SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa

17.10.2007 - (16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD)) - ***II

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Holger Krahmer

Menettely : 2005/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0398/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0398/2007
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta Euroopassa

(16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (16477/1/2006 – C6‑0260/2007),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0447)[2],

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0398/2007),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kantaParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Pilaantumisen leviämisen mallintamista pitäisi soveltaa soveltuvilta osin, jotta paikkoja koskevia tietoja voidaan tulkita pitoisuuksien maantieteellisen levinneisyyden mukaan. Tämä voisi toimia perustana kyseisen alueen väestön kollektiivisen altistumisen laskemiselle.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 2.

Tarkistus 2

Johdanto-osan 15 kappale

15) Voimassa olevia ilmanlaadun raja-arvoja ei saisi muuttaa. Kuitenkin typpidioksidin, bentseenin ja PM10-hiukkasten osalta raja-arvojen saavuttamisen määräaikaa olisi voitava jatkaa tai olisi saatava tilapäinen vapautus velvoitteesta soveltaa tiettyjä raja-arvoja tapauksissa, joissa tarkoituksenmukaisista pilaantumisen vähennystoimista huolimatta tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa on akuutteja vaikeuksia saavuttaa raja-arvoja. Kaikkiin tiettyä aluetta tai taajamaa koskeviin määräajanpidennyksiin tai tilapäisiin vapautuksiin olisi liitettävä kattava suunnitelma, jonka komissio arvioisi sen varmistamiseksi, että tarkistettua määräaikaa noudatetaan.

(15) Alueilla ja taajamissa, joissa olosuhteet ovat erityisen hankalat, ilmanlaatua koskevien raja-arvojen saavuttamisen määräaikaa olisi voitava jatkaa tapauksissa, joissa tarkoituksenmukaisista pilaantumisen vähennystoimista huolimatta tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa on akuutteja vaikeuksia saavuttaa raja-arvoja. Kaikkiin tiettyä aluetta tai taajamaa koskeviin määräajanpidennyksiin olisi liitettävä kattava suunnitelma, jonka mukaisesti raja-arvojen saavuttaminen varmistetaan tarkistetun määräajan puitteissa, sekä selonteko, jolla osoitetaan, että kaikki voitava on tähän mennessä tehty tämän direktiivin noudattamiseksi. Joustavuus on sitäkin tärkeämpää jäsenvaltioille, jos tarvittavat yhteisön toimenpiteet, jotka heijastavat ilman pilaantumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa lähteisiin kohdistuville toimille valittua vaatimustasoa, mukaan lukien ainakin liitteessä XVI a mainitut toimenpiteet, eivät ole tulleet voimaan 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä, sillä jotkut jäsenvaltiot eivät pysty saavuttamaan raja-arvoja ilman näitä toimenpiteitä erittäin suurista kansallisista ponnisteluista huolimatta.

Tarkistus 3

7 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että näytteenottopaikkojen valinnassa sovelletaan yhdenmukaisia vaatimuksia.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 22. Puhdas ilma on yksi osatekijä, jota tarvitaan Lissabonin tavoitteiden (erityisesti yritysten sijaintipaikkoja, matkailua ja rajoittamatonta syöttöliikennettä koskevien tavoitteiden) saavuttamiseksi. On varmistettava, että näytteenottopaikat sijoitetaan yhdenmukaisen järjestelmän mukaisesti. Eri jäsenvaltioissa nykyään käytössä olevat mittauskäytännöt eroavat liikaa toisistaan, ja mittaustulokset eivät ole vertailukelpoisia.

Tarkistus 4

13 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella vallitsevat ilman rikkidioksidi-, PM10-, lyijy- ja hiilimonoksidipitoisuudet eivät ylitä liitteessä XI vahvistettuja raja-arvoja.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava liitteessä III olevan A jakson huomioon ottaen, että niiden alueella vallitsevat ilman rikkidioksidi-, PM10-, lyijy- ja hiilimonoksidipitoisuudet eivät ylitä liitteessä XI vahvistettuja raja-arvoja.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 24. Komission ehdotuksen 13 artiklassa edellytetään, että jäsenvaltioiden on noudatettava koko alueellaan (ihmisten terveyden suojelemiseksi asetettuja) raja-arvoja (tämä tarkoittaa kaikkialla). Toisaalta taas liitteessä III edellytetään, että ihmisten terveyden suojelemiseen tarkoitetut näytteenottopaikat pitäisi sijoittaa paikkoihin, joilla väestö todennäköisesti altistuu ajanjaksona, joka on merkityksellinen raja-arvojen keskiarvon laskenta-aikaan nähden, tai yleensä altistuu. Näin ollen alueet, joilla sovelletaan raja-arvoja (13 artikla) ja joilla vaatimustenmukaisuus tarkistetaan ja todetaan mittauksilla (liite III), eivät ole identtisiä. Arviointijärjestelmä (ainakaan seurantaan perustuva) ei vastaa alueita, joilla sovelletaan raja-arvoa/raja-arvoja. Tämä ristiriitaisuus asettaa jäsenvaltiot, yleisön ja komission erittäin hankalaan asemaan ja aiheuttaa todennäköisesti loputtomia oikeusjuttuja.

Tarkistus 5

15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, vähentääkseen PM2,5-hiukkasille altistumista, jotta liitteessä XIV olevassa B jaksossa säädetty altistumisen kansallinen vähennystavoite saavutetaan liitteessä täsmennettyyn määrävuoteen mennessä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotka parantavat selvästi ihmisten terveyttä ja joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, vähentääkseen PM2,5-hiukkasille altistumista, jotta liitteessä XIV olevassa B jaksossa säädetty altistumisen kansallinen vähennystavoite saavutetaan liitteessä täsmennettyyn määrävuoteen mennessä.

Perustelu

Tarkistus selventää toteutettavien toimien tavoitteiden asettelua. Neuvoston käyttöön ottama uusi sanamuoto oikeuttaa tarkistuksessa esitetyn täsmennyksen.

Tarkistus 6

16 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, varmistaakseen, että ilman PM2,5-hiukkasten pitoisuudet eivät ylitä liitteessä XIV olevassa C jaksossa vahvistettua tavoitearvoa liitteessä täsmennetystä ajankohdasta alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotka parantavat selvästi ihmisten terveyttä ja joista ei koidu kohtuuttomia kustannuksia, varmistaakseen, että ilman PM2,5-hiukkasten pitoisuudet eivät ylitä liitteessä XIV olevassa C jaksossa vahvistettua tavoitearvoa liitteessä täsmennetystä ajankohdasta alkaen.

Perustelu

Tarkistus selventää toteutettavien toimien tavoitteiden asettelua. Neuvoston käyttöön ottama uusi sanamuoto oikeuttaa tarkistuksessa esitetyn täsmennyksen.

Tarkistus 7

20 artiklan 3 kohta

3. Komissio julkaisee ohjeet luonnollisista lähteistä peräisin olevista päästöistä johtuvien ylitysten osoittamista ja vähentämistä varten viimeistään …*.

Poistetaan.

* Virallinen lehti: Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

 

Perustelu

Komission ohjeet lisäävät tarpeetonta byrokratiaa ja estävät jäsenvaltioita soveltamasta tarvittavaa joustavuutta direktiivin täytäntöönpanossa.

Tämä on uusi neuvoston esittämä kohta, jota ei ollut komission alkuperäisessä ehdotuksessa.

Tarkistus 8

21 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä alueita tai taajamia, joiden alueella PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyvät, koska teiden talvihiekoitus tai -suolaus aiheuttaa ilmassa leijuman.

1. Jäsenvaltiot voivat nimetä alueita tai taajamia, joiden alueella PM10-hiukkasten raja-arvot ylittyvät, koska teiden talvihiekoitus tai -suolaus tai teiden puhdistaminen aiheuttaa ilmassa leijuman edellyttäen, ettei sillä ole vaikutusta PM2,5-hiukkaspitoisuuden tasoihin.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 25. Todellinen riski liittyy PM2,5-hiukkasiin. PM2,5- ja PM10-hiukkasten välillä hiukkaset asettuvat useimmiten ylempiin hengityselimiin, joille ovat ominaisia nopeat poistomekanismit, joten ne eivät aiheuta pitkän aikavälin vaikutuksia.

Tarkistus 9

22 artiklan 2 kohta ja 2 a kohta (uusi)

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-arvoja enintään …* asti edellyttäen, että 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-arvoja enintään ...* asti edellyttäen, että 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että jäsenvaltio osoittaa, että se on määräaikoja noudattaakseen toteuttanut kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet.

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat jatkaa tietyn alueen tai taajaman osalta PM10- hiukkasten raja-arvoille tai PM2,5-hiukkasten tavoitearvolle asetettuja määräaikoja lisäajanjaksolla, joka on enintään kaksi vuotta, silloin kun 1 kohdassa tarkoitettu ilmanlaatusuunnitelma osoittaa, että raja-arvoja ei voida saavuttaa, jos jäsenvaltio osoittaa, että se on noudattaakseen edellä mainittuja määräaikoja toteuttanut kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet, mukaan lukien liitteessä XV olevassa B jaksossa mainittujen direktiivien ja asetusten täytäntöönpano kyseisissä säädöksissä asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Tarkistus 10

22 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne katsovat, että niiden olisi sovellettava 1 ja 2 kohtaa, ja toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu ilmanlaatusuunnitelma kaikkine tarvittavine tietoineen, jotta komissio voi arvioida asetettujen edellytysten täyttymistä. Arviossaan komission on otettava huomioon jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden arvioidut vaikutukset sekä yhteisön toimien arvioidut vaikutukset.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos ne katsovat, että niiden olisi sovellettava 1, 2 ja 2 a kohtaa, ja toimitettava 1 kohdassa tarkoitettu ilmanlaatusuunnitelma kaikkine tarvittavine tietoineen, jotta komissio voi arvioida asetettujen edellytysten täyttymistä. Arviossaan komission on otettava huomioon jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden arvioidut vaikutukset sekä komission liitteen XVI a nojalla ehdottamien yhteisön toimien arvioidut vaikutukset. Komission on arviossaan huomioitava myös liitteen XVI a nojalla toteutettujen yhteisön toimien vaikutukset kyseisen jäsenvaltion ilmanlaatuun tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Tarkistus 11

22 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Jos komissio ei ole ottanut kielteistä kantaa ilmoitukseen yhdeksän kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, katsotaan 1 tai 2 kohdan edellytysten täyttyvän.

Jos komissio ei ole ottanut kielteistä kantaa ilmoitukseen kuuden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, katsotaan 1, 2 tai 2 a kohdan edellytysten täyttyvän.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 81.

Tarkistus 12

23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, ilmanlaatusuunnitelmaan on sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi.

Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, ilmanlaatusuunnitelmaan on sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, ja siihen voidaan sisällyttää muita toimia erityisesti lasten terveyden suojelemiseksi.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja astman, raskaan hengityksen sekä korva-, nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman pilaantumisen vuoksi.

Tarkistus 13

23 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

Näihin suunnitelmiin on sisällytettävä vähintään liitteessä XV olevassa A jaksossa luetellut tiedot ja ne on ilmoitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään kahden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jolloin ylittyminen ensimmäisen kerran havaittiin.

Näihin suunnitelmiin on sisällytettävä vähintään liitteessä XV luetellut tiedot. Ne voivat sisältää tarvittaessa 24 artiklan mukaisia toimia.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 32. Ilmakehään joutuvien päästöjen vähentämiseksi laadittavissa suunnitelmissa ja ohjelmissa voidaan yksinkertaistamisen vuoksi toteuttaa ennaltaehkäisevästi 22 artiklassa tarkoitettuja toimia päästöpiikkien vähentämiseksi nopeasti.

Tiedot ilman saastumisen torjuntaa koskevista suunnitelmista ja ohjelmista toimitetaan jo nyt sähköisessä muodossa. Sana "viipymättä" poistetaan, koska jokaista suunnitelmaa ei toimiteta komissiolle heti sen valmistuttua. On järkevämpää, että suunnitelmat kerätään ensin kansallisella tasolla ja kutakin vuotta koskevat tiedot toimitetaan komissiolle yhdessä. Käytäntö on nykyisinkin tämä. Komissio voi säätää tietojen toimittamista koskevasta menettelystä tarkemmin 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tarkistus 14

23 artiklan 1 kohdan 4 a alakohta (uusi)

Suunnitelmat laaditaan ohjeistaen, että teollisuuslaitosten, joille on myönnetty lupa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY mukaisesti, ei tarvitse toteuttaa tämän direktiivin mukaisia lisätoimia.

Perustelu

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Tarkistus 15

24 artiklan 1 kohta

1. Jos tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa on riski, että epäpuhtaustasot ylittävät yhden tai useamman liitteessä XII vahvistetuista varoituskynnyksistä, jäsenvaltioiden on laadittava toimintasuunnitelmia, joista ilmenevät toimenpiteet, jotka on toteutettava lyhyellä aikavälillä kyseisen ylityksen riskin vähentämiseksi tai sen keston lyhentämiseksi. Jos tämä riski koskee yhtä tai useampaa liitteissä VII, XI ja XIV vahvistetuista raja arvoista tai tavoitearvoista, jäsenvaltiot voivat tarvittaessa laatia tällaisia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia.

1. Jos tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa on riski, että ilman epäpuhtaustasot ylittävät yhden tai useamman liitteissä VII, XI, XII ja XIV vahvistetuista raja-arvoista, tavoitearvoista tai varoituskynnyksistä, jäsenvaltioiden on tarpeen vaatiessa laadittava toimintasuunnitelmia, joista ilmenevät toimenpiteet, jotka on toteutettava lyhyellä aikavälillä kyseisen riskin vähentämiseksi ja sen keston lyhentämiseksi.

Jos on kuitenkin olemassa riski, että liitteessä XII olevassa B jaksossa vahvistettu otsonin varoituskynnys ylittyy, jäsenvaltioiden on laadittava tällainen lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma ainoastaan, jos niiden mielestä kansalliset maantieteelliset, meteorologiset ja taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen on todellisia mahdollisuuksia vähentää tällaisen ylityksen uhkaa, kestoa tai vakavuutta. Tällaisia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon päätös 2004/279/EY.

Jäsenvaltioiden on kuitenkin laadittava tällainen lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma ainoastaan, jos niiden mielestä kansalliset maantieteelliset, meteorologiset ja taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen on todellisia mahdollisuuksia vähentää tällaisen ylityksen uhkaa, kestoa tai vakavuutta. Tällaisia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia laatiessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon päätös 2004/279/EY.

Tarkistus 16

24 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmissa voidaan tapauksen mukaan määrätä valvontatoimista ja tarvittaessa sellaisten toimintojen keskeyttämisestä, moottoriajoneuvoliikenne mukaan lukien, jotka lisäävät riskiä, että kyseiset raja-arvot tai tavoitearvot taikka varoituskynnykset ylittyvät. Näihin toimintasuunnitelmiin voi kuulua myös teollisuuslaitosten tai tuotteiden käyttöön liittyviä tehokkaita toimenpiteitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmissa voidaan tapauksen mukaan määrätä nopeatehoisiksi osoittautuneista valvontatoimista ja tarvittaessa sellaisten toimintojen keskeyttämisestä, jotka selkeästi ovat syynä siihen, että kyseiset raja-arvot tai tavoitearvo taikka varoituskynnykset ylittyvät. Näihin toimintasuunnitelmiin on tarvittaessa myös sisällytettävä erityisiä toimia herkkien väestöryhmien kuten lasten suojelemiseksi. Edellä 23 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa sovelletaan tarvittavin muutoksin.

Tarkistus 17

24 artiklan 3 kohta

3. Kun jäsenvaltiot ovat laatineet lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman, niiden on asetettava lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmiensa toteuttamiskelpoisuudesta ja sisällöstä tekemiensä tutkimusten tulokset sekä tiedot suunnitelmien täytäntöönpanosta yleisön ja asian kannalta merkityksellisten organisaatioiden, kuten ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen ja herkkiä väestöryhmiä edustavien järjestöjen sekä muiden merkityksellisten terveydenhuoltoalan elinten saataville.

3. Kun jäsenvaltiot ovat laatineet lyhyen aikavälin toimintasuunnitelman, niiden on asetettava lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmiensa toteuttamiskelpoisuudesta ja sisällöstä tekemiensä tutkimusten tulokset sekä tiedot suunnitelmien täytäntöönpanosta yleisön ja asian kannalta merkityksellisten organisaatioiden, kuten ympäristö- ja kuluttajajärjestöjen ja herkkiä väestöryhmiä edustavien järjestöjen, muiden merkityksellisten terveydenhuoltoalan elinten ja asianomaisten taloudellisten järjestöjen saataville.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 37. Suunnitelmiin sisältyvät toimet koskevat pääasiassa liikennettä ja suoraan tai välillisesti taloudellista toimintaa. Tästä syystä on varmistettava myös asianomaisten taloudellisten järjestöjen kuuleminen ja niille tiedottaminen.

Tarkistus 18

24 artiklan 4 kohta

4. Komissio julkaisee ensimmäistä kertaa ennen …*, ja sen jälkeen säännöllisesti, esimerkkejä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmien laatimista koskevista parhaista käytännöistä.

4. Komissio julkaisee ensimmäistä kertaa ennen …*, ja sen jälkeen säännöllisesti, esimerkkejä lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmien laatimista koskevista parhaista käytännöistä. Komissio julkaisee näissä toimintasuunnitelmissa erityisesti parhaita käytänteitä herkkien väestöryhmien, kuten lasten, suojelemiseksi.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). Lasten suojelemista koskevien parhaiden käytänteiden esimerkkejä olisi altistuksen vähentäminen paikoissa, joissa lapset viettävät paljon aikaa, kuten kouluissa, päivähoitokeskuksissa, lastentarhoissa ja lasten sairaaloissa.

Tarkistus 19

26 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisö ja asian kannalta merkitykselliset järjestöt, kuten ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, herkkien väestöryhmien etua valvovat järjestöt ja muut asian kannalta merkitykselliset terveydenhuoltoalan elimet saavat riittävästi ja ajantasaista tietoa seuraavista:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yleisö ja asian kannalta merkitykselliset järjestöt, kuten ympäristö- ja kuluttajajärjestöt, herkkien väestöryhmien etua valvovat järjestöt, muut asian kannalta merkitykselliset terveydenhuoltoalan elimet ja asianomaiset taloudelliset järjestöt saavat riittävästi ja ajantasaista tietoa seuraavista:

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 39. Suunnitelmiin sisältyvät toimet koskevat pääasiassa liikennettä ja suoraan tai välillisesti taloudellista toimintaa. Tästä syystä on varmistettava myös asianomaisten taloudellisten järjestöjen kuuleminen ja niille tiedottaminen.

Tarkistus 20

26 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Kyseisissä kertomuksissa on oltava tiivistetysti tiedot tasoista, jotka kyseessä olevina keskiarvon laskentajaksoina ylittävät raja-arvot, tavoitearvot, pitkän aikavälin tavoitteet sekä tiedotus- ja varoituskynnykset. Näihin tietoihin on yhdistettävä tiivistetty arviointi kyseisten ylitysten vaikutuksista. Kertomuksiin voi sisältyä soveltuvin osin metsänsuojelua koskevia lisätietoja ja arviointeja sekä tietoa muista epäpuhtauksista, kuten liitteessä X olevassa B jaksossa luetelluista, valikoiduista otsonia muodostavista yhdisteistä, joita koskevasta seurannasta säädetään tässä direktiivissä, mutta joiden pitoisuuksia ei säännellä.

Kyseisissä kertomuksissa on oltava tiivistetysti tiedot tasoista, jotka kyseessä olevina keskiarvon laskentajaksoina ylittävät raja-arvot, tavoitearvot, pitkän aikavälin tavoitteet sekä tiedotus- ja varoituskynnykset. Näihin tietoihin on yhdistettävä tiivistetty arviointi kyseisten ylitysten vaikutuksista. Kertomuksiin voi sisältyä soveltuvin osin metsänsuojelua ja lasten ilman epäpuhtauksille altistumisen vähentämiseksi toteutettuja toimia koskevia lisätietoja ja arviointeja sekä tietoa muista epäpuhtauksista, kuten esimerkiksi liitteessä X olevassa B jaksossa luetelluista, valikoiduista otsonin prekursoriaineista, joita koskevasta seurannasta on säädetty tässä direktiivissä, mutta joiden pitoisuuksia ei säännellä.

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja astman, raskaan hengityksen sekä korva-, nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman pilaantumisen vuoksi.

Tarkistus 21

32 artiklan 3 kohta

Osana uudelleentarkastelua komissio laatii myös kertomuksen PM10- ja PM2,5-hiukkasten seurannasta saaduista kokemuksista ottaen huomioon teknisen edistymisen automaattisissa mittaustekniikoissa. Tarvittaessa ehdotetaan uusia PM10- ja PM2,5-hiukkasten mittauksessa käytettäviä vertailumenetelmiä.

Osana uudelleentarkastelua komissio laatii myös kertomuksen PM10- ja PM2,5-hiukkasten seurannasta saaduista kokemuksista ottaen huomioon teknisen edistymisen automaattisissa mittaustekniikoissa. Tarvittaessa ehdotetaan uusia PM10- ja PM2,5-hiukkasten mittauksessa käytettäviä vertailumenetelmiä. Komissio arvioi uudelleentarkastelussa, pidetäänkö PM10-raja-arvot voimassa vai korvataanko ne PM2,5-raja-arvoilla.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 64. PM2,5 otetaan direktiivissä käyttöön PM10:n rinnalla. Jos direktiivin uudelleentarkastelussa käy ilmi, että PM2,5:n raja-arvot ovat toivottavia, luovutaan PM10-normista.

Tarkistus 22

33 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …*.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään …*.

_______________

*Virallinen lehti: Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

_______________

* Vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 44.

Tarkistus 23

Liite III, Osa A, 2 kohta

2. Ihmisten terveyden suojelemiseksi vahvistettujen raja-arvojen noudattamista ei saa arvioida seuraavissa paikoissa:

2. Ihmisten terveyden suojelemiseksi vahvistettujen raja-arvojen noudattamista ei saa arvioida seuraavissa paikoissa:

 

-a) kaikki paikat, joihin ei tämän liitteen kriteerien perusteella sijoiteta liitteen soveltamisalaan kuuluvien epäpuhtauksien mittaamisessa käytettäviä näytteenottopaikkoja;

a) sellaisilla alueilla sijaitsevat paikat, joille yleisöllä ei ole pääsyä ja joilla ei ole pysyvää asutusta;

a) sellaisilla alueilla sijaitsevat paikat, joille yleisöllä ei ole pääsyä tai jotka ovat asumattomia tai jotka eivät ole pysyvästi asuttuja;

 

a a) tehdasalueilla tai teollisuuslaitoksissa, joissa noudatetaan kaikkia asianmukaisia työsuojelumääräyksiä ja joihin ei ole yleistä pääsyä;

b) teiden ajoradat sekä kaksiajorataisten teiden keskialueet, paitsi jos jalankulkijoilla on tavallisesti pääsy keskialueelle.

b) teiden ajoradat sekä kaksiajorataisten teiden keskialueet, paitsi jos jalankulkijoilla on tavallisesti pääsy keskialueelle;

 

b a) alueet, joilla suuri yleisö ei altistu suoraan tai epäsuorasti merkityksellisenä ajanjaksona.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 60. Uusilla kohdilla on tarkoitus selventää, että raja-arvoja ei tarvitse mitata sellaisissa jäsenvaltion alueella sijaitsevissa paikoissa, joissa väestön altistuminen ei ole merkittävää. Näihin kuuluvat paikat, joilla suuri yleisö ei altistu suoraan tai epäsuorasti merkityksellisenä ajanjaksona, koska liitteessä III edellytetään, että ihmisten terveyden suojelemiseen tarkoitetut näytteenottopaikat pitäisi sijoittaa paikkoihin, joilla väestö todennäköisesti altistuu ajanjaksona, joka on merkityksellinen raja-arvojen keskiarvon laskenta-aikaan nähden, tai yleensä altistuu.

Tarkistus 24

Liite V, Osa A, 1 kohdan alaviite 1

(1) NO2:n, hiukkasten, bentseenin ja hiilimonoksidin osalta näytteenottopaikkoihin on kuuluttava vähintään yksi kaupunkien tausta-alueita edustava mittausasema ja yksi liikenneympäristöä edustava mittausasema edellyttäen, että näytteenottopaikkojen lukumäärää ei tarvitse nostaa. Näiden epäpuhtauksien osalta A jakson 1 kohdassa edellytetyt jäsenvaltion kaupunkien tausta-alueita ja liikenneympäristöä edustavien mittausasemien kokonaismäärät saavat poiketa toisistaan korkeintaan tekijällä 2. Näytteenottopaikat, joissa PM10-hiukkasten raja-arvo on ylittynyt viimeisten kolmen vuoden aikana, on säilytettävä.

(1) NO2:n, hiukkasten, hiilimonoksidin ja bentseenin osalta näytteenottopaikkoihin on kuuluttava vähintään yksi kaupunkien tausta-alueita edustava mittausasema ja yksi liikenneympäristöä edustava mittausasema edellyttäen, että näytteenottopaikkojen lukumäärää ei tarvitse nostaa. Jäsenvaltion kaupunkien tausta-alueita ja liikenneympäristöä edustavien mittausasemien kokonaismäärät saavat poiketa toisistaan korkeintaan tekijällä 2.

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen sanamuoto.

Jäsenvaltioilla on oltava kattava mittausasemien verkko, jossa on riittävästi muun muassa liikenneympäristöä edustavia mittausasemia.

Tarkistus 25

Liite XI, Osa B, taulukko, kohta PM10

Neuvoston yhteinen kanta

Keskiarvon laskenta-jakso

Raja-arvo

Ylitysmarginaali

Ajankohta, johon mennessä raja-arvo on saavutettava

PM10

Päiväarvo

50 µg/m3, saa ylittyä enintään 35 kertaa kalenterivuoden aikana

50 %

 

Kalenteri-vuosi

40 µg/m3

20 %

 

Parlamentin tarkistus

Keskiarvon laskenta-jakso

Raja-arvo

Ylitysmarginaali

Ajankohta, johon mennessä raja-arvo on saavutettava

PM10

Päiväarvo

50 µg/m3, saa ylittyä enintään 35 kertaa kalenterivuoden aikana

50 %

 

Kalenteri-vuosi

40 µg/m3

20 %

 

Kalenteri-vuosi

33 µg/m3

20 %

1.1.2010

Tarkistus 26

Liite XIV, Osa B

Neuvoston yhteinen kanta

ALTISTUMISEN KANSALLINEN VÄHENNYSTAVOITE

Vuoden 2010 AEI

Vuotta 2010 koskeva altistumisen vähennystavoite

Vuosi, johon mennessä altistumisen kansallinen vähennystavoite olisi saavutettava

Yli 13 µg/m3

20 prosenttia

2020

7–13 µg/m3

(AEI x 1,5) prosenttia

Kun yksikkönä µg/m3 ilmaistu vertailuvuoden AEI on enintään 7 µg/m3, altistumisen vähennystavoite on nolla. Vähennystavoite on nolla myös siinä tapauksessa, että AEI saavuttaa 7 µg/m3 tason milloin hyvänsä kauden 2010¬–2020 aikana ja pysyy kyseisellä tasolla tai sen alapuolella.

Parlamentin tarkistus

Altistumisen vähennystavoite vuoden 2010 AEI:n suhteen

Ajankohta, johon mennessä altistumisen vähennystavoite olisi saavutettava

Alkuperäinen pitoisuus µg/m3

Vähennystavoite prosentteina

2020

< 10

0 %

= 10 – <15

10 %

= 15 – <20

15 %

= 20 – < 25

20 %

>25

kaikki mahdolliset toimet, jotta pitoisuus 20 µg/m3 saavutetaan

Kun yksikkönä µg/m3 ilmaistu vertailuvuoden AEI on enintään 10 µg/m3, altistumisen vähennystavoite on nolla. Vähennystavoite on nolla myös siinä tapauksessa, että AEI saavuttaa 7 µg/m3 tason milloin hyvänsä kauden 2010¬–2020 aikana ja pysyy kyseisellä tasolla tai sen alapuolella.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 49.

Tarkistus 27

Liite XIV, Osa C ja D

Neuvoston yhteinen kanta

C.          TAVOITEARVO

Keskiarvon laskentajakso

Tavoitearvo

Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi saavutettava

Kalenterivuosi

25 µg/m3

1.1.2010

D.       RAJA-ARVO

Keskiarvon laskentajakso

Raja-arvo

Ylitysmarginaali

Ajankohta, johon mennessä raja-arvo on saavutettava

Kalenterivuosi

25 µg/m3

20 % …*, ja alenee seuraavan vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 12 kuukauden välein samansuuruisella vuosittaisella osuudella, kunnes on 0 % 1. tammikuuta 2015.

1.1.2015

*         Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Parlamentin tarkistus

C.          TAVOITEARVO

Keskiarvon laskentajakso

Tavoitearvo

Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi saavutettava

Kalenterivuosi

20 µg/m3

1.1.2010

D.       RAJA-ARVO

Keskiarvon laskentajakso

Raja-arvo

Ylitysmarginaali1

Ajankohta, johon mennessä raja-arvo on saavutettava

Kalenterivuosi

20 µg/m3

20 % …*, ja alenee seuraavan vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 12 kuukauden välein samansuuruisella vuosittaisella osuudella, kunnes on 0 % 1. tammikuuta 2015.

1.1.2015

1     Ylitysmarginaalia sovelletaan myös 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

*    Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus 28

Liite XV, Osa A, 6 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) yksityiskohtaisia tietoja mahdollisista ilmanlaatua lasten kannalta parantavista toimista.

Perustelu

Vaikka ihmisten terveyttä ilman pilaantumiselta suojaavat toimet kuuluvat nykyisin liitteessä XV olevan jakson A kohta 6:n b alakohtaan, ilmanlaatua lasten kannalta kohentavat toimet saattavat olla tässä yhteydessä erityisempiä tai erilaisia. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Tarkistus 29

Liite XV, Osa A, 8 kohdan johdantokappale

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, pilaantumisen vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä tai hankkeita:

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, pilaantumisen vähentämiseen pyrkiviä toimenpiteitä tai hankkeita sekä lasten altistumisen vähentämiseksi toteutettavia erityistoimia:

Perustelu

Vaikka ihmisten terveyttä ilman pilaantumiselta suojaavat toimet kuuluvat jo nykyisin soveltamisalaan, ilmanlaatua lasten kannalta kohentavat toimet saattavat olla tässä yhteydessä erityisempiä tai erilaisia. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Tarkistus 30

Liite XV, Osa B, 3 kohdan g a alakohta (uusi)

g a) Toimenpiteet lasten tai muiden herkkien väestöryhmien altistumisen vähentämiseksi.

Perustelu

Lasten terveyttä suojelevat altistumisen vähentämistoimet voidaan kohdentaa sijainnin tai altistumistyypin perusteella. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Tarkistus 31

Liite XVI a (uusi)

 

LIITE XVI A

SUORAAN PÄÄSTÖLÄHTEESEEN KOHDISTUVAT YHTEISÖN TOIMENPITEET, JOTKA ON PANTAVA TÄYTÄNTÖÖN, JOTTA JÄSENVALTIOT VOIVAT SAAVUTTAA ILMANLAADUN RAJA-ARVOT ESITETYSSÄ MÄÄRÄAJASSA

 

1. Jotta jäsenvaltiot voisivat noudattaa tässä direktiivissä vahvistettuja ilmanlaadun raja-arvoja esitetyssä määräajassa, komissio esittää ...* ehdotuksia EU:n sitoviksi säännöksiksi, jotka painottuvat epäpuhtauksien lähteisiin ja joissa käsitellään päästöjen tiukempia raja-arvoja. Ehdotuksissa paneudutaan vähintään seuraaviin aloihin tai päästölähteisiin, joiden yhteydessä epäpuhtauksien päästöjä on vähennettävä:

 

– standardit kaikille relevanteille kiinteille epäpuhtauksia päästäville laitoksille, kuten 20–50 MW:n polttolaitoksien sisällyttäminen direktiiviin 96/61/EY;

 

– standardit maa-, ilma- ja meriliikenteessä oleville polttoainekäyttöisille kaikkien kokoluokkien ja eri luokkien ajoneuvoille, esimerkiksi EURO VI raskaille ajoneuvoille, yhteisön tasolla yhteen sovitetut toimet, joilla kannustetaan (sisävesi)alusten omistajia tai velvoitetaan heidät pienentämään päästöjä, tai laivojen moottoreiden päästöjä koskevat IMO-sopimukset;

 

– kotitalouksien lämmitysjärjestelmiä koskevat uudet standardit;

 

– voima- ja rakennuskoneet;

 

– maatalousala (muun muassa lannoitteet ja karjankasvatus).

 

2. Komissio esittää viiden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle edistymiskertomuksen 1 kohdassa tarkoitetuista toimista ja niiden täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

 

_______

* Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 84.

  • [1]  EUVL c 306 E, 15.12.2006, s. 102.
  • [2]  EYVL / EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

PERUSTELUT

I. Neuvoston yhteisen kannan arviointi

Neuvosto hyväksyi Saksan puheenjohtajakaudella 28. kesäkuuta 2007 yhteisen kannan ilmanlaatudirektiivistä. Vaikka Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä teksti ja neuvoston teksti eroavat joiltain osin, lähes puolet parlamentin 26. syyskuuta 2006 Strasbourgissa hyväksymistä tarkistuksista on otettu mukaan joko sanatarkasti, osittain tai tarkoituksen osalta.

Neuvoston yhteisessä kannassa puolletaan eräitä parlamentin alun perin ehdottamia keskeisiä tarkistuksia.

·   ilman PM2,5-hiukkaspitoisuuden tavoitearvo vuonna 2010 korvataan sitovalla raja-arvolla vuonna 2015;

·   raja-arvoille asetettuja määräaikoja voidaan jatkaa tämän direktiivin voimaantulon jälkeen;

·   periaate, että raja-arvoja pitäisi soveltaa kaikkialla, mutta eräillä alueilla raja-arvojen noudattamista ei tarvitse arvioida.

Näiden yhtäläisyyksien ohella kannoissa on merkittäviä eroja: neuvosto ei hyväksynyt minkäänlaisia muutoksia liitteen XI PM10-hiukkasten päivittäisiä ja vuosittaisia raja-arvoja koskeviin säännöksiin ja hylkäsi parlamentin ehdotuksen kytkeä poikkeukset pilaantumisen lähteisiin kohdistuvien yhteisön lisätoimenpiteiden hyväksymiseen.

Lisäksi siitä huolimatta, että PM2,5-hiukkaspitoisuuden aikataulusta ollaan selvästi yhtä mieltä (tavoitearvo vuonna 2010, raja-arvo vuonna 2015), neuvosto valitsi vähemmän tiukan arvon 25µg/m3 parlamentin ehdottaman 20 µg/m3 sijasta molemmille arvoille. Toisaalta neuvosto vähensi joustavuutta raja-arvoille asetettujen määräaikojen jatkamisessa – enintään kolme vuotta direktiivin voimaantulon jälkeen 22 artiklan (entinen 20 artikla) mukaisesti.

II. Euroopan parlamentin prioriteetit toisessa käsittelyssä

Valiokunta on valmis tekemään kaikkensa, jotta yhteisymmärrys toisessa käsittelyssä saadaan neuvotelluksi Portugalin puheenjohtajakaudella ja ilmanlaatudirektiivi voidaan hyväksyä mahdollisimman pian, mutta samalla turvataan parlamentin päätavoitteen saavuttaminen: kunnianhimoisemmat tavoite- ja raja-arvot kytkettynä suurempaan joustavuuteen, pilaantumisen lähteisiin kohdistuviin tiukempiin toimiin ja pitkän aikavälin päämääriin.

PM2,5 Pienimmät hiukkaset muodostavat tiedemiesten mukaan pahimman uhkan ihmisten terveydelle. Toisin kuin karkeampien hiukkasten (PM10) kohdalla, pienimpien hiukkasten päästöt ovat peräisin lähes yksinomaan ihmisen toiminnasta. Tämän vuoksi valiokunta on hyväksynyt PM2,5-hiukkasiin liittyvät tarkistukset ja uudelleentarkastelulausekkeen (tarkistus 64) ja ehdottanut tiukemman tavoite- ja raja-arvon (20 µg/m3 vuosina 2010 ja 2015) säilyttämistä (tarkistukset 49 ja 50). Arvo on kieltämättä kunnianhimoinen, mutta sen pitäisi olla laillisesti sitova ja se saavutetaan todennäköisesti suurimmassa osassa Eurooppaa vuoteen 2015 mennessä.

PM10: Esittelijän mielestä ei ollut syytä palauttaa liitteen XI PM10-hiukkasta koskeviin säännöksiin liittyviä tarkistuksia: 33 µg/m3 vuosittaista raja-arvoa ja oikeutta 55 päivän poikkeamaan päivittäisestä raja-arvosta. Neuvosto ja komissio eivät hyväksy mitään muutoksia nykyisiin raja-arvoihin. Kummallekin toimielimelle muutokset nykytilanteeseen ovat täysin mahdottomia hyväksyä ja johtaisivat todennäköisesti suoraan sovittelumenettelyyn.

Joustavuus: Jäsenvaltioilla, erityisesti tiheästi asutuilla ja teollistuneilla seuduilla Länsi- ja Keski-Euroopassa, on ollut tähän asti suuria vaikeuksia direktiivin täytäntöönpanossa ja raja-arvojen saavuttamisessa, vaikka ne ovatkin ponnistelleet ilman laadun parantamiseksi.

Siksi suurempi joustavuus raja-arvojen saavuttamisessa on avainasemassa niille jäsenvaltioille, jotka ovat jo toteuttaneet toimenpiteitä kaikilla tasoilla saastumisen vähentämiseksi. Valiokunta hyväksyi osittain poikkeusten määräaikoihin ja raja-arvojen noudattamisen määräaikojen pidennyksiin liittyvät tarkistukset (ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 7 ja 81), mutta ehdottaa poikkeusten määräaikojen leikkaamista neljästä plus kahdesta vuodesta kolmeen plus kahteen vuoteen kompromissin saavuttamiseksi neuvoston kanssa.

Valiokunta korostaa myös pitkäkestoisten toimien ja altistumisperusteisen ilmanlaatupolitiikan tärkeyttä. Lyhytkestoiset toimet eivät ole useinkaan olleet tehokkaita. Toimien pitäisi olla vapaaehtoisia ja niihin pitäisi ryhtyä vain, jos niillä voidaan vaikuttaa saastumisen vähentämiseen. (tarkistukset 35 ja 36). Liitteen III raja-arvojen noudattamisen arvioimista koskeva Euroopan parlamentin teksti (tarkistukset 24 ja 60) on myös esitetty uudelleen.

Lähteisiin kohdistuvat toimet: Pilaantumista on vähennettävä nykyistä lainsäädäntöä noudattamalla ja uusilla lähteisiin kohdistuvilla EU:n toimilla. Päästöjen vähentämiseen tähtääviä unionin toimia, kuten raskaita ajoneuvoja koskevia EURO VI -standardeja ja kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin tarkistamista on viivytetty. Siksi uusi liite XVI a pitäisi palauttaa (tarkistus 84).

Esittelijä ei ole kuitenkaan palauttanut neuvoston hylkäämiä kohtia, joilla poikkeusten määräajat kytketään yhteisön toimiin. On erittäin vaikeaa osoittaa miten se, että yhteisön toimet eivät ole tulleet voimaan ja epäonnistuminen raja-arvojen saavuttamisessa liittyvät toisiinsa.

Muut kysymykset: Useita Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä kannattamia teknisiin säännöksiin liittyviä tarkistuksia on esitetty uudelleen, kuten pakollisia mallintamistekniikoita koskevat tarkistukset (16 ja 17); yhdenmukaisten vaatimusten soveltamista näytteenottopaikkojen valinnassa koskevan tarkistuksen (22); tiedon levittämistä kaikille sidosryhmille koskevat tarkistukset (37 ja 39) ja jäsenvaltioille asetetun direktiivin noudattamisen määräaikaa koskevan tarkistuksen (44).

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Ilmanlaatu ja sen parantaminen Euroopassa

Viiteasiakirjat

16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

26.9.2006                     T6-0362/2006

Komission ehdotus

KOM(2005)0447 - C6-0356/2005

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

6.9.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

6.9.2007

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Holger Krahmer

14.12.2005

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.10.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

4

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jerzy Buzek, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Vincenzo Aita

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.10.2007