ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)

12.10.2007 - (9388/2/2007 – C6‑0261/2007 – 2005/0211(COD)) - ***II

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Marie-Noëlle Lienemann

Postup : 2005/0211(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0389/2007
Predkladané texty :
A6-0389/2007
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)

(9388/2/2007 – C6‑0261/2007 – 2005/0211(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (9388/2/2007 – C6‑0261/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0505)[2],

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6‑0389/2007),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia RadyPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Odôvodnenie 2

(2) Je zrejmé, že tlaky na morské prírodné zdroje a dopyt po ekologických službách súvisiacich s morom sú často privysoké a že je potrebné, aby Spoločenstvo znížilo svoj vplyv na morské vody.

(2) Je zrejmé, že tlaky na morské prírodné zdroje a dopyt po ekologických službách súvisiacich s morom, napríklad vstrebávanie odpadu, sú privysoké a že je potrebné, aby Spoločenstvo znížilo svoj vplyv na morské vody na svojom území aj mimo neho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Odôvodnenie 3

(3) Morské prostredie predstavuje vzácne dedičstvo a ako také sa musí chrániť, zachovávať a, ak je to možné, obnovovať s konečným cieľom zachovať biodiverzitu a zabezpečiť existenciu rozmanitých a dynamických oceánov a morí, ktoré sú čisté, zdravé a produktívne. V tomto ohľade by sa touto smernicou mal zabezpečiť environmentálny pilier budúcej morskej politiky Európskej únie.

(3) Morské prostredie predstavuje vzácne dedičstvo a ako také sa musí chrániť, zachovávať a obnovovať s konečným cieľom zachovať biodiverzitu a zabezpečiť existenciu rozmanitých a dynamických oceánov a morí, ktoré sú čisté, zdravé a produktívne. V tomto ohľade by sa touto smernicou mal zabezpečiť environmentálny pilier budúcej morskej politiky Európskej únie a okrem iného podporiť integrácia environmentálnych zreteľov do všetkých príslušných politických oblastí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Odôvodnenie 10

(10) Každý členský štát by preto mal vypracovať pre svoje morské vody morskú stratégiu, ktorá bude napriek špecifickému zameraniu na jeho vlastné vody odzrkadľovať celkovú perspektívu príslušného morského regiónu alebo subregiónu. Konečným výsledkom morských stratégií by mala byť realizácia programov opatrení určených na dosiahnutie alebo udržanie dobrého environmentálneho stavu. Od členských štátov by sa však nemalo vyžadovať, aby podnikali osobitné kroky, ak neexistuje významné riziko pre morské prostredie alebo ak by náklady boli neprimerané riziku pre morské prostredie pod podmienkou, že akékoľvek rozhodnutie nevyvíjať činnosť sa riadne odôvodní.

(10) Je preto vhodné, aby členské štáty patriace do jedného morského regiónu zabezpečili uplatňovanie jedinej a spoločnej námornej stratégie v regióne alebo subregióne, pokiaľ ide o vody, ktoré patria do ich suverenity alebo pod ich súdnu právomoc. Každý členský štát by mal vypracovať námornú stratégiu pre svoje európske vody, ktorá bude osobitne pre jeho vlastné vody vyjadrovať celkovú perspektívu príslušného morského regiónu. Výsledkom námorných stratégií by mala byť realizácia programov opatrení určených na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu. Od členských štátov by sa však nemalo vyžadovať, aby podnikali osobitné kroky, ak neexistuje významné riziko pre morské prostredie alebo ak by náklady boli neprimerané riziku pre morské prostredie pod podmienkou, že akékoľvek rozhodnutie nevyvíjať činnosť sa riadne odôvodní.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9)

Odôvodnenie

Tento návrh zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty by sa mali snažiť o vypracovanie jednotnej a spoločnej morskej stratégie v rámci regiónu alebo subregiónu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Odôvodnenie 19

(19) Na dosiahnutie cieľov tejto smernice je rozhodujúce zabezpečenie integrácie cieľov ochrany, riadiacich opatrení a činností monitorovania a posudzovania stanovených pre chránené morské oblasti, ktoré členské štáty môžu chcieť označiť ako súčasť programov opatrení.

(19) Na dosiahnutie cieľov tejto smernice je rozhodujúce zabezpečenie integrácie cieľov ochrany, riadiacich opatrení a činností monitorovania a posudzovania stanovených pre chránené morské oblasti do morských stratégií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Odôvodnenie 19a (nové)

 

(19a) Do úvahy by sa mala vziať aj biodiverzita a možnosti morského výskumu spojeného s hlbinnými prostrediami v najvzdialenejších regiónoch a v rámci osobitných programov by sa malo podporiť vypracovanie vedeckých štúdií s cieľom zdokonaliť charakterizáciu hlbinných ekosystémov.

Odôvodnenie

PDN 13 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Odôvodnenie 21

(21) Ako prvý krok v rámci prípravy programu opatrení by členské štáty mali v morských regiónoch alebo subregiónoch uskutočniť analýzu charakteristík svojich morských vôd a tlakov a vplyvov na ne, pričom by mali zistiť prevládajúce tlaky a vplyvy na tieto vody, a hospodársku a sociálnu analýzu ich využívania a nákladov súvisiacich so zhoršovaním stavu morského prostredia. Ako základ pre svoje analýzy môžu využiť posúdenia, ktoré sa už vykonali v kontexte regionálnych morských dohovorov.

(21) Ako prvý krok v rámci prípravy programu opatrení by členské štáty mali v morských regiónoch alebo subregiónoch uskutočniť analýzu charakteristík a funkcií svojich morských vôd a tlakov a vplyvov na ne, pričom by mali zistiť prevládajúce tlaky a vplyvy na tieto vody, a hospodársku a sociálnu analýzu ich využívania a nákladov súvisiacich so zhoršovaním stavu morského prostredia. Ako základ pre svoje analýzy môžu využiť posúdenia, ktoré sa už vykonali v kontexte regionálnych morských dohovorov.

Odôvodnenie

PDN 15 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Odôvodnenie 22

(22) Na základe týchto analýz by potom členské štáty mali určiť pre svoje morské vody súbor charakteristík dobrého environmentálneho stavu. Na tieto účely je vhodné prijať opatrenia na vytvorenie kritérií a metodických noriem, aby sa zabezpečila jednotnosť a možnosť porovnávať morské regióny a subregióny, pokiaľ ide o mieru, do ktorej sa v nich dobrý environmentálny stav dosahuje.

(22) Na základe týchto analýz by potom členské štáty mali určiť pre svoje morské vody súbor charakteristík dobrého environmentálneho stavu. Na tieto účely je vhodné prijať opatrenia na vytvorenie kritérií a metodických noriem, aby sa zabezpečila jednotnosť a možnosť porovnávať morské regióny a subregióny, pokiaľ ide o mieru, do ktorej sa v nich dobrý environmentálny stav dosahuje. Na ich vytváraní by sa mali zúčastniť všetky zainteresované strany.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Odôvodnenie 25

(25) Vzhľadom na presnosť zamerania je vhodné, aby tieto kroky podnikli členské štáty. Na zabezpečenie jednotnej činnosti v rámci Spoločenstva ako celku a vo vzťahu k záväzkom na globálnej úrovni je nevyhnutné, aby členské štáty oznámili podniknuté kroky Komisii, aby mohla posúdiť jednotnosť činností v celom dotknutom morskom regióne alebo subregióne a prípadne členským štátom poradiť.

(25) Vzhľadom na presnosť zamerania je vhodné, aby tieto kroky podnikli členské štáty. Na zabezpečenie jednotnej činnosti v rámci Spoločenstva ako celku a vo vzťahu k záväzkom na globálnej úrovni je nevyhnutné, aby členské štáty oznámili podniknuté kroky Komisii, aby mohla posúdiť jednotnosť činností v celom dotknutom morskom regióne alebo subregióne a prípadne takéto činnosti schváliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Odôvodnenie 29

(29) Je však nevyhnutné, aby flexibilita zavedená pre osobitné prípady podliehala kontrole na úrovni Spoločenstva. V súvislosti s prvým osobitným prípadom je teda vhodné, aby sa v rámci posudzovania venovala náležitá pozornosť efektívnosti každého prijatého opatrenia ad hoc. Okrem toho v prípadoch, keď sa členský štát odvoláva na opatrenia prijaté z prvoradých dôvodov verejného záujmu, malo by sa zabezpečiť, aby žiadne zmeny morského prostredia v dôsledku takéhoto opatrenia nespôsobili trvalé vylúčenie alebo znemožnenie dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu v príslušnom morskom regióne alebo subregióne alebo v morských vodách iných členských štátov. Ak sa Komisia nazdáva, že ustanovené opatrenia nie sú dostatočné alebo vhodné na zabezpečenie jednotnej činnosti v dotknutom morskom regióne alebo subregióne, mala by to oznámiť členským štátom.

(29) Je však nevyhnutné, aby flexibilita zavedená pre osobitné prípady podliehala kontrole na úrovni Spoločenstva. V súvislosti s prvým osobitným prípadom je teda vhodné, aby sa v rámci posudzovania, ktoré vykoná Komisia pred schválením programu opatrení, venovala náležitá pozornosť efektívnosti každého prijatého opatrenia ad hoc. Okrem toho v prípadoch, keď sa členský štát odvoláva na opatrenia prijaté z dôvodov verejného záujmu, by mala Komisia zabezpečiť, aby žiadne pozmenenia alebo úpravy vykonané v morskom prostredí v dôsledku takéhoto opatrenia nespôsobili trvalé vylúčenie alebo znemožnenie dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu v príslušnom morskom regióne alebo subregióne alebo v morských vodách iných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Odôvodnenie 34

(34) Komisia by mala predložiť prvú hodnotiacu správu o vykonávaní tejto smernice v priebehu dvoch rokov od získania informácií o všetkých programoch opatrení, v každom prípade najneskôr do roku 2021. Následné správy Komisie by sa mali potom vydávať každých šesť rokov.

(34) Bolo by vhodné, aby Komisia predložila prvú hodnotiacu správu o vykonávaní tejto smernice v priebehu dvoch rokov od získania všetkých programov opatrení v každom prípade najneskôr do roku 2017. Následné správy Komisie by sa mali potom vydávať každých šesť rokov.

(PDN 20 Európskeho parlamentu v prvom čítaní)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Odôvodnenie 36

(36) Opatrenia upravujúce riadenie rybného hospodárstva by sa mali prijímať výhradne na základe vedeckých odporúčaní a v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu, a preto sa nimi táto smernica nezaoberá. Článok 30 a 31 Zmluvy o EURATOM-e upravuje vypúšťanie a emisie, ktoré sú dôsledkom využívania rádioaktívneho materiálu, a preto by sa táto smernica nimi nemala zaoberať.

(36) Opatrenia upravujúce riadenie rybného hospodárstva sa môžu prijímať okrem iného na základe vedeckých odporúčaní a v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu, a táto smernica sa nimi tiež zaoberá. Zmluva o EURATOM upravuje vypúšťanie a emisie, ktoré sú dôsledkom využívania rádioaktívneho materiálu, a preto sa nimi táto smernica nezaoberá.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 21 z prvého čítania.

Odkaz na články 30 a 31 Zmluvy o Euratome, ktorý má odôvodniť vylúčenie úpravy „vypúšťania a emisií, ktoré sú dôsledkom využívania rádioaktívneho materiálu“ z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, neposkytuje najvhodnejší právny základ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Odôvodnenie 37

(37) Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva by mala zohľadňovať vplyvy rybolovu na životné prostredie, ako aj ciele tejto smernice.

(37) Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva by mala zohľadňovať vplyvy rybolovu na životné prostredie, ako aj ciele tejto smernice, a to aj v budúcej reforme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Odôvodnenie 39

(39) Keďže ciele tejto smernice, a to ochrana a zachovanie morského prostredia, zabránenie jeho zhoršovaniu a, ak je to možné, jeho obnovu v oblastiach, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov tejto smernice možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(39) Keďže ciele tejto smernice, a to ochranu a zachovanie morského prostredia, zabránenie jeho zhoršovaniu a jeho obnovu v oblastiach, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov tejto smernice možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 1

1. Touto smernicou sa ustanovuje rámec pre ochranu a zachovanie morského prostredia, pre zabránenie jeho zhoršovaniu a, kde je to možné, pre jeho obnovu v oblastiach, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené.

Touto smernicou sa ustanovuje rámec, v ktorom majú členské štáty dosiahnuť dobrý environmentálny stav morského prostredia najneskôr do roku 2017 a prijať opatrenia na:

Na tento účel sa vypracujú a vykonajú morské stratégie s cieľom dosiahnuť alebo udržať dobrý environmentálny stav morského prostredia najneskôr do roku 2021.

a) ochranu a udržiavanie morského prostredia, resp. umožnenie jeho obnovy alebo podľa možností obnovenie jeho funkcie, procesov a skladby morskej biodiverzity ako aj morských ekosystémov;

 

b) predchádzanie a postupné odstraňovanie znečistenia v morskom prostredí s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k významným vplyvom ani k žiadnym rizikám v oblasti morskej biodiverzity, morských ekosystémov, ľudského zdravia a legitímneho využívania mora;

 

c) obmedzenie činností v morskom prostredí na úroveň, ktorá je trvalo udržateľná a neohrozuje využitie a činnosti budúcich generácií ani kapacitu morských ekosystémov s cieľom reagovať na zmeny vyvolané prírodou alebo človekom.

2. V morských stratégiách sa na riadenie ľudských činností uplatňuje prístup založený na ekosystémoch, pričom umožňujú trvalo udržateľné využívanie morských zdrojov a služieb súvisiacich s morom.

 

3. Táto smernica prispeje k súdržnosti jednotlivých politík, dohôd a legislatívnych opatrení, ktoré majú vplyv na morské prostredie, a jej cieľom je zabezpečiť, aby sa do nich včlenili environmentálne otázky.

 

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 2 odsek 1

1. Táto smernica je uplatniteľná na všetky morské vody vymedzené v článku 3 ods. 1.

1. Táto smernica je uplatniteľná na všetky morské vody vymedzené v článku 3 ods. 1 a zohľadňuje potrebu zabezpečiť kvalitu morského prostredia pridružených krajín a krajín uchádzajúcich sa o členstvo.

Odôvodnenie

Nepriaznivé vplyvy na morské prostredie nepoznajú medzinárodné hranice ani jurisdikcie. Je preto nevyhnutné, aby zúčastnené štáty medzi sebou úzko spolupracovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 3 bod 1

1) „morské vody“ sú vody, morské dno a podložie, ktoré sa rozprestierajú od základnej línie, od ktorej sa meria rozloha výsostných vôd, smerom k otvorenému moru a siahajú až k najvzdialenejšiemu okraju oblasti, v ktorej členský štát má a/alebo uplatňuje jurisdikčné práva v súlade s dohovorom UNCLOS, s výnimkou vôd susediacich s krajinami a územiami uvedenými v prílohe II k zmluve a zámorských departmánov a závislých území Francúzska. Morské vody, ktoré sa rozprestierajú od základnej línie smerom k otvorenému moru a na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/60/ES, sem patria, pokiaľ ide o relevantné prvky pre ochranu morského prostredia, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice 2000/60/ES;

1) „morské vody”:

 

a) vody, morské dno a podložie, ktoré sa rozprestierajú od základnej línie, od ktorej sa meria rozloha výsostných vôd, smerom k otvorenému moru a siahajú až k najvzdialenejšiemu okraju oblasti, v ktorej členský štát má a/alebo uplatňuje jurisdikčné práva v súlade s dohovorom UNCLOS, s výnimkou vôd susediacich s krajinami a územiami uvedenými v prílohe II k zmluve a zámorských departmánov a závislých území Francúzska, a

 

b) všetky prílivové vody v členských štátoch alebo susediace s týmito štátmi, ktoré sa rozprestierajú od základnej línie a od ktorých sa meria rozloha výsostných vôd, a tiež zem alebo morské dno trvalo alebo prerušovane pokryté týmito vodami;

 

Patria sem aj pobrežné vody, ktoré sú definované v smernici 2000/60/ES ako vody rozprestierajúce sa od základnej línie smerom k pevnine, pokiaľ sa táto smernica nezaoberá osobitnými aspektmi environmentálneho stavu morského prostredia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 3 bod 4

4) „environmentálny stav“ je celkový stav prostredia v morských vodách, pričom sa berie do úvahy štruktúra, funkcie a procesy morských ekosystémov, ktoré ho tvoria, spolu s prirodzenými fyziografickými, geografickými a klimatickými faktormi, ako aj fyzikálnymi a chemickými podmienkami vrátane tých, ktoré sú dôsledkom ľudskej činnosti v príslušnej oblasti;

4) „environmentálny stav“ je celkový stav prostredia v morských vodách, pričom sa berie do úvahy štruktúra, funkcie a procesy morských ekosystémov, ktoré ho tvoria, spolu s prirodzenými akustickými, biologickými, fyziografickými, geografickými, geologickými a klimatickými faktormi, ako aj fyzikálnymi a chemickými podmienkami vrátane tých, ktoré sú dôsledkom ľudskej činnosti v príslušnej oblasti, a to bez ohľadu na to, či sa takáto činnosť vykonáva v príslušných morských vodách alebo mimo nich;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 3 bod 5

5) „dobrý environmentálny stav“ je environmentálny stav morských vôd, ktoré tvoria ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú v rámci štandardných podmienok čisté, zdravé a produktívne, a využívanie morského prostredia je na trvalo udržateľnej úrovni, a teda zachováva potenciál na využitie a činnosti súčasných a budúcich generácií, a to:

5) „dobrý environmentálny stav“ je environmentálny stav morských vôd, ktoré tvoria ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú v rámci štandardných podmienok čisté, zdravé a produktívne, a využívanie morského prostredia je na trvalo udržateľnej úrovni, a teda zachováva potenciál na využitie a činnosti súčasných a budúcich generácií, a to:

a) štruktúra, funkcie a procesy morských ekosystémov spolu so súvisiacimi fyziografickými, geografickými a klimatickými faktormi umožňujú, aby tieto ekosystémy dokonale fungovali a udržiavali si odolnosť. Ochraňujú sa morské druhy a biotopy, predchádza sa poklesu biodiverzity v dôsledku ľudskej činnosti a rôzne biologické zložky fungujú v rovnováhe;

a) štruktúra, funkcie a procesy ekosystémov, ktoré tvoria morské prostredie, spolu so súvisiacimi fyziografickými, geografickými, geologickými a klimatickými faktormi umožňujú, aby tieto ekosystémy fungovali prirodzeným samoregulačným spôsobom a udržiavali si svoju prirodzenú odolnosť voči výraznejšej zmene životného prostredia. Ochraňujú sa morské druhy a biotopy, zabraňuje sa ich zhoršovaniu a v rámci možností sa obnovuje ich štruktúra, funkcia a procesy. Predchádza sa poklesu biodiverzity v dôsledku ľudskej činnosti a rôzne biologické zložky fungujú v rovnováhe;

b) hydromorfologické, fyzikálne a chemické vlastnosti ekosystémov vrátane vlastností, ktoré vyplývajú z ľudskej činnosti v dotknutej oblasti, podporujú opísané ekosystémy. Antropogénny prísun látok a energie do morského prostredia nespôsobuje znečistenie.

b) hydromorfologické, fyzikálne a chemické vlastnosti ekosystémov vrátane vlastností, ktoré vyplývajú z ľudskej činnosti v dotknutej oblasti, podporujú opísané ekosystémy. Antropogénny prísun látok a energie vrátane hluku do morského prostredia sa neustále znižuje s cieľom zabezpečiť, aby sa dosah a riziko pre morskú biodiverzitu, ľudské zdravie a legitímne využívanie mora znížili na minimum a aby tento prísun nespôsoboval znečistenie.

 

ba) všetky ľudské činnosti v príslušnom odvetví a mimo neho sú riadené spôsobom, vďaka ktorému je ich hromadné pôsobenie na morské ekosystémy v súlade s dobrým environmentálnym stavom. Ľudské činnosti v morskom prostredí by nemali prekročiť úroveň, ktorá je trvalo udržateľná na geografickej stupnici vhodnej na účely hodnotenia. Potenciál na využívanie a činnosti ďalších generácií v morskom prostredí je zachovaný; a

 

bb) sú splnené všetky podmienky uvedené v prílohe I.

Dobrý environmentálny stav sa určí na úrovni morského regiónu alebo subregiónu uvedeného v článku 4 a na základe generických kvalitatívnych deskriptorov uvedených v prílohe I. S cieľom približovať sa k dobrému environmentálnemu stavu sa uplatňuje adaptabilné riadenie na základe ekosystémového prístupu.

Dobrý environmentálny stav sa určí na úrovni morského regiónu alebo subregiónu uvedeného v článku 4. S cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav sa uplatňuje adaptabilné riadenie na základe ekosystémového prístupu

Odôvodnenie

Nové znenie tohto PDN je výrazne bližšie textu Rady, pričom vkladá všetky potrebné úpravy na jeho zlepšenie z jazykového hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 3 bod 6

6) „kritériá“ rozlišujúce technické vlastnosti, ktoré sú úzko spojené s generickými kvalitatívnymi deskriptormi.

6) „kritériá“ odkazujú na súbor podmienok uvedených v zozname v prílohe I a znamenajú rozlišujúce technické vlastnosti, ktoré sú úzko spojené s generickými kvalitatívnymi deskriptormi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Článok 3 bod 8

8) „znečistenie“ je priame alebo nepriame preniknutie látok alebo energie do morského prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, vrátane podmorského hluku spôsobeného ľuďmi, ktorý vyvoláva alebo by mohol vyvolať také škodlivé účinky ako napr. poškodenie živých zdrojov a morských ekosystémov, ohrozenie ľudského zdravia, obmedzovanie morských činností vrátane rybolovu, turistického ruchu a rekreácie a iných legitímnych spôsobov využívania morí, zníženie kultúry používania morskej vody a zníženie komfortu alebo vo všeobecnosti narušenie trvalo udržateľného využívania morských zdrojov a služieb súvisiacich s morom;

(8) „znečistenie“ je priame alebo nepriame preniknutie látok, energie alebo hluku do morského prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktorý vyvoláva alebo môže vyvolať také škodlivé účinky ako napr. poškodenie morskej biodiverzity a morských ekosystémov, ohrozenie ľudského zdravia, obmedzovanie morských činností vrátane rybolovu, turistického ruchu a rekreácie a iných legitímnych spôsobov využívania morí, zníženie kultúry používania morskej vody a zníženie komfortu alebo vo všeobecnosti narušenie trvalo udržateľného využívania morských zdrojov a služieb súvisiacich s morom;

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 27 Európskeho parlamentu z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Článok 4 odsek 2a (nový)

 

2a. V každom morskom regióne sa príslušné členské štáty postarajú o dobrý environmentálny stav európskych morských vôd v rámci tohto regiónu najneskôr do roku 2017 tým, že sa pre daný región zavedie a bude sa v ňom uplatňovať morská stratégia v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Článok 5 odsek 1

1. Každý členský štát vypracuje pre svoje morské vody a vzhľadom na každý morský región alebo subregión morskú stratégiu v súlade s plánom činnosti uvedenom v odseku 2 písmenách a) a b).

1. Členské štáty dosiahnu dobrý environmentálny stav zavedením a uplatňovaním námorných stratégií.

.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Článok 5 odsek 2 úvodná časť

2. Členské štáty spolupracujú v záujme zabezpečenia, aby v rámci každého morského regiónu alebo subregiónu boli opatrenia vyžadované na účely splnenia cieľov tejto smernice, a najmä jednotlivých prvkov morskej stratégie uvedených v písmenách a) a b), koordinované.

2. Členské štáty zdieľajúce morský región zabezpečia, aby sa uplatňovala jediná a spoločná námorná stratégia v regióne alebo subregióne vo vodách, nad ktorými majú suverenitu alebo jurisdikciu v tomto regióne. Každý členský štát vypracuje vzhľadom na všetky príslušné morské regióny námornú stratégiu pre svoje európske morské vody v súlade s týmto plánom opatrení:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Článok 5 odsek 2 písmeno a

a) príprava:

a) príprava:

i) úvodné posúdenie súčasného environmentálneho stavu príslušných vôd a environmentálneho vplyvu ľudských činností na ne v súlade s článkom 8 sa má ukončiť do …*;

i) úvodné posúdenie súčasného environmentálneho stavu príslušných vôd a environmentálneho vplyvu ľudských činností na ne v súlade s článkom 8 sa má ukončiť do …*;

ii) určenie dobrého environmentálneho stavu príslušných vôd v súlade s článkom 9 ods. 1 sa má uskutočniť do …*;

ii) určenie dobrého environmentálneho stavu príslušných vôd v súlade s článkom 9 ods. 1 sa má uskutočniť do …*;

iii) stanovenie série environmentálnych cieľov a s nimi súvisiacich ukazovateľov v súlade s článkom 10 ods. 1 do …**;

iii) stanovenie série environmentálnych cieľov a s nimi súvisiacich ukazovateľov v súlade s článkom 10 ods. 1 do …**;

iv) vypracovanie a vykonanie monitorovacieho programu na účely priebežného posudzovania a pravidelnej aktualizácie cieľov v súlade s článkom 11 ods. 1 do …***, ak sa v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva neuvádza inak;

iv) vypracovanie a vykonanie monitorovacieho programu na účely priebežného posudzovania a pravidelnej aktualizácie cieľov v súlade s článkom 11 ods. 1 do …**, ak sa v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva neuvádza inak;

____________

* 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

____________

* 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

** 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

** 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

*** 6 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

 

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Článok 5 odsek 2 písmeno b

b) programy opatrení:

b) programy opatrení:

i) najneskôr do roku 2016 vypracovať program opatrení určených na dosiahnutie alebo na udržanie dobrého environmentálneho stavu v súlade s článkom 13 ods. 1, 2 a 3;

i) najneskôr do roku 2012 vypracovať program opatrení určených na dosiahnutie alebo na udržanie dobrého environmentálneho stavu v súlade s článkom 13 ods. 1, 2 a 3;

ii) najneskôr do roku 2018 uviesť do činnosti program uvedený v bode (i) v súlade s článkom 13 ods. 7.3.

ii) najneskôr do roku 2014 uviesť do činnosti program uvedený v bode (i) v súlade s článkom 13 ods. 7.3.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Článok 5 odsek 2a (nový)

 

2a. Členské štáty vytvoria príslušné mechanizmy na zabezpečenie toho, že kroky uvedené v odseku 2 s ohľadom na články 8, 9, 10, 11 a 13 sa budú rozvíjať a uplatňovať v súlade s článkom 6 a spôsobom, ktorý umožní jedinú, spoločnú námornú stratégiu pre región a spoločnú správu o zložkách ustanovených v uvedených článkoch.

 

Členský štát alebo príslušný orgán postúpi Komisii a členským štátom do troch mesiacov správu za každý morský región.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Článok 5 odsek 2b (nový)

 

2b. Ustanovenia odseku 2 písm. a) a b) nebránia členskému štátu, aby ponechal v platnosti, alebo zaviedol prísnejšie ochranné opatrenia.

Odôvodnenie

Členské štáty si musia zachovať svoje právo na zavedenie prísnejších ochranných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Článok 5 odsek 3 úvodná časť

3. Členské štáty, ktoré hraničia s rovnakým morským regiónom alebo subregiónom, na ktorý by sa mala vzťahovať táto smernica a v ktorom je stav mora natoľko kritický, že je potrebné bezodkladne konať, by sa mali snažiť dohodnúť na pláne činnosti podľa odseku 1, čo zahrňuje aj skoršie začatie plnenia programov opatrení. V takýchto prípadoch:

3. Členské štáty, ktoré hraničia s rovnakým morským regiónom alebo subregiónom, na ktorý by sa mala vzťahovať táto smernica a v ktorom je stav mora natoľko kritický, že je potrebné bezodkladne konať, by mali navrhnúť plán činnosti podľa odseku 1, čo zahrňuje aj skoršie začatie plnenia programov opatrení. V takýchto prípadoch:

Odôvodnenie

Znenie článku 5 ods. 3 spoločnej pozície Rady nie je pre členské štáty záväzné. V záujme dosiahnuť skutočnú integráciu medzi jednotlivými odvetviami v súlade so zelenou knihou Smerom k budúcej námornej politike Únie je potrebné prijať záväznejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Článok 5 odsek 3 pododseky 1a a 1b (nový)

 

Morský región Baltického mora by mohol byť pilotnou oblasťou na realizáciu námornej stratégie. Nastávajúci akčný plán pre oblasť Baltického mora Helsinského dohovoru (HELCOM) by mohol byť užitočným zdrojom pri využívaní Baltického mora na tento účel.

 

V súlade s článkom 13 a najneskôr do roku 2010 vypracujú členské štáty v regióne spoločný program opatrení pre morský región Baltického mora s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav tohto morského regiónu.

Odôvodnenie

Je dobre známe, že environmentálny stav oblasti Baltického mora vyžaduje urgentné opatrenia. Do Európskej únie patrí osem z deviatich pobaltských štátov. Morský región Baltského mora by preto mohol byť vhodnou pilotnou oblasťou na realizáciu stratégie na ochranu morského prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Článok 5 odsek 4

4. Členské štáty vypracujú a vykonajú všetky prvky morských stratégií uvedené v odseku 2 písmenách a) a b), pritom sa však od nich nebude žiadať, aby uskutočnili osobitné kroky, ak neexistuje významné riziko pre morské prostredie alebo ak by boli náklady neprimerané vzhľadom na riziko pre morské prostredie.

4. Členské štáty vypracujú a vykonajú všetky prvky morských stratégií uvedené v odseku 2 písmenách a) a b).

Ak členský štát neuskutoční určitý krok kvôli niektorému z uvedených dôvodov, poskytne Komisii potrebné odôvodnenie, aby podložil svoje rozhodnutie.

 

Odôvodnenie

Nový text Rady je nadbytočný. Článok o programoch opatrení ustanovuje vykonávanie analýzy nákladov a výnosov a zabezpečenie efektívnosti opatrení z hľadiska nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Článok 6 odsek 2 pododsek 1

2. Na účely tejto smernice vynaložia členské štáty v rámci jednotlivých morských regiónov alebo subregiónov maximálne úsilie na koordináciu svojich činností s tretími krajinami, pod ktorých suverenitu alebo súdnu právomoc patria vody v tom istom morskom regióne alebo subregióne, a využijú pri tom príslušné medzinárodné fóra, medzi ktoré vrátane mechanizmov a štruktúr vyplývajúcich z regionálnych morských dohovorov.

2. Na účely vytvorenia a uplatňovania morskej stratégie vynaložia členské štáty v rámci jednotlivých morských regiónov alebo subregiónov maximálne úsilie, a využijú pri tom príslušné medzinárodné fóra vrátane mechanizmov a štruktúr vyplývajúcich z regionálnych morských dohovorov, na koordináciu svojich činností:

 

a) s tretími krajinami, pod ktorých suverenitu alebo súdnu právomoc patria morské oblasti spadajúce do daného morského regiónu;

 

b) tretími krajinami, ktorých lode sa plavia v danom morskom regióne; a

 

c) s tretími krajinami, ktoré nemajú pobrežie, na území ktorých sa však nachádzajú bodové alebo rozptýlené zdroje, z ktorých sa riekami alebo ovzduším šíri znečistenie do daného morského regiónu.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42)

Odôvodnenie

Činnosti krajín bez pobrežia a krajín, ktorých lode pôsobia vo vodách iného členského štátu, môžu mať významný dosah na environmentálny stav týchto vôd v podobe znečistenia pochádzajúceho z pôdy alebo z lodí. Smernica stanovuje, že „ak je to uskutočniteľné a potrebné“, členské štáty musia využívať existujúce inštitucionálne štruktúry zamerané na koordináciu svojich snáh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Článok 8 odsek 1 úvodná časť písmená a) a b)

1. Členské štáty uskutočnia počiatočné posúdenie svojich morských vôd, pričom zohľadnia existujúce údaje, ak sú k dispozícii, a uskutočnia:

1. V každom morskom regióne členské štáty uskutočnia počiatočné posúdenie svojich morských vôd, pričom zohľadnia existujúce údaje, ak sú k dispozícii, a uskutočnia:

a) analýzu základných vlastností a súčasného environmentálneho stavu týchto vôd založenú na orientačnom zozname prvkov stanovenom v tabuľke 1 prílohy III, ktorá zahŕňa fyzikálno-chemické vlastnosti, typy biotopu, biologické zložky a hydromorfológiu;

a) analýzu základných vlastností, funkcií a súčasného environmentálneho stavu týchto vôd založenú na orientačnom zozname prvkov stanovenom v tabuľke 1 prílohy III, ktorá zahŕňa fyzikálno-chemické vlastnosti, typy biotopu, biologické zložky a hydromorfológiu;

b) analýzu prevládajúcich tlakov a vplyvov, vrátane ľudskej činnosti, na vlastnosti a environmentálny stav týchto vôd založenú na orientačnom zozname prvkov uvedenom v tabuľke 2 prílohy III, ktorá zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne kombinácie rôznych tlakov, ako aj rozoznateľné trendy;

b) analýzu prevládajúcich tlakov a vplyvov vrátane ľudskej činnosti na environmentálny stav týchto vôd, ktorá:

 

 

i) je založená na orientačnom zozname prvkov uvedenom v tabuľke 2 prílohy III a zahŕňa kvalitatívne a kvantitatívne kombinácie rôznych tlakov, ako aj rozoznateľné trendy;

 

ii) zahŕňa kumulatívne a synergické účinky a

 

iii) berie do úvahy príslušné hodnotenia, ktoré boli vypracované v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi.

Odôvodnenie

Dopĺňa kritériá na posúdenie stavu morských vôd členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Článok 8 odsek 2

2. Analýzy uvedené v odseku 1 zohľadnia prvky týkajúce sa pobrežných, brakických a výsostných vôd, na ktoré sa vzťahujú príslušné ustanovenia smernice 2000/60/ES. Zohľadnia alebo využijú ako ich základ aj iné príslušné posúdenia, ako napríklad posúdenia uskutočnené spoločne v rámci regionálnych morských dohovorov, s cieľom vytvoriť komplexné posúdenie stavu morského prostredia.

2. Analýzy uvedené v odseku 1 zohľadnia prvky týkajúce sa pobrežných, tranzitných a teritoriálnych vôd podliehajúcich príslušným ustanoveniam smernice 2000/60/ES, ako aj príslušným ustanoveniam smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd1, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie2 a smernice Európskeho parlamentu a Rady .../.../ES z ...o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva3. Zohľadnia alebo využijú ako ich základ aj iné príslušné posúdenia, ako napríklad posúdenia uskutočnené spoločne v rámci regionálnych morských dohovorov, s cieľom vytvoriť komplexné posúdenie stavu morského prostredia.

_______

1 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady ES č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

2 Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37.

3 KOM(2006)0397.

Odôvodnenie

Posudzovanie prvkov popísaných v prílohe III s cieľom stanoviť dobrý environmentálny stav a analýzy uvedené v odseku 1 by sa mali zakladať na súčasných a budúcich právnych predpisoch a mali by ich dopĺňať, aby sa predišlo duplicite práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Článok 8 odsek 2a (nový)

 

2a. V každom morskom regióne sa členské štáty, ktoré pripravujú hodnotenie uvedené v odseku 1, prostredníctvom koordinácie stanovenej podľa článkov 5 a 6 vynasnažia zabezpečiť, aby:

 

a) ich hodnotiace metódy boli koherentné medzi členskými štátmi patriacimi do toho istého morského regiónu,

 

b) sa zohľadnili cezhraničné charakteristiky a cezhraničný dosah, a

 

c) sa zohľadnili názory členských štátov patriacich do toho istého morského regiónu.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Článok 8 odsek 2b (nový)

 

2b. Údaje a informácie súvisiace s počiatočným hodnotením sa sprístupnia Európskej environmentálnej agentúre a zainteresovaným regionálnym námorným organizáciám a organizáciám pre rybolov najneskôr tri mesiace po jeho skončení, na použitie v paneurópskych morských hodnoteniach, najmä prehľade o stave morského prostredia v Spoločenstve, podľa článku 20 ods. 2 písm. b).

Odôvodnenie

Európskej environmentálnej agentúre by sa mali poskytnúť všetky príslušné informácie s cieľom vytvoriť centrálnu databázu a použiť ich v paneurópskych správach o stave európskych morí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Článok 9 odsek 1 pododsek 1

1. Odvolávajúc sa na počiatočné posúdenie uskutočnené podľa článku 8 ods. 1, členské štáty stanovia pre morské vody vzhľadom na každý dotknutý morský región alebo subregión súbor vlastností na stanovenie dobrého environmentálneho stavu na základe generických kvalitatívnych deskriptorov uvedených v prílohe I, ako aj kritériá a metodické normy uvedené v odseku 3 tohto článku.

1. Odvolávajúc sa na počiatočné posúdenie uskutočnené podľa článku 8 ods. 1, členské štáty stanovia pre morské vody vzhľadom na každý dotknutý morský región alebo subregión súbor vlastností na stanovenie dobrého environmentálneho stavu na základe podmienok uvedených v prílohe I a vlastností, nátlakov a vplyvov uvedených v prílohe III.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Článok 9 odsek 3

3. Kritériá a metodické normy na určenie dobrého environmentálneho stavu, ktoré sú určené na zmenu a doplnenie menej podstatných prvkov tejto smernice, sa ustanovia do …* v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3 na základe príloh I a III s cieľom zabezpečiť jednotnosť a možnosť porovnávať morské regióny alebo subregióny, pokiaľ ide o rozsah, v akom sa dobrý environmentálny stav dosahuje. Pred navrhnutím takýchto kritérií a noriem sa Komisia poradí so všetkými zainteresovanými stranami vrátane zmluvných strán regionálnych morských dohovorov.

vypúšťa sa

___________________

* 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

 

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Článok 10 odsek 1

1. Členské štáty stanovia na základe počiatočného posúdenia uskutočneného podľa článku 8 ods. 1 vzhľadom na každý morský región alebo subregión komplexný súbor environmentálnych cieľov a s nimi súvisiacich ukazovateľov pre svoje morské vody s cieľom usmerniť pokrok k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu morského prostredia, pričom vezmú do úvahy orientačný zoznam vlastností uvedený v prílohe IV.

1. Na základe počiatočného hodnotenia uskutočneného podľa článku 8 ods. 1 členské štáty vzhľadom na príslušné jednotlivé morské regióny spoločne stanovia jednotný komplexný súbor environmentálnych cieľov, v snahe dosiahnuť najneskôr do roku 2017 dobrý environmentálny stav, a s nimi súvisiacich ukazovateľov pre všetky svoje európske morské vody, zohľadňujúc pritom neúplný zoznam charakteristík uvedený v prílohe IV.

Pri zostavovaní týchto cieľov a ukazovateľov zohľadnia pokračujúce uplatňovanie príslušných existujúcich environmentálnych cieľov stanovených na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k tým istým vodám a zabezpečia, aby sa tieto ciele navzájom dopĺňali.

V rámci plánovania týchto cieľov a ukazovateľov členské štáty zohľadnia možnosť ďalšieho využívania existujúcich environmentálnych cieľov stanovených na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k tým istým vodám, a zabezpečia, aby sa zohľadnili aj príslušné cezhraničné účinky a cezhraničné črty.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55)

Odôvodnenie

Tento PDN zodpovedá konceptu stanovenia jednotnej morskej stratégie v regióne a subregióne, ktorý Európsky parlament zaviedol v prvom čítaní. Jeho snahou je zabezpečiť prijatia súboru environmentálnych cieľov a ukazovateľov pre každý morský región a subregión. Politika týkajúca sa morského prostredia musí brať do úvahy cezhraničné vplyvy a prvky ešte viac ako v prípade životného prostredia na pevnine.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Článok 11 odsek 1 pododsek 2

Monitorovacie programy vychádzajú z príslušných ustanovení o posudzovaní a monitorovaní v právnych predpisoch Spoločenstva alebo v medzinárodných dohodách a sú s nimi kompatibilné.

Monitorovacie programy zodpovedajú morským regiónom a subregiónom a vychádzajú z príslušných ustanovení o posudzovaní a monitorovaní v právnych predpisoch Spoločenstva, najmä v smerniciach o biotopoch a vtáctve, alebo v medzinárodných dohodách, alebo z iniciatív Spoločenstva o infraštruktúre priestorových údajov a GMES (globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti), najmä v oblasti námorných služieb, ak sa takéto požiadavky týkajú morských vôd členského štátu v uvedenom morskom regióne, a sú s nimi kompatibilné.

Odôvodnenie

Výslovný odkaz na environmentálne zásady ochrannej politiky EÚ by mal podporiť ich uplatňovanie a poskytuje súlad so širším smerovaním environmentálnej politiky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Článok 11 odsek 1a (nový)

 

1a. Členské štáty vypracujú pre každý morský región alebo subregión monitorovací program v súlade s odsekom 1 a v záujme koordinácie uskutočnia potrebné kroky, aby zabezpečili, že

 

a) monitorovacie metódy v členských štátoch sú jednotné a sú založené na jasne definovaných spoločných cieľoch;

 

b) príslušné cezhraničné účinky a charakteristické črty sú zohľadnené.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57)

Odôvodnenie

Tento PDN sa snaží zlepšiť koordináciu a koherenciu kontroly uskutočňovanej v rámci programov. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby sa závažný cezhraničný dosah a charakteristické cezhraničné prvky brali do úvahy počas obdobia monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Článok 11 odsek 3a (nový)

 

3a. Údaje a informácie pochádzajúce z týchto monitorovacích programov sa sprístupnia Európskej environmentálnej agentúre a zainteresovaným regionálnym námorným organizáciám a organizáciám pre rybolov najneskôr tri mesiace po skončení týchto programov, na použitie v paneurópskych morských hodnoteniach, najmä prehľade o stave morského prostredia v Spoločenstve, podľa článku 20 ods. 2 písm. b).

Odôvodnenie

Európskej environmentálnej agentúre by sa mali poskytnúť všetky príslušné informácie s cieľom vytvoriť centrálnu databázu a použiť ich v paneurópskych správach o stave európskych morí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Článok 12

Článok 12

Article 12

Oznámenia a odpoveď Komisie

Oznámenia a posúdenie Komisie

Komisia na základe všetkých oznámení poskytnutých podľa článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 vo vzťahu ku každému morskému regiónu alebo subregiónu upovedomí každý členský štát o tom, či oznámené prvky predstavujú vhodný rámec na splnenie požiadaviek tejto smernice.

Komisia na základe všetkých oznámení poskytnutých podľa článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 2 a článku 11 ods. 2 vo vzťahu ku každému morskému regiónu alebo subregiónu posúdi, či v prípade každého členského štátu oznámené prvky predstavujú vhodný rámec na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa požiadaviek tejto smernice.

Pri zostavovaní odpovede vezme do úvahy jednotnosť rámcov v jednotlivých morských regiónoch alebo subregiónoch a v celom Spoločenstve a môže dotknutý členský štát požiadať, aby jej poskytol všetky dostupné a potrebné dodatočné informácie.

Pri príprave týchto hodnotení preskúma jednotnosť rámcov v jednotlivých morských regiónoch alebo subregiónoch a v celom Spoločenstve a môže dotknutý členský štát požiadať, aby jej poskytol všetky potrebné dodatočné informácie.

 

V priebehu šiestich mesiacov od doručenia informácií o monitorovacích programoch vytvorených podľa článku 11 môže Komisia v prípade ktoréhokoľvek členského štátu rozhodnúť o zamietnutí monitorovacieho programu alebo ktoréhokoľvek jeho prvku z toho dôvodu, že nevyhovuje tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Článok 13 odsek 1 pododsek 2

Tieto opatrenia sa navrhnú na základe počiatočného posúdenia uskutočneného podľa článku 8 ods. 1 a s odkazom na environmentálne ciele stanovené podľa článku 10 ods. 1, pričom sa zohľadnia typy opatrení uvedené v prílohe VI.

Tieto opatrenia sa plánujú na základe počiatočného hodnotenia vykonaného podľa článku 8 ods. 1 a s odkazom na environmentálne ciele stanovené podľa článku 10 ods. 1, pričom sa berú do úvahy typy opatrení uvedené v prílohe VI, príslušné cezhraničné vplyvy a črty, a zakladajú sa na týchto environmentálnych zásadách:

 

a) zásada predchádzania a zásada, že by sa malo prijať preventívne opatrenie, že ekologickú škodu treba v prvom rade napraviť pri zdroji a že znečisťovateľ by mal platiť;

 

b) na prístupe založenom na ekosystéme.

 

Členské štáty rozhodujú o opatreniach, ktoré sa musia prijať, ak ide o zistiteľnosť a sledovateľnosť znečistenia morí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Článok 13 odsek 2

2. Členské štáty začlenia opatrenia navrhnuté podľa odseku 1 do programu opatrení a zohľadnia pritom príslušné opatrenia požadované podľa právnych predpisov Spoločenstva, najmä podľa smernice 2000/60/ES, alebo medzinárodných dohôd.

2. Členské štáty začlenia opatrenia navrhnuté podľa odseku 1 do programu opatrení a zohľadnia pritom príslušné opatrenia požadované podľa právnych predpisov Spoločenstva, najmä podľa smernice 2000/60/ES, smernice 91/271/EHS, smernice 2006/7/ES a smernice .../.../ES (o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva) alebo medzinárodných dohôd.

Odôvodnenie

Plnenie noriem uvedených smerníc bude mať osobitne pozitívny vplyv na morské prostredie a pomôže dosahovať environmentálne ciele smernice o morskej stratégii. Lepšia koordinácia a dôsledné uplatňovanie opatrení zmenší potenciál na duplicitu či vynechanie v rámci rozsahu opatrení, zabezpečí dôkladné uplatňovanie v zemepisnej oblasti, ktorej sa opatrenia týkajú, a uľahčí dôkladnú implementáciu časových harmonogramov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Článok 13 odsek 3 pododsek 1

3. Pri vypracovávaní programu opatrení podľa odseku 2 budú členské štáty venovať náležitú pozornosť trvalo udržateľnému rozvoju a najmä sociálnemu a hospodárskemu vplyvu plánovaných opatrení.

3. Pri vypracovávaní programu opatrení podľa odseku 2 budú členské štáty venovať náležitú pozornosť trvalo udržateľnému rozvoju a najmä sociálnemu a hospodárskemu vplyvu plánovaných opatrení. Členské štáty vytvoria administratívny rámec a platformy, ktoré umožňujú medziodvetvové riešenia námorných otázok, aby mohli vedu o životnom prostredí a ekologické opatrenia prepojiť s hospodárskym, sociálnym a administratívnym rozvojom oblasti a aby mohli mať z tejto interakcie úžitok.

Odôvodnenie

PDN 88 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Článok 13 odsek 4

4. Programy opatrení ustanovené podľa tohto článku by mali zahŕňať opatrenia ako napríklad využívanie osobitných chránených území podľa smernice 92/43/EHS a využívanie osobitne chránených území podľa smernice 79/409/EHS, ako aj morské chránené oblasti, ako ich schválilo Spoločenstvo alebo dotknuté členské štáty v rámci medzinárodných alebo regionálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami.  

4. Programy opatrení ustanovené podľa tohto článku zahŕňajú opatrenia územnej ochrany vrátane, ale nie výlučne, využívania osobitných chránených území podľa smernice o biotopoch a využívania osobitne chránených území podľa smernice o vtákoch, ako aj morské chránené oblasti, ako ich schválilo Spoločenstvo alebo dotknuté členské štáty v rámci medzinárodných alebo regionálnych dohôd, ktorých sú zmluvnými stranami vrátane rozhodnutia VII/5 konferencie zmluvných strán dohovoru o biologickej rozmanitosti.

V tejto súvislosti by mali členské štáty zabezpečiť, aby tieto oblasti prispeli k jednotnej a reprezentatívnej sieti morských chránených oblastí.

V tejto súvislosti členské štáty zabezpečia, aby tieto oblasti prispeli k jednotnej a reprezentatívnej sieti morských chránených oblastí najneskôr do roku 2012. Sieť zahrnuje dostatočne veľké oblasti, ktoré treba chrániť pred využívaním na ťažbu, aby sa ochránili, okrem iného, ložiská neresenia, sádok a krmiva a aby sa umožnila celistvosť, štruktúra a fungovanie ekosystémov, ktoré treba zachovať alebo obnoviť.

 

Programy opatrení zahŕňajú tie opatrenia týkajúce sa výsostných, brakických a pobrežných vôd, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/60/ES.

 

Členské štáty zriadia jeden alebo viac registrov týchto chránených morských oblastí, ktoré musia byť dokončené najneskôr do …*.

 

Register alebo registre chránených morských oblastí každého regiónu alebo subregiónu sú revidované a aktualizované.

 

Verejnosť má prístup k informáciám v registri, alebo registroch.

_________

*3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Článok 13 odsek 5

5. Členské štáty vo svojich programoch opatrení uvedú, ako sa majú opatrenia vykonávať a ako budú prispievať k dosahovaniu environmentálnych cieľov stanovených podľa článku 10 ods. 1.

5. Členské štáty vo svojich programoch opatrení uvedú, ako sa majú opatrenia vykonávať a ako budú prispievať k dosahovaniu dobrého stavu životného prostredia a environmentálnych cieľov stanovených podľa článku 10 ods. 1.

Odôvodnenie

Nahrádza PDN 15 a 23 (morské chránené oblasti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Článok 13 odsek 7a (nový)

 

7a. Komisia po konzultáciách so zainteresovanými stranami najneskôr do ...*, v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 23 ods. 3, prijme podrobné kritériá a normy na uplatňovanie zásad spoľahlivej ochrany a využívania oceánov (good ocean governance).

______

* 3 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 65 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Článok 14

1. Členský štát v rámci svojich morských vôd môže identifikovať osobitnú oblasť, v ktorej z ktoréhokoľvek z dôvodov uvedených v písmenách a) až d) nie je možné dosiahnuť environmentálne ciele prostredníctvom opatrení prijatých členským štátom alebo ich nie je možné dosiahnuť v rámci príslušného harmonogramu z dôvodov uvedených v písmene e):

1. Ak členský štát, ktorý vypracoval program opatrení v súlade s článkom 13 identifikuje prípad, v ktorom z ktoréhokoľvek z nasledujúcich dôvodov nie je možné dosiahnuť environmentálne ciele a dobrý environmentálny stav prostredníctvom opatrení prijatých členským štátom, jednoznačne definuje tento prípad vo svojom programe opatrení a Komisii poskytne všetky vysvetlenia potrebné na odôvodnenie svojho názoru:

 

-a) environmentálny cieľ nie je podstatný pre tento členský štát a v takomto prípade sa ho netýka;

 

-aa) základe práva Spoločenstva nemá daný štát výlučnú právomoc prijať príslušné opatrenie alebo opatrenia;

 

-ab) právomoc prijať príslušné opatrenie alebo opatrenia nepripadá výlučne tomuto členskému štátu v súlade s medzinárodným právom;

a) činnosť alebo nečinnosť, za ktorú dotknutý členský štát nie je zodpovedný;

a) činnosť alebo nečinnosť tretej krajiny, Európskeho spoločenstva alebo inej medzinárodnej organizácie, za ktorú dotknutý členský štát nie je zodpovedný;

b) prírodné príčiny;

b) prírodné príčiny;

c) vyššia moc;

c) vyššia moc;

 

ca) klimatické zmeny;

d) zmeny vlastností morských vôd spôsobené činnosťami uskutočnenými z dôvodov prvoradého verejného záujmu, ktorý prevážil nad negatívnym vplyvom na životné prostredie vrátane akéhokoľvek cezhraničného vplyvu;

d) modifikácie alebo úpravy fyzikálnych vlastností morských vôd spôsobené činnosťami uskutočnenými z dôvodov prvoradého verejného záujmu, ktorý prevážil nad negatívnym vplyvom na životné prostredie vrátane akéhokoľvek cezhraničného vplyvu;

e) prírodné podmienky, ktoré neumožňujú, aby sa zlepšenie stavu dotknutých morských vôd dosiahlo načas.

 

Dotknutý členský štát jasne identifikuje túto oblasť vo svojom programe opatrení a Komisii poskytne odôvodnenie svojho názoru. Pri identifikovaní oblastí členský štát zváži dôsledky pre členské štáty v dotknutom morskom regióne alebo subregióne.

Členský štát zváži dôsledky pre členské štáty v dotknutom morskom regióne alebo subregióne.

Dotknuté členské štáty však prijmú primerané ad hoc opatrenia so zámerom pokračovať v plnení environmentálnych cieľov, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu morských vôd postihnutých z dôvodov uvedených v písmenách b), c) a d) a zmierniť nepriaznivý vplyv na úrovni dotknutého morského regiónu alebo subregiónu alebo v morských vodách iných členských štátov.

Každý členský štát, odvolávajúc sa na písmeno -aa), -ab), -a), b, c) alebo ca), však prijmú vo svojich programoch opatrení primerané ad hoc opatrenia, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva a medzinárodným právom, aby sa minimalizoval rozsah, v rámci ktorého nemožno dosiahnuť dobrý environmentálny stav a s cieľom pokračovať v plnení environmentálnych cieľov, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu stavu morských vôd a zmierniť nepriaznivý vplyv na úrovni dotknutého morského regiónu alebo subregiónu alebo v morských vodách iných členských štátov.

2. V situácii, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 písm. d), členské štáty zabezpečia, aby zmeny nespôsobili trvalé vylúčenie alebo znemožnenie dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu na úrovni dotknutého morského regiónu alebo subregiónu alebo v morských vodách iných členských štátov.

2. Každý členský štát, odvolávajúc sa na dôvod uvedený v odseku 1 písm. d), zabezpečia, aby modifikácie a úpravy nespôsobili trvalé vylúčenie alebo spochybnenie dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu na úrovni dotknutého morského regiónu alebo subregiónu alebo v morských vodách iných členských štátov.

3. Ad hoc opatrenia uvedené v odseku 1 treťom pododseku sa v rámci možností začlenia do programov opatrení.

3. Ak sa členský štát odvoláva na dôvod uvedený v odseku 1 písm. -aa) a ak Komisia uzná platnosť tohto dôvodu, Komisia ihneď podnikne potrebné opatrenia v súlade s článkom 15.

Odôvodnenie

Opätovné predloženie PDN 66 Európskeho parlamentu v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Článok 16

Oznámenia a odpoveď Komisie

Oznámenia a posúdenie Komisie

Komisia na základe oznámení o programoch opatrení poskytnutých podľa článku 13 ods. 6 upovedomí členský štát o tom, či oznámené programy predstavujú vhodný rámec na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu definovaného podľa článku 9 ods. 1.

Komisia na základe oznámení o programoch opatrení poskytnutých podľa článku 13 ods. 6 posúdi, či v prípade každého členského štátu oznámené programy predstavujú vhodný rámec na zabezpečenie dobrého environmentálneho stavu v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Pri zostavovaní odpovede vezme do úvahy jednotnosť programov opatrení v celom Spoločenstve a môže dotknutý členský štát požiadať, aby jej poskytol všetky dostupné a potrebné dodatočné informácie.

Pri príprave týchto hodnotení Komisia vezme do úvahy jednotnosť programov opatrení v celom Spoločenstve a môže dotknutý členský štát požiadať, aby jej poskytol všetky potrebné dodatočné informácie.

 

V priebehu šiestich mesiacov od doručenia oznámenia o programe opatrení môže Komisia v prípade ktoréhokoľvek členského štátu rozhodnúť o zamietnutí programu alebo ktoréhokoľvek jeho aspektu, a to z toho dôvodu, že nevyhovuje tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51

Článok 19 odsek 1 podosek 1a (nový)

 

 

 

Členské štáty podľa možností zapájajú zainteresované strany využívajúc existujúce riadiace orgány alebo štruktúry vrátane regionálnych morských dohovorov, vedeckých poradných orgánov a regionálnych poradných rád.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52

Článok 20 odsek 1 pododsek 1

1. Komisia uverejní prvú hodnotiacu správu o vykonávaní tejto smernice do dvoch rokov od doručenia všetkých programov opatrení, v každom prípade však najneskôr v roku 2021.

1. Komisia uverejní prvú hodnotiacu správu o vykonávaní tejto smernice do dvoch rokov od doručenia všetkých programov opatrení, v každom prípade však najneskôr v roku 2017.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53

Článok 20 odsek 1a (nový)

 

1a. Najneskôr do ...* Komisia uverejní správu zdôrazňujúcu existenciu rozporov alebo komplementárnosť medzi prípadnými zlepšeniami tejto smernice a existujúcimi povinnosťami, záväzkami a iniciatívami členských štátov alebo Spoločenstva na úrovni Spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni v oblasti ochrany životného prostredia v európskych morských vodách.

 

Táto správa sa postúpi Európskemu parlamentu a Rade.

_________

* 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70)

Odôvodnenie

Týmto PDN sa musí zaručiť, že sa identifikuje a presne určí každý rozpor medzi zlepšením existujúcich politík Spoločenstva, ako je rozpor medzi spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva a politikou v oblasti zachovania prírody, a že sa zvýši celková komplementárnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54

Článok 20 odsek 2a (nový)

 

2a. Komisia do ...* predloží správu o stave morského prostredia arktických vôd dôležitých pre Spoločenstvo a v prípade potreby navrhne Európskemu parlamentu a Rade príslušné opatrenia na ich ochranu vzhľadom na vyhlásenie Arktídy za chránenú oblasť, podobne ako v prípade Antarktídy, jej označenie za „prírodnú rezerváciu zasvätenú mieru a vede“.

 

Členské štáty s európskymi morskými vodami, ktoré zahŕňajú arktické vody, sprístupnia Arktickej rade výsledky pôvodného hodnotenia týkajúce sa týchto vôd.

___________

* 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71)

Odôvodnenie

Arktída je jedinečný ekosystém. Riziká vyplývajúce zo súčasného a budúceho využívania regiónu sa musia starostlivo preskúmať, najmä v súvislosti s účinkami klimatických zmien, ktoré premieňajú stále sa zväčšujúcu časť regiónu, ktorou je pobrežný ľad, na more.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55

Článok 20a (nový)

 

Článok 20a

 

Správa o pokroku v chránených oblastiach

 

Komisia do ...*predloží správu o pokroku pri vytváraní celosvetovej siete chránených oblastí a o časových a územných obmedzeniach na ochranu neresísk a období neresenia v súlade s záväzkami podľa rozhodnutia VII/5 Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a o príspevku Spoločenstva na vytvorenie tejto siete.

 

Komisia na tomto základe v súlade s postupmi stanovenými v zmluve pripraví všetky dodatočné opatrenia Spoločenstva potrebné na splnenie zámeru, ktorým je ochrana reprezentatívnej siete chránených morských oblastí do roku 2012.

____

* 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Európske spoločenstvo ako signatár dohovoru o biologickej rozmanitosti je povinné chrániť reprezentatívnu sieť morských chránených oblastí do roku 2012, ako aj časové/ územné obmedzenia na ochranu neresísk a období neresenia. Komisia pri rozvoji siete chránených území ďalej vyhodnocuje príspevok Spoločenstva k ochrane reprezentatívnej siete morských chránených oblasti a podľa potreby navrhuje ďalšie opatrenia (PDN 72 Európskeho parlamentu v prvom čítaní).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56

Článok 21

Komisia preskúma túto smernicu do …* a prípadne navrhne potrebné zmeny a doplnenia.

1. Komisia preskúma túto smernicu do ...* a, ak to bude vhodné, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrhy potrebných zmien a doplnení s cieľom:

 

a) uľahčiť dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu európskych morských vôd, ak sa nedosiahol do roku 2017;

 

b) uľahčiť udržanie dobrého environmentálneho stavu európskych morských vôd, ak sa nedosiahne do roku 2017;

 

2. Komisia berie do úvahy najmä prvú hodnotiacu správu pripravenú v súlade s článkom 20 ods. 1.

_______________

* 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

_______

* 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57

Článok 21a (nový)

 

Článok 21a

 

Financovanie Spoločenstvom

 

1. Vzhľadom na prioritu, akú má vytvorenie námornej stratégie, vykonávanie tejto smernice sa podporí v finančnými nástrojmi Spoločenstva od roku 2007.

 

2. EÚ spolufinancuje programy vypracované členskými štátmi v súlade s existujúcimi finančnými nástrojmi.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58

Článok 23a (nový)

 

Článok 23a

 

Vody, ktoré sa nachádzajú mimo európskych morských vôd

 

Európsky parlament a Rada alebo podľa potreby Rada prijmú opatrenia Spoločenstva zamerané na zlepšenie environmentálneho stavu vôd nachádzajúcich sa mimo európskych morských vôd, ak je takéto zlepšenie možné prostredníctvom kontrolných činností vyplývajúcich z právomocí Spoločenstva alebo členských štátov.

 

Tieto opatrenia sa prijmú na základe návrhov predložených Komisiou najneskôr do ...*v súlade s postupmi stanovenými v zmluve.

 

_______

* 4 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59

Čánok 24 odsek 1 pododsek 1

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do …*. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do … *. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.

________

* 3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

________

* 2 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(EP prvé čítanie pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Príloha I

Generické kvalitatívne deskriptory, ktoré sa majú zvážiť pri určovaní dobrého environmentálneho stavu
(uvedené v článkoch 3, bode 5, článku 9 ods. 1, 9 ods. 3 a v článku 22)

Podmienky uvedené v článkoch 3 a 9

(1) Všetky zložky morských potravinových reťazcov, ktoré sú známe, sa vyskytujú s normálnou hojnosťou a diverzitou.

a) na základe údajov o vývoji trendov sa biologická rozmanitosť morskej oblasti zachová (ak sú trendy stabilné) a obnoví (ak sa zaznamenal klesajúci trend) aj v prípade ekosystémov, biotopov a druhov, pričom sa venuje osobitná pozornosť tým najzraniteľnejším voči vplyvu ľudských činností z dôvodu určitých environmentálnych charakteristík: zraniteľnosť, citlivosť, pomalý rast, nízka plodnosť, životnosť, situácia v okrajových oblastiach výskytu, slabý genetický tok a geneticky rozdielne populácie;

(2) Početnosť nepôvodných druhov, ktoré sa introdukovali ľudskou činnosťou, nespôsobuje nepriaznivé zmeny ekosystémov.

b) populácie všetkých živých morských zdrojov sa obnovili a udržujú sa na úrovniach, na ktorých je možné dlhodobo zabezpečiť množstvo druhov a zachovanie úplnej kapacity rozmnožovania, prejavujúcej sa vo veku a veľkosti rozloženia populácie, ktorá svedčí o zdravej zásobe;

(3) Populácie všetkých rýb, mäkkýšov a kôrovcov využívaných na komerčné účely sú v rámci bezpečných biologických limitov.

c) ľudská činnosť by nemala podstatne ovplyvňovať rozloženie a množstvo druhov, ktoré nie sú priamo využívané;

(4) Eutrofizácia spôsobená ľudskou činnosťou a najmä jej nepriaznivé účinky sa minimalizujú.

d) negatívne vplyvy rybolovu na morské prostredie sa zmenšili vrátane vplyvov na morské podložie a na dodatočný lov druhov, na ktoré sa nesústreďuje pozornosť, a mladých rýb;

(5) Druhy a biotopy majú rozdelenie, hojnosť a kvalitu, ktoré sú v súlade s prevládajúcimi fyziografickými, geografickými a klimatickými podmienkami. Biodiverzita sa zachováva.

e) množstvo populácií druhov malých „kŕmnych“ rýb na nižšom stupni potravinového reťazca je trvalé, najmä vzhľadom na ich význam pre závislých dravcov vrátane rýb s obchodnou hodnotou a trvalé udržiavanie ekosystémov a ich základňu zdrojov;

(6) Integrita morského dna je na takej úrovni, na ktorej sú zachované funkcie ekosystémov.

 

(7) Trvalá zmena hydrografických podmienok nemá nepriaznivý vplyv na morské ekosystémy.

f) koncentrácie ekotoxických látok, ktoré sa vyskytujú v prírode sú približne rovnaké ako prirodzené úrovne ekosystémov;

(8) Koncentrácie kontaminujúcich látok nie sú na takej úrovni, že by spôsobovali znečistenie.

g) vplyv organických znečisťujúcich látok a priemyselných hnojív z vodných alebo pozemných zdrojov, z akvakultúr alebo odpadových vôd z kanalizácie a iných odtokov nedosahuje úrovne, ktoré by mohli mať vplyv na životné prostredie, ľudské zdravie alebo oprávnené využívanie mora a pobreží;

(9) Obsah kontaminujúcich látok v rybách a iných plodoch mora určených na ľudskú spotrebu nepresahuje úroveň stanovenú v právnych predpisoch Spoločenstva alebo iných príslušných normách.

h) eutrofizácia vyvolaná, napríklad emisiami živín, ako je fosfor alebo dusík, sa znížila na úroveň, keď nemá nepriaznivé účinky, ako sú strata biodiverzity, zhoršovanie ekosystémov, bujnenie škodlivých rias a nedostatok kyslíka v podzemných vodách;

(10) Vlastnosti a množstvo morského odpadu nepoškodzujú morské prostredie.

i )vplyvy na morské a pobrežné ekosystémy vrátane biotopov a druhov vyplývajúcich z výskumov alebo využívania morské podložie, podzemia alebo usadlých druhov sa minimalizovali a neovplyvňujú negatívne štrukturálnu a ekologickú integritu ekosystémov pri morskom dne a podobných ekosystémov;

(11) Prísun energie, a to aj podmorský hluk, nemá nepriaznivý vplyv na morské prostredie.

j) kvantita odpadov v morskom a pobrežnom prostredí sa znížila na takú úroveň, že nepredstavuje ohrozenie pre morské druhy a biotopy, zdravie ľudí, bezpečnosť a hospodárstvo pobrežných spoločenstiev;

Členské štáty v záujme určenia vlastností dobrého environmentálneho stavu v morskom regióne alebo subregióne, ako sa ustanovuje v článku 9 ods. 1, zvážia každý z generických kvalitatívnych deskriptorov uvedených v prílohe, aby identifikovali tie deskriptory, ktoré sa majú používať na určenie dobrého environmentálneho stavu pre uvedený morský región alebo subregión. Ak sa členský štát domnieva, že jeden alebo viaceré deskriptory nie je vhodné použiť, poskytne Komisii odôvodnenie v rámci oznámenia zaslaného podľa článku 9 ods. 2.

 

 

k) vplyvy na morské a pobrežné druhy a biotopy, ktoré sú dôsledkom stavieb vybudovaných človekom, sa znížili na minimum a negatívne neovplyvňujú štrukturálnu a ekologickú integritu ekosystémov na morskom dne a podobných ekosystémov, ani kapacitu morských a pobrežných druhov a biotopov prispôsobiť ich oblasť výskytu klimatickým zmenám;

 

l) zvukové znečistenie vyvolané napríklad lodnými alebo podvodnými zvukovými zariadeniami sa znížilo na minimálnu úroveň s ohľadom na ochranu morského prostredia, ľudského zdravia pred škodlivými vplyvmi a na zákonné využívanie mora a pobreží;

 

m) systematické a/alebo zámerné vypúšťanie tekutých látok alebo plynov do vodných stĺpcov sa zakázalo a vypúšťanie pevných materiálov do vodných stĺpcov je zakázané, ak nebolo udelené povolenie v súlade s medzinárodným právom a nevykonalo sa predbežné posúdenie vplyvu na životné prostredie v súlade so smernicou Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie 1 a s príslušnými medzinárodnými dohodami;

 

n) systematické a/alebo zámerné vypúšťanie tekutých látok, plynov alebo pevných materiálov na morské dno/podložie je zakázané, ak nebolo udelené povolenie, na ktoré sa vzťahuje pravidelné monitorovanie a kontrola v súvislosti s tekutými látkami a plynmi, v súlade s medzinárodným právom a nevykonalo sa predbežné posúdenie vplyvu na životné prostredie v súlade so smernicou 85/337/EHS a s príslušnými medzinárodnými dohodami;

 

o) v každom regióne je podiel morských prostredí chránených pred možnými škodlivými ľudskými činnosťami a tiež rozmanitosť základných ekosystémov, ktoré sa v danej oblasti nachádzajú postačujúci, aby bolo možné účinne prispieť k regionálnej a globálnej sieti chránených morských oblastí.

_____________

1 Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

Odôvodnenie

Nahrádza PDN 33. Právny stav vzhľadom na zachytávanie CO2 v morskom dnes sa zmenil. Nový text odráža medzinárodný dohovor (Londýnsky protokol) v znení zmien a doplnení z novembra 2006, aby sa povolilo zachytávanie oxidu uhličitého v morskom dne/podloží.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61

Príloha III tabuľka 2 „Kontaminácia nebezpečnými látkami“ zarážka 3

— introdukcia rádionuklidov.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

PDN 90 Európskeho parlamentu v prvom čítaní. Zmienka o introdukcii rádionuklidov v tomto zozname je v protiklade s odôvodnením 36, v ktorom sa stanovuje, že „Zmluva o EURATOMe upravuje vypúšťanie a emisie, ktoré sú dôsledkom využívania rádioaktívneho materiálu, a preto by sa táto smernica nimi nemala zaoberať“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62

Príloha VI bod 1

(1) Vstupné kontroly: riadiace opatrenia, ktoré ovplyvňujú povolený rozsah ľudskej činnosti.

(1) Vstupné kontroly: riadiace opatrenia, ktoré ovplyvňujú povolený rozsah ľudskej činnosti vrátane opatrení na zabezpečenie toho, aby európske subvencie nespochybnili dosahovanie cieľov tejto smernice.

Odôvodnenie

PDN Európskeho parlamentu v prvom čítaní k článku 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63

Príloha VI bod 4a (nový)

 

4a) Opatrenia na zlepšenie sledovateľnosti a zistiteľnosti znečistenia morí.

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu v prvom čítaní k článkom 14 a 16.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 314 E, 21.12.2006, s. 86.
  • [2]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Politika Spoločenstva v oblasti námornej environmentálnej politiky

Referenčné čísla

09388/2/2007 - C6-0261/2007 - 2005/0211(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

14.11.2006 T6-0482/2006

Návrh Komisie

KOM(2005)0505 - C6-0346/2005

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

6.9.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

6.9.2007

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Marie-Noëlle Lienemann

14.12.2005

 

 

Dátum prijatia

9.10.2007

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Anja Weisgerber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paulo Casaca, Manuel Medina Ortega, Vincenzo Aita