RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

12.10.2007 - (COM(2007)0421 – C6‑0294/2007 – 2007/0159(CNS)) - *

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
Raportoare: Adina-Ioana Vălean

Procedură : 2007/0159(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0383/2007
Texte depuse :
A6-0383/2007
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

(COM(2007)0421 – C6‑0294/2007 – 2007/0159(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2007)0421)[1],

–   având în vedere articolul 62 alineatul (2) litera (b) punctele (i) şi (ii) şi articolul 300 primul paragraf prima teză din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 300  alineatul (3) primul paragraf din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6‑0294/2007),

–   având în vedere articolul 51 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne şi avizul Comisiei pentru afaceri externe (A6‑0383/2007),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite poziţia Parlamentului Consiliului şi Comisiei; precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

  • [1]  Nepublicată încă în JO.

EXPUNERE DE MOTIVE

The European Parliament is consulted on the approval of the conclusion of two mutually conditional and parallel agreements with the Western Balkans: Readmission agreements with the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro, and agreements with the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Albania on the facilitation of issuance of short-stay visa (Albania having already concluded a readmission agreement in 2005).

The EU-Western Balkans Summit held in Thessaloniki on 21 June 2003 reaffirmed the importance for the Western Balkan countries of concluding visa facilitation and readmission agreements for coping with illegal migration issues.

The rapporteur welcomes and underlines the importance of these agreements for the Western Balkans that need to be seen as a package that benefit both sides; the EU and this region of strategic importance to the EU, which includes countries that hold an EU membership perspective (Croatia and the former Yugoslav Republic of Macedonia having been granted candidate status).

The conclusion of such agreements on visa facilitation must be seen as an important step that can encourage the Western Balkan countries to implement relevant reforms and reinforce their cooperation at regional level and with the EU in areas such as strengthening the rule of law, fighting organised crime and corruption, and increasing their administrative capacity as regards border control and the security of documents by introducing biometric identifiers.

A well-functioning immigration system requires effective readmission agreements, and no visa facilitation agreement should be concluded if no readmission agreements are in place. However the EU should also consider making use of other instruments to achieve the conclusion and implementation of a readmission agreement, e.g. political, economic, commercial or development policy related.

The rapporteur welcomes the fact that the EC takes account of JHA factors in deciding whether to open negotiations on visa facilitation with third countries, such as border management, document security, migration and asylum, fight against terrorism, organized crime and corruption. Indeed, Albania, Montenegro, the Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina each face specific challenges in these areas that need a differentiated approach.

The rapporteur remains however very critical of the very limited role of the European Parliament in the conclusion of such agreements, a regrettable fact that increases the democratic deficit between the European institutions and its citizens. These issues have direct implications for the EU citizens and the EP is unfortunately not informed at any stage of the opening of negotiations, during the negotiations, as regards the impact of readmission and visa agreements and its implications in terms of human rights and asylum rights.

The objectives and the formal framework of these Community agreements of readmission justify that the EP be informed of the impact of its implementation in the Member States. Information as regards the number of returned migrants, nationality, status, average waiting period between the arrest, readmission request and transfer, etc., are needed to draw up an annual report that should be presented to the EP in view of a debate.

A monitoring mechanism and a suspension clause ought to be included in the visa facilitation agreements to allow the EU to suspend, at any time, the application of the agreement in case of difficulties in respect of implementation or unexpected political developments.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (4.10.2007)

destinat Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind facilitarea eliberării vizelor de scurtă şedere

(COM(2007)0421 – C6‑0294/2007 – 2007/0159(CNS))

Raportor pentru aviz: Erik Meijer

app

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Parlamentul European a solicitat, în mod sistematic, simplificarea regimului european draconic de eliberare a vizelor, impus ţărilor din fosta Iugoslavie. Acest regim, care contrastează foarte mult cu condiţiile de care au beneficiat cetăţenii iugoslavi înainte de război, s-a dovedit a fi deosebit de dăunător dezvoltării sociale şi economice a ţărilor din sud-estul Europei.

În loc să servească scopului său iniţial, şi anume acela de a împiedica reţelele criminale locale să îşi extindă activităţile în afara regiunii, acesta a împiedicat studenţii cinstiţi, profesorii universitari, cercetătorii şi oamenii de afaceri să întreţină contacte strânse cu parteneri din ţările membre UE. A predominat un sentiment de izolare, discriminare nemeritată şi segregare, în special în rândul celor mai tineri, lucru care le-a afectat identitatea europeană. Europa este o societate prosperă, din care aceştia doresc să facă parte, însă se simt respinşi.

În acelaşi timp, infractorii şi-au extins reţelele, au încheiat alianţe cu organizaţii similare din statele membre ale UE şi şi-au extins activităţile în teritoriile noastre, toate acestea în ciuda restricţiilor în vigoare în materie de vize.

Prin urmare, este legitim să punem sub semnul întrebării însăşi bazele politicii în materie de vize pe care Uniunea a aplicat-o în cazul ţărilor din Europa de Sud-Est. Ar trebui să se pună mai mult accentul pe cooperarea regională în lupta împotriva crimei organizate şi a traficului ilegal şi să se canalizeze mai multe fonduri şi programe pentru îmbunătăţirea echipamentelor, formare şi o mai bună remunerare a personalului, precum şi pentru promovarea unor tehnologii mai sofisticate. Toate acestea necesită fonduri, iar Uniunea ar trebuie să fie solidară. Nu este doar în interesul acestor ţări, ci şi al Uniunii să dezvolte forţe de control la frontieră, o poliţie şi o administraţie publică eficiente, viabile şi în care să nu existe cazuri de corupţie. Prin urmare, ajutorul acordat în cadrul instrumentului de preaderare ar trebui intensificat, prin alocarea de fonduri suplimentare.

Punând la dispoziţie un astfel de sprijin (financiar şi tehnic), Uniunea le-ar permite acestor ţări să îndeplinească cerinţele pentru depăşirea următoarei etape: liberalizarea vizelor. Parlamentul European şi, în special, Comisia pentru afaceri externe, au susţinut cu tărie eliminarea cât de curând posibil, luând în considerare aspectele de ordin tehnic, a vizelor pentru cetăţenii din această regiune. În opinia noastră, aceasta ar constitui o dovadă tangibilă că aceste ţări aparţin Europei. Acest lucru le-ar încuraja să ia măsuri ferme în vederea adoptării reformelor care le vor conduce, în cele din urmă, la dobândirea statutului de membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene.

******

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, să propună aprobarea propunerii Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind vizele de scurtă şedere

Referinţe

COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)

Comisia competentă în fond

LIBE

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

AFET

24.9.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz:

      Data numirii

Erik Meijer

12.9.2007

 

 

Examinare în comisie

3.10.2007

 

 

 

Data adoptării

3.10.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Vittorio Agnoletto, Christopher Beazley, Monika Beňová, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Vytautas Landsbergis, Willy Meyer Pleite, Samuli Pohjamo, Libor Rouček, Katrin Saks, Jacek Saryusz-Wolski, Gitte Seeberg, Ari Vatanen, Josef Zieleniec

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Rihards Pīks, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

PROCEDURĂ

Titlu

Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei privind vizele de scurtă şedere

Referinţe

COM(2007)0421 - C6-0294/2007 - 2007/0159(CNS)

Data consultării PE

18.9.2007

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

LIBE

24.9.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

AFET

24.9.2007

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Adina-Ioana Vălean

10.9.2007

 

 

Examinare în comisie

10.9.2007

2.10.2007

 

 

Data adoptării

9.10.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

3

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giuseppe Castiglione, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Elly de Groen-Kouwenhoven, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Claude Moraes, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Adina-Ioana Vălean, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Simon Busuttil, Charlotte Cederschiöld, Evelyne Gebhardt, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Eva-Britt Svensson