BETÆNKNING om en ny turismepolitik i EU: mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme

17.10.2007 - (2006/2129(INI))

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Paolo Costa

Procedure : 2006/2129(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0399/2007
Indgivne tekster :
A6-0399/2007
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en ny turismepolitik i EU: mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme

(2006/2129(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. marts 2006: "En ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme" (KOM(2006)0134),

 der henviser til sin beslutning af 8. september 2005 om nye perspektiver og nye udfordringer for bæredygtig turisme i EU[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6‑0399/2007),

A. der henviser til, at turisme er nævnt i EF-traktaten som et aktivitetsområde, hvorpå der kan træffes "foranstaltninger" (artikel 3 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab), men ikke forstås som henhørende under EU's kompetencer eller værende et af EU's politikområder,

B. der henviser til, at EF dog har beføjelser til at træffe foranstaltninger til sikring af det indre markeds gnidningsløse funktion, herunder turismetjenesteydelser (artikel 95 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab), idet forbrugerbeskyttelseshensynet spiller en særlig fremtrædende rolle i denne forbindelse,

C. der henviser til, at turismesektoren befinder sig i skæringspunktet mellem adskillige EU-politikker, der har væsentlig indflydelse på dens effektivitet og dens potentielle bidrag til vækst og beskæftigelse samt social og geografisk samhørighed,

D. der henviser til, at selv om Parlamentet i ovennævnte beslutning formulerede vejledende principper for en bæredygtig europæisk turismepolitik, bør visse enkeltaspekter af denne politik fremhæves for at gøre det muligt hurtigere at omsætte dem til virkelighed,

E. der henviser til, at gruppen om bæredygtig turisme for nylig offentliggjorde en rapport med retningslinjer, der skal tjene som grundlag for Kommissionen, når denne skal udarbejde den kommende bæredygtighedsdagsorden for europæisk turisme (tidligere Agenda 21);

F. der henviser til, at det ikke har været muligt at udvikle en konsekvent tværpolitisk tilgang til turismen på EU-plan, hvilket influerer negativt på sektoren og dens udvikling og medfører øget risiko for, at Europa mister sin markedsandel i denne sektor,

G. der henviser til, at den miljømæssige og sociale dimension af turismen tydeligt bør fremhæves af hensyn til bæredygtigheden,

H. der henviser til, at situationen på visse populære europæiske turistmål forværres, og at der forekommer uroligheder og voldelige hændelser på disse turiststeder, som gør dem mindre attraktive,

I. der henviser til de skridt, som medlemsstaterne tog ved Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den 21. og 22. juni 2007, i retning af at medtage turisme i den næste revision af EF-traktaten og som insisterer på betydningen af at få et nyt retsgrundlag i primærlovgivningen for at kunne løse problemer, som berører denne sektor over hele Europa,

J. der henviser til, at den betydningsfulde rolle, som turismen kan spille for fremme af social integration og integration af ugunstigt stillede befolkningsgrupper, bør understreges,

Turismen og EU's visumpolitik

1. understreger turismens betydning for Europa, herunder turismen fra ikke-EU-lande;

2. understreger især nødvendigheden af gensidigt at forenkle visumansøgningsprocedurerne og nedbringe omkostningerne for turistvisa for indrejse i en EU-medlemsstat;

3. understreger muligheden for, at de berørte medlemsstater anvender Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1931/2006 af 20. december 2006 om fastsættelse af regler for lokal grænsetrafik ved medlemsstaternes ydre landgrænser og om ændring af Schengen-konventionen[2] som et nyt værktøj til at fremme turisme fra nabolande uden for EU;

4. opfordrer de medlemsstater, der er parter i Schengen-aftalen, til at oprette fælles konsulatkontorer for udstedelse af visa til ansøgere fra tredjelande, at sikre, at disse konsulatkontorer har de samme arbejdsmetoder og anvender de samme visumkriterier, og til at forbedre modtagelsen af visumansøgere, herunder f.eks. gennem forvaltningen af aftaler, måden at føre samtaler på og tidsfristen for behandling af ansøgningerne, idet dette vil medføre betydelige budgetbesparelser for medlemsstaterne;

5. understreger nødvendigheden af at revidere Fællesskabets visumregler med hensyn til antallet og typen af de dokumenter, der kræves af visumansøgere;

6. anbefaler kraftigt, at man i EU's visumpolitik generelt bestræber sig på at udstede flergangsvisa;

7. understreger, at langtidsvisa af mindst et års varighed er nødvendige for rejsearrangører og transportvirksomheder, så de kan ansætte det rigtige personale til at opfylde deres kunders behov; understreger kraftigt nødvendigheden af at bevare og øge udstedelsen af gruppevisa;

8. opfordrer Schengen-medlemsstaterne til at forenkle Schengen-visumprocedurerne for turister, der allerede har fået udstedt visum til EU-lande, der ikke er med i Schengen-aftalen, eller som allerede er indrejst i disse lande, og opfordrer EU-lande, der ikke er med i Schengen-aftalen, til at gøre det samme for personer, der har fået udstedt Schengen-visum;

9. anerkender imidlertid, at en forenkling og en harmonisering af procedurerne for visumansøgning og generel lempelse af adgangen til Europa for turister fra tredjelande skal være forenelig med de nødvendige sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig indvandring, terrorisme og organiseret kriminalitet, navnlig grænseoverskridende kriminalitet;

Statistikker

10. minder om, at det er absolut nødvendigt med tilstrækkelige og troværdige, homogene og ajourførte data om turisme, så den offentlige og den private sektor kan træffe vigtige strategiske og administrative afgørelser, og der kan udvikles de supplerende foranstaltninger og retningslinjer på EU-plan for at sikre, at Europa fortsat forbliver det første mål i international henseende og igen bliver konkurrencedygtigt;

11. opfordrer til en revision af Rådets direktiv 95/57/EF af 23. november 1995 om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende turisme[3] for at sikre en bedre harmonisering af medlemsstaternes dataindsamling hvad angår både de kvantitative og kvalitative aspekter af datakilderne;

12. bifalder initiativet til at modernisere retsrammen gennem en ny forordning, der skal gennemføres ensartet over hele EU, og påpeger, at denne reform bør gennemføres hurtigt;

13. opfordrer Kommissionen til at afsøge mulighederne for at indlemme disse målinger i medlemsstaternes satellitregnskaber for turismen (TSA'er), eftersom sådanne målinger vil gøre det muligt at foretage præcise sammenligninger af turismen og andre økonomiske sektorer og vil bidrage til en bedre forståelse af turismeindustriens sande størrelse og værdi;

14. understreger behovet for at øge bevidstheden om den betydning, som turismen har for økonomien og den regionale udvikling; opfordrer medlemsstaterne til at anvende satellitregnskaberne for turisme (TSA'erne) fuldt ud og opdatere statistikkerne årligt for at sikre, at der foreligger aktuelle og tilstrækkelige data til at understøtte den fuldstændige og problemfrie integration af turismen i de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne;

15. opfordrer Kommissionen til at undersøge behovet for at indsamle statistiske oplysninger og kvalitetsdata for at gøre det muligt at vurdere turismens indvirkning på økonomien, miljøet og livskvaliteten for indbyggerne på populære turistmål;

16. opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en rapport om de forskellige nationale ordninger for beskyttelse af særlige naturlige og historiske seværdigheder ved hjælp af specifikke bestemmelser for byplanlægning og byggeri og i givet fald at fremme bedste praksis inden for disse områder gennem offentliggørelse af retningslinjer;

17. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en harmoniseret resultattavle, hvor man beskriver naturlige og historiske seværdigheders tilstand og navnlig turisternes indvirkning på sådanne seværdigheder med henblik på at regulere antallet af besøgende og sikre, at disse seværdigheder bevares på bedste vis og kan gives videre til kommende generationer;

Harmonisering af kvalitetsstandarder for turistindkvartering i Europa

18. konstaterer, at der i EU-medlemsstaterne findes mange forskellige klassifikationssystemer, og mener, at denne situation ud fra et forbrugersynspunkt har negativ indvirkning på turismeindustriens troværdighed og gennemsigtighed;

19. bemærker, at forbrugerne betragter klassifikationssystemet som et vigtigt instrument, når de skal vælge hotel eller anden indkvartering: Derfor er det vigtigt, at forbrugerne har let adgang til præcise oplysninger om klassifikationens betydning i de forskellige lande, og at man tager hensyn til deres behov;

20. finder det tilrådeligt og muligt at oprette et fælles udgangsgrundlag med ensartede kriterier for kunderne, således at de, når de bestemmer sig for at rejse til udlandet, kan træffe et valg på grundlag af klare og verificerbare kriterier;

21. påpeger i denne forbindelse, at der i visse nationale og regionale systemer findes mangfoldige kriterier, og at en forenkling af de nuværende standarder ville gøre det muligt at skaffe forbrugeren mere klarhed og lette forbrugernes adgang til information og ligeledes sikre en højere grad af gennemsigtighed med hensyn til turistindkvartering;

22. opfordrer den europæiske hotel- og restaurationsbranche til at:

         -     fortsætte sin benchmarking af de centrale aspekter ved de forskellige klassifikationssystemer og gå videre i bestræbelserne på at tilnærme disse systemer til hinanden uden afbrydelser af de eksisterende systemer, hvilket ville skade forbrugerne og branchen selv;

         -     fortsætte sine bestræbelser på at lette forståelsen af "stjernernes" betydning i de forskellige medlemsstater;

         -     holde EU-institutionerne løbende underrettet om de opnåede fremskridt;

23. opfordrer lokale, regionale og nationale myndigheder til, når de bidrager til klassifikationssystemer, inden for rammerne af reelle offentlige/private partnerskaber at støtte det igangværende arbejde inden for den europæiske hotel- og restaurationsbranche både med hensyn til gennemsigtighed og tilnærmelse af de eksisterende klassifikationssystemer gennem benchmarking;

24. er bevidst om, at et fælles klassificeringssystem på EU-plan vil være meget vanskelig at opnå i betragtning af de mange forskellige hoteltyper og turistindkvarteringsformer, der har deres udspring i en række lokale krav, kulturer og mentaliteter, og i lyset af de nuværende klassifikationsplaners meget forskellige strukturer;

25. mener dog, at et sæt retningslinjer baseret på fælles og ensartede kriterier for hele Den Europæiske Union vil kunne imødekomme forbrugernes interesser og samtidig tage hensyn til miljøet og de særlige lokale forhold;

26. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med europæiske hotel- og cateringorganisationer, såsom HOTREC (Hotels, Restaurants and Cafés in Europe) og de europæiske forbrugerbeskyttelsesorganisationer, at udforme en række metoder for skabelse af sådanne minimumsstandarder for sikkerhed og kvalitet af indkvarteringsservice; understreger, at sådanne metoder vil kunne omfatte indførelse af et EF-mærke for indkvartering, der beror på ensartede, fælleseuropæiske kriterier, så kunden vil kunne få sikkerhed for det minimumskvalitetsniveau, som kan forventes, uanset hvilket EU-land, der besøges;

Kvalitetsstyringsordninger

27. opfordrer den europæiske hotel- og restaurationsbranche til at fortsætte sit arbejde med indførelsen af en europæisk "paraply" for kvalitetsstyringsordninger og til at holde fællesskabsinstitutionerne regelmæssigt underrettet om fremskridtene med dette arbejde;

28. opfordrer interessenter fra den europæiske hotel- og restaurationsbranche til at videreudvikle de europæiske standarder bl.a. med henblik på at lette formidling af oplysninger til modtagerne og forbedre kvaliteten af tjenesteudbuddet; opfordrer ligeledes Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte deres bestræbelser, når dette er muligt;

29. opfordrer lokale, regionale og nationale myndigheder, som er involveret i arbejdet med kvalitetssystemer, til inden for rammerne af reelle offentlige/private partnerskaber at støtte det igangværende arbejde inden for den europæiske hotel- og restaurationsbranche med en europæisk "paraply" for kvalitetsstyringsordninger;

30. glæder sig over, at brugen af miljøbeskyttelsesmærker er stigende, men mener, at det voksende antal mærker, der benyttes på lokalt plan, kan skabe forvirring hos turisterne og påvirke gennemsigtigheden, hvilket gør det nødvendigt med bedre information til turister og en sammenlægning af de bestående mærker for at gøre dem lettere genkendelige i en international sammenhæng;

31. konstaterer med tilfredshed, at antallet af mærker vedrørende miljøbeskyttelse er stigende;

32. opfordrer Kommissionen til i samarbejde med HOTREC som den europæiske faglige organisation inden for restaurationsbranchen at fremme mærkningsprocessen, hvad angår turistindkvartering i de forskellige medlemsstater og fremme kvalitetsmodeller, der har vist sig effektive andre steder (f.eks. Qualmark i New Zealand), for at fremme synligheden;

33. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de involverede parter til gennem præsentation og videregivelse af bedste praksis samt ved at fremme initiativer fra virksomhedsledere at bidrage til en konsekvent tildeling af mærker baseret på miljømæssige og sociale kriterier;

34. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme brugen af miljømærker til turistfaciliteter, seværdigheder og turismetjenester;

Forbrugerbeskyttelse

35. er bevidst om, at stadig flere turister reserverer deres rejse (transport, hotelophold osv.) direkte ad elektronisk vej, hvorved de undgår mellemled - rejsearrangører og rejsebureauer - hvis markedsandel er svindende (fra 98 % i 1997 til 60 % i 2007), men som stadig er underlagt lovregulering, såsom Rådets direktiv 90/314/EØF[4] af 13. juni 1990 om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure; understreger, at dette problem skal afhjælpes ved at indlemme alle websteder, der udbyder mere end én tjeneste til salg, som f.eks. tjenester udbudt af lavprisflyselskaber og andre aktører på dette marked, i dækningsområdet for direktiv 90/314/EØF;

36. Parlamentet glæder sig i denne henseende over Kommissionens seneste høringsdokument af 26. juli 2007 om revisionen af direktiv 90/314/EØF, hvori man behandler spørgsmål vedrørende de forskellige lovgivningsordninger for traditionelle rejsearrangører og udbydere af dynamiske pakker over internettet;

37. understreger den nye teknologis voksende rolle inden for turismeindustrien, navnlig til markedsføring af turismeprodukter samt til styrkelse af kulturgoder og -arrangementer;

38. mener, at denne hastigt voksende brug af IT-teknologier inden for turisttjenester kræver en ramme for forbrugerbeskyttelse i forbindelse med elektroniske reservationer, der vil kunne baseres på en forudgående analyse af dette marked foretaget af Kommissionen; mener, at en sådan ramme bør sikre, at de digitale forbrugerrettigheder beskyttes, og at forbrugerne modtager sande, ikke vildledende, aktuelle og utvetydige informationer; anbefaler derfor af hensyn til forbrugerbeskyttelsen en certificering af websteder, der indeholder oplysninger og tilbyder turismetjenester (reservation og betaling) af elektronisk art;

39. understreger den positive rolle, som organisationer, der arbejder med social turisme, spiller på dette område, og at deres aktiviteter fortjener støtte og opbakning;

40. glæder sig over Kommissionens forslag af 7. juni 2007 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte (KOM(2007)0303), der har til formål at udvide dækningsområdet for de eksisterende lovgivningsrammer, så det kommer til at omfatte nye ferieprodukter af længere varighed, som er dukket op på markedet i de senere år, samt visse transaktioner såsom videresalg og udveksling vedrørende timeshare; mener, at forslaget vil styrke forbrugerbeskyttelsen inden for turismesektoren og skabe lige vilkår, der vil beskytte den ærlige del af timesharebranchen mod uhæderlig konkurrence;

41. beklager manglen på et specifikt lovgivningsinstrument, der dækker sikkerhed i forbindelse med tjenesteydelser, hvilket er af central betydning inden for turismesektoren, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje muligheden for at løse dette spørgsmål for at imødekomme de bekymringer, som flere medlemmer af Parlamentet har givet udtryk for;

42. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en europæisk pr-kampagne om trafiksikkerhed, idet man henleder opmærksomheden på nye fælles kontrolforanstaltninger med henblik på at informere turisterne om de forskellige bestemmelser, der er gældende i andre medlemsstater end deres bopælsland;

43. opfordrer Kommissionen til at forenkle procedurerne for risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter (HACCP) og til at tage højde for mindre virksomheders behov, navnlig med hensyn til mikrovirksomheder;

Sundhedsturisme

44. understreger betydningen af at udnytte alle tilgængelige fællesskabsprogrammer, herunder Fællesskabets andet handlingsprogram på sundhedsområdet, til at fremme sundhedsrelateret turisme;

45. understreger, at virksomhederne i forsikringssektoren i højere grad skal støtte sundhedsrelateret turisme; understreger desuden, at virksomheder i forsikringssektoren bør have støtte til at finde løsninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde for at finansiere sundhedsrelateret turisme.

46. mener i lyset af nedgangen inden for sundhedsturisme, at der er behov for et særligt fællesskabsdirektiv, hvori man definerer anerkendelse og brug af kurbadesteder og mere generelt sundhedsturisme og varmekures rolle i forbindelse med turismefaciliteter i de forskellige medlemsstater - bortset fra de sundheds-, socialsikrings- og forsikringsmæssige aspekter - ved også at stille tilstrækkelige økonomiske ressourcer til rådighed til at give en strategisk vigtig sektor i EU's medlemsstater mulighed for at iværksætte en hensigtsmæssig udviklingsproces med henblik på at øge den direkte og indirekte beskæftigelse væsentligt;

Uhindret turisme

47. glæder sig over initiativerne til på europæisk plan at koordinere information om uhindret turisme, der vil gøre det muligt for bevægelseshæmmede turister og deres familier at finde information om rejsemålenes tilgængelighed for bevægelseshæmmede turister; opfordrer samtlige medlemsstater, leverandører på turismeområdet samt nationale og lokale turismeorganisationer til at tilslutte sig og/eller støtte den form for initiativer;

48. opfordrer samtidig Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje, om det er muligt at udarbejde et charter med rettigheder og pligter for europæiske turister i lyset af de uroligheder og voldsepisoder, som europæiske turister har været årsag til på europæiske turistmål, og ligeledes en europæisk adfærdskodeks for turismevirksomheder;

49. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage initiativ til et "adgang for alle"-EF-mærke, der vil sikre grundlæggende adgangsfaciliteter for bevægelseshæmmede turister, og som vil dække tilbud såsom hotelindkvartering, restauranter, fritids- og naturområder, auditorier, monumenter, museer etc.;

50. understreger desuden behovet for at beskytte, bevare og genoprette den europæiske kulturarv; opfordrer ligeledes til en mere stram forvaltning af sådanne seværdigheder samt af betingelserne for besøg på disse seværdigheder, samt for en større indsats for at lette adgangen for handicappede, som nu i stigende antal rejser på ferie;

51. opfordrer Kommissionen til at udforme en meddelelse med en handlingsplan for fremme af et sådant mærke baseret på det arbejde, som den allerede har udført, samt på erfaringer og bedste praksis på nationalt og lokalt plan, og som indeholder en opgørelse over de resultater, der allerede er opnået på EU-plan på transportområdet;

52. bemærker, at turistmålenes tilgængelighed er et spørgsmål, som også hænger sammen med de transporttjenester, der tilbydes eller er tilgængelige; opfordrer derfor Kommissionen til med henblik på den nye europæiske turismepolitik og på udviklingen af den europæiske transportpolitik at være meget opmærksom på de vanskelige adgangsforhold til regioner med særlige naturlige eller geografiske kendetegn, såsom de perifere regioner, øer og bjergegne samt de tyndt befolkede nordligste regioner;

Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig turisme

53. peger på behovet for, at den nye turismepolitik skal gøre europæisk turisme bæredygtig i økonomisk, social, geografisk, miljømæssig og kulturel henseende; støtter derfor de specifikke skridt, som Kommissionen har taget for at fremme den økonomiske og sociale bæredygtighed inden for europæisk turisme; og bifalder, at Kommissionen har taget initiativ til at udarbejde en Agenda 21 for europæisk turisme; ser endvidere frem til fremlæggelsen af de pågældende forslag, hvilket efter planen vil ske i år;

54. glæder sig over, at Kommissionen i sin ovennævnte meddelelse udtrykkeligt opfordrer til at fremme bæredygtighed inden for turisme, og understreger, at social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er en grundlæggende forudsætning for udvikling og opretholdelse af enhver turistaktivitet;

55. understreger behovet for at støtte og fremme bæredygtig og social ansvarlig praksis inden for turistindustrien og for at evaluere disses effektivitet, således at denne branche får en mere fremtrædende stilling i den nye Lissabon-strategi;

56. glæder sig over Kommissionens initiativ om at foreslå en europæisk Agenda 21 for turisme som grundlag for turismepolitikken; opfordrer Kommissionen til at vejlede medlemsstaterne, således at det bliver muligt at forbedre den politiske koordinering inden for udviklingen af turismen på nationalt, regionalt og lokalt niveau og styrke bæredygtigheden af turismeaktiviteterne;

57. understreger, at trusler mod miljøet, navnlig CO2-emissioner, kræver, at turismeindustrien inddrages i undervisning af turisterne i miljøspørgsmål i forbindelse med udarbejdelsen af miljøpolitikken;

58. mener, eftersom turismen bærer en del af ansvaret for skader på miljøet, som skyldes det stigende antal rejser, at repræsentanter for turismeområdet bør involvere sig i aktiviteter vedrørende miljøbeskyttelse og planlægning af disse.

Passagerrettigheder

59. mener, at der på EU-plan findes et omfattende regelsæt for passagerers rettigheder i lufthavne og i forbindelse med lufttransport, der fremmer adgangen og sikrer ydelse af fair kompensation i tilfælde af forsinkelse og aflysning samt i tilfælde af ulykker;

60. understreger, at Parlamentet i øjeblikket bestræber sig på at sikre, at der udarbejdes vigtige supplerende bestemmelser for at konsolidere disse rettigheder for jernbane- og skibspassagerer med henblik på at garantere en harmoniseret ordning på EU-plan;

61. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre levering af information til passagererne, og navnlig en reglementeret gennemførelse af disse passagerrettigheder og især flypassagerers rettigheder, og til at sikre, at medlemsstaterne stiller lettilgængelige voldgiftsordninger til rådighed, når en operatør undlader at opfylde sine forpligtelser og betale erstatning;

62. opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden af at indføre en EU-ordning, hvorigennem EU vil kunne yde beskyttelse til passagerer, der bliver hængende på feriestedet som følge af et charterselskabs eller en rejsearrangørs betalingsstandsning eller bevidste undladelse af at efterkomme sine forpligtelser; foreslår, at der oprettes en sort liste over sådanne operatører, der omfatter hele EU, på grundlag af klart definerede kriterier, som Kommissionen udarbejder efter høring af transport- og/eller turismevirksomheder samt forbrugerbeskyttelsesorganisationer;

Promovering af europæiske turistmål

63. glæder sig over oprettelsen af den europæiske portal for turistmål med finansiering fra Kommissionen; opfordrer Kommissionen til fortsat at bidrage til at promovere Europa som turistmål eller som en samling af attraktive turistmål, f.eks. ved at indføre og offentliggøre et "Europa"-mærke, afholde arrangementer og etablere kanaler til indsamling af oplysninger om europæiske turistmål og efterfølgende videreformidle disse til ansatte i turismebranchen uden for Europa;

64. bifalder den årlige udvælgelse af en "European destination of excellence" som foreslået i ovennævnte beslutning af 8. september 2005; anser disse initiativer for værdifulde, idet de gør mangfoldigheden og rigdommen af europæiske rejsemål mere synlig; understreger, at EU, hvor det er muligt, bør fremme de mindre kendte rejsemål, især i de nye medlemsstater;

65. anbefaler, at dette program i lyset af behovet for at beskytte turismens kvalitet på populære europæiske turistmål anvendes til at udvikle en ansvarlig og bæredygtig turisme i alle EU's turistområder;

66. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre den grænseoverskridende infrastruktur, inklusive (indre) vandveje til fritidsbrug, eftersom denne er af central betydning for turismen;

67. opfordrer Kommissionen til mere aktivt at promovere Europas transportmæssige og industrielle arv;

68. tilskynder derfor til initiativer, der har til formål at styrke Europas kulturarv, som f.eks. Europarådets kulturruter, og opfordrer til en stærkere profilering af disse; foreslår i denne forbindelse, at der ydes støtte til indførelsen af et europæisk kulturarvsmærke, der har til formål at fremhæve den europæiske dimension af EU's seværdigheder og monumenter;

69. understreger, at det haster med at beskytte den traditionelle kultur, og navnlig truede kunsthåndværk, håndværk, fag og viden, som er væsentlige for bevarelsen af den nationale identitet og for landdistrikternes tiltrækningskraft over for turister;

70. opfordrer Kommissionen til at fremme europæiske rejsemål i de lande, hvor hovedsæsonerne falder sammen med europæisk lavsæson, og til at undersøge muligheden af at indgå overenskomster, f.eks. i form af hensigtserklæringer, med disse tredjelande for at opnå en optimal spredning af turiststrømmene over de forskellige sæsoner;

71. opfordrer Kommissionen til at fremhæve den kulturelle dimension af europæisk turisme ved at promovere europæiske seværdigheder på UNESCO's liste over verdenskulturarven som vidnesbyrd om europæisk kultur;

72. opfordrer Kommissionen til at arbejde for den grænseoverskridende minde-cykelrute langs det tidligere Jerntæppe som et eksempel på "skånsom mobilitet" inden for turisme og som et symbol på Europas genforening;

Udvikling af turismen

73. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, regionerne, de lokale myndigheder og turismeindustrien til at koordinere politikker med direkte eller indirekte indvirkning på turismen, til at samarbejde tættere indbyrdes og udnytte de europæiske finansieringsinstrumenter, der er til rådighed i perioden fra 2007 til 2013, på en bedre måde med henblik på at udvikle den europæiske turisme, idet man fokuserer på turismeerhvervets og turistmålenes konkurrenceevne, udviklingen af turismevirksomheder, -tjenester og -faciliteter, jobskabelse, mobilitet og faglig uddannelse inden for turismesektoren samt økonomisk diversificering og udvikling af Europas regioner, navnlig ugunstigt stillede regioner;

74. opfordrer Kommissionen til at udfærdige en rapport, hvor man vurderer de virkninger, som foranstaltninger og forslag inden for Fællesskabets politikker vil kunne have på turismeindustrien;

75. opfordrer alle interessenter til at promovere turistmål i tiltrædelseslandene, men understreger behovet for at sammenkæde enhver EU-finansiering vedrørende turisme med fremme af høje kvalitetsstandarder for leveringen af turismetjenester;

76. er opmærksom på fordelene ved busferier for turister med lavere indkomster samt for udviklingen af turisme i regioner, der ikke betjenes af regionale lufthavne eller jernbaner; henleder opmærksomheden på de små og mellemstore virksomheders særlige situation med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006[5] af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport, navnlig ved rundrejser; opfordrer Kommissionen til at tage dette særlige problem op ved at undersøge mulighederne for at udskyde hvileperioden til efter rundrejsen (som ikke må overstige 12 dage);

77. understreger, at SMV'er i højere grad bør inddrages i turismerelaterede iværksætteraktiviteter, og at der bør findes muligheder for at forenkle procedurerne for tildeling af økonomisk bistand; understreger endvidere, at man bør introducere EU-finansierede uddannelseskurser og kurser i indførelse af bedste praksis i regionerne, navnlig i lande, der er kommet med i EU efter 2004;

78. foreslår, at Kommissionen undersøger mulighederne for et "transportpas for unge" til unge europæere, der modtager Erasmus-, Leonardo- eller Comenius-stipendier eller udfører frivillig civiltjeneste i EU for at gøre det lettere for dem at rejse og gøre sig fortrolige med deres værtsland;

79. understreger, eftersom Leonardo da Vinci-programmet er enestående inden for turismesektoren i talrige lande, at disse muligheder bør udvikles og promoveres; understreger, at dette vil føre til kolossale forbedringer af uddannelsesprogrammet; understreger, at man ud over at gennemføre programmet også bør forske i de opnåede resultater;

Andet

80. henleder endnu en gang opmærksomheden på, at der i lyset af omfanget af de kommende ændringer i EU's demografiske struktur, er behov for at indføre et europæisk turistprogram for ældre uden for højsæsonen, hvilket vil forbedre de ældre medborgeres livskvalitet i EU, skabe beskæftigelse og generere øget efterspørgsel og vækst i den europæiske økonomi; mener, at man kunne kalde det for Odysseus-programmet;

81. opfordrer Kommissionen til at anmode om, at der udarbejdes en overordnet konsekvensanalyse af mulighederne for en forskudt afvikling af ferien i Europa med hensyn til datoer og regioner;

82. understreger nødvendigheden af EF-støtte til lande, hvis turistindustri er ramt af naturkatastrofer,

83. understreger flersprogethedens betydning i turismepolitikken og støtter udbredelsen af oplysninger på så mange af medlemsstaternes sprog som muligt om, hvilke websteder man kan besøge på det størst mulige antal officielle EU-sprog,

○         ○

84. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

  • [1]  EUT C 193 E af 17.8.2006, s. 325.
  • [2]  EUT L 405, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EFT L 291 af 6.12.1995, s. 32.
  • [4]  EUT L 158 af 23.6.1990, s. 59.
  • [5]  EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (29.3.2007)

til Transport- og Turismeudvalget

om en ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme
(2006/2129(INI))

Rådgivende ordfører: Marie-Hélène Descamps

FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at turismen spiller en vigtig rolle for alle medlemsstaterne, og at den i høj grad medvirker til den økonomiske vækst og skabelsen af arbejdspladser, navnlig for de unge,

2.  understreger, at turismen for at være bæredygtig bør forbedre lokalbefolkningens levevilkår, beskytte miljøet og støtte den lokale økonomi (støtte lokalprodukter, den regionale kulturarv osv.),

3.  konstaterer i øvrigt, at turismen fremmer mobiliteten, den europæiske integration, dialogen mellem befolkningerne, kendskabet til deres respektive kulturer og således medvirker til udviklingen af en følelse af EU-statsborgerskab, navnlig blandt de unge,

4.  mener, at det er nødvendigt at promovere Den Europæiske Union som førende turistmål for at styrke aktiviteterne og konkurrenceevnen i EU's turistsektor på verdensplan,

5.  opfordrer derfor medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at forbedre deres attraktivitet ved at udvikle kulturturismen og tage fremkomsten af nye former for turisme til sig, f.eks. turisme i landdistrikter, bondegårdsturisme, vinturisme og gastronomisk turisme, åndelig eller religiøs turisme, fritidsturisme samt turisme orienteret mod fremmedsprogsindlæringer, og tilpasse sig de nye kundetypers behov, og understreger samtidig vigtigheden af, at fremme den europæiske turisme hele året,

6.  understreger nødvendigheden af EF-støtte til lande, hvis turistindustri er ramt af naturkatastrofer,

7.  glæder sig over alle initiativer, der tager sigte på en tilnærmelse mellem EU-borgerne, herunder de europæiske netværk for turisme med socialt sigte, turisme i landdistrikter og kulturturisme, og opfordrer til, at disse initiativer med henblik herpå får en større omtale i medierne,

8.  støtter således initiativer, der har til formål at fremme den europæiske kulturarv, som f.eks. Europarådets kulturelle rejseruter, og til at øge deres synlighed; foreslår i den forbindelse at støtte udviklingen af et europæisk kulturarvsmærke med henblik på at styrke den europæiske dimension ved turistmål og monumenter i EU,

9.  anerkender betydningen for turismen af fællesskabsprogrammer, herunder den "europæiske kulturhovedstad", og kulturbegivenheder af enhver art, herunder musik-, teater- eller folkloristiske festivaler, der er med til at styrke befolkningernes identitet,

10.  foreslår, at der opstilles en fælles liste over monumenter og steder, som har fået tildelt det europæiske kulturarvsmærke, og at listen er tilgængelig via alle disponible informationsmedier,

11.  understreger, at det haster med at sikre beskyttelsen af traditionel kultur, navnlig folke- og kunsthåndværk samt håndværk og viden, som er i færd med at forsvinde, og som er af stor betydning for opretholdelsen af den nationale identitet, den lokale tilknytning og landdistrikternes turistmæssige tiltrækningsværdi,

12.  insisterer desuden nødvendigheden af at beskytte, bevare og restaurere den europæiske kulturarv og opfordrer til en strengere styring af turistmålene og måden, hvorpå de besøges, og til en øget indsats for at forbedre adgangen for handicappede, hvis deltagelse i turistrejser er stigende,

13.  mener, at det er nødvendigt at sikre beskyttelsen af kulturarven og beskyttelse af dens naturlige rammer, omgivelser og miljø,

14.  tilskynder i øvrigt medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at efterstræbe en bæredygtig og kvalitativ turisme,

15.  opmuntrer med henblik herpå udveksling og udbredelse af god praksis, hvad angår uddannelse af fagfolk og tjenesteydelser, og foreslår en standardisering af hotelklassifikationssystemerne,

16.  understreger den stigende betydning af nye teknologier i turistsektoren, navnlig for markedsføring af turistprodukter og fremme af bl.a. kulturgoder og kulturarrangementer,

17.  glæder sig i den forbindelse over, at Kommissionen har oprettet en portal "visiteurope.com", som bidrager til at fremme europæiske turistdestinationer, og opfordrer medlemsstaterne til at digitalisere deres kulturarv og gøre den tilgængelig online,

18.  mener, at det for at fremme EU-borgernes mobilitet er nødvendigt at lette deres indbyrdes kommunikation, og glæder sig i den forbindelse over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning, der har til formål at sænke taksterne ved international roaming inden for EU,

19.  foreslår at forbedre adgangen for turistindustriens berørte parter til oplysninger om tilgængelige europæiske finansieringsinstrumenter, f.eks. strukturfondene, og om anvendelse af dem;

20.  understreger nødvendigheden af at forbedre og styrke koordineringen mellem alle medlemsstaterne, hvad angår rejselederes erhvervsudøvelse, i de tilfælde, hvor disse er bosiddende i et andet land end hjemlandet,

21.  opfordrer medlemsstaterne til at anerkende den stigende rolle, som nationale og internationale sportsbegivenheder har i turistsektoren, og til at udvikle sportsturismen, idet der lægges vægt på den store betydning, som denne form for turisme har som sundhedsbevarende faktor,

22.  understreger flersprogethedens betydning i turismepolitikken og støtter udbredelsen af oplysninger om, hvilke websteder man kan besøge på det størst mulige antal officielle EU-sprog,

PROCEDURE

Titel

En ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme

Procedurenummer

2006/2129(INI)

Korresponderende udvalg

TRAN

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT
15.6.2006

Udvidet samarbejde - Dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Marie-Hélène Descamps

18.12.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

29.1.2007

27.2.2007

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.3.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat Joan i Marí, Sándor Kónya-Hamar, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Gheorghe Vergil Şerbu, Nikolaos Sifunakis, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Giusto Catania, Michael Cramer, Mario Mauro, Nina Škottová

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (3.7.2007)

til Transport- og Turismeudvalget

om en ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme
(2006/2129(INI))

Rådgivende ordfører: Stavros Arnaoutakis

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

 der henviser til bestemmelserne for strukturfondene for perioden 2007-2013,

 der henviser til Rådets afgørelse af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighedspolitikken 2007-2013,

A.  der henviser til, at der i EFRU-forordningen for programmeringsperioden 2007-2013 specifikt henvises til den vigtige rolle, som turismen spiller for en bæredygtig, integreret regional og lokal udvikling,

B.  der henviser til, at turismen er en aktivitet, der går på tværs af sektorer og omfatter et bredt spektrum af tjenesteydelser samt en række forskellige fag, mens aktørerne i turistsektoren primært er familieforetagender og små og mellemstore virksomheder,

1.  understreger, at turistsektoren har potentiale til at skabe vækst og beskæftigelse, da den har en konkret indvirkning på alle medlemsstaternes økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og samtidig for nogle områder, navnlig landområder og områder i tilbagegang samt fjerntliggende områder, ø- og kystområder, særligt dem, der er afhængige af fiskeri, repræsenterer den vigtigste kilde til økonomisk vækst og har direkte indflydelse på væksten i andre sektorer; understreger turistsektorens bidrag til at tilnærme økonomien i disse områder det gennemsnitlige udviklingsniveau i Fællesskabet;

2.  glæder sig over, at Kommissionen i sin meddelelse anerkender behovet for at udarbejde en europæisk Agenda 21 for turisme og udtrykkeligt opfordrer til, at bæredygtigheden inden for turistsektoren fremmes; understreger, at bæredygtighed såvel som bedre koordinering af politikker på nationalt, regionalt og lokalt plan er grundlæggende forudsætninger for en effektiv udvikling af turistaktiviteter uden for høj koncentration af disse aktiviteter;

3.  er overbevist om, at den naturmæssige, historiske og kulturelle arv sammen med bevarelsen af miljøet er af afgørende betydning for opbyggelsen af Europas konkurrencemæssige fordel på turistområdet, samtidig med at den bæredygtige udvikling af europæiske regioner, byer og landområder og kystområder sikres;

4.  mener, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og regionerne bør fremme og yde økonomisk bistand til nye former for turisme (såsom øko-turisme, landbrugsturisme, social turisme, sundhedsturisme m.v.) som et middel til at skabe beskæftigelse, overvinde følgerne af de sæsonmæssige udsving i turismen og skabe økonomisk vækst, samtidig med at regionernes naturlige ressourcer og kulturarv respekteres; anser det for nødvendigt at styrke infrastrukturen og tjenesteydelserne med henblik på særlige former for turisme ved at oprette passende og bæredygtige transportforbindelser og integrere regionale produkter af høj kvalitet i udviklingen og markedsføringen af turistprodukter og -tjenesteydelser;

5.  mener, at kvalitetsgodkendelse af produkter og tjenesteydelser, herunder fælles kriterier for klassificering af indkvartering og den højst mulige grad af harmonisering af jobprofiler, men også et bredt udbud af produkter og tjenesteydelser, er forudsætninger for en udvidelse af sektoren; understreger i denne forbindelse betydningen af menneskelig kapital og professionalisme for alle former for turisme, men særligt når der kræves omsorgsmæssige og lægelige kompetencer; opfordrer kraftigt medlemsstaterne og regionerne til at gøre brug af de muligheder for erhvervsuddannelse og livslang læring, som Den Europæiske Socialfond og andre EU-instrumenter og nationale instrumenter tilbyder;

6.  mener, at EU's nye turismepolitiks succes vil afhænge af, hvordan den bliver modtaget af de relevante aktører på alle niveauer, og i hvilket omfang disse aktivt vil deltage i den, samt af, hvor effektivt aktørerne formår at fremme en bæredygtig turisme og aktivt bidrage til oprettelsen af effektive tematiske netværk; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at tilskynde til og støtte opbygningen af netværk og partnerskaber til udveksling af erfaringer og bedste praksis inden for turisme, så man lærer af erfaringerne og undgår at gentage tidligere fejl, og at udforske nye samarbejdsområder, såsom venskabsaftaler og overvejelse af muligheden for f.eks. på basis af eksisterende fællesskabsinitiativer og -programmer at etablere et særligt uddannelsesnetværk for job inden for turisme, som vil være i stand til at kommunikere med arbejdsmarkedet, og et vidensnetværk for bæredygtig turisme under særlig hensyntagen til initiativerne under den lokale Agenda 21;

7.  understreger den rolle, som de små og mellemstore virksomheder (navnlig dem, der etableres i turistsektoren og tilbyder nye produkter inden for turisme eller udøver aktiviteter inden for nye turistområder eller -sektorer) spiller for den økonomiske udvikling af turistsektoren; understreger behovet for at forbedre disse virksomheders adgang til oplysninger om, hvordan de kan drage fordel af de finansielle instrumenter, der er rådighed i EU (f.eks. RP7, IST-programmerne, programmerne under fællesskabsfondene og Jeremie-initiativet);

8.  understreger betydningen af offentlig-private partnerskaber som finansieringsinstrument for udviklingen af turistsektoren; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastlægge en klarere EU-lovgivningsramme for offentlig-private partnerskaber; tilskynder de regionale og lokale myndigheder til at støtte udviklingen af projekter, som både på lokalt og regionalt plan finansieres af offentlige og private midler, og opfordrer til, at der sættes større fokus på markedsføring af og reklame for de enkelte turismeprodukter;

9.  understreger behovet for at øge bevidstheden om den betydning, som turismen har for økonomien og den regionale udvikling; opfordrer medlemsstaterne til at anvende satellitregnskaberne for turisme fuldt ud og opdatere statistikkerne årligt for at sikre, at der foreligger aktuelle og tilstrækkelige data til at understøtte den fuldstændige og problemfrie integration af turismen i de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne;

10.  mener, at udviklingen af en ny, omfattende og konkurrencedygtig ramme og politik for turisme kræver en integreret tilgang og en effektiv koordinering af lokale, regionale og nationale foranstaltninger og EU-foranstaltninger, der har en direkte eller indirekte indvirkning på turismen under overholdelse af subsidiaritetsprincippet; opfordrer medlemsstaterne til at forbedre infrastrukturen, lette adgangen til finansiering og bidrage til en lovgivningsmæssig og skattemæssig harmonisering på europæisk plan som et middel til at sikre en stabil forvaltning af sektoren globalt;

11.  opfordrer igen Kommissionen til at fremsætte forslag om optagelse af cateringvirksomhed (og eventuelt andre turistmæssige tjenesteydelser, som endnu ikke kommer på tale i forbindelse med denne foranstaltning) på listen over aktivitetssektorer, som permanent er berettiget til en nedsat momssats, for at gøre det muligt at udvikle en varig beskæftigelse inden for disse sektorer, modernisere de berørte erhverv og forbedre situationen for den europæiske turisme i forhold til den internationale konkurrence;

12.  minder om, at hvile og fritid er alle menneskers ret ifølge verdenserklæringen om menneskerettighederne, og understreger behovet for at finde passende løsninger og bedre metoder til at fremme og udbrede dem for at sikre, at alle kategorier af borgere, navnlig familier, ældre og handicappede, kan udøve disse rettigheder ved at udnytte en forbedret infrastruktur og forbedrede indkvarteringsfaciliteter samt en bredere adgang; opfordrer i denne forbindelse indtrængende medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at respektere kravet om adgang for handicappede ved tildelingen af strukturfondsmidler;

13.  glæder sig over, at EU den 6. juli 2006 ratificerede protokollen om turisme til Alpekonventionen, som har til formål gennem specifikke foranstaltninger og anbefalinger at bidrage til bæredygtig udvikling af Alpeområdet og til en miljøvenlig turisme, som både tager hensyn til den lokale befolknings og turisternes interesser; mener, at denne protokol bør tjene som forbillede for andre regioner;

14.  mener, at det er en forudsætning for en bæredygtig udvikling af turismen, at der udvikles territoriale strategier på basis af stærke partnerskaber, som inddrager de offentlige myndigheder og det organiserede civilsamfund; glæder sig over Kommissionens opfordring til dialog og inddragelse af parterne; anbefaler Kommissionen i forbindelse med fremme af initiativer inden for turismen at lægge særlig vægt på at inddrage parterne.

PROCEDURE

Titel

En ny turismepolitik i EU - mod et stærkere partnerskab inden for europæisk turisme

Procedurenummer

2006/2129(INI)

Korresponderende udvalg

TRAN

Udtalelse fra
  Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI
15.6.2006

Udvidet samarbejde - dato for meddelelse på plenarmødet

 

Rådgivende ordfører
  Dato for valg

Stavros Arnaoutakis
11
.7.2006

Oprindelig rådgivende ordfører

 

Behandling i udvalg

2.5.2007

 

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.6.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

-:

0:

40

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Bernadette Bourzai, Wolfgang Bulfon, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario Mantovani, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Maria Petre, Markus Pieper, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ovidiu Victor Ganţ, Zita Pleštinská, Toomas Savi, László Surján, Nikolaos Vakalis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

 

Bemærkninger (foreligger kun på ét sprog)

...

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato vedtaget

09.10.2007

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle.

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Aldis Kušķis, Ioan Mircea Paşcu, Leopold Józef Rutowicz.

Stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2,
til stede ved den endelige afstemning

Ovidiu Victor Ganţ, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt.