Betänkande - A6-0398/2007Betänkande
A6-0398/2007

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa

17.10.2007 - (16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD)) - ***II

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Holger Krahmer

Förfarande : 2005/0183(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0398/2007
Ingivna texter :
A6-0398/2007
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa

(16477/1/2006 – C6‑0260/2007 – 2005/0183(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (16477/1/2006 – C6‑0260/2007),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0447)[2],

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6‑0398/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunktParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 5a (nytt)

(5a) När det är möjligt bör modeller för hur föroreningar sprids användas, så att koncentrationernas geografiska fördelning kan utläsas ur punktdata. Detta skulle kunna tjäna som underlag för beräkningen av den kollektiva exponeringen hos befolkningen i ett område.

Motivering

Återinförande av ändringsförslag 2 från första behandlingen.

Ändringsförslag 2

Skäl 15

(15) De nuvarande gränsvärdena för luftkvalitet bör förbli oförändrade. När det gäller kvävedioxid, bensen och PM10‑partiklar bör det emellertid vara möjligt att förlänga den tidsfrist inom vilken kraven måste vara uppfyllda eller att erhålla ett tillfälligt undantag från kravet att tillämpa vissa gränsvärden vid akuta problem med att efterleva kraven i en specifik zon eller tätbebyggelse, trots att lämpliga åtgärder genomförts för att minska föroreningarna. Vid en eventuell förlängning av tidsfristen eller vid ett tillfälligt undantag för en viss zon eller tätbebyggelse bör man upprätta en detaljerad plan som skall utvärderas av kommissionen för att se till att gränsvärdena iakttas senast då den reviderade tidsfristen löper ut.

(15) I zoner och tätbebyggelse med särskilt svåra förutsättningar bör det vara möjligt att förlänga den tidsfrist inom vilken gränsvärdena för luftkvalitet måste vara uppfyllda vid akuta problem med att efterleva kraven i en specifik zon eller tätbebyggelse, trots att lämpliga åtgärder genomförts för att minska föroreningarna. Vid en eventuell förlängning av tidsfristen för en viss zon eller tätbebyggelse bör man upprätta en detaljerad plan för att se till att gränsvärdena iakttas senast då den reviderade tidsfristen löper ut samt avlägga rapport för att påvisa att allt hittills gjorts för att följa direktivet. Om inte de nödvändiga gemenskapsåtgärder som återspeglar den valda ambitionsnivån i den tematiska strategin för luftförorening när det gäller att minska utsläpp vid källan, däribland åtminstone de åtgärder som anges i bilaga XVIa, har trätt i kraft den 1 januari 2010 är det ännu viktigare att medlemsstaterna ges flexibilitet eftersom vissa medlemsstater inte kommer att kunna klara gränsvärdena utan dessa åtgärder trots enorma ansträngningar på nationell nivå.

Ändringsförslag 3

Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att kriterierna för urval av provtagningspunkter tillämpas enhetligt.

Motivering

Ändringsförslag 22 från första behandlingen återinförs. Ren luft är också ett led i att uppnå Lissabonmålen (i synnerhet avseende företagslokaliseringar, turism och obegränsad matartrafik). Det är viktigt att provtagningspunkterna fastställs enligt ett enhetligt system. I nuläget finns alltför stora skillnader mellan olika medlemsstaters mätmetoder, vilket gör det omöjligt att jämföra mätresultaten.

Ändringsförslag 4

Artikel 13, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall se till att nivåerna av svaveldioxid, PM10, bly och kolmonoxid i luften inte i någon av deras zoner och tätbebyggelse överskrider gränsvärdena i bilaga XI.

1. Medlemsstaterna skall, med beaktande av avsnitt A i bilaga III, se till att nivåerna av svaveldioxid, PM10, bly och kolmonoxid i luften inte i någon av deras zoner och tätbebyggelse överskrider gränsvärdena i bilaga XI.

Motivering

Reintroducing amendment 24 from first reading. On the one hand it is required in the current text (Article 13) that limit values (for the protection of human health) must be met by the Members States throughout their territory (this means everywhere); on the other hand Annex III requires that sampling points directed at the protection of human health should be placed where the population is likely to be exposed for a period which is significant in relation to the averaging period of the limit values or is generally exposed. Consequently, the areas where limit values apply (Article 13) and where compliance is checked and demonstrated by measurements (Annex III) are not identical; the assessment regime (at least based on monitoring) does not correspond to the areas where limit values apply. This contradiction places Member States, the public and the Commission in a very difficult position and is likely to give rise to endless lawsuits.

Ändringsförslag 5

Artikel 15, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder, om detta inte medför oproportionerliga kostnader, för att begränsa exponering för PM2,5 för att uppnå det nationella exponeringsminskningsmål som fastställs i avsnitt B i bilaga XIV, senast det år som anges där.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder som medför en tydlig förbättring av människors hälsa, om detta inte medför oproportionerliga kostnader, för att begränsa exponering för PM2,5 för att uppnå det nationella exponeringsminskningsmål som fastställs i avsnitt B i bilaga XIV, senast det år som anges där.

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas syftet med åtgärderna. Rådet har omformulerat denna punkt, vilket motiverar klargörandet i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 6

Artikel 16, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder, om detta inte medför oproportionerliga kostnader, för att se till att koncentrationerna av PM2,5 i luften inte överskrider det målvärde som anges i avsnitt C i bilaga XIV från och med det datum som anges där.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder som medför en tydlig förbättring av människors hälsa, om detta inte medför oproportionerliga kostnader, för att se till att koncentrationerna av PM2,5 i luften inte överskrider det målvärde som anges i avsnitt C i bilaga XIV från och med det datum som anges där.

Motivering

Genom ändringsförslaget förtydligas syftet med åtgärderna. Rådet har omformulerat denna punkt, vilket motiverar klargörandet i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 7

Artikel 20, punkt 3

3. Kommissionen skall senast den ...* offentliggöra riktlinjer för demonstration och subtraktion av överskridanden som beror på naturliga källor.

utgår

________

* EUT: Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

 

Motivering

Kommissionens riktlinjer skapar onödig byråkrati och hindrar den flexibilitet som medlemsstaterna behöver vid genomförandet av direktivet.

Detta är en ny punkt som infördes av rådet och som inte fanns i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 8

Artikel 21, punkt 1

1. Medlemsstaterna får ange zoner eller tätbebyggelse där överskridanden av gränsvärdena för PM10 i luften beror på resuspension av partiklar efter sandning eller saltning av vägar under vintern.

1. Medlemsstaterna får ange zoner eller tätbebyggelse där överskridanden av gränsvärdena för PM10 i luften beror på resuspension av partiklar efter sandning eller saltning av vägar under vintern eller vägrenhållning, förutsatt att nivåerna av PM2,5 inte påverkas.

Motivering

Ändringsförslag 25 från första behandlingen återinförs. Den egentliga risken hänger samman med partiklar av typ PM2.5. Partiklar i intervallet mellan PM2.5 och PM10 avsätter sig mestadels i de övre luftvägarna, därifrån de snabbt kan avstötas och således inte kommer att utöva någon inverkan under längre tid.

Ändringsförslag 9

Artikel 22, punkt 2

2. Om det på grund av platsspecifika spridningsförhållanden, ogynnsamma klimatförhållanden eller bidraget från gränsöverskridande luftföroreningar inte är möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall medlemsstaterna undantas från skyldigheten att tillämpa dessa gränsvärden, under förutsättning att villkoren i punkt 1 är uppfyllda, till senast den ...*.

2. Om det på grund av platsspecifika spridningsförhållanden, ogynnsamma klimatförhållanden eller bidraget från gränsöverskridande luftföroreningar inte är möjligt att klara gränsvärdena i bilaga XI för PM10 i en viss zon eller tätbebyggelse, skall medlemsstaterna undantas från skyldigheten att tillämpa dessa gränsvärden, under förutsättning att villkoren i punkt 1 är uppfyllda och medlemsstaten visar att alla lämpliga åtgärder har vidtagits på nationell, regional och lokal nivå för att tidsfristerna ska kunna hållas, till senast den ...*.

 

2a. Medlemsstaterna får förlänga tidsfristerna för gränsvärdena för PM10 och PM2,5 med ytterligare två år för en viss zon eller tätbebyggelse om luftkvalitetsplanen enligt punkt 1 visar att gränsvärdena inte kan hållas, om medlemsstaten visar att alla lämpliga åtgärder har vidtagits på nationell, regional och lokal nivå för att hålla de ovan avsedda tidsfristerna, inbegripet genomförandet av de direktiv och förordningar som avses i avsnitt B i bilaga XV inom de tidsfrister som anges i de rättsakterna.

Ändringsförslag 10

Artikel 22, punkt 4, stycke1

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de anser att punkt 1 eller 2 är tillämplig och skall överlämna den luftkvalitetsplan som avses i punkt 1 inklusive all information som kommissionen behöver för att kunna bedöma om villkoren är uppfyllda. I sin bedömning skall kommissionen beakta beräknade effekter av åtgärder som har vidtagits av medlemsstaterna och även beräknade effekter av gemenskapsåtgärder.

4. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de anser att punkterna 1, 2 eller 2a är tillämpliga och skall överlämna den luftkvalitetsplan som avses i punkt 1 inklusive all information som kommissionen behöver för att kunna bedöma om villkoren är uppfyllda. I sin bedömning skall kommissionen beakta beräknade effekter av åtgärder som har vidtagits av medlemsstaterna och även beräknade effekter av gemenskapsåtgärder, som ska föreslås av kommissionen i enlighet med bilaga XVIa. I sin bedömning ska kommissionen också beakta vilka effekter gemenskapsåtgärderna enligt bilaga XVIa redan nu har på luftkvaliteten i den berörda medlemsstaten eller kommer att ha i framtiden.

Ändringsförslag 11

Artikel 22, punkt 4, stycke 2

Om kommissionen inte framfört några invändningar inom nio månader efter det att denna underrättelse mottagits skall villkoren för tillämpning av punkt 1 eller 2 anses vara uppfyllda.

Om kommissionen inte framfört några invändningar inom sex månader efter det att denna underrättelse mottagits skall villkoren för tillämpning av punkterna 1, 2 eller 2a anses vara uppfyllda.

Motivering

Ändringsförslag 81 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 12

Artikel 23, punkt 1, stycke 2

Vid överskridande av gränsvärden för vilka tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt ut, skall det i luftkvalitetsplanerna föreskrivas lämpliga åtgärder så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt.

Vid överskridande av gränsvärden för vilka tidsfristen för att uppfylla kraven redan löpt ut, skall det i luftkvalitetsplanerna föreskrivas lämpliga åtgärder, eventuellt också åtgärder som särskilt skyddar barns hälsa, så att perioden av överskridande kan hållas så kort som möjligt.

Motivering

Sedan första behandlingen har en myckenhet ny vetenskaplig information framkommit som visar på hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya studier har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). Viktigast är nya belägg för nedsatta lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, stridor (väsande andning) samt öron-, näs- och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag 13

Artikel 23, punkt 1, stycke 3

Dessa planer skall omfatta åtminstone den information som anges i avsnitt A bilaga XV och skall överlämnas till kommissionen utan dröjsmål, men inte senare än två år efter utgången av det år då det första överskridandet observerades.

Dessa planer skall omfatta åtminstone den information som anges i bilaga XV. De kan vid behov innehålla åtgärder enligt artikel 24.

Motivering

Reintroducing amendment 32 from first reading. In the interests of simplification, the plans and programmes to bring about general reductions in levels of pollutants may, on a preventive basis, include measures pursuant to Article 22 to reduce peak concentrations in the short term.

Information about clean air plans and programmes is already communicated in electronic form. The expression 'without delay' is deleted because not every plan is communicated to the Commission immediately after it has been drafted. It makes more sense to gather the plans at national level initially and forward the information for each year to the Commission in a coordinated fashion. This also accords with the practice adopted hitherto. The Commission may lay down further details of the communication procedure pursuant to Article 26(2).

Ändringsförslag 14

Artikel 23, punkt 1, stycke 4a (nytt)

Planerna ska upprättas på så sätt att man för industrianläggningar som godkänts enligt rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar inte vidtar några ytterligare åtgärder enligt detta direktiv.

Motivering

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das Optimum sichergestellt.

Ändringsförslag 15

Artikel 24, punkt 1

1. Om det i en viss zon eller tätbebyggelse finns risk för att föroreningsnivån kommer att överskrida ett eller flera av de tröskelvärden för larm som anges i bilaga XII, skall medlemsstaterna upprätta handlingsplaner där det anges vilka åtgärder som skall vidtas på kort sikt för att minska risken för överskridanden och deras varaktighet. Om risken omfattar en eller flera gränsvärden eller målvärden enligt bilagorna VII, XI och XIV, får medlemsstaterna vid behov upprätta sådana handlingsplaner på kort sikt.

1. Om det i en viss zon eller tätbebyggelse finns risk för att luftens föroreningsnivå kommer att överskrida ett eller flera av de gränsvärden, målvärden eller tröskelvärden för larm som anges i bilagorna VII, XI, XII och XIV skall medlemsstaterna, när det anses lämpligt, upprätta handlingsplaner där det anges vilka åtgärder som skall vidtas på kort sikt för att minska denna risk och för att sådana överskridanden ska bli så kortvariga som möjligt.

Om det finns risk för att det tröskelvärde för larm för ozon som anges i avsnitt B i bilaga XII kommer att överskridas, skall medlemsstaterna emellertid endast upprätta sådana handlingsplaner på kort sikt när de anser att det, med hänsyn till de geografiska, meteorologiska och ekonomiska förhållandena i landet, finns goda förutsättningar för att minska risken för, varaktigheten av eller graden av ett sådant överskridande. När medlemsstaterna upprättar sådana handlingsplaner på kort sikt skall de beakta beslut 2004/279/EG.

Medlemsstaterna skall emellertid endast upprätta sådana handlingsplaner på kort sikt när de anser att det, med hänsyn till de geografiska, meteorologiska och ekonomiska förhållandena i landet, finns goda förutsättningar för att minska risken för, varaktigheten av eller graden av ett sådant överskridande. När medlemsstaterna upprättar sådana handlingsplaner på kort sikt skall de beakta beslut 2004/279/EG.

Ändringsförslag 16

Artikel 24, punkt 2

2. De handlingsplaner på kort sikt som avses i punkt 1 får, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, omfatta åtgärder för att begränsa och vid behov tillfälligt avbryta verksamhet, även motorfordonstrafik, som bidrar till risken för att respektive gräns- eller målvärden eller tröskelvärde för larm kommer att överskridas. Handlingsplanerna får också omfatta effektiva åtgärder som avser användningen av industrianläggningar eller industriprodukter.

2. De handlingsplaner på kort sikt som avses i punkt 1 får, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, omfatta åtgärder som på kort sikt visat sig vara verksamma för att begränsa och vid behov tillfälligt avbryta verksamhet som uppenbarligen är orsak till den ökade risken för att respektive gränsvärden, målvärde eller tröskelvärde för larm kommer att överskridas. Handlingsplanerna ska vid behov också omfatta särskilda åtgärder för att skydda känsliga befolkningsgrupper, bland dem barn. Artikel 23.1 andra stycket ska gälla i tillämpliga delar.

Ändringsförslag 17

Artikel 24, punkt 3

3. När medlemsstaterna har utarbetat en handlingsplan på kort sikt skall de göra resultaten av sina genomförbarhetsstudier, innehållet i de särskilda handlingsplanerna på kort sikt och information om dessa planers genomförande tillgängliga för allmänheten och för berörda organisationer, däribland miljöorganisationer, konsumentorganisationer och organisationer som företräder känsliga befolkningsgruppers intressen, samt för andra berörda organ inom hälso- och sjukvård.

3. När medlemsstaterna har utarbetat en handlingsplan på kort sikt skall de göra resultaten av sina genomförbarhetsstudier, innehållet i de särskilda handlingsplanerna på kort sikt och information om dessa planers genomförande tillgängliga för allmänheten och för berörda organisationer, däribland miljöorganisationer, konsumentorganisationer och organisationer som företräder känsliga befolkningsgruppers intressen, samt för andra berörda organ inom hälso- och sjukvård och näringslivsorganisationer.

Motivering

Ändringsförslag 37 från första behandlingen återinförs. De åtgärder som fastställs i planerna berör huvudsakligen transport och direkt eller indirekt den ekonomiska verksamheten. Därför bör man se till att också de berörda näringslivsorganisationerna rådfrågas och informeras.

Ändringsförslag 18

Artikel 24, punkt 4

4. För första gången senast den ...* och därefter regelbundet skall kommissionen offentliggöra exempel på bästa praxis för upprättande av handlingsplaner på kort sikt.

4. För första gången senast den ...* och därefter regelbundet skall kommissionen offentliggöra exempel på bästa praxis för upprättande av handlingsplaner på kort sikt. Kommissionen ska uttryckligen offentliggöra exempel på bästa praxis för skydd av känsliga befolkningsgrupper, inbegripet barn, i dessa handlingsplaner.

Motivering

Sedan första behandlingen har en myckenhet ny vetenskaplig information framkommit som visar på hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Nya studier har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007). Dessa exempel på bästa praxis för skydd av barn skulle handla om att minska exponeringen på platser där barn tillbringar en stor del av sin tid, såsom skolor, daghem, förskolor, barnsjukhus.

Ändringsförslag 19

Artikel 26, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall se till att allmänheten och berörda organisationer, däribland miljöorganisationer, konsumentorganisationer, organisationer som företräder känsliga befolkningsgruppers intressen och andra berörda hälso- och sjukvårdsorgan, i god tid får tillräcklig information om följande:

1. Medlemsstaterna skall se till att allmänheten och berörda organisationer, däribland miljöorganisationer, konsumentorganisationer, organisationer som företräder känsliga befolkningsgruppers intressen, andra berörda hälso- och sjukvårdsorgan och näringslivsorganisationer, i god tid får tillräcklig information om följande:

Motivering

Ändringsförslag 39 från första behandlingen återinförs. De åtgärder som fastställs i planerna berör huvudsakligen transport och direkt eller indirekt den ekonomiska verksamheten. Därför bör man se till att också de berörda näringslivsorganisationerna rådfrågas och informeras.

Ändringsförslag 20

Artikel 26, punkt 2, stycke 2

Dessa rapporter skall innehålla en sammanfattande redogörelse för de nivåer som överskrider gränsvärden, målvärden, långsiktiga mål samt tröskelvärden för information och för larm under de berörda genomsnittliga perioderna. Denna information skall kombineras med en sammanfattande utvärdering av effekterna av dessa överskridanden. Rapporterna får också vid behov innehålla ytterligare information och utvärderingar av skogsskydd samt information om andra föroreningar för vilka bestämmelser om tillsyn anges i detta direktiv, däribland vissa av de icke-reglerade ozonbildande ämnen som förtecknas i avsnitt B i bilaga X.

Dessa rapporter skall innehålla en sammanfattande redogörelse för de nivåer som överskrider gränsvärden, målvärden, långsiktiga mål samt tröskelvärden för information och för larm under de berörda genomsnittliga perioderna. Denna information skall kombineras med en sammanfattande utvärdering av effekterna av dessa överskridanden. Rapporterna får också vid behov innehålla ytterligare information och utvärderingar av skogsskydd och av åtgärder som vidtagits för att minska barns exponering för luftföroreningar samt information om andra föroreningar för vilka bestämmelser om tillsyn anges i detta direktiv, däribland vissa av de icke-reglerade ozonbildande ämnen som förtecknas i avsnitt B i bilaga X.

Motivering

Sedan första behandlingen har en myckenhet ny vetenskaplig information framkommit som visar på hur luftföroreningar påverkar barns hälsa. Viktigast är nya belägg för nedsatta lungfunktioner hos barn och ett ökat antal fall av astma, stridor (väsande andning) samt öron-, näs- och halsinfektioner på grund av luftföroreningar.

Ändringsförslag 21

Artikel 32, stycke 3

Som en del av översynen skall kommissionen även utarbeta en rapport om erfarenheterna av övervakningen av PM10 och PM2,5 med beaktande av tekniska framsteg med automatisk mätningsteknik. Vid behov skall nya referensmetoder för mätning av PM10 och PM2,5 föreslås.

Som en del av översynen skall kommissionen även utarbeta en rapport om erfarenheterna av övervakningen av PM10 och PM2,5 med beaktande av tekniska framsteg med automatisk mätningsteknik. Vid behov skall nya referensmetoder för mätning av PM10 och PM2,5 föreslås. Vid översynen ska kommissionen klarlägga om det också i fortsättningen räcker med att det fastställs gränsvärden för PM10 eller om dessa gränsvärden måste ersättas med gränsvärden för PM2,5.

Motivering

Ändringsförslag 64 från första behandlingen återinförs. I direktivet införs förutom PM10 också PM2,5. Om det också vid översynen av direktivet framgår att det är önskvärt med gränsvärden för PM2,5, då måste normen för PM10 utgå.

Ändringsförslag 22

Artikel 33, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den ...*.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den ...*.

_______________

* Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

_______________

* 1 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Motivering

Ändringsförslag 44 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 23

Bilaga III, avsnitt A, led 2

2. Överensstämmelse med gränsvärden avsedda för skydd av människors hälsa skall inte utvärderas på följande platser:

2. Överensstämmelse med gränsvärden avsedda för skydd av människors hälsa skall inte utvärderas på följande platser:

 

–a) På alla platser där det i enlighet med kriterierna i denna bilaga inte förlagts några provtagningspunkter för sådana föroreningar som avses i bilagan.

a) Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde och det inte finns någon fast befolkning.

a) Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde eller som är obebodda eller saknar permanent bosättning.

 

aa) Fabriker eller industrianläggningar som omfattas av alla relevanta föreskrifter om yrkeshygien och arbetarskydd och dit allmänheten inte äger tillträde.

b) På vägars körbana och mittremsa, utom om fotgängare har normalt tillträde till mittremsan.

b) På vägars körbana och mittremsa, utom om fotgängare har normalt tillträde till mittremsan.

 

ba) Områden där allmänheten inte är direkt eller indirekt exponerad under längre perioder.

Motivering

Ändringsförslag 60 från första behandlingen återinförs. De nya leden syftar till att klarlägga att man på vissa platser inom statsområdet, som inte är relevanta för befolkningens exponering, inte behöver bedöma om gränsvärdena följts. Dit hör platser där allmänheten inte är direkt eller indirekt exponerad under längre perioder, eftersom det i bilaga III föreskrivs att provtagningspunkter med inriktning på skyddet för människors hälsa ska förläggas där befolkningen sannolikt exponeras under en period som är betydande i förhållande till den period som gränsvärdena avser eller där befolkningen i allmänhet exponeras.

Ändringsförslag 24

Bilaga V, avsnitt A, punkt 1, tabell, fotnot 1

(1) För kvävedioxid, partiklar, bensen och kolmonoxid skall minst en urban bakgrundsstation och en station i trafikmiljö ingå, förutsatt att detta inte ökar antalet provtagningspunkter. När det gäller dessa föroreningar får skillnaden mellan det totala antal urbana bakgrundsstationer och det totala antal stationer i trafikmiljö i en medlemsstat som krävs enligt avsnitt A 1 inte vara större än en faktor 2. Provtagningspunkter där gränsvärdet för PM10 har överskridits under de tre senaste åren ska behållas.

(1) För kvävedioxid, partiklar, bensen och kolmonoxid skall minst en urban bakgrundsstation och en station i trafikmiljö ingå, förutsatt att detta inte ökar antalet provtagningspunkter. När det gäller dessa föroreningar får skillnaden mellan det totala antalet urbana bakgrundsstationer och det totala antalet stationer i trafikmiljö i en medlemsstat inte vara större än en faktor 2.

Motivering

Återinförande av lydelsen från kommissionens förslag.

Medlemsstaterna måste upprätthålla ett omfattande nätverk av mätstationer som bland annat omfattar ett tillräckligt antal mätstationer i trafikmiljö.

Ändringsförslag 25

Bilaga XI, avsnitt B, tabell, del PM10

Rådets gemensamma ståndpunkt

Period (medelvärde under)

Gränsvärde

Toleransmarginal

Datum då gränsvärdet skall ha uppnåtts

PM10

1 dag

50 µg/m3, får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår

50 %

 

Kalenderår

40 µg/m3

20 %

 

Parlamentets ändringar

Period (medelvärde under)

Gränsvärde

Toleransmarginal

Datum då gränsvärdet skall ha uppnåtts

PM10

1 dag

50 µg/m3, får inte överskridas mer än 35 ggr per kalenderår

50 %

 

Kalenderår

40 µg/m3

20 %

 

Kalenderår

 

33 µg/m3

20 %

1 januari 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag 26

Bilaga XIV, avsnitt B

Rådets gemensamma ståndpunkt

NATIONELLT EXPONERINGSMINSKNINGSMÅL

AEI 2010

Exponeringsminskningsmål jämfört med AEI för 2010

År då exponerings-minskningsmålet bör ha uppnåtts

Över 13 µg/m3

20 %

2020

 

7–13 µg/m3

(AEI * 1,5) procent

Om AEI för referensåret är 7µg/m3 eller lägre skall exponeringsminskningsmålet vara noll. Minskningsmålet skall vara noll även i fall då AEI når nivån 7 µg/m3 vid någon tidpunkt under perioden 2010–2020 och hålls kvar på eller under den nivån.

Parlamentets ändringar

NATIONELLT EXPONERINGSMINSKNINGSMÅL

Exponeringsminskningsmål jämfört med AEI för 2010

År då exponerings-minskningsmålet bör ha uppnåtts

Utgångskoncentration i µg/m3

Exponeringsminskningsmål i procent

2020

<10

0

= 10 – <15

10

= 15 – <20

15

= 20 – <25

20

>25

Alla lämpliga åtgärder för att klara målet på 20 µg/m3

Om AEI för referensåret är 10 µg/m3 eller lägre skall exponeringsminskningsmålet vara noll. Minskningsmålet skall vara noll även i fall då AEI når nivån 7 µg/m3 vid någon tidpunkt under perioden 2010–2020 och hålls kvar på eller under den nivån.

Motivering

Ändringsförslag 49 från första behandlingen återinförs.

Ändringsförslag 27

Bilaga XIV, avsnitten C och D

Rådets gemensamma ståndpunkt

C.       MÅLVÄRDE

Period (medelvärde under)

Målvärde

Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår

25 µg/m3

1 januari 2010

D.       GRÄNSVÄRDE

Period (medelvärde under)

Gränsvärde

Toleransmarginal

Datum då gränsvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår

25 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas den 1 januari följande år och därefter var tolfte månad med lika stora årsandelar så att 0 % klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

*         Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Parlamentets ändringar

C.       MÅLVÄRDE

Period (medelvärde under)

Målvärde

Datum då målvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår

20 µg/m3

1 januari 2010

D.       GRÄNSVÄRDE

Period (medelvärde under)

Gränsvärde

Toleransmarginal1

Datum då gränsvärdet bör ha uppnåtts

Kalenderår

20 µg/m3

20 % den ...* vilket minskas den 1 januari följande år och därefter var tolfte månad med lika stora årsandelar så att 0 % klaras till den 1 januari 2015

1 januari 2015

1     Den maximala toleransmarginalen gäller också i enlighet med artikel 16.2.

*    Den dag då detta direktiv träder i kraft.

Ändringsförslag 28

Bilaga XV, avsnitt A, punkt 6, led ba (nytt)

ba) Precisering av åtgärder som kan vidtas för att förbättra luftkvaliteten för barn.

Motivering

Åtgärder för att skydda allmänheten mot luftföroreningar omfattas för tillfället av punkt 6.b i del A i bilaga XV, medan åtgärderna för att förbättra luftkvaliteten för barn eventuellt kommer att vara mer specifika eller annorlunda inom detta regelverk. Sedan första behandlingen har en myckenhet ny vetenskaplig information tagits fram där man betonar luftföroreningarnas effekter på barns hälsa. Nya undersökningar har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ändringsförslag 29

Bilaga XV, avsnitt A, punkt 8, inledningen

8. Information om sådana åtgärder och projekt med syfte att minska luftföroreningarna som har antagits efter detta direktivs ikraftträdande:

8. Information om sådana åtgärder och projekt med syfte att minska luftföroreningarna som har antagits efter detta direktivs ikraftträdande, inbegripet specifika åtgärder för att minska barns exponering:

Motivering

Åtgärder för att skydda allmänheten mot luftföroreningar omfattas för tillfället av förslaget, medan framtida åtgärder för att förbättra luftkvaliteten för barn eventuellt kommer att vara mer specifika eller annorlunda inom detta regelverk. Sedan första behandlingen har en myckenhet ny vetenskaplig information tagits fram där man betonar luftföroreningarnas effekter på barns hälsa. Nya undersökningar har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ändringsförslag 30

Bilaga XV, avsnitt B, punkt 3, led ga (nytt)

ga) Åtgärder för att skydda barns eller andra känsliga gruppers hälsa.

Motivering

Specifika åtgärder för att minska föroreningar i syfte att skydda barns hälsa kan vara anpassade efter plats eller exponeringstyp. Sedan första behandlingen har en myckenhet ny vetenskaplig information tagits fram där man betonar luftföroreningarnas effekter på barns hälsa. Nya undersökningar har genomförts i Nederländerna, Frankrike och Kalifornien (Brauer m.fl. 2007, Annesi-Maesano m.fl. 2007, Islam m.fl. 2007).

Ändringsförslag 31

Bilaga XVIa (ny)

 

BILAGA XVIA

GEMENSKAPSÅTGÄRDER MOT FÖRORENINGAR VID KÄLLAN, VILKA SKA VIDTAS FÖR ATT MEDLEMSSTATERNA INOM UTSATT TID SKA KUNNA KLARA GRÄNSVÄRDENA FÖR LUFTKVALITETEN

 

1. För att medlemsstaterna inom utsatt tid ska kunna klara gränsvärdena för luftkvalitet enligt detta direktiv ska kommissionen senast den [...]* lägga fram förslag till bindande gemenskapsbestämmelser som rör föroreningskällor och innehåller strängare gränsvärden för utsläpp. Dessa förslag ska gälla åtminstone följande sektorer eller utsläppskällor där utsläppen av föroreningar ska sänkas:

 

· Normer för alla relevanta stationära förorenande anläggningar; t.ex. ska förbränningsanläggningar på mellan 20 och 50 megawatt tas med i direktiv 96/61/EG.

 

· Normer för motordrivna fordon i alla storlekar och klasser för väg-, luft- och sjötransport, t.ex. EURO VI för tunga fordon eller åtgärder samordnade på gemenskapsnivå för att uppmuntra rederier (också inom sjöfarten på inre vattenvägar) till utsläppsminskning eller överenskommelser inom Internationella sjöfartsorganisationen om utsläppsnormer för fartygsmotorer.

 

· Nya normer för värmeinstallationer i bostäder.

 

· Kraft- och byggmaskiner.

 

· Jordbrukssektorn (t.ex. gödsling och boskapsskötsel).

 

2. Kommissionen ska vart femte år för Europaparlamentet och rådet lägga fram en framstegsrapport om åtgärderna i punkt 1 och om hur de har genomförts i medlemsstaterna.

 

________

* Inom två år efter detta direktivs ikraftträdande.

  • [1]  EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 102.
  • [2]  EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.

MOTIVERING

I. Analys av rådets gemensamma ståndpunkt

Den 28 juni 2007 antog rådet under det tyska ordförandeskapet sin gemensamma ståndpunkt om direktivet om luftkvalitet. Även om det finns vissa skillnader mellan parlamentets text från första behandlingen och rådets text övertogs nästan hälften av de ändringar som parlamentet antog den 26 september 2006 i Strasbourg antingen ordagrant, delvis eller i princip.

I rådets gemensamma ståndpunkt bekräftas vissa viktiga ändringar som ursprungligen föreslagits av parlamentet:

· Ett målvärde för PM2,5 för 2010 som kommer att ersättas med ett bindande gränsvärde 2015.

· Möjlighet att förlänga tidsfristen för uppnående av gränsvärden till efter det att direktivet har trätt i kraft.

· Principen om att gränsvärdena bör gälla överallt, men att man på vissa platser inte behöver göra bedömningar av om gränsvärdena följs.

Vid sidan om dessa likheter finns det avsevärda skillnader. Rådet godtar inga ändringar i bestämmelserna om befintliga dagliga och årliga gränsvärden för PM10 i bilaga XI och förkastar parlamentets förslag om att koppla eventuella undantag till antagandet av ytterligare gemenskapsåtgärder mot föroreningskällor.

Dessutom väljer rådet ett mindre strängt värde på 25 µg/m3 – i stället för 20 µg/m3, vilket föreslagits av parlamentet – för både målvärdet och gränsvärdet, även om det råder ett klart samförstånd om tidtabellen för införande av PM2,5 (målvärde 2010, gränsvärde 2015). Å andra sidan medger rådet mindre flexibilitet (högst tre år efter det att direktivet trätt i kraft) för senareläggning av datumet för uppfyllande av gränsvärdena enligt artikel 22 (tidigare artikel 20).

II. Prioriteringar inför Europaparlamentets andra behandling

Utskottet har med eftertryck föresatt sig att under det portugisiska ordförandeskapet förhandla fram en överenskommelse vid andra behandlingen av ärendet för att direktivet om luftkvalitet ska antas så snart som möjligt, samtidigt som det garanteras att man respekterar huvudmålet med parlamentets ståndpunkt, nämligen införandet av mer ambitiösa mål- och gränsvärden, mer flexibilitet, kraftigare åtgärder mot förorening vid källan och långsiktiga mål.

PM2,5: Forskare har kunnat fastställa att de minsta partiklarna utgör ett stort hot mot människors hälsa. I motsats till den grövre fraktionen (PM10) härstammar de minsta partiklarna nästan uteslutande från antropogena källor. Utskottet antog därför ändringsförslagen om PM2,5 och översynsbestämmelsen (ändringsförslag 64) och förordar att man bibehåller det strängare mål- och gränsvärdet på 20 µg/m3 år 2010 respektive 2015 (ändringsförslagen 49 och 50). Detta värde är visserligen ambitiöst, men det bör vara rättsligt bindande och det kommer troligen att uppnås i största delen av Europa senast 2015.

PM10: Föredraganden har föreslagit att ändringsförslagen om de bestämmelser om PM10 som fastställs i bilaga XI angående det årliga gränsvärdet på 33 µg/m3 och undantaget på 55 dagar för det dagliga gränsvärdet inte ska läggas fram på nytt. Rådet och kommissionen godtar inga ändringar av befintliga gränsvärden. Båda institutionerna anser det omöjligt att godkänna ändringar av det aktuella läget och menar att sådana ändringar med största sannolikhet direkt skulle leda till förlikning.

Flexibilitet: I synnerhet medlemsstaterna i de tätbefolkade industriområdena i Väst- och Centraleuropa har hittills haft allvarliga svårigheter med att genomföra direktivet och med att uppnå gränsvärdena, trots sina ansträngningar för att förbättra luftkvaliteten.

Därför behövs det större flexibilitet vid uppnåendet av gränsvärden för de medlemsstater som har vidtagit åtgärder på alla nivåer för att minska föroreningarna. Utskottet antog delvis ändringsförslagen om undantagsperioder och om förlängning av tidsfrister för uppfyllande av gränsvärden (ändringsförslagen 7 och 81 från första behandlingen), men föreslår att man förkortar undantagsperioden så att den i stället för att vara ”fyra plus två år” skulle vara ”tre plus två år”, i syfte att nå en kompromiss med rådet.

Utskottet betonar också betydelsen av långsiktiga åtgärder och exponeringsbaserade luftkvalitetsstrategier. Kortsiktiga åtgärder har ofta visat sig brista i effektivitet. Åtgärderna bör vara frivilliga och de skall vidtas bara om de kan bidra till att minska föroreningarna (ändringsförslagen 35 och 36). Parlamentets text om bilaga III om bedömning av överensstämmelse med gränsvärden (ändringsförslagen 24 och 60) har också lagts fram på nytt.

Åtgärder vid källan: Föroreningarna måste minskas genom att gällande lagstiftning följs och genom att nya gemenskapsåtgärder vidtas mot förorening vid källan. Utformningen av gemenskapsåtgärder för bekämpning av föroreningar, såsom Euro VI för tunga fordon eller översynen av direktivet om nationella utsläppstak, har förhalats. Den nya bilaga XVIa bör därför återinföras (ändringsförslag 84).

Föredraganden lägger dock inte på nytt fram de delar av texten som kopplar undantagsperioderna till gemenskapsåtgärderna, vilka rådet förkastat. Det är mycket svårt att visa på en koppling mellan uteblivna gemenskapsåtgärder och bristande uppfyllande av gränsvärden.

Andra frågor: Olika ändringsförslag om tekniska bestämmelser som parlamentet stött vid första behandlingen har lagts fram på nytt, exempelvis om obligatoriska beräkningsmodeller (ändringsförslagen 16 och 17), om enhetlig tillämpning av kriterierna för urval av provtagningspunkter (ändringsförslag 22), om spridning av information till alla berörda parter (ändringsförslagen 37 och 39) och om tidsfristen för när medlemsstaterna skall uppfylla kraven i direktivet (ändringsförslag 44), samt andra bestämmelser.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Luftkvalitet och renare luft i Europa

Referensnummer

16477/1/2006 – C6-0260/2007 – 2005/0183(COD)

Parlamentets första behandling – P‑nummer

26.9.2006                    T6-0362/2006

Kommissionens förslag

KOM(2005)0447 – C6-0356/2005

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

6.9.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.9.2007

Föredragande

       Utnämning

Holger Krahmer

14.12.2005

 

 

Antagande

9.10.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jerzy Buzek, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Vincenzo Aita

Ingivande

17.10.2007