ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική

27.9.2007 - (2007/2092(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Anne E. Jensen

Διαδικασία : 2007/2092(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0349/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0349/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια αποτελεσματικότερη πολιτική

(2007/2092(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη» (COM(2006)0819),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996 (COM(2006)0821),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6‑0349/2007),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκοσμιοποίηση και η ταχεία οικονομική ανάπτυξη θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης πτήσεων στην ΕΕ (κυκλοφορία χωρίς αερολιμενικούς περιορισμούς) τουλάχιστον κατά 4,3% ετησίως κατά μέσο και πιθανότατα έως και κατά 5,2% ετησίως,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ρυθμό αυτό, έως το 2025 η ζήτηση πτήσεων θα είναι 2,5 φορές υψηλότερη από ό,τι το 2003,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2025, συνεκτιμώμενων όλων των νέων επενδύσεων, περισσότεροι από 60 αερολιμένες δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στη ζήτηση μιας τυπικής ώρας αιχμής χωρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις ή να αφήνεται ακάλυπτο ένα μέρος της ζήτησης (στην περίπτωση αυτή, δεν θα εξυπηρετούνταν 3,7 εκατομμύρια πτήσεις ετησίως),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι αερολιμένες δεν μπορούν να επεκταθούν όπως απαιτείται, ένας από τους τρόπους διαχείρισης του μεγάλου αριθμού των πτήσεων που δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν πλέον το 2025 θα μπορούσε να ήταν η κατασκευή εφεδρικών αερολιμένων κοντά σε εκείνους όπου παρατηρείται συμφόρηση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα χωρητικότητας και η αύξηση της ζήτησης για πτήσεις θα οδηγήσουν πιθανώς σε ζήτηση για νέους αερολιμένες μεγάλου (έως και 10, σύμφωνα με μελέτη του Eurocontrol) και μεσαίου μεγέθους (έως και 15, σύμφωνα με το Eurocontrol),

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των ευρωπαϊκών αεροπορικών μεταφορών καταδεικνύουν την ανάγκη να προβλεφθούν τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ προς όφελος των πολιτών της Ένωσης και της οικονομίας της εν γένει,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτελεσματικές υπηρεσίες εδάφους συμβάλλουν επίσης στην καλύτερη αξιοποίηση της τρέχουσας χωρητικότητας των αερολιμένων, επιταχύνοντας τον ρυθμό εξυπηρέτησης στους αερολιμένες,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας 96/67/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας[1] και οι πιθανές τροποποιήσεις της για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της παροχής των υπηρεσιών αυτών θα μπορούσαν επίσης να βελτιώσουν την αξιοποίηση της χωρητικότητας των αερολιμένων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραδοσιακές αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες χαμηλού κόστους, οι εταιρείες ναυλωμένων πτήσεων, οι εταιρείες μεταφορών φορτίων και τα αεροσκάφη επιχειρήσεων έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά τις υπηρεσίες αερολιμένα και την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής υποδομή στον τομέα των μεταφορών από και προς τους αερολιμένες, ιδίως υπό τη μορφή ολοκληρωμένου συστήματος δημόσιας συγκοινωνίας, αποτελεί θεμελιώδες τμήμα των υποδομών του αερολιμένα,

1.   χαιρετίζει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής ως ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της χωρητικότητας των αερολιμένων, παρόλο που ο σχεδιασμός των νέων υποδομών παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να δώσει στις αεροπορικές μεταφορές τη δέουσα προσοχή καθώς αποτελούν κεντρικό στοιχείο των εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών στην Ευρώπη· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή, να προβεί στην παρακολούθηση και να παρουσιάσει ακριβείς στατιστικές που θα αφορούν την τρέχουσα κατάσταση προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα το πρόβλημα της χωρητικότητας·

2.   επισημαίνει ότι η επαρκής χωρητικότητα των αερολιμένων και οι αποτελεσματικές υπηρεσίες εδάφους και χρήση της χωρητικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να διασφαλιστούν·

3.   επικροτεί τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή και τονίζει τη σημασία των εναέριων μεταφορών που διασφαλίζουν την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις απόκεντρες, περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές·

4.   θεωρεί ότι τα δεκατέσσερα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της συνθέτουν μια συνεκτική προσέγγιση για την καλύτερη αξιοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να καθορίσει περισσότερο συγκεκριμένες προθεσμίες για την εφαρμογή τους και επιμένει για την τήρηση των εν λόγω προθεσμιών·

Ανάπτυξη νέας χωρητικότητας

5.   θεωρεί, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη διερευνήσει πλήρως τη δυνατότητα μιας συνολικής κοινοτικής προσέγγισης όσον αφορά την ανάγκη πρόσθετης χωρητικότητας, τους περιορισμούς σε σχέση με τις μελλοντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη πρόσθετης χωρητικότητας, και τους στρατηγικούς άξονες που όχι μόνο θα επέτρεπαν την πρόβλεψη των κινδύνων έλλειψης χωρητικότητας αλλά και θα εξασφάλιζαν την ΕΕ ως συνεκτική και ανταγωνιστική πλατφόρμα για τις αεροπορικές μεταφορές σε παγκόσμιο επίπεδο·

6.   προτείνει την εισαγωγή μιας μελέτης σχετικά με την πραγματική ζήτηση για υποδομές, η οποία θα βελτίωνε οιοδήποτε μελλοντικό ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο σχετικά με τη χωρητικότητα των αερολιμένων και θα μπορούσε να καταστεί ένας αποδεκτός ευρωπαϊκός μηχανισμός πρόβλεψης για τις αεροπορικές μεταφορές· επισημαίνει ότι ένας παρόμοιος μηχανισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους αερολιμένες ως πλαίσιο σχεδιασμού για τη βελτίωση της χωρητικότητας και ότι το πλεονέκτημα μιας πρόβλεψης που βασίζεται στη ζήτηση παρέχει μια ρεαλιστική εικόνα της αγοράς για την ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών·

7.   επισημαίνει ότι ένας από τους μεγαλύτερους φραγμούς στην ελευθέρωση των υπηρεσιών εδάφους και την αποτελεσματικότητά τους όπως την επικαλούνται πολλοί κοινοτικοί αερολιμένες είναι η έλλειψη χώρου, αλλά θεωρεί ότι ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να εξακριβωθεί και, όπου απαιτείται, να δοθούν λύσεις·

8.   τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν κοινοί ορισμοί και κοινά αναλυτικά εργαλεία για τις αξιολογήσεις της χωρητικότητας των αερολιμένων, καθώς και διαδικασίες για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες της ΕΕ όσον αφορά τη χωρητικότητα των αερολιμένων· σημειώνει ότι αυτή η συνεργατική προσέγγιση θα μπορούσε να συνοδεύεται από την ανταλλαγή ορθών πρακτικών επί ζητημάτων όπως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η προχρηματοδότηση νέων υποδομών, ο χωροταξικός σχεδιασμός και η χωροταξική διαχείριση, η ενσωμάτωση όλων των τρόπων μεταφοράς, καθώς και τα εργαλεία προτυποποίησης/προσομοίωσης με στόχο την επιτάχυνση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της χωρητικότητας· τονίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα χρησίμευαν ως συμπλήρωμα του προγράμματος SESAR και θα μπορούσαν να συμπληρωθούν με νέα θεσμικά εργαλεία που θα συντελέσουν στην αύξηση της χωρητικότητας των αερολιμένων·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να καταθέσει στο Κοινοβούλιο πριν από το 2009, έκθεση σχετικά με ένα γενικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χωρητικότητας των αερολιμένων στην Ευρώπη· επιμένει στο γεγονός ότι μια τέτοια έκθεση θα έπρεπε να παρουσιάζει μια συνεκτική προσέγγιση για τα κράτη μέλη, προκειμένου να προωθούν και να συντονίζουν όλες τις εθνικές και διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέας χωρητικότητας των αερολιμένων ανταποκρινόμενης στη διεθνή κυκλοφορία, και την καλύτερη χρησιμοποίηση της υφιστάμενης χωρητικότητας, καθώς και τη διαχείριση της χωρητικότητας των εφεδρικών αερολιμένων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα κατανομής της χωρητικότητας των αερολιμένων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι κομβικοί αερολιμένες και οι περιφερειακοί αερολιμένες, μπορούν, μέσω ενός συστήματος ταξιδιών "από σημείο σε σημείο", να ανταποκριθούν, με τον τρόπο τους, και σε συνάρτηση με τους ειδικούς περιορισμούς των διαφόρων κρατών μελών, στα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα προβλήματα συμφόρησης της κυκλοφορίας καθώς και στις προκλήσεις ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης, και ότι μόνον ο συνδυασμός των διαφόρων τύπων αεροδρομίων σε συνάρτηση με τις εθνικές ιδιαιτερότητες μπορεί να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ικανοποιήσει τις ανάγκες της στον τομέα αυτό· υπενθυμίζει, σχετικά, ότι η δυνατότητα πρόσβασης στα αεροδρόμια έχει μεγάλη σημασία και ότι η επιτυχημένη ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο μεταφορών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συντροπικότητα·

10. καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ώστε οι αερολιμένες, ασχέτως από τον διαχειριστικό τους φορέα, να συμπεριληφθούν στα χωροταξικά σχεδία των περιφερειών και να ληφθούν υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η διεύρυνση και η κατασκευή μεγάλων υποδομών, όπως αεροδρόμια, πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

11. στηρίζει την Επιτροπή στη φιλοδοξία της να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διοικητικής μέριμνας των κοινοτικών αεροδρομίων, συνιστά όμως να περιοριστεί τούτο αποκλειστικά στην ανίχνευση των αποσκευών και φορτίων·

12. πιστεύει ότι, προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα, η προχρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών αποτελεί βάσιμη επιλογή για τους αερολιμένες· επισημαίνει ότι αυτό το σύστημα χρηματοδότησης ωφελεί τόσο τις αεροπορικές εταιρείες όσο και τους αερολιμένες, καθότι μειώνει το συνολικό κόστος χρηματοδότησης των υποδομών, διασφαλίζει ένα ομαλότερο καθεστώς τιμών για της αεροπορικές εταιρείες και περιορίζει τον κίνδυνο για τους αερολιμένες, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να αποπληρώνουν την επένδυση νωρίτερα·

13. τονίζει την οικονομική σημασία των αεροδρομίων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες συντήρησης και τροφοδοσίας έχουν σημαντικό δυναμικό απασχόλησης, με το οποίο συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας·

14. καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη, κατά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των αερολιμένων, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η ηχορύπανση, οι εκπομπές, η πυκνότητα της κυκλοφορίας στα πέριξ του αερολιμένα, η εγγύτητα αποθεμάτων καυσίμων και άλλων παρόμοιων προϊόντων, καθώς και τις μετεωρολογικές συνθήκες·

Προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης

15. επισημαίνει ότι με την αύξηση της απόδοσης των κινητήρων των αεροσκαφών, οι εκπομπές CO2 ανά χιλιόμετρο έχουν μειωθεί κατά 70% τα τελευταία 40 χρόνια, και ότι, επιπλέον, η μείωση στις εκπομπές θα συνεχισθεί στο μέλλον· τονίζει δε ότι στόχος του κλάδου είναι να περιορίσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές, κατά 50% έως το 2020·

16. επισημαίνει, ωστόσο, ότι, παρά την εν λόγω πρόοδο, η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα κάθετη αύξηση στον συνολικό όγκο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται από αυτόν τον τομέα (+100 % σε σύγκριση με το 1990, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος), και αυτή η συμφόρηση των αερολιμένων συντελεί σημαντικά σε αυτό·

17. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικούς και κανονιστικούς μηχανισμούς που να περιορίζουν το εξωτερικό κόστος αυτού του τρόπου μεταφοράς και, στο πλαίσιο αυτό, χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συμπεριλάβει την αεροπορία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS)· επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών εξαρτάται επίσης από τις πολιτικές που ασκούνται από τις χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο και, δεδομένου αυτού, τονίζει την ανάγκη θέσπισης κοινών προγραμμάτων με τρίτες χώρες·

18. θεωρεί, ωστόσο, ότι το ζήτημα της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου θα έπρεπε, όποτε είναι δυνατόν, να αντιμετωπίζεται πιο σθεναρά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ενός πιο βιώσιμου τομέα αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ ο οποίος απειλείται ήδη από την ταχεία ανάπτυξη μεγάλων κομβικών αερολιμένων σε γειτονικές μη κοινοτικές περιφέρειες της Ευρώπης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να επιτύχουν μια συμφωνία σχετικά με αυτό το θέμα σε διεθνές επίπεδο·

19. επιμένει ιδιαίτερα στην ανάγκη ανάπτυξης ρυθμιστικών και χρηματοδοτικών μηχανισμών για την προώθηση του επανεξοπλισμού και της ανανέωσης των στόλων και την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων προκειμένου να καταστούν περισσότερο αθόρυβοι, πιο αποδοτικοί από την άποψη της ενέργειας και λιγότερο ρυπογόνοι·

Διασφάλιση της ορθής εφαρμογής και της προσαρμογής του κανονιστικού πλαισίου

20. θεωρεί ότι η αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας θα καταστήσει απαραίτητη την καλύτερη εφαρμογή του νομικού πλαισίου που ισχύει για της αεροπορικές μεταφορές·

21. ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού 95/93, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 793/2004, σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες[2], να δώσει σχετικές κατευθύνσεις και διευκρινίσεις ως προς το κείμενο· τονίζει ιδίως την ανάγκη να διασφαλιστούν καλύτερος συντονισμός και αντιστοιχία μεταξύ της κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης από τη διαχείριση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (AFTM) και του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων, ιδίως σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των επιτροπών συντονισμού του διαθέσιμου χρόνου χρήσης σε σχέση με τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις εκτός του εκχωρηθέντος χρόνου χρήσης, και επιπροσθέτως, τονίζει την ανάγκη εναρμόνισης των ορισμών, των ανοχών και του τρόπου με τον οποίο κατανέμεται ο διαθέσιμος χρόνος χρήσης των αερολιμένων και η ροή της εναέριας κυκλοφορίας (AFTM)·

22. υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας μηχανισμών βασισμένων στην αγορά, στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής χρήσης της περιορισμένης χωρητικότητας των αερολιμένων· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 95/93 όπως τροποποιήθηκε το 2004, η Επιτροπή έπρεπε να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω κανονισμού έως τον Απρίλιο του 2007 το αργότερο και ότι η εισαγωγή ενός μηχανισμού που βασίζεται στην αγορά θα πρέπει να εξεταστεί μόνο βάσει της εν λόγω έκθεσης·

23. επισημαίνει, ωστόσο, ότι η προσφυγή σε μηχανισμούς της αγοράς, όπως η κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης για τη καλύτερη χρήση της υφιστάμενης χωρητικότητας των αερολιμένων, δεν θα αντιμετώπιζε τις ελλείψεις υποδομής, καθώς ένας τέτοιος μηχανισμός δεν δημιουργεί ενιαίο πρόσθετο διαθέσιμο χρόνο χρήσης· πιστεύει, επίσης, ότι η συνοχή μεταξύ του διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων και της διευθέτησης ροής της εναέριας κυκλοφορίας έχει πολύ περιορισμένα οφέλη και δεν θα επιλύσει το πρόβλημα χωρητικότητας εφόσον αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει πάντα·

24. καλεί το Συμβούλιο να καθορίσει χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών πολιτικής αεροπορίας γειτονικών κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση σημαντικού βήματος προόδου πριν από το 2008 όσον αφορά τη δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη κατάρτισης ενός ακριβούς χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των FAB και σημειώνει τα θετικά μέτρα που ελήφθησαν από ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, όπως π.χ. το πρόγραμμα Ελέγχου Βόρειας Ανωτέρας Περιοχής (NUAC) και τα νέα σχέδια FAB για την κεντρική Ευρώπη·

26. προτρέπει την Επιτροπή, εάν έως το 2008 δεν σημειωθεί κάποια σημαντική πρόοδος από τα κράτη μέλη στο θέμα αυτό, να δρομολογήσει μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση, προκειμένου να εξασφαλίσει την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων·

27. τονίζει τη σημασία του προγράμματος Galileo για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της υφιστάμενης και μελλοντικής ικανότητας διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών και σημειώνει ότι πρέπει να αντληθούν τα σωστά διδάγματα από τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες με το Galileo, προς όφελος της εφαρμογής του προγράμματος SESAR·

28. ανησυχεί για το γεγονός ότι ο ρυθμός της καινοτομίας και της απορρόφησης νέων τεχνολογιών μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερος από τον ρυθμό της ανάπτυξης των αεροπορικών μεταφορών· τονίζει επίσης ότι θα χρειαστούν νέα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα μετριασμού του θορύβου και μια νέα προσέγγιση για τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που πλήττονται από τον θόρυβο·

Ενίσχυση της συνεργασίας για τη χωρητικότητα μεταξύ των περιφερειών που φιλοξενούν αερολιμένες

29. φρονεί ότι δεν θα είναι εφικτή η αύξηση της χωρητικότητας των αερολιμένων χωρίς την αποδοτική και πλήρη συνεργασία μεταξύ των αρχών των αερολιμένων και των αντίστοιχων περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων που τους φιλοξενούν, υπό τον όρο ότι κάθε τέτοια συνεργασία δεν αντιβαίνει στους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού·

30. χαιρετίζει κάθε πρωτοβουλία των περιφερειών που φιλοξενούν αερολιμένες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πανευρωπαϊκό διάλογο για ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη πρόσθετης χωρητικότητας των αερολιμένων, ιδίως όσον αφορά τον συντονισμό ή την ενσωμάτωση της χωρητικότητας, τις περιβαλλοντικές συνέπειες για τους περιοίκους, τον σχεδιασμό της χρήσης γης, την ανάπτυξη και την απασχόληση·

31. καλεί την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους κανονισμούς τους περί χωροταξικού σχεδιασμού και δόμησης ώστε ο θόρυβος και άλλου είδους ρύπανση που προκαλείται από τους αερολιμένες στις περιβάλλουσες περιοχές να μπορεί να αποφευχθεί·

32. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση των εν λόγω περιφερειών που φιλοξενούν αερολιμένες και να παράσχουν χρηματοδοτική στήριξη σε πιλοτικά έργα και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την επίπτωση που έχουν οι αερολιμένες στις γύρω περιοχές και στους κατοίκους τους·

33. επιθυμεί οι αερολιμένες «περιφερειακής ανάπτυξης» σε απομονωμένες, απομακρυσμένες ή εξόχως απόκεντρες περιφέρειες να συνεχίσουν να λαμβάνουν κρατική ενίσχυση ανάλογα με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας που παρέχουν·

34. πιστεύει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και να αναλαμβάνουν την ευθύνη όσον αφορά την επαναγορά των εγκαταστάσεων των αερολιμένων που ζητούν από τους διευθυντές των αερολιμένων να παρέχουν, ώστε να μην περιέρχονται οι τελευταίοι σε δύσκολη θέση σε περίπτωση απροσδόκητης απόσυρσης πριν από την πλήρη επαναγορά·

Υπηρεσίες εδάφους

35. σημειώνει την προαναφερθείσα έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου·

36. χαιρετίζει το θετικό αντίκτυπο που είχε, όπως ανέφερε η Επιτροπή, η οδηγία 96/67/ΕΚ, αλλά επισημαίνει, πρώτον

ότι η θετική αξιολόγηση βασίζεται στα ευρήματα της μελέτης του 2002 που δεν καλύπτει το σύνολο της διευρυμένης Ένωσης· ότι έχει παρατηρηθεί ότι η εφαρμογή της Οδηγίας αποτελεί θέμα ιδιαίτερης ανησυχίας για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά την ημερομηνία αυτή·

και δεύτερον, ότι εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες και αβεβαιότητα σχετικά με την εφαρμογή της, ιδιαίτερα όσον αφορά τα κριτήρια που πρέπει να καλυφθούν από τους πάροχους υπηρεσιών που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει λεπτομερείς κατευθύνσεις ή, όπου κρίνει σκόπιμο, να υποβάλει νέες προτάσεις για τη διευκρίνιση των κανόνων σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών·

37. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια νέα ανάλυση αντικτύπου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, τα τελικά οφέλη της ή/και μειονεκτήματά της για τους χρήστες, τους εργαζομένους και τους επιβάτες, πριν από την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης που θα οδηγούσε σε περαιτέρω απελευθέρωση·

38. θεωρεί ότι, βάσει της αξιολόγησης αντικτύπου, η Επιτροπή θα μπορούσε, εάν παρίστατο ανάγκη, να παράσχει μεγαλύτερη καθοδήγηση για την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων που ενδεχομένως αφήνουν στους αερολιμένες υπερβολικά ευρύ περιθώριο ερμηνείας, και που έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες επιπτώσεις όσον αφορά την ικανότητα συμμετοχής των φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους στην αγορά·

39. θεωρεί, αφετέρου, ότι ορισμένες διατάξεις χρειάζονται ταχεία αποσαφήνιση, όπως αυτές που αφορούν την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταφοράς των επιχειρήσεων και τα τέλη πρόσβασης· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων το συντομότερο δυνατόν·

40. συνιστά, κάθε νέα απόπειρα τροποποίησης της οδηγίας να επικεντρώνεται καταρχάς στην ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους και στην ποιότητα της απασχόλησης των υπηρεσιών εδάφους· καλεί ιδίως την Επιτροπή:

-     να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης ελάχιστων προτύπων ποιότητας και κοινωνικών προτύπων που θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής και να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του φορέα παροχής υπηρεσιών,

-     να καθορίσει ένα πλαίσιο για την εξωτερική ανάθεση, διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας/ποιότητας για τους φορείς παροχής υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται θεμιτός ανταγωνισμός και να είναι υποχρεωτική η εκ των προτέρων δήλωση της ταυτότητας τυχόν υπεργολάβων,

-              να καθορίσει και να ορίσει με σαφήνεια, στο μέτρο του δυνατού, τους όρους υπό τους οποίους μπορεί ένα αεροδρόμιο να παράσχει υπηρεσίες εδάφους, ιδιαίτερα όταν ικανός αριθμός ανεξαρτήτων πάροχων υπηρεσιών εδάφους επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές,

-     να εξετάσει το ενδεχόμενο ο ελάχιστος αριθμός παρόχων υπηρεσιών που είναι δεκτοί στους αερολιμένες (επί του παρόντος δύο) να επανεξεταστεί από την Επιτροπή και να αυξηθεί, όπου ενδείκνυται, ιδίως στην περίπτωση των μεγάλων αερολιμένων, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει τεχνητό όριο στον αριθμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών·

-     να εφαρμόσει μια διαδικασία αδειοδότησης σε επίπεδο κρατών μελών, προκειμένου να καταστεί υποχρεωτικό για τους παρόχους υπηρεσιών ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και βιωσιμότητας και να εφαρμόζονται το κοινωνικό δίκαιο και οι συλλογικές συμβάσεις· τονίζει ότι η χορήγηση αδείας θα μπορούσε να διέπεται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης,

-     να διασφαλίσει ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών εγγυώνται επαρκές επίπεδο κατάρτισης και κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων τους,

-     να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για όλους τους χρήστες, τους επιβάτες και τα εμπορεύματα·

41. επισημαίνει ότι για την επιλογή των φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών η γνώμη των χρηστριών αεροπορικών εταιρειών δεν λαμβάνεται ορισμένες φορές δεόντως υπόψη από τους αερολιμένες, και υπενθυμίζει ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους έχουν επιλεγεί για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών παρά τη σχεδόν ομόφωνη αντίθετη γνώμη της επιτροπής του χρήστη·

42. επιμένει στην ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια και για αυστηρότερες προσανατολισμένες στους χρήστες διατάξεις όσον αφορά την επιλογή των φορέων παροχής υπηρεσιών εδάφους για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών· επισημαίνει ιδίως ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης πρόσθετων κανόνων για την επιτροπή χρηστών αερολιμένων, που να συνίστανται, επί παραδείγματι, στην υποχρέωση αιτιολόγησης της επιλογής στην οποία προβαίνει ο αερολιμένας, εάν αυτή δεν είναι σύμφωνη με τη γνώμη της επιτροπής· σημειώνει ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε και στην περίπτωση αυτή να παραπέμπεται σε φορέα ανεξάρτητο από την αερολιμενική αρχή· τέλος, προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο ενδεχόμενης μελλοντικής τροποποίησης της οδηγίας 96/67/ΕΚ, εάν αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν ήδη υπηρεσίες εδάφους μέσω τρίτων στον αερολιμένα θα πρέπει να αποκλείονται από την ψηφοφορία για την επιλογή νέων φορέων·

43. διαπιστώνει ότι από την έγκριση της οδηγίας 96/67/ΕΚ ο ανταγωνισμός έχει καταστεί σαφώς εντονότερος και οι τιμές για υπηρεσίες εδάφους σε σχεδόν όλα τα "παλαιά" κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μειωθεί·

ο

ο    ο

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σελ. 36
  • [2]  ΕΕ L 14 της 22.01.1993, σελ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην παρούσα έκθεση εξετάζονται δύο ζητήματα: η χωρητικότητα των αερολιμένων (βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη) και οι υπηρεσίες εδάφους (βάσει της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1996).

1. Χωρητικότητα των αερολιμένων

· Η μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης κυκλοφορίας

Σύμφωνα με έκθεση του Eurocontrol του 2004, η παγκοσμιοποίηση και η ταχεία οικονομική ανάπτυξη θα οδηγήσουν σε αύξηση της ζήτησης πτήσεων (κυκλοφορία χωρίς αερολιμενικούς περιορισμούς) κατά 4,3% ετησίως κατά μέσο όρο. Έως το 2025, σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η ζήτηση πτήσεων θα είναι 2,5 φορές μεγαλύτερη από ό,τι το 2003. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της μελέτης του Eurocontrol, φαίνεται πως η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προέβλεπε το πιο προωθημένο σενάριο του 2004 (πλέον ως πιο αξιόπιστο ετήσιο ποσοστό αύξησης κρίνεται το 5,2%).

Το 2025, λαμβανομένων υπόψη όλων των νέων επενδύσεων, περισσότεροι από 60 αερολιμένες δεν θα είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στη ζήτηση μιας τυπικής ώρας αιχμής χωρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις ή να αφήνεται ακάλυπτο ένα μέρος της ζήτησης (στην περίπτωση αυτή, δεν θα εξυπηρετούνταν 3,7 εκατομμύρια πτήσεις ετησίως).

Ωστόσο, θα ήταν δυνατόν να αναπτύξουμε χωρητικότητα για έως και 2,6 από αυτά τα 3,7 εκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων πτήσεων αποδεχόμενοι λιγότερο ιδανικές ώρες (ώθηση της κυκλοφορίας εκτός των ωρών αιχμής) και χώρους (ώθηση της κυκλοφορίας σε δευτερεύοντες αερολιμένες).

Εάν η αγορά των αεροπορικών μεταφορών απαιτήσει να παραμείνει ως έχει η διάρθρωση της κατανομής της ζήτησης και δεδομένου ότι οι υφιστάμενοι αερολιμένες δεν μπορούν να επεκταθούν όπως απαιτείται, ο μόνος εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης της μάζας των πτήσεων που δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν πλέον το 2025 θα ήταν η δημιουργία εφεδρικών αερολιμένων πλησίον εκείνων όπου παρατηρείται συμφόρηση.

· Οι προτάσεις της Επιτροπής για τη βελτιστοποίηση της τρέχουσας χωρητικότητας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και των ζητημάτων ασφάλειας που εγείρει, στην ανακοίνωση προτείνεται ένα σχέδιο δράσης που διαρθρώνεται γύρω από πέντε κύριες δράσεις:

1.        καλύτερη χρήση της υπάρχουσας χωρητικότητας των αερολιμένων·

2.        αναλυτική αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων ασφάλειας πτήσεων στους      αερολιμένες·

3.        προώθηση της «συντροπικότητας», της ολοκλήρωσης και της συνεργασίας των        τρόπων μεταφοράς (αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών)·

4.         βελτίωση της περιβάλλουσας χωρητικότητας των αερολιμένων και του πλαισίου      προγραμματισμού νέων αερολιμενικών υποδομών·

5.        ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων αποδοτικών από οικονομική  άποψη.

Όλοι αυτοί οι προσανατολισμοί είναι συνεκτικοί και χρήσιμοι. Οι δεκατέσσερις δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει, ως εκ τούτου, να λάβουν τη στήριξή μας.

Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διερευνά πλήρως το γεγονός ότι θα χρειαστεί πρόσθετη χωρητικότητα και δεν εξετάζει ορισμένα ζητήματα που θα μπορούσαν να συνοδεύουν, με πιο βιώσιμο τρόπο, τη σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας.

· Η βελτιστοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας και των συνθηκών κυκλοφορίας δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση της αύξησης της ζήτησης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμφωνούν εν πολλοίς ότι η έλλειψη χωρητικότητας και η αύξηση της ζήτησης θα ανοίξουν αναπόφευκτα μια αγορά για νέους μεγάλους αερολιμένες (έως και 10, σύμφωνα με μελέτη του Eurocontrol) και μεσαίου μεγέθους αερολιμένες (έως και 15, σύμφωνα με το Eurocontrol).

Το σχέδιο δράσης για τη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας χωρητικότητας που προτείνει η Επιτροπή είναι βεβαίως απαραίτητο, αλλά δεν θα επαρκέσει για την αντιμετώπιση της επικείμενης αύξησης της κυκλοφορίας.

· Η αντιμετώπιση της αύξησης της κυκλοφορίας μέσω της ανάπτυξης νέας χωρητικότητας μπορεί να είναι φιλική προς το περιβάλλον

- Θα εξοικονομούνταν περιττές εκπομπές που προκαλούνται λόγω της συμφόρησης εν πτήσει ή στο έδαφος·

- Το εξωτερικό κόστος θα εξομαλυνόταν χάρη στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κινητήρων, στην τακτική ανανέωση των στόλων και στην αύξηση της χρήσης πολύ μεγάλων τζάμπο τζετ, όπως το A‑380 (το οποίο καταναλώνει ήδη 20% λιγότερη κηροζίνη από τους ανταγωνιστές του).

- Η προσέγγιση αυτή θα έπρεπε, ωστόσο, να συνοδεύεται από κατάλληλα κοινοτικά μέτρα για τον περιορισμό των αρνητικών εξωτερικών επιπτώσεων της εναέριας κυκλοφορίας (εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, θόρυβος), όπως είναι το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, η φορολόγηση της κηροζίνης και η διαφοροποίηση των αερολιμενικών τελών ανάλογα με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις.

.

Η ανάγκη καλύτερης ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού (εξωτερικού) κόστους έχει επισημανθεί πολλάκις από το Κοινοβούλιο και έως τον Ιούνιο του 2008 αναμένεται να έχουν διαμορφωθεί ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις μεταφορές βάσει της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας. Ευλόγως μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα επηρεαστούν και θα έπρεπε να επηρεαστούν κάποια στιγμή και οι αεροπορικές μεταφορές. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί μέσω της εξέλιξης των κανόνων σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να μην θιγεί η ανταγωνιστικότητα των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ, η οποία απειλείται ήδη από την ταχεία ανάπτυξη μεγάλων κεντρικών αερολιμένων σε γειτονικές μη κοινοτικές περιοχές της Ευρώπης.

· Τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση της ανάγκης πρόσθετης χωρητικότητας;

- Καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών για την ανάπτυξη νέας    χωρητικότητας στην Ευρώπη

Ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να συνίσταται στην παροχή εργαλείων για την αξιολόγηση και τον προσδιορισμό της κατάστασης και των μελλοντικών αναγκών όσον αφορά τη χωρητικότητα, καθώς και της βέλτιστης χρήσης της νέας χωρητικότητας προς όφελος της ανταγωνιστικότητας των αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ και της μακροπρόθεσμης αποδοτικότητας των ροών της κυκλοφορίας.

Μολονότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν τονίζει συγκεκριμένα την ανάγκη πρόσθετης χωρητικότητας, επισημαίνει την ανάγκη να προσδιοριστεί με σαφήνεια η υπάρχουσα χωρητικότητα και να παρασχεθούν εργαλεία για την αξιολόγηση των μελλοντικών αναγκών. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα ελάχιστο προαπαιτούμενο που θα πρέπει να λάβει τη στήριξη του ΕΚ.

Ωστόσο, αυτή η συνεργατική διαδικασία θα έπρεπε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τη δημιουργία μιας μορφής σχεδιασμού της χωρητικότητας των αερολιμένων σε κοινοτικό επίπεδο, υπεύθυνη για την οργάνωση του οποίου θα ήταν η Επιτροπή και στον οποίο θα συμμετείχαν τα κράτη μέλη, το ΕΚ και οι φορείς του κλάδου.

Τέλος, θα έπρεπε να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο μια τακτική αξιολόγηση της χωρητικότητας των αερολιμένων.

Θα μπορούσαν, όμως, να καταβληθούν ακόμη περισσότερες προσπάθειες:

- Ανάπτυξη ενός καταλληλότερου ρυθμιστικού περιβάλλοντος

Παρότι η ΕΕ δεν έχει άμεση αρμοδιότητα να αποφασίσει για την ανάπτυξη νέας χωρητικότητας των αερολιμένων, δύναται να επηρεάσει τη μορφή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα συνόδευε κατάλληλα μια τέτοια εξέλιξη και θα διασφάλιζε την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα έναντι μη κοινοτικών ανταγωνιστών (δηλαδή των μη κοινοτικών μεγάλων κεντρικών αερολιμένων).

Στους τομείς της ρυθμιστικής δράσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

- Όσον αφορά τον κανονισμό 95/93 σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες, η Επιτροπή πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη καθοδήγηση καθώς και διευκρινίσεις επί του κειμένου. Θα έπρεπε να επισπευσθεί η δημιουργία βασισμένων στην αγορά μηχανισμών στο πλαίσιο της διαδικασίας κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης.

- Σε κάθε μεγάλο «συντονισμένο» αερολιμένα έχει συσταθεί, δυνάμει του κανονισμού 95/93 (όπως τροποποιήθηκε το 2004), μια επιτροπή συντονισμού της κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης, με καθήκον, μεταξύ άλλων, να καθορίζει τη μέθοδο παρακολούθησης της χρήσης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης από τις αεροπορικές εταιρείες και να διασφαλίζει τον καλύτερο συντονισμό και την αντιστοιχία μεταξύ της διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας (AFTM) και του εμπορικού διαθέσιμου χρόνου χρήσης των αερολιμένων. Γενικότερα, φαίνεται πως θα μπορούσαν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την πρόβλεψη ή τη διόρθωση καταχρήσεων από μέρους των αερομεταφορέων που σκοπίμως εκτελούν αεροπορικές υπηρεσίες σε χρόνο σημαντικά διαφορετικό από τον διαθέσιμο χρόνο χρήσης πους τους έχει εκχωρηθεί.

- Πρέπει να επισπευσθεί η δημιουργία λειτουργικών τμημάτων εναερίου χώρου μέσω, εάν χρειαστεί, μιας προσέγγισης από την κορυφή προς τη βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων πριν από το 2010.

- Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρυθμός της καινοτομίας και της απορρόφησης νέων τεχνολογιών θα είναι πιθανόν πολύ χαμηλότερος από τον ρυθμό της ανάπτυξης των αεροπορικών μεταφορών και ελλείψει νέων διεθνώς συμπεφωνημένων προτύπων μετριασμού του θορύβου πριν από το 2010, θα χρειαστεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, και σε κάθε περίπτωση πριν από το 2025, μια νέα προσέγγιση για τον περιορισμό του αριθμού των ατόμων που πλήττονται από τον θόρυβο. Μια τέτοια νέα προσέγγιση θα μπορούσε να είναι πιο περιοριστική και να οδηγήσει σε γενίκευση των τελών θορύβου και σε ενίσχυση των περιορισμών λειτουργίας σε επίπεδο ΕΕ.

II. Υπηρεσίες εδάφους

Η οδηγία για τις «υπηρεσίες εδάφους» του 1996

Στόχος της οδηγίας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής παροχής υπηρεσιών εδάφους στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, προκειμένου να μειωθεί το κόστος για τις αεροπορικές εταιρείες, να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών και να παρασχεθεί στις αεροπορικές εταιρείες η δυνατότητα επιλογής του φορέα παροχής υπηρεσιών εδάφους.

Η οδηγία προβλέπει ότι οι διατάξεις της για την παροχή υπηρεσιών εδάφους σε τρίτους ισχύουν για όλους τους αερολιμένες με ετήσια κίνηση άνω των 2 εκατομμυρίων επιβατών ή των 50 000 τόνων φορτίου· όσον αφορά την εξυπηρέτηση δι’ ιδίων μέσων, το κατώφλι είναι 1 εκατομμύριο επιβάτες ή 25 000 τόνοι φορτίου ετησίως.

Εξαιρουμένων τεσσάρων κατηγοριών υπηρεσιών εδάφους, η οδηγία προβλέπει ότι πρέπει να επιτρέπεται σε κάθε φορέα να παρέχει υπηρεσίες εδάφους (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει άδεια για την ασφάλεια και οικονομική ικανότητα κλπ.), περιλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν δι’ ιδίων μέσων.

Ωστόσο, για τις αποσκευές, τις εργασίες στον διάδρομο, τη διακίνηση φορτίου και ταχυδρομείου και τον εφοδιασμό σε καύσιμα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών αλλά όχι σε λιγότερους από δύο. Μια πρόσθετη απαίτηση είναι ότι τουλάχιστον ένας από τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την αερολιμενική αρχή ή την αεροπορική εταιρεία ή εταιρείες που μεταφέρουν άνω του 25% της κυκλοφορίας του αερολιμένα.

Αξιολόγηση της δεκαετούς εφαρμογής της οδηγίας

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή αναφέρει, βάσει μελέτης του 2002 και χωρίς νέα ενδελεχή ανάλυση, ότι η καθιέρωση του ανταγωνισμού σε πολλούς αερολιμένες που στο παρελθόν ήταν κλειστές ή στάσιμες αγορές έχει προσφέρει:

* καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων που δαπανώνται στις υπηρεσίες εδάφους·

* άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στις τιμές των υπηρεσιών εδάφους·

* ολιγωρία σε ορισμένες περιπτώσεις εκ μέρους των αρμοδίων αρχών ή των αερολιμένων όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας·

* κάποιες επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία ότι μειώθηκαν γενικά οι θέσεις απασχόλησης·

* ήπια ανακατάταξη μεριδίων της αγοράς υπηρεσιών εδάφους στους σημαντικότερους από οικονομική άποψη αερολιμένες της ΕΕ («μόνο» 23 νέοι φορείς την τελευταία επταετία)

Πιθανά ζητήματα για μια μελλοντική τροποποίηση της οδηγίας 96/67

Το ζήτημα της αναθεώρησης της οδηγίας εξετάζεται εδώ και αρκετά χρόνια. Προ διετίας, η Επιτροπή συνέταξε νέο σχέδιο πρότασης, ωστόσο η δημοσίευσή του έχει αναβληθεί λόγω ενός συνδυασμού διαφόρων προβλημάτων που ήγειραν ορισμένοι μείζονες φορείς.

Καταρχάς, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να διασφαλιστεί η κατάλληλη εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας – και όχι μόνο στα νέα κράτη μέλη. Πράγματι, φαίνεται ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η οδηγία δεν εφαρμόζεται δεόντως όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς και θα μπορούσαν να κινηθούν διαδικασίες επί παραβάσει, ώστε να διασφαλιστεί τουλάχιστον η ορθή εφαρμογή των ισχυουσών σήμερα διατάξεων. Ενδεχομένως οι διατάξεις της οδηγίας θα μπορούσαν να καταστούν σαφέστερες, ώστε να μην αφήνεται στους αερολιμένες υπερβολικά ευρύ περιθώριο ερμηνείας.

· Χρειαζόμαστε περαιτέρω απελευθέρωση;

Καθώς η οδηγία σχεδιάστηκε ως διαδικασία πολλαπλών σταδίων, θα πρέπει να εξετάσουμε εάν η αγορά θα μπορούσε να ωφεληθεί από το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών εδάφους, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερη προστιθέμενη αξία και να επιτύχει τους στόχους που τίθενται στο κείμενο.

Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αύξηση του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών σε τρίτους που ανταγωνίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών εδάφους. Έτσι, θα οδηγούμασταν στην τροποποίηση του πεδίου με πρόσθετους κανόνες για το άνοιγμα της αγοράς στους μεγαλύτερους αερολιμένες (επί παραδείγματι, με 10-20 εκατομμύρια επιβάτες) ή σε αερολιμένες όπου υπάρχει σημαντική διεκδικήσιμη αγορά (όταν οι κυριότερες αεροπορικές εταιρείες ή ο αερολιμένας δεν παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών εδάφους).

Θα ήταν, ωστόσο, απαραίτητο να εκπονηθεί μια νέα ανεξάρτητη ανάλυση αντικτύπου προτού προβούμε σε τυχόν περαιτέρω απελευθέρωση.

· Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι απόψεις και τα συμφέροντα των χρηστών (αεροπορικών εταιρειών) λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του φορέα παροχής υπηρεσιών εδάφους;

Η επιλογή ενός νέου φορέα για περιορισμένες υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον αερολιμένα, ενώ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών συνάπτεται μεταξύ των παρόχων των υπηρεσιών και της αεροπορικής εταιρείας. Για να διαμορφώσουμε μια περισσότερο προσανατολισμένη προς τον χρήστη πολιτική για την κατανομή χωρητικότητας στους παρόχους υπηρεσιών εδάφους, πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες για την υπηρεσία χρηστών αερολιμένων: επί παραδείγματι, θα μπορούσε να καταστεί υποχρεωτική η ειδική αιτιολόγηση όταν η επιλογή του αερολιμένα δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση θα μπορούσε, επίσης, να παραπέμπεται σε έναν φορέα ανεξάρτητο από την αερολιμενική αρχή.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν ήδη υπηρεσίες εδάφους στον αερολιμένα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στην ψηφοφορία σχετικά με τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους. Τέλος, στα πρακτικά της συνεδρίασης για την επιλογή των υποψηφίων θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και η γνώμη των διαφωνούντων.

Μια πιο ριζοσπαστική πρόταση θα μπορούσε να προβλέπει ότι η απόφαση λαμβάνεται από μια επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο αερολιμένας και οι χρήστες.

· Η ανάγκη εξασφάλισης υπηρεσιών καλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές

Παρότι η μείωση των τιμών είναι θεμιτός στόχος για τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες, πρέπει να συνοδεύεται από ποιοτικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης της αποδοτικότητας του ρυθμού εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας. Θα ήταν χρήσιμο για το Κοινοβούλιο να έχει στη διάθεσή του μια λεπτομερή άποψη όλων αυτών των παραμέτρων σχετικά με τους μείζονες αερολιμένες της ΕΕ, βάσει μιας διαδικασίας συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να συγκρίνει τον λόγο αποδοτικότητας-κόστους των υπηρεσιών εδάφους στους μείζονες αερολιμένες της ΕΕ σύμφωνα με το οργανωτικό σύστημά τους για την παροχή των υπηρεσιών αυτών (παροχή από τον αερολιμένα, εξυπηρέτηση δι’ ιδίων μέσων ή παροχή από τρίτους).

Επιπλέον, θα έπρεπε να καταστεί υποχρεωτική μια διαδικασία αδειοδότησης στο επίπεδο των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας και βιωσιμότητας του φορέα παροχής υπηρεσιών. Η χορήγηση άδειας θα μπορούσε να διέπεται από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Τέλος, η οδηγία θα μπορούσε να προβλέπει ότι κάθε αερολιμένας μπορεί να θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και να εισάγονται στη σύμβαση μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του φορέα παροχής των υπηρεσιών.

· Κοινωνικά θέματα

Δεδομένου ότι η εναλλαγή του προσωπικού μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και επειδή το ζήτημα αυτό ενδεχομένως θα αποτρέψει το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα θέσπισης κανόνων για την πρόσληψη πρώην εργαζόμενων του φορέα παροχής υπηρεσιών εδάφους, ακολουθώντας το παράδειγμα της έκθεσης Meijer και προβλέποντας τη δυνατότητα να απαιτούν οι εθνικές αρχές από τον επιλεγμένο φορέα εκμετάλλευσης να εκχωρεί στο προσωπικό που απασχολούταν στο παρελθόν τα δικαιώματα που θα είχε εάν είχε πραγματοποιηθεί μεταβίβαση υπό την έννοια της οδηγίας 2001/23 σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων.

Το άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μέσω εξωτερικής ανάθεσης σε φορείς των οποίων η ταυτότητα δεν προσδιορίζεται κατά την επιλογή του βασικού φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτή η δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης θα έπρεπε να υποβάλλεται σε έναν ελάχιστο έλεγχο για τα επίπεδα ασφάλειας/ποιότητας των πραγματικών παρόχων, αλλά και για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού.

Τέλος, πρέπει να απαιτείται ένα εύλογο επίπεδο κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους των παρόχων υπηρεσιών εδάφους και όχι μόνο του προσωπικού ασφαλείας. Πέρα από την προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών, κατά τον τρόπο αυτόν θα κατοχυρωνόταν η θέση των πρώην υπαλλήλων όταν ένας νέος φορέας παροχής αναλαμβάνει την αγορά.

12.7.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: προς μια πιο αποτελεσματική πολιτική

(2007/2092(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: John Purvis

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η επαρκής χωρητικότητα των αερολιμένων και οι αποτελεσματικές υπηρεσίες εδάφους και χρήση της χωρητικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να διασφαλιστούν·

2.  θεωρεί ότι οι 14 δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα, την αποτελεσματική λειτουργία και την ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη» (COM(2006)0819) συνιστούν συνεπή προσέγγιση στη βελτίωση της χρήσης της σημερινής χωρητικότητας, αλλά ζητεί επίσης από την Επιτροπή να διατυπώσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αύξηση της χωρητικότητας των αερολιμένων· θεωρεί επιπλέον ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί πλήρης αναθεώρηση της νομοθεσίας με στόχο το περαιτέρω άνοιγμα των κοινοτικών αερολιμένων στην ελευθέρωση της αγοράς·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1899/2006[1] και αριθ. 1900/2006[2] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 για την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας[3], οι αερομεταφορείς ευθύνονται άμεσα για το σύνολο της επίγειας εξυπηρέτησης των πτήσεών τους· επομένως, είναι προς όφελός τους να διασφαλίσουν ταχεία και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση·

4.  επισημαίνει ότι ένας από τους μεγαλύτερους φραγμούς στην ελευθέρωση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών εδάφους τον οποίο επικαλούνται πολλοί κοινοτικοί αερολιμένες είναι η έλλειψη χώρου, αλλά θεωρεί ότι ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να ελεγχθεί και, όπου απαιτείται, να δοθούν λύσεις·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την ανάγκη για νέες υποδομές στους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, οικολογικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά τους, και ακολούθως να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το 2009 έκθεση σχετικά με πρόταση για νέα χωρητικότητα των αερολιμένων στην Ευρώπη· θεωρεί ότι η εν λόγω έκθεση πρέπει να παρουσιάσει στα κράτη μέλη μια συνεκτική προσέγγιση, προκειμένου να συμβάλει στον συντονισμό κάθε εθνικής πρωτοβουλίας για την οικοδόμηση νέας χωρητικότητας των αερολιμένων·

6.  θεωρεί ότι πρέπει να πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τις αεροπορικές εταιρείες και άλλους οικονομικούς ή ενδιαφερόμενους φορείς, όπως περιφερειακές και τοπικές αρχές, σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, κατά τον σχεδιασμό ανάπτυξης υποδομών στους αερολιμένες·

7.  θεωρεί ότι, με την έλευση πιο αθόρυβων αεροσκαφών, θα είναι λογικά δυνατό να διασφαλιστεί 24ωρη λειτουργία στους περισσότερους αερολιμένες, προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση των κεφαλαιουχικών στοιχείων, η αποτελεσματικότητα και η άνεση· ζητεί την εφαρμογή μέτρων πληροφόρησης, προκειμένου να προληφθούν πιθανές αντιδράσεις των κατοίκων περιοχών κοντά σε αερολιμένες λόγω θορύβου και περιβαλλοντικής όχλησης·

8.  επισημαίνει ότι τα αεροσκάφη μείωσαν τις εκπομπές τους CO2 κατά 70% ανά αεροσκάφος τα τελευταία 40 χρόνια, και ότι η μείωση αυτή συνεχίζεται, ενώ ο στόχος του τομέα είναι η επίτευξη πρόσθετης μείωσης 50% ανά αεροσκάφος έως το 2020·

9.  επισημαίνει, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού, την αναγκαιότητα εισαγωγής ενός βασισμένου στην αγορά μηχανισμού στη διαδικασία εκτίμησης και χορήγησης χρονοθυρίδων, με στόχο την επίτευξη δίκαιης κατανομής και της βέλτιστης δυνατής χρήσης της λιγοστής χωρητικότητας των αερολιμένων· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ως επιθυμητό στόχο μια στροφή από τα κεκτημένα δικαιώματα προς την ελεύθερη δημοπράτηση των χρονοθυρίδων, με ορισμένο ποσοστό χρονοθυρίδων στους μεγάλους αερολιμένες δεσμευμένο για περιφερειακές υπηρεσίες τροφοδοσίας·

10. είναι της άποψης ότι η αύξηση της χωρητικότητας των αερολιμένων δεν θα είναι εφικτή χωρίς την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη συνεργασία μεταξύ των αερολιμένων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών που τους φιλοξενούν, υπό τον όρο ότι κάθε τέτοια συνεργασία δεν αντιβαίνει στους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού·

11. συνιστά οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια τροποποίησης της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας[4] να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ελευθέρωση, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των χρηστών και την ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους· καλεί ειδικότερα την Επιτροπή:

      –  να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστων προτύπων ποιότητας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και να ενσωματώνονται στη σύμβαση μεταξύ της αεροπορικής εταιρείας και του παρόχου υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα των παρόχων υπηρεσιών εδάφους να επιτυγχάνουν γρήγορη φόρτωση-εκφόρτωση των αεροσκαφών και έτσι να βελτιστοποιούν τη χρήση της χωρητικότητας των αερολιμένων·

      –  να εξετάσει την κατάργηση της μέγιστης συμβατικής περιόδου (7 έτη), προκειμένου να επιτρέψει στις αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες εδάφους να διαπραγματεύονται ελεύθερα και να καταρτίζουν σχέδια σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

      –  να ενισχύσει τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με αποφάσεις που τους αφορούν και λαμβάνονται από έναν αερολιμένα ή μια αρχή σε όλα τα συναφή με τις υπηρεσίες εδάφους θέματα·

12. θεωρεί ότι ο ελάχιστος αριθμός παρόχων υπηρεσιών που είναι δεκτοί στους αερολιμένες (επί του παρόντος 2) πρέπει να επανεξεταστεί από την Επιτροπή και να αυξηθεί, όπου ενδείκνυται, ιδίως στην περίπτωση των μεγάλων αερολιμένων, και ότι δεν πρέπει να υπάρχει τεχνητό όριο στον αριθμό τρίτων παρόχων υπηρεσιών·

13. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια νέα ανάλυση επιπτώσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/67/ΕΚ, τα πραγματικά οφέλη της για τους χρήστες και τους επιβάτες και τον τρόπο με τον οποίο η περαιτέρω ελευθέρωση θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη/επιβάτη·

14. θεωρεί ότι οι κεντρικές υποδομές πρέπει να οριστούν σαφέστερα, κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ότι τα τέλη που χρεώνονται για τις κεντρικές υποδομές πρέπει να είναι διαφανή, δικαιολογημένα, δίκαια και να συμμορφώνονται προς το άρθρο 16, παράγραφος 3, της οδηγίας 96/67/ΕΚ· θεωρεί ότι οι κεντρικές υποδομές πρέπει επίσης να εγγράφονται ως έσοδα αερολιμένα στους λογαριασμούς των φορέων εκμετάλλευσης των αερολιμένων·

15. σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/67/ΕΚ (COM(2006)0821), αλλά παρατηρεί με λύπη ότι η οδηγία έπρεπε να είχε αναθεωρηθεί έως τον Δεκέμβριο του 2001!

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Χωρητικότητα και υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: προς μια πιο αποτελεσματική πολιτική

Αριθμός διαδικασίας

2007/2092(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

ECON

26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην Ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

John Purvis

22.5.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.6.2007

12.7.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.7.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

8

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Andrea Losco, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joop Post, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Olle Schmidt, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar del Castillo Vera, Ján Hudacký, Werner Langen, Alain Lipietz, Maria Petre, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

2.7.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με τη χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια πιο αποτελεσματική πολιτική

(2007/2092 (INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Thomas Mann

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες εδάφους πρέπει να βελτιωθεί και ότι χρειάζεται μια απλοποίηση και αποσαφήνιση· αυτό όμως δεν πρέπει χωρίς περαιτέρω μελέτη αναγκαστικά να συνδεθεί όπως αναφέρεται από την Επιτροπή με ένα μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς και την φιλελευθεροποίηση·

2.  επισημαίνει ότι η μελέτη της οποίας η ανάθεση έγινε από την Επιτροπή το 2002 για "την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών εδάφους στα αεροδρόμια της ΕΕ ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου" τεκμηριώνει ότι η μεταφορά της οδηγίας σε διατάξεις δικαίου των κρατών μελών δεν πραγματοποιήθηκε πάντοτε χωρίς προβλήματα[5]·

3.  ασκεί κριτική στην πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής η οποία αναφέρεται στα αποτελέσματα της μελέτης του 2002, η οποία στην ανάλυσή της των επιπτώσεων του ανοίγματος της αγοράς βασίζεται μόνο στις εμπειρίες των 15 "παλαιών" κρατών μελών της ΕΕ και παλαιό υλικό δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα 12 νέα κράτη μέλη στις αναλύσεις και σχεδιασμούς της και να παρουσιάσει επίκαιρα εμπειρικά αποτελέσματα·

4.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή στην πρόσφατη ανακοίνωσή της με τίτλο "Σχέδιο δράσης για τη χωρητικότητα των αερολιμένων, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια στην Ευρώπη (CΟΜ(2006)0819)" δεν κάνει αναφορά ούτε σε συνθήκες εργασίας στον τομέα ούτε σε οιαδήποτε μέσα βελτίωσής τους· συνιστά ένθερμα όπως οι υπάλληλοι των υπηρεσιών εδάφους συμβάλλουν αποφασιστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών καθώς και σε υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας των πτήσεων·

5.  ζητεί για το λόγο αυτό από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω βήματα στην πρότασή της για την ελευθέρωση και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα των προηγούμενων βημάτων ελευθέρωσης της αγοράς σε σχέση με το πλαίσιο περικοπής θέσεων εργασίας, επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας και κινδύνων ασφαλείας μέσω αξιόπιστης εμπειρικής έρευνας·

6.  διαπιστώνει ότι από την έγκριση της οδηγίας 96/67/ΕΚ ο ανταγωνισμός έχει καταστεί σαφώς εντονότερο και οι τιμές για υπηρεσίες εδάφους σε σχεδόν όλα τα "παλαιά" κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μειωθεί· παρατηρεί με κριτικό πνεύμα ότι προ πάντων οι αεροπορικές εταιρείες πίεσαν τους παρόχους υπηρεσιών εδάφους στη μείωση του κόστους και ότι από τις χαμηλές τιμές επωφελήθηκαν λιγότερο οι καταναλωτές αλλά προπάντων οι αεροπορικές επιχειρήσεις· πιστεύει ότι με τη μόνιμη πίεση προσαρμογής υφίσταται ο κίνδυνος ότι θα χειροτερεύσει η ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους και των συνθηκών εργασίας· φοβάται ότι έχει μειωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών εδάφους, και θα συνεχίσει να πέφτει σε ορισμένα κράτη μέλη στο μέλλον ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης και της μόνιμης πίεσης προσαρμογής· φοβάται επίσης ότι θα αναπτυχθούν περιττοί κίνδυνοι ασφαλείας, αλλά αναγνωρίζει ότι διαφέρουν οι εμπειρίες στα κράτη μέλη·

7.  διαπιστώνει ότι οι υπηρεσίες εδάφους χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση εργασίας και ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα του συνολικού κόστους των υπηρεσιών εδάφους είναι κόστος προσωπικού· συμμερίζεται την άποψη των περισσοτέρων κρατών μελών ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εδάφους αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εξεύρεση και διατήρηση ειδικευμένου προσωπικού· σημειώνει, ωστόσο, ότι το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική των εταιρειών να εφαρμόζουν "πολιτική ελάχιστου κόστους" εις βάρος των εργαζομένων και των συνθηκών εργασίας προκειμένου να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές· ασκεί κριτική κατά συνέπεια στην πολιτική σύμφωνα με την οποία οι καθιερωμένες αεροπορικές επιχειρήσεις ή πάροχοι υπηρεσιών απέλυσαν μέρος του προσωπικού τους, ενώ οι προσλήψεις σε νέους συμμετέχοντες στην αγορά πραγματοποιούνται κατά κανόνα με χαμηλότερους μισθούς·

8.  ασκεί κριτική σε αυτό το πλαίσιο ότι το ποσοστό των απασχολουμένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου καθώς και το ποσοστό των απασχολουμένων με το καθεστώς διάθεσης εργαζομένων αυξάνεται συνεχώς εις βάρος των κανονικών θέσεων εργασίας·

9.  έχει την άποψη ότι θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα επανακατάρτισης των εργαζομένων στις υπηρεσίες των αερολιμένων σε τακτά χρονικά διαστήματα· επισημαίνει ότι το προσωπικό που εμπλέκεται σε σοβαρό συμβάν ή ατύχημα θα πρέπει να επανεκπαιδεύεται υποχρεωτικά μετά το σοβαρό συμβάν ή ατύχημα, ενώ το προσωπικό που απασχολείται σε εποχική βάση θα πρέπει να επανεκπαιδεύεται θεωρητικά και πρακτικά, πριν την έναρξη άσκησης των καθηκόντων του·

10. συμμερίζεται την άποψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη επιδεινώθηκαν οι σχέσεις και συνθήκες εργασίας (όσον αφορά το ωράριο εργασίας, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση που διασφαλίζει την ποιότητα) και ότι το επίπεδο των μισθών μειώθηκε με συμφωνίες εκτός συλλογικών συμβάσεων, πράγμα το οποίο οδήγησε επανειλημμένα σε μείωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και απώλειες αποτελεσματικότητας στο αεροδρόμιο (π.χ. διαδικασίες μετεπιβίβασης, απώλεια ή μη μεταφορά αποσκευών που παραδόθηκαν, ακρίβεια στις πτήσεις)· επισημαίνει ότι η ήδη υφιστάμενη και επαπειλούμενη επιδείνωση των συνθηκών εργασίας αντιτίθενται άμεσα στους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας· αμφισβητεί την άποψη της Επιτροπής ότι με την απελευθέρωση της αγοράς δεν θίγοναι πτυχές της εναέριας ασφάλειας·

11. ασκεί κριτική στην έκθεση της Επιτροπής λόγω του ότι αυτή δεν ανέλυσε επαρκώς την κοινωνική συμβατότητα της απελευθέρωσης της αγοράς· προειδοποιεί για περαιτέρω εσπευσμένα βήματα ελευθέρωσης χωρίς μια αξιόπιστη αξιολόγηση των νέων έως τώρα μέτρων· καλεί για το λόγο αυτό την Επιτροπή να αναθέσει την εκπόνηση εκτεταμένης μελέτης για την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική συμβατότητα του ανοίγματος της αγοράς από το 1996 σε όλα τα 27 κράτη μέλη με ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη των μισθών, την ασφάλεια της εργασίας και την ποιότητα της εργασίας καθώς και την προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους, και με ιδιαίτερη αναφορά στην εφαρμογή διατάξεων κοινοτικών οδηγιών για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία·

12. διαπιστώνει ότι μεγάλοι διεθνείς αερολιμένες (hubs) έχουν εξαιρετική σημασία για την οικονομία και την απασχόληση στην περιφέρεια· χαιρετίζει προσπάθειες ενίσχυσης του ρόλου τους και στο μέλλον με βέλτιστες μεθόδους χρήσης και καλύτερη σύνδεση με τις υποδομές των μεταφορών, προκειμένου να τις τοποθετήσει κατά βέλτιστο τρόπο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ως Κέντρα της οικονομίας και της απασχόλησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

H χωρητικότητα και τις υπηρεσίες εδάφους των αερολιμένων: για μια πιο αποτελεσματική πολιτική

Αριθμός διαδικασίας

2007/2092(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Thomas Mann
21.3.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.6.2007

26.6.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.6.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

[32]

[1]

[1]

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Alexandru Athanasiu, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Μαρία Ματσούκα,, Csaba Őry, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Gabriele Stauner, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Μανώλης Μαυρομμάτης

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

20.7.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με το δυναμικό των αερολιμένων και τις υπηρεσίες εδάφους: προς μια αποτελεσματικότερη πολιτική

(2007/2092(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Philip Bradbourn

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι η προαγωγή της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της ασφάλειας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ίδιο πλαίσιο είναι βασικό μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.  τονίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας είναι μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάζει κατά περιόδους την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα φορτικών και ταπεινωτικών μέτρων ασφαλείας στα αεροδρόμια, ιδίως την απαίτηση αφαίρεσης στοιχείων της ενδυμασίας ή την κατάσχεση υγρών·

4.  στηρίζει την Επιτροπή στη φιλοδοξία της να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διοικητικής μέριμνας των κοινοτικών αεροδρομίων, συνιστά όμως να περιοριστεί τούτο αποκλειστικά στην ανίχνευση των αποσκευών και φορτίων·

5.  θεωρεί ωστόσο ότι η εισαγωγή συσκευών αναγνώρισης βάσει ραδιοσυχνότητας (RFID) στις κάρτες επιβίβασης μεμονωμένων επιβατών θα αποτελούσε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, καθώς και ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων·

6.  ανησυχεί έντονα με τη συγκέντρωση και την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και τάσσεται αποφασιστικά εναντίον του ενδεχομένου να χρησιμοποιηθούν αυτά σε "people profiling" (κατηγοριοποίηση ανθρώπων σε στερεότυπα) καθώς και της τυχόν επέκτασης της τακτικής αυτής σε άλλες μορφές παρακολούθησης·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα ή να μπορούν να τα διατηρούν επί μακρόν μόνο οι φορείς ή οργανισμοί που είναι νομικά εξουσιοδοτημένοι και υποστηρίζει ότι τυχόν διαβίβαση των δεδομένων εκτός αυτών των πλαισίων πρέπει να διώκεται ποινικά·

8.  καλεί την Επιτροπή να μη θεσπίσει μέτρα που επηρεάζουν δραματικά και άμεσα τις εργασίες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, όπως οι περιορισμοί σχετικά με τα υγρά, τους οποίους οι διοικήσεις των αερολιμένων δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν κατά τρόπο ικανοποιητικό·

9.  είναι της άποψης ότι πρέπει να υπάρχει διαβούλευση με τον Ευρωπαίο επόπτη προστασίας δεδομένων για οτιδήποτε αφορά μέτρα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα·

10. καλεί την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μια μελέτη για την ανάλυση των κινδύνων, ή μια αξιολόγηση των επιπτώσεων, πριν λάβει οποιαδήποτε απόφαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δυναμικό των αερολιμένων και τις υπηρεσίες εδάφους: προς μια αποτελεσματικότερη πολιτική

Αριθμός διαδικασίας

2007/2092(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία - Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Philip Bradbourn
11.6.2007

Συντάκτης(κτρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε/καν

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.6.2007

17.7.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.7.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

35

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Esther De Lange, Παναγιώτης Δημητρίου, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Giovanni Claudio Fava, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Roger Knapman, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Σταύρος Λαμπρινίδης, Henrik Lax, Sarah Ludford, Dan Mihalache, Javier Moreno Sánchez, Αθανάσιος Παφίλης, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Károly Ferenc Szabó, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Manfred Weber

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Gérard Deprez, Iratxe García Pérez, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Marianne Mikko, Siiri Oviir

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

18.7.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με το δυναμικό των αερολιμένων και τις υπηρεσίες εδάφους: προς μια αποτελεσματικότερη πολιτική

(2007/2092(ΙΝΙ))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mieczysław Edmund Janowski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επικροτεί τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή και υπογραμμίζει τη σημασία των εναέριων μεταφορών που διασφαλίζουν την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις απόκεντρες, περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές·

2.   λαμβάνει υπόψη τον ουσιαστικό ρόλο των αερολιμένων που συνιστούν ενίοτε το μοναδικό "παράθυρο στον κόσμο", και καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τις τοπικές αρχές να λάβουν περισσότερο ακόμα υπόψη το γεγονός ότι οι καλές εσωτερικές και διεθνείς αεροπορικές συνδέσεις αποτελούν συχνά αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης επενδύσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ταχεία μεταφορά εμπορευμάτων·

3.   λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της ανάπτυξης των αεροπορικών μεταφορών, εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι για τις περιφερειακές κοινότητες είναι απαραίτητη μια αντικειμενική ανάλυση του δυναμικού των αερολιμένων τουλάχιστον για τα επόμενα 25 χρόνια, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή μια ορθολογική (και όχι μόνο φιλόδοξη) επένδυση στην κατασκευή νέων αερολιμένων και στον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των πρώην στρατιωτικών αεροδρομίων σε πολιτικά·

4.   καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διασφαλίσουν ώστε οι αερολιμένες, ασχέτως από τον διαχειριστικό τους φορέα, να συμπεριληφθούν στα χωροταξικά σχεδία των περιφερειών και να ληφθούν υπόψη στις στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η διεύρυνση και η κατασκευή μεγάλων υποδομών, όπως αεροδρόμια, πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

5.   τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν ταχύτερες μεταφορικές διασυνδέσεις μεταξύ των αερολιμένων και των αστικών κέντρων·

6.   υπογραμμίζει τη σημασία της διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και εκφράζει την άποψη ότι ενδείκνυται τα περιφερειακά αεροδρόμια να εγκαθίστανται εκεί όπου μπορούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο να εξυπηρετούν γειτονικές και μεθοριακές περιοχές·

7.   θεωρεί ιδιαίτερα πρόσφορη τη χρήση των συνδυασμένων μεταφορών, όπου είναι δυνατόν είναι της άποψης ότι οι σιδηροδρομικές διασυνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ των αεροδρομίων προσφέρουν εξαιρετική ευκαιρία για να αμβλυνθούν τα προβλήματα δυναμικού των εμπλεκόμενων αεροδρομίων·

8.   τονίζει την οικονομική σημασία των αεροδρομίων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο· τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης των αεροδρομίων, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, οι εταιρείες συντήρησης και τροφοδοσίας έχουν σημαντικό δυναμικό απασχόλησης, με το οποίο συμβάλλουν στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας·

9.   καλεί τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη, κατά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των αερολιμένων, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η ηχορύπανση, οι εκπομπές, η πυκνότητα της κυκλοφορίας στα πέριξ του αερολιμένα, η εγγύτητα αποθεμάτων καυσίμων και άλλων παρόμοιων προϊόντων, καθώς και τις μετεωρολογικές συνθήκες·

10   είναι της άποψης ότι η κατασκευή και επέκταση αερολιμενικών υποδομών και άλλων συνοδευτικών έργων πρέπει να τύχουν υποστήριξης των εθνικών και περιφερειακών αρχών καθώς και κατάλληλης χρηματοδότησης από τους πόρους των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Το δυναμικό των αερολιμένων και τις υπηρεσίες εδάφους: προς μια αποτελεσματικότερη πολιτική

Έγγραφα αναφοράς

2007/2092(INI)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδότηση της
  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI
26.4.2007

Ενισχυμένη συνεργασία – ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

 

Συντάκτης/τρια γνωμοδότησης
  Ημερομηνία ορισμού

Mieczysław Edmund Janowski
7.6.2007

Συντάκτης/τρια που αντικαταστάθηκε

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.6.2007

 

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

17.7.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Prets, Samuli Pohjamo, Károly Ferenc Szabó

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Thomas Ulmer

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2007

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+ :

- :

0 :

39

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cramer, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Bogusław Liberadzki, Robert Navarro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle.

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler, Ari Vatanen.

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

  • [1]  ΕΕ L 377 της 27.12.2006, σελ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 377 της 27.12.2006, σελ. 176.
  • [3]  ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σελ. 4.
  • [4]  ΕΕ L 272 της 25.10.1996, σελ. 36.
  • [5]  Η μελέτη της εταιρείας συμβούλων S & HE Inernational Air Transport Consultancy (Λονδίνο) είναι επισκέψιμη στο διαδίκτυο στη θέση www.ec.europa.eu/transport/air_porta/index_en.htm