ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

1.10.2007 - (COM(2006)0785 – C6‑0473/2006 – 2006/0274(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Paolo Costa

Διαδικασία : 2006/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0350/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0350/2007
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

(COM(2006)0785 – C6‑0473/2006 – 2006/0274(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0785)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0473/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0350/2007),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία1

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (ΝΕΟ)

Άρθρο 3, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004)

 

(-1) Το άρθρο 3, παράγραφος 1, τροποποιείται ως εξής:

 

1. Για την κατάρτιση των συστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 6, 7, 12, 14, 16, 17 και 18, ο Οργανισμός συστήνει περιορισμένο αριθμό ομάδων εργασίας. Αυτές οι ομάδες εργασίας βασίζονται, αφενός, στην εμπειρογνωμοσύνη που έχουν αναπτύξει οι επαγγελματίες του τομέα των σιδηροδρόμων, και ιδίως στην πείρα που έχει αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διαλειτουργικότητα των Σιδηροδρόμων (ΕΕΔΣ), και, αφετέρου, στην εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συστήνει οριζόντιες ομάδες εργασίας για την εξέταση διατομεακών θεμάτων, όπως η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία.

 

Ο Οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι ομάδες εργασίας του είναι ικανές και αντιπροσωπευτικές και ότι εκπροσωπούνται σε αυτές επαρκώς οι κλάδοι της βιομηχανίας και οι χρήστες που θίγονται από μέτρα τα οποία ενδέχεται να προταθούν από την Επιτροπή βάσει συστάσεων που της απευθύνει ο Οργανισμός. Οι εργασίες των ομάδων εργασίας εκτελούνται κατά τρόπο διαφανή.

 

Όταν οι εργασίες που προβλέπουν τα άρθρα 6, 12, 16 και 17 έχουν άμεσο αντίκτυπο στις συνθήκες εργασίας και την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του κλάδου, εκπρόσωποι των οργανώσεων των εργαζομένων πρέπει να συμμετέχουν στις σχετικές ομάδες εργασίας.

Αιτιολόγηση

Η πείρα της ΕΕΔΣ έχει δείξει ότι η οριζόντια εξέταση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά το άρθρο 7, αυτό αφορά την εναρμόνιση των πιστοποιητικών ασφάλειας, που καλύπτουν ιδίως τα προσόντα των εργαζομένων και τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον κοινωνικό διάλογο, προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για τα θέματα αυτά.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 8α, παράγραφος 2 (Κανονισμός (ΕΚ) 881/2004)

2. Ο Οργανισμός εκπονεί σταδιακά ένα έγγραφο αναφοράς το οποίο επιτρέπει την αντιστοίχιση όλων των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει, για κάθε μία από τις παραμέτρους που αναφέρονται στο παράρτημα VI της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, τους εθνικούς κανόνες κάθε κράτους μέλους, καθώς και την ομάδα που έχει προσδιοριστεί στο προαναφερθέν παράρτημα, στην οποία ανήκουν οι κανόνες αυτοί. Οι εν λόγω κανόνες, περιλαμβάνουν εκείνους που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας …/../ΕΚ [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος], εκείνους που κοινοποιούνται ως αποτέλεσμα της έγκρισης των ΤΠΔ (ειδικές περιπτώσεις, ανοικτά σημεία, παρεκκλίσεις) και εκείνους που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

2. Ο Οργανισμός εκπονεί σταδιακά ένα έγγραφο αναφοράς το οποίο επιτρέπει την αντιστοίχιση όλων των εθνικών κανόνων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στον τομέα της θέσης σε χρήση του τροχαίου υλικού. Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει, για κάθε μία από τις παραμέτρους που αναφέρονται στο παράρτημα ... της οδηγίας .../.../EK (*) [οδηγία για την διαλειτουργικότητα], τους εθνικούς κανόνες κάθε κράτους μέλους, καθώς και την ομάδα που έχει προσδιοριστεί στο προαναφερθέν παράρτημα, στην οποία ανήκουν οι κανόνες αυτοί. Οι εν λόγω κανόνες, περιλαμβάνουν εκείνους που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 16 παράγραφος 3 της οδηγίας …/../ΕΚ [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος], εκείνους που κοινοποιούνται ως αποτέλεσμα της έγκρισης των ΤΠΔ (ειδικές περιπτώσεις, ανοικτά σημεία, παρεκκλίσεις) και εκείνους που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του άρθρου 8 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

 

Κατ' αρχάς, ο Οργανισμός εντοπίζει και συγκρίνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την απόσταση ασφαλείας για την υποδομή και το τροχαίο υλικό.

 

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής, συστήνεται ομάδα εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, σύμφωνα με το άρθρο 3, καθώς και να εδραιωθεί η εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 4.

Αιτιολόγηση

Το σχετικό τμήμα του παραρτήματος της τροποποιημένης πρότασης οδηγίας για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων που αφορά τις προς έλεγχο παραμέτρους για τη θέση σε χρήση του υφιστάμενου τροχαίου υλικού και την κατάταξη των εθνικών κανόνων μεταφέρεται στη νέα οδηγία για τη διαλειτουργικότητα. Είναι ουσιώδες να οριστεί ως καθήκον προτεραιότητας του Οργανισμού η ανίχνευση και εξέταση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ υποδομής και τροχαίου υλικού, δηλαδή των αμαξοστοιχιών και της υποδομής ή των αμαξοστοιχιών στις παρακείμενες σιδηροδρομικές γραμμές. Το έργο της διαλειτουργικότητας δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι δυνατή η κατάργηση των εθνικών κανονισμών και ρυθμίσεων. Αυτό ισχύει κυρίως για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, στον τομέα των σιδηροδρόμων. Πολλοί από τους ισχύοντες σήμερα κανονισμούς έχουν εκπονηθεί σε εθνικό επίπεδο. Οι διατάξεις των ΤΠΔ και οι δραστηριότητες του Οργανισμού δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε τέτοιον βαθμό. Για τον λόγο αυτόν, το έγγραφο αναφοράς και η κατάταξη της Ομάδας Β αποτελούν θέματα μεγάλης σημασίας.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 8α, παράγραφος 4 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004)

 

4α. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010, ο Οργανισμός, μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές, προτείνουν λύσεις για τον περιορισμό του αριθμού και του πεδίου εφαρμογής των εθνικών κανόνων που αφορούν την κατάταξη του τροχαίου υλικού στην ομάδα Β.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να μειωθεί ο αριθμός και να περιορισθεί το εύρος του τροχαίου υλικού που κατατάσσεται στην ομάδα Β. Η ομάδα αυτή καλύπτει απαιτήσεις που ισχύουν σε ορισμένες χώρες και που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για διασταυρούμενη αποδοχή, ή τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής για μια ασφαλή και διαλειτουργική διαχείριση στη συγκεκριμένη χώρα. Στην ομάδα αυτήν, θα μπορούσε να γίνει δεκτό ένα όχημα εάν αυτός που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να αποδείξει ότι είναι εξασφαλισμένη η εφαρμογή ενός προτύπου ισότιμου με τις αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 4

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 8α, παράγραφος 4 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004)

 

4α. Αρχής γενομένης από το 2015, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την ασφάλεια εθνικές αρχές, ανατίθεται στον Οργανισμό η αρμοδιότητα της χορήγησης αδειών να τεθούν σε κυκλοφορία οχήματα που συμμορφώνονται προς τις ΤΠΔ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 19 α (νέα παράγραφος) της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα. Είναι αναγκαίο να μειωθεί ο αριθμός και να περιορισθεί το εύρος του τροχαίου υλικού που κατατάσσεται στην ομάδα Β. Η ομάδα αυτή καλύπτει απαιτήσεις που ισχύουν σε ορισμένες χώρες και που θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για διασταυρούμενη αποδοχή, ή τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής για μια ασφαλή και διαλειτουργική διαχείριση στη συγκεκριμένη χώρα. Στην ομάδα αυτήν, θα μπορούσε να γίνει δεκτό ένα όχημα εάν αυτός που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να αποδείξει ότι είναι εξασφαλισμένη η εφαρμογή ενός προτύπου ισότιμου με τις αντίστοιχες εθνικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 5

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)

Άρθρο 10, παράγραφοι 3α και 3β (νέες) (Κανονισμός (ΕΚ) 881/2004)

 

(1 α) Στο άρθρο 10 προστίθενται οι εξής παράγραφοι 3α και 3β:

 

3α. Ο Οργανισμός είναι δυνατόν να κληθεί από έναν αιτούντα να εκδώσει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με αρνητική απόφαση που έχει λάβει αρχή για την ασφάλεια όσον αφορά την χορήγηση πιστοποιητικού ή έγκρισης ασφάλειας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ.

 

3β. Ο Οργανισμός είναι δυνατόν να κληθεί να εκδώσει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της κατάλληλης έκδοσης των χαρακτηριστικών του συστήματος ERTMS, σύμφωνα με το άρθρο 21α.

Αιτιολόγηση

Όταν λαμβάνονται αρνητικές αποφάσεις από τις αρχές ασφαλείας στα κράτη μέλη όσον αφορά την χορήγηση πιστοποιητικών ή εγκρίσεων ασφαλείας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, οι αιτούντες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τεχνική γνωμοδότηση από τον Οργανισμό. Τούτο μπορεί να θεωρηθεί συμπληρωματική δράση όσον αφορά τον έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τις εθνικές αρχές για την ασφάλεια. Επιπλέον, ο Οργανισμός είναι δυνατόν να κληθεί να εκδώσει τεχνικές γνωμοδοτήσεις για την εφαρμογή της κατάλληλης έκδοσης του ERTMS, λόγω των υφιστάμενων διαφορετικών εκδόσεων του ERTMS.

Τροπολογία6

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 16 α (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004)

Άρθρο 16 α

Άρθρο 16 α

Σχέση μεταξύ κατόχων φορταμαξών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

Σχέση μεταξύ κατόχων οχημάτων και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

 

Εντός περιόδου:

 

- ενός έτους για φορτάμαξες,

 

- δύο ετών για άλλα οχήματα

Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ο Οργανισμός αξιολογεί τη σχέση μεταξύ κατόχων φορταμαξών και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ως προς το θέμα της συντήρησης, σε συμφωνία με το άρθρο 14β της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, στην οποία διατυπώνει, εφόσον είναι αναγκαίο, συστάσεις για τη θέση σε εφαρμογή ενός προαιρετικού ή υποχρεωτικού συστήματος πιστοποίησης των κατόχων φορταμαξών.

από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ο Οργανισμός αξιολογεί τη σχέση μεταξύ κατόχων οχημάτων και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ως προς το θέμα της συντήρησης, σε συμφωνία με το άρθρο 14β της οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Εντός της ίδιας προθεσμίας, ο Οργανισμός υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, στην οποία διατυπώνει συστάσεις για τη θέση σε εφαρμογή ενός υποχρεωτικού συστήματος πιστοποίησης των κατόχων οχημάτων.

Η αξιολόγηση του Οργανισμού αφορά κυρίως τις ακόλουθες πτυχές:

Οι συστάσεις του Οργανισμού καλύπτουν κυρίως τις ακόλουθες πτυχές:

 

- το περιεχόμενο και τις προδιαγραφές ενός υποχρεωτικού και αμοιβαία αναγνωρισμένου συστήματος πιστοποίησης για κατόχους οχημάτων·

 

- το είδος των οργανισμών πιστοποίησης που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή ενός υποχρεωτικού συστήματος μαζί με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για θέματα ασφάλειας ή με τους κοινοποιημένους οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/49/ΕΚ·

 

- τις τεχνικές και λειτουργικές επιθεωρήσεις και ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·

α) την ικανότητα του κατόχου, από πλευράς οργάνωσης, προσωπικού και υλικού να εξασφαλίσει τη συντήρηση των τύπων των φορταμαξών που διαχειρίζεται·

- την ικανότητα του κατόχου, από πλευράς οργάνωσης, προσωπικού και υλικού να εξασφαλίσει τη συντήρηση των τύπων των οχημάτων που διαχειρίζεται και να αναλαμβάνει τις ευθύνες του αναθέτοντος φορέα στην περίπτωση νέων, αναβαθμισμένων ή ανακαινισμένων υποσυστημάτων και οχημάτων που παραγγέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας …/…/ΕΚ (*) [οδηγία για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων]·

β) την κατοχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τις σκοπούμενες δραστηριότητες συντήρησης (κυρίως τους φακέλους και τα σχέδια συντήρησης)·

- την κατοχή των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τις σκοπούμενες δραστηριότητες συντήρησης (κυρίως τους φακέλους και τα σχέδια συντήρησης)·

γ) την κατοχή των αναγκαίων μέσων για την παρακολούθηση και επίβλεψη της κατάστασης των φορταμαξών.

- την κατοχή των αναγκαίων μέσων για την παρακολούθηση και επίβλεψη της κατάστασης των οχημάτων·

 

- τη σκοπιμότητα της ενσωμάτωσης ενός όρου όσον αφορά την ασφάλιση στις προδιαγραφές του συστήματος πιστοποίησης.

Αιτιολόγηση

Είναι ουσιώδους σημασίας να αξιολογεί ο Οργανισμός τη σχέση μεταξύ των κατόχων οχημάτων και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να περιληφθούν πτυχές που σχετίζονται με το υποχρεωτικό και αμοιβαία αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης, ενώ θα πρέπει να αναλύονται επίσης θέματα όπως οργανισμοί πιστοποίησης, ευθύνες όσον αφορά την αναβάθμιση και την ανανέωση του τροχαίου υλικού, επιθεωρήσεις και έλεγχοι, ασφάλειες, ώστε να γίνεται δυνατή η διατύπωση των κατάλληλων συστάσεων. Στο νέο καθεστώς που θεσπίσθηκε με τη σύμβαση COTIF 1999, που δεν υποχρεώνει πλέον τους κατόχους φορταμαξών ή άλλων οχημάτων να εγγράφουν τα οχήματα αυτά σε μια σιδηροδρομική επιχείρηση, ένα υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης για τους κατόχους σιδηροδρομικών οχημάτων, είτε πρόκειται για φορτάμαξες, είτε για άλλου είδους οχήματα, θα προσέφερε περισσότερες εγγυήσεις και θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη μεταξύ σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και κατόχων οχημάτων. Το σύστημα αυτό δεν πρέπει να καλύπτει μόνο τους κατόχους φορταμαξών, αλλά και τους κατόχους άλλου είδους σιδηροδρομικών οχημάτων.

Τροπολογία 7

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 7 Α (ΝΕΟ)

Άρθρο 18α (νέο) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004)

 

(7α) Εγγράφεται νέο άρθρο 18α ως εξής:

 

Ο Οργανισμός συντάσσει και τηρεί ευρωπαϊκό μητρών αδειοδοτημένων τύπων τροχαίου υλικού. Στο μητρώο αυτό, προς το οποίο είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση, καταγράφονται οι τύποι σιδηροδρομικών οχημάτων που έχουν αδειοδοτηθεί από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τακτικά τον Οργανισμό για κάθε άδεια που χορήγησαν ή ανέστειλαν.

Αιτιολόγηση

Ο Οργανισμός θα παρακολουθεί τις αδειοδοτήσεις σε εθνικό επίπεδο και θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μητρώο τροχαίου υλικού, που θα είναι προσβάσιμο μέσω ενός δικτυακού τόπου στην ΕΕ.

Τροπολογία 8

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 10

Άρθρο 21, παράγραφος 5 α (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) 881/2004)

 

5α. Κατόπιν αιτήματος μιας σιδηροδρομικής επιχείρησης, ενός διαχειριστή ή φορέα παροχής υποδομής, ο Οργανισμός εκδίδει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με το ποία εκδοχή των προδιαγραφών του συστήματος ERTMS πρέπει να εφαρμόζεται.

Αιτιολόγηση

Επειδή υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές του ERTMS, θα ήταν χρήσιμο εάν ο Οργανισμός μπορούσε να εκδώσει τεχνική γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της κατάλληλης εκδοχής του ERTMS.

Τροπολογία 9

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -11 (ΝΕΟ)

Άρθρο 24, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση (νέα) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 881/2004)

 

Στο άρθρο 24, παράγραφος 3 η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

 

- έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι προσλαμβάνονται από τον Οργανισμό για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου με κριτήριο τα προσόντα και την πείρα τους σε θέματα ασφάλειας και διαλειτουργικότητας των σιδηροδρόμων· οι συμβάσεις των υπαλλήλων αυτών μπορούν να ανανεώνονται για άλλη μία περίοδο μέγιστης διάρκειας τριών ετών, όταν αυτό απαιτείται για την εξασφάλιση της συνέχειας στην υπηρεσία·

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της διάρκειας των συμβάσεων των εκτάκτων υπαλλήλων στα πέντε χρόνια εμποδίζει τη συνέχεια στη λειτουργία του Οργανισμού, ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 και εισήλθε σε λειτουργικό στάδιο το 2006. Η ανανέωση των συμβάσεων του είδους αυτού για τρία ακόμα χρόνια επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με τη διατήρηση της αποκτηθείσας πείρας, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η ανανέωση με ειδικευμένο προσωπικό που γνωρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ακόμη επιτρέπει στον Οργανισμό την εξοικονόμηση διοικητικών και οικονομικών πόρων, που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την προκήρυξη, κάθε πέντε χρόνια, διαγωνισμών για την πρόσληψη όλου του αριθμού έκτακτων υπαλλήλων.

 • [1]  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό σιδηροδρομικό σύστημα εντάσσεται στον στόχο της διευκόλυνσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών και της έγκρισης των μηχανών. Στο σημερινό ρυθμιστικό πλαίσιο, εντοπίζονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, ελλείψεις και εμπόδια όσον αφορά την διαποδοχή του τροχαίου υλικού που είναι δαπανηρά τόσο για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις όσο και για τους κατασκευαστές.

Η Επιτροπή έχει υποβάλλει τρεις νομοθετικές προτάσεις για την βελτίωση και απλούστευση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου: την οδηγία σχετικά με την διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος[1], στην οποία συγχωνεύονται σε μία οι δύο υφιστάμενες οδηγίες για την διαλειτουργικότητα (οδηγία 96/48/ΕΚ για το σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας και οδηγία για το συμβατικό σιδηροδρομικό σύστημα[2]), την οδηγία για την τροποποίηση της υφιστάμενης οδηγίας 2004/49/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων[3] και τον κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού 881/2004/ΕΚ σχετικά με την σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων[4].

Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση σχετικά με την "Διευκόλυνση της κυκλοφορίας των μηχανών στην Ευρώπη", η οποία συνοδεύεται από έγγραφο οδηγιών που αποσκοπεί στην βελτίωση του τεχνικού τμήματος του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου στον τομέα των σιδηροδρόμων και προωθεί την αποδοχή του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού στη ΕΕ[5].

1. Διαποδοχή του τροχαίου υλικού στην ΕΕ

Ορισμός του προβλήματος

Το τροχαίο υλικό που είναι αποδεκτό για τις επιχειρησιακές υπηρεσίες εντός κράτους μέλους δεν τυγχάνει αναγκαία διαποδοχής σε ένα άλλο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος δεν μπορεί να αποφασίσει αυτόνομα ότι η άδεια θέσης σε χρήση που εκδίδει θα ισχύει στην επικράτεια άλλων κρατών μελών.

Ορισμός της διαποδοχής

Ως διαποδοχή του τροχαίου υλικού νοείται η διαδικασία, με την οποία ένα σιδηροδρομικό όχημα που έχει λάβει έγκριση για θέση σε χρήση σε ένα κράτος μέλος μετά από ελέγχους που βασίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) και στους Εθνικούς Τεχνικούς Κανόνες (σύμφωνα με την οδηγία 2001/16/ΕΚ, άρθρο 16), λαμβάνει περαιτέρω εγκρίσεις σε άλλα κράτη μέλη, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν στο πρώτο κράτος μέλος. [6]

Η διαποδοχή μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της εναρμόνισης είτε μέσω της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Όσον αφορά το τροχαίο υλικό, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ διάθεσης στην αγορά και θέσης σε χρήση. Όσον αφορά την τελευταία, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το τροχαίο υλικό είναι συμβατό με την υποδομή του εθνικού σιδηροδρομικού συστήματος. Από την αρχή αυτή εξαιρούνται μόνο οι περιορισμοί που επιβάλλονται από το κράτος μέλος προορισμού για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΚ, π.χ. δημόσια ασφάλεια, προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, ή για επιτακτικούς λόγους γενικού δημόσιου συμφέροντος, όπως αναγνωρίζονται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ανάλογες.

Η σημερινή κατάσταση

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει τα διάφορα εμπόδια στην αποδοχή του τροχαίου υλικού ως τεχνικά, διαδικαστικά ή πολιτικά, γεγονός που συνεπάγεται κόστος για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους κατασκευαστές όταν θέτουν σε χρήση το τροχαίο υλικό. Σήμερα, η έλλειψη κατάλληλων και διαφανών διαδικασιών έγκρισης των μηχανών και των μηχανών έλξης[7] θεωρείται ένας από τους κύριους φραγμούς για την δημιουργία νέου σιδηροδρόμου και το κύριο εμπόδιο για την διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος[8].

Το άρθρο 14 της οδηγίας για την σιδηροδρομική ασφάλεια (οδηγία 2004/49/ΕΚ) καλύπτει την θέση σε χρήση του υπάρχοντος τροχαίου υλικού που δεν διαθέτει πιστοποίηση 'ΕΚ' σε άλλο ή σε άλλα κράτη μέλη, ενώ οι οδηγίες για την διαλειτουργικότητα ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο το τροχαίο υλικό πρέπει να γίνεται αποδεκτό στην υπάρχουσα υποδομή. Ως εκ τούτου, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο υπάρχον τροχαίο υλικό (που δεν καλύπτεται ακόμη από τις οδηγίες για την διαλειτουργικότητα), τουλάχιστον για τα χαρακτηριστικά που δεν συνδέονται άμεσα με ειδικές υποδομές.[9]

2. Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.

Με την πρόταση τροποποιείται ο κανονισμός 881/2004 σχετικά με την σύσταση του ΕΟΣ και επεκτείνονται οι αρμοδιότητές του. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με τις άλλες δύο προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα οδηγία για τη διαλειτουργικότητα και για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (οδηγία 2004/49/ΕΚ).

Έγγραφο αναφοράς

Προτείνεται ο ΕΟΣ να προβεί σε απογραφή των διαφόρων ισχυουσών εθνικών διαδικασιών και τεχνικών κανόνων και να καταρτίσει και να επικαιροποιήσει ένα έγγραφο αναφοράς στο οποίο θα διασταυρώνονται όλοι οι ισχύοντες εθνικοί κανόνες που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη για τη θέση σε χρήση του τροχαίου υλικού (άρθρο 8α).

Για να καταγραφούν οι απαιτήσεις που μπορεί να τύχουν επαλήθευσης μία μόνον φορά, θα ταξινομηθούν οι εν ισχύι σε έκαστο κράτος μέλος τεχνικοί κανόνες και κανόνες ασφαλείας σε ομάδες βάσει των παραμέτρων που απαριθμούνται στο Παράρτημα της αναθεωρημένης οδηγίας για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων (οδηγία 2004/49/EΚ).

Το έγγραφο κατάταξης θα περιλαμβάνει τρείς ομάδες, Α, Β και Γ:

Ομάδα A

διεθνώς αποδεκτά πρότυπα (όταν ελέγχονται από κάποιο κράτος μέλος, δεν χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο για διαποδοχή)

Ομάδα B

όλοι οι κανόνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ομάδας Α ή της ομάδας Γ, ή που δεν ήταν ακόμη δυνατόν να καταταχθούν σε κάποια από αυτές τις ομάδες[10]

                                 

Ομάδα Γ

Κανόνες που είναι απόλυτα ουσιώδεις και αναγκαίοι και συνδέονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής, για επιχειρησιακή λειτουργία ασφαλή και διαλειτουργική στο οικείο δίκτυο (π.χ.: το περιτύπωμα).

Οι τρεις ομάδες δεν περιλαμβάνουν "κανόνες" για αμιγώς τοπικές απαιτήσεις και περιορισμούς που ισχύουν μόνο για (μικρότερα) τμήματα της υποδομής της χώρας..

Γνωμοδοτήσεις του ΕΟΣ

Ο ΕΟΣ θα πρέπει να διευκολύνει την κατάταξη και μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ισοδυναμία των τεχνικών κανόνων για τις παραμέτρους, την ανάλυση ή τις δοκιμές κινδύνου ή λόγω απόρριψης της έγκρισης.

Όσον αφορά τα έργα που εξυπηρετούν τη διαλειτουργικότητα για τα οποία έχει ζητηθεί κοινοτική χρηματοδότηση στήριξη, ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, γνωμοδοτήσεις που αφορούν την ανανέωση, την αναβάθμιση ή την κατασκευή του σιδηροδρομικού συστήματος, σύμφωνα με τις ΤΠΔ (άρθρο 15).

Συντήρηση και έντυπο καταχώρισης

Ο Οργανισμός είναι επιπλέον δυνατόν να κληθεί να παρακολουθεί την ποιότητα του έργου των φορέων τους οποίους κοινοποιούν τα κράτη μέλη και να συντονίζει τις εργασίες τους. Όσον αφορά την συντήρηση, ο ΕΟΣ θα αξιολογεί την σχέση μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των κατόχων τροχαίου υλικού, π.χ. κατά πόσο ο κάτοχος είναι σε θέση να διασφαλίσει την συντήρηση των τύπων της φορτάμαξας που διαχειρίζεται ή διαθέτει τα εργαλεία που είναι αναγκαία για να παρακολουθεί και να επιτηρεί την κατάσταση των φορταμαξών (άρθρο 16α), ενώ παραμένει ανοικτό το ζήτημα της θέσπισης συστήματος πιστοποίησης της συντήρησης. Προβλέπεται η κατάρτιση τυποποιημένου εντύπου για την καταχώριση των οχημάτων και κοινών προδιαγραφών από τον Οργανισμό, όπως προτείνεται στο άρθρο 14 της οδηγίας για την διαλειτουργικότητα.

Γίνεται αναφορά στην οδηγία για την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης αμαξοστοιχιών (τρίτη σιδηροδρομική δέσμη), δεδομένου ότι ζητείται από τον ΕΟΣ να διατυπώσει συστάσεις όσον αφορά τον καθορισμό κοινών κριτηρίων για τον ορισμό της επαγγελματικής επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού που συμμετέχει στην εκμετάλλευση και τη συντήρηση του σιδηροδρομικού συστήματος (άρθρο 17). Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια και τις προτεραιότητες της οδηγίας για την πιστοποίηση του προσωπικού των αμαξοστοιχιών.

Συγκεκριμένα καθήκοντα

Η Επιτροπή προτείνει να αναλάβει ο ΕΟΣ τον ρόλο της αρχής του συστήματος στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κίνησης (ERTMS) και να αναπτύξει στρατηγική διαχείρισης των διαφόρων εκδόσεων του ERTMS, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική και λειτουργική συμβατότητά τους (άρθρο 21α). Επιπλέον, προτείνεται να εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα τα οποία συνάδουν με την αποστολή του (άρθρο 21β). Προβλέπεται ειδική διαδικασία όσον αφορά την έγκριση και το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος που θα επιτρέψει καλύτερο συγχρονισμό με την ετήσια διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προϋπολογισμό (άρθρο 25).

3. Οι κύριες προτάσεις του εισηγητή

Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Επιτροπής, η οποία ενισχύει την σύσταση του Οργανισμού εντός του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος. Δεδομένου ότι θα ανατεθούν στον Οργανισμό νέα καθήκοντα, ώστε να προαχθούν η διαλειτουργικότητα και οι στόχοι της ασφάλειας, αυτή η μεταβίβαση καθηκόντων ή ακόμα και αρμοδιοτήτων (εθνικών και/ή κοινοτικών) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες πολιτικής λογοδοσίας.

Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις υποδομές και το τροχαίο υλικό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απόσταση ασφαλείας μεταξύ υποδομής και τροχαίου υλικού.

Όσον αφορά την ευθύνη του τροχαίου υλικού και την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των κατόχων τροχαίου υλικού, ο Οργανισμός θα πρέπει να αναπτύξει υποχρεωτικό σύστημα συντήρησης.

Ο ΕΟΣ θα πρέπει να αναλάβει το καθήκον να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις αρνητικές αποφάσεις που λαμβάνουν οι αρχές για την ασφάλεια όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις ασφάλειας των συστημάτων, κατόπιν αιτήματος του αιτούντα. Ο Οργανισμός θα πρέπει να καλύπτει με τεχνικές γνωμοδοτήσεις την εφαρμογή των διαφόρων εκδόσεων του ERTMS.

Όσον αφορά την προβλεπόμενη ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στον Οργανισμό, τούτο πρέπει να εξετασθεί πολύ προσεκτικά, ενώ θα πρέπει να προταθεί να αποφασιστούν ορισμένες προτεραιότητες με πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

 • [1]  . COM(2006) 783.
 • [2]  . Αμφότερες τροποποιήθηκαν από την οδηγία 2004/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 96/48/ΕΚ σχετικά με την διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας και της οδηγίας 2001/16 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διαλειτουργικότητα των διευρωπαϊκού συμβατικού σιδηροδρομικού συστήματος.
 • [3]  . COM(2006) 784.
 • [4]  . COM(2006) 785.
 • [5]  . COM(2006)782, τελικό και SEC(2006) 1640.
 • [6]  . Βλέπε ανάλυση της Επιτροπής στο έγγραφο "Full impact assessment", SEC(2006)1641.
 • [7]  . Πετρελαιοκίνητες πολλαπλές μηχανές (DMU) και ηλεκτροκίνητες πολλαπλές μηχανές (EMU).
 • [8]  . Ως μετρήσιμο παράδειγμα, μόνο το 15% των σιδηροδρομικών μηχανών και των μηχανών έλξης είναι διαλειτουργικές στην Ευρώπη, βλέπε Σύντομο Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με την διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος 2, που ανατέθηκε από το Τμήμα Πολιτικής Β της ΓΔ IPOL, No IP/B/TRAN/FWC/2006-156/lot [2]/C[1]/SC[2] διαλειτουργικότητα 2.
 • [9]  . Η δυνατότητα αυτή προτάθηκε από την επιχειρησιακή ομάδα της Επιτροπής.
 • [10]  . Καλύπτει απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε ορισμένες χώρες, οι οποίες ενδέχεται να είναι κατάλληλες για διαποδοχή ή τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής για ασφαλή και διαλειτουργική λειτουργία στην εκάστοτε χώρα. Σε αυτήν την ομάδα, ένα όχημα είναι δυνατόν να γίνει δεκτό, εάν ο αιτών είναι σε θέση να αποδείξει ότι διασφαλίζεται ένα πρότυπο ισοδύναμο με τις συναφείς τεχνικές απαιτήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.12.2006

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

17.1.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

17.1.2007

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

24.1.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Paolo Costa

23.1.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.4.2007

5.6.2007

10.9.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.9.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Robert Navarro, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Zita Gurmai, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Jelko Kacin, Helmuth Markov, Willem Schuth, Catherine Stihler