ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

25. 10. 2007 - (KOM(2007)0364 – C6‑0202/2007 – 2007/0130(COD)) - ***I

Výbor pro ústavní záležitosti
Zpravodaj: Jo Leinen

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni

(KOM(2007)0364 – C6‑0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0364),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 191 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0202/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6‑0412/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá své předsednictvo, aby prověřilo, na základě jakých kroků může být politické straně na evropské úrovni přiznáno tříměsíční přechodné období, aby vyhověla minimálním podmínkám nařízení v pozměněném znění, pokud je v průběhu rozpočtového roku přestala splňovat;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Za účelem zvýšení jistoty nezbytné pro dlouhodobé finanční plánování stran, zohlednění meziročních změn potřeb finančních prostředků a posílení stimulace stran ke snížení jejich závislosti na veřejném financování by mělo být politickým stranám na evropské úrovni umožněno vytvářet omezené finanční rezervy z vlastních zdrojů nepocházejících z rozpočtu Evropské unie.

(6) Za účelem zvýšení jistoty nezbytné pro dlouhodobé finanční plánování stran, zohlednění meziročních změn potřeb finančních prostředků a posílení stimulace stran ke snížení jejich závislosti na veřejném financování by mělo být politickým stranám na evropské úrovni umožněno, odchylně od pravidla neziskovosti podle čl. 109 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství1, vytvářet omezené finanční rezervy z vlastních zdrojů nepocházejících z rozpočtu Evropské unie. Tato odchylka je výjimečným ustanovením a je odůvodněna specifickou a jedinečnou úlohou politických stran.

 

______________________________

1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje postup pro přijetí tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Za účelem vytvoření podmínek příznivých pro financování politických stran na evropské úrovni a jejich současné motivace k zajištění vhodného dlouhodobého finančního plánování by měl být upraven požadavek na minimální podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků.

(7) Za účelem zlepšení podmínek pro financování politických stran na evropské úrovni a jejich současné motivace k zajištění vhodného dlouhodobého finančního plánování by měl být upraven požadavek na minimální podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků. Stejný podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků by měl být stanoven pro politické nadace na evropské úrovni.

Odůvodnění

Objasnění. Viz také pozměňovací návrh 17.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 8

(8) Pro další rozšíření a posílení evropského charakteru voleb do Evropského parlamentu je třeba jasně stanovit, že prostředky získané z rozpočtu EU mohou být rovněž použity na financování kampaní politických stran na evropské úrovni, pokud jde o volby do Evropského parlamentu, a to za podmínky, že se nejedná o přímé ani nepřímé financování vnitrostátních politických stran nebo jejich kandidátů.

(8) Pro další rozšíření a posílení evropského charakteru voleb do Evropského parlamentu je třeba jasně stanovit, že prostředky získané z rozpočtu EU mohou být rovněž použity na financování kampaní politických stran na evropské úrovni, pokud jde o volby do Evropského parlamentu, a to za podmínky, že se nejedná o přímé ani nepřímé financování vnitrostátních politických stran nebo jejich kandidátů.

Politické strany na evropské úrovni vystupují v kontextu voleb do Evropského parlamentu zejména proto, aby byl zdůrazněn evropský charakter těchto voleb. V souladu s článkem 8 Aktu o volbě zastupitelů v Evropském parlamentu ve všeobecných a přímých volbách se financování a omezení prostředků vynaložených v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu řídí vnitrostátními právními předpisy každého členského státu, kterými se řídí prostředky vynaložené v souvislosti s vnitrostátními volbami a referendy.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD 1
Čl. 2 odst. 4 úvodní část (nařízení (ES) č. 2004/2003)

4. „politickou nadací na evropské úrovni“ subjekt nebo síť subjektů, který(á) má právní subjektivitu v některém členském státě, je přidružen(á) k některé politické straně na evropské úrovni a svými činnostmi podporuje a doplňuje cíle této politické strany, zejména plněním těchto úkolů:

4. „politickou nadací na evropské úrovni“: subjekt nebo síť subjektů, který(á) má v členském státě, kde má své sídlo, právní subjektivitu oddělenou od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružen(á), a svými činnostmi podporuje a doplňuje cíle této politické strany, zejména plněním těchto úkolů:

Odůvodnění

Harmonizace kritérií platných pro nadace a kritérií platných pro politické strany (čl. 3 písm. a) nařízení 2004/2003).

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 2A (nový)
Čl. 4 odst. 2 písm. a) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

(2a) V čl. 4 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) dokumenty, jež dokládají, že žadatel splňuje podmínky uvedené v článcích 2 a 3;“

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 3
Čl. 4 odst. 4 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

4. Politická nadace na evropské úrovni může požádat o finanční prostředky prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

4. Politická nadace na evropské úrovni může požádat o finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie pouze prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 BOD 3

Čl. 4 odst. 6 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

6. Finanční prostředky přidělené politické nadaci na evropské úrovni smějí být použity pouze pro účely financování činností této politické nadace dle ustanovení čl. 2 odst. 4.

6. Finanční prostředky přidělené politické nadaci na evropské úrovni smějí být použity pouze pro účely financování činností této politické nadace dle ustanovení čl. 2 odst. 4. V žádném případě nesmějí být použity na financování předvolebních kampaní.

Odůvodnění

Zde je patrně nutné bližší vysvětlení. Viz pozměněný článek 8 o přípustném využití získaných prostředků evropskými politickými stranami.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 1 písm. b) (nařízení (ES) č. 2004/2003))

(b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 eur.

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 eur ročně na jednoho dárce.

Odůvodnění

Objasnění a soulad s prahovou hodnotou uvedenou v čl. 6 odst. 1 písm. d).

Pozměňovací návrh 9

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu strany.

2. Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, nebo od fyzické osoby, která je členem politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Příspěvky politické straně na evropské úrovni, které pocházejí od vnitrostátních politických stran nebo od fyzických osob, nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu strany.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 3 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

3. Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu nadace.

3. Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu nadace a nesmějí pocházet z prostředků získaných politickou stranou na evropské úrovni v souladu s tímto nařízením ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.

Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Odůvodnění

Tento omezující pozměňovací návrh je nutný proto, aby bylo explicitně vyloučeno, že by nadace i vlastní 15% příspěvek na své financování obdržela nepřímo z fondů EU, k čemuž by došlo, pokud by strana získala prostředky z rozpočtu Unie a poté přispěla nadaci.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 BOD 6
Čl. 7 odst. 1 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

1. Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran, které se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

1. Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran či kandidátů. Vnitrostátní politické strany a kandidáti se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh 12

ČL. 1 BOD 6
Čl. 7 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo nadací na vnitrostátní úrovni.

2. Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo kandidátů nebo nadací na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 13

ČL. 1 BOD 8AA (nový)

Čl. 9 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

(aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Ocenění movitého a nemovitého majetku a jeho odpisy se provádějí v souladu s prováděcími pravidly k tomuto nařízení, která budou přijata podle odstavce 1.“

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 2909/2000 bylo zrušeno v roce 2005. Proto je nutné upravit oceňování majetku v prováděcích pravidlech, která schválí Parlament podle postupu uvedeného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 14

ČL. 1 BOD 8 PÍSM. C)
Čl. 9 odst. 7 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

7. Realizuje-li politická strana na evropské úrovni na konci účetního období, na nějž obdržela provozní grant, přebytek příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkového příjmu za daný rok převedena odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 do následujícího roku, pokud bude použita před skončením prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

7. Realizuje-li politická strana na evropské úrovni na konci účetního období, na nějž obdržela provozní grant, přebytek příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkového příjmu za daný rok převedena odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006, z důvodu specifické a jedinečné úlohy politických stran, do následujícího roku, pokud bude použita před skončením prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku. Externí nezávislý auditor pověřený vypracováním ročního auditu podle čl. 9 odst. 3 rovněž případně prověří řádné splnění podmínek tohoto převodu.

 

 

Odůvodnění

Pro usnadnění kontroly a auditu je třeba převod omezit na právní závazky, které byly uzavřeny již v roce N.

Pozměňovací návrh 15

ČL. 1 BOD 8 PÍSM. C)
Čl. 9 odst. 9 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

9. Ustanovení odstavce 8 se nepoužijí, pokud finanční rezervy politické strany na evropské úrovni překročí 100 % průměrného ročního příjmu této politické strany.

9. Ustanovení odstavce 8 se nepoužijí, pokud finanční rezervy politické strany na evropské úrovni překročí 100 % průměrného ročního příjmu této politické strany. Řádné dodržení těchto ustanovení musí rovněž potvrdit externí nezávislý auditor.

Pozměňovací návrh 16

ČL. 1 BOD 8A (nový)
Článek 9a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

(8a) Vkládá se nový článek 9a, který zní:

 

„Článek 9a

Transparentnost

 

Evropský parlament zveřejní společně, ve zvlášť k tomu účelu vytvořeném oddílu svých webových stránek, za každý rozpočtový rok, kdy byly granty vypláceny, následující dokumenty:

 

– tabulku uvádějící výši částek vyplacených jednotlivým politickým stranám a nadacím na evropské úrovni;

 

– prováděcí pravidla k tomuto nařízení přijatá předsednictvem Evropského parlamentu.“

Pozměňovací návrh 17

ČL. 1 BOD 9

Čl. 10 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % rozpočtu politické strany nebo nadace na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

2. Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % nákladů politické strany nebo politické nadace na evropské úrovni, na jejichž pokrytí lze získat dotaci. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Odůvodnění

Pružnější formulace, která již byla použita ve finančním nařízení, v jeho prováděcích pravidlech a v rozhodnutí předsednictva z roku 2004. Bez této opravy by nebyla stanovena maximální percentuální výše finančního příspěvku do rozpočtu politické nadace, a vznikla by tak legislativní mezera.

Pozměňovací návrh 18

ČLÁNEK 1A (nový)

 

Článek 1a

Přechodné ustanovení

 

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na granty přidělené evropským politickým stranám počínaje od rozpočtového roku 2008.

 

Pro rozpočtový rok 2008 se všechny žádosti o financování politických nadací na evropské úrovni podle čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 2004/2003 musejí týkat výhradně způsobilých nákladů vzniklých po 1. září 2008.

 

Evropské politické strany, které řádně podaly žádost o finanční prostředky na rok 2008, mohou do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost podat dodatečnou žádost o finanční prostředky, ve které budou zapracovány změny zavedené tímto nařízením, a popřípadě i žádost o finanční prostředky pro nadaci k této politické straně přidruženou. Evropský parlament přijme příslušné prováděcí postupy.

 


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise v celém rozsahu a doporučuje, aby byl přijat včetně předložených pozměňovacích návrhů, které slouží hlavně k objasnění příslušných ustanovení. Přitom si vyhrazuje právo předložit další pozměňovací návrhy, které mohou být případně nutné s ohledem na jednání v Radě.

Návrh se zabývá třemi oblastmi, z nichž všechny byly zmíněny v posledním usnesení Evropského parlamentu o evropských politických stranách, ve kterém byla zhodnocena dosavadní situace v jejich financování a byly předneseny návrhy na zlepšení a další vývoj[1]. Jedná se o tyto oblasti:

1. přizpůsobení pravidel pro financování specifickým potřebám politických stran, pokud jde o využití finančních prostředků.[2]

2. uznání skutečnosti, že evropské politické strany hrají svou úlohu v kontextu voleb do Evropského parlamentu, a v této souvislosti výslovné uznání zákonnosti využití finančních prostředků pro tyto účely[3] a

3. možnost poskytovat finanční podporu na evropské úrovni politickým nadacím, které doplňují činnost evropských politických stran osvětovou a vzdělávací činností[4].

Podrobnější rozbor:

1. Pravidla pro financování

S cílem vyhnout se opakování čtenáři doporučujeme, aby si pročetl podrobnou důvodovou zprávu, která je součástí návrhu Komise. V praxi se ukázaly být oprávněnými dva z požadavků, které vznesly evropské politické strany:

– převod až 25 % celkových příjmů strany za jeden rok do prvních tří měsíců roku následujícího, čímž bude zajištěna větší pružnost při vynakládání prostředků v období přechodu mezi dvěma účetními obdobími a zároveň bude možné rychle reagovat v případě změny okolností, a

– možnost vytvářet po dobu několika let z vlastních zdrojů (dary, příspěvky od členských stran a členů – fyzických osob) rezervy do určité výše, která je v návrhu Komise stanovena na 100 % průměrného celkového příjmu evropských politických stran.

První z nových pravidel představuje odchylku od tzv. „zásady neziskovosti“ stanovené v článku 109 finančního nařízení, jejíž podstatou je, že „grant“ poskytnutý subjektu, který byl shledán oprávněným pro čerpání pomoci, musí být vynaložen v celé výši do konce příslušného účetního období. Bylo zjištěno, že koncepce „grantu“, která je předmětem finančního nařízení a na jejímž základě je financování evropských politických stran organizováno, je pro potřeby politických stran s ohledem na jejich specifika použitelná pouze v omezeném rozsahu.

I druhé z pravidel je považováno za odchylku od „zásady neziskovosti“ a Komisí skutečně jako odchylka označeno. Lze ho však vykládat jako bližší vymezení smyslu a účelu zásady, že na konci roku nesmí zůstat žádný přebytek vzniklý z „grantu“, což se však nevztahuje na vlastní zdroje získané z darů od třetích osob.

2. Úloha evropských politických stran ve volbách do Evropského parlamentu

Návrh Komise objasňuje otázku, kterou se stávající nařízení explicitně nezabývá. Vždy bylo prosazováno, že uznávat strany na evropské úrovni by nemělo smysl, pokud by nemohly hrát úlohu v předvolebních kampaních při volbách do Evropského parlamentu. Tato interpretace vyplývá již ze stávajícího znění pravidla, které tvoří jejich právní základ, zavedeného Maastrichtskou smlouvou (článek 191 Smlouvy o ES). Nakonec, jak by se tyto strany mohly podílet na zvyšování evropského politického povědomí a přispívat k evropskému uvědomění občanů, kdyby jim nebyla umožněna účast v předvolebních kampaních? Na účast v těchto aktivitách mohou evropské politické strany rovněž čerpat finanční příspěvek, jež jim byl poskytnut. Činnost evropské politické strany v rámci předvolební kampaně při volbách do Evropského parlamentu, která doplňuje kampaně vnitrostátních stran, nelze považovat za nepřípustné „financování“ příslušné členské strany.

Text příslušného ustanovení (článek 8, třetí odstavec) návrhu nařízení v pozměněném znění obsahuje jeden nedostatek, který vznikl v důsledku nejednoznačné formulace ve stávající verzi nařízení (čl. 3 písm. d). Třetí odstavec článku 8 hovoří o „volbách do Evropského parlamentu, jichž se (evropské politické strany) účastní v souladu s čl. 3 písm. d)“, to však neznamená, že evropské politické strany musí ve volbách postavit vlastní kandidáty, což dosud nemohly; to znamená, že tak musí učinit, nebo takový záměr alespoň oznámit, jejich členské strany.

3. Finanční podpora politických nadací na evropské úrovni

Nejvýznamnější novinkou v návrhu Komise je umožnit poskytování finanční podpory z rozpočtu Unie nejen evropským politickým stranám, ale také politickým nadacím na evropské úrovni, které jsou k těmto politickým stranám přidruženy. Politické nadace propojené s politickými stranami existují v mnoha členských státech a mezi politickými nadacemi již lze pozorovat přeshraniční spolupráci v různých podobách.[5] Dlouhou dobu však nebyl pro vytváření nadací přidružených ke stávajícím politickým skupinám na evropské úrovni, jež by plnily funkce, které evropské politické strany plnit nemohou nebo je nemohou plnit v dostatečném rozsahu, k dispozici regulační rámec či finanční základ. S cílem tento nedostatek napravit představila Komise pro rok 2007 pilotní projekt, který umožní financování zakládání evropských politických nadací a organizování jejich činnosti[6]. Jedná se pouze o dočasné řešení s dobou trvání omezenou na dva roky, než bude pro financování vytvořen právní základ. Evropské politické nadace budou mít pravděpodobně za úkol vzdělávání v oblasti evropské veřejné politiky, pozorování a analýzu diskusí a postupů (funkce myšlenkového centra) a poskytování rámce pro spolupráci mezi stávajícími vnitrostátními nadacemi.

Nově doplněná ustanovení o evropských politických nadacích lze shrnout takto:

– Stejně jako politické strany musí být nadace financovány v souladu s právními předpisy členských států a mít právní subjektivitu. Lze je zakládat jako samostatné subjekty nebo vytvářet sloučením stávajících nadací nebo jiných organizací. Stejně jako u politických stran pro ně nařízení nestanoví žádnou povinnost „registrace“ či „uznávání“. Nadace budou mít při splnění určitých podmínek pouze možnost získávat finanční příspěvek z provozního rozpočtu Evropského parlamentu.

– Finanční příspěvek bude poskytnut, pokud bude nadace propojena s evropskou politickou stranou, která je Evropskou unií sama dotována. Nařízení klade v každém případě odpovědnost za vymezení konkrétní podoby vztahu a „příslušné míry oddělení“ mezi politickou stranou a nadací, pokud jde o běžné řízení a řídící struktury, na tyto dva subjekty.

– Nadace musí vykonávat činnosti, které jsou politické nadaci vlastní (vymezeny jsou v čl. 2 odst. 4 pozměněného znění), a musí se řídit zásadou svobody, demokracie, dodržování základních práv a svobod a právního státu. Splnění této podmínky lze ověřit „řádným provedením“ postupů ověřování politických stran (článek 5 nařízení). Nadace pozbude nároku na finanční příspěvek, bude-li tento příspěvek odmítnut politické straně, ke které je nadace přidružena.

– Nadace budou žádat o finanční prostředky „prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž jsou přidruženy“. Toto ustanovení je nutné upřesnit v prováděcích pravidlech Evropského parlamentu.

– Nadace mohou vynakládat finanční prostředky pouze na činnosti, které jsou v souladu s účelem, k němuž jsou nadace zakládány. Nesmí je přímo ani nepřímo vynakládat na financování politických stran nebo vnitrostátních nadací (článek 7 pozměněného znění; viz upřesňující pozměňovací návrh 5).

– Pokud jde o účetnictví a přípustnost darů, vztahují se na nadace stejné podmínky jako na politické strany. Až 40 % finančních prostředků mohou získat z příspěvků od nadací, které jsou jejich členy, a od evropských politických stran (viz pozměňovací návrh 6).

– Ustanovení článku 9 o „provádění a kontrole“ by se měla rovněž vztahovat na finanční prostředky poskytnuté nadacím (konec čl. 4 odst. 5 pozměněného znění nařízení). Nová ustanovení o převodu finančních prostředků do následujícího roku a o tvorbě rezerv se vztahují i na nadace.

– Rozpočtové prostředky jsou mezi nadace rozdělovány stejným poměrem jako mezi politické strany, s nimiž jsou nadace propojeny (čl. 10 odst. 1 nařízení): 15 % rovným dílem a 85 % v poměru k počtu členů přidružené politické strany, kteří byli zvoleni do Evropského parlamentu.

– Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % rozpočtu politické strany nebo nadace. V obou případech se tato hodnota vypočítá na základě konkrétních charakteristik příjemců (viz pozměňovací návrh 17).

– Nejpozději do 15. února 2011 má Evropský parlament předložit hodnotící zprávu o provádění pozměněného nařízení.

  • [1]  Usnesení ze dne 23. března 2006 na základě zprávy A6-0042/2006 předložené Výborem pro ústavní záležitosti , zpravodaj: Jo Leinen
  • [2]  Odst. 13 písm. d) a e) usnesení
  • [3]  Odst. 14 písm. c) usnesení
  • [4]  Odst. 14 písm. a) usnesení
  • [5]  např. Evropská síť politických nadací
  • [6]  Rozpočtová položka 15 06 07

STANOVISKO  (10. 10. 2007)

ROZPOČTOVÉHO VÝBORUpro Výbor pro ústavní záležitostik návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
(KOM(2007)0364 – C6‑0202/2007 – 2007/0130(COD))

Navrhovatelka: Catherine Guy-Quint

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Smlouva v článku 191 uznává zásadní úlohu politických stran na evropské úrovni pro vytváření evropského povědomí a pro vyjádření politické vůle občanů Unie. Ve stejném článku také vytváří základ umožňující veřejné financování politických stran na evropské úrovni. Přesto však chybí jakákoli zmínka o nadacích na evropské úrovni.

Návrh Komise je částečnou odpovědí na níže uvedené prohlášení, které projednával Rozpočtový výbor a jeho zpravodaj v souvislosti s revizí finančního nařízení v prosinci 2006[1].

2. Návrh prohlášení Komise o financování politických stran na evropské úrovni

„Komise se zavazuje předložit pokud možno do února 2007 návrh změny nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni, s cílem umožnit vynětí vlastních zdrojů, zejména darů a členských příspěvků, získaných z ročního provozu politické strany na evropské úrovni, které převyšují 25 % způsobilých nákladů, jež má nést příjemce, v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2004/2003, z pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 finančního nařízení.“

Předložené pozměňovací návrhy se proto omezují především na politické strany na evropské úrovni a dodržování finančního nařízení uplatňovaného na souhrnný rozpočet Unie.

Je vhodné zmínit, že během rozpočtového procesu 2008 byly předloženy dva pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2008 týkající se politických nadací na evropské úrovni, se žádostí o vytvoření položky v oddíle Evropský parlament poskytující prostředky s označením p.m. a 5 milionů eur ponechaných v rezervě, dokud nebude přijat právní základ.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

 

(4a) Pokud provedení akce vyžaduje poskytnutí finanční podpory třetí osobě, například politické organizaci mládeže, může politická strana na evropské úrovni poskytnout tuto podporu při dodržení podmínek čl. 120 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002 o finančním nařízení pro souhrnný rozpočet Evropských společenství1 a článku 184a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002

o finančním nařízení pro souhrnný rozpočet Evropských společenství2.

_______________

1 Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

2 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit legislativní návrh s postoji EP.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 6

Za účelem zvýšení jistoty nezbytné pro dlouhodobé finanční plánování stran, zohlednění meziročních změn potřeb finančních prostředků a posílení stimulace stran ke snížení jejich závislosti na veřejném financování by mělo být politickým stranám na evropské úrovni umožněno vytvářet omezené finanční rezervy z vlastních zdrojů nepocházejících z rozpočtu Evropské unie.

(6) Za účelem zvýšení jistoty nezbytné pro dlouhodobé finanční plánování stran, zohlednění meziročních změn potřeb finančních prostředků a posílení stimulace stran ke snížení jejich závislosti na veřejném financování by mělo být politickým stranám na evropské úrovni umožněno odchylně od pravidla neziskovosti podle čl. 109 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 vytvářet omezené finanční rezervy z vlastních zdrojů nepocházejících z rozpočtu Evropské unie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje postupy přijetí tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 BOD 1

Čl. 2 bod 4a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

4a) „financováním“ grant ve smyslu čl. 108 odst. 1 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Odůvodnění

Vyjasnění terminologie a harmonizace s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 1 písm. b) (nařízení (ES) č. 2004/2003))

(b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 eur.

(b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 eur ročně na osobu.

Odůvodnění

Upřesnění a souvislost s prahovou hodnotou uvedenou v čl. 6 odst. 1 písm. d).

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu strany.

2. Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou členy politické strany na evropské úrovni, nebo od fyzické osoby, která je členem politické strany na evropské úrovni, jsou přípustné. Příspěvky politické straně na evropské úrovni od vnitrostátních politických stran, které jsou jejími členy, nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu strany.

Odůvodnění

Bližší vymezení, neboť některé politické strany na evropské úrovni umožňují fyzickým osobám, aby se k nim přidružovaly individuálně.

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 8A

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec (nařízení (ES) č. 2004/2003)

Prováděcí postupy k tomuto nařízení jsou stanoveny schvalující osobou.

Prováděcí postupy k tomuto nařízení jsou stanoveny Evropským parlamentem.

Odůvodnění

Toto objasnění zprůhlední postup přijímání prováděcích pravidel a zdůrazní odpovědnost vůči veřejnosti.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 BOD 8AA (nový)

Čl. 9 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2. Ocenění movitého a nemovitého majetku a jeho odpisy se provádějí v souladu s prováděcími pravidly k tomuto nařízení, která budou přijata podle odstavce 1.“

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 2909/2000 bylo zrušeno v roce 2005.Proto je nutné upravit oceňování majetku v prováděcích pravidlech, která Parlament schválí podle postupu uvedeného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 BOD 9

Čl. 10 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % rozpočtu politické strany nebo nadace na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

2. Finanční prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 85 % nákladů politické strany na evropské úrovni, na jejichž pokrytí lze získat dotaci. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Odůvodnění

Pružnější terminologie, která již byla použita ve finančním nařízení, v jeho prováděcích předpisech a v rozhodnutí předsednictva z roku 2004.

Příloha

Postup pro udělení grantu Evropského parlamentu

v rámci rozpočtového roku N

Rok N–1

červen N–1

EP zveřejní výzvu k podávání návrhů, která stanoví kritéria výběru, způsoby financování (čl. 110 odst. 2 finančního nařízení) z prostředků Společenství a předpokládaná data pro postup přidělení

 

15. listopadu N–1

Konečné datum pro předložení žádosti o grant ze strany příjemců

Rok N

15. února N

 

Rozhodnutí předsednictva o rozdělení prostředků a o přidělení grantů evropským politickým stranám

 

15. března N

 

Konečné datum pro podpis dohody o grantu mezi evropskou politickou stranou a pověřenou schvalující osobou

 

30. března N

 

Vyplacení 80 % částky grantu v rámci předběžného financování

Rok N+1

31. března N+1

Evropský parlament zveřejňuje podrobnosti technické podpory, kterou poskytuje každé politické straně na evropské úrovni, ve výroční zprávě.

 

30. června N+1

Informace o všech grantech přidělených EP v účetním období jsou v prvním pololetí dalšího účetního období zveřejněny na internetových stránkách EP.

 

Datum T

do 15. května N+1

Žádost o vyplacení zůstatku evropskou politickou stranou spolu se závěrečnou zprávou o realizaci pracovního programu, závěrečného vyúčtování způsobilých nákladů, celkového rozpisu příjmů a výdajů, zprávy externího auditu

 

T+60 dnů

Schválení zprávy o činnosti a závěrečného vyúčtování předsednictvem EP

 

T+90 dnů

Vyplacení zůstatku nebo vrácení přeplatku vyplaceného Parlamentem

 

 

Uchování dokumentů:

Příjemce uchová pro EP doklady týkající se dohody o grantu po dobu 5 let od data vyplacení zůstatku.

 

 

Kontroly a audity:

Příjemce umožní EP provedení auditu využití grantu. Tyto audity lze provádět po celé období provádění dohody o grantu až do vyplacení zůstatku a dále po dobu 5 let od data vyplacení zůstatku.

POSTUP

Název

Předpisy pro politické strany na evropské úrovni a pravidla pro jejich financování

Referenční údaje

(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Příslušný výbor

AFCO

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3. 9. 2007

 

 

 

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Catherine Guy-Quint

17. 7. 2007

 

 

Projednání ve výboru

13. 9. 2007

9. 10. 2007

 

 

Datum přijetí

8. 10. 2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Joan Calabuig Rull, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Nils Lundgren, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Rovana Plumb, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Thijs Berman, Richard Corbett

STANOVISKO Výboru pro rozpočtovou kontrolu (4. 10. 2007)

pro Výbor pro ústavní záležitosti

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni
(KOM(2007)0364 – C6‑0202/2007 – 2007/0130(COD))

Navrhovatelka: Véronique Mathieu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh přepracovaného nařízení č. 2004/2003, který předložila Komise, má splnit následující cíle:

- umožnit politickým stranám odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 finančního nařízení převést určitý procentuální podíl (25 %) celkových ročních příjmů z jednoho roku do prvního čtvrtletí roku následujícího,

- umožnit politickým stranám na evropské úrovni vytvářet finanční rezervy na základě prostředků ušetřených z příjmů vytvořených samotnými stranami, které přesahují nyní snížený předepsaný minimální 15% podíl výdajů hrazených z vlastních finančních prostředků,

- umožnit politickým nadacím na evropské úrovni významně se podílet na podpoře a prosazování činností a cílů politických stran na evropské úrovni,

- jasně stanovit, že prostředky získané z rozpočtu EU mohou být rovněž použity na financování kampaní politických stran na evropské úrovni při volbách do Evropského parlamentu, a to za podmínky, že se nejedná o přímé ani nepřímé financování vnitrostátních politických stran nebo jejich kandidátů.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že předsednictvo Evropského parlamentu každoročně projednává zprávu o plnění rozpočtové položky týkající se příspěvků evropským politickým stranám, kterou předkládá generální tajemník, a že návrh Komise odstraňuje chyby a nedostatky, které zmiňují jak tyto zprávy, tak usnesení Parlamentu ze dne 23. března 2006[1].

Navrhovatelka se k návrhům Komise staví převážně kladně, protože jsou reakcí na přání, která Parlament v minulosti vyjádřil.

Po důkladném prostudování znění navrženého Komisí však navrhovatelka zjistila, že některé body je třeba ještě zvážit, a proto vypracovala několik pozměňovacích návrhů, které by znění objasnily, aniž by zpochybňovaly odůvodněnost návrhu.

Tyto pozměňovací návrhy není třeba dále komentovat, navrhovatelka by se však ráda zmínila ještě o jedné záležitosti.

Význam a praktický dopad nových odstavců 8 a 9 v článku 9 ve stávajícím znění není zcela jasný. Navrhovatelka k nim nepředkládá zvláštní pozměňovací návrh. Vyzývá však příslušný výbor, aby před hlasováním o návrhu zvážil upřesnění znění těchto odstavců, aby objasnil jejich význam a právní účinek.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

ČL. 1 BOD 1
Čl. 2 bod 4 úvodní část (nařízení (ES) č. 2004/2003)

4. „politickou nadací na evropské úrovni“: subjekt nebo síť subjektů, který(á) má právní subjektivitu v některém členském státě, je přidružen(á) k některé politické straně na evropské úrovni a svými činnostmi podporuje a doplňuje cíle této politické strany, zejména plněním těchto úkolů:

4. „politickou nadací na evropské úrovni“: subjekt nebo síť subjektů, který(á) má v členském státě, kde má své sídlo, právní subjektivitu oddělenou od právní subjektivity politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružen(á), a svými činnostmi podporuje a doplňuje cíle této politické strany, zejména plněním těchto úkolů:

Odůvodnění

Harmonizace kritérií platných pro nadace a kritérií platných pro politické strany (čl. 3 písm. a) stávajícího nařízení 2004/2003).

Pozměňovací návrh 2

ČL. 1 BOD 2A (nový)
Čl. 4 odst. 2 písm. a) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

2a) V čl. 4 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) dokumenty, jež dokládají, že žadatel splňuje podmínky uvedené v článcích 2 a 3;“

Pozměňovací návrh 3

ČL. 1 BOD 3
Čl. 4 odst. 4 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

4. Politická nadace na evropské úrovni může požádat o finanční prostředky prostřednictvím politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

4. Politická nadace na evropské úrovni předkládá žádost o finanční prostředky odděleně od politické strany na evropské úrovni, k níž je přidružena.

Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je oddělit postupy platné pro nadace od postupů platných pro politické strany.

Pozměňovací návrh 4

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec písm. b) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 500 eur.

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že poskytuje seznam svých dárců a darů, které od nich obdržela, s výjimkou darů nepřesahujících částku 2500 eur.

Pozměňovací návrh 5

ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 3 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

3. Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu nadace.

3. Příspěvky politické nadaci na evropské úrovni od vnitrostátních politických nadací, které jsou členy politické nadace na evropské úrovni, a od politických stran na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu nadace a musí splňovat ustanovení čl. 10 odst. 2. Důkazní břemeno nese příslušná politická strana na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 6

ČL. 1 BOD 6

Čl. 7 odst. 1 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

1. Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran, které se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

1. Financování politických stran na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování jiných politických stran, a zejména vnitrostátních politických stran nebo jednotlivých kandidátů, kteří se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh 7

ČL. 1 BOD 6

Čl. 7 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo nadací na vnitrostátní úrovni.“

2. Financování politických nadací na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí být použito pro přímé ani nepřímé financování politických stran na vnitrostátní ani evropské úrovni či jednotlivých kandidátů nebo nadací na vnitrostátní úrovni.“

Pozměňovací návrh 8

ČL. 1 BOD 8BA (nový)
Čl. 9 odst. 3a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

ba) Vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a Odpovědná pověřená schvalující osoba může rovněž vykonat ověření ex post a ověření na místě podle čl. 60 odst. 4 finančního nařízení, pokud to považuje za nutné.“

Pozměňovací návrh 9

ČL. 1 BOD 8 PÍSM. C)
Čl. 9 odst. 7 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

7. Realizuje-li politická strana na evropské úrovni na konci účetního období, na nějž obdržela provozní grant, přebytek příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkového příjmu za daný rok převedena odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 do následujícího roku, pokud bude použita před skončením prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

7. Realizuje-li politická strana na evropské úrovni na konci účetního období, na nějž obdržela provozní grant, přebytek příjmů nad výdaji, může být část tohoto přebytku až do výše 25 % celkového příjmu za daný rok převedena odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 do následujícího roku, pokud bude použita před skončením prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku. Externí nezávislý auditor pověřený vypracováním ročního auditu podle čl. 9 odst. 3 rovněž případně prověří řádné splnění podmínek tohoto převodu.

Do následujícího účetního roku lze převést pouze výdaje řádně vyčleněné již před koncem roku N.

Odůvodnění

Pro usnadnění kontroly a auditu je třeba omezit převod na právní závazky, které byly uzavřeny již v roce N.

Pozměňovací návrh 10

ČL. 1 BOD 8C

Čl. 9 odst. 9 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

9. Ustanovení odstavce 8 se nepoužijí, pokud finanční rezervy politické strany na evropské úrovni překročí 100 % průměrného ročního příjmu této politické strany.

9. Ustanovení odstavce 8 se nepoužijí, pokud finanční rezervy politické strany na evropské úrovni překročí 100 % průměrného ročního příjmu této politické strany. Dodržení těchto ustanovení musí rovněž osvědčit externí nezávislý auditor.

Pozměňovací návrh 11

ČL. 1 BOD 8A (nový)

Článek 9a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

 

8a) Vkládá se článek 9a, který zní:

 

„Článek 9a.

Transparentnost

Evropský parlament zveřejní společně, ve zvlášť k tomu účelu vytvořené části svých webových stránek, za každý rok, kdy byly granty vypláceny, následující dokumenty:

- tabulku uvádějící výši částek vyplacených jednotlivým politickým stranám na evropské úrovni nebo jednotlivým nadacím;

- osvědčení o ročním auditu vypracovaná externími nezávislými auditory podle čl. 9 odst. 3 druhého pododstavce;

-  výroční zprávu o financovaných činnostech, kterou generální tajemník Evropského parlamentu předkládá v souladu s článkem 12;

- prováděcí postupy k tomuto nařízení schválené předsednictvem Evropského parlamentu.“

POSTUP

Název

Předpisy pro politické strany na evropské úrovni a pravidla pro jejich financování

Referenční údaje

(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Příslušný výbor

AFCO

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CONT

3. 9. 2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Véronique Mathieu

17. 7. 2007

 

 

Datum přijetí

4. 10. 2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

12

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Esther De Lange, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Hans-Peter Martin, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Véronique Mathieu

  • [1]  Zpráva Výboru pro ústavní záležitosti o evropských politických stranách, A6-0042/2006

POSTUP

Název

Předpisy pro politické strany na evropské úrovni a pravidla pro jejich financování

Referenční údaje

KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD)

Datum předložení EP

27. 6. 2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

3. 9. 2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

3. 9. 2007

CONT

3. 9. 2007

JURI

3. 9. 2007

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

JURI

3. 10. 2007

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Jo Leinen

2. 5. 2007

 

 

Projednání ve výboru

16. 7. 2007

11. 9. 2007

1. 10. 2007

 

Datum přijetí

22. 10. 2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

4

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Bastiaan Belder, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, Adrian Severin, Johannes Voggenhuber, Dushana Zdravkova

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Costas Botopoulos, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Alain Lamassoure, György Schöpflin