BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse

12.10.2007 - (KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Adina-Ioana Vălean

Procedure : 2007/0147(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0381/2007
Indgivne tekster :
A6-0381/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse

(KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0432)[1],

–       der henviser til EF-traktatens artikel 63, stk. 3, litra b, og artikel 300, stk. 2, afsnit 1, 1. punktum,

–       der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, afsnit 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0300/2007),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A6–0381/2007),

1.      godkender Kommissionens forslag;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet høres om indgåelsen af to typer indbyrdes forbundne og parallelle aftaler med landene i det vestlige Balkan, nemlig aftaler om tilbagetagelse med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Montenegro og aftaler med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Albanien om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold (idet Albanien allerede har indgået en aftale om tilbagetagelse i 2005).

Topmødet i Thessaloniki den 21. juni 2003 mellem EU og landene i det vestlige Balkan bekræftede, hvor vigtigt det er for disse lande at indgå aftaler om lettelse af udstedelsen af visa og om tilbagetagelse for at kunne håndtere spørgsmål om ulovlig indvandring.

Ordføreren glæder sig over og understreger betydningen af disse aftaler for landene i det vestlige Balkan, idet de skal ses som en pakke, der er til gavn for begge aftaleparter, dels for EU og dels for denne for EU strategisk vigtige region, som omfatter lande, der har udsigt til EU-medlemskab (Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har fået status som kandidatlande).

Indgåelsen af sådanne aftaler om lettelse af udstedelsen af visa skal ses som et vigtigt skridt, der kan opmuntre landene i det vestlige Balkan til at gennemføre relevante reformer og styrke samarbejdet på regionalt niveau og med EU på områder som f.eks. styrkelse af retsstatsprincippet, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption samt forøgelse af deres administrative kapacitet med hensyn til grænsekontrol og dokumentsikkerhed ved at indføre biometriske identifikatorer.

En velfungerende immigrationsordning kræver effektive aftaler om tilbagetagelse, og der bør ikke indgås nogen aftale om lettelse af udstedelsen af visa, hvis der ikke foreligger en aftale om tilbagetagelse. EU bør imidlertid også overveje at gøre brug af andre instrumenter for at opnå indgåelse og gennemførelse af en aftale om tilbagetagelse, f.eks. instrumenter af politisk, økonomisk, handelsmæssig eller udviklingspolitisk karakter.

Ordføreren glæder sig over, at EF tager hensyn til faktorer på området for retlige og indre anliggender, når det træffer afgørelse om, hvor vidt der skal indledes forhandlinger med tredjelande om lettelse af udstedelsen af visa, såsom grænseforvaltning, dokumentsikkerhed, migration og asyl, bekæmpelse af terrorisme, organiseret kriminalitet og korruption. Albanien, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien, Bosnien og Hercegovina står hver for sig over for specifikke udfordringer på disse områder, som kræver en differentieret fremgangsmåde.

Ordføreren er imidlertid fortsat meget kritisk over for den meget begrænsede rolle, som Europa-Parlamentets spiller i forbindelse med indgåelsen af sådanne aftaler, hvilket er en beklagelig kendsgerning, som forøger det demokratiske underskud mellem EU-institutionerne og EU-borgerne. Disse spørgsmål har direkte konsekvenser for EU-borgerne, og EP bliver uheldigvis ikke på noget tidspunkt ved indledningen af forhandlingerne eller under dem informeret om virkningen af aftalerne om tilbagetagelse og lettelse af udstedelsen af visa samt konsekvenserne heraf med hensyn til menneskerettigheder og asylret.

Målsætningerne og de formelle rammer for disse fællesskabsaftaler om tilbagetagelse begrunder, at EP informeres om virkningerne af aftalernes gennemførelse i medlemsstaterne. Det er nødvendigt med oplysninger om antallet af tilbagetagne migranter, nationalitet, status, gennemsnitlig ventetid mellem arrestation, anmodning om tilbagetagelse og overførsel osv. for at kunne udarbejde en årlig rapport, som bør forelægges EU med henblik på en drøftelse.

Der bør indføjes en overvågningsmekanisme og en suspensionsklausul i aftalerne om lettelse af udstedelsen af visa for at give EU mulighed for til enhver tid at suspendere anvendelsen af aftalen i tilfælde af vanskeligheder med hensyn til gennemførelsen eller en uventet politisk udvikling.

UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (4.10.2007)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Rådets forordning om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse
(KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

Rådgivende ordfører: Erik Meijer

KORT BEGRUNDELSE

Udenrigsudvalget glæder sig over indgåelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse, som er blevet forhandlet samtidig med aftalen om lettelse af udstedelsen af visa.

Aftalen sætter begge parter i stand til at styrke samarbejdet om migrationsforvaltning og især kampen mod ulovlig indvandring, idet der skabes retligt bindende regler for tilbagetagelsesprocedurerne.

Aftalen vil få vidtrækkende betydning for grænseforvaltningen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Landet vil være nødt til at øge sin kapacitet, hvad grænsekontrol og -administration samt grænsepoliti angår, for at leve op til de forpligtelser, som aftalen indebærer. Det er vigtigt at sikre, at tilbagetagelsesprocedurerne fuldt ud respekterer de i folkeretten fastsatte rettigheder og pligter med hensyn til menneskerettigheder og beskyttelse af asylansøgere og flygtninge.

Bestræbelserne på at opfylde disse forpligtelser vil bringe landets økonomiske og menneskelige ressourcer under pres. Derfor bør der tilføres yderligere midler fra førtiltrædelsesinstrumentet for at lette processen mest muligt, både i form af finansiel støtte, teknisk bistand og overførsel af knowhow. Dette bør suppleres med aktiviteter fra medlemsstaternes side, navnlig de medlemsstater, der grænser op til området For eksempel kunne medlemsstaterne yde bistand ved at dele ud af deres viden om grænsekontrol og migrationsforvaltning. Det er, når alt kommer til alt, i EU's interesse at støtte fuldstændig og hurtig gennemførelse af denne aftale.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Aftale mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse

Referencer

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Korresponderende udvalg

LIBE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.9.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Erik Meijer

12.9.2007

 

 

Behandling i udvalg

3.10.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

3.10.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

PROCEDURE

Titel

Aftale mellem EF og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om tilbagetagelse

Referencer

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Dato for høring af EP

18.9.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

24.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

24.9.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Behandling i udvalg

10.9.2007

2.10.2007

9.10.2007

 

Dato for vedtagelse

9.10.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson

Dato for indgivelse

12.10.2007