overensstemmelse, under særlig hensyntagen til ergonometri, sikkerhed og sundhedsbeskyttelse. Det skal endvidere indeholde alle relevante oplysninger om betingelserne for og begrænsningerne i anvendelsen, instruktioner om serviceeftersyn, løbende eller periodisk overvågning samt regulering og vedligeholdelse.

Begrundelse

De "bemyndigede organer" udsteder kontrolcertifikat for delsystemerne og varetager dermed en vigtig kontrolfunktion. Inden for rammerne af kontrollen af delsystemerne, hhv. grænsefladerne til andre delsystemer, er det nødvendigt, at der obligatorisk også skal tages hensyn til beskyttelse af arbejdstagerne, da denne beskyttelse er en uundværlig garant for jernbanesikkerheden.

Ændringsforslag 48

Artikel 19, stk. 3, litra b

(d) en mangel i en TSI. I så fald indledes proceduren for revision af TSI'en i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1.

b) en mangel i en TSI. I så fald indledes proceduren for revision af TSI'en i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 eller artikel 17, stk. 3.

Ændringsforslag 49

Kapitel IV, efter artikel 19, overskrift (ny)

 

B. IBRUGTAGNING AF JERNBANEKØRETØJER

Ændringsforslag 50

Artikel 19 a (ny)

 

Artikel 19a

 

Tilladelse til ibrugtagning af jernbanekøretøjer

 

1. Der indhentes ibrugtagningstilladelse for et køretøj i hver enkelt medlemsstat, medmindre andet foreskrives i dette kapitel.

 

2. En ordregiver, der har til hensigt at ibrugtage et jernbanekøretøj i en medlemsstat indgiver en anmodning om tilladelse hertil til den kompetente nationale sikkerhedsmyndighed.

 

3. Et køretøj, der er i overensstemmelse med TSI, opnår tilladelse i overensstemmelse med artikel 19b eller 19c.

 

4. Et køretøj, der ikke er i overensstemmelse med TSI, opnår tilladelse i overensstemmelse med artikel 19d eller 19e.

 

5. Et køretøj, der er i overensstemmelse med en godkendt type opnår tilladelse i overensstemmelse med artikel 19f.

 

6. En tilladelse, der er givet af en medlemsstat, skal godkendes i alle de andre medlemsstater med forbehold af bestemmelserne i artikel 19c og 19e vedrørende supplerende tilladelser. Hvis en medlemsstat beslutter, at der er behov for en supplerende tilladelse, jf. artikel 19c eller 19e, begrundes beslutningen behørigt og ansøgeren underrettes herom.

 

7. Alle ansøgninger om ibrugtagningstilladelser behandles af den kompetente nationale sikkerhedsmyndighed, der træffer afgørelse herom i henhold til artikel 19b og 19c eller 19d og 19e.

Ibrugtagningstilladelsen kan omfatte betingelser for jernbanekøretøjets brug og andre restriktioner.

 

8. Er der ikke truffet afgørelse inden for de fastsatte frister, anses ibrugtagning af det pågældende jernbanekøretøj for tilladt.

 

9. Afslag fra den kompetente sikkerhedsmyndighed på ibrugtagning af et jernbanekøretøj begrundes behørigt. Efter modtagelsen af meddelelse af afslag har ansøgeren en frist på en måned til med behørig begrundelse at anmode den kompetente nationale myndighed om at tage afgørelsen op til fornyet overvejelse og anmode om en udtalelse fra Det Europæiske Jernbaneagentur, der afgives senest en måned efter anmodningens indgivelse og meddeles både ansøgeren og den kompetente nationale sikkerhedsmyndighed, der har givet afslag. Derpå skal sikkerhedsmyndigheden inden for en ny frist på en måned at regne fra modtagelsen af appellen eller eventuelt modtagelsen af agenturets udtalelse bekræfte eller ændre sin afgørelse.

 

10. For køretøjer, der kører fra/til én medlemsstat til/fra et tredjeland på et net, hvis sporvidde er forskellig fra Fællesskabets hovedjernbanenet, og som kan opnå en undtagelse i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, eller som falder ind under særlige tilfælde, kan de nationale regler, der henvises til i artikel 18b og 18c, omfatte internationale aftaler, for så vidt de er forenelige med fællesskabslovgivningen.

 

11. Ibrugtagningstilladelser for køretøjer, der er eller ikke er i overensstemmelse med TSI, og som er udstedt inden direktivets ikrafttræden, herunder tilladelser udstedt i medfør af en international aftale, særlig RIC- og RIV-aftalen, forbliver gyldige på de betingelser, tilladelsen er udstedt.

Ændringsforslag 51

Artikel 19 b (ny)

 

Artikel 19b

 

Tilladelse til ibrugtagning af køretøjer, der er i overensstemmelse med TSI'erne

 

1. Denne artikel finder anvendelse på køretøjer, der er i overensstemmelse med alle gældende relevante TSI'er på ibrugtagningstidspunktet, forudsat at en tilstrækkelig del af de væsentlige krav er omfattet af disse TSI'er..

 

2. Den oprindelige tilladelse gives af en national sikkerhedsmyndighed som følger:

a) Hvis samtlige køretøjets strukturelt definerede delsystemer er godkendt efter bestemmelserne i kapitel IV, gives tilladelsen uden yderligere kontrol.

 

b) For køretøjer, som er forsynet med alle nødvendige EF-verifikationserklæringer, jf. artikel 17, kan de kriterier, en national sikkerhedsmyndighed kontrollerer med henblik på at udstede en ibrugtagningstilladelse, kun omfatte følgende:

 

- den tekniske kompatibilitet mellem køretøjets relevante delsystemer

 

- den tekniske kompatibilitet mellem køretøjet og det pågældende net

 

- de nationale regler for udestående punkter udelukkende ved den første ibrugtagning

 

- de nationale regler for særtilfælde, der er behørigt anført i de relevante TSI'er.

 

3. For køretøjer, der fuldt ud er i overensstemmelse med TSI'er, således at alle aspekter af de relevante delsystemer er omfattet uden særtilfælde og uden udestående punkter, kræves ikke nogen yderligere ibrugtagningstilladelse, så længe de kører på net, der overholder TSI i de øvrige medlemsstater

Ændringsforslag 52

Artikel 19 c (ny)

 

Artikel 19c

 

Supplerende tilladelser til ibrugtagning af køretøjer, der er i overensstemmelse med TSI

 

1. For køretøjer, som har fået tilladelse til ibrugtagning i én medlemsstat, kan andre medlemsstater afgøre, om det for særtilfælde eller udestående punkter eller køretøjer, der kører på net, der ikke overholder TSI, er nødvendigt med supplerende tilladelser til ibrugtagning på deres område.

 

2. I sådanne tilfælde må de kriterier, som den kompetente nationale sikkerhedsmyndighed kontroller med henblik på ibrugtagningen, kun vedrøre:

- teknisk kompatibilitet mellem køretøjet og de pågældende net, herunder de nationale regler vedrørende udestående punkter, der er nødvendige for at sikre en sådan kompatibilitet

- de nationale regler vedrørende særtilfælde, der er behørigt specificeret i de relevante TSI'er.

 

3. Ansøgeren forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed et teknisk dossier for det køretøj eller den type køretøj, ansøgningen gælder, med oplysning om dets påtænkte anvendelse på banenettet. Dossieret skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

 

a) dokumentation for, at køretøjet har fået tilladelse til ibrugtagning i en medlemsstat eller flere medlemsstater, sammen med en kopi af de relevante verifikationserklæringer udstedt i overensstemmelse med kapitel IV

 

b) de tekniske data, vedligeholdelsesprogrammet og driftsegenskaberne accepteret af den medlemsstat, der udstedte den oprindelige tilladelse, og eventuelt af andre medlemsstater; for køretøjer, der er udstyret med datarekordere, og hvis dette ikke fremgår af den tilsvarende TSI, den tekniske beskrivelse af rekorderen og den procedure, der tillader udlæsning og evaluering af data, såvel som det nødvendige software, som udelukkende kan anvendes i forbindelse med arbejdet i det organ, der efterforsker uheld

 

c) de registre, der viser køretøjets driftshistorie, vedligeholdelse og i givet fald tekniske forandringer, der er udført siden tilladelsen blev givet

 

d) køretøjets tekniske og driftsmæssige egenskaber, hvoraf det fremgår, at det er foreneligt med infrastrukturen og de faste anlæg, herunder klimatiske forhold, energiforsyningssystem, togkontrol og signaler, sporvidde, infrastrukturel fritrumsprofil, maksimalt tilladt akseltryk og andre tekniske bindinger på banenettet, støjgrænser, eventuelt de udtagelser, ansøgeren har brug for, for at sikre en sådan kompatibilitet.

 

4. Den nationale sikkerhedsmyndighed må ikke drage oplysningerne i stk. 3, litra a) og b), i tvivl, medmindre den kan påvise en betydelig sikkerhedsrisiko. Når det i artikel 19g omhandlede referencedokument er vedtaget, må den nationale sikkerhedsmyndighed ikke med dette formål henvise til en forskrift, der tilhører gruppe A som defineret i dette dokument.

 

5. Den nationale sikkerhedsmyndighed kan inden for en frist på op til en måned efter indgivelsen af ansøgningen og det tekniske dossier forlange, at der, hvis den finder det påkrævet, fremlægges supplerende oplysninger, så der kan udføres risikoanalyser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/49/EF eller foretages prøvekørsler på nettet for at verificere overensstemmelsen mellem de forhold, der er anført i stk. 2, litra c) og d), og de gældende nationale forskrifter, som medlemsstaten har underrettet Kommissionen om efter jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 8 eller dette direktivs artikel 16. Når det i dette direktivs artikel 19g omhandlede referencedokument er vedtaget, må den nationale sikkerhedsmyndighed dog kun foretage denne verifikation for de nationale forskrifter, der tilhører gruppe B eller C som defineret i referencedokumentet

 

6. Den nationale sikkerhedsmyndighed fastlægger efter høring af ansøgeren omfanget og indholdet af de supplerende oplysninger, risikoanalyserne eller prøvekørslerne. Infrastrukturforvalteren gør i samråd med ansøgeren alt for at sikre, at eventuelle prøvekørsler kan finde sted senest tre måneder efter ansøgerens anmodning. Hvis det er relevant, træffer den nationale sikkerhedsmyndighed foranstaltninger, så prøvekørslerne kan finde sted.

 

7. Den nationale sikkerhedsmyndighed behandler alle ansøgninger om tilladelse til ibrugtagning, der er indgivet efter reglerne i denne artikel, hurtigst muligt og træffer afgørelse senest:

i) to måneder efter ansøgningens indgivelse

ii) i givet fald en måned efter, at de supplerende oplysninger eller risikoanalyser, som den nationale sikkerhedsmyndighed har udbedt sig i medfør af stk. 5, foreligger, i tilslutning til den i punkt i) omhandlede periode

iii) i givet fald en måned efter, at resultaterne af de prøvninger, som den nationale sikkerhedsmyndighed har udbedt sig i medfør af stk. 5 foreligger, i tilslutning til de i punkt i) og ii) omhandlede perioder

iv) er der ikke truffet afgørelse inden for de fastsatte frister, anses ibrugtagning af det pågældende jernbanekøretøj for tilladt.

Ændringsforslag 53

Artikel 19 d (ny)

 

Artikel 19d

 

Den oprindelige tilladelse til ibrugtagning af køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med TSI

 

1. Denne artikel finder anvendelse på køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med alle gældende relevante TSI'er på ibrugtagningstidspunktet, herunder køretøjer, der er fastsat undtagelser for, eller når en betydelig del af de væsentlige krav ikke er fastlagt i en eller flere TSI'er.

 

2. Den oprindelige tilladelse gives således af en national sikkerhedsmyndighed:

– for de tekniske aspekter, der er omfattet af en TSI, hvis en sådan findes, gælder EF-verifikationsproceduren i kapitel IV

– for de øvrige tekniske aspekter gælder de nationale forskrifter, der er fremsendt efter artikel 16, stk. 3, i dette direktiv og artikel 8 i jernbanesikkerhedsdirektivet.

Denne oprindelige tilladelse gælder kun på banenettet i den udstedende medlemsstat.

Ændringsforslag 54

Artikel 19 e (ny)

 

Artikel 19e

 

Supplerende tilladelser til ibrugtagning af køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med TSI

 

1. For køretøjer, som har fået tilladelse til ibrugtagning i én medlemsstat, kan andre medlemsstater i henhold til denne artikel afgøre, om det er nødvendigt med supplerende tilladelser til ibrugtagning på deres område. Når en medlemsstat beslutter, at en supplerende tilladelse er nødvendig, kan ansøgeren kræve, at der indhentes teknisk udtalelse i sagen fra agenturet, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 881/2004, og, hvis den finder det passende, anvende appelproceduren i artikel 17, stk. 3, i jernbanesikkerhedsdirektivet.

 

2. Ansøgeren forelægger den nationale sikkerhedsmyndighed et teknisk dossier for det køretøj eller den type køretøj, ansøgningen gælder, med oplysning om dets påtænkte anvendelse på banenettet. Dossieret skal indeholde oplysninger om følgende forhold:

a) dokumentation for, at køretøjet har fået tilladelse til ibrugtagning i en anden medlemsstat, og for den procedure, der ved den lejlighed blev fulgt for at påvise, at køretøjet opfyldte gældende sikkerhedskrav, herunder i givet fald undtagelser efter artikel 7

 

 

b) de tekniske data, vedligeholdelsesprogrammet og driftsegenskaberne accepteret af den medlemsstat, der udstedte den oprindelige tilladelse, og eventuelt af andre medlemsstater; for køretøjer, der er udstyret med datarekordere, den tekniske beskrivelse af rekorderen og den procedure, der tillader udlæsning og evaluering af data, såvel som det nødvendige software, som udelukkende kan anvendes i forbindelse med arbejdet i det organ, der efterforsker uheld

 

c) de registre, der viser køretøjets driftshistorie, vedligeholdelse og i givet fald tekniske forandringer, der er udført siden tilladelsen blev givet

 

d) køretøjets tekniske og driftsmæssige egenskaber, hvoraf det fremgår, at det er foreneligt med infrastrukturen og de faste anlæg, herunder klimatiske forhold, energiforsyningssystem, togkontrol og signaler, sporvidde, infrastrukturel fritrumsprofil, maksimalt tilladt akseltryk, støjgrænser og andre tekniske bindinger på banenettet, og eventuelt de udtagelser, ansøgeren har brug for, for at sikre en sådan kompatibilitet.

 

3. Den nationale sikkerhedsmyndighed må ikke drage oplysningerne i stk. 2, litra a) og b), i tvivl, medmindre den kan påvise en betydelig sikkerhedsrisiko. Når det i artikel 19g omhandlede referencedokument er vedtaget, må den nationale sikkerhedsmyndighed ikke med dette formål henvise til en forskrift, der tilhører gruppe A som defineret i dette dokument.

 

4. Den nationale sikkerhedsmyndighed kan inden for en frist på op til tre måneder efter indgivelsen af ansøgningen og det tekniske dossier forlange, at der, hvis den finder det påkrævet, fremlægges supplerende oplysninger, så der kan udføres risikoanalyser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, litra a), i direktiv 2004/49/EF eller foretages prøvekørsler på nettet for at verificere overensstemmelsen mellem de forhold, der er anført i stk. 2, litra c) og d), og de gældende nationale forskrifter, som medlemsstaten har underrettet Kommissionen om efter jernbanesikkerhedsdirektivets artikel 8 eller dette direktivs artikel 16. Når det i dette direktivs artikel 19g omhandlede referencedokument er vedtaget, må den nationale sikkerhedsmyndighed dog kun foretage denne verifikation for de nationale forskrifter, der tilhører gruppe B eller C som defineret i referencedokumentet

 

5. Den nationale sikkerhedsmyndighed fastlægger efter høring af ansøgeren omfanget og indholdet af de supplerende oplysninger, risikoanalyserne eller prøvekørslerne. Infrastrukturforvalteren gør i samråd med ansøgeren alt for at sikre, at eventuelle prøvekørsler kan finde sted senest tre måneder efter ansøgerens anmodning. Hvis det er relevant, træffer den nationale sikkerhedsmyndighed foranstaltninger, så prøvekørslerne kan finde sted.

 

6. Den nationale sikkerhedsmyndighed behandler alle ansøgninger om tilladelse til ibrugtagning, der er indgivet efter reglerne i denne artikel, hurtigst muligt og træffer afgørelse senest:

i) fire måneder efter, at det i stk. 2 omhandlede tekniske dossier foreligger

ii) i givet fald to måneder efter, at de supplerende oplysninger eller risikoanalyser, som den nationale sikkerhedsmyndighed har udbedt sig i medfør af stk. 4, foreligger, i tilslutning til den i punkt i) omhandlede periode

iii) i givet fald en måned efter, at resultaterne af de prøvninger, som den nationale sikkerhedsmyndighed har udbedt sig i medfør af stk. 4, foreligger, i tilslutning til de i punkt i) og/eller ii) omhandlede perioder

iv) er der ikke truffet afgørelse inden for de fastsatte frister, anses ibrugtagning af det pågældende jernbanekøretøj for tilladt.

 

7. Medlemsstaterne kan udstede tilladelser til ibrugtagning af eksisterende køretøjer, som gælder for en serie køretøjer. De nationale sikkerhedsmyndigheder orienterer ansøgeren om, hvilken procedure der skal følges i sådanne tilfælde.

Ændringsforslag 55

Artikel 19 f (ny)

 

Artikel 19f

 

Godkendelse af køretøjstyper

 

1. Medlemsstaterne kan udstede godkendelser af køretøjstyper.

 

2. Hvis medlemsstaten imidlertid godkender et køretøj, godkender den samtidig køretøjstypen.

 

3. Et køretøj, der er i overensstemmelse med en type, der allerede er godkendt i en medlemsstat, skal uden yderligere kontrol godkendes af denne medlemsstat på grundlag af en erklæring om overensstemmelse med denne type, som ansøgeren har forelagt. Hvis de relevante bestemmelser i TSI'erne og nationale bestemmelser, på grundlag af hvilke en køretøjstype blev godkendt, imidlertid ændres, beslutter medlemsstaterne, om typegodkendelserne, der allerede er udstedt, fortsat skal gælde, eller om de skal fornys. De kriterier, som en national sikkerhedsmyndighed kontrollerer i tilfælde af fornyet typegodkendelse, berører eventuelt kun de ændrede regler. Fornyelsen af typegodkendelsen berører ikke godkendelser af køretøjer, der allerede er udstedt på grundlag af tidligere godkendte typer.

 

4. Modellen til erklæring om overensstemmelse med typen vedtages af Kommissionen inden ... på grundlag af et udkast, som agenturet har udarbejdet, og i overensstemmelse med proceduren i artikel 21. stk. 3.

 

5. Overensstemmelseserklæringen for typen udfærdiges i overensstemmelse med

a) verifikationsprocedurerne for de relevante TSI'er for køretøjer, der er i overensstemmelse med TSI

b) verifikationsprocedurerne som fastsat i modul C, D eller E i Rådets afgørelse 93/465/EØF for køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med TSI.

 

6. Ansøgeren kan anmode om en typegodkendelse i flere medlemsstater samtidig. I så fald samarbejder de nationale sikkerhedsmyndigheder med henblik på at forenkle proceduren og minimere den administrative byrde.

 

7. Typegodkendelserne skal registreres i det europæiske register over godkendte typer, jf. artikel 23c. Dette register angiver den medlemsstat eller de medlemsstater, hvor køretøjstypen er godkendt.

Ændringsforslag 56

Artikel 19 g (ny)

 

Artikel 19g

 

Klassifikation af nationale forskrifter

 

1. De nationale forskrifter klassificeres, jf. bilag VIa, så det bliver lettere at udstede ibrugtagningstilladelser til køretøjer efter artikel 19a.

 

2. Uanset artikel 22, stk. 3, gennemgår agenturet senest seks måneder efter dette direktivs ikrafttræden igen parametrene i afsnit 1 i bilag VIa og forelægger Kommissionen de anbefalinger, det finder passende.

 

3. Agenturet fremmer vedtagelsen, klassificeringen og formidlingen af de nationale forskrifter, som er en forudsætning for vedtagelsen af det referencedokument, der er omhandlet i artikel 8 i forordning (EF) nr. 881/2004.. De nationale sikkerhedsmyndigheder samarbejder med agenturet om denne opgave.

 

4. Foranstaltninger, der har til formål at ændre og supplere ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv samt vedtagelsen af et referencedokument såvel som enhver afgørelse om ajourføring på grundlag af agenturets henstillinger vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4. I særligt hastende tilfælde kan Kommissionen anvende den hasteprocedure, der er omhandlet i artikel 21, stk. 4a.

Ændringsforslag 57

Artikel 20, stk. 4

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at et organ, der er bemyndiget af en anden medlemsstat, ikke opfylder de relevante kriterier, holder Kommissionen samråd med de berørte parter. Efter at have hørt udvalget efter proceduren i artikel 21, stk. 2, underretter Kommissionen den berørte medlemsstat om alle de ændringer, der er nødvendige, for at det bemyndigede organ kan bevare den status, der er tildelt det.

4. Finder en medlemsstat eller Kommissionen, at et organ, der er bemyndiget af en anden medlemsstat, ikke opfylder de relevante kriterier, holder Kommissionen samråd med de berørte parter og med agenturet, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 881/2004, og kan anmode dette om en udtalelse. Efter at have hørt udvalget efter proceduren i artikel 21, stk. 2, underretter Kommissionen den berørte medlemsstat om alle de ændringer, der er nødvendige, for at det bemyndigede organ kan bevare den status, der er tildelt det.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at Kommissionen kan holde samråd og indhente en udtalelse fra agenturet i forbindelse med spørgsmål, der vedrører anmeldte organers godkendelse, for at der kan træffes en afgørelse.

Ændringsforslag 58

Artikel 21, stk. 4 a (nyt)

 

4a. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1, 2, 4 og 6, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer den nødvendige i overensstemmelse med den nye komitologiprocedure med forskriftsudvalg med kontrol, jf. Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Ændringsforslag 59

Artikel 21, stk. 7

7. Foranstaltninger, der går ud på at ændre de underordnede bestemmelser i dette direktiv, der er anført i bilag II-VIII, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. stk. 4 i denne artikel.

7. Foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i dette direktiv ved at supplere det i forbindelse med bilag II-VIII, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. stk. 4 i denne artikel.

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer den nødvendige i overensstemmelse med den nye komitologiprocedure med forskriftsudvalg med kontrol, jf. Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Det sikrer desuden større gennemskuelighed i forbindelse med vedtagelse eller ændring af de relevante foranstaltninger i forslaget.

Ændringsforslag 60

Artikel 24

1. Medlemsstaterne sørger for, at der jævnligt offentliggøres og ajourføres infrastrukturregistre og registre over rullende materiel. Registrene angiver for hvert af de berørte delsystemer eller dele af delsystemer hovedegenskaberne (f.eks. grundparametrene) og deres grad af overensstemmelse med de i de gældende TSI'er foreskrevne egenskaber. Til dette formål angives det i hver TSI nøje, hvilke oplysninger der skal medtages i registrene over infrastruktur og rullende materiel.

udgår

2. En kopi af disse registre fremsendes til de berørte medlemsstater og agenturet og gøres tilgængelig for de berørte parter, herunder mindst fagfolk i sektoren.

 

3. Agenturet udarbejder et udkast til vejledning om infrastrukturregistre og registre over rullende materiel. Vejledningen skal præcisere, hvad registrene skal indeholde, og rumme anbefalinger om format samt om hvor ofte registrene skal ajourføres, og hvordan de bør bruges. Den skal også indeholde nærmere bestemmelser om gennemførelsen af denne artikel, for så vidt angår de infrastrukturanlæg og det rullende materiel, der tages i brug før dette direktivs ikrafttræden. Kommissionen vedtager vejledningen efter at have hørt udvalget efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

 

Ændringsforslag 61

Artikel 24 a (ny)

 

Artikel 24a

 

System til nummerering af køretøjerne

 

1. Alle køretøjer, der tages i brug i på Fællesskabets jernbanenet, er forsynet med et europæisk vognnummer, der tildeles ved udstedelsen af den første tilladelse til ibrugtagning.

 

2. Den, der ansøger om en ibrugtagningstilladelse, er ansvarlig for, at det pågældende køretøj er forsynet med det europæiske vognnummer, som det har fået tildelt.

 

3. TSI for drift og forvaltning af trafikken indeholder de specifikationer, der er nødvendige for det europæiske vognnummers identifikation og funktion.

 

4. Et europæisk vognnummer til et køretøj udstedes kun en gang, medmindre TSI for drift og forvaltning fastsætter en anden mulighed.

 

5. Uanset stk. 1, kan medlemsstaterne i forbindelse med køretøjer, der er taget i brug for første gang i et tredjeland, acceptere, at disse køretøjer anvendes med en tydelig angivelse i henhold til et kodesystem, der adskiller sig fra Fællesskabets. Når en medlemsstat har givet tilladelse til ibrugtagning af sådanne køretøjer på sit område, skal de i artikel 24b, stk. 2, foreskrevne oplysninger vedrørende disse køretøjer optræde i registeret i den medlemsstat, der giver tilladelsen.

Ændringsforslag 62

Artikel 24 b (ny)

 

Artikel 24b

 

Nationalt vognregister

 

1. Medlemsstaterne fører et register over de jernbanekøretøjer, der er godkendt på deres område. For dette register gælder følgende kriterier:

 

a) registret føres og ajourføres af et organ, der er uafhængigt af enhver jernbanevirksomhed

 

b) registret er tilgængeligt for de sikkerhedsmyndigheder og undersøgelsesorganer, der er udpeget i henhold til artikel 16 og 21 i direktiv 2004/49/EF; desuden har de tilsynsorganer, der er udpeget i henhold til artikel 30 i direktiv 2001/14/EF, agenturet, jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne samt de personer eller organisationer, der registrerer køretøjerne eller er optaget i registeret, med legitime formål adgang til registeret.

 

2. De fælles specifikationer for de nationale registre vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 3, på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet. Udkastet til specifikationer omfatter indhold, dataformat, funktionel og teknisk arkitektur, funktionsmåde, herunder metoder til udveksling af data og regler om indlæsning og konsultation af data. Registeret indeholder mindst følgende oplysninger for hvert enkelt køretøj:

 

a) referencer til erklæringen om EF-verifikation og den enhed, der har udstedt erklæringen

 

b) referencer til det europæiske register over godkendte køretøjstyper omhandlet i artikel 24c

 

c) oplysninger om køretøjets ejer eller ihændehaver og det tilsvarende europæiske vognnummer

 

d) eventuelle begrænsninger for benyttelsen af køretøjet

 

e) den enhed, der har ansvaret for vedligeholdelsen. Hvis denne oplysning ikke er til rådighed, når der gives tilladelse til ibrugtagning, kan den tilføjes senere, dog senest når køretøjet tages i brug af en jernbanevirksomhed.

 

3. Ihændehaveren af koden orienterer omgående myndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet er godkendt, om enhver ændring af de oplysninger, der er meddelt til medlemsstatens register over køretøjer, tilintetgørelse af et køretøj eller afgørelsen om at lade det udgå af registret.

 

4. Indtil medlemsstaternes europæiske vognnumre harmoniseres ajourfører medlemsstaterne, for så vidt angår de oplysninger, der vedrører dem, deres register med angivelse af de ændringer, som en anden medlemsstat foretager i sit register.

Ændringsforslag 63

Artikel 24 c (ny)

 

Artikel 24c

 

Europæisk register over godkendte køretøjstyper

 

1. Agenturet opretter og fører et register over typer af køretøjer, der af medlemsstaterne er godkendt til ibrugtagning på Fællesskabets jernbanenet. For dette register gælder følgende kriterier:

 

a) det er offentligt og alment tilgængeligt ad elektronisk vej

 

b) det er i overensstemmelse med de fælles specifikationer, jf. stk. 4

 

c) det er forbundet med samtlige europæiske vognnumre.

 

2. Registret indeholder følgende oplysninger om alle typer af køretøjer:

 

a) de tekniske specifikationer for typen af køretøjer som defineret i de pågældende TSI'er

 

b) den oprindelige producents eller fabrikants navn og navnet på de enheder, som har foretaget en senere opgradering eller fornyelse

 

c) datoer, referencer og de medlemsstater, der har udstedt tilladelser vedrørende denne type af køretøjer, herunder enhver begrænsning eller tilbagetrækning.

 

3. Når en typegodkendelse udstedes, ændres, suspenderes eller trækkes tilbage i en medlemsstat, orienterer den pågældende medlemsstats sikkerhedsmyndighed omgående agenturet med henblik på en ajourføring af registret.

 

4. De fælles specifikationer for de nationale registre vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 3, på grundlag af et udkast udarbejdet af agenturet. Udkastet til specifikationer omfatter: indhold, dataformat, funktionel og teknisk arkitektur og funktionsmåde og regler om indlæsning og konsultation af data.

Begrundelse

Det er nødvendigt at indføre et europæisk register over godkendte køretøjer for at lette den gensidige godkendelse af køretøjer og udnytte fordelene ved typegodkendelserne af køretøjerne.

Ændringsforslag 64

Artikel 24, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Agenturet udarbejder en samling på EU-plan af de nationale registre over infrastrukturer og rullende materiel, der indeholder de data, der omhandles i artikel 24b, stk. 2, litra a til e. Denne samling offentliggøres på agenturets hjemmeside eller i en anden passende form.

Begrundelse

Der indføjes et nyt stykke, således at der tages højde for alle muligheder.

Ændringsforslag 65

Artikel 25, stk. 2 a (nyt)

 

2a. Senest den 1. januar 2015, skal agenturet have fået til opgave at udstede tilladelse til køretøjer, der er i overensstemmelse med TSI'er, og som tages i brug inden for Fællesskabets jernbanesystem. Denne overførsel af kompetence skal udføres i samarbejde med medlemsstaternes nationale myndigheder.

Begrundelse

På længere sigt bør kompetencen til at udstede ibrugtagningstilladelse til rullende materiel overføres til Jernbaneagenturet. Målet er en reduktion af udgifterne for hele jernbanesektoren, når arbejdet vedrørende teknisk harmonisering af TSI'er udføres af agenturet selv (inden for luftfarten har Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ansvaret for typegodkendelse og godkendelse af særlige flytyper, flymotorer og dele, der kan avendes i Den Europæiske Union).

Ændringsforslag 66

Artikel 25 a (ny)

 

Artikel 25a

 

Uanset de relevante fællesskabsbestemmelser om statsstøtte, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter1 kan medlemsstaterne fremme eftermontering på rullende materiel, der er taget i brug, og på jernbaneinfrastrukturer, som opfylder kravene om interoperabilitet.

 

______________

1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Direktivet senest ændret ved tiltrædelsesakten fra 2003.

Begrundelse

Med henblik på fremme af interoperabiliteten på jernbanenettet i EU bør medlemsstaterne have mulighed for at indføre incitamenter til eftermontering på det eksisterende rullende materiel og på jernbaneinfrastrukturerne. Dette vil i givet fald åbne mulighed for en modernisering af det rullende materiel og infrastrukturerne og for markedsintegration, ligesom det vil bidrage til modalskift i retning af mere bæredygtige transportformer.

Ændringsforslag 67

Artikel 28, stk. 1

Kommissionen udarbejder hvert tredje år en rapport om forbedringerne i interoperabiliteten i jernbanesystemet, som den forelægger for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten omfatter endvidere en analyse af tilfældene i artikel 7.

1. Kommissionen udarbejder hvert andet år en rapport om forbedringerne i interoperabiliteten i jernbanesystemet og om konsekvensen af de foranstaltninger eller aktioner, medlemsstaterne har gennemført i denne forbindelse. Rapporten omfatter endvidere en analyse af tilfældene i artikel 7. Hvert andet år forelægger agenturet og Kommissionen en rapport om fremskridtene i retning af interoperabilitet, herunder de kvantitative og kvalitative aspekter af gennemførelsen heraf.

 

2. Rapporten skal også indeholde en analyse af en eventuel udvidelse af agenturets opgaver med henblik på en yderligere forenkling og centralisering af procedurerne i forbindelse med godkendelsen af de køretøjer, der opfylder kravene i TSI. Denne analyse foretages i samarbejde med medlemsstaterne.

Begrundelse

Det er vigtigt at overvåge fremskridtene i retning af større interoperabilitet inden for jernbanesystemet og regelmæssigt udarbejde rapporter for at kunne planlægge passende aktioner. De data, agenturet og/eller Kommissionen modtager fra medlemsstaterne, jernbanesektoren eller andre berørte parter, kan tjene som grundlag udviklingen af forskellige redskaber, der kan give større informationsflow og, gennemskuelighed i forbindelse med den gensidige anerkendelse. Ændringsforslaget supplerer sigtet med et tidligere ændringsforslag om agenturets rolle på længere sigt.

Ændringsforslag 68

Bilag I, nr. 1.1., afsnit 3

Denne infrastruktur omfatter trafikstyrings-, eftersporings- og navigationssystemer: tekniske installationer til databehandling og telekommunikation beregnet på persontransport med fjerntog og godstransport på dette net med henblik på at sikre en sikker og harmonisk drift af nettet og en effektiv styring af trafikken.

Denne infrastruktur omfatter trafikstyrings-, eftersporings- og navigationssystemer: tekniske installationer til databehandling og telekommunikation beregnet på persontransport med fjerntog og godstransport på dette net samt til fakturering af elforbruget på anlæggene på de elektrificerede strækninger med henblik på at sikre en sikker og harmonisk drift af nettet og en effektiv styring af trafikken.

Ændringsforslag 69

Bilag I, nr. 1.2.

1.2. RULLENDE MATERIEL

1.2. RULLENDE MATERIEL

Det rullende materiel omfatter alt materiel, som kan køre på hele det konventionelle transeuropæiske banenet eller en del af det, herunder:

Det rullende materiel omfatter alt materiel, som kan køre på hele det konventionelle transeuropæiske banenet eller en del af det, herunder:

- brændstof- eller eldrevne togsæt

- brændstof- eller eldrevne togsæt

- brændstof- eller eldrevne lokomotiver

- brændstof- eller eldrevne lokomotiver

- personvogne

- personvogne

- godsvogne, herunder rullende materiel til transport af lastvogne.

godsvogne, herunder rullende materiel til transport af lastvogne.

 

Alt rullende materiel, som helt eller delvis kan benyttes på det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog, selv om maksimalhastigheden er lavere end 190 km/h.

Mobilt udstyr til bygning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur er omfattet, men har ikke førsteprioritet.

Mobilt udstyr til bygning og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur er omfattet, men har ikke førsteprioritet.

Hver af disse kategorier underopdeles i:

Hver af disse kategorier underopdeles i:

- rullende materiel til international brug

- rullende materiel til international brug

- rullende materiel til national brug.

- rullende materiel til national brug.

Ændringsforslag 70

Bilag I, nr. 2.1., afsnit 2, led 2

- de strækninger, der specielt udbygges til højhastighedstog, og som er udstyret til hastigheder på omkring 200 km/h

- de strækninger, der specielt udbygges til højhastighedstog, og som er udstyret til hastigheder på over 190 km/h

Ændringsforslag 71

Bilag I, nr. 2.1., afsnit 3

Denne infrastruktur omfatter trafikstyrings-, eftersporings- og navigationssystemer: tekniske installationer til databehandling og telekommunikation beregnet på persontransport på disse strækninger med henblik på at sikre en sikker og stabil drift af nettet og en effektiv styring af trafikken.

Denne infrastruktur omfatter trafikstyrings-, eftersporings- og navigationssystemer: tekniske installationer til databehandling og telekommunikation beregnet både person- og eventuelt godstransport på disse strækninger og til faktureringen af elforbruget på anlæggene på de elektrificerede strækninger med henblik på at sikre en sikker og stabil drift af nettet og en effektiv styring af trafikken.

Ændringsforslag 72

Bilag I, nr. 2.2., led 2

- med en hastighed på omkring 200 km/h på de i punkt 1 anførte strækninger, når det er foreneligt med disse strækningers kapacitetsniveau.

- med en hastighed på over 190 km/h på de i punkt 1 anførte strækninger, når det er foreneligt med disse strækningers kapacitetsniveau.

Ændringsforslag 73

Bilag II, nr. 2.2.

Elforsyningssystem og luftledningsmateriel.

Elforsyningssystem, luftledningsmateriel og de faste anlæg, der er nødvendige for registrering og dataoverførsel med henblik på fakturering af elforbruget på anlæggene på de elektrificerede strækninger.

Ændringsforslag 74

Bilag II, nr. 2.6.

Vognkasse, styrings- og reguleringssystem for al togudrustning, strømaftagere, trækkraft- og energiomformningsudstyr, bremseudstyr, koblingsudstyr, løbeværk (bogier, aksler) og ophængning, døre, menneske/maskine-grænseflader (lokomotivfører, togpersonale, passagerer, under hensyntagen til bevægelseshæmmedes behov), aktive eller passive sikkerhedsanordninger og anordninger for passagerers og togpersonales sundhed.

Vognkasse, styrings- og reguleringssystem for al togudrustning, de samlinger af delsystemer, der udgør i de forskellige strukturer for jernbanekøretøjer, og som indbefatter strømaftagere, trækkraft- og energiomformningsudstyr, bremseudstyr, koblingsudstyr, løbeværk (bogier, aksler) og ophængning, døre, grænseflader mellem menneske (lokomotivfører, togpersonale, passagerer, under hensyntagen til bevægelseshæmmedes behov) og maskine, aktive eller passive sikkerhedsanordninger og anordninger for passagerers og togpersonales sundhed samt passende hensyntagen til handicappede eller personer med nedsat mobilitet.

Ændringsforslag 75

Bilag III, nr. 1.1.2

1.1.2. De parametre, der vedrører kontakten mellem hjul og skinner, skal følge de kriterier for kørselsstabilitet, som er nødvendige for, at der kan gives garanti for sikker kørsel ved den tilladte maksimalhastighed.

1.1.2. De parametre, der vedrører kontakten mellem hjul og skinner, skal følge de kriterier for kørselsstabilitet, som er nødvendige for, at der kan gives garanti for sikker kørsel ved den tilladte maksimalhastighed. De parametre, der vedrører bremseudstyr, bør give garanti for, at det ved den tilladte maksimalhastighed er muligt at standse inden for den fastsatte bremselængde i nødstilfælde.

Begrundelse

Det er ud fra et sikkerhedssynspunkt vigtigere at kunne standse togene end at kunne køre med den tilladte maksimumhastighed.

Ændringsforslag 76

Bilag III, nr. 2.1.1., afsnit 4

Der skal træffes passende foranstaltninger for at tage hensyn til de særlige sikkerhedsforhold i lange tunneler.

Der skal træffes passende foranstaltninger for at tage hensyn til de særlige sikkerhedsforhold i lange tunneler og viadukter.

Begrundelse

Mere præcis formulering.

Ændringsforslag 77

Bilag VI, nr. 2

 

2. ETAPER

Verifikationen af delsystemet finder sted i følgende etaper:

Verifikationen af delsystemet finder sted i følgende etaper:

- samlet projekt,

- samlet projekt

- anlæggelse eller fremstilling af delsystemet, herunder navnlig anlægsarbejdets udførelse, montering af komponenterne og justering af helheden

- anlæggelse eller fremstilling af delsystemet, herunder navnlig anlægsarbejdets udførelse, fremstilling, montering af komponenterne og justering af helheden

- prøvning af det færdige delsystem.

- prøvning af det færdige delsystem.

 

Hvis den, der ansøger om verifikation for en del af udformningen (herunder for typeprøverne) eller for en del af fremstillingen, er konstruktøren, fabrikanten eller dennes beføjede repræsentant i Fællesskabet, skal denne afprøvning føre til udarbejdelsen af en midlertidig verifikationserklæring, der offentliggøres af det bemyndigede organ, som ansøgeren har valgt. Ansøgeren udarbejder derefter en EF-erklæring vedrørende den eller de pågældende verifikationserklæringer.

Ændringsforslag 78

Bilag VI, nr. 3

3. ATTESTERING

Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for EF-verifikationen, udsteder en overensstemmelsesattest til ordregiveren eller leverandøren eller ordregiverens eller leverandørens repræsentant i Fællesskabet, som derefter udfærdiger EF-verifikationserklæringen og sender den til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor delsystemet er anlagt og/eller drives.

3. ATTESTERING

Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for EF-verifikationen, udsteder en verifikationsattest til ordregiveren eller dennes repræsentant i Fællesskabet, som derefter udfærdiger EF-verifikationserklæringen og sender den til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor delsystemet er anlagt og/eller drives.

 

Det bemyndigede organ, der er ansvarligt for EF-verifikationen, efterprøver delsystemets udformning og konstruktion. Organet tager eventuelt hensyn til de midlertidige verifikationserklæringer og med henblik på udstedelsen af en EF-verifikationsattest

 

undersøger det,

- om delsystemet er omfattet af de tilsvarende midlertidige verifikationsattester for udformning og konstruktion, der er udstedt af fabrikanten eller konstruktøren

 

- eller om delsystemet er blevet udarbejdet under overholdelse af alle de tekniske aspekter dækket af den midlertidige verifikationsattest for udformning, der er udstedt af konstruktøren eller fabrikanten.

 

- om kravene i den pågældende TSI er behørigt overholdt

 

- de elementer af udformningen og konstruktionen, der ikke er dækket af midlertidige verifikationsattester for udformning og konstruktion.

Begrundelse

Der skal tages hensyn til udviklingen i forbindelse med direktiv 2007/32/EF af 1. juni 2007 med indførelse af to etaper som følge af ændringen af artikel 18, stk. 1, som Kommissionen foreslog i forslag af 13. december 2006.

Den første gennemføres af konstruktøren eller fabrikanten og af det bemyndigede organ, som den pågældende har valgt til formålet.

Den anden fase gennemføres af den ordregivende myndighed og det bemyndigede organ, som denne har valgt til formålet.

Disse to etaper bør indføres af følgende grunde:

- når konstruktøren/fabrikanten iværksætter den første fase, har han ikke nødvendigvis kendskab til, hvilke ordregivere der vil købe det delsystem, han påtænker at udforme og fremstille (f.eks. materiel solgt efter katalog),

- når en ordregiver på et senere tidspunkt køber et eller flere eksemplarer af delsystemet af konstruktøren eller fabrikanten, ønsker han ofte bestemte specifikke egenskaber (navnlig vedrørende det rullende materiel, togkontrol og signalsystem) på grund af sin salgsstrategi, sin kundekreds eller de særlige forhold på de strækninger, som ordregiveren påtænker at benytte. De endelige prøvninger i medfør af bilag VI, punkt 2, skal derfor fortages under hensyntagen til ordregiverens ønsker.

- den vedligeholdelsesjournal, som udarbejdes af konstruktøren/fabrikanten, ændres ofte af ordregiveren, der eventuelt foretrækker et andet forhold mellem forebyggende og korrigerende vedligeholdelse ud fra egne erfaringer og en analyse af konstruktørens eller fabrikantens løsninger, idet disse i håbet om at kunne få overdraget vedligeholdelsen kan have tendens til at fastsætte et meget stort antal forskrifter. Journalen er absolut nødvendig for tilladelse til ibrugtagning.

Ændringsforslag 79

Bilag VI, nr. 4

 

4. TEKNISK DOSSIER

Det tekniske dossier, der ledsager verifikationserklæringen, skal indeholde:

Det tekniske dossier, der ledsager verifikationserklæringen, skal indeholde:

- for infrastrukturanlæg: anlægstegninger, overtagelsesprotokoller for jordarbejder og jernarmering, prøve- og kontrolrapporter for betonarbejdet

- for infrastrukturanlæg: anlægstegninger, overtagelsesprotokoller for jordarbejder og jernarmering, prøve- og kontrolrapporter for betonarbejdet

- for de øvrige delsystemer: helheds- og detailtegninger, som svarer til udførelsen, elektricitets- og hydraulikdiagrammer, styrekredsdiagrammer, beskrivelser af edb-systemer og automatisk udstyr, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner osv.

- for de øvrige delsystemer: helheds- og detailtegninger, som svarer til udførelsen, elektricitets- og hydraulikdiagrammer, styrekredsdiagrammer, beskrivelser af edb-systemer og automatisk udstyr, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner osv.

- fortegnelse over de i artikel 3 omhandlede interoperabilitetskomponenter i delsystemet

- fortegnelse over de i artikel 3 omhandlede interoperabilitetskomponenter i delsystemet

- kopier af de EF-erklæringer om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, som skal være udstedt for komponenterne i henhold til direktivets artikel 13, i givet fald ledsaget af de tilhørende beregninger og en kopi af protokollerne for de prøvninger og undersøgelser, som de bemyndigede organer har gennemført på grundlag af fælles tekniske specifikationer

- kopier af de EF-erklæringer om overensstemmelse eller anvendelsesegnethed, som skal være udstedt for komponenterne i henhold til direktivets artikel 13, i givet fald ledsaget af de tilhørende beregninger og en kopi af protokollerne for de prøvninger og undersøgelser, som de bemyndigede organer har gennemført på grundlag af fælles tekniske specifikationer

 

- de midlertidige verifikationserklæringer, såfremt de foreligger, og i så fald de EF-erklæringer om midlertidig konformitet, som ledsager verifikationsattesten, herunder resultatet af det bemyndigede organs undersøgelse af deres gyldighed

- attestering fra det bemyndigede organ, som har gennemført EF-verifikationen, af, at projektet overholder dette direktivs bestemmelser, ledsaget af de hertil hørende beregninger, som organet har påtegnet med angivelse af eventuelle forbehold, der er taget under udførelsen af arbejdet, og som ikke er ophævet; attesteringen ledsages desuden af de besøgs- og kontrolrapporter, som organet har udarbejdet som led i sin opgave, således som nærmere angivet i punkt 5.3 og 5.4 nedenfor.

- attestering fra det bemyndigede organ, som har gennemført EF-verifikationen, af, at projektet overholder dette direktivs bestemmelser, ledsaget af de hertil hørende beregninger, som organet har påtegnet med angivelse af eventuelle forbehold, der er taget under udførelsen af arbejdet, og som ikke er ophævet; attesteringen ledsages desuden af de besøgs- og kontrolrapporter, som organet har udarbejdet som led i sin opgave, således som nærmere angivet i punkt 5.3 og 5.4 nedenfor.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 152 (bilag VI, nr.3)

Ændringsforslag 80

Bilag VI, nr. 5.4.a (nyt)

 

5.4.a. Det bemyndigede organ fører tilsyn med de delsystemer, hvori der indgår en interoperabilitetskomponent, for, når det kræves i den tilsvarende TSI, at fastslå dets anvendelsesegnethed i et jernbanesystem, jf. bilag IV, nr. 2.

 

I undersøgelsesfasen, hvor interoperabilitetskomponenten endnu ikke er endeligt omfattet af en EF-erklæring om anvendelsesegnethed, kan det bemyndigede organ udstede en midlertidig attest om verifikation for hvert enkelt delsystem, som tydeligt skal indeholde de specifikke betingelser, der skal overholdes i forbindelse med driften, vedligeholdelsen og tilsynet.

Begrundelse

With the directives today in force, a legal difficulty exists: for assessing the suitability for use of an interoperability constituent according to Art. 10.2 and Annex IV § 2, it is necessary to mount it in several subsystems before it may be covered by the corresponding EC declaration. But, according to Annex VI § 1 and 4, the notified body should not deliver a EC certificate of verification for these subsystems, because they include interoperability constituents without the mandatory EC declaration of suitability for use; and, even if it did it, a Member State, according to Art.19, should take appropriate measures. The proposed paragraph solves the problem.

Ændringsforslag 81

Bilag VI, punkt 6, afsnit 1

Til underbyggelse af den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ, der skal verificere et driftsklart delsystem, deponeres det samlede tekniske dossier, der er omhandlet i punkt 4, hos ordregiveren eller leverandøren eller ordregiverens eller leverandørens repræsentant i Fællesskabet. Det tekniske dossier vedlægges EF-verifikationserklæringen, som ordregiveren eller leverandøren sender til tilsynsmyndigheden i den pågældende medlemsstat.

Til underbyggelse af certifikatet med den midlertidige verifikationserklæring, der er udstedt af det bemyndigede organ, eller til underbyggelse af den overensstemmelsesattest, der er udstedt af det bemyndigede organ, der skal verificere et driftsklart delsystem, deponeres det samlede tekniske dossier, der er omhandlet i punkt 4, hos konstruktøren eller fabrikanten eller ordregiveren eller leverandøren eller ordregiverens eller leverandørens repræsentant i Fællesskabet. Det tekniske dossier vedlægges den midlertidige verifikationserklæring og/eller EF-verifikationserklæringen, som ordregiveren eller leverandøren sender til tilsynsmyndigheden i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 82

Bilag VI, punkt 7, led 2 og 3

- udstedte overensstemmelsesattester

- udstedte eller afviste midlertidige verifikationserklæringer

- afslag på ansøgninger om overensstemmelsesattest.

- udstedte eller afslåede verifikationsattester

Ændringsforslag 83

Bilag VI a (nyt)

 

BILAG VIa

 

Parametre, der skal kontrolleres ved ibrugtagning af eksisterende rullende materiel og klassificering af nationale forskrifter

 

1. LISTE OVER PARAMETRE

 

1) Generelle oplysninger:

 

– oplysninger om gældende nationale retsforskrifter

 

– særlige nationale vilkår

 

– vedligeholdelsesjournal

 

– driftsjournal.

 

2) Infrastrukturens egenskaber:

 

– strømaftagere

 

– strømforsyningsudstyr på toget og virkninger med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet

 

– fritrumsprofil for lasten og sporvidde

 

– forskelligt sikkerhedsudstyr, f.eks. togkontrol og systemer til kommunikation mellem spor og tog, elektromagnetisk kompatibilitet, varmløbningsdetektorer

 

- flyvende ballast, sidevind

 

- faste anlæg, der er nødvendige for registrering og overførsel af data med henblik på fakturering af på anlæggene på de elektrificerede strækninger.

 

3) Egenskaber ved det rullende materiel:

 

– køretøjsdynamik

 

– køretøjsoverbygning

 

– puffere og trækapparater

 

– bogier og løbeværk

 

– monterede aksler og aksellejer

 

–bremseudstyr;

 

– tekniske systemer, der kræver tilsyn, f.eks. trykluftsystemer

 

– front- og sideruder

 

– døre

 

– systemer til passage mellem vogne

 

– kontrolsystemer (software)

 

– drikkevands- og spildevandsinstallationer

 

– miljøbeskyttelse

 

– brandbeskyttelse

 

sikkerhed og sundhed for personalet under arbejdet og passagerernes sikkerhed

 

– tanke og tankvogne

 

– beholdere til tryklufttømning

 

– fastgøring af gods

 

– mærkning

 

– svejseteknikker

 

- sidevindsfølsomhed og påvirkning af ballasten

 

- kollisionssikkerhed

 

- støjemission (internt og eksternt)

 

- nødbremseanordning og nødbremseoverstropning

 

- advarselsanordninger

 

- trin og greb til rangerpersonale

 

Denne liste kan udvides, men det forudsætter, at den pågældende medlemsstat giver meddelelse herom, eller at Det Europæiske Jernbaneagentur har stillet et forslag om udvidelse, og at Kommissionen har foretaget en verifikation.

 

2. KLASSIFICERING AF FORSKRIFTER

 

Nationale forskrifter vedrørende ovenstående parametre henføres under en af nedenstående tre grupper. Forskrifter og restriktioner af rent lokal karakter medtages ikke; de verificeres som led i kontrolforanstaltninger, der skal gennemføres efter aftale mellem jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere.

 

Gruppe A

 

Gruppe A omfatter:

 

– internationale standarder

 

– nationale forskrifter, der anses for jernbanesikkerhedsmæssigt ækvivalente med andre medlemsstaters nationale forskrifter.

 

Gruppe B

 

Gruppe B omfatter forskrifter, der hverken hører under gruppe A eller C, og forskrifter, som endnu ikke har kunnet henføres til en af disse grupper.

 

Gruppe C

 

Gruppe C omfatter forskrifter, der er bundet til tekniske egenskaber ved infrastrukturen og strengt nødvendige for en sikker og interoperabel drift på det pågældende banenet (f.eks. fritrumsprofiler).

Begrundelse

Gentagelse af ordførerens ændringsforslag 54 med tilføjelse af en række præciseringer til punkt 1, 2 [tilføjelse af elementer sidst på listen], 1, 3 [tilføjelse af elementer sidst på listen + tilføjelse af et punkt, hvor det fastsættes, at listen under visse forudsætninger kan udvides]. Det vil være i overensstemmelse med den nuværende standard, at der også i den tyske udgave i forbindelse med sikkerhed og sundhed for personalet af konkretiseringshensyn også indføjes udtrykket „under arbejdet“ En anden kategori, som ligeledes bør indføjes i denne sammenhæng, er „passagerernes sikkerhed og sundhed“. Alle disse manglende karakteristika, som er anført her, garanterer imidlertid i praksis sikker betjening af køretøjet under særlige driftsforhold og bidrager dermed i væsentlig grad til sikkerhed for mennesker og miljø.

BEGRUNDELSE

Dette forslag indgår som en del af Kommissionens initiativ til forbedring af interoperabiliteten[1] i Fællesskabets jernbanesystem. Kommissionens pakke omfatter en meddelelse om fri bane for lokomotiver i EU, et ledsagende vejledende dokument om forbedring af den tekniske del af Fællesskabets regelsæt på jernbaneområdet[2] og tre lovgivningsmæssige forslag.

Kommissionens forslag omfatter et direktiv om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem[3], der sammenskriver de eksisterende interoperabilitetsdirektiver, nemlig direktiv 96/48/EF om det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog og direktiv 2001/16/EF om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, et andet direktiv om ændring af direktiv 2004/49/om jernbanesikkerhed[4] og en forordning om ændring af forordning 881/2004/EF om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur[5].

1. Fremme af lokomotivernes interoperabilitet i EU: gensidig accept af rullende materiel i EU

Problemformulering

Medlemsstaternes procedurer for godkendelse af lokomotiver[6] betragtes i øjeblikket som en af de største hindringer for dannelsen af nye jernbaner og en væsentlig hindring for interoperabiliteten i det europæiske jernbanesystem. Da ingen medlemsstat alene kan beslutte, at de ibrugtagningstilladelser, den udsteder, har gyldighed på andre medlemsstaters område, må der tages initiativ på fællesskabsplan til at løse dette problem gennem en harmonisering og forenkling af de nationale procedurer og anvendelse af princippet om gensidig accept.

Definition af gensidig accept

Gensidig accept af rullende materiel er en proces, hvorved et jernbanekøretøj, der har modtaget ibrugtagningstilladelse i en medlemsstat efter afprøvning på grundlag af TSI'er og/eller nationale tekniske forskrifter (i overensstemmelse med direktiv 2001/16/EF, artikel 16), modtager supplerende tilladelser i andre medlemsstater under hensyntagen til alle de afprøvninger, der er foretaget i den første medlemsstat. [7]

Gensidig accept kan opnås enten ved harmonisering eller ved anvendelse af princippet om gensidig accept. Hvad angår det rullende materiel, bør der sondres mellem markedsføring og ibrugtagning. I sidstnævnte tilfælde bør det sikres, at det rullende materiel er kompatibelt med den nationale jernbaneinfrastruktur.

Den nuværende situation

Direktiverne om interoperabilitet regulerer udelukkende ibrugtagningen af nyt rullende materiel, medens jernbanesikkerhedsdirektivet dækker hullet i lovgivningen ved udtrykkeligt i artikel 14 at regulere tilfælde, hvor eksisterende rullende materiel ikke er forsynet med et EU-certifikat. Derfor bør princippet om gensidig accept finde anvendelse på eksisterende rullende materiel (der endnu ikke er omfattet af direktiverne om interoperabilitet) i det mindste, hvad angår de egenskaber der ikke er direkte forbundet med specifikke infrastrukturer[8] (jf. bilaget om Kommissionens tilgang).

2. Kommissionens forslag om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem - KOM(2006)0783

Forslaget har til formål at sikre en konsolidering, omarbejdning og samling af de eksisterende interoperabilitetsdirektiver om henholdsvis det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (96/48/EC) og det transeuropæiske jernbanesystemet for konventionelle tog (2001/16/EC). Det indeholder flere grundlæggende og tekniske forbedringer med det formål at fremme Fællesskabets jernbanesystems konkurrenceevne og nedbringe forskellige administrative omkostninger.

Med udgangspunkt i de grundlæggende krav og procedurer, der gælder for udviklingen af tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI) mellem højhastighedsjernbanesystemer og konventionelle jernbanesystemer, samler og kombinerer det nye direktiv, hvor det er relevant, forskrifter af samme art vedrørende konventionelle net og højhastighedsnet. Direktivets anvendelsesområde vil gradvist blive udvidet til at omfatte hele nettet og alt rullende materiel, forudsat at en konsekvensanalyse viser, at det er økonomisk fordelagtigt.

Ibrugtagningsproceduren i det foreliggende forslag (artikel 14) er forenklet og i vid udstrækning baseret på gensidigt anerkendte afgørelser uden en centralisering af proceduren, dvs. en overførsel af nationale kompetencer eller fællesskabskompetencer til agenturet.

For gods- og personvogne er det tilstrækkeligt med en enkelt ibrugtagningstilladelse fra en medlemsstat i Fællesskabet i overensstemmelse med TSI-betingelserne. For rullende materiel, der er taget i brug, før direktivet træder i kraft, og som ikke er forsynet med en EF-verifikationserklæring, bør direktivet om jernbanesikkerhed finde anvendelse. Hvad angår rullende materiel, der er forsynet med en EF-verifikationserklæring, er de kriterier, en sikkerhedsmyndighed kan kontrollere med henblik på at udstede en ibrugtagningstilladelse, udførligt angivet og omfatter teknisk kompatibilitet mellem det rullende materiel og den pågældende infrastruktur, regler om udestående punkter og særtilfælde, der er anført i TSI'er, og undtagelser, der er i overensstemmelse med direktivet.

Der er også foretaget en forenkling, hvad angår vedtagelsen af visse TSI'er, som er af teknisk karakter og sandsynligvis hurtigt må ændres, om f.eks. information og telekommunikationssystemer. Endvidere foreslås en ny procedure for en hastende revision af en TSI (artikel 17), hvor agenturet kan anmodes om en teknisk udtalelse, og Kommissionen derefter afgør, om denne tekniske udtalelse kan finde anvendelse, indtil TSI'en er revideret efter den normale procedure.

3. Ordførerens væsentligste forslag

Interoperabilitet er af afgørende betydning for jernbanesystemets konkurrencedygtighed og udviklingen af de transeuropæiske transportnet (TEN-T) i Europa.

Ordføreren finder det glædeligt, at Kommissionen nu har taget initiativ til at fremme jernbanernes interoperabilitet inden for rammerne af mere åbne og konkurrencedygtige markeder i EU. De interoperable jernbanenet såvel som adgangen til sådanne net bør fremmes gennem konkrete bestræbelser på at fjerne de resterende tekniske og praktiske hindringer og således skabe en mere bæredygtig mobilitet for borgerne og mere bæredygtige forbindelser mellem EU's regioner.

De ændringsforslag, der er stillet i forbindelse med revisionen af den eksisterende lovgivningsramme for interoperabilitet har til formål at fremme den frie bevægelighed for tog og nedbringe de administrative og tekniske byrder i forbindelse med godkendelsen af lokomotiver og rullende materiel, samtidig med, at man garanterer et højt sikkerhedsniveau. Ændringsforslagene tilsigter især en forenkling af de gældende bestemmelser vedrørende de godkendelsesprocedurer, der finder anvendelse for lokomotiver.

Definitioner og undtagelser fra TSI'erne

For at skabe større klarhed i Kommissionens tekst, foreslås der nye definitioner (artikel 2) af henholdsvis "jernbanekøretøj" og "rullende materiel". Der indføjes en begrænsning af, hvornår der reelt er tale om et "projekt på et avanceret udviklingstrin" og en beregning af costbenefitforholdet for at begrænse vilkårlige anmodninger om undtagelser fra anvendelsen af TSI'erne. Derudover træffes afgørelsen vedrørende en anmodning om undtagelse baseret på projektets økonomiske levedygtighed af Kommissionen, som det også påhviler at orientere alle medlemsstater om, hvorvidt den har efterkommet eller afvist denne anmodning (artikel 7).

Overgang til og revision af TSI'er

Når en TSI revideres eller trækkes tilbage, bør særlige bestemmelser vedrørende overgangen til de nye TSI'er og til den nye situation i givet fald imødeses. De væsentlige krav bør også omfatte fornyelse eller opgradering af jernbanesystemer, delsystemer og interoperabilitetskomponenter i overensstemmelse med eksisterende TSI'er eller nationale forskrifter.

Gensidig accept af køretøjer og rullende materiel: en overordnet tilgang

Den gensidige accept af køretøjer og rullende materiel, der er omfattet af forskellige og uensartede nationale forskrifter i medlemsstaterne, hvad angår ibrugtagningstilladelser herfor, nødvendiggør en mere overordnet tilgang. Udstedelsen af ibrugtagningstilladelser til køretøjer kan ske i henhold til princippet om gensidig accept og teknisk harmonisering, TSI'er, EF-verifikationserklæringer eller efter begrænset kontrol fra de nationale sikkerhedsmyndigheders side.

Medlemsstaterne anser strukturelt definerede delsystemer, der har modtaget ibrugtagningstilladelse i en anden medlemsstat, for at opfylde de væsentlige krav, undtagen i spørgsmål vedrørende kompatibilitet i forhold til de særlige specifikationer, der gælder for infrastrukturerne i den pågældende medlemsstat. Kravet om, at der for hvert enkelt køretøj skal foreligge mindst én tilladelse fra en medlemsstat inden ibrugtagningen, finder anvendelse. Indføjelsen i dette direktiv af det europæiske sikkerhedsdirektivs artikel 14 og relevante bestemmelser om klassificering af nationale forskrifter og referencedokumenter blev anset for nødvendig for at sikre konsekvens i den nye lovgivningstekst[9]. Med denne sammenskrivning foreslås følgende tilladelsesprocedurer:

- ibrugtagning af køretøjer, der er i overensstemmelse med TSI'er

- ibrugtagning af køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med TSI'er

- supplerende ibrugtagningstilladelser til køretøjer, der ikke er i overensstemmelse med TSI'er i en anden medlemsstat

Anvendelse af den nye komitologiprocedure med kontrol

Udkastet til betænkning indeholder de ændringsforslag, der er nødvendige for at tilpasse direktivet de ændringer, der er foretaget med Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (komitologi). Ændringsforslagene sikrer de nødvendige tilpasninger og øget gennemskuelighed.

***

  • [1]  Ved interoperabilitet forstås jernbanesystemets egnethed til at muliggøre sikker og kontinuerlig trafik af tog, der præsterer de ydelser, som forudsættes for disse strækninger. Denne egnethed er afhængig af, at alle forskriftsmæssige, tekniske og driftsmæssige betingelser for at opfylde de væsentlige krav er til stede (Artikel 2, litra b), direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
  • [2]  . KOM(2006)0782 og SEK(2006)1640.
  • [3]  . KOM(2006)0783.
  • [4]  . KOM(2006)0784.
  • [5]  . KOM(2006)0785.
  • [6]  . Dieseltogsæt (DMU'er) og elektriske togsæt (EMU'er).
  • [7]  . Jf. Kommissionens analyse i dokumentet om fuldstændig konsekvensanalyse, SEK(2006) 1641.
  • [8]  . Denne mulighed blev forslået af Kommissionens taskforce og er medtaget i Kommissionens forslag om ændring af jernbanesikkerhedsdirektivet.
  • [9]  . Dette synspunkt blev bekræftet i to orienterende noter om interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem udarbejdet af Direktorat B i Generaldirektoratet for Interne Politikker. Nr. IP/B/TRAN/FWC/2006-156/lot [2]/C[1]/SC[1] Interoperability 1 og Nr. IP/B/TRAN/FWC/2006-156/lot [2]/C[1]/SC[2] Interoperability 2.

BILAG

1. Kommissionens tilgang

Kommissionen besluttede med udgangspunkt i en konsekvensanalyse at foreslå en forbedring af den gensidige accept af rullende materiel gennem en kombination af følgende muligheder:

· Handlemuligheder uden lovindgreb: offentliggørelse af anbefalingerne om gensidig accept af eksisterende rullende materiel og henstilling til medlemsstaterne om, at de følger dem, anmodning til agenturet om at klassificere de nationale forskrifter og udpege dem, der kan anerkendes gensidigt[1]

· Handlemuligheder med lovindgreb: tydeliggørelse af proceduren for eksisterende rullende materiel og/eller tydeliggørelse af medlemsstatens rolle i forbindelse med udstedelsen af ibrugtagningstilladelser på dens territorium.

2. Udvikling af TSI'er

Kun nogle få tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI'er), som er de vigtigste redskaber ved tilvejebringelsen af interoperabilitet, er vedtaget og implementeret. De finder anvendelse på alle dele af jernbanesystemet og delsystemerne, medens en costbenefitanalyse og høringer af medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og brugerne er planlagt i to tempi (udkast til grundparametre og TSI-udkast) inden vedtagelsen, der sker i overensstemmelse med procedurerne i afgørelse 1999/468/EF (komitologi).

Der blev i medfør af direktiv 96/48/EF om højhastighedstog (hvis gennemførelse var fastsat til april 1999) udarbejdet fem TSI'er for delsystemer vedrørende vedligeholdelse, styringskontrol, infrastruktur, drift og rullende materiel. En række revisioner er under vejs og vil omfatte spørgsmål vedrørende TSI'er for konventionelle jernbaner og inddrage specifikke vedligeholdelseskrav.

Hvad angår direktiv 2001/16/EF om konventionelle jernbaner (hvis gennemførelse var fastsat til april 2003), forventes de første vedtagne TSI'er at træde i kraft i år. De er udarbejdet af Den Europæiske Sammenslutning for Jernbaners Interoperabilitet (AEIF) og vedrører støjproblemer forårsaget af rullende materiel og infrastrukturer, telematik for godstrafik, togkontrol- og signalanlæg, rullende materiel - godsvogne og drift og trafikstyring. TSI'er for sikkerhed i jernbanetunneller og adgang for personer med nedsat mobilitet er under behandling.

Et nyt (2007) foreløbigt forslag til rammemandat for agenturet, omfatter:

·  revisioner af allerede vedtagne TSI'er for konventionelle jernbaner vedrørende telematik for godstrafik, støjproblemer, togkontrol- og signalanlæg, rullende materiel - godsvogne og drift og trafikstyring

· revisioner af allerede vedtagne TSI'er for højhastighedstog vedrørende togkontrol- og signalanlæg

·  endnu ikke vedtagne TSI-udkast

- til reviderede TSI'er for højhastighedstog vedrørende, infrastruktur, energi, drift og trafikstyring, rullende materiel, TSI'er for højhastighedstog og konventionelle jernbaner vedrørende sikkerhed i jernbanetunneller TSI'er for højhastighedstog og konventionelle jernbaner vedrørende adgang for personer med nedsat mobilitet

· udarbejdelse af nye TSI'er for lokomotiver, passagervogne, infrastruktur, energi og telematik for passagerer.

PROCEDURE

Titel

Interoperabilitet i Fællesskabets jernbanesystem

Referencer

KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD)

Dato for høring af EP

13.12.2006

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

17.1.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

17.1.2007

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

27.2.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Josu Ortuondo Larrea

23.1.2007

 

 

Behandling i udvalg

12.4.2007

5.6.2007

10.9.2007

 

Dato for vedtagelse

11.9.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler, Ari Vatanen

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Ralf Walter