MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä

12.10.2007 - (KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS)) - *

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Adina-Ioana Vălean

Menettely : 2007/0147(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0381/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0381/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä

(KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (KOM(2007)0432)[1],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0300/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6‑0381/2007),

1.  hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hallituksille ja parlamenteille.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

Euroopan parlamenttia kuullaan kahden toisistaan riippuvaisen ja samanaikaisen sopimuksen tekemisestä Länsi-Balkanin maiden kanssa: takaisinottosopimuksesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Montenegron kanssa, sekä lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä koskevasta sopimuksesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Albanian kanssa (Albanian kanssa on tehty takaisinottoa koskeva sopimus jo vuonna 2005).

Thessalonikissa 21. kesäkuuta 2003 pidetyssä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokouksessa korostettiin, että laittoman maahanmuuton hallinta edellyttää sitä, että Länsi-Balkanin maiden tehdään viisumien myöntämisen helpottamista koskevat sopimukset ja takaisinottosopimukset.

Esittelijä pitää mainittuja sopimuksia myönteisinä ja korostaa Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävien sopimusten merkitystä, koska ne ovat hyödyttävät kumpaakin osapuolta: sekä EU:ta että tätä EU:n kannalta strategisen tärkeää aluetta, mikä johtuu siitä, että alueella on kaksi ehdokasvaltiota (Kroatialle ja entiselle Jugoslavian tasavalta Makedonialle on myönnetty ehdokasvaltion asema).

Mainittujen viisumimenettelyä helpottavien sopimusten tekemistä on pidettävä merkittävänä askeleena, joka voi rohkaista Länsi-Balkanin maita panemaan täytäntöön asianmukaiset uudistukset ja vahvistamaan yhteistyötään alueellisella tasolla sekä EU:n kanssa aloilla, joita ovat oikeusvaltion vahvistaminen, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunta sekä Länsi-Balkanin maiden rajavalvonnan ja matkustusasiakirjojen valvonnan hallinnollisten valmiuksien tehostaminen erityisesti biometristen tunnisteiden käyttöönoton avulla.

Hyvin toimiva maahanmuuttojärjestelmä vaatii tehokkaita takaisinottosopimuksia, ja toisaalta viisumimenettelyn helpottamista koskevien sopimusten tekeminen edellyttää takaisinottosopimusten voimassaoloa. EU:n olisi kuitenkin harkittava myös muiden välineiden käyttämistä takaisinottosopimuksen tekemisen ja täytäntöönpanon edistämiseksi esimerkiksi asiaan liittyvien poliittisten, taloudellisten, kaupallisten tai kehityspoliittisten toimien avulla.

Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että päättäessään viisumimenettelyn helpottamista koskevien neuvottelujen käynnistämisestä kolmansien maiden kanssa EY ottaa huomioon YOS-tekijät, mukaan luettuina rajavalvonta, asiakirjaturvallisuus, maahanmuutto ja turvapaikat, terrorismin torjunta, järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio. Todellisuudessa Albanian, Montenegron, entisen Jugoslavia tasavalta Makedonian, Serbian sekä Bosnian ja Hertsegovinan haasteet edellä mainituilla aloilla ovat maakohtaisia, minkä vuoksi eriytetty lähestymistapa on välttämätön.

Esittelijä suhtautuu kuitenkin edelleen hyvin kriittisesti Euroopan parlamentin hyvin rajoitettuun rooliin mainittujen sopimusten tekemisessä, mikä on valitettavaa, koska se lisää EU:n toimielinten ja EU:n kansalaisten välistä demokratiavajetta. Nämä asiat vaikuttavat suoraan EU:n kansalaisiin, mutta siitä huolimatta Euroopan parlamentille ei valitettavasti ole annettu mitään tietoja takaisinottosopimuksia ja viisumenettelyn helpottamista koskevien neuvottelujen käynnistämisestä, neuvottelujen kulusta eikä sopimusten vaikutuksista ihmisoikeuksien ja turvapaikkaoikeuksien suojaamiseen.

Näiden takaisinottoa koskevien yhteisön sopimusten tavoitteet ja viralliset kehykset edellyttävät sitä, että Euroopan parlamentille tiedotetaan sopimusten täytäntöönpanon vaikutuksista jäsenvaltioissa. Palautettujen maahanmuuttajien lukumäärää, kansallisuutta, keskimääräistä odotusaikaa pidätyksen jälkeen sekä takaisinottopyyntöä ja siirtämistä jne. koskevat tiedot olisi toimitettava parlamentille vuosikertomuksena parlamentin käsittelyä varten.

Viisumimenettelyn helpottamista koskeviin sopimuksiin olisi sisällytettävä seurantamekanismi ja sopimuksen keskeyttämistä koskeva lauseke, jonka avulla EU voi koska tahansa keskeyttää sopimuksen täytäntöönpanon odottamattoman poliittisen kehityksen vuoksi tai sen perusteella, että sopimuksen täytäntöönpanossa on ongelmia.

ulkoasiainvaliokunnaN LAUSUNTO  (4.10.2007)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemisestä
(KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

Valmistelija: Erik Meijer

app

LYHYET PERUSTELUT

Ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisenä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen takaisinottosopimuksen tekemistä samanaikaisesti viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisen kanssa.

Sopimuksen myötä kummatkin osapuolet voivat vahvistaa yhteistyötään maahanmuuton hallinnan alalla ja erityisesti laittoman maahanmuuton torjunnassa, koska sopimus sisältää oikeudellisesti sitovat takaisinottomenettelyjä koskevat säännöt.

Sopimus vaikuttaa monella tavalla entisen Jugoslavian tasavalta Makedonian rajahallintaan. Voidakseen täyttää kaikki sopimuksesta aiheutuvat velvoitteensa asianomaisen maan on huomattavasti tehostettava valmiuksiaan rajavalvonnan, rajahallinnan ja rajakontrollin aloilla. On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että takaisinottomenettelyissä kunnioitetaan täydellisesti ihmisoikeuksia ja turvapaikan hakijoiden ja pakolaisten suojelua koskevia kansainvälisen oikeuden velvoitteita.

Mainittujen velvoitteiden noudattaminen rasittaa asianomaisen maan rahoitus- ja henkilöstöresursseja. Tästä syystä olisi myönnettävä lisätukea liittymistä valmistelevan välineen varoista tarkoituksena edistää mainittua prosessia mahdollisimman suuressa määrin teknisen avun ja taitotiedon siirtämisen avulla. Edellä mainittua olisi täydennettävä jäsenvaltioiden, erityisesti alueeseen rajoittuvin jäsenvaltioiden toimilla. EU:n jäsenvaltiot voisivat auttaa jakamalla rajavalvontaa ja maahanmuuton hallintaa koskevaa asiantuntemustaan. Loppujen lopuksi sopimuksen nopea ja täydellinen täytäntöönpano on Euroopan unionin etujen mukaista.

******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen takaisinottosopimus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

LIBE

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

24.9.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Erik Meijer

12.9.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

3.10.2007

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.10.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen takaisinottosopimus

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.9.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

24.9.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

24.9.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

10.9.2007

2.10.2007

9.10.2007

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

12.10.2007