POROČILO o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu

12.10.2007 - (KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Adina-Ioana Vălean

Postopek : 2007/0147(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0381/2007
Predložena besedila :
A6-0381/2007
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu

(KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Sklepa Sveta (KOM2007)0432)[1],

–   ob upoštevanju člena 63(3)(b) in prvega stavka prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0300/2007),

–   ob upoštevanju členov 51 in 83(7) poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6‑0381/2007),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.

  • [1]  Še ni objavljeno v UL.

OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je vključen v postopek posvetovanja o odobritvi sklenitve dveh medsebojno pogojenih in vzporednih sporazumov z državami zahodnega Balkana: sporazumov o ponovnem sprejemu z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Črno goro ter sporazumov o poenostavitvi izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro in Albanijo (Albanija je sporazum o ponovnem sprejemu sklenila že leta 2005).

Vrh EU-Zahodni Balkan je 21. junija 2003 v Solunu ponovno potrdil pomen, ki ga imata zaradi vprašanj preseljevanja sporazum o vizumskih olajšavah in sporazum za ponovni sprejem za države zahodnega Balkana.

Poročevalka pozdravlja in poudarja pomen, ki jih imajo za zahodni Balkan ti sporazumi, ki jih je treba obravnavati kot paket, koristen za obe strani: za EU in za regijo strateškega pomena za EU, ki vključuje države z obeti za članstvo v EU (Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija imata status kandidatke).

Sprejem takšnih sporazumov za vizumske olajšave mora biti obravnavan kot pomemben korak, ki lahko države zahodnega Balkana spodbudi k izvajanju ustreznih reform in k okrepitvi sodelovanja na regionalni ravni ter z EU na področjih kot je krepitev pravne države, boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter k povečanju upravnih zmogljivosti pri nadzoru meja in varnosti dokumentov s pomočjo uvajanja biometričnih označevalcev.

Dobro delujoč sistem priseljevanja zahteva učinkovite sporazume za ponovni sprejem in noben sporazum za vizumske olajšave ne bi smel biti sprejet brez predhodnega sprejema sporazuma za ponovni sprejem. Kljub temu bi morala EU razmisliti tudi o uporabi drugih instrumentov za dosego sprejetja in izvajanja sporazuma za ponovno sprejetje, na primer političnih, gospodarskih, trgovinskih ali povezanih z razvojno politiko.

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da ES upošteva kazalce Sveta za pravosodje in notranje zadeve pri odločanju o odprtju pogajanj o vizumskih olajšavah s tretjimi državami, kot je upravljanje meja, varnost dokumentov, preseljevanje in azil, boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in korupciji. Albanija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija ter Srbija, Bosna in Hercegovina se soočajo z lastnimi, specifičnimi problemi na teh področjih, za katere je potreben diferenciran pristop.

Poročevalka je vseeno zelo kritična do zelo omejene vloge, ki jo Evropski parlament igra pri sprejemanju tovrstnih sporazumov; to je obžalovanja vredno dejstvo, ki povečuje demokratični primanjkljaj med evropskimi institucijami in državljani. Ta vprašanja imajo neposreden vpliv na državljane EU in Evropski parlament na žalost na nobeni stopnji ni obveščen o pričetku pogajanj, njihovem poteku, o učinku sporazumov za ponovni sprejem in o vizumskih olajšavah ter o posledicah teh sporazumov v smislu človekovih pravic in pravic do azila.

Zaradi ciljev in formalnega okvira teh sporazumov Skupnosti za ponovni sprejem mora Evropski parlament biti obveščen o učinku posledic teh sporazumov v državah članicah. Podatki o številu vrnjenih migrantov, njihovi narodnosti, statusu, povprečni čakalni dobi med aretacijo, prošnjo za ponovni sprejem, premestitvijo itd. so potrebni za pripravo letnega poročila, ki naj bi bilo Parlamentu predstavljeno za razpravo.

V sporazume o vizumskih olajšavah je treba vključiti nadzorne mehanizme in suspenzivno klavzulo, da EU lahko kadarkoli prekine izvajanje sporazuma, če pride do težav pri izvajanju ali do nepričakovanih političnih dogodkov.

MNENJE Odbora za zunanje zadeve (4.10.2007)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu
(KOM(2007)0432 – C6‑0300/2007 – 2007/0147(CNS))

Pripravljavec mnenja: Erik Meijer

app

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za zunanje zadeve pozdravlja sklenitev sporazuma o ponovnem sprejemu med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, o katerem so pogajanja potekala vzporedno s pogajanji o sporazumu o poenostavitvi vizumskih postopkov.

Sporazum obema partnerkama omogoča okrepitev sodelovanja na področju upravljanja z migracijami, še posebej pri boju proti nezakonitemu priseljevanju, v postopke ponovnega sprejema pa uvaja pravno zavezujoča pravila.

Sporazum bo imel obsežne posledice za upravljanje z mejami v Republiki Črni gori. Za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma, mora država povečati svoje zmogljivosti v zvezi z nadzorom in upravljanjem meje ter policijsko dejavnostjo na meji. Izjemno pomembno je zagotoviti, da se s postopki ponovnega sprejema v celoti spoštujejo pravice in dolžnosti, ki jih mednarodno pravo opredeljuje na področju človekovih pravic ter varstva prosilcev za azil in beguncev.

Prizadevanja za izpolnjevanje obveznosti bodo obremenila finančne in človeške vire države. Zato bi bilo treba zagotoviti dodatna sredstva iz predpristopnega instrumenta, da se v največji možni meri spodbudi ta proces, tako v obliki finančne podpore kot tudi tehnične pomoči in prenosa strokovnega znanja. To bi morale dopolnjevati dejavnosti držav članic, zlasti tistih, ki mejijo na regijo. Države članice EU bi lahko pomagale tako, da bi posredovale svoje znanje na področju nadzora mej in upravljanja migracij. Navsezadnje je v interesu Evropske unije, da podpre popolno in čimprejšnje izvajanje sporazuma.

******

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da predlaga sprejetje predloga Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Pristojni odbor

LIBE

Mnenje pripravil

 Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.9.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

 Datum imenovanja

Erik Meijer

12.9.2007

 

 

Obravnava v odboru

3.10.2007

 

 

 

Datum sprejetja

3.10.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

POSTOPEK

Naslov

Sporazum med ES in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo o ponovnem sprejemu

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0432 - C6-0300/2007 - 2007/0147(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.9.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

24.9.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

24.9.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Obravnava v odboru

10.9.2007

2.10.2007

9.10.2007

 

Datum sprejetja

9.10.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson