DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)

12. 10. 2007 - (9388/2/2007 – C6‑0261/2007 – 2005/0211(COD)) - ***II

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Marie-Noëlle Lienemann

Postup : 2005/0211(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0389/2007
Předložené texty :
A6-0389/2007
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o společném postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)

(9388/2/2007 – C6‑0261/2007 – 2005/0211(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na společný postoj Rady (9388/2/2007 – C6‑0261/2007),

–   s ohledem na stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0505)[2],

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

–   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6‑0389/2007),

1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Společný postoj RadyPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2

(2) Je zjevné, že tlaky na přírodní mořské zdroje a poptávka po ekologických službách týkajících se moří jsou často příliš silné a že Společenství musí omezit svůj dopad na mořské vody.

(2) Je zjevné, že tlaky na přírodní mořské zdroje a poptávka po ekologických službách týkajících se moří, například absorpci odpadů, jsou příliš silné a že Společenství musí omezit svůj dopad na mořské vody uvnitř a vně území Společenství.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 3

(3) Mořské prostředí je vzácné dědictví, které je třeba chránit, uchovávat a, je-li to možné, obnovovat, přičemž konečným cílem je zachovat biologickou rozmanitost a zajistit různorodost a dynamiku oceánů a moří, které jsou čisté, zdravé a produktivní. V tomto ohledu by tato směrnice měla být pilířem životního prostředí v rámci budoucí námořní politiky Evropské unie.

(3) Mořské prostředí je vzácné dědictví, které je třeba chránit, uchovávat a obnovovat, přičemž konečným cílem je zachovat biologickou rozmanitost a zajistit různorodost a dynamiku oceánů a moří, které jsou čisté, zdravé a produktivní. V tomto ohledu by tato směrnice měla být pilířem životního prostředí v rámci budoucí námořní politiky Evropské unie a měla by mimo jiné prosazovat začlenění environmentálních otázek do všech příslušných oblasti politiky.

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 10

(10) Každý členský stát by tedy měl vypracovat strategii pro své mořské vody, která je specifická pro jeho vlastní vody, avšak odráží celkové souvislosti příslušné mořské oblasti nebo podoblasti. Vrcholem strategií pro mořské prostředí by mělo být provádění programů opatření určených k dosažení nebo zachování dobrého stavu prostředí. Od členských států by však nemělo být vyžadováno, aby podnikaly zvláštní kroky, pokud mořské prostředí není významně ohroženo nebo pokud by náklady byly neúměrné riziku, jemuž je mořské prostředí vystaveno za předpokladu, že je rozhodnutí nepřijímat opatření řádně odůvodněno.

(10) Proto je vhodné, aby členské státy, které sdílejí mořskou oblast, zajistily pro každou oblast nebo podoblast vytvoření jedné společné strategie pro mořské vody spadající pod jejich svrchovanost či jurisdikci. Každý členský stát by měl vypracovat mořskou strategii pro své evropské vody, která je sice specifická pro jeho vlastní vody, avšak odráží celkové souvislosti příslušné mořské oblasti. Vrcholem strategií pro mořské prostředí by mělo být provádění programů opatření určených k dosažení dobrého stavu prostředí. Od členských států by však nemělo být vyžadováno, aby podnikaly zvláštní kroky, pokud mořské prostředí není významně ohroženo nebo pokud by náklady byly neúměrné riziku, jemuž je mořské prostředí vystaveno za předpokladu, že je rozhodnutí nepřijímat opatření řádně odůvodněno.

(pozměňovací návrh 9 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zdůrazňuje skutečnost, že by členské státy měly zajistit vytvoření jedné společné strategie pro každou oblast či podoblast.

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 19

(19) Pro dosažení cílů této směrnice je rozhodující zajistit začlenění cílů ochrany, opatření pro řízení a činností v rámci sledování a posuzování stanovených pro chráněné mořské oblasti, které mohou členské státy chtít označit za součást programů opatření.

(19) Pro dosažení cílů této směrnice je rozhodující zajistit začlenění cílů ochrany, opatření pro řízení a sledovacích a hodnotících činností stanovených pro chráněné mořské oblasti do strategií pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 19a (nový)

 

(19a) Je také třeba brát v úvahu biologickou rozmanitost a potenciál podmořského výzkumu hlubinného mořského prostředí nejvzdálenějších regionů, přičemž by v rámci konkrétních programů měla být poskytována podpora vypracování vědeckých studií za účelem lepší charakterizace hlubinných mořských ekosystémů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 13 v prvním čtení EP.

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 21

(21) Jako první krok přípravy programů opatření by měly členské státy v celé mořské oblasti nebo podoblasti provést analýzu vlastností jejich mořských vod a tlaků a dopadů na ně, která určí hlavní tlaky a dopady na tyto vody, a ekonomickou a sociální analýzu jejich využití a nákladů souvisejících se zhoršováním mořského prostředí. Jako základ pro své analýzy mohou využít posouzení již provedená v souvislosti s regionálními úmluvami pro mořské prostředí.

(21) Jako první krok přípravy programů opatření by měly členské státy v celé mořské oblasti nebo podoblasti provést analýzu vlastností a funkcí jejich mořských vod a tlaků a dopadů na ně, která určí hlavní tlaky a dopady na tyto vody, a ekonomickou a sociální analýzu jejich využití a nákladů souvisejících se zhoršováním mořského prostředí. Jako základ pro své analýzy mohou využít posouzení již provedená v souvislosti s regionálními úmluvami pro mořské prostředí.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 15 v prvním čtení EP.

Pozměňovací návrh 7

Bod odůvodnění 22

(22) Na základě těchto analýz by pak měly členské státy stanovit soubor vlastností, jaké musí mít jejich mořské vody pro dobrý stav prostředí. Pro tyto účely je vhodné stanovit vytvoření kritérií a metodických norem s cílem zajistit jednotnost a umožnit srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo.

(22) Na základě těchto analýz by pak měly členské státy stanovit soubor vlastností, jaké musí mít jejich mořské vody pro dobrý stav prostředí. Pro tyto účely je vhodné stanovit vytvoření kritérií a metodických norem s cílem zajistit jednotnost a umožnit srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo. Vypracování těchto kritérií a norem by mělo probíhat za účasti všech zúčastněných stran.

Odůvodnění

Pro zajištění transparentnosti.

Pozměňovací návrh 8

Bod odůvodnění 25

(25) Vzhledem k vyžadované přesnosti zaměření je vhodné, aby členské státy podnikly uvedené kroky. S cílem zajistit soudržnost činností prováděných ve Společenství jako celku a ve vztahu k závazkům na celosvětové úrovni je nezbytné, aby členské státy informovaly o podniknutých krocích Komisi, aby jí umožnily posoudit soudržnost činností v celé dotyčné mořské oblasti nebo podoblasti a případně dávat doporučení členským státům.

(25) Vzhledem k vyžadované přesnosti zaměření je vhodné, aby členské státy podnikly uvedené kroky. S cílem zajistit soudržnost činností prováděných ve Společenství jako celku a ve vztahu k závazkům na celosvětové úrovni je nezbytné, aby členské státy informovaly o podniknutých krocích Komisi, aby jí umožnily posoudit soudržnost činností v celé dotyčné mořské oblasti nebo podoblasti a případně tyto činnosti schvalovat.

Pozměňovací návrh 9

Bod odůvodnění 29

(29) Pružnost zavedená pro zvláštní případy by však měla podléhat kontrole na úrovni Společenství. Pokud jde o první zvláštní případ, je tedy vhodné, aby v průběhu posuzování byla řádně zvážena účinnost veškerých přijímaných opatření ad hoc. Navíc v případech, kdy členský stát poukazuje na činnost provedenou z nadřazených důvodů veřejného zájmu, by mělo být zajištěno, aby změny mořského prostředí, k nimž z těchto důvodů došlo, trvale nevylučovaly ani neohrožovaly dosažení dobrého stavu prostředí v dotčené mořské oblasti nebo podoblasti nebo v mořských vodách jiných členských států. Pokud se Komise domnívá, že plánovaná opatření nejsou dostatečná nebo vhodná k zajištění soudržné činnosti v celé mořské oblasti nebo podoblasti, sdělí to členským státům.

(29) Pružnost zavedená pro zvláštní případy by však měla podléhat kontrole na úrovni Společenství. Pokud jde o první typ zvláštních případů, je tedy vhodné, aby v průběhu posuzování prováděného Komisí před schválením programu opatření byla řádně zvážena účinnost veškerých přijímaných opatření ad hoc. Navíc v případech, kdy členský stát poukazuje na činnost provedenou z důvodů veřejného zájmu, by Komise měla zajistit, aby úpravy nebo změny mořského prostředí, k nimž z těchto důvodů došlo, trvale nevylučovaly ani neohrožovaly dosažení dobrého stavu prostředí v dotčené mořské oblasti nebo podoblasti nebo v mořských vodách jiných členských států.

Pozměňovací návrh 10

Bod odůvodnění 34

(34) Komise by měla předložit první hodnotící zprávu o provádění této směrnice do dvou let od obdržení všech programů opatření, v každém případě však nejpozději do roku 2021. Následné zprávy Komise by poté měly být zveřejňovány jednou za šest let.

(34) Je vhodné, aby Komise předložila první hodnotící zprávu o provádění směrnice do dvou let od obdržení všech programů opatření, v každém případě však nejpozději do roku 2017. Následné zprávy Komise by poté měly být zveřejňovány jednou za šest let.

(pozměňovací návrh 20 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 11

Bod odůvodnění 36

(36) Opatření pro řízení rybolovu by měla být přijímána pouze v rámci společné rybářské politiky, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky, a to na základě vědeckých doporučení, a proto tato opatření nejsou předmětem této směrnice. Vypouštění a emise vznikající z využití radioaktivního materiálu se řídí články 30 a 31 Smlouvy o Euratomu, a proto by se na ně tato směrnice neměla vztahovat.

(36) Opatření pro řízení rybolovu lze mimo jiné přijímat v rámci společné rybářské politiky, jak stanoví nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky, a to na základě vědeckých doporučení, a jsou rovněž předmětem této směrnice. Vypouštění a emise vznikající z využití radioaktivního materiálu se řídí Smlouvou o Euratomu, a proto se na ně tato směrnice nevztahuje.

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 21 z prvního čtení.

Odkaz pouze na články 30 a 31 Smlouvy o Euratomu, který má odůvodnit vyloučení úpravy „vypouštění a emisí vznikajících z využití radioaktivního materiálu“ z působnosti této směrnice, nezajišťuje nejvhodnější právní základ.

Pozměňovací návrh 12

Bod odůvodnění 37

(37) Společná rybářská politika by měla zohlednit dopady rybolovu na životní prostředí a cíle této směrnice.

(37) Společná rybářská politika včetně politiky obsažené v budoucí reformě by měla zohlednit dopady rybolovu na životní prostředí a cíle této směrnice.

Pozměňovací návrh 13

Bod odůvodnění 39

(39) Jelikož cílů této směrnice, totiž ochrany a zachování mořského prostředí, předcházení zhoršování jeho stavu, a je-li to možné, obnovy tohoto prostředí v oblastech postižených nepříznivými vlivy zamýšlené činnosti, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou ve výše uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(39) Jelikož cílů této směrnice, totiž ochrany a zachování mořského prostředí, předcházení zhoršování jeho stavu a obnovy tohoto prostředí v oblastech postižených nepříznivými vlivy zamýšlené činnosti, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich z důvodu rozsahu a účinků této směrnice lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou ve výše uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

Pozměňovací návrh 14

Článek 1

1. Tato směrnice stanoví rámec pro ochranu a zachování mořského prostředí, předcházení zhoršování jeho stavu, a je-li to možné, obnovu tohoto prostředí v oblastech postižených nepříznivými vlivy.

Tato směrnice stanoví rámec, v němž členské státy dosáhnou dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2017 a přijmou opatření:

Za tímto účelem jsou strategie pro mořské prostředí vypracovávány a prováděny s cílem dosažení nebo zachování dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2021.

a) na ochranu a zachování mořského prostředí a vytvoření podmínek pro jeho ozdravení, popřípadě obnovení funkce, procesů a struktury biologické rozmanitosti moří a mořských ekosystémů;

 

b) k prevenci a postupnému odstraňování znečištění mořského prostředí tak, aby nedocházelo k významnému ovlivnění nebo ohrožení biologické rozmanitosti moří, mořských ekosystémů, lidského zdraví nebo oprávněného využívání moře;

 

c) k omezení činností v mořském prostředí na udržitelnou úroveň, která neohrožuje využití a činnosti budoucích generací ani schopnost mořských ekosystémů reagovat na změny vyvolané přírodou nebo lidmi.

2. Strategie pro mořské prostředí by měly uplatňovat ekosystémový přístup k řízení lidské činnosti a současně umožňovat udržitelné využívání zboží a služeb v mořské oblasti.

 

3. Tato směrnice přispívá k soudržnosti různých politik, dohod a legislativních opatření, které se dotýkají mořského prostředí, a jejím cílem je začlenit do nich environmentální otázky.

 

(pozměňovací návrh 85 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 15

Čl. 2 odst. 1

1. Tato směrnice se použije na všechny mořské vody vymezené v čl. 3 odst. 1.

1. Tato směrnice se použije na všechny mořské vody vymezené v čl. 3 odst. 1 a přihlédne k potřebě zajistit kvalitu mořského prostředí přidružených a žadatelských států.

Odůvodnění

Škodlivé vlivy na mořské prostředí nejsou omezeny mezinárodními hranicemi ani oblastmi pravomoci. Proto je nezbytné, aby všechny zúčastněné státy úzce spolupracovaly.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 3 bod 1

1) „mořskými vodami“ vody, mořské dno a podzemí na straně směřující k moři od základní linie, od níž se měří šíře teritoriálních vod, až po nejvzdálenější hranici oblasti, ve které členský stát má nebo vykonává jurisdikci v souladu s UNCLOS, s výjimkou vod přilehlých k zemím a územím uvedeným v příloze II Smlouvy a k francouzským zámořským departementům a společenstvím. Mořské vody na straně směřující k moři od základní linie, na které se vztahuje směrnice 2000/60/ES, jsou zahrnuty pouze pokud jde o důležité prvky ochrany mořského prostředí, které jsou mimo oblast působnosti směrnice 2000/60/ES;

1) „mořskými vodami“

 

a) vody, mořské dno a podzemí na straně směřující k moři od základní linie, od níž se měří šíře teritoriálních vod, až po nejvzdálenější hranici oblasti, ve které členský stát má nebo vykonává jurisdikci v souladu s UNCLOS, s výjimkou vod přilehlých k zemím a územím uvedeným v příloze II Smlouvy a k francouzským zámořským departementům a společenstvím, a

 

b) všechny slapové vody v členských státech nebo v jejich blízkosti na straně směřující k pevnině od základní linie, od níž se měří šíře teritoriálních vod, a veškerá pevnina nebo mořské dno dočasně nebo trvale těmito vodami zalité.

 

Pobřežní vody definované směrnicí 2000/60/ES na straně od základní linie směrem k pevnině jsou rovněž zahrnuty, pokud nejsou konkrétní aspekty stavu mořského prostředí již řešeny prostřednictvím uvedené směrnice;

Pozměňovací návrh 17

Čl. 3 bod 4

4) „stavem prostředí“ celkový stav prostředí v mořských vodách s ohledem na strukturu, funkci a procesy mořských ekosystémů, které je tvoří, spolu s přirozenými fyziografickými, zeměpisnými a klimatickými činiteli, jakož i fyzikálními a chemickými podmínkami včetně těch, které vyplývají z lidských činností v dotčené oblasti;

4) „stavem prostředí“ celkový stav prostředí v mořských vodách s ohledem na strukturu, funkci a procesy mořských ekosystémů, které je tvoří, spolu s přirozenými akustickými, biologickými, fyziografickými, zeměpisnými, geologickými a klimatickými činiteli, jakož i fyzikálními a chemickými podmínkami včetně těch, které vyplývají z lidských činností v dotčené oblasti, bez ohledu na to, zda k těmto činnostem dochází uvnitř nebo vně dotčených mořských vod;

Pozměňovací návrh 18

Čl. 3 bod 5

5) „dobrým stavem prostředí“ stav prostředí mořských vod, jenž zajišťuje ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou čisté, zdravé a v rámci svých skutečných podmínek výnosné, a je-li využívání mořského prostředí na udržitelné úrovni a zaručuje tak potenciál pro využití a činnosti současných i budoucích generací, tj.:

5) „dobrým stavem prostředí“ stav prostředí mořských vod, jenž zajišťuje ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moře, které jsou čisté, zdravé a v rámci svých skutečných podmínek výnosné, a je-li využívání mořského prostředí na udržitelné úrovni a zaručuje tak potenciál pro využití a činnosti současných i budoucích generací, tj.:

a) struktura, funkce a procesy mořských ekosystémů, spolu s přirozenými fyziografickými, zeměpisnými a klimatickými činiteli, umožňují těmto ekosystémům náležitě fungovat a uchovat si svou odolnost. Jsou chráněny mořské druhy a stanoviště, předchází se úbytku biologické rozmanitosti v důsledku lidské činnosti a funkce jednotlivých biologických složek jsou v rovnováze;

a) struktura, funkce a procesy základních mořských ekosystémů, spolu s přirozenými fyziografickými, zeměpisnými, geologickými a klimatickými činiteli, umožňují těmto ekosystémům fungovat samostatným a pro ně přirozeným způsobem a uchovat si svou přirozenou odolnost vůči širší změně životního prostředí. Jsou chráněny mořské druhy a stanoviště, předchází se jejich poškozování a pokud možno je obnovována jejich struktura, funkce a procesy. Předchází se úbytku biologické rozmanitosti v důsledku lidské činnosti a funkce jednotlivých biologických složek jsou v rovnováze;

b) hydromorfologické, fyzikální a chemické vlastnosti ekosystémů, včetně vlastností vznikajících na základě lidské činnosti v příslušné oblasti, podporují ekosystémy výše uvedeným způsobem. Antropogenní vlivy vstupující v podobě látek a energie do mořského prostředí nemají znečišťující účinky.

b) hydromorfologické, fyzikální a chemické vlastnosti ekosystémů, včetně vlastností vznikajících na základě lidské činnosti v příslušné oblasti, podporují ekosystémy výše uvedeným způsobem. Antropogenní vlivy vstupující v podobě látek a energie, včetně hluku, do mořského prostředí jsou trvale omezovány tak, aby bylo zajištěno, že dopad nebo rizika ovlivňující biologickou rozmanitost moří, mořské ekosystémy, lidské zdraví nebo oprávněné využívání moře jsou minimalizována a že tyto vlivy nebudou mít znečišťující účinky;

 

ba) veškeré lidské činnosti v dotčené oblasti i mimo ni jsou řízeny tak, že jejich celkový dopad na mořské ekosystémy není v rozporu s dobrým stavem prostředí. Lidské činnosti v mořském prostředí nepřesahují úroveň, jež je udržitelná v odpovídajícím zeměpisném měřítku vhodném k posouzení. Je zachováván potenciál k využívání a činnostem v mořském prostředí pro budoucí generace; a

 

 

bb) jsou splněny všechny podmínky uvedené v příloze I.

 

Dobrý stav prostředí je určován na úrovni mořských oblastí nebo podoblastí podle článku 4 na základě obecně použitelných kvalitativních deskriptorů uvedených v příloze I. Za účelem dosažení dobrého stavu prostředí se uplatňuje flexibilní řízení založené na ekosystémovém přístupu;

Dobrý stav prostředí je určován na úrovni mořských oblastí nebo podoblastí podle článku 4. Za účelem dosažení dobrého stavu prostředí se uplatňuje flexibilní řízení založené na ekosystémovém přístupu;

Odůvodnění

Nové znění pozměňovacího návrhu je značně bližší znění Rady a současně vkládá všechny dodatky nutné ke zlepšení jeho formulace.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 3 bod 6

6) „kritérii“ charakteristické technické vlastnosti, které úzce souvisejí s obecně použitelnými kvalitativními deskriptory;

6) „kritérii“ charakteristické technické vlastnosti, které úzce souvisejí s obecně použitelnými kvalitativními deskriptory, viz podmínky uvedené v příloze I;

Pozměňovací návrh 20

Čl. 3 bod 8

8) „znečištěním“ přímé nebo nepřímé uvádění látek nebo energie do mořského prostředí v důsledku lidské činnosti, včetně hluku pod mořskou hladinou vyvolaného lidskou činností, které vede nebo by mohlo vést ke škodlivým účinkům, jako jsou poškození živých zdrojů a mořských ekosystémů, ohrožení lidského zdraví, překážky v provozování mořských činností včetně rybolovu, cestovního ruchu a rekreace a jiných zákonných využití moře, zhoršení jakosti používané mořské vody a snižování hodnoty prostředí nebo obecně narušení udržitelného využívání zboží a služeb mořských oblastí;

8) „znečištěním“ přímé nebo nepřímé uvádění látek, energie či hluku do mořského prostředí v důsledku lidské činnosti, které vede nebo může vést ke škodlivým účinkům, jako jsou poškození biologické rozmanitosti moří a mořských ekosystémů, ohrožení lidského zdraví, překážky v provozování mořských činností včetně rybolovu, cestovního ruchu a rekreace a jiných zákonných využití moře, zhoršení jakosti používané mořské vody a snižování hodnoty prostředí nebo obecně narušení udržitelného využívání zboží a služeb mořských oblastí;

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 27 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 4 odst. 2a (nový)

 

2a. Stanovení strategie pro mořské prostředí pro danou oblast a její provádění v souladu s ustanoveními této směrnice umožní dotčeným členským státům dosáhnout v každé mořské oblasti dobrého stavu prostředí evropských mořských vod uvnitř této oblasti nejpozději v roce 2017.

(pozměňovací návrh 31 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 22

Čl. 5 odst. 1

1. Každý členský stát vytvoří v každé příslušné mořské oblasti nebo podoblasti strategii pro mořské prostředí pro své mořské vody v souladu s akčním plánem stanoveným v odst. 2 písm. a) a b).

1. Členské státy dosáhnou dobrého stavu prostředí stanovením a prováděním strategií pro mořské prostředí.

.

Pozměňovací návrh 23

Čl. 5 odst. 2 úvodní část

2. Členské státy spolupracují s cílem zajistit, aby byla v rámci každé mořské oblasti nebo podoblasti koordinována opatření vyžadovaná v zájmu dosažení cílů této směrnice, zejména jednotlivé části strategií pro mořské prostředí uvedené v písmenech a) a b), takto:

2. Členské státy, které sdílejí mořskou oblast, zajistí pro každou oblast nebo podoblast vytvoření jedné společné strategie pro mořské vody spadající pod jejich svrchovanost či jurisdikci uvnitř dané oblasti. Každý členský stát vypracuje pro příslušnou mořskou oblast strategii pro své evropské mořské vody v souladu s tímto akčním plánem:

Pozměňovací návrh 24

Čl. 5 odst. 2 písm. a)

a) příprava:

a) příprava:

i) počáteční posouzení současného stavu prostředí dotyčných vod a dopadu lidských činností na toto prostředí podle článku 8, které má být dokončeno do …*;

i) počáteční posouzení současného stavu prostředí dotyčných vod a dopadu lidských činností na toto prostředí podle článku 8, které má být dokončeno do …*;

ii) stanovení dobrého stavu prostředí dotyčných vod podle čl. 9 odst. 1, které má být provedeno do …*;

ii) stanovení dobrého stavu prostředí dotyčných vod podle čl. 9 odst. 1, které má být provedeno do …*;

iii) stanovení řady environmentálních cílů a souvisejících ukazatelů podle čl. 10 odst. 1 do …**;

iii) stanovení řady environmentálních cílů a souvisejících ukazatelů podle čl. 10 odst. 1 do …**;

iv) stanovení a provádění programu sledování pro průběžné posuzování a pravidelnou aktualizaci cílů podle čl. 11 odst. 1 do …***, pokud příslušné právní předpisy Společenství nestanoví jinak.

iv) stanovení a provádění programu sledování pro průběžné posuzování a pravidelnou aktualizaci cílů podle čl. 11 odst. 1 do …**, pokud příslušné právní předpisy Společenství nestanoví jinak.

____________

* 4 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

____________

* 2 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

** 5 let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

** 3 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

*** 6 let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

 

(pozměňovací návrh 34 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 25

Článek 5 odst. 2 písm. b)

b) program opatření:

b) program opatření:

i) nejpozději do roku 2016 vypracovat program opatření určený k dosažení nebo zachování dobrého stavu prostředí podle čl. 13 odst. 1, 2 a 3;

i) nejpozději do roku 2012 vypracovat program opatření určený k dosažení nebo zachování dobrého stavu prostředí podle čl. 13 odst. 1, 2 a 3;

ii) nejpozději do roku 2018 začít s prováděním programu uvedeného v bodu i) podle čl. 13 odst. 7.

ii) nejpozději do roku 2014 začít s prováděním programu uvedeného v bodu i) podle čl. 13 odst. 7.

(pozměňovací návrh 35 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 26

Čl. 5 odst. 2a (nový)

 

2a. Členské státy vytvoří odpovídající mechanismy, aby zajistily, že se kroky uvedené v odstavci 2 s ohledem na články 8, 9, 10, 11 a 13 rozvíjejí a uskutečňují v souladu s článkem 6 takovým způsobem, který vede k jednotné společné strategii pro mořské prostředí v každé oblasti a ke společnému informování o jejích jednotlivých částech uvedených v těchto článcích.

 

Členský stát nebo příslušný orgán předá zprávu vypracovanou o každé mořské oblasti Komisi a dotyčným členským státům ve lhůtě tří měsíců.

(pozměňovací návrh 37 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 27

Čl. 5 odst. 2b (nový)

 

2b. Ustanovení odst. 2 písm. a) a b) nebrání žádnému členskému státu v zachování ani zavedení přísnějších ochranných opatření.

Odůvodnění

Členské státy musí mít nadále právo zavádět přísnější ochranná opatření.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 5 odst. 3 úvodní část

3. Členské státy, jejichž hranice leží v téže mořské oblasti nebo podoblasti spadající do působnosti této směrnice, by se v případě, kdy je stav moře natolik kritický, že vyžaduje naléhavý zásah, měly snažit dohodnout na akčním plánu podle odstavce 1, který zahrnuje včasnější uvedení programů opatření v platnost. V těchto případech

3. Členské státy, jejichž hranice leží v téže mořské oblasti nebo podoblasti spadající do působnosti této směrnice, by v případě, kdy je stav moře natolik kritický, že vyžaduje naléhavý zásah, měly vypracovat akční plán podle odstavce 1, který zahrnuje včasnější uvedení programů opatření v platnost. V těchto případech

Odůvodnění

Znění čl. 5 odst. 3 společného postoje Rady členské státy k ničemu nezavazuje. Aby se dosáhlo skutečné integrace jednotlivých sektorů v souladu se zelenou knihou „Směrem k budoucí námořní politice Unie“, je nutná mnohem více zavazující formulace.

Pozměňovací návrh 29

Čl. 5 odst. 3 pododstavce 1a a 1b (nové)

 

Baltská mořská oblast by mohla být pilotní oblastí pro provádění strategie pro mořské prostředí. Nadcházející Akční plán pro Baltské moře na základě úmluvy z Helsinek (HELCOM) by mohl být užitečným zdrojem při využití Baltského moře jako pilotní oblasti provádění této strategie.

 

Nejpozději do roku 2010 vypracují členské státy v dané oblasti společný program opatření pro baltskou mořskou oblast v souladu s článkem 13, aby dosáhly dobrého stavu prostředí baltské mořské oblasti.

Odůvodnění

Je dobře známo, že environmentální stav Baltského moře je velmi akutní. Osm z devíti států u Baltského moře je členskými státy Evropské unie. Baltská mořská oblast by tudíž mohla být vhodná jako pilotní oblast pro provádění strategie pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 30

Čl. 5 odst. 4

4. Členské státy vypracují a provádějí všechny části strategií pro mořské prostředí uvedené v odst. 2 písm. a) a b), ale nevyžaduje se přitom od nich, aby přijímaly zvláštní opatření, pokud mořské prostředí není významně ohroženo nebo pokud by náklady byly vzhledem k ohrožení mořského prostředí neúměrné.

4. Členské státy vypracují a provádějí všechny části strategií pro mořské prostředí uvedené v odst. 2 písm. a) a b).

Pokud členský stát nepřijme opatření z některého z těchto důvodů, poskytne Komisi nezbytné odůvodnění svého rozhodnutí.

 

Odůvodnění

Nový text Rady je nadbytečný. Článek o programech opatření stanoví, že bude prováděna analýza nákladů a přínosů a bude zajištěna nákladová efektivnost opatření.

Pozměňovací návrh 31

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

2. Pro účely této směrnice vyvíjejí členské státy v každé mořské oblasti nebo podoblasti veškeré úsilí, s využitím příslušných mezinárodních fór včetně mechanismů a struktur daných regionálními úmluvami pro mořské prostředí, ke koordinaci svých činností se třetími zeměmi, které mají svrchovanost nebo jurisdikci nad vodami v téže mořské oblasti nebo podoblasti.

2. Za účelem stanovení a provádění strategie pro mořské prostředí vyvíjejí členské státy v každé mořské oblasti nebo podoblasti veškeré úsilí, s využitím příslušných mezinárodních fór včetně mechanismů a struktur daných regionálními úmluvami pro mořské prostředí, ke koordinaci svých činností se:

 

a) třetími zeměmi, které mají svrchovanost nebo jurisdikci nad mořskými zónami v příslušné mořské oblasti;

 

b) třetími zeměmi, pod jejichž vlajkou jsou provozována plavidla v příslušné mořské oblasti; a

 

c) třetími zeměmi bez přístupu k moři, které však mají na svém území bodové či rozptýlené zdroje znečištění, které se přenáší do příslušné mořské oblasti prostřednictvím řek či atmosféry.

(pozměňovací návrh 42 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Činnosti zemí bez přístupu k moři a zemí, které provozují plavidla ve vodách některého členského státu, mohou mít významný dopad na environmentální stav těchto vod v důsledku znečištění pocházejícího z pevniny či lodí. Směrnice stanoví, že členské státy mají ke vzájemné koordinaci využívat stávající institucionální struktury tam, „kde je to praktické a vhodné“.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 8 odst. 1 úvodní část a písm. a) a b)

1. Členské státy provedou počáteční posouzení svých mořských vod, v němž zohlední stávající údaje, jsou-li dostupné, a které se skládá z:

1. Členské státy provedou v každé mořské oblasti počáteční posouzení svých mořských vod, v němž zohlední stávající údaje, jsou-li dostupné, a které se skládá z:

a) analýzy základních vlastností a současného stavu prostředí uvedených vod, která je založená na orientačním seznamu prvků uvedeném v tabulce 1 přílohy III a zahrnuje fyzikální a chemické vlastnosti, typy stanovišť, biologické vlastnosti, a hydromorfologii;

a) analýzy základních vlastností, funkcí a současného stavu prostředí uvedených vod, která je založená na orientačním seznamu prvků uvedeném v tabulce 1 přílohy III a zahrnuje fyzikální a chemické vlastnosti, typy stanovišť, biologické vlastnosti, a hydromorfologii;

b) analýzy hlavních zátěží a dopadů, včetně lidské činnosti, na vlastnosti a stav prostředí uvedených vod, která je založená na orientačním seznamu prvků uvedeném v tabulce 2 přílohy III a zahrnuje kvalitativní a kvantitativní směs různých zátěží, jakož i rozeznatelné trendy;

b) analýzy hlavních zátěží a dopadů, včetně lidské činnosti, na stav prostředí uvedených vod, která:

 

 

i) je založená na orientačním seznamu prvků uvedeném v tabulce 2 přílohy III a zahrnuje kvalitativní a kvantitativní směs různých zátěží, jakož i rozeznatelné trendy,

 

ii) zahrnuje kumulativní a synergické vlivy,

 

iii) bere v úvahu příslušná hodnocení, jež byla vypracována podle stávajících evropských právních předpisů;

Odůvodnění

Doplňuje kritéria posouzení stavu mořských vod členských států.

Pozměňovací návrh 33

Čl. 8 odst. 2

2. Analýzy uvedené v odstavci 1 zohlední prvky týkající se pobřežních, brakických a teritoriálních vod, na které se vztahují příslušná ustanovení směrnice 2000/60/ES. V zájmu vypracování komplexního posouzení stavu mořského prostředí zohlední nebo použijí za základ rovněž další příslušná posouzení, jako jsou posouzení provedená společně v souvislosti s regionálními úmluvami pro mořské prostředí.

2. 2. Analýzy uvedené v odstavci 1 zohlední prvky týkající se pobřežních, brakických a teritoriálních vod, na které se vztahují příslušná ustanovení směrnice 2000/60/ES i příslušná ustanovení směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod1, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání2 a směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../ES ze dne ... o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky3. V zájmu vypracování komplexního posouzení stavu mořského prostředí zohlední nebo použijí za základ rovněž další příslušná posouzení, jako jsou posouzení provedená společně v souvislosti s regionálními úmluvami pro mořské prostředí.

_______

1 Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

2 Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37.

3 KOM(2006)0397.

Odůvodnění

Posouzení prvků popsaných v příloze III pro určení dobrého stavu prostředí a analýzy uvedené v odstavci 1 by měly využívat a doplňovat stávající a budoucí právní předpisy, aby se předešlo zdvojování práce.

Pozměňovací návrh 34

Čl. 8 odst. 2a (nový)

 

2a. Při přípravě hodnocení pro každou mořskou oblast podle odstavce 1 vyvinou členské státy veškeré úsilí k tomu, aby koordinací podle článků 5 a 6 dosáhly toho, že:

 

a) metody hodnocení jednotlivých členských států v rámci stejné mořské oblasti budou shodné;

 

b) budou zohledněny přeshraniční dopady a přeshraniční charakteristiky; a

 

c) budou zohledněny názory členských států v rámci stejné mořské oblasti.

(pozměňovací návrh 51 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 35

Čl. 8 odst. 2b (nový)

 

2b. Údaje a informace z počátečního posouzení budou poskytnuty Evropské agentuře pro životní prostředí a příslušným regionálním mořským a rybářským organizacím a úmluvám nejpozději tři měsíce po dokončení tohoto posouzení, aby mohly být využity v celoevropských mořských hodnoceních, zejména při přezkumu stavu mořského prostředí ve Společenství v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Evropská agentura pro životní prostředí by měla obdržet veškeré příslušné informace, aby mohla zprostředkovat centrální databázi a aby mohly být informace využity v celoevropských zprávách o stavu evropských moří.

Pozměňovací návrh 36

Čl. 9 odst. 1 první pododstavec

1. S ohledem na počáteční posouzení provedené podle čl. 8 odst. 1 členské státy určí pro každou příslušnou mořskou oblast nebo podoblast soubor vlastností, jaké musí mít mořské vody pro dobrý stav prostředí, na základě obecně použitelných kvalitativních deskriptorů uvedených v příloze I a kritérií a metodických norem uvedených v odstavci 3 tohoto článku.

1. S ohledem na počáteční posouzení provedené podle čl. 8 odst. 1 členské státy určí pro každou příslušnou mořskou oblast nebo podoblast soubor vlastností, jaké musí mít mořské vody pro dobrý stav prostředí, na základě podmínek uvedených v příloze I a vlastností, zátěží a dopadů uvedených v příloze III.

(pozměňovací návrh 53 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 37

Čl. 9 odst. 3

3. Kritéria a metodické normy ke stanovení dobrého stavu prostředí, které jsou určeny ke změně jiných než podstatných prvků této směrnice, tím, že ji doplňují, se stanoví na základě příloh I a III do …* regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3 tak, aby byla zajištěna jednotnost a umožnilo se srovnání mořských oblastí nebo podoblastí, pokud jde o rozsah, v jakém bylo dobrého stavu prostředí dosaženo. Před navržením těchto kritérií a norem Komise konzultuje všechny zúčastněné strany, včetně regionálních úmluv pro mořské prostředí.

vypouští se

___________________

* 2 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

 

(pozměňovací návrh 54 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 38

Čl. 10 odst. 1

1. Na základě počátečního posouzení provedeného podle čl. 8 odst. 1 členské státy stanoví pro každou mořskou oblast nebo podoblast komplexní soubor environmentálních cílů a souvisejících ukazatelů pro své mořské vody, jejichž cílem je napomáhat dosažení dobrého stavu mořského prostředí, a zohlední přitom orientační seznam vlastností uvedený v příloze IV.

1. Na základě počátečního posouzení provedeného podle čl. 8 odst. 1 členské státy stanoví společně pro každou dotčenou mořskou oblast jeden komplexní soubor environmentálních cílů zaměřených na dosažení dobrého stavu prostředí nejpozději do roku 2017 a souvisejících ukazatelů a zohlední přitom neúplný seznam vlastností uvedený v příloze IV.

Při navrhování těchto cílů a ukazatelů členské státy zohlední pokračující naplňování příslušných stávajících environmentálních cílů stanovených pro stejné vody na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství nebo na mezinárodní úrovni s cílem zajistit vzájemnou slučitelnost těchto cílů.

Při navrhování těchto cílů a ukazatelů členské státy zohlední pokračující naplňování stávajících environmentálních cílů stanovených pro stejné vody na vnitrostátní úrovni, na úrovni Společenství nebo na mezinárodní úrovni, a zajistí, aby byly rovněž zohledněny relevantní přeshraniční dopady a přeshraniční charakteristiky.

(pozměňovací návrh 55 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s koncepcí stanovení jednotné strategie pro mořské prostředí pro každou mořskou oblast či podoblast, kterou v prvním čtení představil Evropský parlament. Snaží se zaručit, aby byl pro každou mořskou oblast či podoblast schválen jednotný soubor environmentálních cílů a ukazatelů. V případě mořského prostředí je třeba brát v úvahu přeshraniční dopady a charakteristiky ještě více než v případě prostředí pevniny.

Pozměňovací návrh 39

Čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec

Programy sledování vycházejí z příslušných ustanovení pro posuzování a sledování stanovených právními předpisy Společenství nebo v rámci mezinárodních dohod a jsou s nimi slučitelné.

Programy sledování jsou shodné v rámci mořských oblastí nebo podoblastí, vycházejí z příslušných ustanovení pro posuzování a sledování stanovených právními předpisy Společenství, zejména směrnicí o stanovištích a směrnicí o ptácích, nebo v rámci mezinárodních dohod nebo iniciativ Společenství v oblasti infrastruktury prostorových informací a GMES (Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti), a to zejména v případě mořských služeb, pokud se dané požadavky týkají mořských vod členského státu ve výše uvedené mořské oblasti, a jsou s nimi slučitelné.

Odůvodnění

Výslovný odkaz na environmentální zásady ochranné politiky EU by měly posílit jejich použití a zajistit shodu se širším směřováním environmentální politiky EU.

Pozměňovací návrh 40

Čl. 11 odst. 1a (nový)

 

1a. Členské státy vypracují program sledování pro každou mořskou oblast nebo podoblast v souladu s odstavcem 1 a v zájmu koordinace podniknou nezbytná opatření zajišťující, že:

 

a) metody sledování členských států jsou shodné a založené na jednoznačně definovaných společných cílech;

 

b) byly zohledněny příslušné přeshraniční dopady a přeshraniční charakteristiky.

(pozměňovací návrh 57 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za účel zlepšit koordinaci a konzistentnost kontrol prováděných v rámci programů. Jeho cílem je také zajistit, aby byly v průběhu fáze sledování zohledněny významné přeshraniční dopady a charakteristiky.

Pozměňovací návrh 41

Čl. 11 odst. 3a (nový)

 

3a. Údaje a informace získané z těchto programů sledování budou poskytnuty Evropské agentuře pro životní prostředí a příslušným regionálním mořským a rybářským organizacím a úmluvám nejpozději tři měsíce po ukončení těchto programů, aby mohly být využity v celoevropských mořských hodnoceních, zejména při přezkumu stavu mořského prostředí ve Společenství v souladu s čl. 20 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Evropská agentura pro životní prostředí by měla obdržet veškeré příslušné informace, aby mohla zprostředkovat centrální databázi a aby mohly být informace využity v celoevropských zprávách o stavu evropských moří.

Pozměňovací návrh 42

Článek 12

Článek 12

Článek 12

Oznamování a sdělení Komise

Oznamování a hodnocení Komise

Na základě všech oznámení učiněných podle čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 sdělí Komise každému členskému státu s ohledem na každou mořskou oblast nebo podoblast, zda oznámené prvky tvoří vhodný rámec pro splnění požadavků této směrnice.

Na základě oznámení učiněných podle čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 Komise s ohledem na každou mořskou oblast nebo podoblast zhodnotí, zda v případě každého členského státu oznámené prvky tvoří vhodný rámec pro dosažení dobrého stavu prostředí v souladu s požadavky této směrnice.

Při vytváření těchto sdělení Komise zváží soudržnost rámců uvnitř různých mořských oblastí nebo podoblastí a v celém Společenství, přičemž může požádat dotyčný členský stát, aby poskytl veškeré další dostupné a potřebné informace.

Při vypracovávání těchto hodnocení Komise zváží soudržnost rámců uvnitř různých mořských oblastí nebo podoblastí a v celém Společenství, přičemž může požádat dotyčný členský stát, aby poskytl veškeré další potřebné informace.

 

Do šesti měsíců po obdržení oznámení o programech sledování vypracovaných podle článku 11 může Komise v případě jednotlivých členských států rozhodnout o zamítnutí programu sledování nebo jakékoliv jeho prvku z důvodu, že není v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 43

Čl. 13 odst. 1 druhý pododstavec

Tato opatření se navrhují na základě počátečního posouzení provedeného podle čl. 8 odst. 1, s odkazem na environmentální cíle stanovené podle čl. 10 odst. 1 a s ohledem na typy opatření uvedené v příloze VI.

Tato opatření se navrhují na základě počátečního posouzení provedeného podle čl. 8 odst. 1, s odkazem na environmentální cíle stanovené podle čl. 10 odst. 1 a s ohledem na typy opatření uvedené v příloze VI, příslušné přeshraniční dopady a charakteristiky, a vycházejí z těchto environmentálních zásad:

 

a) zásada obezřetnosti a zásady, podle nichž by měla být přijímána preventivní opatření, poškození životního prostředí by mělo být napravováno v první řadě u zdroje a platit by měl znečišťovatel;

 

b) ekosystémový přístup.

 

Členské státy rozhodnou o opatřeních, která je nutno přijmout ve věci odhalitelnosti a vysledovatelnosti znečištění moře.

Pozměňovací návrh 44

Čl. 13 odst. 2

2. Členské státy začlení opatření navrhovaná podle odstavce 1 do programu opatření, přičemž zohlední příslušná opatření vyžadovaná právními předpisy Společenství, zejména směrnicí 2000/60/ES, nebo mezinárodními dohodami.

2. Členské státy začlení opatření navrhovaná podle odstavce 1 do programu opatření, přičemž zohlední příslušná opatření vyžadovaná právními předpisy Společenství, zejména směrnicí 2000/60/ES, směrnicí 91/271/EHS, směrnicí 2006/7/ES a směrnicí .../.../ES [o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky], nebo mezinárodními dohodami.

Odůvodnění

Dodržení norem stanovených výše uvedenými směrnicemi bude mít konkrétně kladný vliv na mořské prostředí a napomůže plnění environmentálních cílů směrnice o strategii pro mořské prostředí. Zlepšená koordinace a důsledná aplikace opatření omezí možné zdvojení či opomenutí opatření, zajistí důsledné uplatňování opatření v celé příslušné zeměpisné oblasti a napomůže důslednému dodržování časového rozvrhu provádění směrnice.

Pozměňovací návrh 45

Čl. 13 odst. 3 první pododstavec

3. Při sestavování programu opatření podle odstavce 2 členské státy náležitě zohlední udržitelný rozvoj a zejména sociální a hospodářské dopady zamýšlených opatření.

3. Při sestavování programu opatření podle odstavce 2 členské státy náležitě zohlední udržitelný rozvoj a zejména sociální a hospodářské dopady zamýšlených opatření. Členské státy vytvoří administrativní rámce a platformy, které umožňují průřezové mezioborové řešení záležitostí mořského prostředí s cílem spojit vědecký výzkum a opatření v oblasti životního prostředí s hospodářským, sociálním a administrativním rozvojem dané oblasti a využívat této interakce.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 88 v prvním čtení EP.

Pozměňovací návrh 46

Čl. 13 odst. 4

4. Programy opatření zavedené podle tohoto článku by měly zahrnovat opatření jako například využití zvláštních oblastí ochrany podle směrnice 92/43/EHS, využití zvláště chráněných oblastí podle směrnice 79/409/EHS a chráněných mořských oblastí dohodnutých Společenstvím nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami.  

4. Programy opatření zavedené podle tohoto článku zahrnují opatření územní ochrany, která mimo jiné zahrnují využití zvláštních oblastí ochrany podle směrnice o stanovištích, využití zvláště chráněných oblastí podle směrnice o ptácích a chráněných mořských oblastí dohodnutých Společenstvím nebo dotčenými členskými státy v rámci mezinárodních nebo regionálních dohod, jichž jsou smluvními stranami, včetně rozhodnutí VII/5 konference stran Úmluvy o biologické rozmanitosti.

V této souvislosti by členské státy měly zajistit, aby tyto oblasti přispěly k vytvoření dostatečně velké, soudržné a reprezentativní sítě mořských chráněných oblastí.

V této souvislosti členské státy zajistí, aby tyto oblasti přispěly k vytvoření dostatečně velké, soudržné a reprezentativní sítě mořských chráněných oblastí nejpozději do roku 2012. Síť bude zahrnovat dostatečně velké oblasti, které budou plně chráněny před jakýmkoliv extraktivním využitím za účelem ochrany mimo jiné vytíracích, chovných a potravních teritorií a zajištění celistvosti, struktury a fungování ekosystémů, které budou uchovávány či znovu zakládány.

 

Programy opatření rovněž zahrnují opatření týkající se teritoriálních, brakických a pobřežních vod, které jsou předmětem směrnice 2000/60/ES.

 

Členské státy vyhotoví soupis nebo soupisy těchto chráněných mořských oblastí, které budou dokončeny nejpozději do ...*.

 

Soupis nebo soupisy chráněných mořských oblastí v každé mořské oblasti či podoblasti se musí přezkoumávat a aktualizovat.

 

Informace uvedené v tomto soupisu nebo soupisech budou přístupné veřejnosti.

_________

* 3 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 47

Čl. 13 odst. 5

5. Členské státy ve svých programech opatření určí, jak budou tato opatření provedena a jak budou přispívat k dosažení environmentálních cílů stanovených podle čl. 10 odst. 1.

5. Členské státy ve svých programech opatření určí, jak budou tato opatření prováděna a jak budou přispívat k dosažení dobrého stavu prostředí a environmentálních cílů stanovených podle čl. 10 odst. 1.

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrhy 15 a 23 (chráněné mořské oblasti).

Pozměňovací návrh 48

Čl. 13 odst. 7a (nový)

 

7a. Po konzultaci se všemi zainteresovanými stranami přijme Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3 podrobná kritéria a normy pro uplatňování zásad dobré správy oceánů nejpozději do ...*.

______

* 3 roky po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 65 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 49

Článek 14

1. Členský stát může v rámci svých mořských vod určit zvláštní oblast, v níž z jakéhokoliv z důvodů uvedených v písmenech a) až d) nelze dosáhnout environmentálních cílů prostřednictvím opatření přijatých členským státem nebo jich z důvodu uvedeného v písmenu e) nelze dosáhnout ve stanovené lhůtě:

1. Pokud členský stát, jenž vypracoval program opatření podle článku 13, určí případ, kdy z jakéhokoliv z následujících důvodů nelze dosáhnout environmentálních cílů a dobrého stavu prostředí prostřednictvím opatření přijatých členským státem, jednoznačně určí tento případ ve svém programu opatření a poskytne Komisi vysvětlení potřebná ke zdůvodnění svého stanoviska:

 

-a) environmentální cíl není pro tento členský stát podstatný s ohledem na určitou vlastnost, kvůli níž se jej tento cíl netýká;

 

-aa) na základě práva Společenství není přijetí daného opatření nebo daných opatření výhradně pravomocí tohoto členského státu;

 

-ab) na základě mezinárodního práva není přijetí daného opatření nebo daných opatření výhradně pravomocí tohoto členského státu;

a) činnost nebo nečinnost, za niž není dotyčný členský stát odpovědný;

a) činnost nebo nečinnost třetí země, Evropského společenství nebo jiné mezinárodní organizace, za niž není dotyčný členský stát odpovědný;

b) přirozené příčiny;

b) přirozené příčiny;

c) vyšší moc;

c) vyšší moc;

 

ca) změna klimatu;

d) změny vlastností mořských vod způsobené činnostmi z nadřazených důvodů veřejného zájmu, které převažují nad nepříznivým dopadem na životní prostředí, včetně jakéhokoliv přeshraničního vlivu;

d) změny nebo úpravy fyzikálních vlastností mořských vod způsobené činnostmi z nadřazených důvodů veřejného zájmu, které převažují nad nepříznivým dopadem na životní prostředí, včetně jakéhokoliv přeshraničního vlivu.

e) přírodní podmínky, které nedovolují včasné zlepšení stavu dotyčných mořských vod.

 

Členský stát tuto oblast ve svém programu opatření jasně určí a své stanovisko Komisi odůvodnění. Členské státy při určování zvláštních oblastí zváží důsledky pro členské státy nacházející se v dotyčné mořské oblasti nebo podoblasti.

Členský stát zváží důsledky pro členské státy nacházející se v dotyčné mořské oblasti nebo podoblasti.

Dotčený členský stát však přijme vhodná opatření ad hoc s cílem pokračovat v plnění environmentálních cílů, zabránit dalšímu zhoršení stavu mořských vod postižených z důvodů uvedených v písmenech b), c) nebo d) a zmírnit nepříznivý dopad na úrovni příslušné mořské oblasti nebo podoblasti nebo v mořských vodách jiných členských států.

Každý členský stát, který se dovolává ustanovení písmen -aa), -ab), a), b), c) nebo ca) výše, však ve svém programu opatření přijme vhodná opatření ad hoc v souladu s právními předpisy Společenství a mezinárodním právem, aby minimalizoval míru, v jaké pak nelze dosáhnout dobrého stavu prostředí, s cílem pokračovat v plnění environmentálních cílů, zabránit dalšímu zhoršení stavu mořských vod a zmírnit nepříznivý dopad na úrovni příslušné mořské oblasti nebo podoblasti nebo v mořských vodách jiných členských států.

2. V situaci uvedené v odst. 1 písm. d) členské státy zajistí, aby změny trvale nevylučovaly ani neohrožovaly dosažení dobrého stavu prostředí na úrovni příslušné mořské oblasti nebo podoblasti nebo v mořských vodách jiných členských států.

2. Každý členský stát, který se dovolává důvodů uvedených v odst. 1 písm. d) zajistí, aby změny a úpravy trvale nevylučovaly ani neohrožovaly dosažení dobrého stavu prostředí na úrovni příslušné mořské oblasti nebo podoblasti nebo v mořských vodách jiných členských států.

3. Opatření ad hoc podle odst. 1 třetího pododstavce jsou podle možností začleněny do programů opatření.

3. Pokud se členský stát dovolává důvodu uvedeného v odst. 1 písm. -aa) a Komise uzná platnost uvedeného důvodu, provede Komise bez prodlení veškerá nutná opatření podle článku 15.

Odůvodnění

Znovu předložený pozměňovací návrh 66 z prvního čtení EP.

Pozměňovací návrh 50

Článek 16

Oznamování a pokyny Komise

Oznamování a hodnocení Komise

Na základě oznámení o programech opatření učiněných podle čl. 13 odst. 6 Komise sdělí každému členskému státu, zda oznámené programy tvoří vhodný rámec pro dosažení dobrého stavu prostředí stanoveného podle čl. 9 odst. 1.

Na základě oznámení o programech opatření učiněných podle čl. 13 odst. 6 Komise zhodnotí, zda v případě každého členského státu tvoří oznámené programy vhodný rámec pro dosažení dobrého stavu prostředí v souladu s požadavky této směrnice.

Při vytváření těchto pokynů Komise zváží soudržnost programů opatření v celém Společenství a může požádat dotyčný členský stát, aby poskytl veškeré další dostupné a potřebné informace.

Při vypracovávání těchto hodnocení Komise zváží soudržnost programů opatření v celém Společenství, přičemž může požádat dotyčný členský stát, aby poskytl veškeré další potřebné informace.

 

Do šesti měsíců po obdržení oznámení o programech opatření může Komise v případě jednotlivých členských států rozhodnout o zamítnutí programu opatření nebo jakékoliv jeho prvku z důvodu, že není v souladu s touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 51

Článek 19 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

 

 

 

Je-li to možné, zapojí členské státy zainteresované strany prostřednictvím stávajících řídících orgánů či struktur, včetně regionálních mořských úmluv, vědeckých poradních orgánů a regionálních poradních sborů (RAC).

Pozměňovací návrh 52

Čl. 20 odst. 1 první pododstavec

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu o provádění této směrnice do dvou let od obdržení všech programů opatření, v každém případě však nejpozději do roku 2021.

1. Komise zveřejní první hodnotící zprávu o provádění této směrnice do dvou let od obdržení všech programů opatření, v každém případě však nejpozději do roku 2017.

(pozměňovací návrh 69 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 53

Čl. 20 odst. 1a (nový)

 

1a. Nejpozději do ...* Komise zveřejní zprávu popisující jakýkoliv rozpor nebo komplementaritu existující mezi případnými zlepšeními této směrnice a stávajícími povinnostmi, závazky a iniciativami členských států nebo Společenství na úrovni Společenství nebo na mezinárodní úrovni, pokud jde o ochranu prostředí v evropských mořských vodách.

 

Tato zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a Radě.

 

_________

* 4 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(pozměňovací návrh 70 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby byly zjištěny a řešeny rozpory vznikající ve snaze zlepšit stávající politiky Společenství (např. společnou rybářskou politiku a politiku ochrany přírody) a aby byla zvýšena komplementarita.

Pozměňovací návrh 54

Čl. 20 odst. 2a (nový)

 

2a. Do ...* Komise podá zprávu o stavu mořského prostředí arktických vod důležitých pro Společenství a tam, kde to bude vhodné, navrhne Evropskému parlamentu a Radě příslušná opatření k jejich ochraně s cílem ustavení Arktidy jako chráněné oblasti, podobně jako v případě Antarktidy, a jejího označení jako „přírodní rezervace věnované vědě a míru“.

 

Členské státy, které mají evropské mořské vody, mezi něž patří vody v Arktidě, poskytnou výsledky počátečního posouzení týkajícího se těchto vod Arktické radě.

 

___________

* 2 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(pozměňovací návrh 71 v prvním čtení EP)

Odůvodnění

Arktida je jedinečný ekosystém. Je třeba pečlivě prověřit rizika vyplývající ze současného a budoucího využívání tohoto regionu, zejména s ohledem na klimatické změny, které ovlivňují stále větší část regionu tvořeného pobřežním ledovým polem.

Pozměňovací návrh 55

Článek 20a (nový)

 

Článek 20a

 

Zpráva o pokroku týkající se chráněných oblastí

 

Do …* Komise podá zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo při zřizování globální sítě chráněných oblastí a uzavírání oblastí / časových období pro ochranu chovných teritorií a období v souladu se závazkem podle rozhodnutí VII/5 stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, a o přispění Společenství k dokončení této sítě.

 

Na tomto základě Komise v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě případně navrhne jakákoliv dodatečná opatření Společenství nezbytná pro dosažení cíle ochrany reprezentativní sítě chráněných mořských oblastí do roku 2012.

 

____

* 2 roky po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Jako smluvní strana Úmluvy o biologické rozmanitosti je ES povinno do roku 2012 chránit reprezentativní síť mořských chráněných oblastí a stanovit oblasti / časová období vyhrazená pro ochranu chovných teritorií a období. Při dalším rozvoji sítě chráněných oblastí ve Společenství vyhodnotí Komise přínos Společenství k reprezentativní globální síti mořských chráněných oblastí a dle potřeby navrhne další opatření (pozměňovací návrh 72 v prvním čtení EP).

Pozměňovací návrh 56

Článek 21

Komise přezkoumá tuto směrnici do …* a případně navrhne nutné změny.

1. Komise přezkoumá tuto směrnici do ...* a případně předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy na změny potřebné pro:

 

a) snadnější dosažení dobrého stavu prostředí evropských mořských vod, nebylo-li tohoto stavu dosaženo do roku 2017;

 

b) snadnější zachování dobrého stavu prostředí evropských mořských vod, bylo-li tohoto stavu dosaženo do roku 2017.

 

2. Komise vezme v úvahu mimo jiné první hodnotící zprávu připravenou podle čl. 20 odst. 1.

_______________

* 15 let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

_______

* 10 let ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(pozměňovací návrh 73 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 57

Článek 21a (nový)

 

Článek 21a

 

Financování ze strany Společenství

 

1. Vzhledem k prioritě, která je přikládána vypracování strategie pro mořské prostředí, je provádění této směrnice od roku 2007 podporováno finančními nástroji Společenství.

 

2. Programy vypracované členskými státy bude EU spolufinancovat v souladu se současnými finančními nástroji.

(pozměňovací návrh 74 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 58

Článek 23a (nový)

 

Článek 23a

 

Vody mimo evropské mořské vody

 

Evropský parlament a Rada, nebo případně Rada, přijmou opatření Společenství ke zlepšení stavu vod nacházejících se mimo evropské mořské vody, pokud je takové zlepšení prostřednictvím kontroly činností vyplývající z pravomocí Společenství nebo členských zemí možné.

 

Tato opatření se přijímají na základě návrhů předložených Komisí nejpozději do ...* postupy uvedenými ve Smlouvě.

 

_______

* 4 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(pozměňovací návrh 78 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 59

Čl. 24 odst. 1 první pododstavec

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …*. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do …*. Znění těchto předpisů sdělí neprodleně Komisi.

________

* 3 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

________

* 2 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost.

(pozměňovací návrh 79 v prvním čtení EP)

Pozměňovací návrh 60

Příloha I

Obecně použitelné kvalitativní deskriptory, které je třeba zvážit při určování dobrého stavu prostředí
(uvedené v čl. 3 bodu 5, čl. 9 odst. 1 a 3 a článku 22)

Podmínky uvedené v článcích 3 a 9

1) Všechny složky mořské potravní sítě se v rozsahu, v jakém jsou známy, vyskytují v běžném množství a rozmanitosti.

a) podle informací ohledně vývojových tendencí se biologická rozmanitost mořského regionu zachovává (byly-li vývojové tendence stálé) a obnovuje (byly-li vývojové tendence klesající), což platí i pro ekosystémy, stanoviště a druhy, přičemž zvláštní pozornost se věnuje těm z nich, jež jsou vůči dopadům lidských činností nejzranitelnější, což je dáno některými ekologickými znaky, jako je křehkost, citlivost, pomalý růst, snížená plodnost, dlouhověkost, situace na okraji pásma výskytu, slabý genetický příliv či nedostatek geneticky odlišných společenstev;

2) Nepůvodní druhy uvedené do prostředí v důsledku lidské činnosti se vyskytují v množství, jež nepříznivým způsobem neovlivňuje ekosystémy.

b) populace veškerých živých mořských zdrojů byly obnoveny a jsou uchovávány na úrovních, kdy jsou schopny zajistit dlouhodobé bohatství druhu a zachování jeho plné reprodukční kapacity vykazující takový věk populace a její rozložení podle velikosti, která svědčí o zdravé skupině;

3) Úrovně populací všech komerčně využívaných ryb a měkkýšů a korýšů jsou v rámci bezpečných biologických limitů.

c) rozložení a bohatství druhu, který není přímo využíván, nesmí být podstatně zasaženo lidskou činností;

4) Eutrofizace vzniklá lidskou činností je co nejnižší, zejména její nepříznivé účinky.

d) byly omezeny negativní dopady rybolovu na mořské prostředí, včetně dopadů na mořské dno a vedlejších úlovků necílových druhů a mladých ryb;

5) Druhy a stanoviště vykazují rozložení, množství a kvalitu odpovídající běžným fyziografickým, geografickým a klimatickým podmínkám. Biologická rozmanitost je zachována.

e) úroveň populací u malých „krmných“ rybek na spodní hranici potravinového řetězce je udržitelná, zejména bereme-li v úvahu jejich význam pro predátory na nich závislé, včetně ryb, které mají obchodní hodnotu, a pro udržitelnost ekosystémů a jejich zdrojovou základnu;

6) Celistvost mořského dna je na takové úrovni, která zaručuje ochranu funkcí ekosystémů.

 

7) Trvalá změna hydrografických podmínek nemá nepříznivý dopad na mořské ekosystémy.

f) koncentrace ekotoxických látek objevujících se v přírodě jsou blízké úrovním přirozeným v rámci ekosystému;

8) Koncentrace znečišťujících látek nejsou na úrovních, které by vyvolávaly znečišťující účinky.

g) dopad organických znečišťujících látek a hnojiv z říčních či pozemních zdrojů, z akvakultury či z odpadní vody z kanalizace a dalších výpustí je pod úrovní, která by mohla ovlivnit životní prostředí, lidské zdraví či oprávněné využívání moře a pobřeží;

9) Znečišťující látky v rybách a v jiných potravinách mořského původu nepřekračují úrovně stanovené právními předpisy Společenství nebo jinými příslušnými normami.

h) eutrofizace způsobená například emisemi živin jako fosfor a dusík byla minimalizována na úroveň, kdy již nemůže způsobit negativní následky, jako jsou ztráty biologické rozmanitosti, degradace ekosystémů, rozvoj škodlivých řas a nedostatek kyslíku ve vodě u dna;

10) Vlastnosti a množství odpadků v moři neškodí mořskému prostředí.

i) dopady na mořské a pobřežní ekosystémy, včetně stanovišť a druhů, vyplývající z průzkumu a využívání mořského dna, podloží nebo usazených druhů, byly v největší možné míře omezeny a nenarušují strukturální a ekologickou celistvost ekosystémů mořského dna a přidružených prostorů;

11) Uvádění energie, včetně hluku pod mořskou hladinou, nemá nepříznivé účinky na mořské prostředí.

j) množství odpadu v mořském a pobřežním prostředí bylo sníženo na úroveň, jež neohrožuje mořské druhy a stanoviště, lidské zdraví, ani bezpečnost a ekonomiku pobřežních společenství;

Za účelem stanovení vlastností dobrého stavu prostředí v mořské oblasti nebo podoblasti podle čl. 8 odst. 1 členské státy zváží všechny obecně použitelné kvalitativní deskriptory uvedené v této příloze s cílem určit deskriptory, které se použijí pro stanovení dobrého stavu prostředí mořské oblasti nebo podoblasti. Pokud se členský stát domnívá, že použití jednoho nebo více těchto deskriptorů není vhodné, poskytne Komisi odůvodnění v rámci oznámení podle čl. 8. odst. 2.

 

 

k) dopady na mořské a pobřežní druhy a stanoviště vyplývající z lidské stavební činnosti byly omezeny na minimum a neohrožují strukturální a ekologickou celistvost ekosystémů mořského dna a přidružených prostorů, ani schopnost mořských a pobřežních druhů a stanovišť přizpůsobit své pásmo výskytu klimatické změně;

 

l) znečištění hlukem (například) z lodní dopravy a podvodních akustických zařízení bylo omezeno na minimum s cílem zabránit negativním vlivům na mořský život, lidské zdraví či oprávněné využívání moře a pobřeží;

 

m) systematické a/nebo úmyslné vypouštění kapalin nebo plynů do vodního sloupce je zakázáno a odkládání pevných látek do vodního sloupce je zakázáno, pokud nebylo uděleno povolení podle mezinárodního práva a nebylo nejprve provedeno posouzení dopadu na životní prostředí v souladu se směrnicí Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí1 a s příslušnými mezinárodními dohodami;

 

n) systematické a/nebo úmyslné vypouštění kapalin či plynů nebo ukládání pevných materiálů do mořského dna a/nebo podloží je zakázáno, pokud – pod podmínkou pravidelného sledování a kontrol u kapalin a plynů – nebylo uděleno povolení podle mezinárodního práva a pokud nebylo nejprve provedeno posouzení dopadu na životní prostředí v souladu se směrnicí 85/337/EHS a s příslušnými mezinárodními dohodami;

 

o) v každé oblasti jsou poměr mořských oblastí chráněných před potenciálně škodlivými lidskými činnostmi a rozmanitost ekosystémů tvořících tyto oblasti dostatečné k tomu, aby účinně přispívaly k regionální a globální síti chráněných mořských oblastí.

_____________

1 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES (Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17).

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 33. Právní stav ve věci zachycování CO2 v mořském dně se změnil. Nové znění odráží mezinárodní úmluvu („londýnský protokol“) ve znění z listopadu 2006, povolující zachycování oxidu uhličitého v mořském dně / podloží.

Pozměňovací návrh 61

Příloha III tabulka 2 „Kontaminace nebezpečnými látkami“ třetí odrážka

– vnášení radionuklidů

vypouští se

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 90 v prvním čtení EP. Uvést „vnášení radionuklidů“ v tomto seznamu je v rozporu s bodem odůvodnění 36, který stanoví, že „Vypouštění a emise vznikající z využití radioaktivního materiálu se řídí články 30 a 31 Smlouvy o Euratomu, a proto by se na ně tato směrnice neměla vztahovat“.

Pozměňovací návrh 62

Příloha VI bod 1

1) Vstupní regulace: správní opatření, která ovlivňují povolený rozsah lidské činnosti.

1) Vstupní regulace: správní opatření, která ovlivňují povolený rozsah lidské činnosti, včetně opatření, která zajistí, aby evropské dotace neohrozily dosažení cílů této směrnice.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článku 8 v prvním čtení EP.

Pozměňovací návrh 63

Příloha VI bod 4a (nový)

 

4a) Opatření ke zlepšení odhalitelnosti a vysledovatelnosti znečištění moře.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k článkům 14 a 16 v prvním čtení EP.

  • [1]  Úř. věst. C 314 E, 21.12.2006, s. 86.
  • [2]  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

POSTUP

Název

Politika Společenství v oblasti mořského životního prostředí

Referenční údaje

09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

14.11.2006                     T6-0482/2006

Návrh Komise

COM(2005)0505 - C6-0346/2005

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

6.9.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

6.9.2007

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marie-Noëlle Lienemann

14.12.2005

 

 

Datum přijetí

9.10.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

0

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Paulo Casaca, Manuel Medina Ortega, Vincenzo Aita

Datum předložení

15.10.2007