ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία

  26.9.2007 - (2007/2091(INI))

  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγητής: Herbert Reul

  Διαδικασία : 2007/2091(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A6-0348/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A6-0348/2007
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία

  (2007/2091(INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (COM(2007)0001),

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Αειφόρος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα: προς σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα μετά το 2020" (COM(2006)0843),

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο ενδεικτικού πυρηνικού προγράμματος - υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 40 της Συνθήκης Ευρατόμ για την έκδοση γνώμης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής" (COM(2006)0844),

  –    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής "Προς ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών" (COM(2006)0847),

  -     παραπέμποντας στο ψήφισμά του της 10 Μαΐου 2007 για την αξιολόγηση της Συνθήκης Ευρατόμ - 50 χρόνια ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας[1]1,

  –    παραπέμποντας στο ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 για μια ευρωπαϊκή στρατηγική προς μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος[2]2,

  –    παραπέμποντας στο ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 για την Πράσινη Βίβλο "ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα"[3]3,

  –    παραπέμποντας στο ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην ΕΕ[4]4,

  –    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας της 23ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με ένα "σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση",

  –    επισημαίνοντας τα πορίσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 για την έγκριση του σχεδίου δράσης (2007 - 2009) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη",

  –    έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μη ρυπογόνα παραγωγή άνθρακα του κ. Salvador Garriga Polledo, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Κανονισμού του[5],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α6-0348/2007),

  A. εκτιμώντας ότι η υψηλή εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τις εισαγωγές ενέργειας θέτει ζητήματα ασφάλειας του εφοδιασμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της διαφοροποίησης του εφοδιασμού ενέργειας, τα οποία βρίσκονται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της ενεργειακής πολιτικής,

  Β.   θεωρώντας ότι οι συμβατικές πηγές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο, πυρηνική ενέργεια) θα συνεχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό ανεφοδιασμό,

  Γ.   τονίζοντας ότι, αν δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα, η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές όσον αφορά τις ορυκτές πηγές ενέργειας θα αυξηθεί σε ποσοστό 65% της συνολικής κατανάλωσης μέχρι το έτος 2030, η δε προμήθεια αργού πετρελαίου θα καταστεί δυσχερέστερη λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων καθώς και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στη ζήτηση,

  Δ.   έχοντας υπόψη τις ότι η μετατροπή του τομέα του άνθρακα έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε περιοχές που έχουν λίγες ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις από την άποψη της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας,

  Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτροκίνητα τρένα προσφέρουν τη δυνατότητα σημαντικών βελτιώσεων στην απόδοση όταν ηλεκτροδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από πηγή χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα,

  ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση από το πετρέλαιο μπορεί να μειωθεί ως συνέπεια της θέσπισης μέτρων για την αντιμετώπιση των σημαντικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα αυτοκίνητα,

  Ζ.   επισημαίνοντας ότι η μικτή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος της ΕΕ επιτυγχάνεται σήμερα από ποικιλία πηγών ενέργειας, ως εξής: κατά 31% από πυρηνική ενέργεια, 29% από άνθρακα, 19% από αέριο, 14% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά 5% από πετρέλαιο,

  Η. τονίζοντας ότι η χρησιμοποίηση ορυκτών πηγών ενεργείας επιβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος,

  Θ. τονίζοντας ότι η ΕΕ έχει θέσει φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως βασικό τμήμα της πολιτικής της για την προστασία του κλίματος,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμβατικές πηγές ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή καυσίμων,

  ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της εξόρυξης λιθάνθρακα στην ΕΕ, είναι σκόπιμο, ακόμη κι από την άποψη της ασφάλειας του εφοδιασμού, να διατηρηθεί το σημερινό επίπεδο πρόσβασης στα σημαντικά υπάρχοντα εγχώρια αποθέματα,

  ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοτική νομοθεσία, όπως η οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας[6] συνετέλεσε στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α,

  Επισκόπηση

  1.   χαιρετίζει τις ανωτέρω ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με βιώσιμες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ορυκτές πηγές, την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή τεχνολογία, και το ενδεικτικό πυρηνικό πρόγραμμα·

  2.   τονίζει ότι η βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας συμβάλλει τα μέγιστα στη βιωσιμότητα και στην ασφάλεια του εφοδιασμού ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τις δυνατότητες εξαγωγών των παραγωγών της ΕΕ·

  3.   θεωρεί πολύ σημαντική τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, λόγω της αυξανόμενης ανεπάρκειας των πόρων· επισημαίνει επίσης τη σημασία της πυρηνικής σχάσης και την πιθανή μελλοντική σημασία της πυρηνικής σύντηξης σε ορισμένα κράτη, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού· εφιστά την προσοχή στη σημασία της χρήσης περιφερειακών πηγών για την ασφάλεια του εφοδιασμού·

  4.   πιστεύει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί περαιτέρω η τεχνολογία για την απόδοση των σταθμών παραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, και εξίσου σημαντικό να βελτιωθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας στα πυρηνικά εργοστάσια, να εξελιχθεί γρήγορα η τεχνολογία της πυρηνικής σύντηξης και να αυξηθεί αντίστοιχα η χρηματοδότηση της έρευνας·

  5.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαφοροποιήσουν και αποκεντρώσουν την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας τους καταλληλότερους πόρους σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθεμιάς·

  6.   επισημαίνει ότι η αυξημένη πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια έχει αποφασιστική σημασία για την ικανότητα των αναπτυσσόμενων χωρών να επιτύχουν του αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας τους (ΑΣΧ), και ότι υπολογίζεται πως σήμερα δύο δισεκατομμύρια άτομα αντιμετωπίζουν ενεργειακή στενότητα που περιορίζει τις ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου·

  7.   υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσουν να παρατηρούνται στρεβλώσεις της αγοράς στην εσωτερικής αγοράς ενέργειας, έως ότου η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", όπως ορίζεται στο άρθρο 174 παρ. 2 της Συνθήκης ΕΚ, εφαρμοστεί στην ενεργειακή πολιτική· ως εκ τούτου, παροτρύνει εκ νέου τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στις τιμές της ενέργειας το εξωτερικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού και του επακόλουθου κόστους·

  8.   επισημαίνει ότι οι ενεργειακές τιμές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το πραγματικό εξωτερικό κόστος της παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος·

  9.   θεωρεί ότι ικανοποιητική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον ενεργειακό τομέα μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την ένταση της χρήσης τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, όπως η πυρηνική ενέργεια, ο καθαρός άνθρακας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

  Ενεργειακή τεχνολογία

  10. εμμένει στην άποψη ότι η αειφορία του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με σημαντική προσπάθεια στον τομέα της έρευνας και με αλλαγή συμπεριφοράς στην κατανάλωση·

  11. χαιρετίζει το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διατλαντικής οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ που υπογράφηκε στην Ουάσιγκτον στις 30 Απριλίου 2007, το οποίο θα συμβάλει στην οικοδόμηση μεγαλύτερης διατλαντικής κατανόησης σε θέματα που αφορούν την ενέργεια· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των σχέσεων σε θέματα που συνδέονται με την ενέργεια, που θα πρέπει να έχει και νομοθετικές πτυχές·

  12. τονίζει ότι η Ευρώπη κατέχει την πρωτοπορία στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι δε κορυφαία στον τομέα των τεχνολογιών πυρηνικής σύντηξης·

  13. παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους λοιπούς παράγοντες να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρει η πολιτική συνοχής και να προβούν σε επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες, τόσο στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών όσο και στον τομέα της αειφορίας των ορυκτών καυσίμων ("εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές")·

  14. παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν μέτρα προς βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω ενισχυμένης άμεσης συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, ιδίως σε μεθοριακές περιοχές·

  15. συνιστά να πραγματοποιηθούν σοβαρές επενδύσεις στην καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα και επενδύσεις κεφαλαίου σε ευφυή δίκτυα ενέργειας και τεχνολογίες έξυπνων δικτύων·

  16. επισημαίνει ότι κράτη και περιφέρειες εκτός ΕΕ επενδύουν μαζικά σε έρευνα και ανάπτυξη με κίνδυνο να θέσουν μεσοπρόθεσμα υπό αμφισβήτηση την πρωτοπορία της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί ωστόσο η υπέρμετρη επικέντρωση της χρηματοδότησης σε οποιονδήποτε μεμονωμένο τομέα· δεδομένης της παγκόσμιας ευθύνης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, υπογραμμίζει ότι δεν θα ήταν επιθυμητό να υστερήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες στην ανάπτυξη τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και τονίζει την ύψιστη σημασία της στενής συνεργασίας με την Κίνα και την Ινδία στο συγκεκριμένο τομέα ·

  17. υπογραμμίζει ότι η πρωτοπορία της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας, που απορρέει από τις ερευνητικές προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τους και δημιουργεί θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

  18. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας την αρχή της επικουρικότητας, να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της ενέργειας, ιδίως με σκοπό την αύξηση της απόδοσης στην παραγωγή ενέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη βελτίωση της ασφάλειας των υπαρχουσών τεχνολογιών, την ανάπτυξη τεχνολογίας αποθεματοποίησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και την ανάπτυξη νέων γενεών πυρηνικών αντιδραστήρων και νέων τεχνολογιών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής σύντηξης·

  19. συνιστά, όσον αφορά τους πόρους με περιορισμένο εφοδιασμό οι οποίοι θα παραμείνουν ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία των κρατών μελών για τα επόμενα χρόνια, το προσεχές στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή τεχνολογία να ευνοήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις που αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους, προκειμένου να μειώσουν τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

  20. χαιρετίζει την εξαγγελία της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία στην εαρινή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το 2008 θα υποβάλει στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή τεχνολογία· διερωτάται, ωστόσο, σχετικά με την προέλευση της χρηματοδότησης του στρατηγικού σχεδίου για την ενεργειακή τεχνολογία·

  21. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την τεχνολογία συνθετικών καυσίμων, λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων της για την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών στην ΕΕ·

  22. επισημαίνει ότι απαιτείται κατάλληλου ύψους δημόσια χρηματοδότηση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών, η οποία να λαμβάνει υπόψη το βαθμό εμπορικής βιωσιμότητάς τους και να τερματίζεται το αργότερο όταν οι υποστηριζόμενες τεχνολογίες καθίστανται ανταγωνιστικές·

  23. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη, όπως υπογραμμίζεται από το Συμβούλιο, να διασφαλιστεί ότι κατά τη δημιουργία νέων υποδομών χρησιμοποιείται η πλέον αποτελεσματική διαθέσιμη τεχνολογία και γίνεται εντατικότερη χρήση συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, και υπολειπόμενης θερμότητας από βιομηχανικές χρήσεις·

  24. τονίζει ότι θα βοηθούσε στην προστασία του κλίματος να εκπληρώσουμε, ως ελάχιστη απαίτηση, τους στόχους της Λισαβόνας και να προτείνουμε να συμφωνηθεί διεθνώς, ένα ελάχιστο ποσοστό των εσόδων του προϋπολογισμού να δεσμεύεται για την έρευνα·

  Ορυκτά καύσιμα

  25. υπογραμμίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα θα παραμείνουν άκρως σημαντικά για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ και τονίζει την αξία του φυσικού αερίου ως του ορυκτού καυσίμου με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα·

  26. τονίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μακροπρόθεσμα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος έως ότου οι βασικές ανάγκες να μπορούν να καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

  27. υπογραμμίζει τη συμβολή που μπορεί να έχουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού οι εγχώριες πηγές ενέργειας, κυρίως δε τα μεγάλα κοιτάσματα άνθρακα και τα σημαντικά ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα πετρελαίου και αερίου που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη και τη Νορβηγία· συνιστά, οποιεσδήποτε μελλοντικές εξελίξεις να είναι προσαρμοσμένες στην τεχνολογία (CCS) στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού· πιστεύει ότι οι σχετικοί νομικοί και διοικητικοί κανόνες θα πρέπει να συντελούν στις βέλτιστες συνθήκες παραγωγής·

  28.   θεωρεί αναγκαίο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών και την αύξηση της απόδοσης στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ορυκτές πηγές ενέργειας, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη της ανάπτυξης της συμπαραγωγής (ΣΠΗΘ)· επισημαίνει, πάντως, ότι ήδη σήμερα ορισμένες ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής είναι οι αποδοτικότερες στον κόσμο·

  29. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας· επισημαίνει ότι η ΣΠΗΘ υψηλής απόδοσης μπορεί να διπλασιάσει την απόδοση μιας κανονικής μονάδας συμπύκνωσης που χρησιμοποιεί άνθρακα·

  30. θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο από την άποψη της ασφάλειας του εφοδιασμού και της οικονομικής αποδοτικότητας να αποτρέπεται με ψευδή οικονομικά κίνητρα η κατασκευή των πιο σύγχρονων και αποτελεσματικών μονάδων άνθρακα·

  31. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών δεν θα αποτρέπει την αντικατάσταση υφιστάμενων μονάδων με πιο σύγχρονες, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών σταθμών με μικρότερη επίπτωση στο κλίμα·

  32. ζητεί να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) του πρωτοκόλλου του Κιότο, ώστε να μπορεί να επιτύχει το σκοπό που συνίσταται στην παροχή δυνατότητας μεταφοράς αποτελεσματικών, καθαρών και κατάλληλων ενεργειακών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  33. καλεί την Επιτροπή, κατά τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών, να διασφαλίσει ότι θα λαμβάνεται δεόντως υπόψη το ειδικό πρόβλημα της αγοράς παραγωγής θερμότητας, το οποίο αποτελείται ως επί το πλείστον από ατομικούς καυστήρες (λέβητες) που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα και, δεδομένου του μικρού μεγέθους των καυστήρων, δεν καλύπτεται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών·

  34. ζητεί οι υφιστάμενες μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα να καταστούν επιλέξιμες για εθνική και κοινοτική ενίσχυση για το υπόλοιπο του κύκλου ζωής τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση και η περιβαλλοντική τους επίδοση·

  35. επισημαίνει ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα (CCS - Carbon Capture and Storage) συνδέεται με μείωση της αποτελεσματικότητας των ενεργειακών μονάδων και ότι τα τεχνικά, περιβαλλοντικά και νομικά ζητήματα που αφορούν την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα μπορούν να λυθούν μόνο έρευνα και πολιτικές πρωτοβουλίες· πιστεύει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να εγκατασταθούν διατάξεις δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, με την πρώτη δυνατή ευκαιρία·

  36. είναι πεπεισμένο ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αέρια του θερμοκηπίου δεν θα έχουν επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή είναι η επίτευξη ταχείας και σημαντικής μείωσης της παραγωγής των εν λόγω αερίων· στο πλαίσιο αυτό, η τεχνολογία πιστεύει ότι η τεχνολογία CCS αποτελεί μόνον ένα από τα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής·

  37. επισημαίνει ότι η CCS δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη βιώσιμη επιλογή για μικρές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες παράγουν σχετικά μικρές ποσότητες ενέργειας μόνον και υφίστανται κυρίως για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού·

  38. σε σχέση με την τεχνολογία CCS, ζητεί να διεξαχθεί έρευνα και για την ελαχιστοποίηση των απωλειών της απόδοσης, την προώθηση της ασφαλούς αποθήκευσης του CO2, και την αποσαφήνιση των χημικών και βιολογικών διαδικασιών για τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα·

  39. ζητεί την ανάθεση ολοκληρωμένης γεωλογικής χαρτογράφησης, προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες ασφαλούς αποθήκευσης του CO2 και να προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλες τοποθεσίες·

  40. τονίζει ότι η τεχνολογία CCS βασίζεται μεν μερικώς σε ήδη δοκιμασμένα και επιτυχημένα επιμέρους τεχνικά στοιχεία, όχι όμως και σε ένα σφαιρικό σύστημα δοκιμασμένο σε βιομηχανική κλίμακα·

  41. επισημαίνει την έλλειψη επαρκών πληροφοριών για τις συνέπειες της αποθήκευσης CO2 σε γεωλογικά στρώματα·

  42. θεωρεί ατελέσφορη την επιβολή δεσμευτικών ορίων για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς διοξείδιο του άνθρακα σε όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δεδομένου ότι, όταν αναπτυχθεί η τεχνολογία και είναι έτοιμη προς χρήση, το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών θα κατευθύνει την ανάπτυξη των CCS· ενθαρρύνει, ωστόσο, τη βιομηχανία να λαμβάνει υπόψη την έννοια της "ικανότητας δέσμευσης" (capture ready) κατά την ανάπτυξη νέων μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα·

  43. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα νομοθετική πρόταση για την τεχνολογία CCS, ως απόκριση στα νομικά θέματα που συνδέονται με την αποθήκευση και τη μεταφορά διοξειδίου του άνθρακα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να θεσπίσει τη βάση για επενδυτική ασφάλεια σε σχέση με τέτοια σχέδια·

  44. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους της CCS και να καθορίσει απαιτήσεις τόσο για την έγκριση δραστηριοτήτων στο συγκεκριμένο τομέα όσο και για την κατάλληλη διαχείριση των προσδιοριζόμενων κινδύνων και επιπτώσεων·

  45. επιμένει ότι, κατά τη μελέτη των δυνατοτήτων γεωλογικής αποθήκευσης στην τεχνολογία CCS, πρέπει να διασφαλίζεται η μόνιμη και ασφαλής αποθήκευση του CO2 σε τοποθεσίες που δεν επιτρέπουν διαρροές άνθρακα στην ατμόσφαιρα·

  46. είναι της γνώμης ότι πρέπει να εκτελεστούν έργα επίδειξης τεχνολογιών καθαρού άνθρακα σε περιοχές με παράδοση στην εξόρυξη άνθρακα που υφίστανται τις επιπτώσεις των σχεδίων μετατροπής και έχουν πληγεί από το δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013·

  47. καλεί την Επιτροπή να χαράξει το συντομότερο δυνατόν σαφείς πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω προώθηση της έρευνας όσον αφορά την τεχνολογία CCS, να διερευνήσει τρόπους χρήσης της CCS σε σχέση με την παραγωγή βιομηχανικού ρεύματος, και να υποβάλει προτάσεις για την αποφυγή αντιφάσεων μεταξύ της εφαρμογής των διαδικασιών CCS και του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και προτάσεις δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή τις προσπάθειες για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης·

  48. τονίζει τη σημασία ενημέρωσης των κατοίκων των περιοχών με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν άνθρακα για τους κινδύνους που αυτές ενέχουν και επισημαίνει την αξία της δημοσιοποίησης των σχεδίων εκσυγχρονισμού και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπαρχουσών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής·

  49. αναγνωρίζει το γεγονός ότι στο τρέχον στάδιο τεχνολογικής προόδου εκτιμάται ότι η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από διαχωρισμό και αποθήκευση CO2 θα είναι εξίσου δαπανηρή με την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ·

  50. τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να καταστεί πιο εφικτή η τεχνολογία καθαρού άνθρακα·

  51. τονίζει ότι, αν και είναι αναγκαία η αύξηση της χρηματοδότησης της Ε&Α στον τομέα της CCS, αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της χρηματοδότησης της έρευνας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

  52. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εκστρατείες ενημέρωσης για τις τεχνολογίες CCS με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και των ιθυνόντων·

  53. εφιστά την προσοχή στους κινδύνους από τη μονομερή εξάρτηση από ορισμένους προμηθευτές ή πηγές προμήθειας όσον αφορά το φυσικό αέριο και εξαίρει τη σημασία του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών αερίου·

  54. παροτρύνει την Επιτροπή να διεξαγάγει εκτενέστερη γεωλογική έρευνα με στόχο τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων στο έδαφος των κρατών μελών της ΕΕ·

  55. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει σε λεπτομερέστερη εξέταση της ασφάλειας του εφοδιασμού με πετρέλαιο στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της για την ενέργεια και την καλεί να εκδώσει σχετική ανακοίνωση·

  56. επισημαίνει ότι τα ορυκτά καύσιμα αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μεγάλης κλίμακας παραγωγή υδρογόνου, τόσο ως ενεργειακού φορέα όσο και ως καυσίμου·

  57. ανησυχεί για την εκτεταμένη κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κίνα και την Ινδία (χώρες οι οποίες, ως αναπτυσσόμενες, δεν δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο), υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός του 2007, επισημαίνει όμως ότι η Κίνα και η Ινδία προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας· δίνει έμφαση στις εξαγωγικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών τεχνολογιών καθαρής ενέργειας· τονίζει ότι, για την ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, με παράλληλη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ικανοτήτων, θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα των επενδύσεων υποδομής της ΕΕ στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

  58. υποστηρίζει τη συνεργασία της Επιτροπής με την Κίνα, ιδίως την Εταιρική Σχέση ΕΕ-Κίνας 2005 για την Αλλαγή του Κλίματος και το επακόλουθο Μνημόνιο Συμφωνίας του 2006 σχετικά με τη Συνεργασία για τις Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας με Στόχο τις Σχεδόν Μηδενικές Εκπομπές, που θα ενθάρρυναν την ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Κίνα για την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη τεχνολογίας καθαρής ενέργειας στην Κίνα και να προσδιορίσει τις βασικές ενέργειες και τα σημεία αναφοράς για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στη χώρα αυτή · συνιστά στην Επιτροπή να καθιερώσει παρόμοιες σχέσεις και με άλλες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως την Ινδία και τη Βραζιλία, οι οποίες μπορεί να διαθέτουν και αυτές τεράστια αποθέματα άνθρακα·

  59. επισημαίνει τα ευρήματα μιας μελέτης που διενήργησε η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (ΔΟΕ) το 2005, στην οποία διαπιστώνεται ότι η ανάπτυξη ορισμένων τεχνολογιών σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να αποδειχτεί πολύ οικονομικότερη και να είναι ιδιαίτερα σημαντική εκεί όπου οι διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τη γεωλογία και τους φυσικούς πόρους είναι τεράστιες· κρίνει ότι, όπου συμβαίνει αυτό, οι χώρες θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης οικονομικής στήριξης για αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να τις βοηθήσουν να επιτύχουν εθνικούς στόχους εφαρμογής· τονίζει ότι η δυνατότητα διασυνοριακής εμπορίας μέσων εφαρμογής θα βελτίωνε έτσι την αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη, εκεί όπου είναι αποδοτικότερη οικονομικά·

  60. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Περιφερειακών Τραπεζών Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός πλαισίου ενεργειακών επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας το κόστος, τον κίνδυνο και τα θεσμικά και πληροφοριακά εμπόδια για την ενίσχυση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και μηδενικής εκπομπής άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους διάφορους μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση της ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως η Σύμπραξη Ασίας-Ειρηνικού για την Καθαρή Ανάπτυξη και το Κλίμα και το Φόρουμ Ηγεσίας για τη Δέσμευση του Άνθρακα (CSLF), και άλλων στόχων μεταφοράς τεχνολογίας· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια αξιολόγησης για διεθνή χρηματοδότηση, ανταλλαγή πληροφοριών, μηχανισμούς έρευνας και ανάπτυξης, βάσει της ικανότητάς τους να συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη τεχνολογική ανάπτυξη χαμηλής παραγωγής και μηδενικής παραγωγής άνθρακα·

  61. παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει την εδαφική επίπτωση των προτάσεών της στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και να θέσει τα αποτελέσματα στη διάθεση των κρατών μελών·

  62. δεδομένου ότι η κατάσταση επείγει, ζητεί την άμεση αύξηση της στήριξης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες για τη χρήση καθαρών τεχνολογιών άνθρακα, που έχουν αποδειχθεί βιώσιμες και αποτελεσματικές·

  63. υποστηρίζει την προώθηση έργων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις συνθήκες των χωρών αυτών, όπως η εκπαίδευση των ανθρώπων στην παραγωγή των δικών τους ενεργειακά αποδοτικών συσκευών καύσεως, που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της περαιτέρω απερήμωσης και αλλαγής του κλίματος καθώς και στη βελτίωση της υγείας·

  Πυρηνική ενέργεια

  64. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι με την έκθεση από το Ενδεικτικό Πυρηνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας τίθενται οι βάσεις για μια σφαιρική αντιμετώπιση της πυρηνικής ενέργειας ως ενεργειακής επιλογής για την Ευρώπη·

  65. υπογραμμίζει ότι η πυρηνική ενέργεια είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές ενεργειακές ανάγκες στην Ευρώπη μεσοπρόθεσμα·

  66.   υποστηρίζει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Μάρτιο του 2007, να δρομολογήσει ένα διάλογο χωρίς προκαταλήψεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας·

  67. επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση της έρευνας στον χώρο της πυρηνικής ενέργειας επικεντρώνεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της τεχνολογίας που συνδέεται με την ασφάλεια·

  68. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η πυρηνική ενέργεια συνιστά σημαντικό συστατικό στοιχείο στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 15 από τα 27 κράτη μέλη και κατ’ επέκταση στο σύνολο της Ένωσης, καλύπτοντας το ένα τρίτο του εφοδιασμού της ΕΕ σε ηλεκτρική ενέργεια·

  69. επισημαίνει ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ έχει αναπτυχθεί βιομηχανικά σε μεγάλη κλίμακα τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες, με ολοένα βελτιούμενα επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας·

  70. επισημαίνει ότι η Φινλανδία, η Γαλλία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Λιθουανία (σε συνεργασία με τη Λετονία και την Εσθονία), το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία κατασκευάζουν, προτίθενται ή διερευνούν το ενδεχόμενο να κατασκευάσουν νέους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας·

  71.   επισημαίνει ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας που δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα στην ΕΕ και υπογραμμίζει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στην προστασία του κλίματος·

  72. παραπέμπει στην τρίτη έκθεση της IPCC (Διακυβερνητική Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Μεταβολή) που περιλαμβάνει την πυρηνική ενέργεια ως τρόπο περιορισμού της αλλαγής του κλίματος·

  73. επισημαίνει ότι η επιλογή που κάνει κάθε κράτος μέλος υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας εναπόκειται πάντα στην αποκλειστική του αρμοδιότητα, αλλά μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος σε άλλα κράτη μέλη·

  74. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα με σκοπό τη διατήρηση στην ΕΕ του υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων που απαιτείται, προκειμένου η εναλλακτική λύση της πυρηνικής ενέργειας να εξακολουθήσει να είναι βιώσιμη·

  75. τονίζει ότι οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες αποφάσεις για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας θα επηρεάσουν επίσης άμεσα τους ρεαλιστικούς στόχους σχετικά με το κλίμα, που ενδέχεται να καθορίσει η ΕΕ· τονίζει ότι σε περίπτωση εγκατάλειψης της πυρηνικής ενέργειας δεν θα καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

  76.   υπενθυμίζει ότι τα κράτη που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια έχουν δεσμευτεί να τηρούν διεθνείς αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας και μη διάδοσης και αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό τη μεγάλη σπουδαιότητα της Συνθήκης Ευρατόμ·

  77. χαιρετίζει τη συγκρότηση ομάδας υψηλού επιπέδου "για την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων" και θεωρεί την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας ως σημαντικό βήμα συζήτησης μεταξύ των ενδιαφερομένων, για τη χάραξη ενός χάρτη πορείας σχετικά με τις επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια, ο οποίος θα προωθήσει τον διαφανή, κατάλληλα τεκμηριωμένο και ισορροπημένο διάλογο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την ανάπτυξη αυτής της μορφής ενέργειας·

  78. χαιρετίζει την έκκληση της Επιτροπής για την επιβολή στην ΕΕ κοινών επιπέδων αναφοράς για την πυρηνική ασφάλεια· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί, τα εν λόγω επίπεδα αναφοράς να αντανακλούν τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές ασφαλείας, βάσει αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών από ομότιμους·

  79. υπογραμμίζει τη σημασία της τεχνολογικής πλατφόρμας βιώσιμης πυρηνικής ενέργειας που τέθηκε σε εφαρμογή το Σεπτέμβριο του 2007, για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής ατζέντας για την έρευνα στον τομέα της πυρηνικής σχάσης·

  80. τονίζει ότι τα γνωστά παγκόσμια κοιτάσματα ουρανίου εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν για περισσότερο από 200 χρόνια και παρέχουν τη δυνατότητα μελλοντικών επιλογών για τη διαφοροποίηση των πολιτικών κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού ή της πραγματοποίησης συμβιβασμών μεταξύ κινδύνου, τιμής και τοποθεσιών για την επιλογή πηγών καυσίμων πυρηνικής ενέργειας·

  81. τονίζει ότι οι εξελίξεις που προβλέπονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φόρουμ Τέταρτης Γενιάς, του οποίου η Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλος, υποδεικνύουν ότι η πυρηνική ενέργεια έχει μακροπρόθεσμα μέλλον δεδομένου ότι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση πόρων που επιτρέπουν χρονοδιάγραμμα χιλιετιών για την ανάπτυξη των πιθανών εφαρμογών οι οποίες θα μειώσουν πολύ σημαντικά τον όγκο και τη ραδιενέργεια των παραγόμενων τελικών αποβλήτων·

  82. υπογραμμίζει τις δηλώσεις της Επιτροπής για την ανταγωνιστικότητα της πυρηνικής ενέργειας και επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 7ου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου της Ευρατόμ διατίθεται για την ασφάλεια της πυρηνικής σύντηξης· επισημαίνει ότι, προκειμένου να ικανοποιηθούν καλύτερα τα στρατηγικά κριτήρια της ΕΕ, οι κοινοτικές προσπάθειες θα πρέπει να συνδυάζονται με έρευνα που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη αειφορικής πυρηνικής τεχνολογίας νέας γενιάς·

  83. επισημαίνει ότι η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας θα παραμείνει ως επί το πλείστον ανεπηρέαστη από τυχόν διακυμάνσεις στην τιμή του ουρανίου, δεδομένου ότι το κόστος του εν λόγω καυσίμου έχει μικρό αντίκτυπο στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας·

  84. τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης σταθερών νομικών και πολιτικών προϋποθέσεων λόγω των μακρών περιόδων απόδοσης των επενδύσεων ·

  85. παραπέμπει στη σφυγμομέτρηση του Ευρωβαρόμετρου το 2006, σύμφωνα με την οποία ένα καλό επίπεδο γνώσεων του πληθυσμού έχει μεγάλη σημασία για τη στάση του απέναντι στην πυρηνική ενέργεια· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία ενός ανοικτού δημόσιου διαλόγου για την πυρηνική ενέργεια σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες της πυρηνικής ενέργειας πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε πολιτικών αποφάσεων·

  86. επισημαίνει ότι το θέμα της οριστικής αποθήκευσης έχει επιλυθεί από τεχνικής πλευράς και ότι η ποσότητα αποβλήτων που απαιτεί οριστική αποθήκευση είναι μικρή και μπορεί να υπολογιστεί·

  87. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σημειώσουν επιτέλους πρόοδο στο θέμα της οριστικής απόθεσης των αποβλήτων για να τερματιστεί η ενδιάμεση αποθεματοποίηση αποβλήτων κοντά στην επιφάνεια της γης·

  88. υπενθυμίζει ότι οι αντιδραστήρες της τέταρτης γενιάς αναμένεται να βελτιώσουν την αποτελεσματική εκμετάλλευση των καυσίμων και να μειώσουν τον όγκο των αποβλήτων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη δομικών υλικών και στη βελτιστοποίηση της χρήσης των πυρηνικών καυσίμων, καθώς επίσης να υποστηρίξουν σχέδια που αποσκοπούν στη ανάπτυξη πρότυπων αντιδραστήρων 4ης γενιάς·

  89. επισημαίνει ότι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει συνεργίες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επί παραδείγματι παρέχοντας πρωτότυπες μεθόδους για την αποτελεσματική και οικονομική παραγωγή υδρογόνου και βιοκαυσίμων·

  90. υπενθυμίζει ότι δεκάδες πυρηνικές μονάδες σχεδιάζονται ή κατασκευάζονται παγκοσμίως και ότι η συμμετοχή της ΕΕ στην κατασκευή τους είναι ζωτικής σημασίας, τόσο από την άποψη της βιομηχανικής στρατηγικής όσο και για την προώθηση των αυστηρότερων δυνατών αρχών ασφαλείας σε ολόκληρο τον κόσμο·

  91. τονίζει, τέλος, το ρόλο των δανείων της Ευρατόμ και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν και στο μέλλον τη δυνατότητα αυτή·

  ο

  ο ο

  92. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1] 1 Εγκριθέντα κείμενα Ρ6_ΤΑ(2007)0181.
  • [2] 2 Εγκριθέντα κείμενα Ρ6_ΤΑ(2006)0603.
  • [3] 3 ΕΕ C 298 Ε της 8/12/2006, σελ. 273
  • [4] 4 ΕΕ C 292 Ε της 8/12/2006, σελ. 112
  • [5]  Β6-0143/2007, RE\659926.
  • [6]  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σελ. 33.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  1. Εισαγωγή

  Το ποσοστό ορυκτών ενεργειακών πηγών στην ακαθάριστη εγχώρια παραγωγή της ΕΕ - 25 ανερχόταν το 2004 σε 79% με το μεγαλύτερο μέρος να καλύπτεται από το πετρέλαιο (37,2%), ακολουθούμενο από το αέριο (23,9%) και τον άνθρακα (17,9%). Ο άνθρακας παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ενώ το πετρέλαιο είναι η κυρίαρχη πηγή στον τομέα των μεταφορών. Αντίθετα, το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται σε περίπου ίσες ποσότητες για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και την παραγωγή θερμότητας. Λόγω αυτού του σημαντικού ρόλου και της παράλληλης έλλειψης εξίσου οικονομικών και αποδοτικών εναλλακτικών λύσεων, οι ορυκτές πηγές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτελούν σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις και μέχρι το 2020 αλλά και αργότερα σημαντικό τμήμα των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ

  Επίσης, η εξάρτηση από τις εισαγωγές όσον αφορά τις ορυκτές πηγές ενέργειας θα αυξηθεί μέχρι το 2030 σε 70% έναντι 47% το 1990. Ιδιαίτερα υψηλά, σε ποσοστό περίπου 94% κυμαίνεται η εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου. Ωστόσο, και για το φυσικό αέριο η εξάρτηση από τις εισαγωγές πρόκειται να αυξηθεί από 47,5 % το 2004 σε περίπου 85% το 2030. Και οι δύο αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μείωση της εγχώριας παραγωγής λόγω εξάντλησης των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου. Παράλληλα, αυξάνεται η ζήτηση για ενέργεια κατά 1% το χρόνο. Η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται περίπου κατά το διπλάσιο σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας.

  Ήδη σήμερα πρέπει να προβεί η ΕΕ στις επιλογές για το μέλλον του ενεργειακού εφοδιασμού. Πρέπει ιδίως να ανταποκριθεί στην πρόκληση για εξισορρόπηση των τριών πυλώνων της ενεργειακής πολιτικής, της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού. Οι τρεις ανακοινώσεις της Επιτροπής αποτελούν ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.

  2. Η σπουδαιότητα της τεχνολογίας

  Οι καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες δεν αποτελούν απλώς έναν σημαντικό οικονομικό παράγοντα, αλλά και αποφασιστική συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού . Η ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η αύξηση της ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των υφιστάμενων μονάδων, η αναζήτηση νέων ενεργειακών πηγών, η ασφαλέστερη χρησιμοποίηση των ορυκτών πηγών ενεργείας καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη της πυρηνικής σχάσης και των τεχνολογιών πυρηνικής σύντηξης.

  Παράλληλα, αυξάνεται συνεχώς το εξαγωγικό δυναμικό αυτών των τεχνολογιών. Ήδη το 2004 εξήχθησαν για παράδειγμα από την ΕΕ οικολογικές τεχνολογίες συνολικής αξίας 22 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε παγκόσμια κλίμακα το μερίδιο της ενεργειακής τεχνολογίας στην αγορά θα μπορούσε να αυξηθεί μέχρι το 2020 σε περίπου 2.200 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος της κοινοτικής στήριξης της τεχνολογίας πρέπει να είναι να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό το μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας. Αυτό θα συντελέσει σε μεγάλο βαθμό και στην εξασφάλιση των θέσεων εργασίας καθώς και στη δημιουργία νέων απασχολήσεων στην ΕΕ.

  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η ενίσχυση της έρευνας στον ενεργειακό τομέα η οποία το 2004 ανερχόταν στο 0,04% του ΑΕΠ, προσαρμοστεί στο αισθητά υψηλότερο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας και οργανωθεί αποτελεσματικότερα. Πρέπει σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας να επικεντρωθεί σε τεχνολογίες που εξυπηρετούν τα γενικότερα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ και παράλληλα δημιουργούν βαρύνουσα και εμφανή προστιθέμενη αξία σε σχέση με την επιχορήγηση από τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Απαραίτητος είναι επίσης ένας καλύτερος συντονισμός των εθνικών και των κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων.

  Πέρα από την ενίσχυση της έρευνας, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και η χρηματοδότηση για την προώθηση των μελλοντοστραφών τεχνολογιών. Τέτοιες χρηματοδοτήσεις ωστόσο θα πρέπει να διακόπτονται όταν ένα προϊόν φτάσει στην ωρίμανσή του στην αγορά, για να αποφεύγονται νοθεύσεις του ανταγωνισμού και κέρδη "wind-fall". Μεγαλύτερο βάρος πρέπει να δοθεί για το λόγο αυτό στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για καινοτόμες τεχνολογίες, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πεδίο επικοινωνίας μεταξύ κατασκευαστών και πελατών. Με τον τρόπο αυτό πρέπει να δίδεται σύντομα μια γενική εικόνα για τις καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε πανευρωπαϊκή κλίμακα και βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.

  3. Ορυκτές πηγές ενέργειας

  Σήμερα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ορυκτές πηγές ενέργειας στην ΕΕ βρίσκεται κατά μέσο όρο στο ήμισυ σε σχέση με την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές (4,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα έναντι 9,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα - cent/kWh). Ειδικά σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά είναι αδιανόητη η εγκατάλειψη των ορυκτών πηγών ενέργειας, ενόσω οι εναλλακτικές λύσεις συνεπάγονται μεγαλύτερο κόστος για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Αυτό θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ και τους στόχους της Λισαβόνας.

  Για τη μελλοντική ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αντικατασταθούν οι πεπαλαιωμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με νέες εγκαταστάσεις με συντελεστές παραγωγής που να φθάνουν μέχρι 55%. Αντικατάσταση του ενός τρίτου των εργοστασίων που λειτουργούν με άνθρακα στην ΕΕ με σύγχρονες μονάδες έως το 2020, σημαίνει περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος στην ΕΕ κατά το ένα τρίτο. Το ποια ενεργειακή πηγή θα επικρατήσει κατά την κατασκευή νέων μονάδων, πρέπει ωστόσο να αφεθεί στην ευχέρεια των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι έχουν πληρέστερη εικόνα του κόστους και των πλεονεκτημάτων των διαφόρων πηγών ενέργειας.

  Για λόγους ασφάλειας του εφοδιασμού δεν πρέπει οι προσπάθειες για την προστασία του κλίματος που καταβάλλονται σήμερα να οδηγήσουν μια ενεργειακή πηγή σε μειονεκτική θέση. Αυτό ισχύει ιδίως για τον άνθρακα, του οποίου τα παγκόσμια αποθέματα αρκούν τουλάχιστον για 200 χρόνια. Έτσι, από τα αποθέματα άνθρακα που είναι σήμερα η περισσότερο διαδεδομένη ορυκτή πηγή ενέργειας, το 26% των βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλα 23% στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Εντός της ΕΕ διαθέτουν η Γερμανία (7%) και η Πολωνία (2%) σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα περισσότερα αποθέματα βρίσκονται σε πολιτικά σταθερές χώρες ενώ η διακύμανση των τιμών για αυτήν την πηγή ενέργειας είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με το πετρέλαιο και το αέριο. Ιδίως αυτό το γεγονός καθιστά τον άνθρακα μια πολύ σημαντική ορυκτή πηγή ενέργειας για την ΕΕ.

  Και από τεχνολογικής πλευράς δεν πρέπει να παραμεληθεί ο άνθρακας. Μόνο εάν συνεχίσει στην ΕΕ να χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό ο άνθρακας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μπορούν να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τεχνολογικές προόδους και σε σχέση με τις νέο-βιομηχανικές χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία που διαθέτουν οι ίδιες σημαντικά κοιτάσματα άνθρακα. Αυτό θα εξασφαλίσει στην ΕΕ θέσεις εργασίας ενώ θα συντελέσει και στην προστασία του περιβάλλοντος σε παγκόσμια κλίμακα.

  Η επιτυχία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα προκύπτει από το γεγονός ότι παρατηρείται μια σαφή ανοδική πορεία της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα από το 1990 με μικρή μόνο αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος. Αντιθέτως υπήρξε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής των μεταφορών στην εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι προσπάθειες για μείωση των εκπομπών πρέπει συνεπώς να καλύπτουν όλες τις πηγές ενέργειας.

  Όσον αφορά τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που είναι κατά βάση ευπρόσδεκτη, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τεχνολογία αυτή οδηγεί αναπόφευκτα σε μείωση της αποτελεσματικότητας κατά 14% στις μονάδες που λειτουργούν με άνθρακα. Αυτό έχει επιπτώσεις στη μελλοντική ασφάλεια του εφοδιασμού όσον αφορά τις ορυκτές μορφές ενέργειας και θέτει ερωτήματα περιβαλλοντικής φύσεως. Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστούν τεχνικά και νομικά θέματα όσον αφορά την έκλυση και την αποθεματοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα.

  4. Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας.

  Με ποσοστό 31% στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ, οι πυρηνικές μονάδες έχουν μεγάλη συμμετοχή στην ενεργειακή παραγωγή. Εκτός από τον κεντρικό ρόλο τους στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, που αποδεικνύει την ανταγωνιστικότητά τους, παρέχουν σημαντική συμβολή και στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, και μόνο η κατασκευή μιας πέμπτης πυρηνικής μονάδας στη Φιλανδία προκαλεί μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 15%. Και μόνο στη Γερμανία, οι ήδη υπάρχουσες μονάδες πυρηνικής ενέργειας αποφέρουν εξοικονόμηση 160 εκατομμυρίων τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα) παγκοσμίως δε η εξοικονόμηση αυτή ανέρχεται σε 700 εκατ. τόνους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπίστωσε δικαίως στις 8 και 9 Μαρτίου 2007 ότι η πυρηνική ενέργεια έχει σημαντική συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

  Τη σχέση μεταξύ υψηλού ποσοστού της πυρηνικής ενέργειας και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον ενεργειακό τομέα τονίζει και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας σε πρόσφατη έκθεσή της για το 2006. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη Γερμανία που διαθέτει 17 πυρηνικές μονάδες, είναι έξι φορές υψηλότερες από ό,τι στη Γαλλία όπου λειτουργούν 59 πυρηνικές μονάδες. Τα σχεδιαζόμενα σήμερα ή ήδη κατασκευαζόμενα παγκοσμίως, άνω των 50 πυρηνικά εργοστάσια θα συμβάλουν συνεπώς ακόμη περισσότερο στην προστασία του κλίματος και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Τη θέση αυτή υποστηρίζουν και εμπειρογνώμονες του κλίματος στην πρόσφατη έκθεση του IPCC για τις κλιματικές αλλαγές. Η συμβολή αυτή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη λόγω του ότι η νέα γενεά πυρηνικών αντιδραστήρων έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ενώ μειώνει ακόμη περισσότερο το κόστος λειτουργίας και αυξάνει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Άλλωστε, τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου βρίσκονται σε πολιτικά σταθερά κράτη, όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς.

  Ο υψηλός βαθμός ανακύκλωσης κατά τη χρησιμοποίηση καυσίμων στις σύγχρονες πυρηνικές μονάδες συμβάλλει επίσης ουσιαστικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού, αφού στους αντιδραστήρες της νέας γενιάς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοιτάσματα ουρανίου που επαρκούν για πολλές γενεές. Αυτός ο υψηλός βαθμός ανακύκλωσης συμβάλλει και στην μείωση των ραδιενεργών αποβλήτων. Πρέπει να τονιστεί ότι το ζήτημα της τελικής αποθήκευσης των ραδιενεργών αποβλήτων μπορεί να λυθεί. Σήμερα αποτρέπεται η τελική αποθήκευση όχι για επιστημονικούς αλλά για πολιτικούς λόγους. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει επιτέλους στον τομέα αυτόν να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια σαφή στρατηγική.

  Και η αύξηση στις τιμές του ουρανίου δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία σε αντίθεση με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού οι λειτουργικές δαπάνες ενός πυρηνικού εργοστασίου ανέρχονται μόνο σε 5% των συνολικών δαπανών του. Έτσι, εξασφαλίζεται μεγάλη ανεξαρτησία από τις διακυμάνσεις των τιμών. Παράλληλα, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από πυρηνική ενέργεια είναι ήδη σήμερα πολύ οικονομικότερη από ό,τι η παραγωγή του από ορυκτές μορφές ενεργείας και ανανεώσιμες πηγές. Τα σύγχρονα πυρηνικά εργοστάσια με το σημερινό επίπεδο τιμών του πετρελαίου στα 40 έως 45 δολάρια το βαρέλι, και αντίστοιχες τιμές του αερίου σε 4,70 έως 5,70 $ ανά ΜΒtu, είναι πολύ ανταγωνιστικά.

  Μια περαιτέρω συμβολή την προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια του εφοδιασμού θα μπορούσε να παράσχει και η πυρηνική σύντηξη. Η κατασκευή του διεθνούς θερμοπυρηνικού πυρηνικού αντιδραστήρα με σημαντική συμμετοχή της ΕΕ αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μελλοντική εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για την ενέργεια διατίθενται 27% των πιστώσεων για την πυρηνική ενέργεια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δαπανάται κατά παράδοση για την πυρηνική ασφάλεια.

  Αντίστοιχα υψηλές είναι οι προδιαγραφές ασφάλειας των ευρωπαϊκών πυρηνικών εργοστασίων. Ενόψει της παγκόσμιας αναγέννησης της πυρηνικής ενέργειας, η ΕΕ πρέπει να φροντίσει ώστε οι αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν στο έδαφός της να εφαρμοστούν και παγκοσμίως. Με τον τρόπο αυτό η ΕΕ θα προσφέρει σημαντική συμβολή παγκοσμίως στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια σημαντική αγορά για τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες αιχμής, πράγμα που εξασφαλίζει θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (10.9.2007)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία
  (2007/2091(INI))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Margrete Auken

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  τονίζει την ανάγκη επείγουσας δράσης στον τομέα της πρόσβασης στην ενέργεια, των συμβατικών πηγών ενέργειας και της ενεργειακής τεχνολογίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της αλλαγής του κλίματος·

  2.  επισημαίνει ότι η αυξημένη πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια είναι κρίσιμη για τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να επιτύχουν του αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας τους (ΑΣΧ)· υπολογίζεται ότι σήμερα 2 δισ. άτομα αντιμετωπίζουν ενεργειακή στενότητα που περιορίζει τις ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη και βελτίωση του βιοτικού επιπέδου·

  3.  θεωρεί ότι, επειδή εκκρεμούν διάφορα θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα της τεχνολογίας, ούτε η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα (CCS) ούτε η πυρηνική ενέργεια –δεδομένων των σημαντικών κινδύνων που ενέχει– είναι βιώσιμες·

  4.  ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με ενισχυμένη υποστήριξη των χωρών αυτών και μεταφορά τεχνολογίας και πόρων από την ΕΕ, στους τομείς της παραγωγής βιώσιμης ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης· επισημαίνει τα προφανή πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες σε τομείς όπως η ηλιακή ενέργεια, η οποία παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την κάλυψη του αυξανόμενου κόστους του πετρελαίου·

  5.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι ορισμένες ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, όπως η βιοαιθανόλη που προέρχεται από γεωργικές πρώτες ύλες, μπορεί να είναι επιζήμιες για την παραδοσιακή γεωργία και να έχουν επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική παραγωγή, ενώ μπορεί να επιφέρουν ολέθριες συνέπειες στο περιβάλλον (π.χ. αποψίλωση στην Αμαζονία)· υπογραμμίζει επίσης ότι η εναλλακτική αυτή λύση πρέπει να μελετηθεί άκρως επισταμένως λόγω των παρενεργειών που προκαλεί και, για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη κριτηρίων βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα·

  6.  ζητεί να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) του πρωτοκόλλου του Κυότο, ώστε να μπορεί να επιτύχει τον σκοπό του παρέχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσματικών, καθαρών και κατάλληλων ενεργειακών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  7.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρει το GEEREF (Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών) της ΕΕ ως παγκόσμιο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, ικανό να κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για σχέδια στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της ανανεώσιμης ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τη δράση της όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), για να διασφαλισθεί ότι οι πολυεθνικές ενεργειακές επιχειρήσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να προωθήσουν τεχνολογίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των καθαρότερων ορυκτών καυσίμων, καθώς και να διασφαλίσουν τις δέουσες συνθήκες υγείας και ασφάλειας για το προσωπικό·

  9.  θεωρεί, ωστόσο, ότι τα ορυκτά καύσιμα είναι επίσης απαραίτητα για μια μεταβατική περίοδο, προκειμένου να καλυφθεί η θεμιτή ζήτηση των αναπτυσσόμενων χωρών, και ζητεί μέτρα για τη βελτίωση της βιώσιμης χρήσης των τοπικών πόρων με τον ενεργειακά αποδοτικότερο τρόπο ·επισημαίνει τον κίνδυνο που ενέχουν τα προερχόμενα από γεωργικές πρώτες ύλες καύσιμα για τη βιοποικιλότητα και την επισιτιστική ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  10. δεδομένου ότι η κατάσταση επείγει, ζητεί την άμεση αύξηση της παρεχόμενης στις αναπτυσσόμενες χώρες στήριξης για τη χρήση καθαρών τεχνολογιών άνθρακα, που έχουν αποδειχθεί βιώσιμες και αποτελεσματικές·

  11. αναγνωρίζει την επιτακτική ανάγκη να επισπευσθεί η επίδειξη και η ανάπτυξη των τεχνολογιών CCS, προκειμένου να περιορισθούν οι εκπομπές κατά τη διάρκεια της μετάβασης των αναπτυσσομένων χωρών από τα ορυκτά στα ανανεώσιμα καύσιμα· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί την αύξηση της στήριξης για ερευνητικά προγράμματα, την ανάπτυξη των αναγκαίων νομικών και χρηματοδοτικών πλαισίων καθώς και τη συνεργασία με τη βιομηχανία για να διασφαλισθεί ότι όλοι οι νέοι ηλεκτρικοί σταθμοί που λειτουργούν με άνθρακα θα είναι συμβατοί με την τεχνολογία CCS από το 2010·

  12. υποστηρίζει την προώθηση έργων και τεχνολογιών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή ασφάλεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις συνθήκες των χωρών αυτών, όπως η εκπαίδευση των ανθρώπων στην παραγωγή των δικών τους ενεργειακά αποδοτικών συσκευών καύσεως, που μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της περαιτέρω απερήμωσης και αλλαγής του κλίματος καθώς και στη βελτίωση της υγείας.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία

  Έγγραφα αναφοράς

  2007/2009(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  ITRE

  Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  DEVE
  26.4.2007

  Ενισχυμένη συνεργασία - ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

   

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

  Margrete Auken
  17.7.2007

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

   

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  27.8.07

   

   

   

   

  Ημερομηνία της έγκρισης

  10.9.07

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  + :

  - :

  0 :

  9

  8

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Margrete Auken, Thijs Berman, Nirj Deva, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Pierre Schapira, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Jan Zahradil, Mauro Zani

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Irena Belohorská, John Bowis, Atanas Paparizov, Ralf Walter

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

   

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

  ...

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (7.6.2007)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία
  (2007/2091(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Sajjad Karim

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  φρονεί ότι η Επιτροπή έχει δώσει υπερβολική έμφαση στην δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα (CCS), αν και δεν έχει ακόμη αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά της στην παραγωγή ενέργειας, ενώ η μέθοδος αυτή δεν θα είναι εφικτή για τα επόμενα περίπου 10 χρόνια· εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα σχετικά με σημαντικά ζητήματα που συνεχίζουν να αφορούν την ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές συνέπειες, την τεχνολογική σκοπιμότητα, το νομικό καθεστώς και το κόστος των νεοεμφανιζόμενων τεχνολογιών CCS· τονίζει ότι ένα θεμελιώδες πρόβλημα, το οποίο προκύπτει όσον αφορά τη CCS σχετίζεται με το κόστος, το οποίο, προκειμένου η CCS να γίνει γενικά αποδεκτή και εφικτή ως επιλογή, θα πρέπει να μειωθεί από 100 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο σε περίπου 10 δολάρια ΗΠΑ ανά τόνο· επιμένει ότι το ενδιαφέρον πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένο στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αποτελούν πρόσφορη και βιώσιμη λύση· επιμένει ότι για τη σταθεροποίηση των εκπομπών CO2, η CCS θα πρέπει να θεωρείται ως προσωρινό συμπλήρωμα μιας αυξημένης ανανεώσιμης ενέργειας και αποτελεσματικότητας και ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει την αύξηση της χρήσης άνθρακα·

  2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σύνδεση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων(ETS) με άλλα διεθνή συστήματα με σκοπό να καθιερώσει μια ενδεικτική τιμή για τον άνθρακα, ενσωματώνοντας το κοινωνικό κόστος και να χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα για την επιτάχυνση της δράσης στις αναπτυσσόμενες χώρες· υποστηρίζει την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όσο το δυνατό περισσότερους τομείς· τονίζει ότι ο συνυπολογισμός του κοινωνικού κόστους των εκπομπών άνθρακα στις τιμές της αγοράς θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση ορισμένων τεχνολογιών χαμηλής περιεκτικότητας άνθρακα βοηθώντας τις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, σε σχέση με τεχνολογίες λιγότερο φιλικές στο περιβάλλον·

  3.  σημειώνει ότι ο ρόλος της CCS σύμφωνα με το ETS θα ρυθμιστεί στην αναθεώρηση του ETS μετά το 2012· σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένα εμπορικά σχέδια CCS θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή πριν το 2012, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων σε κράτη μέλη και στη Νορβηγία, τα οποία θα συνδέονται με το ETS μέσω της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Συμφωνία ΕΟΧ) από την 1η Ιανουαρίου 2008· καλεί την Ομάδα Εργασίας επί του ETS να εξετάσει ως ποιο βαθμό θα μπορούσε η CCS να αναγνωριστεί στο πλαίσιο του ETS, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συγκρίσιμης αντιμετώπισης των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται περιορισμένες ή μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ανάγκη δημιουργίας ίσων όρων ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των επιμέρους εναλλακτικών δυνατοτήτων για CCS, όσο και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τεχνολογίες CCS·

  4.  ανησυχεί για τον εκτεταμένο βαθμό κατασκευής σταθμών παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κίνα και την Ινδία (χώρες οι οποίες ως αναπτυσσόμενες, δεν δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο), υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Κίνα αναμένεται να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντός του 2007, επισημαίνει όμως ότι οι χώρες αυτές προσπαθούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές ενέργειας· δίνει έμφαση στις εξαγωγικές δυνατότητες των ευρωπαϊκών τεχνολογιών καθαρής ενέργειας· τονίζει ότι, για την ενθάρρυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα, με παράλληλη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ικανοτήτων, θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε υποδομές στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

  5.  υποστηρίζει τη συνεργασία της Επιτροπής με την Κίνα, ιδίως την Εταιρική Σχέση ΕΕ-Κίνας 2005 για την Αλλαγή του Κλίματος και το επακόλουθο Μνημόνιο Συμφωνίας του 2006 σχετικά με τη Συνεργασία για τις Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας με Στόχο τις Σχεδόν Μηδενικές Εκπομπές, που θα ενθάρρυναν την ανάπτυξη τεχνολογιών καθαρής ενέργειας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Κίνα για την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για την ανάπτυξη τεχνολογίας καθαρής ενέργειας στην Κίνα και να προσδιορίσει τις βασικές ενέργειες και τα σημεία αναφοράς για την ανάπτυξη και την αποτελεσματική εφαρμογή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στην Κίνα· συνιστά στην Επιτροπή να καθιερώσει παρόμοιες σχέσεις και με άλλες αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως την Ινδία και τη Βραζιλία, οι οποίες μπορεί να διαθέτουν και αυτές τεράστια αποθέματα άνθρακα·

  6.  επισημαίνει τα ευρήματα μιας μελέτης που διενήργησε η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας (ΔΟΕ) το 2005, η οποία διαπίστωνε ότι η ανάπτυξη ορισμένων τεχνολογιών σε χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ θα μπορούσε να αποδειχτεί πολύ περισσότερο οικονομική και θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντική εκεί όπου οι διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τη γεωλογία και τους φυσικούς πόρους είναι τεράστιες· κρίνει ότι , όπου συμβαίνει αυτό, οι χώρες θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης οικονομικής στήριξης για αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να τις βοηθήσουν να επιτύχουν εθνικούς στόχους εφαρμογής· τονίζει ότι η δυνατότητα διασυνοριακής εμπορίας μέσων εφαρμογής θα βελτίωνε έτσι την αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη, εκεί όπου είναι περισσότερο οικονομική·

  7.  σημειώνει ότι πολιτικές ανάπτυξης, όπως οι ανανεώσιμοι μηχανισμοί στήριξης, τείνουν να εφαρμόζονται στο εθνικό επίπεδο και ότι ακόμη δεν έχει επιχειρηθεί η εναρμόνιση· αναγνωρίζει ότι η εναρμόνιση υφιστάμενων μέσων μπορεί να είναι δύσκολη στην πράξη, κρίνει όμως ότι η αναμενόμενη εκτεταμένη εισαγωγή των πολιτικών ανάπτυξης για την τεχνολογία καθαρής ενέργειας κατά τα επόμενα 5-10 χρόνια προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα εξέτασης του τρόπου, με τον οποίο αυτές οι πολιτικές ανάπτυξης μπορούν να σχεδιαστούν, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της αποτελεσματικότητας από τις διεθνείς συναλλαγές· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την προοπτική ενσωμάτωσης ενός εμπορεύσιμου στοιχείου στην πολιτικής της προσέγγιση προκειμένου να καταστήσει δυνατή τη δημιουργία συνεργιών σε μεγαλύτερες αγορές, την ελαχιστοποίηση του κόστους στις περιφέρειες και τη διατήρηση διαφοροποιημένων αποκρίσεων μεταξύ χωρών σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης· θεωρεί ότι αυτού του είδους η εναρμόνιση θα επέτρεπε μεγαλύτερο διασυνοριακό συντονισμό και θα έδινε ώθηση στη μείωση του κόστους επιταχύνοντας την αύξηση νέων αγορών στο εξωτερικό, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες·

  8.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Περιφερειακών Τραπεζών Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός πλαισίου ενεργειακών επενδύσεων, αντιμετωπίζοντας το κόστος, τον κίνδυνο και τα θεσμικά και πληροφοριακά εμπόδια για την ενίσχυση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών και μηδενικής εκπομπής άνθρακα· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τους διάφορους μηχανισμούς που έχουν σχεδιαστεί για τη διευκόλυνση της ερευνητικής και αναπτυξιακής συνεργασίας και άλλων στόχων μεταφοράς τεχνολογίας, όπως η Σύμπραξη Ασίας-Ειρηνικού για την Καθαρή Ανάπτυξη και το Κλίμα και το Φόρουμ Ηγεσίας για τη Δέσμευση του Άνθρακα (CSLF)· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κριτήρια αξιολόγησης για διεθνή χρηματοδότηση, ανταλλαγή πληροφοριών, μηχανισμούς έρευνας και ανάπτυξης, βάσει της ικανότητάς τους να συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη τεχνολογική ανάπτυξη χαμηλής παραγωγής και μηδενικής παραγωγής άνθρακα·

  9.  τονίζει ότι η μεταφορά τεχνολογιών καθαρής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· επισημαίνει ότι στη Διάσκεψη Κορυφής του Gleneagles του 2005, οι ηγέτες της G8 αναγνώρισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία και συντονισμό της έρευνας και ανάπτυξης των ενεργειακών τεχνολογιών· σημειώνει επιπλέον ότι, ταυτόχρονα, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων της Βραζιλίας, του Μεξικού, της Νοτίου Αφρικής, της Κίνας και της Ινδίας εξέδωσαν κοινή δήλωση με σκοπό τη διαμόρφωση ενός νέου παραδείγματος για τη διεθνή συνεργασία στο μέλλον, συμπεριλαμβάνοντας βελτιωμένη συμμετοχή στην Ε&Α, διεθνή χρηματοδότηση για τη μεταφορά τεχνολογίας, και μια συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων, τα οποία συνδέονται με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΠΙ)·καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, μέσω του διαλόγου, τα σχετικά με τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας εμπόδια στην απόκτηση της υπάρχουσας ιδιόκτητης τεχνολογίας καθαρής ενέργειας, βασιζόμενη σε περαιτέρω έργο, το οποίο θα αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς οικονομικοί πόροι και οι δημόσιες-ιδιωτικές πρωτοβουλίες έχουν ενισχύσει τη μεταφορά τεχνολογίας, η οποία προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε άλλα πεδία· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει τις δυνατότητες νέων μορφών παγκόσμιων συμπράξεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε τεχνολογίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, αντλώντας από την εμπειρία από τις διεθνείς συμφωνίες για την στήριξη της πρόσβασης σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αντιρετροϊκών φαρμάκων για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία

  Αριθμός διαδικασίας

  2007/2091(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  ITRE

  Γνωμοδοτική (ές) επιτροπή(ές)
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  INTA
  26.4.2007

  Συντάκτης γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

  Sajjad Karim
  27.2.2007

  Εξέταση στην επιτροπή

  11.4.2007

  8.5.2007

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  4.6.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  12

  2

   

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Sajjad Karim, Erika Mann, Vural Öger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Tokia Saïfi, Corien Wortmann-Kool

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (11.9.2007)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και την ενεργειακή τεχνολογία
  (2007/2091(INI))

  Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogusław Sonik

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  χαιρετίζει την Ανακοίνωση για την αειφόρο παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα προς σχεδόν μηδενικές εκπομπές άνθρακα μετά το 2020 (COM(2006)0843

  2.  τονίζει τις ενέργειες που χρειάζονται σχετικά με την ασφάλεια και την διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας στην Ευρώπη και, συγχρόνως, υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με την στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης και τους στόχους της πολιτικής σχετικά με την κλιματική μεταβολή·

  3.  επισημαίνει το ρόλο των ορυκτών καυσίμων ως σπουδαίου στοιχείου του ενεργειακού μίγματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση· σημειώνει ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ προέρχεται επί του παρόντος από ορυκτά καύσιμα (κυρίως άνθρακα και φυσικό αέριο)· επισημαίνει ότι τα ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική μεταβολή· καλεί εκ νέου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τη μετάβαση σε αειφόρους πηγές ενέργειας·

  4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις εκπομπές CO2 που προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα που αποτελούν επί του παρόντος την κρισιμότερη αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν επείγουσες λύσεις για να μειωθούν οι εκπομπές των ορυκτών καυσίμων σε περίπτωση που αυτά εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν οποιονδήποτε ρόλο στο ενεργειακό μίγμα·

  5.  συστήνει, για την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, την πλήρη δημοπράτηση των αρχικών πιστώσεων για τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την αποτελεσματικότερη εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των εκπομπών CO2 και τη δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων για επενδύσεις σε μια περισσότερο αποδοτική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας·

  6.  επισημαίνει ότι ο άνθρακας μπορεί να συνεχίσει την πολύτιμη συμβολή του στην ασφάλεια της προσφοράς ενέργειας και στην οικονομία τόσο της ΕΕ όσο και όλου του κόσμου, υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται ικανοποιητικές τεχνολογίες· υπενθυμίζει ότι οι τεχνολογίες "καθαρού άνθρακα" έχουν αναπτυχθεί αλλά δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας·

  7.  υπογραμμίζει ότι, δεδομένου ότι η βιομηχανική εφαρμογή των τεχνολογιών "καθαρού άνθρακα" θα χρειαστεί τουλάχιστον μία δεκαετία ακόμη, η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική μεταβολή, όπως αναφέρθηκε στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2007·

  8.  αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή των τεχνολογιών "καθαρού άνθρακα" θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της αποδοτικότητας της παραγωγής ενέργειας·

  9.  υπογραμμίζει ότι οι τεχνολογίες και οι διαδικασίες για το διαχωρισμό και την αποθήκευση CO2 θα μπορούσαν να αποτελούν μία από αυτές τις ικανοποιητικές τεχνολογίες, αν και επί του παρόντος βρίσκονται μόνο στο στάδιο δοκιμής και απαιτούν περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα·

  10. τονίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΕΕ για την έρευνα στον τομέα του διαχωρισμού και της αποθήκευσης CO2 θα χρησιμοποιηθούν μόνον για την Ε&Α σχετικά με την αποθήκευση άνθρακα και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, ενώ οι μελέτες για την επίτευξη εκπομπών CO2 από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν άνθρακα οι οποίες θα κυμαίνονται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα θα χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενέργειας·

  11. αναγνωρίζει το γεγονός ότι στο τρέχον στάδιο τεχνολογικής προόδου εκτιμάται ότι η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από διαχωρισμό και αποθήκευση CO2 θα είναι τόσο δαπανηρή όσο και η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

  12. προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει την χρηματοδότηση για Ε&Α στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τεχνολογίες "καθαρού άνθρακα" και για ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, και να καταστήσει την επίδειξη αειφόρων τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων μία από τις προτεραιότητές της στο άμεσο μέλλον· συγχρόνως, καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν την ίδια δέσμευση σε ό,τι αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη σ’ αυτόν τον τομέα·

  13. τονίζει ότι, μολονότι η αυξημένη χρηματοδότηση της Ε&Α στον τομέα του διαχωρισμού και της αποθήκευσης CO2 είναι απαραίτητη, αυτό δεν θα πρέπει να επιτυγχάνεται σε βάρος της χρηματοδότησης της έρευνας στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας·

  14. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακής Τεχνολογίας, το οποίο θα βασίζεται σε μια συστημική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, και το οποίο θα αποτελέσει κατάλληλο μέσο για το γενικό συντονισμό μιας έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης, καθώς και για την μεγιστοποίηση συνεργειών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

  15. προτρέπει, ωστόσο, την Επιτροπή να διαθέσει ελεύθερα τα αποτελέσματα των σχεδίων επίδειξης στον τομέα των τεχνολογιών διαχωρισμού και αποθήκευσης CO2 σε χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία, όπου η εφαρμογή τέτοιου είδους τεχνολογιών θα μπορούσε να συμβάλει στη σημαντική μείωση των παγκόσμιων εκπομπών CO2·

  16. αναγνωρίζει τη διεθνή διάσταση του διαχωρισμού και της αποθήκευσης CO2, καθώς και τον ουσιαστικό της ρόλο για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής σε άλλες οικονομίες που χρησιμοποιούν άνθρακα (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Κίνας)·

  17. τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του ιδιωτικού τομέα, με σκοπό να καταστούν περισσότερο εφικτές οι τεχνολογίες καθαρού άνθρακα·

  18. προτρέπει την Επιτροπή να εισηγηθεί, κατά την έγκριση των νομοθετικών προτάσεών της για τον διαχωρισμό και την αποθήκευση CO2, την επιβολή νομικών υποχρεώσεων για την εφαρμογή του διαχωρισμού και της αποθήκευσης CO2 σε νέες μονάδες που χρησιμοποιούν άνθρακα και λιγνίτη·

  19. καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει τους πιθανούς κινδύνους από το διαχωρισμό και την αποθήκευση CO2 και να καθορίσει απαιτήσεις τόσο σχετικά με την παροχή αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων σ’ αυτό τον τομέα όσο και για την ικανοποιητική διαχείριση των κινδύνων και των αναγνωρισθέντων αντικτύπων·

  20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν έναν σαφή μηχανισμό ασφάλισης ή ευθύνης πριν από την ανάπτυξη οιωνδήποτε εμπορικών σχεδίων για την αποθήκευση άνθρακα· τονίζει ότι ένας τέτοιου είδους μηχανισμός θα διασφάλιζε υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα και ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα ευθύνης κατά των διαρροών CO2·

  21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επισταμένως δυνατά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί η επίδειξη αειφόρων τεχνολογιών ορυκτών καυσίμων, και ιδιαίτερα τεχνολογιών καύσης άνθρακα με χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία

  Αριθμός διαδικασίας

  2007/2091(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  ITRE

  Γνωμοδοτική επιτροπή
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  ENVI
  26.4.2007

  Ενισχυμένη συνεργασία – ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

   

  Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

  Bogusław Sonik
  18.4.2007

  Συντάκτης που αντικαταστάθηκε

   

  Συζήτηση σε επιτροπή

  26.6.2007

   

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.9.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +: 42

  –: 0

  0: 3

   

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Matthias Groote, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Marios Matsakis, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Kathalijne Maria Buitenweg, Jutta Haug, Andres Tarand

  Αναπληρωτές άρθρο 178(2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

   

  Παρατηρήσεις (διατίθενται σε μία μόνο γλώσσα)

   

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (25.7.2007)

  προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

  σχετικά με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και τις ενεργειακές τεχνολογίες
  (2007/2091(ΙΝΙ))

  Συντάκτρια γνωμοδότησης: Francisca Pleguezuelos Aguilar

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.      τονίζει τη μακροπρόθεσμη σημασία των συμβατικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακή παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη·

  2.      τονίζει τις συνέπειες των συμβατικών πηγών ενέργειας από απόψεως απασχόλησης και εισοδημάτων στις περιοχές εξόρυξης (περίπου 300.000 θέσεις εργασίας μόνο στα ανθρακωρυχεία) και στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται εργοστάσια παραγωγής·

  3.      τονίζει την ιδιαίτερη στρατηγική σημασία του άνθρακα και της πυρηνικής ενέργειας (που καλύπτουν το 29% και το 31% αντιστοίχως της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕΕ) στα πλαίσια της παρούσας και μελλοντικής ευρωπαϊκής σύνθεσης των ενεργειακών πηγών· επισημαίνει τον εξαιρετικά μεγάλο βαθμό εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας από περιοχές εκτός Κοινότητας με προβληματική ασφάλεια·

  4.      ζητεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα στα πλαίσια της τεχνολογίας των σταθμών παραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, περαιτέρω βελτίωση των προδιαγραφών ασφαλείας στα πυρηνικά εργοστάσια, ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας πυρηνικής σύντηξης και αντίστοιχες αυξήσεις της χρηματοδότησης της έρευνας·

  5.      καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαφοροποιήσουν και αποκεντρώσουν την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας τους καταλληλότερους πόρους στις διάφορες περιοχές της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας·

  6.      εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της Τέταρτης Έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, (CΟΜ(2007)273), κατά τα οποία οι περιοχές με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έχουν συνήθως τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα οικονομικής παραγωγής· επισημαίνει πάντως τη δυσκολία όσον αφορά στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση ενέργειας, ιδίως στις περιοχές του στόχου σύγκλισης· προς τούτο, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν ποια είναι τα στοιχεία που ευνοούν αυτή την αποσύνδεση και να ανταλλάσουν τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την επίτευξη της αποσύνδεσης·

  7.      παροτρύνει την Επιτροπή και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λάβουν μέτρα προς προαγωγή της ορθολογικής κατανάλωσης της ενέργειας, τόσο ηλεκτρικής όσο και θερμικής, ιδίως μέσω της ευρύτερης προώθησης των "ενεργειακώς ευφυών" κτηρίων, των ορθολογικών συστημάτων φωτισμού των οδών, της δέουσας μόνωσης των συστημάτων μεταφοράς θερμικής ενέργειας (ιδίως σε αστικούς οικισμούς), της αντικατάστασης απηρχαιωμένων ενεργειακών συσκευών από νέες που εξοικονομούν ενέργεια, κ.λπ.·

  8.      επικροτεί τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου και, ιδίως, την απόφαση να οριστεί ως στόχος της ΕΕ η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ως το 2020 κατά 20% σε σχέση με το 1990, 30% δε στην περίπτωση συμφωνίας με άλλες βιομηχανικές χώρες στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών· υπενθυμίζει ωστόσο το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια - Πράσινη Βίβλος"[1] το οποίο θέτει ως στόχο έως το 2006 το 25% της ενεργειακής κατανάλωσης να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές κατά το σχεδιασμό και την εκτέλεση των εθνικών σχεδίων για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου·

  9.      επισημαίνει εκ νέου το μεγάλο δυναμικό που εκπροσωπούν στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών οι περιφερειακές και οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές λόγω των κλιματικών και γεωγραφικών τους χαρακτηριστικών και ζητεί να γίνει η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της κατάστασης αυτής που προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες·

  10.    διαπιστώνει ότι η βιομάζα, ως μέρος της ευρωπαϊκής σύνθεσης των ενεργειακών πηγών, έχει μεγάλο δυναμικό όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας σε αγροτικές περιοχές· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ότι η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, καθώς και από ορυκτά καύσιμα, απελευθερώνει σημαντικές ποσότητες CO2 και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν όπου δυνατόν τεχνολογίες δέσμευσης του άνθρακος· επισημαίνει ότι κάθε εκτατική παραγωγή βιομάζας πρέπει να διεξάγεται κατά βιώσιμο τρόπο χωρίς να προκαλείται ζημία του περιβάλλοντος, είτε εντός της ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες·

  11.    πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετική θέση στην υφήλιο σε σειρά ενεργειακών τεχνολογιών που είναι καθαρές, αποδοτικές και με μικρές εκπομπές άνθρακος, πλεονέκτημα που μπορεί να αποτελέσει ζωτικό παράγοντα για την περιφερειακή ανάπτυξη· καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να ευνοήσουν τις επενδύσεις στις τεχνολογίες αυτές·

  12.    παροτρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιοχές και τους λοιπούς παράγοντες να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις δυνατότητες που προσφέρει η πολιτική συνοχής και να προβούν σε επενδύσεις σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες, τόσο στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών όσο και σε τεχνολογίες για τα βιώσιμα ορυκτά καύσιμα ("εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές")·

  13.    παροτρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν μέτρα προς βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω ενισχυμένης άμεσης συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, ιδίως σε μεθοριακές περιοχές·

  14.    πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες και υποστηρίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία ως ένας τρόπος για τη χρηματοδότηση τέτοιων σχεδίων·

  15.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν, σε περιφερειακό επίπεδο, ευρύτερα και ακριβέστερα στοιχεία όσον αφορά την κατανάλωση, τις τιμές και την παραγωγή ενέργειας, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με στόχο την εκπόνηση μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα δώσει τα απαραίτητα αυτά στοιχεία·

  16.    παροτρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει την εδαφική επίπτωση των προτάσεών της στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής και να θέσει τα αποτελέσματα στη διάθεση των κρατών μελών·

  17.    επαναλαμβάνει ότι ο άνθρακας προέρχεται από αποθέματα που είναι διάσπαρτα σε παγκόσμιο επίπεδο και το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει τέτοια αποθέματα εξασφαλίζει τον εφοδιασμό· επομένως, υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε σχέδια επίδειξης που αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις με τεχνολογίες καθαρού άνθρακα, μέσω της απομόνωσης και αποθήκευσης του CO2, με στόχο να επιτευχθεί η εμπορική βιωσιμότητα των τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από βιώσιμο άνθρακα·

  18.    υποστηρίζει τη χρησιμοποίηση ιζηματογενών λεκανών για την αποθήκευση άνθρακα, αλλά επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Ομάδα του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η Ευρώπη διαθέτει λίγες πολλά υποσχόμενες ιζηματογενείς λεκάνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση του CO2, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στη Βόρειο Θάλασσα, τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα· τονίζει ότι για τη μεταφορά του δεσμευμένου CO2 από τις διαδικασίες παραγωγής προς τις καταλληλότερες για αποθήκευση περιοχές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είτε αγωγοί είτε σκάφη, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους του άνθρακα στα πλαίσια τέτοιων σχεδίων·

  19.    σημειώνει ότι το ένα τρίτο των εγκαταστάσεων που καίνε άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο τέλος του τεχνικού κύκλου ζωής τους προτού καταστούν εμπορικά βιώσιμες οι τεχνολογίες που αποκαλούνται "βιώσιμου άνθρακα" και ζητεί να εγκριθούν μεταβατικές λύσεις υπό μορφή περιβαλλοντικής νομοθεσίας και χρηματοοικονομικών μέτρων συμβατών προς τις περιβαλλοντικές και οικονομικές απαιτήσεις·

  20.    τονίζει ότι, σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Ομάδα του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, οι συγκεντρώσεις άνθρακα αποδείχθηκε ότι αυξάνουν την οξύτητα του ύδατος· πιστεύει επομένως ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι κάθε υποβρύχια αποθήκευση άνθρακα δεν θα επηρεάζει αρνητικά το θαλάσσιο περιβάλλον ή την τροφική αλυσίδα και δεν θα επιτρέπεται σε περιοχές στις οποίες το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο·

  21.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν την ίδια χρηματοοικονομική δέσμευση τόσο για την Ε&Α όσο και για τα σχέδια επίδειξης για την ανάπτυξη των τεχνολογιών καθαρού άνθρακα.

  22.    τονίζει τη σημασία ενημέρωσης των κατοίκων των περιοχών με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν άνθρακα για τους κινδύνους που αυτές ενέχουν και επισημαίνει την αξία της δημοσιοποίησης των σχεδίων εκσυγχρονισμού και περιβαλλοντικών βελτιώσεων από τις υπάρχουσες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής·

  23.    καλεί για χρηματοδοτική ενίσχυση καταγραφής περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δράσεων βελτίωσης σε περιοχές με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν άνθρακα.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία

  Αριθμός διαδικασίας

  2007/2091(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  ITRE

  Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI
  26.4.2007

  Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

   

  Συντάκτρια γνωμοδότησης
    Ημερομηνία ορισμού

  Francisca Pleguezuelos Aguilar

  Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

   

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  7.6.2007

   

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  17.7.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  -:

  0:

  39

  0

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Alfonso Andria, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Husmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Károly Ferenc Szabó

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Thomas Ulmer

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

   

  • [1]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6(2006)0603.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Συμβατικές πηγές ενέργειας και ενεργειακή τεχνολογία

  Αριθ. διαδικασίας

  2007/2091(INI)

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της έγκρισης εκπόνησης

  ITRE
  26.4.2007

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI

  26.4.2007

  DEVE

  26.4.2007

  INTA

  26.4.2007

  ENVI

  26.4.2007

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει
    Ημερομηνία της απόφασης

  TRAN

  28.2.2007

  IMCO

  7.5.2007

  ECON

  13.3.2007

  AFET

  8.5.2007

   

  Ενισχυμένη συνεργασία
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

   

   

   

   

   

  Εισηγητής(ές)
    Ημερομηνία ορισμού

  Herbert Reul
  27.2.2007

   

  Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  3.5.2007

  7.6.2007

  12.9.2007

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  13.9.2007

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  + :

  - :

  0 :

  37

  7

   

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin , Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Romano Maria La Russa, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Lydia Schenardi, Andres Tarand, Britta Thomsen, Radu Ţîrle, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto.

  Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Alexander Alvaro, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Joan Calabuig Rull, Manuel António dos Santos, Neena Gill, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Peter Skinner, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev.

  Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

  Ημερομηνία κατάθεσης

  26.9.2007

   

  Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)