Pranešimas - A6-0383/2007Pranešimas
A6-0383/2007

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

  12.10.2007 - (COM(2007)0421 – C6‑0294/2007 – 2007/0159(CNS)) - *

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėja: Adina-Ioana Vălean

  Procedūra : 2007/0159(CNS)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0383/2007
  Pateikti tekstai :
  A6-0383/2007
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

  (COM(2007)0421 – C6‑0294/2007 – 2007/0159(CNS))

  (Konsultavimosi procedūra)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0421)[1],

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius ir 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį,

  –   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0294/2007),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6‑0383/2007),

  1.  pritaria susitarimo sudarymui;

  2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos parlamentams ir vyriausybėms.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Su Europos Parlamentu konsultuojamasi dėl dviejų tarpusavyje susijusių ir paralelių susitarimų su Vakarų Balkanų šalimis: dėl susitarimų su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Juodkalnija dėl readmisijos ir dėl susitarimų su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Albanija dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo (susitarimas dėl readmisijos su Albanija jau sudarytas 2005 m.).

  ES ir Vakarų Balkanų šalių aukščiausiojo lygio susitikime, kuris įvyko 2003 m. birželio 21 d. Salonikuose, dar kartą pabrėžta, kaip svarbu, kad siekiant spręsti nelegalios imigracijos problemas, Vakarų Balkanų šalys sudarytų vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir readmisijos susitarimus.

  Pranešėja palankiai vertina šiuos susitarimus, pabrėžia jų svarbą Vakarų Balkanų šalims ir mano, kad reikia nepamiršti, jog šie teisės aktai naudingi abiem susitarimo šalims – ir ES, ir šiam ES strategiškai svarbiam regionui, į kurį įeina šalys, turinčios galimybių tapti ES narėmis (Kroatijai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai suteiktas šalių kandidačių statusas).

  Tokių susitarimų dėl vizų išdavimo supaprastinimo sudarymas turi būti laikomas svarbiu žingsniu, kuris gali paskatinti Vakarų Balkanų šalis įgyvendinti svarbias reformas ir sustiprinti jų regioninį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su ES tokiose srityse kaip teisinės valstybės stiprinimas, kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija ir, įdiegus biometrines tapatybės nustatymo priemones, padidinti minėtųjų šalių administracinius pajėgumus sienų kontrolės ir dokumentų saugumo srityse.

  Norint, kad imigracijos sistema gerai veiktų, reikia veiksmingų readmisijos susitarimų, ir kol nesudaryti readmisijos susitarimai, vizų išdavimo supaprastinimo susitarimai neturi būti sudaromi. Vis dėlto ES taip pat turėtų apsvarstyti galimybę naudoti kitas, t. y. politines, ekonomines, prekybos ar su plėtros politika susijusias priemones, siekiant sudaryti ar įgyvendinti readmisijos susitarimą.

  Pranešėja palankiai vertina tai, kad EK, spręsdama, ar pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, atsižvelgia į tam tikrus teisingumo ir vidaus reikalų aspektus, pvz.: sienų valdymas, dokumentų saugumas, migracija ir prieglobsčio suteikimas, kova su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Iš tiesų, Albanija, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, Bosnija ir Hercegovina susiduria su vien joms būdingomis šių sričių problemomis ir jas spręsti reikia skirtingai.

  Tačiau pranešėja itin kritiškai vertina labai ribotą Europos Parlamento vaidmenį sudarant tokius susitarimus, apgailestaudama dėl liūdnos padėties, dėl kurios didėja demokratijos atotrūkis tarp Europos institucijų ir jos piliečių. Šios problemos turi tiesioginės įtakos ES piliečiams ir, deja, jokiu pasirengimo deryboms ar pačių derybų etapu EP nėra informuojamas apie readmisijos ir vizų išdavimo susitarimų padarinius ir šių susitarimų poveikį žmogaus teisėms ir prieglobsčio teisei.

  Šių Bendrijos susitarimų dėl readmisijos tikslais ir formaliu pagrindu pateisinamas reikalavimas informuoti EP apie susitarimų įgyvendinimo poveikį valstybėse narėse. Norint parengti metinį pranešimą, kuris turėtų būti pateiktas svarstyti Europos Parlamentui, reikia informacijos apie grąžintų migrantų skaičių, jų pilietybę, statusą, vidutinį laukimo laikotarpį nuo sulaikymo, readmisijos prašymo iki perdavimo, ir pan.

  Į vizos išdavimo supaprastinimo susitarimus turi būti įtrauktos nuostatos dėl stebėsenos mechanizmo bei laikino galiojimo išlyga, siekiant suteikti ES galimybę bet kuriuo metu dėl iškilusių įgyvendinimo sunkumų ar netikėtų politinių įvykių sustabdyti susitarimo taikymą.

  UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (4.10.2007)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo
  (COM(2007)0421 – C6‑0294/2007 – 2007/0159(CNS))

  Nuomonės referentas: Erik Meijer

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Europos Parlamentas nuolat ragino supaprastinti griežtą vizų išdavimo tvarką, taikytą buvusios Jugoslavijos šalims. Ši tvarka labai skiriasi nuo tvarkos, kuri Jugoslavijos piliečiams buvo taikyta iki karo pradžios, ir labai pakenkė Pietryčių Europos šalių socialinei ir ekonominei raidai.

  Užuot atlikęs pagrindinę funkciją, t. y. stabdęs vietinių nusikalstamų tinklų veiklos plitimą už regiono ribų, šis režimas neleido sąžiningiems studentams, mokslininkams, tyrinėtojams ir verslininkams užmegzti glaudesnių ryšių su partneriais ES šalyse. Buvo juntama izoliacija, nepelnyta diskriminacija, priverstinis gyvenimas tarsi getuose, tai ypač palietė jaunimą ir slopino europinį identitetą. Jaunimo nuomone, Europa – tai klestinti visuomenė, kuriai jis norėtų priklausyti, tačiau jaučiasi atstumtas.

  Tuo laikotarpiu nusikaltėliai išplėtė savo tinklus, sudarė susitarimus su nusikalstamomis organizacijomis ES valstybėse narėse ir išplėtė savo veiklą mūsų teritorijose: ir visa tai vyksta nepaisant dabartinių vizų apribojimų.

  Taigi pagrįstai galima suabejoti pačiais vizų politikos, kurią Sąjunga iki šiol taiko Pietryčių Europos valstybėms, pagrindais. Reikėtų skirti daug daugiau dėmesio regioniniam bendradarbiavimui kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir prekyba žmonėmis, skirti didesnį finansavimą ir rengti programas siekiant pagerinti infrastruktūrą, personalo mokymą ir padidinti atlyginimus, įdiegti pažangesnes technologijas. Visa tai nemažai kainuoja ir būtent šioje srityje Sąjunga turėtų parodyti solidarumą. Atsižvelgiant ne tik į minėtųjų šalių, bet ir į Sąjungos interesus, reikėtų formuoti veiksmingesnes, patikimas ir nekorumpuotas pasienio kontrolės pajėgas, policiją ir valstybės valdymo institucijas. Taigi reikėtų padidinti paramą pagal pasirengimo narystei priemonę ir šiam tikslui skirti papildomai lėšų.

  Teikdama tokią pagalbą (techninę ir finansinę) Sąjunga padėtų šioms šalims atitikti reikalavimus, keliamus norint žengti kitą žingsnį, – palengvinti vizų režimą. Europos Parlamentas, ypač Užsienio reikalų komitetas, tvirtai pritaria nuostatai, kad kaip įmanoma greičiau, bet atsižvelgiant į technines galimybes, būtų panaikinti vizų reikalavimai regiono piliečiams. Mūsų nuomone, tai būtų akivaizdus ženklas, kad minėtosios šalys priklauso Europai. Tai paskatintų ryžtingus šių valstybių veiksmus įgyvendinant reformas, kurios ateityje padės joms tapti lygiavertėmis Europos Sąjungos narėmis.

  ******

  Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl trumpalaikių vizų

  Nuorodos

  COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)

  Atsakingas komitetas

  LIBE

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  24.9.2007

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Erik Meijer

  12.9.2007

   

   

  Svarstymas komitete

  3.10.2007

   

   

   

  Priėmimo data

  3.10.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl trumpalaikių vizų

  Nuorodos

  COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)

  Konsultacijos su EP data

  18.9.2007

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  LIBE

  24.9.2007

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AFET

  24.9.2007

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Adina-Ioana Vălean

  10.9.2007

   

   

  Svarstymas komitete

  10.9.2007

  2.10.2007

   

   

  Priėmimo data

  9.10.2007

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  24

  3

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson