ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

12.10.2007 - (COM(2007)0426 – C6‑0297/2007 – 2007/0149(CNS)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Adina-Ioana Vălean

Процедура : 2007/0149(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0379/2007
Внесени текстове :
A6-0379/2007
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване

(СОМ(2007)0426 – C6‑0297/2007 – 2007/0149(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2007)0426)[1],

–   като взе предвид член 62, параграф 2, буква б(i) и член 300, параграф 2, алинея 1, първо изречение от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 300, параграф 3, алинея 1 от Договора за ЕО, съобразно която Съветът се е консултирал с него (C6‑0297/2007),

–   като взе предвид член 51 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A6‑0379/2007),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Република Черна гора.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.

EXPLANATORY STATEMENT

The European Parliament is consulted on the approval of the conclusion of two mutually conditional and parallel agreements with the Western Balkans: Readmission agreements with the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro, and agreements with the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Albania on the facilitation of issuance of short-stay visa (Albania having already concluded a readmission agreement in 2005).

The EU-Western Balkans Summit held in Thessaloniki on 21 June 2003 reaffirmed the importance for the Western Balkan countries of concluding visa facilitation and readmission agreements for coping with illegal migration issues.

The rapporteur welcomes and underlines the importance of these agreements for the Western Balkans that need to be seen as a package that benefit both sides; the EU and this region of strategic importance to the EU, which includes countries that hold an EU membership perspective (Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia having been granted candidate status).

The conclusion of such agreements on visa facilitation must be seen as an important step that can encourage the Western Balkan countries to implement relevant reforms and reinforce their cooperation at regional level and with the EU in areas such as strengthening the rule of law, fighting organised crime and corruption, and increasing their administrative capacity as regards border control and the security of documents by introducing biometric identifiers.

A well-functioning immigration system requires effective readmission agreements, and no visa facilitation agreement should be concluded if no readmission agreements are in place. However the EU should also consider making use of other instruments to achieve the conclusion and implementation of a readmission agreement, e.g. political, economic, commercial or development policy related.

The rapporteur welcomes the fact that the EC takes account of JHA factors in deciding whether to open negotiations on visa facilitation with third countries, such as border management, document security, migration and asylum, fight against terrorism, organized crime and corruption. Indeed, Albania, Montenegro, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina each face specific challenges in these areas that need a differentiated approach.

The rapporteur remains however very critical of the very limited role of the European Parliament in the conclusion of such agreements, a regrettable fact that increases the democratic deficit between the European institutions and its citizens. These issues have direct implications for the EU citizens and the EP is unfortunately not informed at any stage of the opening of negotiations, during the negotiations, as regards the impact of readmission and visa agreements and its implications in terms of human rights and asylum rights.

The objectives and the formal framework of these Community agreements of readmission justify that the EP be informed of the impact of its implementation in the Member States. Information as regards the number of returned migrants, nationality, status, average waiting period between the arrest, readmission request and transfer, etc., are needed to draw up an annual report that should be presented to the EP in view of a debate.

A monitoring mechanism and a suspension clause ought to be included in the visa facilitation agreements to allow the EU to suspend, at any time, the application of the agreement in case of difficulties in respect of implementation or unexpected political developments.

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (4.10.2007)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложение за решение на Съвета относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване
(COM(2007)0426 – C6‑0297/2007 –2007/0149 (CNS))

Докладчик по становище: Marcello Vernola

app

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският парламент последователно отправя призиви за либерализация на драконовския визов режим, който беше наложен на държавите от бивша Югославия. Този режим, рязко различаващ се от условията, които се прилагаха към югославските граждани преди войната, е особено вреден за социалното и икономическо развитие на държавите от югоизточна Европа.

Вместо да изпълни своя първоначален замисъл, а именно да не позволи на местни криминални мрежи да разширят дейността си извън региона, този режим пречи на честни студенти, преподаватели от висши учебни заведения, научни работници и бизнесмени да развият тесни връзки с партньори в страните от ЕС. В резултат се създава преобладаващо усещане за изолация, незаслужена дискриминация и затваряне в гето, особено сред най-младите, което подронва тяхната европейска идентичност. Европа е благоденстващо общество, към което те биха искали да принадлежат, но от което се чувстват отхвърлени.

Междувременно престъпниците са разширили мрежите си, съюзили са се със сродни организации в държавите-членки на ЕС и са разширили дейността си на наша територия, като всичко това се е случило въпреки действащите в момента визови ограничения.

Поради това е уместно да се поставят под въпрос самите основания на визовата политика, която Съюзът прилага до момента към държавите от югоизточна Европа. В регионалното сътрудничество следва много повече да се наблегне на борбата срещу организираната престъпност и незаконния трафик, като се насочат повече средства и програми към подобряване на съоръжения, обучение и по-добро заплащане на служители и насърчаване на въвеждането на по-напреднали технологии. Всичко това струва пари и точно в това Съюзът следва да прояви солидарност. В интерес не само на тези държави, но и на Съюза е те да изградят ефикасни, надеждни и некорумпирани сили за граничен контрол, полиция и публична администрация. Следователно помощта в рамките на предприсъединителния инструмент следва да се увеличи и да се предоставят допълнителни средства за тази цел.

Като предостави подобна (финансова и техническа) помощ, Съюзът би дал възможност на тези държави да изпълнят изискванията за следващата стъпка - либерализация на визовия режим. Европейският парламент, и по-специално комисията по външни работи, препоръчват настоятелно да се премахнат визовите изисквания за граждани на страните от региона веднага щом това е технически възможно. По наше мнение това би било осезаем знак, че тези страни са част от Европа, особено с оглед на факта, че девет от десет нови държави-членки, някои от които са съседни в региона, скоро ще се присъединят към Шенгенското пространство. Това би ги насърчило да предприемат решителни действия за приемане на реформите, които в крайна сметка ще ги доведат до пълноправно членство в Европейския съюз.

******

Комисията по външни работи приканва комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, която е водеща, да предложи за одобрение предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение между ЕО и Черна гора относно визи за краткосрочно пребиваване

Позовавания

COM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)

Водеща комисия

LIBE

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

24.9.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Marcello Vernola

12.9.2007

 

 

Разглеждане в комисия

3.10.2007

 

 

 

Дата на приемане

3.10.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение между ЕО и Черна гора относно визи за краткосрочно пребиваване

Позовавания

COM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.9.2007

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание

LIBE

24.9.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

        Дата на обявяване в заседание

AFET

24.9.2007

 

 

 

Докладчик(ци)   

               Дата на назначаване

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Разглеждане в комисия

10.9.2007

2.10.2007

9.10.2007

 

Дата на приемане

9.10.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson