POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS)

5.10.2007 - (KOM(2007)0311 – C6‑0216/2007 – 2007/0108(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Carlos Coelho

Postopek : 2007/0108(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0358/2007
Predložena besedila :
A6-0358/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS)

(KOM(2007)0311 – C6‑0216/2007 – 2007/0108(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2007)0311)[1],

–   ob upoštevanju člena 66 pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 67 pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0216/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0358/2007),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 7

(7)  Sporazum SISNET določa tudi omrežne storitve in povezane varnostne storitve za VISION, omrežje, ki podpira postopke posvetovanja glede vizumov med centralnimi organi držav članic v skladu s členom 17(2) Schengenske konvencije, vendar je zunaj področja uporabe tega predloga, ker je Svet v skladu z Uredbo (ES) št. 789/2001 z dne 24. aprila 2001, s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume[2], organ, pristojen za izvajanje sprememb, potrebnih za migracijo VISION na drugo komunikacijsko infrastrukturo.

 

(7)  Sporazum SISNET določa tudi omrežne storitve in povezane varnostne storitve za VISION, omrežje, ki podpira postopke posvetovanja glede vizumov med centralnimi organi držav članic v skladu s členom 17(2) Schengenske konvencije. VISION je dejansko zunaj področja uporabe tega predloga, ker je Svet v skladu z Uredbo (ES) št. 789/2001 z dne 24. aprila 2001, s katero se Svetu pridržijo izvedbena pooblastila v zvezi z nekaterimi podrobnejšimi predpisi in praktičnimi postopki preverjanja prošenj za vizume[3], organ, pristojen za izvajanje sprememb, potrebnih za migracijo VISION na drugo komunikacijsko infrastrukturo. Ne glede na Uredbo (ES) št. 789/2001 ter za ohranitev skladnosti in doslednosti SIS1+ bi morala Komisija vključiti VISION v novo komunikacijsko omrežje s-TESTA in izvrševati izvedbena pooblastila.

 

Predlog spremembe 2

Člen 1, odstavek 5 a (novo)

 

5a. SIS je bil ustanovljen v skladu z naslovom IV Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma. Vseeno pa bo po vključitvi schengenskega pravnega reda v ustanovitvene pogodbe in določitvi njegove pravne podlage vsaka sprememba zahtevala nov pravni instrument, ki bo moral biti sprejet v skladu s členom 67(2)(2) Pogodbe ES.

Predlog spremembe 3

Člen 3, odstavek 3

3. Svet usklajuje testne dejavnosti držav članic in oceni rezultate testiranja ter obvešča Komisijo.

3. 3. Svet usklajuje testne dejavnosti držav članic in oceni rezultate testiranja, o čemer obvešča Komisijo in Evropski parlament.

Predlog spremembe 4

Člen 5, odstavek 2

2. Stroški teh organov, navedenih v odstavku 1, za izvedbo nalog iz odstavka 1 gredo v breme splošnega proračuna Evropske unije.

2. Stroški teh organov, navedenih v odstavku 1, za izvedbo nalog iz odstavka 1 gredo v breme splošnega proračuna Evropske unije v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1995/2006 z dne 13. decembra 2006.

Predlog spremembe 5

Člen 5, odstavek 2 a (novo)

 

2a. Komisija pristojni odbor Evropskega parlamenta in Svet obvesti o pogojih pogodbe o prenosu izvajanja nalog iz odstavka 1 in o tem, kateri nacionalni organ je izvajalec.

Predlog spremembe 6

Člen 5 a (novo)

 

Člen 5a

Varnost

 

Komisija sprejme potrebne ukrepe v zvezi s komunikacijsko infrastrukturo (vključno z varnostnim načrtom).

Predlog spremembe 7

Člen 9, odstavek 2

2. Uporaba te uredbe je povezana z obvestilom namestnika generalnega sekretarja Sveta Komisiji, da ni bil sklenjen sporazum ali pogodba za zagotovitev omrežnih in varnostnih storitev za izmenjavo podatkov iz člena 1(1) v skladu s Sklepom Sveta 2007/149/ES in Sklepom Sveta 2000/265/ES.

2. Ta uredba se uporablja od datuma objave in po obvestilu namestnika generalnega sekretarja Sveta Komisiji, da ni bil sklenjen sporazum ali pogodba za zagotovitev omrežnih in varnostnih storitev za izmenjavo podatkov iz člena 1(1) v skladu s Sklepom Sveta 2007/149/ES in Sklepom Sveta 2000/265/ES.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]               UL L 116, 26.4.2001.
  • [3]               UL L 116, 26.4.2001.

OBRAZLOŽITEV

OZADJE

Sistema SIS 1+ in SIRENE zdaj delujeta na komunikacijskem omrežju SISNET. Veljavno pogodbo za omrežne storitve SISNET upravlja v imenu držav članic namestnik generalnega sekretarja Sveta, sredstva pa skupaj zagotavljajo države članice.

Sistem SIS II je bil razvit kot nadomestilo za SIS 1+. V nasprotju s slednjim naj bi bil financiran iz proračuna EU, deloval pa naj bi v omrežju s-TESTA. Rok, določen za vzpostavitev novih sistemov, je bil marec 2007. Zaradi različnih težav je izvedba projekta utrpela številne zamude, zadnja napoved pa je, da se bo SIS II v državah članicah, ki uporabljajo SIS 1 +, začel izvajati 17. decembra 2008.

Opozoriti vseeno velja, da se pogodba SISNET izteče 13. novembra 2008. To pomeni, da bodo države članice v težkem položaju, saj med 13. novembrom 2008 in 17. decembrom 2008 ne bodo zagotovljene omrežne storitve, kar bo resno ogrozilo obstoj prostega pretoka na schengenskem območju, ki kot območje brez nadzora na notranjih mejah lahko obstaja le, če stalno in po najvišjih varnostnih standardih delujta komunikacijsko omrežje za schengenski informacijski sistem in dodaten sistem za izmenjavo informacij SIRENE.

Svet je zato sklenil sprejeti potrebne ukrepe, da se obstoj omrežja za SIS 1 + (glede na sedanji časovni razpored bi moral sistem SISone4all že delovati) zagotovi v obdobju od 13. novembra do 17. decembra 2008 (če ne bo dodatnih zamud v zvezi z SIS II). Načrtovana sta naslednja vzporedna ukrepa:

1. Podaljšanje uporabe storitev, ki jih zagotavlja omrežje SISNET

Februarja 2007 je bilo sklenjeno, da mora namestnik generalnega sekretarja Sveta ponovno nastopiti v imenu držav članic, ki jih to zadeva, in objaviti javni razpis za obnovitev pogodbe SISNET, zato da bodo storitve zagotovljene po novembru 2008.

2. Priprava nadomestne rešitve z omrežjem s-TESTA

Ker vsak postopek javnih naročil lahko spremlja določeno tveganje, se je Svet odločil, da Komisijo pozove k pripravi potrebnih zakonodajnih predlogov za prenos SIS 1+ z omrežja SISNET na omrežje s-TESTA (tj. varne vseevropske telematske storitve med upravami, ki morajo biti zagotovljene v skladu s SIS II) kot nadomestno omrežno rešitev, ki bo omogočila nadaljnje delovanje schengenskih sistemov.

OBSTOJEČI ZAKONODAJNI PREDLOGI

Komisija je 11. junija 2007 predložila dva predloga: enega za sklep Sveta in enega za uredbo Sveta o postavitvi, delovanju in upravljanju komunikacijske infrastrukture za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS), o katerem zdaj poteka posvetovanje z Evropskim parlamentom.

Splošni cilj obeh predlogov Komisije je pripraviti začasno nadomestno rešitev za delovanje SIS po izteku veljavne pogodbe SISNET in vse dokler ne bo končan njegov prenos na SIS II, če se razpisni postopek Sveta ne bo zaključil s sklenitvijo sporazuma ali pogodbe za zagotavljanje storitev, potrebnih za okolje SIS.

Cilj tega predloga je vzpostavitev pravnega okvira, potrebnega za to začasno rešitev, ki bi se morala začeti izvajati najpozneje na dan izteka veljavne pogodbe SISNET. S predlogom je določena tudi odgovornosti Komisije, Sveta in držav članic v zvezi s stroški in upravljanjem postavitve in delovanja sistema.

MNENJE POROČEVALCA

Poročevalec ponovno obžaluje vse zamude, do katerih je prišlo v zvezi z začetkom delovanja SIS II in ki še naprej povzročajo težave. Kljub temu se dobro zaveda, da je rešitev treba najti, sicer je lahko ogrožen obstoj schengenskega območja.

Za veljavni okvir SIS 1 + (ali celo okvir SISone 4all) so izključno odgovorni Svet in države članice. Ker gre za strogo medvladni sistem, poročevalec meni, da je stroškovno najbolj učinkovita rešitev sklenitev nove pogodbe SISNET za delovanje omrežja po 13. novembru 2008. Tako se bosta ohranila tudi jasen pravni okvir in struktura upravljanja.

Poročevalec upa, da se bo na podlagi javnega razpisa, ki ga je objavil namestnik generalnega sekretarja Sveta, dosegla najboljša rešitev in pravočasno sklenila pogodba, za katero bodo skupaj zagotovile sredstva države članice, ki uporabljajo SIS 1+ in pozneje SISone4all.

Nadomestna rešitev iz predlogov (Komisija s ponudnikom s-TESTA sklene posebno pogodbo za vzpostavitev nove komunikacijske infrastrukture za SIS 1+ , ki se financira iz splošnega proračuna EU) je lahko zelo tvegana zato, ker so z njo povezane zamude pravnega in tehničnega značaja, pa tudi zato, ker je nejasno, kdo naj prevzame sprejemanje odločitev.

Evropski parlament že ves čas poudarja, da je začetek delovanja SIS II v okviru Skupnosti absolutna prednostna naloga. Zato je obžalovanja vredno, da bo vzpostavitev in izvajanje novega omrežja dokončno preusmerilo človeške in finančne vire s SIS II, in to tako na evropski ravni kot v državah članicah. Dejansko bodo viri potrebni za vzporedno upravljanje treh različnih projektov:

– SIS II

– SISone4all

– postavitev, delovanje in upravljanje nove komunikacijske infrastrukture.

To bo negativno vplivalo na prehod na SIS II in povzročilo dodatno zamudo pri izvajanju tega projekta.

Opozoriti velja tudi na gospodarske posledice, saj so stroški začasne (enoletne) rešitve iz zakonodajnih predlogov previsoki. Stroški novega omrežja bodo financirani iz splošnega proračuna EU in so povsem nesorazmerni s cilji.

Dalje ni jasno opredeljeno, kdo je pristojen za kaj (predvsem ni jasno, kakšne so pristojnosti Sveta in kakšne držav članic, ter do katere meje je pristojna Komisija).

Zaradi vseh teh negativnih učinkov poročevalec meni, da je vzpostavitev novega omrežja slaba rešitev. Seveda je treba glede na trenutno stanje opozoriti, da bo v primeru, če bo razpisni postopek neuspešen, predlog Komisije edina rešitev za to, da se prepreči morebitni neobstoj komunikacijskega omrežja za delovanje SIS in povezanega dodatnega sistema za izmenjavo informacij SIRENE, kar bi nedvomno vodilo v ponovno uvedbo kontrol na notranjih mejah.

Sedanje omrežje SISNET vključuje tudi omrežje VISION, tj. omrežje, ki podpira postopke posvetovanja o odobritvi vizumov med centralnimi organi držav članic. Če bo dokončno sprejeta odločitev, da se pogodba SISNET obnovi, potem bo moralo omrežje VISION na tem področju delovati še vsaj eno leto. Če pa bo po drugi strani sklenjeno, da se vzpostavi novo omrežje, potem je težava že tu, saj bo v sistemu, ki ne bo vključeval omrežja VISION, nastala vrzel. Pričakuje se, da bo leta 2012 omrežje VISION vključeno v sistem VIS (izvajanje vizumskega informacijskega sistema, ki bo nadomestilo vsa schengenska posvetovanja o vizumih). Vseeno bi bilo do takrat treba poiskati rešitev za to, da se omrežje VISION vključi v omrežje s-TESTA, Komisija pa prevzame izvedbena pooblastila na tem področju (ta pooblastila ima zdaj Svet). Težave je treba odpraviti takoj, saj je jasno, da Schengen brez omrežja VISION ne more obstajati in si čakanja na nov ustrezni zakonodajni instrument enostavno ne moremo privoščiti. Bo pa vse to nedvomno imelo velike proračunske posledice.

Poročevalec želi zaključiti s pripombo, da je predlagane spremembe pripravil z namenom, da se okrepi vloga Evropskega parlamenta v celotnem postopku.

POSTOPEK

Naslov

Komunikacijska infrastruktura za okolje schengenskega informacijskega sistema (SIS) (uredba)

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0311 - C6-0216/2007 - 2007/0108(CNS)

Datum posvetovanja z EP

6.7.2007

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE
12.7.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje
       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG
12.7.2007

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja
       Datum sklepa

BUDG
17.7.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka
       Datum imenovanja

Carlos Coelho
17.7.2007

 

 

Obravnava v odboru

17.7.2007

12.9.2007

3.10.2007

 

Datum sprejetja

3.10.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

0

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Fausto Correia, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Uručev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson