ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

17.10.2007 - (16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD)) - ***II

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Holger Krahmer

Procedura : 2005/0183(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0398/2007
Teksty złożone :
A6-0398/2007
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy

(16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (16477/1/2006 – C6-0260/2007),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0447)[2],

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Wspólne stanowisko RadyPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Tam, gdzie jest to możliwe, powinny zostać zastosowane modele dyspersji zanieczyszczeń dla umożliwienia interpretacji danych pod kątem geograficznej dystrybucji stężeń. Mogłoby to posłużyć jako podstawa do obliczania wspólnego stopnia narażenia ludności mieszkającej na danym obszarze.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 2 z pierwszego czytania.

Poprawka 2

Punkt 15 preambuły

(15) Obowiązujące wartości dopuszczalne dotyczące jakości powietrza powinny pozostać niezmienione. Jednak w odniesieniu do dwutlenku azotu, benzenu i pyłu zawieszonego PM10 powinno być możliwe przesunięcie terminu obowiązywania lub tymczasowe zwolnienie z obowiązku dotrzymania niektórych wartości dopuszczalnych w przypadkach, gdy pomimo zastosowania odpowiednich środków mających na celu redukcję zanieczyszczenia, w określonych strefach lub aglomeracjach istnieją poważne problemy z dotrzymaniem wartości dopuszczalnych. Każdemu przesunięciu terminu lub tymczasowemu zwolnieniu dotyczącemu danej strefy lub aglomeracji powinien towarzyszyć szczegółowy plan – podlegający ocenie przez Komisję – zapewnienia zgodności przed upływem zmienionego terminu.

(15) Strefy i aglomeracje o szczególnie trudnych warunkach powinny mieć możliwość przedłużenia terminu, w jakim należy zapewnić zgodność z wartościami dopuszczalnymi dotyczącymi jakości powietrza w przypadkach, gdy pomimo zastosowania odpowiednich środków mających na celu redukcję zanieczyszczenia, w określonych strefach lub aglomeracjach istnieją poważne problemy z dotrzymaniem wartości dopuszczalnych. Każdemu przesunięciu terminu dotyczącemu danej strefy lub aglomeracji powinny towarzyszyć: szczegółowy plan zapewnienia zgodności przed upływem zmienionego terminu oraz sprawozdanie, które wykaże, iż dołożono wszelkich starań, żeby zapewnić zgodność z niniejszą dyrektywą. Zapewnienie elastyczności państwom członkowskim będzie jeszcze ważniejsze w przypadku, kiedy konieczne środki wspólnotowe, które odzwierciedlają cele wybrane w ramach strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza i odnoszą się do zmniejszenia emisji u źródła, i które obejmują co najmniej środki wymienione w załączniku XVIa nie zostaną wdrożone do dnia 1 stycznia 2010 r., ponieważ niektóre państwa członkowskie nie będą w stanie osiągnąć wartości dopuszczalnych bez tych środków pomimo znacznych wysiłków na poziomie krajowym.

Poprawka 3

Artykuł 7 ustęp 3 a (nowy)

3a. Komisja i państwa członkowskie zapewniają jednolite stosowanie kryteriów doboru punktów poboru próbek.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 22 z pierwszego czytania. Czyste powietrze jest również czynnikiem osiągnięcia celów lizbońskich ( w szczególności w odniesieniu do lokalizacji przemysłu, turystyki i nieograniczonego ruchu drogowego). Należy zapewnić jednolity system lokalizacji punktów poboru próbek. Pomiary praktykowane obecnie w poszczególnych państwach członkowskich za bardzo się różnią, co uniemożliwia porównanie wyników pomiarów.

Poprawka 4

Artykuł 13 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie gwarantują, że na całym obszarze ich stref i aglomeracji poziom dwutlenku siarki, PM10, ołowiu i tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym nie przekracza wartości dopuszczalnych podanych w załączniku XI.

1. Państwa członkowskie, uwzględniając sekcję A załącznika III, gwarantują, że na całym obszarze ich stref i aglomeracji poziom dwutlenku siarki, PM10, ołowiu i tlenku węgla w powietrzu atmosferycznym nie przekraczał wartości dopuszczalnych podanych w załączniku XI.

Uzasadnienie

Reintroducing amendment 24 from first reading. On the one hand it is required in the current text (Article 13) that limit values (for the protection of human health) must be met by the Members States throughout their territory (this means everywhere); on the other hand Annex III requires that sampling points directed at the protection of human health should be placed where the population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the averaging period of the limit values or is generally exposed. Consequently, the areas where limit values apply (Article 13) and where compliance is checked and demonstrated by measurements (Annex III) are not identical; the assessment regime (at least based on monitoring) does not correspond to the areas where limit values apply. This contradiction places Member States, the public and the Commission in a very difficult position and is likely to give rise to endless lawsuits.

Poprawka 5

Artykuł 15 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zmniejszenia narażenia na działanie PM2,5, aby zapewnić osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia na działanie określonego w załączniku XIV, sekcja B w roku określonym w tym załączniku.

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, które przynoszą zdecydowaną poprawę z punktu widzenia zdrowia ludzkiego i które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zmniejszenia narażenia na działanie PM2,5, aby zapewnić osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia na działanie określonego w załączniku XIV, sekcja B w roku określonym w tym załączniku.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia cel podejmowanych środków. Rada wprowadziła nowe sformułowanie niniejszego ustępu uzasadniające wyjaśnienie podane w poprawce.

Poprawka 6

Artykuł 16 ustęp 1

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu zapewnienia, że po terminie określonym w załączniku XIV, sekcja C, stężenie PM2,5 w powietrzu nie przekroczy wartości docelowej określonej w tym załączniku.

1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, które przynoszą zdecydowaną poprawę z punktu widzenia zdrowia ludzkiego i które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów w celu zapewnienia, że po terminie określonym w załączniku XIV, sekcja C, stężenie PM2,5 w powietrzu nie przekroczy wartości docelowej określonej w tym załączniku.

Uzasadnienie

Poprawka wyjaśnia cel podejmowanych środków. Rada wprowadziła nowe sformułowanie niniejszego ustępu uzasadniające wyjaśnienie podane w poprawce.

Poprawka 7

Artykuł 20 ustęp 3

3. Komisja opublikuje do dnia …* wytyczne dotyczące wykazania, iż przekroczenia są wynikiem wpływu źródeł naturalnych oraz procedury ich nieuwzględnienia.

skreślony

* Dz.U.: Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

 

Uzasadnienie

Wytyczne Komisji prowadzą do nadmiernej biurokracji i będą stanowić przeszkodę dla elastyczności, której potrzebować będą państwa członkowskie przy wprowadzaniu niniejszej dyrektywy.

Jest to nowy ustęp wprowadzony przez Radę, który nie występował we wniosku Komisji.

Poprawka 8

Artykuł 21 ustęp 1

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć strefy lub aglomeracje, w których wartości dopuszczalne dla PM10 są przekroczone w powietrzu, w wyniku resuspensji cząstek w następstwie posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym.

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć strefy lub aglomeracje, w których wartości dopuszczalne dla PM10 są przekroczone w powietrzu, w wyniku resuspensji cząstek w następstwie posypywania dróg piaskiem lub solą w okresie zimowym lub oczyszczaniem dróg, pod warunkiem że nie wpływa to na poziom PM2.5.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 25 z pierwszego czytania. Prawdziwe ryzyko związane jest z cząstkami PM2.5. W przedziale między PM 2.5 i PM 10 cząstki przeważnie osiadają w górnych drogach oddechowych, które posiadają szybki mechanizm usuwania i w związku z tym nie wywierają długotrwałego wpływu.

Poprawka 9

Artykuł 22 ustępy 2 i 2a (nowy)

2. W przypadku, gdy w określonej strefie lub aglomeracji zgodność z wartościami dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w załączniku XI nie może być osiągnięta ze względu na szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne lub transgraniczny charakter zanieczyszczenia, państwa członkowskie zostają wyłączone z obowiązku stosowania tych wartości dopuszczalnych do …*, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1.

2. W przypadku, gdy w określonej strefie lub aglomeracji zgodność z wartościami dopuszczalnymi dla PM10 określonymi w załączniku XI nie może być osiągnięta ze względu na szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, niekorzystne warunki klimatyczne lub transgraniczny charakter zanieczyszczenia, państwa członkowskie zostają wyłączone z obowiązku stosowania tych wartości dopuszczalnych do …*, po spełnieniu warunków określonych w ust. 1 oraz jeżeli wykażą, że podjęto wszelkie odpowiednie środki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu dotrzymania terminów.

 

2a. Państwa członkowskie mogą odroczyć terminy osiągnięcia wartości dopuszczalnych dla PM10 i dla PM2,5 na dodatkowy okres wynoszący dwa lata dla określonej strefy lub aglomeracji, jeżeli z planu jakości powietrza zgodnie z ust. 1 wynika, że osiągnięcie wartości dopuszczalnych jest niemożliwe, pod warunkiem wykazania przez państwo członkowskie, iż na szczeblu krajowym, lokalnym i regionalnym podjęto wszelkie stosowne działania konieczne do dotrzymania powyższych terminów, łącznie z wdrożeniem dyrektyw i rozporządzeń, o których mowa w załączniku XV, sekcja B, w terminach określonych w tych aktach prawnych.

 

 

Poprawka10

Artykuł 22 ustęp 4 akapit pierwszy

4. Państwa członkowskie informują Komisję o przypadkach, które ich zdaniem wymagają stosowania ust. 1 lub 2, i przekazują plan ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, wraz ze odpowiednimi informacjami potrzebnymi Komisji do oceny, czy spełniono konieczne warunki. W swojej ocenie Komisja uwzględni przewidywane rezultaty działań podjętych przez państwa członkowskie, jak również przewidywane rezultaty działań wspólnotowych.

4. Państwa członkowskie informują Komisję o przypadkach, które ich zdaniem wymagają stosowania ust. 1, 2 lub 2a i przekazują plan ochrony powietrza, o którym mowa w ust. 1, wraz ze odpowiednimi informacjami potrzebnymi Komisji do oceny, czy spełniono konieczne warunki. W swojej ocenie Komisja uwzględni przewidywane rezultaty działań podjętych przez państwa członkowskie, jak również przewidywane rezultaty działań wspólnotowych, które Komisja ma zaproponować zgodnie z załącznikiem XVIa.. W swojej ocenie Komisja uwzględni obecny i przyszły wpływ działań wspólnotowych podjętych zgodnie z załącznikiem XVIa, jaki środki te wywierają lub wywrą na jakość powietrza w danym państwie członkowskim.

Poprawka 11

Artykuł 22 ustęp 4 akapit drugi

 

 

W przypadku, gdy w terminie dziewięciu miesięcy od daty otrzymania powyższego powiadomienia Komisja nie zgłosi zastrzeżeń, wymogi ust. 1 lub 2 uznaje się za spełnione.

W przypadku, gdy w terminie sześciu miesięcy od daty otrzymania powyższego powiadomienia Komisja nie zgłosi zastrzeżeń, wymogi ust. 1, 2 lub 2a uznaje się za spełnione

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 81 z pierwszego czytania.

Poprawka 12

Artykuł 23 ustęp 1 akapit pierwszy

W przypadku przekroczenia tych wartości dopuszczalnych, dla których wygasł już termin realizacji, plan w zakresie jakości powietrza określa odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one realizowane, był jak najkrótszy.

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których termin wejścia w życie wygasł, plan w zakresie jakości powietrza określa odpowiednie działania oraz może dodatkowo zawierać środki specjalne w celu ochrony zdrowia dzieci, tak, aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy.

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007). Najważniejsze są nowe dowody na ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną liczbę przypadków astmy, świszczącego oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Poprawka 13

Artykuł 23 ustęp 1 akapit pierwszy

Plany ochrony powietrza zawierają co najmniej informacje określone w załączniku XV, sekcja A i są niezwłocznie przekazywane Komisji, nie później jednak niż dwa lata po zakończeniu roku, w którym zaobserwowano pierwsze przekroczenie.

Plany ochrony powietrza zawierają co najmniej informacje określone w załączniku XV. Mogą one zawierać działania z art. 24.

Uzasadnienie

Reintroducing amendment 32 from first reading. In the interests of simplification, the plans and programmes to bring about general reductions in levels of pollutants may, on a preventive basis, include measures pursuant to Article 22 to reduce peak concentrations in the short term.

Information about clean air plans and programmes is already communicated in electronic form. The expression 'without delay' is deleted because not every plan is communicated to the Commission immediately after it has been drafted. It makes more sense to gather the plans at national level initially and forward the information for each year to the Commission in a coordinated fashion. This also accords with the practice adopted hitherto. The Commission may lay down further details of the communication procedure pursuant to Article 26(2).

Poprawka 14

Artykuł 23 ustęp 1 akapit czwarty a (nowy)

Plany są opracowywane z zastrzeżeniem, że w przypadku instalacji przemysłowych, dla których wydano pozwolenie zgodnie z dyrektywą Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, niniejsza dyrektywa nie zobowiązuje do podejmowania dodatkowych środków.

Uzasadnienie

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Poprawka 15

Artykuł 24 ustęp 1

1. W przypadku, gdy, w określonej strefie lub aglomeracji, istnieje zagrożenie, że poziomy zanieczyszczeń w powietrzu przekroczą jeden lub kilka progów alarmowych, o których mowa w załączniku XII, państwa członkowskie opracowują plany określające krótkoterminowe działania, podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia lub skrócenia czasu występowania przekroczenia. W przypadku gdy to zagrożenie ma zastosowanie do co najmniej jednej wartości dopuszczalnej lub wartości docelowej określonej w załącznikach VII, XI i XIV, państwa członkowskie mogą w miarę potrzeb sporządzić takie krótkoterminowe plany działania.

1. W przypadku, gdy, w określonej strefie lub aglomeracji, istnieje zagrożenie, że poziomy zanieczyszczeń w otaczającym powietrzu przekroczą jedną lub kilka wartości dopuszczalnych, wartości docelowych lub progów alarmowych, o których mowa w załącznikach VII, XI, XII i XIV, państwa członkowskie opracowują w razie potrzeby plany określające krótkoterminowe działania, podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia lub skrócenia czasu zaistnienia przekroczenia.

Jednak w razie zagrożenia związanego z przekroczeniem progu alarmowego ustalonego dla ozonu w załączniku XII, sekcja B państwa członkowskie opracowują plany działań krótkoterminowych tylko w przypadku, gdy uznają, że istnieje znacząca możliwość ograniczenia zagrożenia, czasu jego występowania lub stopnia przekroczenia, przy uwzględnieniu warunków geograficznych, klimatycznych i ekonomicznych. Opracowując plany działań krótkoterminowych państwa członkowskie biorą pod uwagę decyzję 2004/279/WE.

Jednak państwa członkowskie opracowują plany działań krótkoterminowych tylko w przypadku, gdy uznają, że istnieje znacząca możliwość ograniczenia zagrożenia, czasu jego występowania lub stopnia przekroczenia, przy uwzględnieniu warunków geograficznych, klimatycznych i ekonomicznych. Opracowując plany działań krótkoterminowych państwa członkowskie biorą pod uwagę decyzję 2004/279/WE.

Poprawka16

Artykuł 24 ustęp 2

2. Plany działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, mogą, w zależności od indywidualnych przypadków, obejmować działania niezbędne do kontrolowania i, w razie konieczności, ograniczania działalności, w tym ruchu drogowego, która przyczynia się do wystąpienia ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnych lub docelowych, lub progów alarmowych. Plany te mogą również obejmować skuteczne środki dotyczące zakładów przemysłowych lub produktów.

2. Plany działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, mogą, w zależności od indywidualnych przypadków, obejmować działania o udowodnionej skuteczności krótkoterminowej, niezbędne do kontrolowania i, w razie konieczności, ograniczania działalności, która jest wyraźnie odpowiedzialna za zwiększenie ryzyka przekroczenia wartości dopuszczalnych lub docelowych, lub progów alarmowych. Plany działania powinny również w razie potrzeby zawierać specjalne środki mające na celu ochronę wrażliwych grup ludności, w tym dzieci. Artykuł 23 ust. 1 akapit drugi stosuje się odpowiednio.

Poprawka 17

Artykuł 24 ustęp 3

3. Po sporządzeniu planu działań krótkoterminowych, państwa członkowskie udostępniają je i informują odpowiednie organizacje, takie jak organizacje ochrony środowiska, organizacje konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności, a także inne właściwe instytucje zajmujące się ochroną zdrowia, zarówno o wynikach swoich badań w zakresie wykonalności i zakresie poszczególnych planów działań krótkoterminowych, jak i informują o ich wdrożeniu.

3. Po sporządzeniu planu działań krótkoterminowych, państwa członkowskie udostępniają je i informują odpowiednie organizacje, takie jak organizacje ochrony środowiska, organizacje konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności, a także inne właściwe instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i odpowiednie federacje przemysłowe, zarówno o wynikach swoich badań w zakresie wykonalności i zakresie poszczególnych planów działań krótkoterminowych, jak i informują o ich wdrożeniu.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 37 z pierwszego czytania. Środki określone w planach głównie odnoszą się do transportu oraz bezpośrednio bądź pośrednio do operacji ekonomicznych. Dlatego też ważne jest, aby zagwarantować, iż odpowiednie federacje przemysłowe również są konsultowane i informowane.

Poprawka 18

Artykuł 24 ustęp 4

4. 4. Komisja po raz pierwszy przed …* a następnie w regularnych odstępach publikuje przykłady najlepszych praktyk sporządzania planów działań krótkoterminowych.

4. Komisja po raz pierwszy przed …* a następnie w regularnych odstępach publikuje przykłady najlepszych praktyk sporządzania planów działań krótkoterminowych. W ramach planów działania Komisja upublicznia w szczególności przykłady najlepszych wzorców ochrony wrażliwych grup ludności, w tym dzieci.

 

 

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007). Przykłady najlepszych wzorców ochrony dzieci byłyby ukierunkowane na zmniejszenie narażenia w miejscach, w których dzieci spędzają dużo czasu, np. w szkołach, przedszkolach, żłobkach, szpitalach dziecięcych.

Poprawka 19

Artykuł 26 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby zarówno opinia społeczna jak i odpowiednie organizacje, takie jak organizacje ochrony środowiska, organizacje konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności i inne odpowiednie jednostki zajmujące się ochroną zdrowia, były odpowiednio i na czas informowane:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby zarówno opinia społeczna jak i odpowiednie organizacje, takie jak organizacje ochrony środowiska, organizacje konsumenckie oraz organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności, inne odpowiednie jednostki zajmujące się ochroną zdrowia oraz odpowiednie federacje przemysłowe, były odpowiednio i na czas informowane:

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 39 z pierwszego czytania. Środki określone w planach głównie odnoszą się do transportu oraz bezpośrednio bądź pośrednio do operacji ekonomicznych. Dlatego tez ważne jest, aby zagwarantować, iż odpowiednie federacje przemysłowe również są konsultowane i informowane.

Poprawka 20

Artykuł 26 ustęp 2 akapit drugi

W sprawozdaniach tych przedstawiane są poziomy przekraczające wartości dopuszczalne, wartości docelowe, cele długoterminowe, progi informowania i progi ostrzegawcze dla danych okresów sprawozdawczych. Powyższe informacje zawierają także ocenę skutków tych przekroczeń. Sprawozdania mogą zawierać, w razie konieczności, dodatkowe informacje i ocenę w zakresie ochrony lasów, jak również informacje na temat pozostałych zanieczyszczeń, dla których przepisy o monitorowaniu zawarte są w niniejszej dyrektywie, takich jak, między innymi, wybrane prekursory ozonu niepodlegające uregulowaniom, podane w załączniku X sekcji B.

W sprawozdaniach tych przedstawiane są poziomy przekraczające wartości dopuszczalne, wartości docelowe, cele długoterminowe, progi informowania i progi ostrzegawcze dla danych okresów sprawozdawczych. Powyższe informacje zawierają także ocenę skutków tych przekroczeń. W stosownych przypadkach sprawozdania mogą zawierać dodatkowe informacje i oceny dotyczące ochrony lasów oraz informacje o środkach podjętych w celu zmniejszenia narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza, jak również informacje na temat pozostałych zanieczyszczeń, dla których przepisy o monitorowaniu zawarte są w niniejszej dyrektywie, takich jak m.in. wybrane prekursory ozonu niepodlegające uregulowaniom określonym w załączniku X, sekcja B.

Uzasadnienie

Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Najważniejsze są nowe dowody na ograniczoną wydolność płuc dzieci i zwiększoną liczbę przypadków astmy, świszczącego oddechu oraz infekcji ucha, nosa i gardła spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

Poprawka 21

Artykuł 32 ustęp 3

Komisja przygotuje również, jako część wspomnianego przeglądu, raport dotyczący doświadczeń związanych z monitorowaniem PM10 i PM2,5, uwzględniając postęp techniczny w dziedzinie technik automatycznych pomiarów. W stosownych przypadkach proponuje nowe metody referencyjne pomiaru PM10 i PM2,5.

Komisja przygotuje również, jako część wspomnianego przeglądu, raport dotyczący doświadczeń związanych z monitorowaniem PM10 i PM2,5, uwzględniając postęp techniczny w dziedzinie technik automatycznych pomiarów. W stosownych przypadkach proponuje nowe metody referencyjne pomiaru PM10 i PM2,5. W czasie przeglądu Komisja określi, czy wystarczy nadal ustalać wartości dopuszczalne dla PM10 czy też należy zastąpić je wartościami dopuszczalnymi dla PM2.5.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 64 z pierwszego czytania. Dyrektywa wprowadza wartość PM2,5 jako uzupełnienie wartości PM10. Jeśli przy przeglądzie dyrektywy okaże się, że pożądane jest wprowadzenie wartości dopuszczalnych dla PM2,5, norma dotycząca PM10 powinna zostać usunięta.

Poprawka 22

Artykuł 33 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia …*.

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia …*.

_______________

Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

_______________

Rok od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 44 z pierwszego czytania.

Poprawka 23

Załącznik III, sekcja A punkt 2

2. Zgodność z wartościami dopuszczalnymi ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego nie jest oceniana w następujących miejscach:

2. Zgodność z wartościami dopuszczalnymi ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego nie jest oceniana w następujących miejscach:

 

(-a) w miejscach, w których, zgodnie z kryteriami opisanymi w niniejszym załączniku, zlokalizowane są punkty poboru próbek, do których ma zastosowanie niniejszy załącznik;

a) w żadnym miejscu zlokalizowanym w obszarze, który nie jest ogólnodostępny i w którym nikt nie mieszka na stałe;

a) w żadnym miejscu zlokalizowanym w obszarze, który nie jest ogólnodostępny i w którym nikt nie mieszka lub nie mieszka na stałe;

 

aa) na terenie fabryk lub instalacji przemysłowych, do których mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i które nie są ogólnodostępne;

b) na jezdniach dróg oraz na pasach rozdzielczych dróg z wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają dostęp do pasa rozdzielczego;

b) na jezdniach dróg oraz na pasach rozdzielczych dróg z wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają dostęp do pasa rozdzielczego;

 

ba) na obszarach, gdzie ludność nie jest pośrednio lub bezpośrednio narażona przez dłuższy czas.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 60 z pierwszego czytania. Nowe punkty mają na celu wyjaśnienie, że w niektórych miejscach na terytorium danego państwa członkowskiego, nieistotnych z punktu widzenia występowania narażenia ludności, nie ma potrzeby oceny wartości dopuszczalnych. Należą do nich miejsca, w których ludność nie jest bezpośrednio lub pośrednio narażona przez dłuższy okres, ponieważ załącznik III wymaga, aby punkty poboru próbek mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego były zlokalizowane tam, gdzie ludność może być narażona przez wystarczająco długi czas w stosunku do okresu uśrednienia wartości dopuszczalnych, lub tam, gdzie w ogóle występuje narażenie ludności.

Poprawka 24

Załącznik V sekcja A punkt 1 przypis 1

(1) Dla NO2, pyłu zawieszonego, benzenu i tlenku węgla należy uwzględnić przynajmniej jedną stację pomiarową do pomiarów tła miejskiego i jedną w rejonie oddziaływania ruchu drogowego (stacja komunikacyjna), pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia liczby punktów pomiarowych. Całkowita liczba stacji do pomiarów tła miejskiego i całkowita liczba stacji komunikacyjnych w państwie członkowskim wymaganych na mocy przepisów sekcji A (1) nie mogą różnić się o współczynnik większy niż 2. Należy utrzymać punkty pomiarowe, na których nastąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnej dla PM10 w ciągu ostatnich trzech lat.

(1) Dla NO2, pyłu zawieszonego, benzenu i tlenku węgla należy uwzględnić przynajmniej jedną stację pomiarową do pomiarów tła miejskiego i jedną w rejonie oddziaływania ruchu drogowego (stacja komunikacyjna), pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia liczby punktów pomiarowych. Całkowita liczba stacji do pomiarów tła miejskiego i całkowita liczba stacji komunikacyjnych w państwie członkowskim nie mogą różnić się o współczynnik większy niż 2.

Uzasadnienie

Przywrócenie sformułowania zawartego we wniosku Komisji.

Państwa członkowskie muszą utrzymywać kompleksową sieć punktów kontrolnych obejmującą m.in. odpowiednią liczbę punktów pomiaru w ruchu ulicznym.

Poprawka 25

Załącznik XI sekcja B tabela część „PM10”

Wspólne stanowisko Rady

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartości dopuszczalne

Margines tolerancji

Termin osiągnięcia wartości dopuszczalnej

PM10

1 doba

50 µg/m3, nie może zostać przekroczone więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym

50 %

 

Rok kalendarzowy

40 µg/m3

20 %

 

Poprawka Parlamentu

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartości dopuszczalne

Margines tolerancji

Termin osiągania wartości dopuszczalnej

PM10

1 doba

50 µg/m3, nie może zostać przekroczone więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym

50 %

 

Rok kalendarzowy

40 µg/m3

20 %

 

Rok kalendarzowy

 

33 µg/m3

20%

1 stycznia 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

Poprawka 26

Załącznik XIV sekcja B

Wspólne stanowisko Rady

KRAJOWY CEL REDUKCJI NARAŻENIA

AEI w roku 2010

Krajowy cel redukcji narażenia w odniesieniu do roku 2010

Rok osiągnięcia krajowego celu redukcji narażenia

Ponad 13 µg/m3

20 procent

2020

7-13 µg/m3

(AEI x 1,5)%

Jeżeli w roku odniesienia AEI wynosi 7 µg/m3 lub mniej, cel redukcji narażenia wynosi zero. Cel redukcji wynosi również zero w przypadkach, w których AEI osiągnie poziom 7 µg/m3 w którymkolwiek momencie w okresie od roku 2010 do roku 2020 i utrzyma się na tym poziomie lub poniżej tego poziomu.

Poprawka Parlamentu

KRAJOWY CEL REDUKCJI NARAŻENIA

Krajowy cel redukcji narażenia w odniesieniu do AEI w roku 2010

Rok osiągnięcia celu redukcji narażenia

Początkowe stężenie w µg/m3

Docelowe ograniczenie w procentach

2020

< 10

0 %

= 10 – <15

10 %

= 15 – <20

15 %

= 20 – < 25

20 %

>25

wszystkie odpowiednie pomiary dla osiągnięcia celu w wysokości 20 μg/m3

Jeżeli w roku odniesienia AEI wynosi 10 µg/m3 lub mniej, cel redukcji narażenia wynosi zero. Cel redukcji wynosi również zero w przypadkach, w których AEI osiągnie poziom 7 µg/m3 w którymkolwiek momencie w okresie od roku 2010 do roku 2020 i utrzyma się na tym poziomie lub poniżej tego poziomu.

Uzasadnienie

Ponowne złożenie poprawki 49 z pierwszego czytania.

Poprawka 27

Załącznik XIV, sekcja C i D

Wspólne stanowisko Rady

C.          WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy

25 µg/m3

1 stycznia 2010 r.

D.       WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość dopuszczalna

Margines tolerancji

Termin osiągania wartości dopuszczalnej

Rok kalendarzowy

25 µg/m3

20% w dniu…*, zmniejszenie od dnia 1 stycznia następnego roku, a następnie co 12 miesięcy o równe roczne udziały procentowe aż do osiągnięcia 0 % w dniu 1 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

*         Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka Parlamentu

C.          WARTOŚĆ DOCELOWA

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość docelowa

Termin osiągnięcia wartości docelowej

Rok kalendarzowy

20 µg/m3

1 stycznia 2010 r.

D.       WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA

Okres uśredniania wyników pomiarów

Wartość dopuszczalna

Margines tolerancji1

Termin osiągania wartości dopuszczalnej

Rok kalendarzowy

20 µg/m3

20% w dniu…*, zmniejszenie od dnia 1 stycznia następnego roku, a następnie co 12 miesięcy o równe roczne udziały procentowe aż do osiągnięcia 0 % w dniu 1 stycznia 2015 r.

1 stycznia 2015 r.

1     Maksymalny margines tolerancji stosuje się zgodnie z art. 16 ust. 2.

*    Data wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka 28

Załącznik XV sekcja A ustęp 6 lit (ba) (nowa)

ba) informacje dotyczące możliwych do podjęcia środków poprawy jakości powietrza na rzecz dzieci.

Uzasadnienie

O ile środki ochrony zdrowia publicznego przed zanieczyszczeniem powietrza są obecnie ujęte w załączniku XV sekcja A ustęp 6 lit. b), to środki służące poprawie jakości powietrza wdychanego przez dzieci będą prawdopodobnie bardziej szczegółowe lub inne niż pozostałe środki w niniejszych ramach. Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).

Poprawka 29

Annex XV, Section A, point 8, introduction

8. Informacje dotyczące środków lub projektów podjętych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia po wejściu w życie niniejszej dyrektywy:

8. Informacje dotyczące środków lub projektów podjętych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia, w tym specjalnych środków służących redukcji narażenia dzieci, po wejściu w życie niniejszej dyrektywy:

Uzasadnienie

O ile środki ochrony zdrowia publicznego przed zanieczyszczeniem powietrza są obecnie ujęte w załączniku XV sekcja A ustęp 6 lit. b), to środki służące poprawie jakości powietrza wdychanego przez dzieci będą prawdopodobnie bardziej szczegółowe lub inne niż pozostałe środki w niniejszych ramach. Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).

Poprawka 30

Załącznik XV sekcja B ustęp 3 lit. ga) (nowa)

(ga) środki służące ochronie zdrowia dzieci lub innych wrażliwych grup.

Uzasadnienie

Środki ograniczenia właściwe dla ochrony zdrowia dzieci mogą być specjalnie dostosowane do miejsca lub rodzaju narażenia. Od pierwszego czytania pojawiło się wiele nowych dowodów naukowych podkreślających wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie dzieci. Nowe badania przeprowadzono w Holandii, Francji i Kalifornii (Brauer et al. 2007, Annesi-Maesano et al. 2007, Islam et al. 2007).

Poprawka 31

Załącznik XVI a (nowy)

ZAŁĄCZNIK XVIa

ŚRODKI WSPÓLNOTOWE ODNOSZĄCE SIĘ DO ŻRÓDEŁ EMISJI, KTÓRE NALEŻY PODJĄĆ W CELU UMOŻLIWIENIA PAŃSTWOM CZŁONKOWSKIM OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOPUSZCZALNYCH DLA JAKOŚCI POWIETRZA W USTALONYCH TERMINACH

 

1. Aby umożliwić państwom członkowskim osiągnięcie w ustalonych terminach wartości dopuszczalnych dla jakości powietrza określonych w niniejszej dyrektywie, w terminie do…* Komisja przedkłada wnioski w sprawie wiążących przepisów prawnych UE dotyczących źródeł zanieczyszczeń i bardziej rygorystycznych wartości dopuszczalnych emisji. Wnioski te dotyczą co najmniej następujących sektorów i źródeł emisji, w których emisje muszą zostać obniżone:

 

§ normy dla wszystkich istotnych instalacji stacjonarnych, które emitują zanieczyszczenia, na przykład włączenie obiektów energetycznego spalania o mocy 20-50 megawatów do dyrektywy 96/61/WE;

 

§ normy dla silnikowych pojazdów lub statków każdej wielkości i klasy poruszających się po lądzie, w powietrzu lub na morzu; np. EURO VI dla pojazdów ciężkich, środki skoordynowane na szczeblu Wspólnoty celem zachęcenia właścicieli statków (śródlądowych) do ograniczenia emisji lub porozumienia w sprawie emisji z motorów statków zawierane pod auspicjami IMO;

 

§ nowe normy dla systemów grzewczych w gospodarstwach indywidualnych;

 

§ silniki i maszyny budowlane;

 

§ rolnictwo (m.in. nawożenie i hodowla zwierząt).

 

2. Co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z osiągniętych postępów w zakresie środków, o których mowa w ust. 1 i ich wprowadzania w państwach członkowskich.

_______

* Dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

  • [1]  Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str. 102.
  • [2]  Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

UZASADNIENIE

I. Analiza wspólnego stanowiska Rady

W dniu 28 czerwca 2007 r. w trakcie prezydencji niemieckiej Rada przyjęła wspólne stanowisko na temat dyrektywy w sprawie otaczającego powietrza. Pomimo pewnych różnic tekście Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu i w tekście Rady, prawie połowa poprawek Parlamentu przyjętych w dniu 26 września 2006 r. w Strasburgu została ponownie wykorzystana, dosłownie lub też zawarte w nich idee.

Wspólne stanowisko Rady popiera niektóre podstawowe poprawki zaproponowane przez Parlament Europejski:

· wartość docelowa dla PM2,5 w 2010, która zostanie zastąpiona w 2015 roku wiążącą wartością dopuszczalną;

· możliwość odłożenia w czasie osiągnięcia wartości dopuszczalnych po wejściu w życie dyrektywy;

· zasada mówiąca, że wartości dopuszczalne powinny być stosowane wszędzie, choć w niektórych miejscach zgodność z wartościami dopuszczalnymi ni powinna być poddawana ocenie.

Poza tym występują znaczne rozbieżności: Rada nie akceptuje żadnych zmian przepisów dotyczących istniejących dziennych o rocznych wartości dopuszczalnych PM10 określonych w załączniku XI oraz odrzuca wniosek Parlamentu Europejskiego, aby powiązać wszelkie odstępstwa z przyjęciem dodatkowych środków Wspólnoty w sprawie źródeł zanieczyszczenia.

Ponadto pomimo wyraźnego konsensusu w sprawie harmonogramu wprowadzania PM2,5 (wartość docelowa w 2010 r., wartość dopuszczalna w 2015 r.) Rada opowiada się za mniej restrykcyjnymi wartościami 25µg/m3 – zamiast 20 µg/m3 proponowanymi przez PE -dla obu wartości. Z drugiej strony Rada zezwala na większą elastyczność- maksymalnie tylko trzy lata po wejściu w życie dyrektywy- na odroczenie osiągnięcia wartości dopuszczalnych zgodnie z art. 22 (dawny art. 20).

II. Priorytety na drugie czytanie w Parlamencie Europejskim

Komisja mocno angażuje się w negocjowanie porozumienia w drugim czytaniu w czasie prezydencji portugalskiej, gwarantującego przyjęcie dyrektywy w sprawie jakości powietrza jak najwcześniej, zapewniając jednocześnie główny cel stanowiska Parlamentu: Bardziej ambitne cele i wartości dopuszczalne z większą elastycznością, mocniejszymi środkami w odniesieniu do źródeł i długoterminowymi celami.

PM2,5: Według naukowców najdrobniejsze cząsteczki stwarzają największe zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W odróżnieniu od PM10 najmniejsze cząsteczki są emitowane prawie wyłącznie ze źródeł antropogenicznych: W związku z powyższym komisja przyjęła poprawki odnoszące się do PM2,5 oraz klauzuli rewizyjnej (poprawka 64) oraz wzywa do utrzymania bardziej surowych wartości docelowych i dopuszczalnych w wysokości 20 µg/m3 w roku 2010 i 2015 (poprawki 49 i 50). Pomimo, iż wartości te są ambitne, powinny one być prawnie wiążące i prawdopodobnie zostaną osiągnięte na większości obszarów w Europie do roku 2015.

PM10: Sprawozdawca sugeruje, aby nie wnosić ponownie poprawek do przepisów odnoszących się do PM10 określonych w załączniku XI, zarówno w odniesieniu do rocznej wartości dopuszczalnej w wysokości 33 µg/m3 jak również do 55 dniowego okresu odstępstwa z dziennych wartości dopuszczalnych. Rada i Komisja nie akceptują żadnych zmian w istniejących wartościach dopuszczalnych. Dla obydwu instytucji wszelkie zmiany status quo są wyraźnym sygnałem braku zgody i prowadziłby najprawdopodobniej do wszczęcia procedury pojednawczej.

Elastyczność: Państwa członkowskie, szczególnie na gęsto zaludnionych i uprzemysłowionych obszarach w Europie Zachodniej i Środkowej miały jak dotąd poważne trudności z wdrożeniem dyrektywy i osiągnięciem wartości dopuszczalnych, pomimo podjęcia wysiłków zmierzających do poprawy jakości powietrza.

W związku z tym większa elastyczność w osiąganiu wartości dopuszczalnych ma kluczowe znaczenie dla tych państw członkowskich, które podejmują wszelkie środki na wszystkich poziomach celem ograniczenia zanieczyszczenia: Komisja częściowo przyjęła poprawki odnoszące się do czasowych odstępstw i odroczenia terminów na przestrzeganie wartości dopuszczalnych (poprawki 7 i 81 z pierwszego czytania). Proponuje on jednak skrócenie okresu odstępstw z „czterech plus dwa” do „trzech plus jeden” lat celem osiągnięcia kompromisu z Radą.

Komisja podkreśla także znaczenie środków długoterminowych oraz strategii politycznych dotyczących jakości powietrza, których punktem wyjścia jest kwestia narażenia. Krótkookresowe środki często okazywały się nieskuteczne. Te środki powinny być dobrowolne i powinny być podejmowane jedynie, jeżeli mogą mieć pozytywny wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia (poprawki 35 i 36). Ponownie złożono również jako poprawkę tekst PE do załącznika III w sprawie oceny zgodności z wartościami dopuszczalnymi (poprawki 24 i 60).

Środki w odniesieniu do źródeł: Zanieczyszczenie należy ograniczyć poprzez przestrzeganie bieżących przepisów i nowych środków wspólnotowych w odniesieniu do źródeł. Środki wspólnotowe do walki z emisją zostały opóźnione jak również Euro VI dla pojazdów ciężkich czy rewizja dyrektywy NEC. Należy w związku z tym wprowadzić nowy załącznik XVI a (poprawka 84).

Jednakże sprawozdawca nie wprowadza ponownie części tekstu wiążącej okresy odstępstw ze środkami wspólnotowymi, odrzuconymi przez Radę. Bardzo trudno jest udowodnić związek pomiędzy brakiem wejścia w życie środków wspólnotowych a brakiem osiągnięcia wartości dopuszczalnych.

Inne: Ponownie złożono poprawki dotyczące przepisów technicznych popartych przez Parlament w pierwszym czytaniu, takich jak obowiązkowe techniki modelowania (poprawki 16 i 17); jednolite stosowanie kryteriów doboru punktów poboru próbek (poprawka 22); informowanie wszystkich zainteresowanych stron (poprawki 37 i 39) oraz data obowiązywania dyrektywy w państwach członkowskich (poprawka 44).

PROCEDURA

Tytuł

Jakość powietrza i czystsze powietrze dla Europy

Odsyłacze

16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie - numer P

26.9.2006                     T6-0362/2006

Wniosek Komisji

COM(2005)0447 - C6-0356/2005

Data otrzymania wspólnego stanowiska ogłoszona na posiedzeniu

6.9.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

6.9.2007

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Holger Krahmer

14.12.2005

 

 

Data przyjęcia

9.10.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jerzy Buzek, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Lambert van Nistelrooij

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Vincenzo Aita