JELENTÉS a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irányításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

5.10.2007 - (COM(2007)0311 – C6‑0216/2007 – 2007/0108(CNS)) - *

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Carlos Coelho
PR_CNS_title4am

Eljárás : 2007/0108(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0358/2007
Előterjesztett szövegek :
A6-0358/2007
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irányításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0306 – C6‑0215/2007 – 2007/0104(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2007)0311)[1],

–   tekintettel az EK-Szerződés 66. cikkére,

–   tekintettel az EU-Szerződés 67. cikkére, amelynek alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0216/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0358/2007),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot javaslatának megfelelő módosítására az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése alapján;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy értesítse a Parlamentet, ha el kíván térni a Parlament által jóváhagyott szövegtől;

4.  felhívja a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(7) preambulumbekezdés

(7) A SISNET-megállapodás a VISION – a Schengeni Egyezmény 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok központi hatóságai közötti, vízumokkal kapcsolatos konzultációs eljárásokat segítő hálózat – számára is biztosít hálózati és kapcsolódó biztonsági szolgáltatásokat, de erre nem terjed ki e javaslat hatálya, mivel a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 789/2001/EK rendelettel[2] összhangban a Tanács az illetékes azon módosítások végrehajtására, amelyek a VISION valamely másik kommunikációs infrastruktúrára való migrálásához szükségesek.

 

(7) A SISNET-megállapodás a VISION – a Schengeni Egyezmény 17. cikke (2) bekezdésének megfelelően a tagállamok központi hatóságai közötti, vízumokkal kapcsolatos konzultációs eljárásokat segítő hálózat – számára is biztosít hálózati és kapcsolódó biztonsági szolgáltatásokat, Ténylegesen a VISION –ra elvileg nem terjed ki e javaslat hatálya, mivel a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról szóló, 2001. április 24-i 789/2001/EK rendelettel[3] összhangban a Tanács az illetékes azon módosítások végrehajtására, amelyek a VISION valamely másik kommunikációs infrastruktúrára való migrálásához szükségesek. A 789/2001/EK rendelet ellenére és a SIS1+ egységének és következetességének megőrzéséhez a Bizottságnak a VISION-t az új s-TESTA kommunikációs hálózatba kell integrálnia és gyakorolnia kell a végrehajtási hatásköröket.

Módosítás: 2

1. cikk (5a) bekezdés (új)

 

(5a) A SIS-t a Schengeni Megállapodást végrehajtó egyezmény IV. címe alapján hozták létre. A schengeni vívmányoknak a Szerződésekbe történő beépítését és jogalapjának meghatározását követően azonban minden módosításához új jogi eszközre lesz szükség, amelyet az EK-Szerződés 67. cikke (2) bekezdésének második franciabekezdésével összhangban kell elfogadni.

Módosítás: 3

3. cikk (3) bekezdés

(3) A Tanács összehangolja a tagállamok által végzett teszteléseket, validálja a teszteredményeket, és folyamatosan tájékoztatja a Bizottságot.

(3) A Tanács összehangolja a tagállamok által végzett teszteléseket, validálja a teszteredményeket, folyamatosan tájékoztatva a Bizottságot és az Európai Parlamentet.

Módosítás: 4

5. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek az (1) bekezdésben említett feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségeit az Európai Unió általános költségvetése viseli.

(2) Az (1) bekezdésben említett szerveknek az (1) bekezdésben említett feladatok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségeit az Európai Unió általános költségvetése viseli, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, a 2006. december 13-i 1995/2006/EK, Euratom tanácsi rendelet által módosított 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletnek megfelelően.

Módosítás: 5

5. cikk (2a) bekezdés (új)

 

(2a) A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az (1) bekezdésben említett szerződés feltételeiről, illetve arról, hogy melyik nemzeti testület az ajánlattevő.

Módosítás: 6

5a. cikk (új)

 

5a. cikk

Biztonság

 

A Bizottság elfogadja a kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatban szükséges intézkedéseket (ideértve a biztonsági terv elfogadását is).

Módosítás 7

9. cikk (2) bekezdés

(2) E rendelet alkalmazásának feltétele, hogy a Tanács főtitkárhelyettese értesítse a Bizottságot, miszerint a 2007/149/EK tanácsi határozat és a 2000/265/EK tanácsi határozat alapján nem kötöttek megállapodást vagy szerződést az 1. cikk (1) bekezdésében említett adatcserével kapcsolatos hálózati és biztonsági szolgáltatások nyújtásáról.

(2) E rendeletet kihirdetésének napjától és azt követően kell alkalmazni, hogy a Tanács főtitkárhelyettese értesítette a Bizottságot, miszerint a 2007/149/EK tanácsi határozat és a 2000/265/EK tanácsi határozat alapján nem kötöttek megállapodást vagy szerződést az 1. cikk (1) bekezdésében említett adatcserével kapcsolatos hálózati és biztonsági szolgáltatások nyújtásáról.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
  • [2]               HL L 116., 2001.4.26.
  • [3]               HL L 116., 2001.4.26.

INDOKOLÁS

HÁTTÉR

A SIS 1+ és a SIRENE-rendszer jelenleg a SISNET kommunikációs hálózaton keresztül működik. Az e SISNET hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos jelenlegi szerződést a tagállamok nevében a Tanács főtitkárhelyettese kezeli, és a tagállamok közösen finanszírozzák.

A SIS II-t a SIS 1+ felváltására fejlesztették ki, és annak finanszírozása az utóbbiétól eltérően az EU költségvetéséből fog történni, illetve annak az s-TESTA hálózaton belül kell működnie. Az új rendszer átadására tervezett időpont 2007 márciusa volt. Többféle probléma miatt a projekt többször késedelmet szenvedett és a legfrissebb előrejelzések szerint a SIS II. 2008. december 17-re lesz üzemképes a SIS 1+-t használó tagállamok számára.

A SISNET szerződés azonban 2008. november 13-án le fog járni. Ez nagyon nehéz helyzetet teremt, mivel nem lesz hálózati szolgáltatás 2008. november 13. és 2008. december 17. között, ami súlyosan veszélyezteti a schengeni térségen belüli szabad mozgást. Ez a belső határellenőrzések nélküli térség csak akkor létezhet, ha folyamatosan és a legmagasabb biztonsági előírásoknak megfelelően működik a Schengeni Információs Rendszer kommunikációs hálózata és a kiegészítő SIRENE adatcsere-rendszer.

Ezért a Tanács döntött a szükséges intézkedés megtételéről annak garantálása érdekében, hogy létezzen hálózat a SIS 1+ (a jelenlegi menetrend szerint a SISone4all-nak akkorra már működnie kell) számára a 2008. november 13-tól december 17-ig tartóidőszakban (amennyiben nem lesznek további késedelmek a SIS II tekintetében). A következő két párhuzamos intézkedést tervezik:

1 - A SISNET hálózat által nyújtott szolgáltatás meghosszabbítása

2007 februárjában döntés született arról, hogy a Tanács főtitkárhelyettesének (ismét a megfelelő tagállamok képviseletében) a SISNET-szerződés megújítására ajánlati felhívást kell kiadnia annak biztosítása céljából, hogy a szolgáltatás 2008 novembere után is rendelkezésre álljon.

2. Tartalékmegoldás létrehozása az s-TESTA hálózattal

Figyelemmel a beszerzési eljárások kockázataira a Tanács döntött arról, hogy felkéri a Bizottságot az ahhoz szükséges jogi javaslatok előterjesztésére, hogy a SIS 1+ rendszer a SISNET-ről a schengeni rendszerek működésének folytatását lehetővé tevő alternatív hálózati megoldásként a s-TESTA rendszerre (közigazgatási szervek közötti biztonságos transzeurópai telematikai szolgáltatások, amit a SIS II keretében kell nyújtani) térhessen át.

A JELENLEG JOGALKOTÁSI JAVASLATOK

A Bizottság 2007. június 11-én két javaslatot terjesztett elő: egy tanácsi határozatra irányuló javaslatot és egy, a Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetét szolgáló kommunikációs infrastruktúra kiépítéséről, működtetéséről és irányításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, amelyről az Európai Parlamenttel történő konzultáció jelenleg folyik.

A Bizottság javaslatainak általános célkitűzése egy ideiglenes tartalékmegoldás biztosítása a SIS működése folyamatosságának lehetővé tétele céljából a jelenlegi SISNET-szerződés lejáratakor és a SIS II-re történő átállás befejezéséig arra az esetre, ha a Tanács közbeszerzési eljárása nem eredményezi a SIS-környezethez szükséges szolgáltatások nyújtására vonatkozó megállapodás vagy szerződés megkötését.

E javaslat szándéka a legkésőbb a jelenlegi SISNET-szerződés lejáratának napjáig végrehajtandó és működőképessé váló, ezen ideiglenes megoldás jogi keretének megteremtése. A javaslat meghatározza a Bizottság, a Tanács és a tagállamok feladatait is, annak kiépítése és működtetése költségeit és irányítását illetően.

AZ ELŐADÓ VÉLEMÉNYE

Az előadó újból sajnálatát fejezi ki a SIS II műveletek megkezdésével kapcsolatos valamennyi késedelem miatt, amelyek továbbra is problémákat okoznak. Mindazonáltal nagyon is tisztában van azzal, hogy megoldást kell találni erre, az akár a schengeni terület létét kockáztatni képes problémára.

A SIS 1 + (vagy akár a SISone 4all) jelenlegi keretrendszere is olyan ügy, amely a Tanács és a tagállamok kizárólagos felelősségébe tartozik. Mivel egy tisztán kormányközi rendszerről van szó, az előadó megítélése szerint a legköltséghatékonyabb megoldás egy olyan új SISNET-szerződés létrehozása, amely biztosítja a hálózat 2008. november 13. utáni rendelkezésre állását. Ez azzal az előnnyel is jár, hogy fenntartja az egyértelmű jogi keretrendszert és az egyértelmű kormányzási struktúrát.

Emiatt az előadó reméli, hogy a Tanács főtitkárhelyettese által indított ajánlati felhívás képes lesz a legkívánatosabb eredmény elérésére azzal, hogy kellő időben megkötik a SIS 1+-ban és később a SIS one4all-ban részt vevő tagállamok által együttesen finanszírozott szerződést.

Nagyon nagy kockázatot képvisel a jogi és technikai téren lehetséges késedelmek és a döntéshozatal kétségessége miatt az e javaslatokban tervbe vett tartalékmegoldás: a Bizottság által a SIS 1+ számára egy új kommunikációs rendszer kiépítése az s-TESTA szolgáltatójával kötendő, az EU általános költségvetéséből finanszírozandó, külön szerződéssel.

Az Európai Parlament mindig egyértelművé tette, hogy feltétlen prioritás a közösségi keretrendszerben a SIS II műveletek megkezdése. Ennélfogva igen sajnálatos, hogy az új hálózat létrehozása és végrehajtása végső soron emberi és pénzügyi erőforrásokat fog eltéríteni a SIS II-től, európai szinten és a tagállamokban egyaránt. Valójában három különböző projekt párhuzamos irányításához lesz szükség erőforrásokra

- a SIS II

- a SISone4all

- egy új közösségi kommunikációs infrastruktúra kiépítése, működtetése és irányítása.

Ez kedvezőtlen hatást fog gyakorolni a SIS II-re való átállásra és további késedelmekhez vezet a SIS II projekt végrehajtásában.

Továbbá a gazdasági hatás is rendkívül súlyos, mivel a költségek túlságosan magasak a jogalkotási javaslatokban velünk ismertetett ideiglenes (egy évre szóló) megoldás tekintetében. Az új hálózat költségeit az EU általános költségvetéséből finanszírozzák és azok egyértelműen aránytalanok a célkitűzésekhez képest.

A felelősség egyértelmű meghatározására sem került sor (azaz, hogy lényegében mely feladatok maradnak a Tanács, illetve a tagállamok kezében és a Bizottság milyen terjedelmű felelősséget vállal a kérdésben).

Az előadó megítélése szerint az új hálózat létrehozásának lehetősége a fent kifejtett igen káros hatások miatt rossz megoldás. Mindazonáltal a dolgok jelenlegi állása szerint fontos megjegyezni, hogy a pályázati eljárás sikertelensége esetére úgy tűnik, hogy a Bizottság javaslata marad az egyetlen megoldás a SIS és a kapcsolódó SIRENE kiegészítő adatcsere-rendszer kommunikációs hálózata lehetséges kiesésének problémájára, ami aztán szükségszerűen a belső határellenőrzések újbóli bevezetését fogja eredményezni.

A jelenlegi SISNET hálózatnak része a VISION hálózat is, azaz a tagállami központi hatóságok között a vízumkiadás tekintetében a konzultációs eljárást támogató hálózat is. Amennyiben a végleges döntés a SISNET-szerződés megújítása, a VISION hálózatnak legalább egy további évig folytatnia kell működését ezen a területen. Másfelől, ha a végső döntés egy új hálózat létrehozása, a probléma már most felmerül, mivel a VISION hiányában rés lesz a rendszerben. A várakozások szerint a VISION-t 2012-ben integrálják a VIS-be (a vízuminformációs rendszer végrehajtása, amely felváltja a vízumokra vonatkozó összes schengeni konzultációt). Akkorra azonban meg kell találni a megoldást, amelynek része a VISION s-TESTA hálózatba való beépítése és e területen a (jelenleg a Tanácsnál lévő) végrehajtási hatáskörök Bizottságra történő ruházása. A problémát most kell megoldani, mivel egyértelmű, hogy Schengen nem létezhet a VISION hálózat nélkül, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy kivárjunk egy új jogi eszközt, amely megoldja ezt a problémát. Ennek kétségtelenül jelentős költségvetési kihatásai lesznek.

Végezetül az előadó azt is elhatározta, hogy előterjeszt néhány módosítást abból a célból, hogy erősítse az Európai Parlament szerepét az egész eljárásban.

ELJÁRÁS

Cím

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) környezetének kommunikációs infrastruktúrája (rendelet)

Hivatkozások

COM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

6.7.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

12.7.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

12.7.2007

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

17.7.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Carlos Coelho

17.7.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.7.2007

12.9.2007

3.10.2007

 

Az elfogadás dátuma

3.10.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

4

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson