ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

12.10.2007 - (COM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS)) - *

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean

Διαδικασία : 2007/0147(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0381/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0381/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

(COM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0432)[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 63, παράγραφος 3 β, και το άρθρο 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, πρώτη πρόταση, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0300/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A6‑0381/2007),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

  • [1]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπογραφή δύο αμοιβαίως εξαρτώμενων και παράλληλων συμφωνιών με τα Δυτικά Βαλκάνια: συμφωνίες επανεισδοχής με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο και συμφωνίες με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής (Η Αλβανία έχει ήδη συνάψει συμφωνία επανεισδοχής το 2005).

Η Διάσκεψη ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιουνίου 2003 επαναβεβαίωσε τη σημασία που θα έχει για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων η υπογραφή συμφωνιών απλούστευσης της έκδοσης θεωρήσεων και συμφωνιών επανεισδοχής για την αντιμετώπιση των ζητημάτων παράνομης μετανάστευσης.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει αυτές τις συμφωνίας και υπογραμμίζει τη σημασία τους για τα Δυτικά Βαλκάνια. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως μία δέσμη που θα αποβεί προς όφελος και των δύο πλευρών, δηλαδή της ΕΕ και της εν λόγω περιφέρειας, η οποία έχει στρατηγική σημασία για την ΕΕ και περιλαμβάνει χώρες με προοπτική ένταξης στην ΕΕ (η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουν ήδη καθεστώς υποψήφιας χώρας).

Η υπογραφή τέτοιων συμφωνιών για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων πρέπει να θεωρηθεί σημαντικό βήμα, που μπορεί να ενθαρρύνει τα Δυτικά Βαλκάνια να εφαρμόσουν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε περιφερειακό επίπεδο και με την ΕΕ σε τομείς όπως η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και η αύξηση του διοικητικού τους δυναμικού ως προς τους συνοριακούς ελέγχους και την ασφάλεια εγγράφων με τη θέσπιση βιομετρικών στοιχείων.

Ένα λειτουργικό σύστημα μετανάστευσης απαιτεί αποτελεσματικές συμφωνίες επανεισδοχής, και δεν πρέπει να συνάπτεται καμία συμφωνία απλούστευσης, αν δεν έχει προηγηθεί συμφωνία επανεισδοχής. Ωστόσο η ΕΕ πρέπει να εξετάσει τη χρήση άλλων μέσων για να επιτύχει τη σύναψη και εφαρμογή μιας συμφωνίας επανεισδοχής, π.χ. πολιτικών, οικονομικών, εμπορικών ή αναπτυξιακών μέσων.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΚ λαμβάνει υπόψη παράγοντες ΔΕΥ κατά τη λήψη αποφάσεων για το αν θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων με τρίτες χώρες, όπως η διαχείριση των συνόρων, η ασφάλεια εγγράφων, η μετανάστευση και το άσυλο, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ειδικότερα, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζουν καθεμιά χωριστά συγκεκριμένες προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς, οι οποίες χρήζουν διαφοροποιημένης προσεγγίσεως.

Ιδιαίτερα κριτική παραμένει ωστόσο η θέση της εισηγήτριας ως προς τον πολύ περιορισμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, γεγονός λυπηρό, που μεγαλώνει το δημοκρατικό έλλειμμα μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτών της ΕΕ. Αυτά τα θέματα έχουν άμεσες επιπτώσεις στους πολίτες της ΕΕ, και το ΕΚ δυστυχώς δεν ενημερώνεται σε κανένα από τα στάδια της έναρξης των διαπραγματεύσεων και της εξέλιξής τους σχετικά με τις συνέπειες των συμφωνιών επανεισδοχής και θεωρήσεων και την επίδρασή τους στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ασύλου.

Οι στόχοι και το επίσημο πλαίσιο αυτών των κοινοτικών συμφωνιών επανεισδοχής δικαιολογούν το γιατί πρέπει να ενημερώνεται το ΕΚ για τον αντίκτυπο της εφαρμογής τους στα κράτη μέλη. Θα χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επαναπροωθούμενων μεταναστών, την εθνικότητα, το καθεστώς, τη μέση περίοδο αναμονής μεταξύ της συλλήψεως, της αιτήσεως επανεισδοχής και της μεταφοράς κλπ., προκειμένου να συντάσσεται ετήσια έκθεση, η οποία πρέπει να παρουσιάζεται στο ΕΚ στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων.

Στις συμφωνίες απλούστευσης πρέπει να προστεθούν ένας μηχανισμός παρακολούθησης και μια ανασταλτική ρήτρα, η οποία θα επιτρέπει στην ΕΕ να αναστέλλει οποτεδήποτε την εφαρμογή της συμφωνίας σε περίπτωση δυσκολιών στην εφαρμογή ή απρόσμενων πολιτικών εξελίξεων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (4.10.2007)

προς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
(COM0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Erik Meijer

app

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων χαιρετίζει τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, για την οποία οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της συμφωνίας για την απλούστευση των θεωρήσεων.

Η συμφωνία παρέχει τη δυνατότητα σε αμφοτέρους τους εταίρους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, θεσπίζοντας νομικά δεσμευτικούς κανόνες στις διαδικασίες επανεισδοχής.

Η συμφωνία θα έχει συνέπειες ευρείας εμβέλειας για τη συνοριακή διαχείριση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Για να υπάρξει ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία αυτή, η χώρα θα πρέπει να ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητές της στο πεδίο του ελέγχου, της διαχείρισης και της αστυνόμευσης των συνόρων. Είναι υψίστης σημασίας να εξασφαλισθεί ότι στις διαδικασίες επανεισδοχής θα υπάρχει πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων.

Οι προσπάθειες που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις θα ασκήσουν πίεση στους οικονομικούς και τους ανθρώπινους πόρους της χώρας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον πρέπει να παρασχεθούν πρόσθετοι πόροι από το προενταξιακό μέσο, τόσο υπό μορφήν οικονομικής ενίσχυσης, όσο και ως τεχνική βοήθεια και μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε να διευκολυνθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτή η διεργασία. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί με δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ και ιδίως με δραστηριότητες των κρατών μελών που γειτνιάζουν με την εν λόγω περιφέρεια. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να συνδράμουν ανταλλάσσοντας την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα του ελέγχου των συνόρων και της διαχείρισης της μετανάστευσης. Εν κατακλείδι, είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την πλήρη και ταχεία εφαρμογή της συμφωνίας.

******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.9.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Erik Meijer

12.9.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.10.2007

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.10.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.9.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

24.9.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

24.9.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2007

2.10.2007

9.10.2007

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson

Ημερομηνία κατάθεσης

12.10.2007