BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

12.10.2007 - (KOM(2007)0426 – C6‑0297/2007 – 2007/0149(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Adina-Ioana Vălean

Procedure : 2007/0149(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0379/2007
Indgivne tekster :
A6-0379/2007
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold

(KOM(2007)0426 – C6‑0297/2007 – 2007/0149(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0426)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 62, stk. 2, litra b, nr. i og ii, samt til artikel 300, stk. 2, afsnit 1, 1. punktum,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, afsnit 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0297/2007),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6–0379/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og Montenegro.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet høres om indgåelsen af to typer indbyrdes forbundne og parallelle aftaler med landene i det vestlige Balkan, nemlig aftaler om tilbagetagelse med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro og aftaler med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Albanien om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold (idet Albanien allerede har indgået en aftale om tilbagetagelse i 2005).

Topmødet i Thessaloniki den 21. juni 2003 mellem EU og landene i det vestlige Balkan bekræftede, hvor vigtigt det er for disse lande at indgå aftaler om lettelse af udstedelsen af visa og om tilbagetagelse for at kunne håndtere spørgsmål om ulovlig indvandring.

Ordføreren glæder sig over og understreger betydningen af disse aftaler for landene i det vestlige Balkan, idet de skal ses som en pakke, der er til gavn for begge aftaleparter, dels for EU og dels for denne for EU strategisk vigtige region, som omfatter lande, der har udsigt til EU-medlemskab (Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har fået status som kandidatlande).

Indgåelsen af sådanne aftaler om lettelse af udstedelsen af visa skal ses som et vigtigt skridt, der kan opmuntre landene i det vestlige Balkan til at gennemføre relevante reformer og styrke samarbejdet på regionalt niveau og med EU på områder som f.eks. styrkelse af retsstatsprincippet, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption samt forøgelse af deres administrative kapacitet med hensyn til grænsekontrol og dokumentsikkerhed ved at indføre biometriske identifikatorer.

En velfungerende immigrationsordning kræver effektive aftaler om tilbagetagelse, og der bør ikke indgås nogen aftale om lettelse af udstedelsen af visa, hvis der ikke foreligger en aftale om tilbagetagelse. EU bør imidlertid også overveje at gøre brug af andre instrumenter for at opnå indgåelse og gennemførelse af en aftale om tilbagetagelse, f.eks. instrumenter af politisk, økonomisk, handelsmæssig eller udviklingspolitisk karakter.

Ordføreren glæder sig over, at EF tager hensyn til faktorer på området for retlige og indre anliggender, når det træffer afgørelse om, hvor vidt der skal indledes forhandlinger med tredjelande om lettelse af udstedelsen af visa, såsom grænseforvaltning, dokumentsikkerhed, migration og asyl, bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og korruption. Albanien, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Bosnien og Hercegovina står hver for sig over for specifikke udfordringer på disse områder, som kræver en differentieret fremgangsmåde.

Ordføreren er imidlertid fortsat meget kritisk over for den meget begrænsede rolle, som Europa-Parlamentets spiller i forbindelse med indgåelsen af sådanne aftaler, hvilket er en beklagelig kendsgerning, som forøger det demokratiske underskud mellem EU-institutionerne og EU-borgerne. Disse spørgsmål har direkte konsekvenser for EU-borgerne, og EP bliver uheldigvis ikke på noget tidspunkt ved indledningen af forhandlingerne eller under dem informeret om virkningen af aftalerne om tilbagetagelse og lettelse af udstedelsen af visa samt konsekvenserne heraf med hensyn til menneskerettigheder og asylret.

Målsætningerne og de formelle rammer for disse fællesskabsaftaler om tilbagetagelse begrunder, at EP informeres om virkningerne af aftalernes gennemførelse i medlemsstaterne. Det er nødvendigt med oplysninger om antallet af tilbagetagne migranter, nationalitet, status, gennemsnitlig ventetid mellem arrestation, anmodning om tilbagetagelse og overførsel osv. for at kunne udarbejde en årlig rapport, som bør forelægges EU med henblik på en drøftelse.

Der bør indføjes en overvågningsmekanisme og en suspensionsklausul i aftalerne om lettelse af udstedelse af visa for at give EU mulighed for til enhver tid at suspendere anvendelsen af aftalen i tilfælde af vanskeligheder med hensyn til gennemførelsen eller en uventet politisk udvikling.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (4.10.2007)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Montenegro om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold
(KOM(2007)0426 – C6‑0297/2007 – 2007/0149(CNS))

Rådgivende ordfører: Marcello Vernola

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har konsekvent anmodet om en lempelse af den drakoniske visumordning, der blev pålagt landene i det tidligere Jugoslavien. Denne ordning, som står i skarp modsætning til de betingelser, der gjaldt for jugoslaviske statsborgere før krigen, har især været til skade for den sociale og økonomiske udvikling i landene i Sydøsteuropa.

I modsætning til visumordningens oprindelige formål, navnlig at forhindre lokale kriminelle netværk i at udvide deres aktiviteter uden for regionen, har ordningen snarere forhindret hæderlige studerende, akademikere, forskere og forretningsfolk i at udvikle tætte kontakter med partnere i EU-landene. Der har hersket en følelse af isolation, uforskyldt diskrimination og ghettoisering, især blandt de yngste, som har undermineret deres europæiske identitet. Europa er et velstående samfund, som de gerne vil høre til, men som de føler sig afvist af.

I mellemtiden har kriminelle udvidet deres netværk, indgået alliancer med tilsvarende organisationer i EU-medlemsstaterne og har udvidet deres virksomhed på EU's område og det alt sammen på trods af de visumbegrænsninger, som gælder i øjeblikket.

Der er derfor grund til at rejse tvivl om selve grundlaget for den visumpolitik, som EU hidtil har anlagt over for landene i Sydøsteuropa. Der bør lægges meget større vægt på det regionale samarbejde i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og ulovlig handel, og der bør anvendes flere midler og programmer til at opgradere faciliteter og uddannelse samt til bedre aflønning af personalet og fremme af mere sofistikeret teknologi. Det er ikke blot i disse landes, men også i EU's interesse at udvikle effektive, pålidelige og ubestikkelige grænsekontrol- og politistyrker og offentlige administrationer. Bistanden i forbindelse med førtiltrædelsesinstrumentet bør derfor udvides og suppleres med yderligere midler til dette formål.

Ved at yde en sådan (økonomisk og teknisk) bistand vil EU gøre det muligt for disse lande at opfylde kravene til det næste skridt, nemlig liberalisering af visumordningen. Europa-Parlamentet og især Udenrigsudvalget går stærkt ind for at ophæve visumkravet til borgere i det pågældende område så hurtigt, som det teknisk kan lade sig gøre. Efter vor opfattelse ville det været et håndgribeligt tegn på, at disse lande hører til Europa, navnlig i betragtning af, at ni ud af de ti nye medlemsstater, hvoraf nogle grænser op til denne region, snart vil blive indlemmet i Schengen-området. Det ville opmuntre dem til at gøre en målrettet indsats for at vedtage de reformer, der i sidste instans vil føre til, at de bliver fuldgyldige medlemmer af EU.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Aftale mellem EF og Montenegro om visa til kortvarigt ophold

Referencer

KOM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.9.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Marcello Vernola

12.9.2007

 

 

Behandling i udvalg

3.10.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.10.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

PROCEDURE

Titel

Aftale mellem EF og Montenegro om visa til kortvarigt ophold

Referencer

KOM(2007)0426 - C6-0297/2007 - 2007/0149(CNS)

Dato for høring af EP

18.9.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

24.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.9.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2007

2.10.2007

9.10.2007

 

Dato for vedtagelse

9.10.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Barbara Kudrycka, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson

Dato for indgivelse

12.10.2007