INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa

17.10.2007 - (16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD)) - ***II

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Holger Krahmer

Procedure : 2005/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0398/2007
Indgivne tekster :
A6-0398/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa

(16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (16477/1/2006 – C6‑0260/2007),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0447)[2],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6‑0398/2007),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdningÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 5 a (ny)

(5a) Om muligt bør der anvendes modeller for forureningens spredning, således at koncentrationernes geografiske fordeling kan udledes af punktdata. Dette vil kunne tjene som grundlag for beregningen af den kollektive eksponering hos befolkningen i det pågældende område.

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 2 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 2

Betragtning 15

(15) De gældende luftkvalitetsgrænseværdier bør bevares uændret. For nitrogendioxid, benzen og det partikulære stof PM10 bør det dog være muligt at forlænge fristen for overholdelse eller at få midlertidig fritagelse fra forpligtelsen til at anvende visse grænseværdier i tilfælde, hvor der trods gennemførelsen af hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forureningen er akutte problemer med overholdelse i specifikke zoner og bymæssige områder. En udsættelse eller midlertidig fritagelse for en zone eller et bymæssigt område bør ledsages af en overordnet plan, der skal vurderes af Kommissionen, for at sikre overholdelse inden den forlængede frists udløb.

(15) For zoner og bymæssige områder med særligt vanskelige betingelser bør det være muligt at forlænge fristen for overholdelse af grænseværdierne for luftkvaliteten i tilfælde, hvor der trods gennemførelsen af hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forureningen er akutte problemer med overholdelse i specifikke zoner og bymæssige områder. En udsættelse for en zone eller et bymæssigt område bør ledsages af en overordnet plan for at sikre overholdelse inden den forlængede frists udløb og af en rapport som bevis på, at der er udfoldet alle de bestræbelser, der er nødvendige for at opfylde dette direktiv.

Fleksibilitet for medlemsstaterne er endnu vigtigere, hvis de nødvendige fællesskabsforanstaltninger, der afspejler det ambitionsniveau, der er valgt i temastrategien for luftforurening med henblik på at reducere emissioner ved kilden, herunder som minimum de i bilag XVIa nævnte foranstaltninger, ikke er trådt i kraft inden 1. januar 2010, da nogle medlemsstater ikke vil være i stand til at opfylde grænseværdierne uden de pågældende foranstaltninger på trods af meget store anstrengelser på nationalt plan.

Ændringsforslag 3

Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en ensartet anvendelse af kriterierne for udvælgelse af prøvetagningsstederne.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 22 fra førstebehandling. Ren luft er også et skridt på vejen til opfyldelse af Lissabon-målene (især hvad angår etablering af virksomheder, turisme og ubegrænset tilførselstraffik). Det er vigtigt, at prøvetagningsstederne udvælges efter et ensartet system. Der findes alt for mange forskellige målemetoder i de enkelte medlemsstater, hvilket gør det umuligt at sammenligne måleresultater.

Ændringsforslag 4

Artikel 13, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at luftens indhold af svovldioxid, PM10, bly og carbonmonoxid i deres zoner og bymæssige områder ikke overskrider grænseværdierne i bilag XI.

1. Medlemsstaterne sikrer under hensyntagen til bilag III, del A, at luftens indhold af svovldioxid, PM10, bly og carbonmonoxid i deres zoner og bymæssige områder ikke overskrider grænseværdierne i bilag XI.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 24 fra førstebehandling. I Kommissionens forslag kræves det på den ene side i artikel 13, at medlemsstaterne skal overholde grænseværdier (til beskyttelse af menneskers sundhed) på deres område (dvs. overalt), men på den anden side kræves det i bilag III, at prøvetagningssteder med sundhedsbeskyttelsesformål anbringes, hvor befolkningen antages at blive eksponeret i løbet af et tidsrum, som er signifikant i forhold til grænseværdiernes gennemsnitsberegningsperioder, eller eksponeres generelt. Som følge heraf er de områder, hvor grænseværdierne finder anvendelse (artikel 13), og de områder, hvor overholdelse af dem kontrolleres og påvises med målinger (bilag III), ikke identiske. Vurderingsordningen (i hvert fald den, der er baseret på overvågning) svarer ikke til de områder, hvor grænseværdierne gælder. Dette modsætningsforhold sætter medlemsstaterne, offentligheden og Kommissionen i en meget vanskelig situation og vil sandsynligvis føre til endeløse sagsanlæg.

Ændringsforslag 5

Artikel 15, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt det ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter - alle fornødne foranstaltninger for at nå det nationale mål for reduktion af eksponering for PM2,5, der er fastsat i bilag XIV, del B, senest på det deri fastsatte år.

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt det indebærer en klar forbedring for menneskers sundhed og ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter - alle fornødne foranstaltninger for at nå det nationale mål for reduktion af eksponering for PM2,5, der er fastsat i bilag XIV, del B, senest på det deri fastsatte år.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer målet med de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet har indføjet en ny ordlyd i dette stykke, hvilket retfærdiggør præciseringen i ændringsforslaget.

Ændringsforslag 6

Artikel 16, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt at det ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter - alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at luftens PM2,5-koncentrationer ikke overstiger målværdien i bilag XIV, del C, fra den deri fastsatte dato.

1. Medlemsstaterne træffer - for så vidt at det indebærer en klar forbedring for menneskers sundhed og ikke medfører uforholdsmæssigt store udgifter - alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at luftens PM2,5-koncentrationer ikke overstiger målværdien i bilag XIV, del C, fra den deri fastsatte dato.

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer målet med de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet har indføjet en ny ordlyd i dette stykke, hvilket retfærdiggør præciseringen i ændringsforslaget.

Ændringsforslag 7

Artikel 20, stk. 3

3. Senest den …. offentliggør Kommissionen retningslinjer for påvisning og fraregning af overskridelser, der kan henføres til naturlige kilder

udgår

*EUT: To år efter dette direktivs ikrafttræden.

 

Begrundelse

Retningslinjer fra Kommissionen skaber for meget bureaukrati og bevirker, at medlemsstaterne ikke kan udvise den nødvendige fleksibilitet ved direktivets gennemførelse.

Dette er et nyt stykke, som Rådet har indføjet, og som ikke indgik i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 8

Artikel 21, stk. 1

1. Medlemsstaterne kan udpege zoner eller bymæssige områder, hvor grænseværdierne for PM10 overskrides i luften, [hvilket] skyldes ophvirvling af partikler som følge af sand- eller saltspredning på vejene om vinteren.

1. Medlemsstaterne kan udpege zoner eller bymæssige områder, hvor grænseværdierne for PM10 overskrides i luften, [hvilket] skyldes ophvirvling af partikler som følge af sand- eller saltspredning på vejene om vinteren eller renholdning af veje, forudsat at niveauerne for PM2,5 ikke påvirkes.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 25 fra førstebehandling. Den faktiske risiko hænger sammen med PM2,5-partiklerne. I intervallet mellem PM2,5 og PM10 afsættes partiklerne mest i de øvre luftveje, hvorfra de hurtigt kan fjernes og derfor ikke har nogen langtidsvirkninger.

Ændringsforslag 9

Artikel 22, stk. 2 og 2 a (nyt)

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for PM10 som anført i bilag XI i en given zone eller et givet bymæssigt område ikke kan opnås på grund af lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, ugunstige klimaforhold eller grænseoverskridende bidrag, fritages medlemsstaterne fra forpligtelsen til at anvende de pågældende grænseværdier indtil …..*, forudsat at betingelserne i stk. 1 opfyldes.

2. Hvis overholdelse af grænseværdierne for PM10 som anført i bilag XI i en given zone eller et givet bymæssigt område ikke kan opnås på grund af lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, ugunstige klimaforhold eller grænseoverskridende bidrag, fritages medlemsstaterne fra forpligtelsen til at anvende de pågældende grænseværdier indtil …..*, forudsat at betingelserne i stk. 1 opfyldes, og at medlemsstaten godtgør, at der på nationalt, regionalt og lokalt plan er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at overholde de ovennævnte frister.

 

2a. En medlemsstat kan udsætte fristerne for overholdelse af grænseværdierne for PM10 eller målværdien for PM2,5 med yderligere højst to år for en bestemt zone eller et bestemt bymæssigt område, når planen eller programmet i henhold til stk. 1 viser, at grænse- eller målværdierne ikke kan overholdes, hvis medlemsstaten godtgør, at der på nationalt, regionalt og lokalt plan er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at overholde de ovennævnte frister, herunder gennemførelse af de direktiver og forordninger, der er nævnt i bilag XV, del B, inden for de i de pågældende retsakter fastsatte frister.

Ændringsforslag 10

Artikel 22, stk. 4, afsnit 1

4. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvor stk. 1 eller stk. 2 efter deres opfattelse finder anvendelse, og fremsender de i stk. 1 omhandlede luftkvalitetsplaner, herunder alle relevante oplysninger, som er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt de pågældende betingelser er opfyldt. Ved vurderingen tager Kommissionen hensyn til forventede virkninger af foranstaltninger, som er truffet af medlemsstaterne og Fællesskabet.

4. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvor stk. 1, 2 eller stk. 2a efter deres opfattelse finder anvendelse, og fremsender de i stk. 1 omhandlede luftkvalitetsplaner, herunder alle relevante oplysninger, som er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt de pågældende betingelser er opfyldt. Ved vurderingen tager Kommissionen hensyn til forventede virkninger af foranstaltninger, som er truffet af medlemsstaterne, og til de forventede virkninger af de fællesskabsforanstaltninger, som Kommissionen skal fremsætte forslag om, jf. bilag XVIa. Ved vurderingen tager Kommissionen hensyn til, hvilke virkninger fællesskabsforanstaltningerne efter bilag XVIa allerede har eller først i fremtiden vil få på luftkvaliteten i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag 11

Artikel 22, stk. 4, afsnit 2

Hvis Kommissionen ikke har gjort indsigelser inden ni måneder efter modtagelsen af den pågældende meddelelse, anses de relevante betingelser for anvendelse af stk. 1 eller 2 for at være opfyldt.

Hvis Kommissionen ikke har gjort indsigelser inden seks måneder efter modtagelsen af den pågældende meddelelse, anses de relevante betingelser for anvendelse af stk. 1, 2 eller 2a for at være opfyldt.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 81 fra førstebehandling.

Ændringsforslag 12

Artikel 23, stk. 1, afsnit 2

Overskrides disse grænseværdier efter fristen skal luftkvalitetsplanen omfatte egnede foranstaltninger, så overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Overskrides disse grænseværdier efter fristen skal luftkvalitetsplanen omfatte egnede foranstaltninger og kan desuden omfatte foranstaltninger til beskyttelse af navnlig børns sundhed, så overskridelsesperioden bliver kortest mulig.

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). Den vigtigste dokumentation omhandler nedsat lungefunktion hos børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter vejret samt øre-, næse- og halsinfektioner som følge af luftforurening.

Ændringsforslag 13

Artikel 23, stk. 1, afsnit 3

De pågældende planer skal mindst indeholde de oplysninger, der er anført i bilag XV, del A, og omgående meddeles Kommissionen, dog senest to år efter udløbet af det år, den første overskridelse blev registreret.

De pågældende planer skal mindst indeholde de oplysninger, der er anført i bilag XV. De kan i givet fald indeholde foranstaltninger i henhold til artikel 24.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 32 fra førstebehandling. I de planer og programmer, der tjener en almindelig sænkning af luftforureningen, kan der, med henblik på forenklinger, i medfør af artikel 22 præventivt indføres foranstaltninger til en kortvarig sænkning af spidsbelastninger.

Formidling af oplysninger om planer og programmere vedrørende styring af luftkvalitet sker også allerede nu i elektronisk form. Ordet "straks" er strøget, eftersom det ikke er enhver plan, der oversendes til Kommissionen umiddelbart efter, at den er udarbejdet. Det giver mere mening først at samle planerne på nationalt niveau og formidle oplysningerne til Kommissionen samlet for et år ad gangen. Det er også i tråd med den hidtidige praksis. Kommissionen kan nærmere regulere formidlingsproceduren, jf. artikel 26, stk. 2.

Ændringsforslag 14

Artikel 23, stk. 1, afsnit 4 a (nyt)

Planerne udarbejdes med det forbehold, at der for de industrianlægs vedkommende, der er meddelt godkendelse i henhold til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, ikke træffes yderligere foranstaltninger i medfør af dette direktiv.

Begrundelse

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Ændringsforslag 15

Artikel 24, stk. 1

1. Hvis der i en zone eller et bymæssigt område er risiko for, at niveauet af forurenende stoffer vil overskride en eller flere varslingstærskelværdier i bilag XII, opstiller medlemsstaterne, når det findes hensigtsmæssigt, handlingsplaner med angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes på kort sigt for at mindske denne risiko eller begrænse varigheden af den pågældende overskridelse. Hvis denne risiko gælder en eller flere grænseværdier eller målværdier i bilag VII, XI og XIV, kan medlemsstaterne, når det findes hensigtsmæssigt, opstille sådanne kortsigtede handlingsplaner.

1. Hvis der i en zone eller et bymæssigt område er risiko for, at niveauet af forurenende stoffer i luften vil overskride en eller flere grænseværdier, målværdier eller varslingstærskelværdier i bilag VII, XI, XII, og XIV, opstiller medlemsstaterne, når det findes hensigtsmæssigt, handlingsplaner med angivelse af de foranstaltninger, der skal træffes på kort sigt for at mindske denne risiko eller begrænse varigheden af den pågældende overskridelse.

Hvor der imidlertid er risiko for, at varslingstærskelværdien for ozon i bilag XII, del B, vil blive overskredet, opstiller medlemsstaterne kun en kortsigtet handlingsplan, når der under hensyn til nationale geografiske, meteorologiske og økonomiske forhold efter deres mening er væsentlige muligheder for at mindske risikoen for, varigheden eller alvoren af en sådan overskridelse. Når medlemsstaterne opstiller en sådan kortsigtet handlingsplan, tager de hensyn til beslutning 2004/279/EF.

Medlemsstaterne opstiller imidlertid kun en kortsigtet handlingsplan, når der under hensyn til nationale geografiske, meteorologiske og økonomiske forhold efter deres mening er væsentlige muligheder for at mindske risikoen for, varigheden eller alvoren af en sådan overskridelse. Når medlemsstaterne opstiller en sådan kortsigtet handlingsplan, tager de hensyn til beslutning 2004/279/EF.

Ændringsforslag 16

Artikel 24, stk. 2

2. De kortsigtede planer i stk. 1 kan under hensyn til sagens konkrete omstændigheder omfatte foranstaltninger til at regulere og om nødvendigt indstille visse aktiviteter, herunder motortrafik, som bidrager til risikoen for overskridelse af de respektive grænse- eller målværdier eller varslingstærskelværdier. Disse handlingsplaner kan ligeledes omfatte effektive foranstaltninger vedrørende brugen af industrianlæg eller -produkter.

2. De kortsigtede planer i stk. 1 kan under hensyn til sagens konkrete omstændigheder omfatte foranstaltninger, der har vist sig effektive på kort sigt, til at regulere og om nødvendigt indstille visse aktiviteter, som klart bærer ansvaret for den øgede risiko for overskridelse af de respektive grænse- eller målværdier eller varslingstærskelværdier. Handlingsplanerne kan også omfatte specifikke aktioner til beskyttelse af de mest sårbare befolkningsgrupper, herunder børn. Artikel 23, stk. 1, andet afsnit, gælder tilsvarende.

Ændringsforslag 17

Artikel 24, stk. 3

3. Når medlemsstaterne har udarbejdet en kortsigtet handlingsplan, giver de offentligheden og relevante organisationer, såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers interesser, og andre relevante sundhedsrelaterede organer, adgang til såvel resultaterne af deres undersøgelser om gennemførligheden og indholdet af de enkelte kortsigtede handlingsplaner som oplysninger om gennemførelsen af disse planer.

3. Når medlemsstaterne har udarbejdet en kortsigtet handlingsplan, giver de offentligheden og relevante organisationer, såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers interesser, andre relevante sundhedsrelaterede organer og de pågældende erhvervsorganisationer adgang til såvel resultaterne af deres undersøgelser om gennemførligheden og indholdet af de enkelte kortsigtede handlingsplaner som oplysninger om gennemførelsen af disse planer.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 37 fra førstebehandling. De foranstaltninger, der opereres med i planerne, vedrører i overvejende grad trafikken og, direkte eller indirekte, den økonomiske virksomhed. Der skal derfor skabes sikkerhed for, at også de pågældende erhvervsorganisationer høres og informeres.

Ændringsforslag 18

Artikel 24, stk. 4

4. Første gang inden den …..* og derefter med regelmæssige mellemrum offentliggør Kommissionen eksempler på bedste praksis med hensyn til opstilling af kortsigtede handlingsplaner.

4. Første gang inden den …..* og derefter med regelmæssige mellemrum offentliggør Kommissionen eksempler på bedste praksis med hensyn til opstilling af kortsigtede handlingsplaner. Kommissionen offentliggør navnlig eksempler på bedste praksis med hensyn til beskyttelse af sårbare befolkningsgrupper, herunder børn, inden for rammerne af disse handlingsplaner.

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). Eksemplerne på bedste praksis med hensyn til beskyttelse af børn vil navnlig gå ud på at reducere eksponeringen på de steder, hvor børn tilbringer en stor del af deres tid som f.eks. skoler, daginstitutioner, børnehaver og børnehospitaler.

Ændringsforslag 19

Artikel 26, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden og relevante organisationer såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers interesser, og andre relevante sundhedsrelaterede organer i tilstrækkeligt omfang og i god tid informeres om følgende:

1. Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden og relevante organisationer såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers interesser, andre relevante sundhedsrelaterede organer og de pågældende erhvervsorganisationer i tilstrækkeligt omfang og i god tid informeres om følgende:

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 39 fra førstebehandling. De foranstaltninger, der opereres med i planerne, vedrører i overvejende grad trafikken og, direkte eller indirekte, den økonomiske virksomhed. Der skal derfor skabes sikkerhed for, at også de pågældende erhvervsorganisationer høres og informeres.

Ændringsforslag 20

Artikel 26, stk. 2, afsnit 2

Årsberetningerne skal indeholde en sammenfatning af de niveauer, der overskrider grænseværdier, målværdier, langsigtede målsætninger samt informations- og varslingstærskelværdier for de relevante gennemsnitberegningsperioder. Disse oplysninger kombineres med en sammenfattende vurdering af disse overskridelsers virkninger. Årsberetningerne kan efter omstændighederne indeholde yderligere oplysninger og vurderinger om beskyttelse af skove samt oplysninger om andre forurenende stoffer, som dette direktiv indeholder overvågningsbestemmelser om, såsom udvalgte ikke-regulerede ozonprækursorer, jf. bilag X, del B.

Årsberetningerne skal indeholde en sammenfatning af de niveauer, der overskrider grænseværdier, målværdier, langsigtede målsætninger samt informations- og varslingstærskelværdier for de relevante gennemsnitberegningsperioder. Disse oplysninger kombineres med en sammenfattende vurdering af disse overskridelsers virkninger. Årsberetningerne kan efter omstændighederne indeholde yderligere oplysninger og vurderinger om beskyttelse af skove og om de foranstaltninger, der er truffet for at reducere børns eksponering for luftforurenende stoffer, samt oplysninger om andre forurenende stoffer, som dette direktiv indeholder overvågningsbestemmelser om, såsom udvalgte ikke regulerede ozonprækursorer anført i bilag X, del B.

Begrundelse

Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Den vigtigste dokumentation omhandler nedsat lungefunktion hos børn og et øget antal tilfælde af astma og hiven efter vejret samt øre-, næse- og halsinfektioner som følge af luftforurening.

Ændringsforslag 21

Artikel 32, afsnit 3

Som led i revisionen udarbejder Kommissionen også en rapport om erfaringerne med overvågningen af PM10 og PM2,5 under hensyn til de tekniske fremskridt med automatiske måleteknikker. Hvis det er hensigtsmæssigt, foreslås der nye referencemetoder for måling af PM10 og PM2.5.

Som led i revisionen udarbejder Kommissionen også en rapport om erfaringerne med overvågningen af PM10 og PM2,5 under hensyn til de tekniske fremskridt med automatiske måleteknikker. Hvis det er hensigtsmæssigt, foreslås der nye referencemetoder for måling af PM10 og PM2.5. Kommissionen undersøger i forbindelse med revisionen, om det er tilstrækkeligt fortsat at fastsætte grænseværdier for PM10 , eller om disse skal erstattes med grænseværdier for PM2.5.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 64 fra førstebehandling. I direktivet indføres PM2,5 ved siden af PM10. Hvis det i forbindelse med revisionen af direktivet måtte vise sig, at grænseværdier for PM2,5 er ønskelige, må PM10-normen udgå.

Ændringsforslag 22

Artikel 33, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den ….*.

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den ….*.

* To år efter dette direktivs ikrafttræden.

*Et år efter dette direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 44 fra førstebehandling.

Ændringsforslag 23

Bilag III, del A, punkt 2

2. På følgende lokaliteter skal det ikke vurderes, om grænseværdierne med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed er overholdt:

2. På følgende lokaliteter skal det ikke vurderes, om grænseværdierne med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed er overholdt:

 

-a) overalt, hvor der i overensstemmelse med kriterierne i dette bilag ikke er placeret prøvetagningssteder for de forurenende stoffer, som bilaget finder anvendelse på

a) enhver lokalitet inden for et område, som offentligheden ikke har adgang til, og hvor der ikke er nogen permanent beboelse

a) enhver lokalitet inden for et område, som offentligheden ikke har adgang til, eller som er ubeboede eller ikke permanent beboede

 

aa) fabriksområder eller i industrianlæg, som alle relevante forskrifter om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen finder anvendelse på, og hvortil offentligheden ikke har adgang

b) kørebaner samt midterrabatter, undtagen hvor fodgængere normalt har adgang til midterrabatten.

b) kørebaner samt midterrabatter, undtagen hvor fodgængere normalt har adgang til midterrabatten.

 

ba) på områder, hvor befolkningen ikke eksponeres direkte eller indirekte i en væsentlig periode.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 60 fra førstebehandling. De nye punkter skal gøre det klart, at det ikke er nødvendigt at overholde grænseværdierne på visse steder på medlemsstaternes område, som ikke er relevante for befolkningens eksponering. Det drejer sig bl.a. om steder, hvor almenheden ikke direkte eller indirekte eksponeres i en væsentlig periode, da Bilag III kræver, at prøvetagningssteder, der har til formål at beskytte menneskers sundhed, skal placeres der, hvor befolkningen sandsynligvis vil blive eksponeret i en periode, der er væsentlig i forhold til grænseværdiernes gennemsnitsberegningsperiode, eller eksponeres generelt.

Ændringsforslag 24

Bilag V, del A, punkt 1, fodnote 1

1) For nitrogendioxid, partikler, benzen og carbonmonoxid: Der skal være mindst en station til måling af bybaggrund og en trafikorienteret station, forudsat at dette ikke øger antallet af prøvetagningssteder. For disse forurenende stoffer må forskellen mellem det samlede antal bybaggrundsstationer og det samlede antal trafikorienterede stationer i en medlemsstat, der kræves i medfør af del A, nr. 1), ikke være mere end faktor 2. Prøvetagningssteder, hvor grænseværdien for PM10 er blevet overskredet inden for de sidste tre år, opretholdes.

1) For nitrogendioxid, partikler, benzen og carbonmonoxid: Der skal være mindst en station til måling af bybaggrund og en trafikorienteret station, forudsat at dette ikke øger antallet af prøvetagningssteder. Forskellen mellem det samlede antal bybaggrundsstationer og det samlede antal trafikorienterede stationer i en medlemsstat må ikke være mere end faktor 2.

Begrundelse

Ordlyden fra Kommissionens forslag genindsættes.

Medlemsstaterne skal opretholde et omfattende net af målestationer, som bl.a. også skal omfatte et tilstrækkeligt antal trafikorienterede målestationer.

Ændringsforslag 25

Bilag XI, del B, tabel, del om "PM10"

Rådets fælles holdning

Midlingstid

Grænseværdi

Tolerancemargen

Frist for overholdelse af grænseværdi

PM10

1 døgn

50 µg/m3, må ikke overskrides mere end 35 gange pr. kalenderår

50 %

 

Kalenderår

40 µg/m3

20 %

 

Ændringsforslag

Midlingstid

Grænseværdi

Tolerancemargen

Frist for overholdelse af grænseværdi

PM10

1 døgn

50 µg/m3, må ikke overskrides mere end 35 gange pr. kalenderår*

50 %

 

Kalenderår

40 µg/m3

20 %

 

Kalenderår

 

33 µg/m3

20 %

1. januar 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag 26

Bilag XIV, del B

Rådets fælles holdning

NATIONALT MÅL FOR REDUKTION AF EKSPONERING

AEI i 2010

Mål for reduktion af eksponering i forhold til 2010

Frist for overholdelse af det nationale mål for reduktion af eksponering

Over13 µg/m3

20 procent

2020

7 - 13 µg/m3

(AEI x 1,5) procent

Hvis AEI i referenceåret er 7µg/m3 eller derunder, sættes målet for reduktion af eksponering til nul. Målet for reduktion sættes også til nul i de tilfælde, hvor AEI når et niveau på 7 mg/m3 på et hvilket som helst tidspunkt mellem 2010 og 2020 og bevares på eller under dette niveau.

Ændringsforslag

NATIONALT MÅL FOR REDUKTION AF EKSPONERING

Mål for reduktion af eksponering i forhold til AEI i 2010

Frist for overholdelse af målet for reduktion af eksponering

Udgangskoncentration i µg/m3

Reduktionsmål i procent

2020

< 10

0 %

= 10 – <15

10 %

= 15 – <20

15 %

= 20 – < 25

20 %

>25

Alle hensigtsmæssige foranstaltninger med henblik på at nå målet på 20 μg/m3

Hvis AEI i referenceåret er 10 µg/m3 eller derunder, sættes målet for reduktion af eksponering til nul. Målet for reduktion sættes også til nul i de tilfælde, hvor AEI når et niveau på 7 mg/m3 på et hvilket som helst tidspunkt mellem 2010 og 2020 og bevares på eller under dette niveau.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 49 fra førstebehandling.

Ændringsforslag 27

Bilag XIV, del C og D

Rådets fælles holdning

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid

Målværdi

Frist for overholdelse af målværdien

Kalenderår

25 µg/m3

1. januar 2010

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid

Grænseværdi

Tolerancemargen

Frist for overholdelse af grænseværdi

Kalenderår

25 µg/m3

20% ved ...*, som reduceres med lige store årlige procentsatser, første gang den næstfølgende 1. januar og derefter hver 12. måned, så margenen er 0% den 1. januar 2015

den 1. januar 2015

*     Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag

C. MÅLVÆRDI

Midlingstid

Målværdi

Frist for overholdelse af målværdien

Kalenderår

20 µg/m3

1. januar 2010

D. GRÆNSEVÆRDI

Midlingstid

Grænseværdi

Tolerancemargen1

Frist for overholdelse af grænseværdi

Kalenderår

20 µg/m3

20% ved ...*, som reduceres med lige store årlige procentsatser, første gang den næstfølgende 1. januar og derefter hver 12. måned, så margenen er 0% den 1. januar 2015

1. januar 2015**

1       Den maksimale tolerancemargen gælder også i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2.

*      Datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Ændringsforslag 28

Bilag XV, del A, punkt 6, litra b a (nyt)

ba) udførlige oplysninger om mulige foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten for børn.

Begrundelse

Foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden mod luftforurening er dækket af bilag XV, del A, punkt 6, litra b), mens foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten for børn eventuelt vil være mere specifikke eller forskellige inden for denne ramme. Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ændringsforslag 29

Bilag XV, del A, punkt 8, indledning

8. Oplysninger om foranstaltninger eller projekter, som er vedtaget med henblik på begrænsning af forurening efter dette direktivs ikrafttræden:

8. Oplysninger om foranstaltninger eller projekter, som er vedtaget med henblik på begrænsning af forurening, herunder specifikke foranstaltninger til begrænsning af børns eksponering, efter dette direktivs ikrafttræden:

Begrundelse

Foranstaltninger til beskyttelse af folkesundheden mod luftforurening er dækket af bilag XV, del A, punkt 6, litra b), mens foranstaltninger til forbedring af luftkvaliteten for børn eventuelt vil være mere specifikke eller forskellige inden for denne ramme. Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ændringsforslag 30

Bilag XV, del B, punkt 3, litra g a (nyt)

ga) foranstaltninger til beskyttelse af børns eller andre sårbare befolkningsgruppers sundhed.

Begrundelse

Foranstaltningerne til bekæmpelse af luftforurening med henblik på navnlig at beskytte børns sundhed kan være lokalitetsspecifikke eller eksponeringsspecifikke. Siden førstebehandlingen er der offentliggjort megen ny videnskabelig dokumentation, der understreger luftforureningens indvirkninger på børns sundhed. Nye undersøgelser er blevet foretaget i Nederlandene, Frankrig og Californien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ændringsforslag 31

Bilag XVI a (nyt)

BILAG XVIa

FÆLLESSKABSFORANSTALTNINGER RELATERET TIL EMISSIONSKILDERNE, DER SKAL TRÆFFES FOR AT GØRE DET MULIGT FOR MEDLEMSSTATERNE AT NÅ LUFTKVALITETSGRÆNSE-VÆRDIERNE INDEN FOR DE FASTSATTE FRISTER

 

1. For at gøre det muligt for medlemsstaterne at opnå de grænseværdier for luftkvaliteten, der er fastlagt i dette direktiv, inden for de fastsatte frister forelægger Kommissionen inden.....* forslag til bindende EU-retsforskrifter, der sætter ind ved forureningskilderne og omfatter strengere emissionsgrænseværdier. Disse forslag skal vedrøre mindst følgende sektorer eller emissionskilder, hvor emissionerne af skadelige stoffer skal nedsættes:

 

§ alle relevante stationære, forurenende anlæg, f.eks. medtagelse af fyringsanlæg med en effekt på 20-50 megawatt i direktiv 96/61/EF

 

§ køretøjer af alle størrelser og kategorier med brændstofmotor til lands, i luften og til søs; f.eks. EURO VI for tunge køretøjer eller koordinerede foranstaltninger på fællesskabsplan, der ansporer eller forpligter skibsejerne til at begrænse emissionerne, eller aftaler om emissioner fra skibsmotorer inden for rammerne af IMO

 

§ private varmeanlæg

 

§ kraft- og byggemaskiner

 

§ landbrugssektoren (bl.a. gødskning og kvægopdræt).

 

2. Hvert femte år forelægger Kommissionen Rådet og Parlamentet en statusrapport om de i stk. 1 nævnte bestemmelser og deres gennemførelse i medlemsstaterne.

 

* To år efter dette direktivs ikrafttræden.

  • [1]  EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 102.
  • [2]  EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

I.         Analyse af Rådets fælles holdning

Den 28. juni 2007 vedtog Rådet under det tyske formandskab sin fælles holdning om direktivet om luftkvaliteten. Selv om der er en række forskelle mellem Europa-Parlamentets førstebehandling og Rådets tekst, er næsten halvdelen af de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog den 26. september 2006 i Strasbourg, medtaget enten ordret, delvist eller indholdsmæssigt.

Rådet tilslutter sig i sin fælles holdning en række af de vigtigste ændringsforslag, som Europa-Parlamentet oprindeligt fremsatte:

●  En målværdi for PM2,5 i 2010, som vil blive erstattet af en obligatorisk grænseværdi i 2015;

●  muligheden for at udsætte opnåelsen af grænseværdier efter direktivets ikrafttrædelse;

●  princippet om, at grænseværdier bør finde anvendelse overalt, men at overholdelse af grænseværdier ikke bør kontrolleres på visse lokaliteter.

Bortset fra disse overensstemmelser adskiller teksterne sig på væsentlige punkter: Rådet accepterer ikke nogen som helst ændringer af bestemmelserne vedrørende de eksisterende daglige og årlige grænseværdier for PM10 i bilag XI og forkaster Europa-Parlamentets forslag om at knytte eventuelle undtagelser sammen med vedtagelsen af supplerende fællesskabsforanstaltninger omfattende forureningskilderne.

Desuden går Rådet ind for den knap så strenge værdi på 25 μg/m3 - i stedet for på 20 μg/m3 som foreslået af Europa-Parlamentet - for begge værdier, selv om der er klar enighed om fristen for indførelsen af PM2,5 (målværdi i 2010, grænseværdi i 2015). Derimod tillader Rådet mindre fleksibilitet med hensyn til at udsætte opnåelsen af grænseværdierne i henhold til artikel 22 (tidligere artikel 20) - højst tre år efter direktivets ikrafttrædelse.

II.  Prioriteter for Europa-Parlamentets andenbehandling

Udvalget er i høj grad indstillet på at nå til enighed under det portugisiske formandskab i forbindelse med andenbehandlingen med henblik på at sikre vedtagelse af direktivet om luftkvaliteten snarest muligt, forudsat at hovedpunkterne i Parlamentets holdning tilgodeses, nemlig mere ambitiøse mål- og grænseværdier samt mere fleksibilitet, mere effektive foranstaltninger ved kilden og langfristede mål.

PM2,5: De mindste partikler er i følge eksperterne de partikler, der frembyder den største trussel mod folkesundheden. Til forskel fra den grovere fraktion (PM10) udsendes de mindste partikler næsten udelukkende fra antropogene kilder, og udvalget vedtog derfor ændringsforslagene vedrørende PM2,5 samt revisionsklausulen (ændringsforslag 64) og kræver bibeholdelse af den strengere mål- og grænseværdi på 20 μg/m3 i henholdsvis 2010 og 2015 (ændringsforslag 49 og 50). På trods af det høje ambitionsniveau bør denne værdi være juridisk bindende og vil sandsynligvis blive opnået i størstedelen af Europa inden 2015.

PM10: Ifølge ordføreren bør der ikke genfremsættes ændringsforslag vedrørende bestemmelserne om PM10 i bilag XI, hverken om den årlige grænseværdi på 33 μg/m3 eller om dispensationen fra den daglige grænseværdi i et tidsrum af 55 dage. Rådet og Kommissionen accepterer ikke nogen ændringer af de eksisterende grænseværdier. For begge institutioner vil enhver ændring af status quo helt klart være utænkelig, og sagen vil med al sandsynlighed gå direkte til Forligsudvalget.

Fleksibilitet: Medlemsstaterne, især i tæt befolkede områder og i industrizoner i det vestlige og centrale Europa, har hidtil haft store problemer med at gennemføre direktivets bestemmelser og opnå de fastsatte grænseværdier, selv om der udfoldes bestræbelser på at forbedre luftkvaliteten.

Derfor er mere fleksibilitet for at nå de fastsatte grænseværdier prioriteret højt i de medlemsstater, som har iværksat alle tænkelige foranstaltninger for at begrænse forureningen. Udvalget vedtog delvist ændringsforslagene om dispensation og udsættelse af frister for opnåelse af grænseværdierne (ændringsforslag 7 og 81 fra førstebehandlingen), men foreslår, at varigheden af dispensationen reduceres fra "fire plus to" til "tre plus to" år for at gå på kompromis med Rådet.

Udvalget understreger endvidere betydningen af langfristede foranstaltninger og en luftkvalitetspolitik, der er baseret på omfanget af udsættelse for forurening. Kortfristede foranstaltninger har ofte vist sig at være lidet effektive. Disse foranstaltninger bør være frivillige og iværksættes kun, hvor de kan bidrage positivt til en reduktion af forureningen (ændringsforslag 35 og 36). Europa-Parlamentets forslag vedrørende bilag III om vurdering af overholdelse af grænseværdier (ændringsforslag 24 og 60) er ligeledes blevet genfremsat.

Foranstaltninger ved kilden: Forurening skal begrænses via overholdelse af den gældende lovgivning og nye fællesskabsforanstaltninger ved kilden. Fællesskabsforanstaltninger til begrænsning af emissioner er blevet forsinket, ligesom Euro VI for tunge køretøjer og revisionen af NEC-direktivet. Det nye bilag XVIa bør derfor genindsættes (ændringsforslag 84).

Ordføreren genfremsætter imidlertid ikke de dele af forslaget, som knytter dispensationen sammen med fællesskabsforanstaltningerne, og som blev forkastet af Rådet. Det er meget vanskeligt at påvise nogen forbindelse mellem manglende fællesskabsforanstaltninger og ikke-opnåelse af grænseværdierne.

Andet: Adskillige ændringsforslag om tekniske bestemmelser, som Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandling, er blevet genfremsat, som f.eks. obligatoriske modelberegninger (ændringsforslag 16 og 17); ensartet anvendelse af kriterierne for udvælgelse af prøvetagningsstederne (ændringsforslag 22); informationsspredning til alle interessenter (ændringsforslag 37 og 39), samt bl.a. fristen for medlemsstaternes opfyldelse af direktivets bestemmelser (ændringsforslag 44).

PROCEDURE

Titel

Luftkvalitet og renere luft i Europa

Referencer

16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

26.9.2006                     T6-0362/2006

Kommissionens forslag

COM(2005)0447 - C6-0356/2005

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

6.9.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.9.2007

Ordfører

       Dato for valg

Holger Krahmer

14.12.2005

 

 

Dato for vedtagelse

9.10.2007

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

4

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jerzy Buzek, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Vincenzo Aita

Dato for indgivelse

17.10.2007