ZPRÁVA o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o evropském příkazu k výkonu dohledu v přípravném řízení mezi členskými státy Evropské unie

7. 11. 2007 - (KOM(2006)0468 – C6‑0328/2006 – 2006/0158(CNS)) - *

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Ioannis Varvitsiotis

Postup : 2006/0158(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0428/2007
Předložené texty :
A6-0428/2007
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o evropském příkazu k výkonu dohledu v přípravném řízení mezi členskými státy Evropské unie

(KOM(2006)0468 – C6‑0328/2006 – 2006/0158(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise (KOM(2006)0468),

–   s ohledem na čl. 31 písm. a) a c) a čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

–   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0328/2006),

–   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6‑0428/2007),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.  upozorňuje Komisi, že postupy zatýkání a předávání v rámci evropského zatýkacího rozkazu je třeba uzpůsobit tak, aby pokrývaly všechny případy, kdy musí být podezřelý předán k soudnímu řízení ve státu, v němž probíhá soudní řízení, poté, co došlo k porušení evropského příkazu k výkonu dohledu;

4.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit pozměněný návrh Komise;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi.

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 5

(5) S cílem předejít nárůstu nákladů a vzniku problémů v souvislosti s převezením podezřelého za účelem předběžného projednání obžaloby nebo předvedení k hlavnímu líčení, je třeba členským státům dovolit, aby používaly audiovizuální spojení.

(5) S cílem předejít nárůstu nákladů a vzniku problémů v souvislosti s převezením podezřelého za účelem předběžného projednání obžaloby nebo předvedení k hlavnímu líčení, je třeba členským státům dovolit, aby používaly postup podle článku 10 Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie1. ________________________

1Úř. věst. C 197, 12.7.2000, s.1.

Odůvodnění

Cílem je zajistit používání jednotného postupu u audiovizuálního spojení.

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6a (nový)

 

(6a) V případě porušení evropského příkazu k výkonu dohledu může vystavující orgán rozhodnout vydat evropský zatýkací rozkaz za účelem předání podezřelého vystavujícímu státu. Za takových okolností, jež by měly být striktně omezeny na uplatňování tohoto rámcového rozhodnutí, se rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 vztahuje na všechny trestné činy, které umožňují vystavení evropského příkazu k výkonu dohledu.

Odůvodnění

Je důležité objasnit a zdůraznit, že se evropský zatýkací rozkaz vztahuje na všechny trestné činy pouze v případě provádění evropského příkazu k výkonu dohledu (porušení evropského příkazu k výkonu dohledu). Všeobecně se rozsah působnosti evropského zatýkacího rozkazu nerozšiřuje.

Pozměňovací návrh 3

Čl. 1 odst. 1

Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádí evropský příkaz k výkonu dohledu a postup při předávání osoby v přípravném řízení mezi členskými státy.

Tímto rámcovým rozhodnutím se zavádí evropský příkaz k výkonu dohledu.

Odůvodnění

Zřízení zvláštních postupů předávání v přípravném řízení by mohlo zkomplikovat předávání osob. Navíc existuje nebezpečí, že by tento systém urychleného postupu nemohl zajistit patřičné procesní záruky pro ochranu práv podezřelého.

Zpravodaj navrhuje použití postupu předávání na základě evropského zatýkacího rozkazu (EZR), který se již užívá a u odborníků v oblasti soudnictví si získává stále větší důvěru. Vezmeme-li však v úvahu cíl tohoto návrhu, měl by být postup EZR upraven tak, aby jej bylo možno použít na veškeré trestné činy (bez stanovení sazeb).

Pozměňovací návrh 4

Čl. 1 odst. 2

Evropský příkaz k výkonu dohledu je vystaven příslušným orgánem členského státu ve věci podezřelého, který nemá bydliště v příslušném státě, za účelem návratu osoby do členského státu, kde má své bydliště, za předpokladu, že pro ni platí opatření dohledu. Cílem je zajistit řádný výkon spravedlnosti a zajistit především, aby se osoba dostavila k soudu ve vystavujícím členském státě.

Evropský příkaz k výkonu dohledu je vystaven příslušným orgánem členského státu ve věci podezřelého, který nemá bydliště v příslušném státě, za účelem návratu osoby do členského státu, kde má své současné zákonné a obvyklé bydliště, nebo do jiného členského státu, pokud to podezřelý požaduje a příslušný členský stát s tím souhlasí, za předpokladu, že pro podezřelého platí opatření dohledu. Cílem je zajistit řádný výkon spravedlnosti a zajistit především, aby se osoba dostavila k soudu ve vystavujícím členském státě.

Odůvodnění

Je potřeba vyjasnit definici pojmu „bydliště“.

Jedním z cílů rámcového rozhodnutí je posílit zásadu svobody a umožnit osobě, která je podezřelá ze spáchání trestného činu v cizím členském státě, návrat do země, kde v současné době žije a má zákonný pobyt. Pozměňovací návrh má rozšířit působnost návrhu a poskytnout osobě možnost návratu do jiné země, než je země jejího trvalého bydliště, tj. např. země, jejímž je státním příslušníkem.

Pozměňovací návrh 5

Článek 3

Článek 3

Povinnost provést evropský příkaz k výkonu dohledu

Členské státy vykonají evropský příkaz k výkonu dohledu na základě zásady vzájemného uznávání a v souladu s ustanoveními tohoto rámcového rozhodnutí.

vypouští se

Odůvodnění

Tento článek se překrývá se článkem 9.

Pozměňovací návrh 6

Článek 4a (nový)

 

Článek 4a

 

Náklady

 

1. Náklady na provedení evropského příkazu k výkonu dohledu vynaložené na území vykonávajícího členského státu ponese tento členský stát.

 

2. Veškeré ostatní náklady ponesou vystavující členské státy.

Odůvodnění

Jazykové ujasnění.

Pozměňovací návrh 7

Čl. 5 odst. 1

1. Vystavující orgán je oprávněn vystavit evropský příkaz k výkonu dohledu teprve poté, co obeznámí podezřelého s povinnostmi vyplývajícími z článku 6 a s příslušnými následky, zejména s těmi, které jsou uvedeny v článcích 17 a 18.

1. Poté, co vystavující orgán vystaví evropský příkaz k výkonu dohledu, obeznámí podezřelého v jazyce, kterému rozumí, s povinnostmi vyplývajícími z článku 6 a s příslušnými následky, zejména s těmi, které jsou uvedeny v článcích 17 a 18.

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy 6 a 7 s ohledem na lepší srozumitelnost sloučeny.

Pozměňovací návrh 8

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Ztěžování výkonu spravedlnosti nebo účast na trestné činnosti může představovat porušení evropského příkazu k výkonu dohledu.

Ztěžování výkonu spravedlnosti nebo účast na trestné činnosti představuje porušení evropského příkazu k výkonu dohledu.

Odůvodnění

Podle důvodové zprávy Komise není tato povinnost jednou z „volitelných“ povinností. Pokud tedy příslušný orgán podle vnitrostátního práva stanoví, že podezřelý ztěžoval výkon spravedlnosti nebo se účastnil trestné činnosti, měl by mít tento příslušný orgán povinnost považovat tuto skutečnost za porušení evropského příkazu k výkonu dohledu a podniknout veškeré další nezbytné kroky.

Pozměňovací návrh 9

Čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec

Vystavující orgán je oprávněn uložit podezřelému jednu či několik následujících povinností:

Vystavující orgán je oprávněn uložit podezřelému jednu či několik následujících povinností:

a) dostavit se k předběžnému projednání obžaloby podané ve věci trestného činu (trestných činů), z jehož spáchání je obviněn,

a) dostavit se k předběžnému projednání obžaloby podané ve věci trestného činu (trestných činů), z jehož spáchání je obviněn,

b) nevstupovat na určitá místa vystavujícího státu bez povolení, nebo

b) nenavštěvovat určitá místa nebo oblasti vystavujícího státu nebo vykonávajícího státu bez povolení.

c) uhradit náklady vzniklé v důsledku jeho předání za účelem účasti na předběžném projednání obžaloby nebo na hlavním líčení.

 

Pozměňovací návrh 10

Čl. 6 odst. 1 třetí pododstavec písm. ca) nové

 

ca) uvědomit vykonávající orgán o jakékoliv změně místa svého bydliště ve vykonávajícím státě.

Odůvodnění

Jednou z předběžných podmínek pro vydání evropského příkazu k výkonu dohledu je mít jistotu, že trvalé bydliště podezřelého se nachází v jiném členském státě. Pokud podezřelý po vydání evropského příkazu k výkonu dohledu změní bydliště, je nanejvýš důležité, aby o této skutečností uvědomil příslušné orgány.

Pozměňovací návrh 11

Čl. 6 odst. 2 písm. c)

c) odevzdat pas(y) nebo jiné doklady totožnosti vykonávajícímu orgánu,

vypouští se

Odůvodnění

Tato povinnost porušuje základní práva osoby. Cílem tohoto návrhu je umožnit podezřelému, aby se vrátil zpět do místa svého bydliště, žil tam běžným životem a dodržoval povinnosti, které mu byly stanoveny. Pokud by měl podezřelý vrátit svůj pas, mohlo by to vážně omezit plné a skutečné požívání jeho práv a svobod.

Pozměňovací návrh 12

Čl. 6 odst. 2 písm. e)

e) zdržovat se na svém pracovišti ve vykonávajícím státě v určeném čase,

e) zdržovat se na svém pracovišti, v místě poskytování služby atd. ve vykonávajícím státě v určeném čase,

Pozměňovací návrh 13

Čl. 6 odst. 2 písm. ga) nové

 

ga) vyhnout se styku s určitými osobami a předměty;

Odůvodnění

V některých situacích by mohlo mít význam uložit podezřelému, aby se nestýkal se svědky, oběťmi nebo jinými podezřelými, a neztěžoval tak výkon spravedlnosti. V situacích, kdy je osoba podezřívána z trestného činu, spojeného např. se zbraněmi, je navíc důležité této osobě držení nebo nošení zbraně zakázat.

Pozměňovací návrh 14

Čl. 6 odst. 2 písm. h)

h) podrobit se zvláštnímu lékařskému vyšetření.

h) podrobit se zvláštnímu lékařskému vyšetření, pokud s ním podezřelý souhlasí.

Pozměňovací návrh 15

Čl. 6 odst. 2 písm. ha) (nové)

 

ha) podrobit se elektronickému sledování.

Odůvodnění

Aby mohli zůstat v místě svého bydliště, v blízkosti svých rodin v prostředí, na něž jsou zvyklí, mohou být podezřelí v těch členských státech, ve kterých je tento systém zaveden, pod dohledem „elektronického sledování“. Elektronické sledování představuje efektivní způsob dohledu, jenž nabízí podezřelým možnost nadále žít rodinným životem a pokračovat v zaměstnání.

Pozměňovací návrh 16

Čl. 6 odst. 2a (nový)

 

2a. Každý členský stát oznámí při provádění rámcového rozhodnutí generálnímu sekretariátu Rady, nad jakými povinnostmi (kromě povinností stanovených v odstavci 1 a 2) je připraven vykonávat dohled. Generální sekretariát Rady zpřístupní obdržené informace všem členským státům a Komisi.

Odůvodnění

Je obtížné stanovit seznam povinností, které by mohly být všem členským státům společné. Požadavky na dosažení dohody mezi vystavujícím a vykonávajícím státem by mohly zkomplikovat a prodloužit dobu přijetí evropského příkazu k výkonu dohledu. Proto by měl tento pozměňovací návrh členským státům umožnit, aby oznámily, nad jakými povinnostmi (kromě povinností stanovených v odstavci 1) jsou připraveny vykonávat dohled. Potom může vystavující stát uložit tyto povinnosti automaticky, aniž by se musel spojit s vykonávajícím státem.

Pozměňovací návrh 17

Čl. 6 odst. 3

3. Každá povinnost uložená vystavujícím orgánem v souladu s odst. 1 až 3 tohoto článku se zapíše do evropského příkazu k výkonu dohledu.

3. Každá povinnost uložená vystavujícím orgánem v souladu s odstavci 1 a 2 tohoto článku se zapíše do evropského příkazu k výkonu dohledu.

Pozměňovací návrh 18

Čl. 6 odst. 4

4. Vedle povinností stanovených evropským příkazem k výkonu dohledu je vykonávající orgán oprávněn upravit v souladu s právním řádem vykonávajícího státu povinnosti obsažené v evropském příkazu k výkonu dohledu v míře nezbytně nutné ke splnění účelu jeho výkonu.

4. Vykonávající orgán je oprávněn upravit v souladu s právním řádem vykonávajícího státu povinnosti obsažené v evropském příkazu k výkonu dohledu v míře nezbytně nutné ke splnění účelu jeho výkonu.

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, že vykonávající orgán nemůže k povinnostem uloženým vystavujícím orgánem připojit žádnou další povinnost. Vykonávající orgán může provádět pouze technické úpravy evropského příkazu k výkonu dohledu.

Pozměňovací návrh 19

Čl. 6 odst. 4 pododstavec 1a (nový)

 

Změny uvedené v prvním pododstavci budou pouze technické povahy a nebudou samy o sobě představovat uložení dalších povinností podezřelému.

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, že vykonávající orgán nemůže k povinnostem uloženým vystavujícím orgánem připojit žádnou další povinnost. Vykonávající orgán může provádět pouze technické úpravy evropského příkazu k výkonu dohledu.

Pozměňovací návrh 20

Čl. 8 odst. 1a (nový)

 

1a. Na žádost podezřelého bude evropský příkaz k výkonu dohledu předán jakémukoliv dalšímu členskému státu, jehož vykonávající orgány s tímto předáním souhlasí.

Odůvodnění

Základem tohoto návrhu je předpoklad, že podezřelý by měl mít možnost návratu do země svého bydliště. Pro případy, kdy má podezřelý užší vazby na jiný členský stát (např. stát, jehož je státním příslušníkem), by měla být v rámcovém rozhodnutí stanovena možnost návratu i do této země. Aby však nedocházelo ke zneužívání této možnosti, měl by s tím příslušný členský stát souhlasit.

Pozměňovací návrh 21

Čl. 10 odst. 1

1. Soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu odmítne uznat a vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu, je-li zřejmé, že trestní stíhání trestného činu, v souvislosti s nímž je daný příkaz vystaven, porušuje zásadu ne bis in idem.

1. Příslušný orgán dožádaného státu odmítne uznat a vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu, je-li zřejmé, že trestní stíhání trestného činu, v souvislosti s nímž je daný příkaz vystaven, porušuje zásadu ne bis in idem.

Pozměňovací návrh 22

Čl. 10 odst. 2

2. Soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu může odmítnout uznat nebo vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu z jednoho nebo z několika těchto důvodů:

2. Příslušný orgán dožádaného státu může odmítnout uznat nebo vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu z jednoho nebo z několika těchto důvodů:

Pozměňovací návrh 23

Čl. 12 odst. 1

1. Soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu co nejdříve a nejpozději do 5 dnů od obdržení evropského příkazu k výkonu dohledu rozhodne o jeho uznání a výkonu nebo uplatní důvody k odmítnutí uznání a výkonu. Příslušný orgán dožádaného státu sdělí vystavujícímu orgánu své rozhodnutí pomocí prostředků vhodných k pořízení písemného záznamu.

1. Příslušný orgán dožádaného státu co nejdříve a nejpozději do 5 dnů od obdržení evropského příkazu k výkonu dohledu rozhodne o jeho uznání a výkonu nebo uplatní důvody k odmítnutí uznání a výkonu. Příslušný orgán dožádaného státu sdělí vystavujícímu orgánu své rozhodnutí pomocí prostředků vhodných k pořízení písemného záznamu.

Pozměňovací návrh 24

Čl. 12 odst. 3

3. Je-li evropský příkaz k výkonu dohledu neúplný, smí soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu odložit své rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu do té doby, než jej vystavující orgán doplní.

3. Je-li evropský příkaz k výkonu dohledu neúplný, smí příslušný orgán dožádaného státu odložit své rozhodnutí o uznání a výkonu příkazu do té doby, než jej vystavující orgán doplní.

Pozměňovací návrh 25

Čl. 12 odst. 4

4. Je-li uznání a výkon evropského příkazu k výkonu dohledu odloženo podle odst. 3, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu vypracuje neprodleně podrobnou zprávu, v níž uvede důvody odložení, a zašle ji přímo vystavujícímu orgánu pomocí prostředků vhodných k písemnému záznamu.

4. Je-li uznání a výkon evropského příkazu k výkonu dohledu odloženo podle odst. 3, příslušný orgán dožádaného státu vypracuje neprodleně podrobnou zprávu, v níž uvede důvody odložení, a zašle ji přímo vystavujícímu orgánu pomocí prostředků vhodných k písemnému záznamu.

Pozměňovací návrh 26

Čl. 12 odst. 4a (nový)

 

4a. Vystavující orgán informuje podezřelého o každém odkladu uznání a výkonu evropského příkazu k výkonu dohledu.

Odůvodnění

Podezřelý má právo na to, aby byl obeznámen s vývojem svého řízení.

Pozměňovací návrh 27

Čl. 13 odst. 4

4. Podezřelý má právo být slyšen vystavujícím orgánem podle práva vystavujícího orgánu. Tento požadavek lze uspokojit využitím vhodného audiovizuálního nebo telefonního spojení s vystavujícím orgánem (výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonní konference). Vystavující orgán rovněž konzultuje vykonávající orgán při přezkoumání evropského příkazu k výkonu dohledu.

4. Podezřelý má právo být slyšen vystavujícím orgánem podle práva vystavujícího orgánu. Tento požadavek lze splnit podle postupu stanoveného v článku 10 úmluvy ze dne 29. května 2000 mezi vykonávajícím a vystavujícím orgánem. Vystavující orgán rovněž konzultuje vykonávající orgán při přezkoumání evropského příkazu k výkonu dohledu.

Odůvodnění

Za účelem zajistit jednotný postup audiovizuálního spojení.

Pozměňovací návrh 28

Čl. 17 odst. 4

4. Před přijetím rozhodnutí podle odstavce 1 má podezřelý právo, aby byl slyšen vystavujícím orgánem podle práva vystavujícího orgánu. Tento požadavek lze uspokojit využitím vhodného audiovizuálního nebo telefonního spojení mezi vykonávajícím a vystavujícím orgánem (výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonní konference). Vystavující orgán konzultuje rovněž vykonávající orgán.

4. Před přijetím rozhodnutí podle odstavce 1 má podezřelý právo, aby byl slyšen vystavujícím orgánem podle práva vystavujícího orgánu. Tento požadavek lze splnit podle postupu stanoveného v článku 10 úmluvy ze dne 29. května 2000 mezi vykonávajícím a vystavujícím orgánem. Vystavující orgán konzultuje rovněž vykonávající orgán.

Odůvodnění

Za účelem zajistit jednotný postup audiovizuálního spojení.

Pozměňovací návrh 29

Článek 18

Podmínky zatčení a předání podezřelého

Zatčení a předání podezřelého

1. Jestliže vystavující orgán rozhodne, že podezřelý musí být zatčen a předán vystavujícímu státu, vyslechne podezřelého soud toho členského státu, na jehož území byl podezřelý zatčen.

1. Jestliže vystavující orgán rozhodne, že podezřelý musí být zatčen a předán vystavujícímu státu, vydá evropský zatýkací rozkaz v souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002.

2. Jestliže podezřelý souhlasí se svým předáním, členský stát, na jehož území byl podezřelý zatčen, ho předá vystavujícímu státu.

2. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV, může být v takovém případě evropský zatýkací rozkaz vydán a podezřelý může být předán vystavujícímu státu v souvislosti s veškerými trestnými činy, na jejichž základě může být vystaven evropský příkaz k výkonu dohledu.

3. Jestliže podezřelý nesouhlasí s tím, aby byl předán členskému státu, na jehož území byl zatčen, členský stát ho bezodkladně předá vystavujícímu státu. Členský stát je oprávněn odmítnout podezřelého zatknout a předat pouze tehdy,

 

- jestliže je zřejmé, že pokračováním v trestním řízení probíhajícím v souvislosti s trestným činem, na který byl vystaven daný příkaz, by došlo k porušení zásady ne bis in idem,

 

- jestliže je podezřelý stíhán ve vykonávajícím státě za stejný trestný čin, jaký je uveden v evropském příkazu k výkonu dohledu,

 

- jestliže podezřelý v důsledku svého postavení splňuje podle právního řádu vykonávajícího státu podmínky trestní imunity a o jeho jednání je oprávněn rozhodovat daný členský stát podle svého vlastního trestního práva,

 

- jestliže se rozhodnutí o zatčení a předání týká nových trestných činů, které nejsou v evropském příkazu k výkonu dohledu uvedeny.

 

4. S výjimkou vykonávajícího státu je jiný členský stát oprávněn odmítnout zatknout a předat podezřelého z jednoho či více důvodů stanovených článkem 10.

 

Pozměňovací návrh 30

Článek 20

Článek 20

Časové lhůty k předání

1. Podezřelý je vystavujícímu státu předán podle článku 18 ke dni, na němž se vzájemně shodly dotčené státy a nejpozději do 3 dnů od zatčení.

2. Předání podezřelého lze výjimečně dočasně odložit ze závažných humanitárních důvodů, například existují-li závažné důvody k domněnce, že by předáním byl zjevně ohrožen život nebo zdraví podezřelého. Vystavující orgán je bezprostředně informován o každém takovém odložení a o jeho důvodech. K předání podezřelého dojde, jakmile zaniknou uvedené důvody, v den, na němž se shodly dotčené členské státy.

vypouští se

Odůvodnění

Tento aspekt upraven ustanoveními rámcového rozhodnutí Rady o EZR.

Pozměňovací návrh 31

Článek 21

Článek 21

Průvoz

1. Každý členský stát dovolí průvoz předávaného podezřelého svým územím podle ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí za předpokladu, že mu byly sděleny tyto údaje:

a) totožnost a státní příslušnost osoby, na kterou se vztahuje evropský příkaz k výkonu dohledu,

b) existence evropského zatýkacího rozkazu,

c) povaha a právní kvalifikace trestného činu,

d) okolnosti spáchání trestného činu, včetně místa a času.

2. Každý členský stát určí orgán příslušný k přijímání žádostí o průvoz, potřebných dokumentů a ostatní úřední korespondence související se žádostmi o průvoz. Členské státy sdělí Radě určený orgán.

3. Žádost o průvoz a informace uvedené v odstavci 1 mohou být zaslány orgánu určenému podle odstavce 2 jakýmkoli prostředkem vhodným k pořízení písemného záznamu. Členský stát průvozu sdělí své rozhodnutí stejným postupem.

4. Toto rámcové rozhodnutí se nevztahuje na leteckou přepravu bez plánovaného mezipřistání. Dojde-li však k neplánovanému přistání, poskytne vystavující stát orgánu určenému podle odstavce 2 veškeré informace uvedené v odstavci 1.

vypouští se

Odůvodnění

Tento aspekt bude upraven ustanoveními rámcového rozhodnutí Rady o EZR.

Pozměňovací návrh 32

Čl. 22 odst. 1a (nový)

 

1a. Odstavec 1 se použije i v případě, že evropský příkaz k výkonu dohledu podle čl. 6 odst. 2 písm. d) přikazuje podezřelému, aby se nevzdaloval z místa svého bydliště po celou dobu stanovenou v příkazu.

Pozměňovací návrh 33

Nadpis pod čl. 22 kapitola 5a (nová)

 

KAPITOLA 5 a – OCHRANA ÚDAJŮ

Odůvodnění

Rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech dosud nebylo přijato. Aby nevznikaly právní mezery a zajistila se příslušná ochrana předávaných údajů, je nutné do rámcového rozhodnutí vložit kapitolu o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 34

Článek 22a (nový)

 

Článek 22a

 

Ochrana údajů

 

Zpracování osobních údajů pro účely tohoto rámcového rozhodnutí musí být v souladu alespoň s těmito základními zásadami:

 

a) zpracování údajů se provádí pouze do té míry, kterou umožňuje zákon, a je nezbytné a přiměřené účelu shromažďování a/nebo dalšího zpracování;

 

b) údaje se shromažďují pouze pro stanovené a zákonné účely a dále se zpracovávají způsobem, který je v souladu s těmito účely;

 

c) údaje jsou přesné a aktuální;

 

d) zvláštní kategorie údajů týkajících se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v politických stranách nebo v odborech, sexuálního orientace nebo zdravotního stavu budou zpracovány pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné pro účely konkrétního případu a se zajištěním patřičné ochrany.

Odůvodnění

Rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech dosud nebylo přijato. Aby nevznikaly právní mezery a zajistila se příslušná ochrana předávaných údajů, je nutné do rámcového rozhodnutí vložit kapitolu o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 35

Článek 22b (nový)

 

Článek 22b

 

Práva subjektu údajů

 

1. Veškeré subjekty údajů budou informovány o skutečnosti, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány.

 

Poskytnutí této informace může být v případě potřeby pozdrženo, aby se nebránilo splnění účelu, pro nějž jsou tyto údaje zpracovávány.

 

2. Subjekt údajů má právo obdržet bez zbytečného odkladu informaci o tom, za jakým účelem jsou údaje zpracovávány, a to v jazyce, jemuž rozumí, i právo na opravu těchto údajů, a v případě potřeby na vymazání údajů, které jsou zpracovány v rozporu se zásadami uvedenými v článku 22a.

 

3. Poskytnutí informací podle odstavců 1 nebo 2 může být zamítnuto nebo pozdrženo, pokud je to nezbytně nutné:

 

a) pro ochranu bezpečnosti a veřejného pořádku;

 

b) pro prevenci trestné činnosti;

 

c) proto, aby se nebrzdilo vyšetřování trestných činů a trestní stíhání;

 

d) pro ochranu práv třetích stran.

Odůvodnění

Rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech dosud nebylo přijato. Aby nevznikaly právní mezery a zajistila se příslušná ochrana předávaných údajů, je nutné do rámcového rozhodnutí vložit kapitolu o ochraně údajů.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vyšetřovací vazbu je třeba považovat za výjimečné opatření, jež se musí posuzovat s ohledem na právo na svobodu a na presumpci neviny[1]. Nikdy nesmí být povinné ani nesmí být používáno jako represivní opatření[2]. Proto by se měla v přípravném řízení co nejvíce používat opatření nevazebního dohledu.

Účelem opatření nevazebního dohledu je u alternativních řešení k vyšetřovací vazbě v zásadě pouze snaha zamezit třem „klasickým“ druhům nebezpečí, na jejichž základě je umožněno zbavení osobní svobody (nebezpečí útěku, maření důkazů a opakování trestné činnosti).

Ve společném evropském prostoru práva bez vnitřních hranic je nutné zajistit, aby se s podezřelým, který nemá bydliště ve státě, v němž probíhá soudní řízení, nezacházelo jinak, než s podezřelým, který v příslušném státě bydliště má.

V současné době však nelze provést nebo přenést různá alternativní řešení k vyšetřovací vazbě přes hranice, protože neexistuje vzájemné uznávání těchto opatření ani mezinárodní nástroje, které by to konkrétně umožňovaly. Skutečnost, že neexistuje vzájemné uznávání, narušuje právní ochranu práv jednotlivce.

Existuje jasné riziko nerovného přístupu ke dvěma kategoriím občanů – občanům EU, kteří nemají bydliště na území členského státu, kde jsou podezříváni ze spáchání trestného činu, a občanům EU, kteří tam bydliště mají.Tato skutečnost by navíc mohla být považována za překážku pro volný pohyb osob.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti je zpravodaj přesvědčen, že tento návrh, který umožní vzájemné uznávání příkazů k výkonu dohledu v přípravném řízení, je velmi potřebný. Tento nástroj by podněcoval příslušné vnitrostátní orgány k tomu, aby občany EU, kteří nemají bydliště v příslušném státě, v rámci přípravného řízení nezadržoval (kvůli nebezpečí útěku), ale umožnil jim návrat do členského státu, kde mají své současné zákonné a obvyklé bydliště.

Podle názoru zpravodaje je potřeba vyjasnit definici pojmu „bydliště“. Pro účel tohoto nařízení má zásadní význam to, aby se pojem „bydliště“ nezúžil na „trvalé bydliště“, což je pojem, jenž je již v terminologii Společenství zaveden. Mělo by se však objasnit, že pobyt osoby v příslušném členském státě by měl být zákonný a obvyklý. Zda je pobyt zákonný a obvyklý, by se mělo určit na základě skutečných okolností.

Zpravodaj kromě toho navrhuje rozšířit působnost rámcového rozhodnutí tak, aby podezřelý mohl od příslušného vystavujícího orgánu požadovat návrat do jiného členského státu, než je členský stát, v němž má své obvyklé a zákonné bydliště. Většinou by se mohlo jednat o členský stát, jehož je státním příslušníkem, a to v situacích, kdy tato osoba pracuje v jiném členském státě.

Podle názoru zpravodaje by návrh Komise na vytvoření specifického mechanismu pro předávání osob, které porušily evropský příkaz k výkonu dohledu, mohl ohrozit a zkomplikovat současný systém předávání. Účinnost systému, který by byl paralelní k evropskému zatýkacímu rozkazu, je sporná. V současné době existují postupy předávání, které stanoví rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu (EZR) a postupy předávání mezi členskými státy[3]. EZR je nyní zaveden, odborníci v oblasti soudnictví jej již používají a získávají k němu stále větší důvěru. Prvek důvěry by se při provádění nástrojů vzájemného uznávání neměl podceňovat. V této souvislosti zpravodaj navrhuje, aby se postupy EZR přizpůsobily evropskému příkazu k výkonu dohledu tehdy, když dojde k porušení posledně uvedeného.

V současné době se EZR vztahuje na činy, jež lze postihovat podle zákona vystavujícího členského státu trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením spojeným se zbavením osobní svobody na délku nejméně 12 měsíců. Vzhledem k cíli návrhu by evropský příkaz k výkonu dohledu měl postihovat veškeré trestné činy (bez stanovení sazeb). Proto by působnost EZR při uplatnění evropského příkazu k výkonu dohledu měla být rozšířena na veškeré trestné činy.

Před předložením podrobných pozměňovacích návrhů k evropskému příkazu k výkonu dohledu za účelem rozšíření působnosti EZR na veškeré trestné činy by měly být provedeny hloubkové analýzy a konzultace. Proto zpravodaj vyzývá Evropskou komisi, která má veškeré nezbytné zdroje, aby provedla revizi návrhu evropského příkazu k výkonu dohledu a nezbytné změny, a umožnila tak použití postupů předávání na základě EZR. Pokud bude Evropská komise považovat za nutné předložit k EZR potřebné změny, vyzývá ji zpravodaj, aby tak učinila.

Nástroje vzájemného uznávání vždy implikují vysokou míru výměn citlivých a soukromých informací. Proto je důležité zajistit ochranu údajů. Zpravodaj vyzývá Radu, aby přijala rámcové rozhodnutí o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech[4]. I když v současné době zmíněné rámcové rozhodnutí neexistuje, nemělo by to snížit a ohrozit přiměřenou úroveň ochrany údajů. Proto zpravodaj navrhuje do návrhu zařadit zvláštní články o ochraně údajů.

 • [1]  Čl. 6 odst. 2 Smlouvy o EU stanoví, že Unie ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.
  Základní práva nebo základní svobody, kterými se řídí vzetí do vyšetřovací vazby a náhradní řešení k výkonu vazby určuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod takto:
  - čl. 5 odst. 1 „každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost“;
  - čl. 6 odst. 2 „Každý, kdo je obviněn z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem“;
  - čl. 5 odst. 1 „zákonné zatčení nebo jiné zbavení svobody osoby za účelem předvedení před příslušný soudní orgán pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu nebo jsou-li oprávněné důvody k domněnce, že je nutné zabránit jí ve spáchání trestného činu nebo v útěku po jeho spáchání“.
 • [2]  Doporučení Rady Evropy, Rec(2006)13.
 • [3]  Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s.1
 • [4]  KOM(2005)0475l - CNS 2005/0202

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (5. 10. 2007)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rámcového rozhodnutí Rady o evropském příkazu k výkonu dohledu v přípravném řízení mezi členskými státy Evropské unie
(KOM(2006)0468 – C6‑0328/2006 –2006/0158 (CNS))

Navrhovatel: Aloyzas Sakalas

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rámcové rozhodnutí o příkazu k výkonu dohledu v přípravném řízení je velmi významným legislativním návrhem, jehož cílem je nejen zajistit účinnější právní spolupráci v oblasti legislativy Evropské unie, ale také vytvořit právní základ pro omezení využívání vazby ve prospěch opatření nevazebního dohledu (zejména v případě méně závažných trestných činů). Podle názoru navrhovatele je možné jednoznačně říci, že tento legislativní návrh není jen důležitý, ale i naprosto nezbytný. Aby však bylo možné posoudit ustanovení tohoto legislativního návrhu z právního hlediska, je třeba se předem dohodnout na několika zásadních otázkách:

- navrhovaný typ spolupráce velmi připomíná unitární stát a je třeba o něm diskutovat, protože by to v současné době znamenalo „otevření dveří nikam“ (samozřejmě z právního hlediska). Tato záležitost je bezpochyby politická, ale protože její řešení bude mít značný legislativní dopad, musí být právní znění legislativního návrhu jasné a jednoznačné. Navrhovatel se domnívá, že tento text bohužel přináší více otázek než odpovědí, a bylo by proto vhodnější zvolit obvyklou metodu spolupráce a právní úpravy (jako např. v případě evropského zatýkacího rozkazu);

- navrhovaný legislativní návrh musí jasně stanovit, zda vnitrostátní právní předpisy sjednocuje nebo uvádí v soulad (tj. stanovit, do jaké míry mohou státy v rámci vnitrostátních právních předpisů prohlubovat právní regulaci těchto otázek). Podle navrhovatele má legislativní návrh značný počet právních mezer, které by mohly mít závažné právní následky pro zajištění ochrany lidských práv a svobod. Například není jasné, který stát je zodpovědný za škody způsobené nezákonným dohledem; zcela jasné nejsou ani některé procedurální aspekty, např. právo podezřelého odvolat se proti evropskému příkazu k výkonu dohledu atd.

Připomínky navrhovatele týkající se pracovního dokumentu pana Varvitsiotise jsou uvedeny v této posloupnosti: a) aspekty, jež jsou uvedeny jak v legislativním návrhu, tak v pracovním dokumentu pana Varvitsiotise, b) aspekty, jež jsou uvedeny pouze v pracovním dokumentu pana Varvitsiotise, a c) aspekty, jež nejsou zmíněny, ale podle názoru navrhovatele jsou z právního hlediska nezbytné.

1. Hlavní otázkou legislativních návrhů, jejichž cílem je právní spolupráce, je tradičně pravidlo „dvojího zločinu“ (podle kterého členské státy spolupracují jen tehdy, je-li skutek trestným činem v obou státech). Evropská komise se neustále snaží toto pravidlo odmítat nebo alespoň omezit rozsah jeho působnosti. Podle názoru navrhovatele počítá legislativní návrh s tím, že pravidlo bude zcela zrušeno (článek 10), zatímco Varvitsiotisův pracovní dokument (s. 5) mu dává (do jisté míry) prostor, i když pouze v oblasti vzetí do vazby. Oba přístupy je třeba považovat z několika hledisek za „nebezpečné“; protože přinejmenším v Litvě by mohly nastat ústavní problémy, pokud by se na skutky, které podle litevského trestního zákona nejsou trestným činem, měla vztahovat omezení lidských práv a svobod. Pokud by naopak byly zahrnuty jen závažnější trestné činy, nebyl by splněn cíl omezit využívání vazby. Z tohoto důvodu by bylo lepší uvést mezi ostatní důvody pro odmítnutí evropského příkazu k výkonu dohledu to, že ve státě, který byl vyzván k vykonávání dohledu, nebude skutek považován za trestný čin (tento model by mohl být podobný jako v případě evropského zatýkacího rozkazu). V případě Litvy jde o klíčovou otázku, jež souvisí s ústavními povinnostmi.

2. Navrhovatel zcela souhlasí s body 2 a 3 Varvitsiotisova pracovního dokumentu.

3. Navrhovatel se domnívá, že bod 1 Varvitsiotisova pracovního dokumentu by měl být doplněn o následující: a) podle článku 6 legislativního návrhu se může nařídit dohled pouze během soudního řízení, avšak tato možnost by měla být dostupná také během vyšetřování před zahájením soudního řízení (zejména ponechat státu, který provádí vyšetřování, právo rozhodnout dle vlastního uvážení); b) ustanovení čl. 6 odst. 4 legislativního návrhu jsou správná a skutečně potřebná, jsou však nejasná, protože význam spojení „upravit...povinnosti“ není jasný: jedná se o druh nevazebního opatření (např. zabavení coby součást kauce v hotovosti uvedené v pracovním dokumentu) nebo jde jen o rozsah nevazebního opatření samotného? Tato stránka věci je důležitá, protože za porušení příkazu k výkonu dohledu následují přísné postihy (kapitola 5 legislativního návrhu). Ustanovení čl. 6 odst. 4 legislativního návrhu navíc nejsou v souladu s článkem 13, který se týká přezkumu evropského příkazu k výkonu dohledu (není jasné, zda stát vystavující příkaz tedy může upravit povinnosti, které již změnil vykonávající stát).

4. Navrhovatel se domnívá, že povinnost uvedená v čl. 6 odst. 1 písm. c) legislativního návrhu umožňuje porušit povinnosti podle článku 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

5. V čl. 6 odst. 2 písm. e) legislativního návrhu by mělo za slovem „pracoviště“ následovat „místo poskytování služby atd.“, a znění písm. h) (přinejmenším v litevské verzi) dále vzbuzuje podezření, že se jedná o povinné ošetření; proto by byla vhodnější následující formulace: „podrobit se zvláštnímu lékařskému vyšetření s dobrovolným souhlasem podezřelého“.

6. V článku 10 odst. 2 písm. a) legislativního návrhu by za slovem „jednání“ mělo následovat „nebo opomenutí jednat“.

7. Článek 17 legislativního návrhu uvádí možnost uvalit v případě porušení povinností vazbu namísto mírnějších vazebních opatření. To však není možné, přinejmenším v Litvě, protože vazbu lze uvalit pouze tehdy, jsou-li splněny všechny důvody a zákonné podmínky podle trestního řádu a dodržen stanovený postup. V tomto ohledu jsou vnitrostátní právní předpisy přísnější než legislativní návrh, a lze proto pochybovat o tom, že ustanovení legislativního návrhu týkající se vazby za porušení povinností v oblasti vazebních opatření jsou v Litvě přijatelná.

8. Legislativní návrh musí upravovat následující problematiku:

– právo podezřelého odvolat se proti evropskému příkazu k výkonu dohledu a proti změnám a přezkumu;

– stanovit, který stát je odpovědný za náhradu škod plynoucích z neoprávněného evropského příkazu k výkonu dohledu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené KomisíPozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 1 odst. 2

Evropský příkaz k výkonu dohledu je vystaven příslušným orgánem členského státu ve věci podezřelého, který nemá bydliště v příslušném státě, za účelem návratu osoby do členského státu, kde má své bydliště, za předpokladu, že pro ni platí opatření dohledu. Cílem je zajistit řádný výkon spravedlnosti a zajistit především, aby se osoba dostavila k soudu ve vystavujícím členském státě.

Evropský příkaz k výkonu dohledu je vystaven příslušným orgánem členského státu ve věci podezřelého, který nemá bydliště v příslušném státě. Cílem je zajistit řádný výkon spravedlnosti a zajistit především, aby se osoba dostavila k soudu ve vystavujícím členském státě.

Pozměňovací návrh 2

Čl. 6 odst. 1 pododstavec 3

Vystavující orgán je oprávněn uložit podezřelému jednu či několik následujících povinností:

Vystavující orgán je oprávněn uložit podezřelému jednu či několik následujících povinností:

a) dostavit se k předběžnému projednání obžaloby podané ve věci trestného činu (trestných činů), z jehož spáchání je obviněn,

a) dostavit se k předběžnému projednání obžaloby podané ve věci trestného činu (trestných činů), z jehož spáchání je obviněn,

b) nevstupovat na určitá místa vystavujícího státu bez povolení, nebo

b) nenavštěvovat určitá místa nebo oblasti vystavujícího státu nebo státu, v němž je dohled vykonáván, bez povolení.

c) uhradit náklady vzniklé v důsledku jeho předání za účelem účasti na předběžném projednání obžaloby nebo na hlavním líčení.

 

Pozměňovací návrh 3

Čl. 6 odst. 2 písm. e)

e) zdržovat se na svém pracovišti ve vykonávajícím státě v určeném čase,

e) zdržovat se na svém pracovišti, v místě poskytování služby atd. ve vykonávajícím státě v určeném čase,

Pozměňovací návrh 4

Čl. 6 odst. 2 písm. h)

h) podrobit se zvláštnímu lékařskému vyšetření.

h) podrobit se zvláštnímu lékařskému vyšetření s dobrovolným souhlasem podezřelého.

Pozměňovací návrh 5

Čl. 6 odst. 4

4. Vedle povinností stanovených evropským příkazem k výkonu dohledu je vykonávající orgán oprávněn upravit v souladu s právním řádem vykonávajícího státu povinnosti obsažené v evropském příkazu k výkonu dohledu v míře nezbytně nutné ke splnění účelu jeho výkonu.

4. Vedle povinností stanovených evropským příkazem k výkonu dohledu je vykonávající orgán oprávněn upravit v souladu s právním řádem vykonávajícího státu povinnosti obsažené v evropském příkazu k výkonu dohledu v míře nezbytně nutné ke splnění účelu jeho výkonu. Toto ustanovení se použije pouze v rozsahu přijatého nevazebního opatření a jakákoli úprava příslušných povinností nesmí v žádném případě negativně ovlivnit přezkum evropského příkazu k výkonu dohledu podle článku 13 tohoto rámcového rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 6

Čl. 6 odst. 4a (nový)

4a. Členské státy se také mohou rozhodnout, že použijí ustanovení tohoto článku na vyšetřování před zahájením soudního řízení.

Pozměňovací návrh 7

Článek 10

1. Soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu odmítne uznat a vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu, je-li zřejmé, že trestní stíhání trestného činu, v souvislosti s nímž je daný příkaz vystaven, porušuje zásadu ne bis in idem.

1. Soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu odmítne uznat a vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu, pokud v členských státech nastane jedna z okolností uvedených v článcích 3 a 4 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 týkající se evropského zatýkacího rozkazu a řízení o vydání1.

2. Soud, soudce, vyšetřující soudce nebo státní zástupce dožádaného státu může odmítnout uznat nebo vykonat evropský příkaz k výkonu dohledu z jednoho nebo z několika těchto důvodů:

2. Odstavec 1 se použije zejména tehdy,

a) jestliže podezřelý není podle právního řádu dožádaného státu trestně odpovědný za jednání uvedené v evropském příkazu k výkonu dohledu z důvodu nízkého věku,

a) jestliže podezřelý není podle právního řádu dožádaného státu trestně odpovědný za jednání uvedené v evropském příkazu k výkonu dohledu z důvodu nízkého věku,

b) jestliže imunita nebo výsada zakotvená v právním řádu dožádaného státu nedovoluje výkon evropského příkazu k výkonu dohledu,

 

c) jestliže se na trestný čin uvedený v evropském příkazu k výkonu dohledu v dožádaném státě vztahuje amnestie a tento stát měl podle vlastního trestního práva pravomoc takový trestný čin stíhat.

 

 

b) jestliže skutek, jenž je podkladem pro evropský příkaz k vykonání dohledu, není podle právních předpisů vykonávajícího členského státu trestným činem; pokud se však evropský příkaz k vykonání dohledu týká daňových, celních a devizových věcí, nesmí být jeho výkon odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy vykonávajícího státu neukládají stejný druh daně nebo poplatku či neobsahují stejná daňová, celní a devizová ustanovení jako právní předpisy vystavujícího státu.

 

1 Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.

Pozměňovací návrh 8

Článek 17

1. Bude-li porušen evropský příkaz k výkonu dohledu, vystavující orgán je v souladu s právním řádem vystavujícího státu oprávněn rozhodnout o:

a) zrušení evropského příkazu k výkonu dohledu,

1. Bude-li porušen evropský příkaz k výkonu dohledu, vystavující orgán je v souladu s právním řádem vystavujícího státu oprávněn rozhodnout o:

a) zrušení evropského příkazu k výkonu dohledu,

b) změně nebo zrušení jedné nebo více povinností uvedených v evropském příkazu k výkonu dohledu,

b) změně nebo zrušení jedné nebo více povinností uvedených v evropském příkazu k výkonu dohledu,

c) zatčení nebo předání podezřelého, jestliže byl vystaven evropský příkaz k výkonu dohledu na trestný čin, u něhož je podle právního řádu vystavujícího státu odůvodněna vyšetřovací vazba, především tehdy, je-li to nezbytné k účasti na předběžném projednání obžaloby nebo na hlavním líčení,

c) zatčení podezřelého, jestliže byl vystaven evropský příkaz k výkonu dohledu na trestný čin, u něhož je podle právního řádu vystavujícího státu odůvodněna vyšetřovací vazba, zejména pokud:

d) zatčení a předání osoby za těchto okolností:

 

i) evropský příkaz k výkonu dohledu byl vystaven na trestný čin, u něhož nebyla původně podle právního řádu vystavujícího státu vyšetřovací vazba odůvodněna,

i) evropský příkaz k výkonu dohledu byl vystaven na trestný čin, u něhož nebyla původně podle právního řádu vystavujícího státu vyšetřovací vazba odůvodněna, a

ii) evropský příkaz k výkonu dohledu obsahuje taková omezení svobod, jež jsou srovnatelná se zbavením osobní svobody, a

ii) evropský příkaz k výkonu dohledu obsahuje taková omezení svobod, jež jsou srovnatelná se zbavením osobní svobody, a

iii) zatčení a předání osoby je nutné k zajištění účasti na předběžném projednání obžaloby nebo na hlavním líčení.

iii) zatčení osoby je nutné k zajištění účasti na předběžném projednání obžaloby nebo na hlavním líčení.

2. Před rozhodnutím o zatčení a předání osoby vystavující orgán zváží veškeré významné okolnosti, včetně konkrétních předpokládaných trestů, důsledky porušení a především vůli podezřelého vrátit se dobrovolně do vystavujícího státu.

2. Před rozhodnutím o zatčení osoby vystavující orgán zváží veškeré významné okolnosti, včetně konkrétních předpokládaných trestů, důsledky porušení a především vůli podezřelého vrátit se dobrovolně do vystavujícího státu.

3. Jestliže vystavující orgán rozhodne, že podezřelý musí být zatčen a předán a tento se v době rozhodování nachází na území jiného členského státu, daný stát ho zatkne a předá v souladu s podmínkami stanovenými článkem 18.

 

4. Před přijetím rozhodnutí podle odstavce 1 má podezřelý právo, aby byl slyšen vystavujícím orgánem podle práva vystavujícího orgánu. Tento požadavek lze uspokojit využitím vhodného audiovizuálního nebo telefonního spojení mezi vykonávajícím a vystavujícím orgánem (výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonní konference). Vystavující orgán konzultuje rovněž vykonávající orgán.

3. Před přijetím rozhodnutí podle odstavce 1 má podezřelý právo, aby byl slyšen vystavujícím orgánem podle práva vystavujícího orgánu. Tento požadavek lze uspokojit využitím vhodného audiovizuálního nebo telefonního spojení mezi vykonávajícím a vystavujícím orgánem (výslech prostřednictvím videokonference nebo telefonní konference). Vystavující orgán konzultuje rovněž vykonávající orgán.

Pozměňovací návrh 9

Článek 18

Podmínky zatčení a předání podezřelého

Podmínky zatčení podezřelého

1. Jestliže vystavující orgán rozhodne, že podezřelý musí být zatčen a předán vystavujícímu státu, vyslechne podezřelého soud toho členského státu, na jehož území byl podezřelý zatčen.

1. Jestliže vystavující orgán rozhodne, že podezřelý musí být zatčen, vyslechne podezřelého soud toho členského státu, na jehož území byl podezřelý zatčen.

2. Jestliže podezřelý souhlasí se svým předáním, členský stát, na jehož území byl podezřelý zatčen, ho předá vystavujícímu státu.

2. Jestliže podezřelý souhlasí se svým předáním, členský stát, na jehož území byl podezřelý zatčen, ho předá vystavujícímu státu.

3. Jestliže podezřelý nesouhlasí s tím, aby byl předán členskému státu, na jehož území byl zatčen, členský stát ho bezodkladně předá vystavujícímu státu. Členský stát je oprávněn odmítnout podezřelého zatknout a předat pouze tehdy,

3. Členský stát, na jehož území byl podezřelý zatčen, je oprávněn odmítnout podezřelého zatknout a předat pouze tehdy,

– jestliže je zřejmé, že pokračováním v trestním řízení probíhajícím v souvislosti s trestným činem, na který byl vystaven daný příkaz, by došlo k porušení zásady ne bis in idem,

– jestliže je zřejmé, že pokračováním v trestním řízení probíhajícím v souvislosti s trestným činem, na který byl vystaven daný příkaz, by došlo k porušení zásady ne bis in idem,

– jestliže je podezřelý stíhán ve vykonávajícím státě za stejný trestný čin, jaký je uveden v evropském příkazu k výkonu dohledu,

– jestliže je podezřelý stíhán ve vykonávajícím státě za stejný trestný čin, jaký je uveden v evropském příkazu k výkonu dohledu,

– jestliže podezřelý v důsledku svého postavení splňuje podle právního řádu vykonávajícího státu podmínky trestní imunity a o jeho jednání je oprávněn rozhodovat daný členský stát podle svého vlastního trestního práva,

– jestliže podezřelý v důsledku svého postavení splňuje podle právního řádu vykonávajícího státu podmínky trestní imunity a o jeho jednání je oprávněn rozhodovat daný členský stát podle svého vlastního trestního práva,

– jestliže se rozhodnutí o zatčení a předání týká nových trestných činů, které nejsou v evropském příkazu k výkonu dohledu uvedeny.

– jestliže se rozhodnutí o zatčení týká nových trestných činů, které nejsou v evropském příkazu k výkonu dohledu uvedeny.

4. S výjimkou vykonávajícího státu je jiný členský stát oprávněn odmítnout zatknout a předat podezřelého z jednoho či více důvodů stanovených článkem 10.

4. S výjimkou vykonávajícího státu je jiný členský stát oprávněn odmítnout zatknout podezřelého z jednoho či více důvodů stanovených článkem 10.

Pozměňovací návrh 10

Článek 20

Článek 20

vypouští se

Časové lhůty k předání

 

1. Podezřelý je vystavujícímu státu předán podle článku 18 ke dni, na němž se vzájemně shodly dotčené státy a nejpozději do 3 dnů od zatčení.

 

2. Předání podezřelého lze výjimečně dočasně odložit ze závažných humanitárních důvodů, například existují-li závažné důvody k domněnce, že by předáním byl zjevně ohrožen život nebo zdraví podezřelého. Vystavující orgán je bezprostředně informován o každém takovém odložení a o jeho důvodech. K předání podezřelého dojde, jakmile zaniknou uvedené důvody, v den, na němž se shodly dotčené členské státy.

 

Pozměňovací návrh 11

Čl. 22 odst. 1a (nový)

 

1a. Předchozí ustanovení se použije i v případě, že evropský příkaz k výkonu dohledu podle čl. 6 odst. 2 písm. d) přikazuje podezřelému, aby se nevzdaloval z místa svého bydliště po celou dobu stanovenou v příkazu.

POSTUP

Název

Evropský příkaz k výkonu dohledu v přípravném řízení mezi členskými státy EU

Referenční údaje

KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

Příslušný výbor

LIBE

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.10.2006

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Aloyzas Sakalas

24.10.2006

 

 

Projednání ve výboru

11.9.2007

3.10.2007

 

 

Datum přijetí

4.10.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

24

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gary Titley, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Charlotte Cederschiöld, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, József Szájer, Jacques Toubon

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Genowefa Grabowska, Iles Braghetto, Michael Cashman, Lily Jacobs

POSTUP

Název

Evropský příkaz k výkonu dohledu v přípravném řízení mezi členskými státy EU

Referenční údaje

KOM(2006)0468 – C6-0328/2006 – 2006/0158(CNS)

Datum konzultace s EP

4.10.2006

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

12.10.2006

Výbor požádaný o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

12.10.2006

 

 

 

Zpravodaj

       Datum jmenování

Ioannis Varvitsiotis

27.2.2007

 

 

Předchozí zpravodaj

Timothy Kirkhope

 

 

Projednání ve výboru

11.6.2007

2.10.2007

5.11.2007

 

Datum přijetí

5.11.2007

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Esther De Lange, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Inger Segelström, Károly Ferenc Szabó, Søren Bo Søndergaard, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Edit Bauer, Gérard Deprez, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Jan Zahradil