Процедура : 2007/2088(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0414/2007

Внесени текстове :

A6-0414/2007

Разисквания :

PV 14/11/2007 - 10
CRE 14/11/2007 - 10

Гласувания :

PV 15/11/2007 - 5.10
CRE 15/11/2007 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0538

ПРОЕКТОДОКЛАД      
PDF 240kWORD 216k
26.10.2007
PE 392.281v03-00 A6-0414/2007

относно укрепване на европейската политика на добросъседство

(2007/2088(INI))

Комисия по външни работи

Докладчици: Charles Tannock, Raimon Obiols i Germà

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
 ПРОЦЕДУРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно укрепване на европейската политика на добросъседство

(2007/2088(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид развитието на европейската политика на добросъседство (ЕПД) от 2004 г. насам, и в частност докладите на Комисията за напредъка по изпълнението на ЕПД от 4 декември 2006 г.(SEC(2006)1504/2, SEC(2006)1505/2, SEC(2006)1506/2, SEC(2006)1507/2, SEC(2006)1508/2, SEC(2006)1509/2, SEC(2006)1510/2, SEC(2006)1511/2, SEC(2006)1512/2),

–   като взе предвид плановете за действие, приети съвместно с Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна, както и с Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестинската автономна власт и Тунис,

–   като взе предвид европейския инструмент за добросъседство и партньорство (ЕИДП), тясно свързан с изпълнението на съвместно приетите планове за действие, който заменя техническата помощ, предоставяна досега от TACIS и MEDA,

–   като взе предвид неофициалния документ на Комисията „С какво ЕС би могъл да помогне на Беларус“ от 21 ноември 2006 г.,

–   като взе предвид европейската стратегия за сигурност „Сигурна Европа в един по-добър свят“, одобрена от Европейския съвет на 12 декември 2003 г.,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент за укрепване на ЕПД от 4 декември 2006 г.COM(2006)0726),

   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 11 април 2007 г., озаглавено „Черноморско взаимодействие - Нова инициатива за регионално сътрудничество“ (COM(2007)0160),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 14-15 декември 2006 г.(1) и 21-22 юни 2007 г.(2) и доклада за напредъка на германското председателство от 15 юни 2007 г.,

–   като взе предвид своите резолюции за по-широка Европа и за ЕПД, в частност резолюцията си от 19 януари 2006 г.(3),

–   като взе предвид предишните си резолюции относно съседните на ЕС страни и региони,

–   като взе предвид резолюциите на ЕП относно политиката на добросъседство и стратегията за разширяване на ЕС,

–    като взе предвид предишните си резолюции относно бъдещето на северното измерение от 16 ноември 2005 г.(4) и относно стратегията за Балтийско море в рамките на северното измерение от 16 ноември 2006 г.(5) ,

   като взе предвид изводите, съдържащи се в доклада на Програмата за развитие на Обединените нации за човешкото развитие в арабския свят за 2005 г.,

   като взе предвид Конференцията по политиката на добросъседство на Европейския съюз, организирана от Комисията и проведена на 3 септември 2007 г.,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на комисията по регионално развитие и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0414/2007),

A. като има предвид, че укрепването на сигурността, демократичната стабилност и благосъстоянието, както и насърчаването на доброто управление и зачитането на основните свободи и права на човека в съседните на ЕС страни, са от решаващо значение за стабилността и благосъстояние на целия европейски континент,

Б.  като има предвид, че ЕПД остава основен приоритет на външната политика на ЕС,

В.  като има предвид, че ЕПД би трябвало да остане ясно разграничена от процеса на разширяване; като има предвид, че участието в ЕПД на съседни страни от Източна Европа, които недвусмислено могат да бъдат определени като европейски, не изключва тяхното членство в ЕС в дългосрочен период; като има предвид, че за всички участващи страни ЕПД се явява възможност за по-тясно приобщаване към ЕС,

Г.  като има предвид, че въпреки успешното начало на изпълнението на плановете за реформи в няколко съседни страни, ЕПД все още не е отговорила напълно на очакванията да задейства и засили ангажимента на правителствата на страните партньори от ЕПД за извършване на политически и икономически реформи,

Д. като има предвид, че е необходимо разработване на по-голям брой стимули, за да бъдат мотивирани партньорите да напредват по пътя на реформите; »като има предвид, че ЕПД трябва да бъде значително укрепена, за да се улесни този процес, включително чрез заделянето на достатъчни финансови средства за постигане на заявените от нея амбиции и цели,

Е.  като има предвид, че пълното развитие на ЕПД е все още сериозно възпрепятствано от различни открити и замразени конфликти; като има предвид, че стабилност може да се постигне единствено чрез всеобхватно и трайно уреждане на съществуващите конфликти,

Ж. като има предвид, че специфичните аспекти на политиката на ЕС към Южен Кавказ и регионалният подход на ЕС към Черноморския регион са разгледани в отделни доклади, подготвени от парламентарната комисия по външни работи,

1.  напълно подкрепя главните цели на ЕПД, които са насочени към укрепване на зоната на благосъстояние, стабилност и сигурност, към развиването на тесни връзки с и между съседните държави и ангажирането им с провеждането на реформи за изграждане на демокрация, основана на правата на човека, правовата държава, по-доброто управление и икономическото и обществено развитие; подчертава необходимостта да се обръща специално внимание на насърчаването на равнопоставените права, в частност подобряването на правата на жените, но също така по отношение на малцинствата, както и на способността на съседните страни да преодоляват етнически, религиозни или социални конфликти с мирни средства;

2.  изразява съмнения относно уместността на географския обхват на ЕПД, тъй като той включва страни, които географски и културно са европейски, заедно с неевропейските средиземноморски страни; отбелязва обаче, че понастоящем фундаменталната промяна на тази всеобща политическа рамка не изглежда реалистично; ето защо подчертава необходимостта от по-голямо усилие при определяне на многостранните цели и инструменти на тази политика, така че да ЕС и съседните страни да действат заедно спрямо предизвикателствата, при зачитане на различните условия и специфични характеристики на участващите региони и страни;

3.  поради това силно препоръчва при цялостното изпълнение на политиката да бъдат отчетени в максимална степен характерните идентичности на всички страни партньори в рамките на ЕПД, за да бъдат разработени най-подходящите и конкретни средно- и дългосрочни стимули за реформа и за засилване на ангажимента на тези общества към процеса на модернизация, сътрудничество и интеграция с ЕС;

4.  отбелязва, че поставянето на определени изисквания, залегнало в подхода на ЕПД, черпи от положителния опит от разширението; счита, че поставянето на определени изисквания може да се явява подходящ стимул за ускоряване на процеса на реформи в участващите в ЕДП страни с цел тяхното сближаване с ЕС, ако носи положителен заряд и се прилага в зависимост от специфичните нужди и възможности на съответната страна, както и ако е съпроводено от разработването на обща визия за партньорите в политически, институционален и икономически план;

5.  твърдо подчертава, че зачитането на универсалните човешки права и основните свободи е главният принцип на политиката на ЕС; набляга върху това, че независимо от степента на воля на правителствата на страните партньори да сътрудничат и да споделят тези ценности, гражданското общество във всички страни партньори от ЕПД следва да бъде силно подкрепяно, а участието и ключовата му роля в процеса на реформи - насърчавано, включително развитието на свободни и независими медии; призовава Комисията да договори създаването на подкомисии по правата на човека във всички страни, участващи в ЕПД, така че да се гарантира провеждането на ефикасен политически диалог по този въпрос;

6.  подчертава значението на засилването на контактите на ЕС с парламентите, политическите партии, органите на местното управление и другите заинтересовани страни в страните партньори, с оглед на тяхното участие в разработването и изпълнението на плановете за действие; ето защо призовава за периодичното организиране на форуми за партньорство;

7.  подчертава огромното значение на наличието на широк диалог в гражданското общество и засилени контакти между отделните личности, което допринася за по-доброто взаимно разбиране между обществата от ЕС и страните партньори, като демонстрира и на двете страни изгодите от сътрудничеството; счита, че следва да се обръща особено внимание на студентския, културен и научноизследователски обмен; приветства в това отношение инициативата на Комисията да отвори агенции и програми на Общността в страните партньори от ЕПД и подкрепя по-специално участието и за в бъдеще на всички въпросни страни в програмата „Еразъм Мундус“;

8.  насърчава Комисията и органите на национално, регионално и местно равнище да създадат програми за побратимяване между градове и региони, да предоставят подходяща подкрепа за тези програми с цел да укрепят административния капацитет на органите на местно и регионално равнище в съседните страни, както и да насърчават програми за обмен, предназначени за гражданското общество и инициативи за микропроекти;

9.  подчертава необходимостта от силен политически ангажимент от страна на ЕС и държавите-членки, за да се постигне устойчив успех по отношение на ЕПД ; настойчиво призовава държавите-членки на ЕС да съобразяват, доколкото е възможно, своите политики в страните партньори в рамките на ЕПД с приоритетите, определени в стратегическите документи на ЕПД по страни, с цел да се гарантира съвместимост, последователност и взаимно допълване между политиките;

10. препоръчва задълбочаването на редовния политически диалог между ЕС и страните партньори; приветства факта, че Украйна, Молдова, Грузия и Армения поддържат по-голямата част от декларациите и позициите на ОВППС на EС и подкрепя решението Азербайджан да бъде привлечен за участие по подобен начин; изразява убедеността си, че тази възможност за подкрепа на външната политика на ЕС следва да бъде отворена за всички други страни от ЕПД;

11. приветства по-дългосрочната цел за създаване на зона за свободна търговия, обхващаща целия съседен регион, както е разработена в съобщението на Комисията; подкрепя договарянето на задълбочени двустранни споразумения за свободна търговия между ЕС и страните партньори, които в съзвучие с осъществяването на реформи в нормативната уредба, обхващат не само митата, но също така услугите и защитата на инвестициите; подчертава, че оценките на въздействието от социална и екологична гледна точка трябва да бъдат взети под внимание при договарянето на въпросните споразумения; отбелязва със съжаление, че досега ЕС не счете за възможно да отвори своите пазари за продукти, които съседните страни са в състояние да доставят на конкурентни цени и които отговарят на изискванията за качество на ЕС;

12. подкрепя развитието на допълнително многостранно сътрудничество между ЕС и неговите партньори по отраслови теми, което да бъде изградено върху съществуващи регионални и презгранични връзки в области като околната среда, енергийната сигурност, културата, транспорта и управлението на границите и миграцията; подкрепя, където е възможно, договарянето на юридически обвързващи отраслови споразумения, които да позволяват включването на общи политики; подчертава в частност необходимостта от извършване на инвестиции за разширяването на трансевропейските мрежи в областта на енергетиката и транспорта към страните партньори от ЕПД;

13. подчертава необходимостта съществуващите многостранни организации да се използват за засилване на взаимодействието между Европейския съюз и страните партньори в рамките на ЕПД; подчертава в частност ролята на Съвета на Европа и ОССЕ в областта на мониторинга на прилагането на правата на човека, демокрацията и правовата държава;

14. препоръчва договарянето на споразумения за улесняване издаването на визи и за реадмисия с всички страни партньори в рамките на ЕПД; подчертава необходимостта от подобряване на възможностите на страните партньори в рамките на ЕПД да управляват миграционните потоци, да се борят ефективно с нелегалната миграция и да осигурят зачитането на международните задължения по спазване на правата на човека; призовава държавите членки, Европейския съюз и всички страни партньори в рамките на ЕДП да засилят своето сътрудничество в борбата срещу транснационалната организирана престъпност, тероризма, трафика на хора и наркотици; подкрепя участието на съседните страни в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (Frontex) и Европейската полицейска служба (Europol); подчертава необходимостта да се гарантира, че подобни споразумения за реадмисия се прилагат при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане, както да се осигури справедлива процедура за искане на убежище; настойчиво призовава Комисията да организира ефективен мониторинг на третирането на лица, върнати в съответствие със споразуменията за реадмисия, сключени със страни партньори в рамките на ЕПД, по-специално по отношение на евентуално „верижно връщане“;

15. припомня, че ЕПД предоставя отлична рамка за регионално и подрегионално сътрудничество; призовава за засилено регионално сътрудничество в областта на свободата, сигурността и правосъдието и в частност управлението на границите, миграцията и убежището, борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора, нелегалната имиграция, тероризма, прането на пари, трафика на наркотици, както и полицейското и съдебно сътрудничество; счита, че регионалното сътрудничество и работата в мрежа по подобни въпроси биха могли да използват опита, натрупан, inter alia, в рамките на Процеса “Söderköping", включващ Беларус, Молдова и Украйна, а от страна на ЕС Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Швеция;

16. настоятелно изисква държавите-членки да подобрят процеса на обработване на визи, за да улеснят мобилността и да направят законното пътуване до ЕС по-безпрепятствено и по-малко струващо, в частност за групи като ученици, учени, представители на деловите среди и на гражданското общество; призовава държавите-членки да се справят ефективно с проблемите, срещани в консулските им служби; насърчава създаването на общи центрове за подаване на заявление за шенгенски визи в страните партньори от ЕПД;

17. насърчава държавите-членки, когато това е целесъобразно, да започват преговори с оглед сключване на двустранни споразумения със страни партньори в рамките на ЕПД с цел прилагането на режима на местния граничен трафик, определен в Регламент (ЕО) №1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция(6);

18. приветства с интерес проекта на Комисията за организиране на проучване за приложимост на едно евентуално „Споразумение в областта на енергетиката в рамките на политиката на добросъседство; в този смисъл насърчава страните партньори в рамките на ЕПД да спазват международното законодателство и поетите ангажименти на световните пазари;

19. препоръчва по-добър диалог, координация и повече съвместни действия между ЕС и САЩ за подкрепа на общи цели, като насърчаване на демокрацията, засилване на енергийната сигурност и укрепване на регионалната сигурност в съседните на ЕС региони;

20. подчертава необходимостта от подходящи нива на финансиране и тясна координация с други финансови институции, за да се постигне успех по отношение на политиката на добросъседство и счита, че следва да бъде използван прегледът на финансовата перспектива за 2007-2013 г., планиран за 2008-2009 г., за да бъде увеличен бюджетът на ЕИДП; приветства въвеждането на инструмент за инвестиции в рамките на ЕПД, който ще спомогне за мобилизирането на финансови средства за партньорите в рамките на ЕПД; силно подчертава необходимостта от поддържане на цялостен баланс между източната и южната части на ЕПД, отразяващ амбициите и целите на ЕС в съответните региони, ефективността на отпуснатата по-рано помощ и размера на съответното население;

21. призовава Комисията да координира финансовите си средства и аналитичните си възможности за политика с тези на международните финансови институции (Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Световната банка) за установяване на взаимодействие при поставянето на условия и стимулирането на реформи, съобразени с плановете за действие на ЕПД;

22. приветства мотивиращата концепция за предоставяне на допълнителна финансова помощ на най-добре представящите се страни, залегнала в инструмента за управление; подчертава, че въпросният инструмент следва да възнаграждава действителния напредък, постигнат в областта на правата на човека и демократичното управление, да се основава на прозрачни критерии за отпускане на средствата, както и да се използва с цел по-нататъшна подкрепа на процеса на реформи;

23. препоръчва да се упражнява внимателен и постоянен надзор на борбата срещу корупцията в страните партньори в рамките на ЕПД, като степента на помощ да се обуславя от постигнатите в тази област резултати;

Източноевропейско добросъседство

24. отбелязва, че в съответствие с член 49 от Договора за ЕС, съседните демократични европейски държави, в които се прилага принципът на правовата държава, имат по принцип правото да кандидатстват за членство в ЕС; и че скоростта и задълбочеността на един съвместен европейски процес трябва да съответстват възможно най-точно на способностите за осъществяване на съответните реформи и за изпълнение на условията (критериите от Копенхаген) в страните партньори и в ЕС;

25. изразява отново в тази връзка схващането, изразено в препоръката на ЕП от 12 юли 2007 г. (7), че преговорите с Украйна би трябвало да завършат със сключване на споразумение за асоцииране, което да допринесе ефективно и правдоподобно за европейската перспектива на Украйна и да постави началото на съответния процес, включително и на възможността за членство; счита, че по отношение на Молдова следва да се възприеме съответстващ подход, предвид това, че първоначалният десетгодишен период на действие на Споразумението за партньорство и сътрудничество изтича през м. юни 2008 г.;

26. отбелязва инициативата на Комисията да покани Беларус като наблюдател по време на Конференцията на ЕПД, проведена на 3 септември 2007 г.; сериозно е загрижен обаче от липсата на положителен отговор от страна на правителството на Беларус към условното предложение за сътрудничество, формулирано от Комисията в нейния неофициален документ от м. ноември 2006 г.; осъжда продължаващите екзекуции в Беларус - единствената страна в Европа, където смъртното наказание все още се прилага, и другите нарушения от страна на беларуските власти на основните човешки права и свободи и ги призовава да освободят всички политически затворници и да прекратят потискането на демократичните сили, за да се даде възможност на беларуския народ да се ползва от свободата, демокрацията и благосъстоянието и от всички възможности, произтичащи от по-тясната интеграция с ЕС; подчертава, че ЕС следва спешно да предостави по-ефективна подкрепа за гражданското общество, свободните медии и политическите партии, демокрацията, правовата държава и зачитането на универсалните човешки права и основните свободи; настойчиво призовава Беларус да наложи мораториум върху смъртното наказание като първа стъпка към отмяна на смъртната присъда, както и да ратифицира втория незадължителен протокол от Международната конвенция за граждански и политически права и Европейската конвенция за правата на човека и съответните протоколи; насърчава Комисията да използва по-ефикасно Европейския инструмент за демокрация и права на човека и да следи за това отпуснатите чрез финансовите инструменти на ЕС средства да не се използват неправомерно от беларуското правителство против гражданите и гражданското общество в Беларус;

27. призовава Комисията да насърчи контактите между отделните личности като намали настоящата цена на визите за беларуските граждани, по-специално за студенти, учени и представители на гражданското общество, с оглед приравняване на тези суми със сумите в други страни партньори в рамките на ЕПД, като Русия и Украйна;

28. счита, че Беларус има същото европейско призвание и перспективи като Украйна и Молдова, при условие че възприеме демокрацията, зачита основните човешки права и свободи и укрепи правовата държава;

29. изразява убедеността си, че следва да бъде създадена мотивираща рамка със средносрочни цели за изпълнение, основана на ново поколение от споразумения за асоцииране, които да бъдат договорени със страните партньори, зачитащи основните европейски ценности, желаещи да се интегрират по-тясно с ЕС и показващи обективни резултати при изпълнението на плана за действие по отношение на ЕПД;

30. счита, че тези споразумения следва да предвидят постепенно развитие на двустранна връзка с ЕС, като договарят конкретни условия и срокове за изпълнение, включително обвързващи критерии за изпълнението, които да бъдат изложени в съвместно приетите планове за действие и придружавани от редовен мониторингов процес; отправя отново предложението си за установяване на задълбочени споразумения за свободна търговия с тези страни, които могат недвусмислено да бъдат определени като европейски, в контекста на едно разширено Европейско икономическо пространство;

31. поздравява сключването на споразуменията за улесняване на издаването на визи и за реадмисия с Украйна, както и започването на такъв процес с Молдова, и настоятелно призовава подобни споразумения да бъдат договорени със страните от Южен Кавказ; изразява убедеността си, че в дългосрочен период следва да бъде предвидена перспектива за безвизов режим, като бъдат изложени стъпките, необходими за постигането на тази цел; подчертава, че в случая с Грузия, напредъкът на реформите и непредвидените отрицателни последици на споразумението за улесняване издаването на визи между ЕС и Руската федерация спрямо конфликтите в грузинските отцепнически области Южна Осетия и Абхазия поражда необходимостта от своевременно сключване на подобно споразумение между Грузия и ЕС; настоятелно призовава за внедряването на ефективни механизми за мониторинг, по-специално по отношение на зачитането на основните човешки права на лицата, които са обект на споразуменията за реадмисия; подчертава значението на наличието на достатъчни гаранции за достъп до справедлива процедура за искане на убежище за нуждаещите се от международна закрила лица, по-специално при прилагането на „ускорени процедури за реадмисия” за задържаните в гранични региони лица, както е предвидено в споразумението за реадмисия с Украйна и предложението за споразумение за реадмисия с Молдова;

32. подчертава необходимостта от засилване на изпълнението на настоящите, ползващи се с подкрепата на ЕС транспортни проекти в региона, по-специално транспортния проект TRASECA, който свързва Европа, Кавказ и Азия, като използва напълно транзитния потенциал на участващите държави;

33. счита, че трябва да се цели постепенната интеграция на източните съседи на ЕС в европейската енергийна общност и настоятелно призовава реформите в енергийния отрасъл да бъдат изпълнени като приоритетни, като се налагат принципите на отворена пазарна икономика и прозрачност, в частност що се отнася до цените, достъпа до мрежите и енергийната ефективност; приветства усилията за включване на външната енергийна сигурност сред крайъгълните камъни на ЕПД, в съответствие с общата европейска външна политика;

34. подчертава значението на политическото измерение на ЕПД; препоръчва по-силна подкрепа на ЕС за регионалните проекти за политическо сътрудничество, като например Общността на демократичния избор, Организация за демокрация и развитие (GUAM) и Черноморското икономическо сътрудничество (BSEC), за да бъде по-ефективно насърчено развитието на демокрацията, доверието, многостранното сътрудничество и устойчивото развитие в региона;

35. подчертава необходимостта от засилено участие от страна на ЕС в разрешаването на т. нар. замразени конфликти, inter alia чрез програми за изграждане на доверие, управление на конфликтите и проекти в сферата на образованието, културата и изграждането на гражданското общество в отцепническите територии; приветства работата на мисията на ЕС за гранично подпомагане (EUBAM) на украинско-молдовската граница; призовава Съвета и Комисията да заявят ясно, че участието в ЕПД обвързва засегнатите страни с ангажимента да поддържат добросъседски отношения, както и, с цел пълно разгръщане на потенциала на ЕПД, с ангажимента да полагат нови, истински усилия за намиране на трайно и устойчиво разрешение на конфликтите в региона и да се въздържат от войнствени изявления, заплахи и действия, които биха могли допълнително да влошат положението и да подкопаят усилията на международната общност;

36. насърчава Украйна, в рамките на привеждането й в съответствие с декларациите и позициите на ЕС в областта на ОВППС, да се присъедини към ограничителните мерки, предприети от ЕС срещу ръководителите на Приднестровския регион в Молдова, като по този начин допринесе значително за мирното разрешаване на конфликта в Приднестровието;

37. приветства подкрепата, предоставена в рамките на ЕИДП за вземане на мерки по създаване на атмосфера на доверие в Грузия и нейните отцепнически региони Абхазия и Южна Осетия; призовава Комисията да проучи възможността за предоставяне на помощ на Нагорни Карабах под формата на местни проекти за възстановяване на доверието и за икономическо възстановяване с цел да се спомогне за разрешаване на конфликта в този район;

38. Призовава Турция да установи нормални дипломатически отношения и да отвори отново своята граница с Армения, като част от мерките за установяване на атмосфера на доверие, които са необходими за наличието траен мир и икономическа интеграция в региона; приканва Турция и Армения да подемат открита дискусия по всички неразрешени въпроси;

39. подчертава, че е важно да се изработи по-задълбочена политика за Черноморския регион, която да допълни ЕПД, и изтъква значението на партньорството с Турция и Русия при разработването на надеждна стратегия за този регион;

40. счита за важно укрепването на междупарламентарния диалог между Европейския парламент и участващите в източната част на ЕПД държави; поради тази причина предлага създаването на Парламентарна асамблея на ЕПД-Изток (EURO-NEST) в срок до 2009 г., по модела на вече установените многостранни парламентарни асамблеи с участието на Европейския парламент и парламентите на Украйна, Молдова, Армения, Грузия и Азербайджан, както и на наблюдатели с демократична ориентация от Беларус;

41. изразява убеденост, че подобна асамблея би могла да допринесе положително за прилагането на засилената ЕПД и ще придаде добавена стойност на работата на двустранните междупарламентарни делегации, като позволи на всички заинтересовани страни да укрепят сътрудничеството, солидарността и взаимното доверие и да засилят редовния многостранен диалог по въпроси от общ интерес с ясно регионално измерение, като енергията, околната среда, борбата срещу тероризма, управлението на миграцията, правата на човека и т.н.;

42. приветства предстоящата парламентарна конференция, посветена на източното измерение на Европейската политика за добросъседско, под надслов „Заедно към следващите 50 години“, която ще се състои през м. ноември 2007 г., като първа стъпка в правилната посока;

43. подчертава необходимостта от използване на стратегическото партньорство между ЕС и Русия, за да се настоява за зачитане на основните човешки права и свободи, демократичния избор и правовата държава като принципи, ръководещи подхода на двамата партньори към техните общи съседи; призовава руските власти да поемат полагащата им се отговорност, като съдействат за възстановяване на териториалната цялост на страни, участващи в ЕПД, да изпълнят задълженията на Русия по отношение защитата на малцинствата в районите, в които тя участва в мироопазващи операции, както и да не се противопоставят на възможно европейско участие в граждански и военни мироопазващи операции в зони на т.нар. „замразени конфликти“, в съответствие с отправените искания от някои засегнати страни; изказва съжаление, че енергийните ресурси се използват като инструмент за осъществяване на политически цели; призовава Русия да започне конструктивен диалог с ЕС и нашите общи съседи относно възможностите за задълбочаване на многостранното сътрудничество в Черноморския регион;

44. приветства инициативата за стратегическо засилване на връзките със съседите на източните страни партньори на ЕС, в частност страните от Централна Азия; изтъква, че в този контекст биха могли да бъдат установени връзки между ЕПД и наскоро приетата стратегия за Централна Азия; подчертава, че като се има предвид ключовата политическа, икономическа и енергийна роля на Казахстан в този регион, както и ясно изразените му и успешно работещи на светска основа многоетнически структури, трябва сериозно да бъдат обмислени начини за привличането му за участие в ЕПД, с възможното присъждане в бъдеще на статут на пълноправна държава-партньор в рамките на ЕПД, но при условие че особено внимание трябва да се обръща на зачитането на човешките права и на демокрацията в тази страна;

45. настоява осъществяването на ЕПД да продължи да бъде обща политическа цел за всички държави-членки на ЕС; препоръчва на Комисията да вземе предвид уникалния опит на държавите-членки, присъединили се към ЕС през 21 век, по отношение на въвеждането на реформи в периода на преход, с цел по-нататъшно развитие и усъвършенстване на новите, действащи понастоящем механизми, които биха били от полза за държавите от ЕПД;

Южно-средиземноморското съседство

46. подчертава силните и дълготрайни връзки между ЕС и страните от Южното Средиземноморие и набляга върху това, че тясното сътрудничество е от интерес и на двете страни;

47. припомня, че Европейският съюз трябва да подкрепя и насърчава действено процеса на реформи в южните страни партньори на ИПД, тъй като потенциалните ползи от дълбоките политически, икономически и социални реформи надхвърлят далеч тяхната парична стойност; напомня също така, че този процес е постепенен и зависи от готовността на страните партньори да доведат реформите до успешен край;

48. призовава Комисията допълнително да проучи по-задълбочено възможностите за следващото поколение от широкообхватни споразумения с южните страни партньори; настоява за включването в тези споразумения на механизми за прилагане на клауза, свързана с правата на човека; отбелязва, че тези двустранни споразумения не следва да бъдат за сметка на напредъка на многостранното сътрудничество в региона, и в частност за сметка на изпълнението на целта, поставена от Барселонския процес, за създаване на зона за свободна търговия; призовава държавите-членки да обмислят възможни начини за постигане на по-тясно сътрудничество, включително посредством повишена гъвкавост при отварянето на селскостопанските и трудовите пазари в бъдеще, по начин, който е съвместим със социалната защита и равнопоставеността; призовава южните страни партньори да увеличат усилията си за по-голямо отваряне на икономиките си и за хармонизиране на своето законодателство в областта на икономиката със съответните части на достиженията на правото на ЕС; изтъква, че е необходимо да се признае правото на средиземноморските страни да определят сами скоростта на отваряне на своите пазари, както и своите национални стратегии за икономическо и социално развитие; счита, че по-ефикасното използване на инструмента за добросъседство в полза на регионални проекти би позволило да се постигне напредък, който да способства за едно действително интегрирано регионално икономическо пространство;

49. припомня, че универсалните човешки права са в основата на ценностите на ЕС; отбелязва със съжаление факта, че по отношение на демокрацията и правата на човека, постигнатият от самото начало на евро-средиземноморското сътрудничество напредък, дори и съществен, не е достатъчен и настоятелно приканва Комисията да продължи сътрудничеството с правителствата, органите на регионално и местно управление, както и с представителите на гражданското общество в тези страни; подчертава значението на свободата на изразяване за изграждането на демократична култура и за укрепването на гражданското общество; приканва настоятелно Комисията да установи действителен диалог в тази област и да разгърне активно общи образователни политики и програми с цел насърчаване на взаимното опознаване и толерантността, както и утвърждаване на правата на жените, които да са насочени по-специално към младото поколение; за тази цел южните страни партньори следва да проявят повече прозрачност и да бъдат по-отворени към участието на гражданското общество; изразява убедеността си обаче, че диалогът за правата на човека не следва да възпрепятства ЕС да изказва публично критики и да предприема други мерки в случай на сериозни нарушения на основни права;

50. признава различните обстоятелства, интереси и приоритети във всяка от южните страни-партньори, които се отчитат при договарянето и прилагането на плановете за действие; подчертава огромното значение на засилването на регионалното сътрудничество в рамките на евро-средиземноморското сътрудничество (ЕСС); подчертава, че ЕПД по никакъв начин не заменя и не се конкурира с ЕСС, а че двете политики са взаимно допълващи се, което позволява да се съчетае многостранната насоченост на Барселонския процес и двустранната перспектива; призовава Комисията да засили усилия за осъществяване на комуникация, за да бъде изяснена връзката между двете политики, както за страните партньори, така и за европейската общественост;

51. отново изразява необходимостта от по-силна политическа воля от страна на институциите на ЕС и държавите-членки за активното им ангажиране в разрешаването на конфликти в този регион, в частност в Западна Сахара и в израелско-палестинския конфликт; подчертава, че ЕПД няма да достигне до пълния си потенциал, ако не бъдат разрешени конфликтите, които правят регионалното сътрудничество трудно или невъзможно; отново заявява, че дейностите на ЕПД по разрешаване на конфликти би трябвало да бъдат засилени и съсредоточени върху мерки за възстановяване на доверието, такива като управление на границите, подпомагане на процесите на помирение на национално, регионално и местно равнище и подкрепа за организациите на гражданското общество; подчертава важната роля на инструмента за управление за предотвратяване и разрешаване на конфликти; изтъква, в тази връзка, необходимостта да се гарантира последователност и допълняемост между ЕПД и други инструменти и области на действие, както наличието на и структуриран анализ и добро познаване на конфликтите при разработването, прилагането и проследяването на програмите;

52. отново заявява, че ЕПД, заедно с ЕСС, съставлява рамка за всички области на сътрудничество; счита, че засиленото сътрудничество между заинтересованите страни следва да бъде възможно и следователно улеснено; посочва, че обмислянето на нови инициативи за засилване на сътрудничеството в Средиземноморския регион предполага при всички случаи да се даде нов тласък на евро-средиземноморското партньорство, което следва да бъде предмет на сериозен размисъл относно неговия предел и възникналите през последните години трудности; настоява, че Средиземноморският регион трябва да продължи да бъде от общ политически интерес за всички държави-членки; припомня важността на Евро-средиземноморската парламентарна асамблея; изтъква желанието си тази институция да вземе участие в проследяване развитието на евро-средиземноморските политики;

53. счита, че е важно да се установят по-тесни връзки, дори и чрез изграждане на нови взаимоотношения, със съседните на нашите съседи страни, като страните от Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив;

Ролята на Европейския парламент

54. отново изразява своята решимост да продължи задълбочения контрол върху изпълнението на ЕПД като използва своите правомощия, включително като използва в краен случай своите бюджетни правомощия, както и като търси диалог с Комисията за изпълнението на ЕИДП, а също така и чрез европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДЧП) – диалог, започнал през 2007 г., който ще бъде продължен с оглед на заплануваното преразглеждане през 2009 г.; възнамерява редовно да проучва докладите за напредъка на ЕПД; отбелязва при все това със съжаление факта, че с ЕП не е проведена консултация относно плановете за действие в рамките на ЕПД, оценката на тяхното прилагане и напредъка на разискванията в рамките на подкомисиите по правата на човека;

55. осъзнава значителната си роля за формиране на общественото мнение и като форум за обществен дебат и възнамерява да засили сътрудничеството си с парламентите и гражданските общества в страните партньори от ЕПД; поради това се ангажира по-ефективно да използва своите делегации в различни междупарламентарни органи; във връзка с това подчертава важността на неправителственото измерение, а именно Евро-средиземноморската платформа на гражданското общество, за засилване на политическата динамика в южните страни партньори;

56. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителствата и парламентите на всички страни партньори от ЕПД.

(1)

         Заключения на председателството на Съвета 16879/1/06 РЕВ. 1.

(2)

         Заключения на председателството на Съвета 11177/07.

(3)

         OВ C 287 E, 24.11.2006 г., стр. 312.

(4)

             ОВ С 280 Е, 18.12.2006 г., стр. 113.

(5)

             ОВ С 314 Е, 21.12.2006 г., стр. 330.

(6)

ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1

(7)

         Приети текстове, P6_TA (2007)0355.


СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (31.7.2007)

на вниманието на комисията по външни работи

по укрепване на европейската политика на добросъседство

(2007/2088(INI))

Докладчик по становище: Tunne Kelam

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства съобщението на Комисията относно укрепването на европейската политика на добросъседство (ЕПД) и подчертава, че тази политика е ключов инструмент за предоставяне на стимули за съседните на Съюза страни за доближаването им до него, за насърчаването им относно прилагането на европейска ценностна система и за подпомагане на икономическото и социално развитие на граничещите със Съюза региони, като всичко това е в полза както на ЕС, така и на неговите съседи;

2.  приветства тематичното измерение на европейската политика на добросъседство, по-специално в областта на енергетиката (включително и най-вече мерки за подобряване на енергийната ефективност), изменението на климата, транспорта, далекосъобщенията, научните изследвания и информационното общество, и подчертава регионалното измерение на това сътрудничество;

3.  счита, че ефективната и взаимноизгодна европейска политика на добросъседство следва да насърчи съседните страни, които са заинтересовани от бъдещо членство в ЕС, да насочат вниманието си към качеството и ускоряването на своите усилия по подготовката за членство и следва да включва проява от страна на ЕС на неговия открит характер и подкрепа в съответствие с постигнатия от тези страни напредък;

4.  подчертава, че ефективността на европейската политика на добросъседство зависи също от готовността на държавите-членки да прилагат в техните страни партньори принципите, залегнали в основата на четирите основни свободи на Съюза, и смята, че отрасловите и регионалните споразумения следва да се възприемат като практически способ за постигане на тази цел;

5.  призовава Комисията и съседните страни да избягват несъразмерно съсредоточаване на финансиране по ЕПД в големите градове;

6.  изтъква ключовото значение на програмите за трансгранично и трансрегионално сътрудничество, както и по-широкообхватния обмен в рамките на целия ЕС по изпълнение на европейската политика на добросъседство и счита, че тези програми следва да включват аспекти, свързани с икономиката, околната среда, обществото и културата, както и да насърчават равенството между половете и равните възможности;

7.  призовава Комисията и органите на национално, регионално и местно равнище, участващи в програмите за трансгранично и трансрегионално сътрудничество и в обмена в рамките на целия ЕС, да възприемат децентрализиран подход, основаващ се на принципите на политиката за сближаване, по-специално партньорство и многогодишно планиране, и да предоставят повече стимули за сътрудничество от страна на обикновените граждани;

8.  призовава Комисията и държавите-членки да насърчават участието на гражданското общество в изпълнението и наблюдението на европейската политика на добросъседство; обръща внимание на положителните резултати при прилагането на принципа на партньорство в контекста на политиката на сближаване; призовава, поради тази причина, Комисията да организира обмен на опит между органите в държавите-членки и съседните страни относно ЕПД и прилагането на политиката на сближаване;

9.  призовава Комисията и държавите-членки да вземат мерките, необходими за гарантиране видимостта на европейската политика на добросъседство;

10.  призовава Комисията да разработи насоки за органите на местно и регионално равнище относно тяхната специфична роля при изпълнение на плановете за действие в рамките на европейската политика на добросъседство, както и да доразвие тази политика;

11.  насърчава Комисията и органите на национално, регионално и местно равнище да създадат програми за побратимяване между градове и региони, да предоставят подходяща подкрепа за тези програми с цел да укрепят административния капацитет на органите на местно и регионално равнище в съседните страни, както и да насърчават програми за обмен, предназначени за гражданското общество и инициативи за микропроекти;

12.  подчертава важността на интензивното регионално сътрудничество за охраната на границите и за контрола на имиграцията;

13.  счита, че е важно да се облекчат ефективно изискванията за издаване на визи за трансграничното движение на местно равнище и за специални категории от населението (включително студенти, научни работници, хора на изкуството, предприемачи, журналисти) с цел стимулиране на развитието на икономиката, околната среда, обществения и културен живот в регионите, граничещи със Съюза, и в рамките на съседните страни като цяло за благото на всички заинтересовани, както и да се намали неравенството по протежение на външните граници та ЕС;

14.  счита, че ЕПД следва също да обхваща сътрудничество в рамките на предотвратяването и съвместното преодоляване на природни бедствия и насърчава държавите-членки, както и органите на регионално и местно равнище да включат този аспект в своите програми за трансгранично сътрудничество;

15.  припомня на Комисията да включи в годишния си доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на помощта на Общността (първият доклад трябва да бъде представен в края на 2007 г.) оценка на инструмента за трансгранично сътрудничество в рамките на европейската политика на добросъседство, включително информация за местното и регионалното участие по държави, за различни съвместни оперативни програми и за свързаното с това децентрализирано изграждане на капацитет.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Укрепване на европейската политика на добросъседство

Номер на процедура

2007/2088(INI)]

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание на разрешението

AFET

Подпомагаща(и) комисия(и),

        Дата на обявяване в заседание

REGI
26.4.2007

Засилено сътрудничество              

        Дата на обявяване в заседание

 

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

Tunne Kelam
12.4.2007

Заместен(и) докладчик(ци)

 

Разглеждане в комисия

25.6.2007

28.6.2007

 

 

 

Дата на приемане

17.7.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

0

1

Членове на ЕП, присъствали на окончателното гласуване

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Wolfgang Bulfon, Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Mario Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Károly Ferenc Szabó

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Péter Olajos, Thomas Ulmer


СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (5.10.2007 г.)

на вниманието на комисията по външни работи

по укрепването на европейската политика на добросъседство

(2007/2088(INI))

Докладчик по становище: Adina-Ioana Vălean

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  потвърждава изключителното значение на европейската политика на добросъседство (ЕПД) за утвърждаването на пояс от стабилност, безопасност, благополучие и добро управление, основани на ценностите на зачитане на правата на човека, демокрация и върховенство на закона; изразява убеждение,че в рамките на ЕПД ЕС следва да допринася още повече за подобряване изграждането на капацитет в държавите от ЕПД по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие чрез засилени конкретни мерки като техническа помощ и обучение на съдии, полицейски и митнически служители;

2.  припомня, че тази цел е от общ интерес за ЕС и неговите съседи, тъй като ЕПД допринася за едно европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие посредством насърчаване спазването на правата на човека и в частност правото на свобода на изказване, управлението на миграционните процеси и борбата против тероризма, организираната престъпност, трафика на хора и корупцията;

3.  приветства инициативата за засилена ЕПД, даваща нови стимули на страните партньори; вярва, че тя трябва да остане достатъчно гъвкава и да предлага на всеки съсед специфичен подход; настоява задълбочаването на отношенията на ЕС с всяка страна да бъде в зависимост от степента на нейната ангажираност с общите ценности, както и от изпълнението й на договорените приоритети;

4.  настоява зачитането на основните права и на международните ангажименти на страните-членки, особено тези, приети в рамката на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, да бъде в основата на всички отношения със страните партньори по ЕПД;

5.  изразява загриженост за недостатъчната ангажираност на някои страни партньори по ЕПД по отношение на спазването на основните права и настоятелно призовава партньорите да обърнат по-конкретно внимание на въпроси като ограничаване свободата на пресата, заплахи към НПО, политическите затворници, малтретирането на хора, задържани от полицията;

6.  изразява съжаление за недоброто представяне на ЕПД в сферата на демокрацията, което ще има сериозни последици за политическото доверие към ЕС и репутацията му, особено сред страните партньори от Юг; настоятелно призовава ЕС да направи повече, отколкото просто да декларира принципите си;

7.  осъзнава европейските стремежи на някои страни партньори по ЕПД и припомня, че Европейската политика на добросъседство, като част от европейската външна политика, остава отделна от въпроса за европейско членство, тъй като тя се стреми да предостави начини за укрепване на двустранните отношения, подкрепя прехода като цел сам по себе си и насърчава благоденствието, стабилността и сигурността като общ интерес;

8.  приветства предложението за включване на партньори от ЕПД в агенциите и програмите на Общността, свързани с правосъдието и вътрешните работи, което би послужило като катализатор на реформи, би засилило обмена на най-добри практики и би подобрило взаимното разбирателство и междукултурния диалог;

9.  повтаря необходимостта от засилване на сътрудничеството с органите от страните от ЕПД, свързани с правосъдие и вътрешни работи, както и участието на организации на гражданското общество (профсъюзи, съюзи на работодателите, НПО и в частност организациите, работещи в областта на защитата на правата на жените); подчертава, че също така е важно да се подобри сътрудничеството между ЕС и гражданското общество в държавите от ЕПД;

10. повтаря отново колко е важно да се улеснява мобилността на студенти, научни работници, представители на различни органи; припомня, че подобно облекчаване на мобилността допринася за по-близките човешки контакти и за подобряването на имиджа на ЕС в тези страни; призовава за премахване на пречките пред добросъвестните граждани от страните от ЕПД посредством подходящи визови изисквания; приветства инициативата за засилена ЕПД, предоставяща нови възможности за законно пътуване в ЕС; приветства споразуменията с Украйна и Молдова за облекчаване издаването на визи и създаването на общ център за подаване на заявления за визи в Молдова, което би могло да послужи като пилотен проект за създаване на такива центрове в други страни партньори; насърчава държавите-членки на ЕС да подобрят консулските си услуги в страните партньори по ЕПД и да създадат общи центрове за подаване на заявления за шенгенски визи;

11. приветства създаването на режим на местен граничен трафик, който дава възможност на населението на граничните райони да поддържа традиционни контакти без прекалени административни пречки;

12. счита, че по-тясното сътрудничество в областта на граничния контрол и управлението на миграционните процеси при пълно съблюдаване на международните конвенции за правата на човека, международното право и международните задължения, свързани с търсенето и спасяването на хора по море, в допълнение към споразуменията за реадмисия са необходими като част от по-широката стратегия за борба с нелегалната имиграция, тероризма, организираната престъпност, трафика на хора за сексуални и други цели и трафика на наркотици и са предпоставка за облекчаване на визовия режим;

13. изразява съжаление за факта, че седем години сред приемането на програмата от Тампере Европейският съюз няма съгласувана обща имиграционна политика и че досега фокусът е бил върху нелегалната имиграция, въпреки че политиките по отношение на легалната и нелегалната имиграция следва да се развиват едновременно и балансирано;

14. счита, че една обща имиграционна политика на ЕС трябва да се основава на зачитане на основните права (по-конкретно правото на убежище и забраната за връщане), солидарност и споделена отговорност; трябва да се осъществява в тясно сътрудничество с третите страни на произход и транзитните страни и да бъде свързана с една политика на съвместно развитие, насочена към първопричините за миграция като бедност, войни, диктаторски режими и отчитаща факторите, подтикващи към миграция;

15. припомня тясната връзка между нелегалната и легалната миграция и обстоятелството, че борбата против нелегалната имиграция води до подобряване на каналите за легална имиграция;

16. приветства представянето от страна на Комисията на предложение за директива за прилагане на санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава;

17. настоява за необходимостта да се насърчават програми за създаване и установяване на организации за управление на потенциалните имигранти в ЕС от страните от ЕПД;

18. приветства откриването на центрове за информация относно възможностите за работа в ЕС и за подаване на заявления, като например центъра в Мали, и препоръчва започването на подобни пилотни проекти и в страните партньори по ЕПД;

19. призовава ЕС да развива политики, ориентирани към максимално улесняване на положителното въздействие на паричните преводи чрез улесняване изпращането на средства и избягване на потенциални рискове от измами и прекомерно данъчно облагане;

20. припомня, че борбата против трафика на хора следва да бъде един от главните приоритети на ЕПД, като се обръща специално внимание на защитата на такива уязвими групи като жените и децата; за тази цел се изисква засилено полицейско и съдебно сътрудничество между държавите-членки и страните партньори от ЕПД: от една страна, за да се подобри превенцията, по-специално чрез провеждане на кампании за осведомяване в страните партньори от ЕПД и държавите-членки, а от друга, за да се разбият престъпните организации, които се облагодетелстват от трафика;

21. припомня, че сключването на споразумения за реадмисия е приоритет и е част от партньорството с трети страни с цел борба против нелегалната миграция и трафика на хора; в този смисъл приветства споразуменията за реадмисия с Украйна и Молдова;

22. изразява съжаление, че Украйна още не е облекчила издаването на визи за Румъния и България; настоятелно призовава Украйна незабавно да започне да прилага еднакви процедури за всички граждани на ЕС; приветства решението на ЕС да забави ратифицирането на споразуменията за реадмисия до разрешаването на този въпрос; призовава за бързо прилагане и подходящ мониторинг на тези споразумения;

23. счита, че споразуменията за реадмисия между ЕС и страните партньори по програмата на ЕПД, заместващи двустранните и многостранни споразумения, следва да се сключват при пълна прозрачност и при съблюдаване на международните конвенции, включително Женевската конвенция, принципа на забрана за връщане и Конвенцията на ООН срещу изтезания и друг вид жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание;

24. предлага Европейската комисия да публикува ежегодно доклад за оценка на споразуменията на ЕС за реадмисия и при необходимост да прави предложения за подобряването на тези споразумения, както и да включи изцяло Европейския парламент в този процес;

25. припомня, че подобряването на ефективността на граничния контрол е от изключително значение в борбата против нелегалната миграция, тероризма, организираната престъпност, включително трафика на хора и наркотици и фалшифицирането; изразява убеждение, че ЕПД предлага добра рамка за оказване помощ на страните от ЕПД за обезопасяване на техните външни граници срещу подобни заплахи;

26. счита, че граничният контрол трябва да се осъществява от страните-членки на ЕС в дух на солидарност, включително чрез споделяне на тежестта по управлението на външните граници на ЕС;

27. подчертава, че визовата политика и политиката за граничен контрол имат и външнополитическо измерение, а не само измерение за сигурност, и че това създава лош имидж на ЕС;

28. приветства горещо създаването на Frontex и началото на сътрудничество между Frontex, страните партньори по ЕПД и други трети страни; насърчава сключването на по-нататъшни споразумения с тези страни; настоява за необходимостта да се засили сътрудничеството и финансирането на Frontex; призовава държавите-членки да спазват обещанията си и да предоставят на Frontex всички необходими за изпълнението на задачите му логистични и човешки ресурси;

29. припомня, че ефективната борба против тероризма, нелегалната имиграция и организираната престъпност от и в съседните страни е невъзможна без използването на всички средства на Комисията и на държавите-членки, както и на други международни участници и участници със седалища в ЕС;

30. потвърждава важността на засилването на сътрудничеството със страни партньори по ЕПД в борбата против тероризма, по-конкретно чрез задълбочаване на сътрудничеството с Европол и Евроюст с цел изграждане на взаимно доверие и споделяне на най-добри практики; призовава страните партньори по ЕПД да засилят степента на защита на данните и да доближат своите закони и практика до стандартите на ЕС за защита на данните като предпоставка за по-нататъшно сътрудничество в тази област; припомня, че всички съвместни мерки против тероризма следва да са напълно съобразени с принципите за легитимност, пропорционалност и ефикасност;

31. припомня, че ЕПД предлага отлична рамка за регионално и подрегионално сътрудничество; призовава за засилено регионално сътрудничество по въпросите на свободата, сигурността и правосъдието и в частност управлението на границите, миграцията и убежището, борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора, нелегалната имиграция, тероризма, прането на пари, трафика на наркотици, както и полицейското и съдебно сътрудничество; счита, че регионалното сътрудничество и работата в мрежа по подобни въпроси биха могли да използват опита, натрупан, inter alia, в рамките на Процеса “Söderköping", включващ Беларус, Молдова и Украйна, а от страна на ЕС Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Швеция;

32. приветства новата инициатива за регионално сътрудничество "Черноморско взаимодействие", която допълва ЕПД в Черноморския регион, като предлага, inter alia, подобряване на управлението на границите и митническото сътрудничество на регионално ниво и стимулиране на регионалния диалог с гражданското общество; счита, че работата по засилен и последователен ангажимент по отношение на Черноморския регион би могла да използва опита, натрупан в рамките на Барселонския процес и на Северното измерение; настоява, че приоритетите за този регионален подход следва да бъдат свобода, справедливост и сигурност, демокрация, съблюдаване на международното право и сътрудничество с гражданското общество;

33. потвърждава изключителното значение на ЕПД като подходяща рамка за диалог и действия за намиране на общи решения на "замразени конфликти" като конфликта в Транснистрия (Приднестровието); счита, че в отсъствието на правова държава такива "замразени конфликти" представляват черни дупки за организираната престъпност, трафика на хора и наркотици и са източник на несигурност; затова призовава за засилване на такива регионални инициативи, които сближават страните партньори по ЕПД и позволяват да се намерят общи решения на подобни конфликти;

34. изразява съжаление, че председателството на ЕС не се консултира достатъчно с Парламента по главните аспекти и основните насоки на Общата външна политика и политиката на сигурност, както предвижда член 21 от Договора за ЕС;

35. призовава председателството на Съвета и Комисията да информират по-добре Парламента по време на преговори за споразумения в областта на ЕПД и да вземат предвид препоръките на Парламента в съответствие с член 39 и член 21 от Договора за ЕС и член 300 от Договора за ЕО;

36. призовава Съвета и Комисията да информират по-добре и по-редовно Парламента по време на преговори за визови облекчения и споразумения за реадмисия със страни партньори по ЕПД, като по този начин прилагат на практика принципа за добросъвестно сътрудничество между европейските институции;

37. призовава за по-добро сътрудничество на ЕС с международни организации като Съвета на Европа с цел пълно използване на техния експертен опит в области като правата на човека, информацията, киберпрестъпленията, биоетиката, трафика, организираната престъпност и др.;

38. подкрепя идеята за създаване на Парламентарна асамблея на ЕПД - Изток по модела на съществуващата Парламентарна асамблея на Евромед;

39. приветства създаването на инструмент за европейска политика на добросъседство, който е по-гъвкав и позволява нови форми на сътрудничество и развитие в посока към "Инвестиционен фонд за добросъседство", който да е насочен към конкретни области на сътрудничеството, в частност трансграничното сътрудничество;

40. призовава Комисията да координира финансовите си средства и аналитичните си възможности за политика с тези на международните финансови институции (Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Световната банка) за установяване на взаимодействие при поставянето на условия и стимулирането на реформи, съобразени с плановете за действие на ЕПД.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.10.2007 г.

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Michael Cashman, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Esther De Lange, Henrik Lax, Kartika Tamara Liotard, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Martine Roure, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Ioannis Varvitsiotis

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Edit Bauer, Maria da Assunção Esteves, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Siiri Oviir, Eva-Britt Svensson

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Укрепване на европейската политика на добросъседство

Номер на процедура

2007/2088(INI)

Водеща комисия               

        Дата на обявяване в заседание на разрешението

AFET

Подпомагаща(и) комисия(и),

        Дата на обявяване в заседание

INTA                    REGI                            LIBE

26.04.07                26.04.07                       26.04.07

Неизказано становище    

        Дата на решението

INTA

07.05.07

Засилено сътрудничество              

        Дата на обявяване в заседание

 

Докладчик(ци)   

        Дата на назначаване

Charles Tannock Raimon                               Obiols i Germà

17.4.2007                                                           19.09.07

Заместен(и) докладчик(ци)

Panagiotis Beglitis

Разглеждане в комисия

13.09.07

09.10.07

22.10.07

 

 

Дата на приемане

22.10.2007

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

1

2

Членове на ЕП, присъствали на окончателното гласуване

Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Elmar Brok, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Hélène Flautre, Hanna Foltyn-Kubicka, Michael Gahler, Georgios Georgiou, Bronisław Geremek, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer Pleite, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Jan Marinus Wiersma, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ryszard Czarnecki, Alexandra Dobolyi, Patrick Gaubert, David Hammerstein, Marie Anne Isler Béguin, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Antolín Sánchez Presedo, Adrian Severin

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

 

Правна информация - Политика за поверителност