ZALECENIE
on the proposal for a Council decision on the acceptance, on behalf of the European Community, of the Protocol amending the the TRIPS Agreement, done at Geneva on 6 December 2005 w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady przyjmującej, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS), sporządzony w Genewie w dniu 6 grudnia 2005 r.
(8934/2006 – C6-0359/2006 – 2006/0060(AVC))
Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Gianluca Susta

22.10.2007

Procedura : 2006/0060(AVC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0403/2007

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: